Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3039CII/25a1952815
Personálna agenda – všeobecné veci
Výkaz potreby vysokoškolákov pre Štátne meteorologické a geofyzikálne observatórium; plán požiadaviek pracovných síl na r. 1953.
3040CII/25a1953815
Personálna agenda – všeobecné veci
Záznam z porady o návrhu plánu práce; popis práce zamestnancov Československo-sovietskeho inštitútu; návrh na schválenie ďalších riadnych členov a prvých členov korešpondentov SAV; dotaz SAV na schvaľovanie platov mimotarifných vedeckých pracovníkov; oznam o odmenách a funkčných platoch členov SAV; požiadavka SAV na pridelenie absolventov Lekárskej fakulty; zoznam vedeckých pracovníkov SAV; rozpis plánu pracovníkov v r. 1953; rozpis upraveného mzdového fondu; návrh na zostavenie plánu pracovníkov a mzdového fondu na r. 1954 pre riaditeľstvo a knižnicu SAV; vysvetlivky k výkazu o počte zamestnancov, mzdách a dani zo mzdy.
3041CII/25a1954816–818
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosť o pridelenie lekárskych miest na pracoviská sekcie biologických a lekárskych vied; nahlásenie stavu zamestnancov; dočasná systemizácia stálych pracovných miest; úprava Národného poistenia vedúcich úradníkov; schválenie mimotarifných platov niektorých vedeckých pracovníkov; žiadosti o zvýšenie počtu pracovných síl; zmeny v platoch zamestnancov; pokyny o odmeňovaní zamestnancov; rozdelenie absolventov vysokých škôl pridelených pre SAV; pokyny o vyplácaní nadčasových prác; priznanie nebezpečnostného príplatku; zmeny v zaradení zamestnancov v dôsledku doplnenia katalógu; prémiový poriadok vedeckých ústavov SAV; materiálne zabezpečenie zamestnancov požiarnej ochrany; záznam z porady o návrhoch nomenklatúrnych funkcií; návrhy na úpravy platov zamestnancov Vydavateľstva; žiadosti o zvýšenie fondu odmien; zoznamy zamestnancov SAV so stanovenými platmi; pokyny o rozmiestňovaní absolventov; rezortná nomenklatúra funkcií; hlavné úlohy ÚP SAV; štvrťročné rozpisy mzdového fondu pracovísk SAV; návrh plánu práce a podklady z pracovísk SAV na r. 1955.
3042CII/25a1955818–822
Personálna agenda – všeobecné veci
Oznámenie o zvýšení limitu pre výplatu odmien za prácu nadčas; zoznam vyrovnávacích prídavkov zamestnancom; systemizačné úpravy; oznámenie o postupe pri schvaľovaní platov; rozhodnutie Ministerstva financií o odmenách za špeciálne pracovné úkony; zmena systemizácie na ÚP SAV; spôsob odmeňovania vedeckých prác; žiadosti o pridelenie funkčných miest; žiadosť o priznanie nebezpečnostných príplatkov; úprava platov v Ústave rastlinnej výroby po osamostatnení pracoviska; určenie výšky odmien oponentom; požiadavky sekcie lekárskych a biologických vied na pridelenie lekárov a stredných zdravotníckych miest; odmeny za vedenie členom a členom korešpondentom SAV; návrh na priznanie osobných platov; údaje o znížení funkčných platov z dôvodov nedostatku kvalifikačných predpokladov; záznamy o previerkach systemizácie na vybraných pracoviskách SAV; zásady k vypracovávaniu návrhov na zmenu systemizácie; správa o schválení systemizácie na pracoviskách SAV; návrh na zmenu systemizácie v hlavnej učtárni ÚP SAV; návrhy na zmenu systemizácie v SAV; dodatok k výhľadovému plánu pracovníkov SAV do r. 1960; rozpis plánu práce a mzdových fondov na r. 1955; návrh plánu práce na r. 1956; systemizácia a systemizačné návrhy pracovísk SAV.
