Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

5189CII/43e19542565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad odborných podujatí AV NDR; správa delegácie prezídií ČSAV/SAV o návšteve v AV ZSSR; referát o medzinárodnom gynekologickom kongrese v Ženeve; správa o návšteve veľtrhu v Lipsku; správa delegácie Akadémie poľnohospodárskych vied zo zájazdu v ZSSR.
5190CII/43e19552565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Správa o zasadaní Medzinárodnej únie biologických vied; správa z medzinárodného zjazdu biochemickej spoločnosti v Bruseli; správa zo svetového kongresu anesteziológov; správa z pobytu akademika Staneka v AV NDR; prehľad o odborných podujatiach Komory technikov NDR; prehľad o odborných podujatiach AV NDR.
5191CII/43e19562565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Zápis o dohode o organizácii spoločnej maďarsko-československej konferencie Agrárno-vedeckej spoločnosti Mičurin; uznesenia 1. maďarsko-československého zasadania o zootechnických a veterinárnych otázkach; prehľad odborných podujatí AV NDR; informácia o svetovej konferencii o energii vo Viedni; účasť Maďarskej AV na medzinárodných kongresoch v západných krajinách.
5192CII/43e19572565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad odborných podujatí AV NDR; prehľad odborných podujatí usporiadaných Štátnym sekretariátom pre vysoké školy NDR; správa o účasti na medzinárodnom veľtrhu v Lipsku; záznam z porady členov Predsedníctva SAV a predstaviteľov AV ZSSR; záznam z rokovania s generálnym sekretárom AV ZSSR; správa o návšteve delegácie AV ZSSR v SAV.
5193CII/43e19582565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad podujatí AV NDR; prehľad podujatí Maďarskej AV; správa o zasadaní medzinárodného antropologického a etnologického združenia; informácia zo zasadania Nemeckej spoločnosti fyzikálnej antropológie; zoznam maďarských vedcov, ktorým bola udelená Kossuthova cena, prehľad medzinárodných podujatí Poľskej AV.
5194CII/43e19592565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad odborných podujatí AV NDR; protokol z 1. zasadania československo-maďarskej historickej komisie; záznam z návštevy zástupcu riaditeľa Ústavu pre stavebné látky v NDR; správa akademika K. Šišku o zájazde do Poľska; správa o kongrese medzinárodného zväzu architektov; správa o medzinárodnom sympóziu histológov.
5195CII/43e19602565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad o účasti Rumunskej AV na medzinárodných podujatiach; správa z medzinárodného geografického kongresu v Štokholme; zoznam členov Maďarskej AV; prehľad odborných podujatí AV NDR; komuniké zo 4. konferencie o koordinácii vedeckých prác v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.
5196CII/43e19612565
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Stanovisko 1. sekcie k návrhu na vyslanie pracovníkov SAV do zahraničia v rámci 7. sovietskej antarktickej expedície.
5197CII/43e19622566
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Informácia o československo-poľskej pracovnej porade pracovníkov v odbore fyziky vysokých energií a kozmického žiarenia; správa z medzinárodnej hydrologickej konferencie; správa o medzinárodnom sympóziu o biologickom boji proti pásavke zemiakovej; rezolúcia z konferencie stálej komisie poľsko-československej pre otázky meteorológie a klimatológie; správa o konferencii pracovného združenia pre výskum Dunaja; správa o zasadaní československo-maďarskej historickej komisie; materiály z porady vedúcich zahraničných odborov akadémií vied.
5198CII/43e19632566–2567
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Správa o zasadaní československo-maďarskej zmiešanej hudobno-vednej komisie; správa z konferencie o histórii mestských stavieb v historických mestách; protokol zo zasadania vedúcich zahraničných odborov akadémií vied socialistických krajín; rezolúcia medzinárodnej komisie pre koordináciu výskumu fasciolózy; protokol z porady akadémií vied socialistických krajín.
5199CII/43e19642567
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Záznam z Valného zhromaždenia Maďarskej AV; prehľad odborných podujatí Maďarskej AV; záznam z porady o otázkach zahraničných stykov ČSAV a SAV; informácia z porady predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín.
5200CII/43e19652568
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad o podujatiach Akadémie lekárskych vied ZSSR; správa o zasadaní pracovnej skupiny pre metodologické otázky krajín RVHP; prehľad o podujatiach Maďarskej AV; informácia o Medzinárodnej hydrologickej dekáde.
5201CII/43e19662568
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad odborných podujatí Akadémie lekárskych vied ZSSR; zoznam akadémií vied európskych kapitalistických štátov; správa z kongresu Medzinárodnej komisie pre závlahy a odvodnenia v New Delhi.