3043CII/25a1956823–826
Personálna agenda – všeobecné veci
Súhlas Povereníctva financií s vyplatením odmien robotníkom; návrh na zlepšenie životných podmienok zamestnancov Astronomického observatória na Skalnatom plese; odvolanie sa proti zastaveniu vyplácania odmeny administratívnemu vedúcemu; povoľovanie a odmeňovanie nadčasových prác; registrácia zmeny systemizácie na ÚP SAV; opatrenia Štátnej systemizačnej komisie; údaje pre vypracovanie novej systemizácie; vyčlenenie 1 funkčného miesta z rezortu Povereníctva pôdohospodárstva do SAV; kontrola čerpania mzdového fondu poľnohospodárskych pracovísk; zoznam absolventov vysokých škôl v Sovietskom zväze; zmena funkcií v systemizácii pracovísk V. sekcie; návrh na preradenie pracovníkov sekretariátov sekcií z ÚP SAV; úprava pracovných pomerov zamestnancov vedeckých pracovísk SAV; súhlas Predsedníctva SAV s rozpisom funkčných miest; požiadavky pracovísk na prídel funkčných miest; pokyny Štátnej mzdovej komisie na riešenie mzdových otázok v prípadoch krátenia pravidelnej pracovnej doby; predĺženie vyrovnávacích prídavkov o ďalší rok; návrh opatrení podľa uznesenia vlády č. 1938 o zvýšení právomoci a zodpovednosti riadiacich orgánov; návrhy na menovanie nových členov SAV; správa o potrebe znovurozdelenia neobsadených funkčných a pracovných miest; potreba mzdového fondu pre závodnú stráž; rozpis plánu práce na r. 1956; návrh plánu práce na r. 1957; návrhy systemizácie pracovísk SAV.
3044CII/25a1957827–829
Personálna agenda – všeobecné veci
Správa o resystemizácii a zmene platového poriadku vedeckých pracovísk SAV; sadzobník odmien za externé práce; návrhy na priznanie nebezpečnostných príplatkov; žiadosti o úpravy platov; 1. návrh resystemizácie ÚP SAV; priznanie osobných platov na pracoviskách SAV; úhrada škôd z dôvodov pracovného úrazu; žiadosti o zmeny systemizácie; výsledky previerky administratívy na vedeckých pracoviskách; novelizácia platového poriadku vedeckých pracovísk SAV; návrh na zmenu výkonových noriem vo Výskumnom ústave pre chov hydiny; zmeny v odpredaji poľnohospodárskych výrobkov; žiadosti o zmenu v systemizačných návrhoch; úprava pracovného, mzdového a prémiového poriadku pre ošetrovateľov hospodárskych zvierat; schválenie systemizačných ukazovateľov; vyčíslenie potreby zvýšenia mzdového fondu v dôsledku zmeny nomenklatúry funkcií vedeckých pracovísk; žiadosti pracovísk o úpravy mzdového fondu; zoznam funkčných miest v Ústrednej knižnici, v ktorých funkčný plat po zrážkach klesá pod spodnú hranicu; prehľady plnenia plánu práce za r. 1953–1957; povolené zmeny v pláne práce v r. 1957; návrh na uvoľnenie miest z rezervy Predsedníctva SAV; rozpis plánu práce v r. 1957; návrh plánu práce na r. 1958; systemizácia v r. 1957.
3045CII/25a1958830–831
Personálna agenda – všeobecné veci
Návrhy pracovísk na stanovenie osobných platov; plán pracovných miest pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou; podklady pre určenie základných systemizačných ukazovateľov; opatrenia na zníženie administratívneho aparátu; návrh na stanovenie funkčných miest a platov oddelenia technickej mikrobiológie; žiadosti pracovísk o úpravy mzdových fondov; prídel absolventov vysokých škôl v r. 1958; určenie nástupných platov absolventov vysokých škôl; žiadosti pracovísk o úhradu nadčasov; určenie príplatkov za vedenie; žiadosti pracovísk o zmeny v systemizácii; oznam vedeckého tajomníka SAV o zákaze prijímania zamestnancov; oznam o úprave pracovného času v Chemickom ústave; pokyny o uvoľňovaní pracovníkv; návrh na úpravu funkčných platov v Ústavoch technického výskumu; žiadosť o povolenie vyplácať nadčasové hodiny formou paušálu; žiadosť pracovísk III. sekcie o resystemizáciu; zoznam pracovísk a funkcií, ktorým sa poskytujú ochranné odevy; novelizácia vyhlášky o pracovných a mzdových podmienkach členov závodnej stráže; správa o umiestňovaní nepreverených pracovníkov zo SAV; žiadosti o priznanie odlučného príspevku; návrh na zmenu plánu pracovníkov v r. 1958; požiadavky na zvýšenie systemizovaných miest v r. 1959; výkazy o počte pracovníkov na pracoviskách SAV k 1.VIII.1958; personálne údaje kontrolných pracovníkov SAV; návrh na resystemizáciu ÚP SAV; personálne a platové zmeny administratívnych pracovníkov v Botanickej záhrade v Košiciach; hlásenia o neobsadených miestach; posúdenie práce zamestnancov Arboréta v Mlyňanoch; rozdelenie prírastku pracovníkov na r. 1959; rozpis plnenia plánu práce na r. 1959; reorganizácia ÚP SAV; pracovná náplň útvarov ÚP SAV; zmena nomenklatúry vedeckých pracovníkov a funkcií; systemizačné ukazovatele a reštrinkcia pracovísk SAV; systemizačné rozvrhy pracovísk SAV.
3046CII/25a1959832–834
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosti pracovísk o prisystemizovanie miest; oznámenia Predsedníctva SAV o blokovaní funkčných miest; upozornenie predsedníctva sekcie spoločenských vied o situácii v niektorých ústavoch sekcie v súvislosti s kádrovým nedobudovaním; návrh na realizáciu uznesenia Zboru povereníkov o zrušení kádrových odborov v štátnej správe; zriadenie závodnej stráže pri Ústavoch technického výskumu; oznámenia pracovísk o zmenách v rozpise plánu práce; žiadosť pracovníkov Astronomického ústavu o priznanie vysokohorského príplatku; stanovisko ÚP SAV k žiadosti Botanickej záhrady o úpravu hodinovej sadzby sezónnych robotníkov; zriadenie funkcie zástupcu vedúceho na pracoviskách SAV; schválenie systemizačných ukazovateľov na r. 1959; žiadosti pracovísk o udelenie súhlasu k nástupu do zamestnania v predstihu; žiadosť SAV Povereníctvu financií o zavedenie nového platového poriadku pre Vydavateľstvo SAV; úprava mzdových podmienok vodičov motorových vozidiel; paušálna odmena za prácu vodičom osobných automobilov; návrh dočasného systemizačného rozvrhu na r. 1959 vo Vydavateľstve SAV; zmeny v systemizačných ukazovateľoch v r. 1959 v Archeologickom ústave SAV; vyplácanie nebezpečnostného príplatku na niektorých pracoviskách SAV; práca nadčas u členov závodnej stráže; správa o stave obsadzovania systemizovaných miest v r. 1959; návrh na doplnenie smerníc pre vedúcich archeologických výskumov v ČSR; návrh na určovanie platov vedeckým pracovníkom; oznámenia o uvoľnení funkčných miest z rezervy Predsedníctva SAV; schválenie základných systemizačných ukazovateľov pre Domov vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; zvýšenie systemizačných ukazovateľov pre vedecké pracoviská SAV; požiadavky na zvýšenie systemizácie na r. 1960; systemizácia Kabinetu encyklopédie Slovenska; hlásenia o stave neobsadených miest; rozpis prírastku pracovníkov na r. 1960; návrhy na voľbu nových členov SAV; plnenie plánu práce za r. 1959; prírastky pracovných síl v r. 1959; návrh plánu práce na r. 1960; systemizačné rozvrhy v r. 1959.
3047CII/25a1960834–836
Personálna agenda – všeobecné veci
Stav pracovníkov SAV v r. 1957–1959; žiadosti pracovísk o zmenu systemizácie; základné systemizačné ukazovatele pracovísk SAV; zmena systemizačných ukazovateľov v Domove vedeckých pracovníkov SAV; žiadosti pracovísk o udelenie súhlasu nástupu pracovníkov pred plánovaným termínom; plán pracovníkov a plán učňov na r. 1960 a 3. päťročnicu; návrh na stanovenie základných systemizačných ukazovateľov pre ÚP SAV; žiadosti pracovísk SAV o zvýšenie mzdových fondov; žiadosti pracovísk o udelenie súhlasu k prekročeniu limitu za nadčasové práce; oznámenie pracoviskám o znížení nákladov na osobné platy; záznam o vykonaní kontroly systemizácie v Arboréte Mlyňany; dočasný systemizačný rozvrh Vydavateľstva; rozpis smerných čísiel pracovísk SAV na r. 1961; platy zamestnancov Kníhkupectva SAV; krajská bilancia pracovníkov v. r. 1961–1965; oznamy pracovísk o neobsadených miestach; správa o výsledkoch prieskumu požívania platového poriadku na niektorých pracoviskách SAV; návrhy na zvýšenia funkčných platov vedeckých pracovníkov; oznamy o uvoľnení miest z rezervy Predsedníctva SAV; rekapitulácia novej platovej sústavy; životopisy a zoznamy prác k návrhom na nových členov SAV; návrhy na členov ČSAV zo Slovenska; rozpisy plnenia plánu práce v r. 1960; podklady k návrhu plánu práce na r. 1961; systemizácia v r. 1960.