5202CII/43e19672568
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Záznam z československého národného geodetického a geofyzikálneho komitétu; protokol z 5. porady predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín.
5203CII/43e19682569
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Informácia o systéme riadenia spoločenských vied vo Veľkej Británii; mierové posolstvo svätého otca Pavla VI.; záznam zo stretnutia členov SAV s vedúcim talianskeho kultúrneho strediska; návrh na zriadenie rady ekonomickej integrácie štátov RVHP; návrh na zahájenie diplomatických rokovaní o vytvorení Medzinárodného ústavu pre právo medzinárodného obchodu; správa o účasti na Valnom zhromaždení AV NDR; návrh projektov vedeckej spolupráce s Forbesovou nadáciou.
5204CII/43e19692569
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Informácia o akciách rakúskych vedeckých inštitúcií s československou účasťou; materiály zo zasadania vedúcich zahraničných odborov akadémií vied socialistických krajín.
5205CII/43e19702569
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Plán vedeckých podujatí AV NDR v r. 1970; zoznam akcií Ministerstva zdravotníctva ZSSR; materiál z porady predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín; protokol zo zasadania Subkomisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzivládnej československo-sovietskej komisie; protokol zo zasadania zmiešanej československo-juhoslovanskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu; materiály z porady generálnych sekretárov akadémií vied socialistických krajín.
5206CII/43e19712570
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad o účasti na podujatiach v Rakúsku; protokol z porady vedúcich zahraničných odborov akadémií vied socialistických krajín; činnosť Maďarskej AV; návšteva delegácie Bieloruskej AV v SAV; protokol zo stretnutia riaditeľov ústavov filozofie a sociológie akadémií vied socialistických krajín; materiály zo sympózia o vedecko-technickej revolúcii; materiály z porady predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín.
5207CII/43e19722571
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Informácia o reorganizácii Akadémie poľnohospodárskych vied Bulharska; zápis z porady o koordinácii československej účasti na vedeckých podujatiach v zahraničí; účasť na vedeckých podujatiach v Rakúsku; správa o výsledkoch zasadania pracovnej skupiny RVHP pre problém ochrany ekosystémov; protokol zo zasadania stálej subkomisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR–ZSSR; materiály zo zasadania vládneho výboru pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím.
5208CII/43e19732571–2572
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Prehľad podujatí Maďarskej AV; spresnený program akcií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu; správa zo zasadania problémovej komisie pre mnohostrannú spoluprácu na probléme „Vysokomolekulové zlúčeniny“; protokol zo zasadania subkomisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a ZSSR; správy z konferencií a kongresov v rámci zahraničnej spolupráce.
5209CII/43e19742572
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Informácia zo zasadania komisie pre spoluprácu s Ústavom jadrového výskumu v Dubne; prehľad akcií s medzinárodnou účasťou uskutočnených v ČSSR.
5210CII/43e19752573
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Materiály z porady zástupcov akadémií vied socialistických krajín; prehľad funkcionárov Poľskej AV.
5211CII/43e19762573
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Správa z porady zástupcov orgánov vedeckých informácií akadémií vied socialistických krajín; protokol zo zasadania československo-maďarskej historickej komisie; materiály zo zasadania podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre spoločenské vedy; správa z rokovania pracovnej skupiny pre vedecké prístroje; správa z exkurzie československých a sovietskych špecialistov medzi geologickými pracoviskami; zápisy zo zasadania Československého pugwashkého výboru.
5212CII/43e19772573
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Správa z rokovania o otázkach vývoja a výroby vedeckých prístrojov; protokol o zasadaní Československo-rumunskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu; zápisnice zo zasadaní Československého pugwashkého výboru.
5213CII/43e19782573
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Materiály zo zasadania podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre spoločenské vedy; protokol z rokovania predstaviteľov zahraničných odborov ČSAV a AV Maďarska; záznam z odovzdávania diplomov ČSAV predstaviteľom sovietskej vedy; zoznam podujatí Bulharskej AV; správa o účasti československej delegácie na 9. svetovom sociologickom kongrese.
5214CII/43e19792573
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Protokol zo zasadania Československo-maďarskej historickej komisie; materiál z rokovania s riaditeľom Ústredného literárno-historického ústavu AV NDR.
5215CII/43e19802574
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Materiály z porady podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre spoločenské vedy; protokol zasadania skupiny expertov programu „Radikálová polymerizácia“; záznam z besedy v Ústave kybernetiky AV Ukrajinskej ZSR o automatizovaných systémoch riadenia; správy z konferencií a kongresov v rámci medzinárodnej spolupráce.