3048CII/25a1961837–838
Personálna agenda – všeobecné veci
Plán pracovných síl v r. 1961; správy o činnosti členov sekcie; plán počtu pracovníkov v r. 1961; pridelenie funkčných miest z rezervy Predsedníctva SAV; informatívna správa o plnení plánu práce na vedeckých pracoviskách SAV; previerka neobsadených miest; rozpis plánu práce v r. 1961; štatistika o mzdovom fonde a pracovníkoch za r. 1961; prehľady o systemizovaných stavoch na vedeckých pracoviskách SAV; systemizačné rozvrhy za r. 1961 na jednotlivých pracoviskách SAV.
3049CII/25a1962839–843
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosti pracovísk o udelenie súhlasu k prekročeniu mzdového fondu; žiadosti pracovísk o povolenie nástupu v predstihu; súhlas k výplate prémií zamestnancom Vydavateľstva SAV; návrh na rozdelenie absolventov vysokých škôl; stanovenie smerného čísla požiadavky na odbornú špecializáciu geografie a geofyziky; oznámenie o znížení počtu prírastkov pre chemické pracoviská SAV; nedostatky pri čerpaní odmien v 1. štvrťroku 1962; prehľad o prijatých absolventoch vysokých škôl v r. 1962; záznam z previerky plnenia plánu práce v chemických ústavoch; správa o používaní finančných prostriedkov na odmeny za práce a cestovné výdavky v SAV; správa o obsadzovaní funkcií; prehľady o počte pracovníkov na pracoviskách SAV; prehľad o neobsadených miestach; rozpisy plánu práce v r. 1962; návrhy plánu práce na r. 1963; zmeny systemizácie v r. 1962; systemizačné rozvrhy pracovísk SAV v r. 1962.
3050CII/25a1963843–846
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosti pracovísk o rozšírenie počtu miest študijných pobytov; žiadosti pracovísk o zmeny v pláne práce v r. 1963; žiadosti pracovísk o pridelenie absolventov vysokých škôl; požiadavka na rast počtu pracovníkov v odbočke národopisného ústavu v Košiciach; žiadosti o pridelenie vedeckých pomocných síl; žiadosti o zamestnanie brigádnických síl; oznámenia Predsedníctva SAV pracoviskám o rozdelení prírastkov na r. 1963; žiadosti Predsedníctva SAV niektorým pracoviskám na odstránenie príčin fluktuácie pracovníkov; rozpis prémiových ukazovateľov; upravený rozpis plánu práce v 1. štvrťroku 1963; rozpis mzdových fondov v Spoločných pracoviskách SAV; rozmiestňovanie absolventov Chemickej fakulty SVŠT; rozmiestňovanie absolventov stredných škôl; žiadosti pracovísk o pridelenie funkčných miest z rezervy Predsedníctva SAV; zdôvodnenie požiadavky plánu pracovných síl pre Ústav štátu a práva; námietky pracovísk proti rozpisu pracovníkov na r. 1964; žiadosti pracovísk o povolenie prijatia pracovníkov pred plánovaným termínom; žiadosť o pridelenie pracovníka pre funkciu zvláštnych úloh; správa o obsadzovaní miest na pracoviskách SAV; priznanie osobných platov na r. 1964; zoznam neobsadených miest; príloha k metodickým pokynom plánu na r. 1964–1965; prírastok pracovníkov v r. 1963; podklady k rozpisu plánu práce v r. 1963; návrhy plánu práce na r. 1964; systemizačné ukazovatele jednotlivých pracovísk SAV.
3051CII/25a1964847–850
Personálna agenda – všeobecné veci
Mzdový fond ÚP SAV na r. 1965; návrhy na preradenia pracovníkov; návrhy na platové úpravy pracovníkom ústavov; žiadosti pracovísk o pridelenie miest pre sezónnych robotníkov; žiadosť o presystemizovanie funkčného miesta dokumentátora na odborný dokumentátor; prehľad o počte pracovníkov SAV pre kádrovú evidenciu; požiadavka mzdového fondu na závodnú stráž na pracoviskách SAV; zoznam osôb poberajúcich osobné platy; oznámenie o zavedení platového poriadku v knižnej predajni SAV; žiadosti pracovísk o udelenie súhlasu na prijatie pracovníkov pred plánovaným termínom; definitívna úprava mzdového fondu na pracoviskách vo vysokohorských polohách; zmena zaradenia sekretárok vedeckých kolégií; žiadosti pracovísk o prijatie zamestnancov na nepatrné úväzky; rozmiestnenie absolventov vysokých škôl v r. 1964; zmena systemizácie niektorých ústavov spoločenských vied; určovanie vedeckej kvalifikácie; určenie nebezpečnostných príplatkov; oznámenie pracoviskám o uvoľnení prostriedkov na platové úpravy vedeckým pracovníkom; oznámenie o znižovaní stavu riadiaceho a správneho aparátu SAV; odmeny za vedenie vedeckých pracovísk SAV; schválenie úhrady nadčasových hodín kuričom v areáli SAV; žiadosti pracovísk o úpravu mzdového fondu; určenie platov poľských pracovníkov na Lomnickom štíte; úprava mzdových podmienok manuálne pracujúcich; systemizácia ÚP SAV a prehľad funkčných miest podľa platových rozpätí; vyhodnotenie činnosti členov a členov korešpondentov SAV za 5-ročné obdobie; prehľad o skladbe pracovníkov a mzdových nákladov; požiadavky pracovísk na pridelenie pomocných vedeckých síl; podklady k plánu práce na r. 1964; systemizačné ukazovatele v r. 1964; návrhy na plán práce na r. 1965; systemizačné rozvrhy pracovísk SAV v r. 1964.