5216CII/43e19812574
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Materiály zo stretnutia podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre spoločenské vedy; správa o príprave návrhu na zriadenie Medzinárodného výskumného centra pre umelú inteligenciu; koncepcia kultúrno-politického pôsobenia ČSSR voči rozvojovým krajinám; informácia o príprave medzinárodného svetového filozofického kongresu; správa zo zasadania Vládneho výboru pre kultúrne styky so zahraničím.
5217CII/43e19822575
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Oznam o začiatku prác na Medzinárodnom bázovom laboratóriu; utvorenie medzinárodnej komisie pre mnohostrannú spoluprácu výskumu problematiky klerikalizmu; záznam z rokovania Vládneho výboru pre kultúrne styky so zahraničím; informácia o rokovaní delegácií SAV a Maďarskej AV o spolupráci v oblasti geovednej, hydrologickej a biologicko-ekologickej; návrhy na zmenu a zloženie Československého národného komitétu balkanistov zo Slovenska; protokol zo zasadania Československo-francúzskeho stáleho výboru; záznam zo prvého tajomníka ÚV KSS s predsedom Štátneho výboru pre vedu a techniku ZSSR; protokol z porady podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre spoločenské vedy; protokol zo schôdze vedúcich zahraničných odborov ČSAV a AV NDR; podiel Švajčiarska na medzinárodnej vedeckej spolupráci.
5218CII/43e19832575
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Správa zo zasadania expertov témy „Systémy automatizácie elektrofyziologických výskumov“ zoznam členov Akadémie lekárskych vied ZSSR; prehľad vedecko-politických štruktúr Švajčiarska; informácia o rokovaní zástupcov SAV a Maďarskej AV o spresnení spolupráce v oblasti geovednej; rozpracovanie záverov porady tajomníkov ÚV komunistických strán socialistických krajín; informácia o rokovaní u generálneho tajomníka AV NDR.
5219CII/43e19842576
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Správa o rokovaní predstaviteľov zahraničných odborov ČSAV a Maďarskej AV; informácia o vedeckých podujatiach organizovaných Maďarskou AV; zápisnica z rokovania delegácie Moldavskej AV a zástupcov SAV; záznam z pracovnej porady zástupcov SAV a Maďarskej AV o výskume podunajskej a potiskej nížiny; záznam z rokovania Vládneho výboru pre kultúrne, školské, a zdravotnícke styky; materiály z porady podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre spoločenské vedy; materiály z prijatia delegácie Čínskej AV.
5220CII/43e19852576
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Záznam z koordinačnej porady vedeckých sekretárov akadémií vied; informácia z rokovania Ukrajinskej AV; propagácia socialistického Československa v zahraničí; informácia o spoločnom cieľovom programe SAV a Maďarskej AV; informácia o výsledkoch porady predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín.
5221CII/43e19862577
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Záznam zo schôdze Československej komisie s Európskou koordinačnou komisiou pre výskum a dokumentáciu v spoločenských vedách; informácia o výsledkoch rokovania zmiešanej komisie ČSAV a AV NDR pre udeľovanie spoločných cien; protokol z rokovania sovietskych a československých odborníkov ohľadom účasti na programoch RVHP v oblasti keramických materiálov; účasť slovenských pracovísk na realizácii projektu Czechoslovakia Information; materiály z návštevy Čínskej delegácie v SSR; výsledky zo zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu.
5222CII/43e19872578
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Zoznam účastníkov stretnutia predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín; správa o výsledkoch rokovania medzinárodnej skupiny projektu UNESCO; záznam z porady o československej účasti na projektoch výskumu Marsu; stanovisko k postupu nadväzovania priamych vzťahov medzi československými a sovietskymi organizáciami; nóta Rakúskeho generálneho konzulátu v Bratislave.
5223CII/43e19882578
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Informácia o činnosti Maďarskej spoločnosti Komenského; informácia o 1. stretnutí latinsko-amerikanistov zo socialistických krajín; protokol zo zasadania subkomisie pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a Vietnamskou republikou; protokol z porady podpredsedov akadémií vied socialistických krajín pre oblasť spoločenských vied; protokol z pobytu delegácie AV ZSSR v SAV; informácia o rokovaniach predstaviteľov zahraničných odborov SAV a Maďarskej AV; informácia o Biologickom centre Maďarskej AV v Szegede.
5224CII/43e19892578
Zahraničné styky – realizácia, príležitostné podujatia
Protokol zo zasadania skupiny mnohostrannej spolupráce o marxistickej historiografii; informácia o rokovaniach medzi SAV a Bulharskou AV; informácia o rokovaní zástupcov zahraničných odborov ČSAV/SAV a Ukrajinskou AV, ČSAV/SAV a AV NDR; informácia o rokovaní predstaviteľov akadémií vied socialistických krajín; informácia o Dáresalámskej univerzite.