3052CII/25a1965850–852
Personálna agenda – všeobecné veci
Oznámenie o udelení výnimky pri požití nomenklatúry administratívno-pomocných pracovníkov; rozpis plánu práce v r. 1965; požiadavky pracovísk na nových pracovníkov z rezervy SKVT; kontrola dekrétov zamestnancov Astronomického ústavu, Fyzikálneho ústavu a Laboratória meteorológie a klimatológie; žiadosti pracovísk o uvoľnenie z rezervy mzdového fondu; platové pomery pracovníkov pri práci s počítačmi; limit riadiaceho a správneho aparátu v r. 1965 na pracoviskách SAV; žiadosti pracovísk o pridelenie systemizovaných miest; čerpanie peňažnej náhrady za prácu nadčas; podklady pre plán výchovy vedeckých pracovníkov v r. 1966–1970; zmeny v rozpise plánu práce; úpravy prídavkov za vedenie pracoviska; plnenie plánu práce v jednotlivých štvrťrokoch r. 1965; prehľad v skladbe pracovníkov a mzdových nákladoch; prehľad o činnosti členov SAV za r. 1965; významné výročia členov SAV; kádrové rezervy SAV; úpravy v pláne práce; priemerná mzda na pracoviskách SAV; ukazovatele plánu práce podľa krajov na r. 1965–1966; návrhy plánu práce na r. 1967–1971.
3053CII/25a1966853
Personálna agenda – všeobecné veci
Prehľad systemizácie pracovníkov Ústavu biológie krajiny k 1.I.1966; odmeňovanie sezónnych robotníkov v Arboréte; platové zaradenie niektorých pracovníkov Ústavu štátu a práva; zmena nomenklatúry na niektorých pracoviskách SAV; rozpis kvóty určenej na mzdovú úpravu pracovníkom Ústavu štátu a práva; požiadavky pracovísk na zvýšenie počtu pracovníkov; žiadosť o udelenie súhlasu k menovaniu dr. Š. Bauera, doc. Ing. J. Zelinku a prof. F. Špaldona do poradných orgánov SNR; oznamy o pridelení miest z rezervy pracovných síl; popis pracovnej náplne vedúceho dielne a garáží na Patrónke; náplň práce pracovníkov hospodársko-administratívneho úseku.
3054CII/25a1967853
Personálna agenda – všeobecné veci
Zdôvodnenie potreby pridelenia mzdových fondov pre oddelenie fyziológie hospodárskych zvierat Ústavu experimentálnej biológie v Košiciach; požiadavky pracovísk na pridelenie pracovných síl; požiadavka Ústavu baníctva na pridelenie pracovných síl v dôsledku reorganizácie pracoviska; žiadosti pracovísk o preradenie pracovníkov do vyšších kategórií; prehľad významných výročí členov SAV v r. 1968; žiadosť o udelenie súhlasu k menovaniu doc. Mäsiara a Ing. Dzubáka za členov investičnej komisie Rady vedy a techniky; pracovná náplň pracovníkov Sekretariátu Predsedníctva SAV.
3055CII/25a1968853
Personálna agenda – všeobecné veci
Rozpis plánu práce na r. 1968; rebilancia pracovných síl v spoločenských vedách; žiadosti pracovísk o súhlas k prijatiu pracovných síl; zoznam funkcií, funkčných platov pracovníkov sekretariátu Predsedníctva SAV; oznamy pracoviskám o úprave mzdového fondu; prehľad funkcií a funkčných platov zamestnancov ÚHSP za r. 1966–1968; správy o činnosti funkcionárov SAV; prehľad o pobyte pracovníkov SAV v zahraničí.
3056CII/25a1969853
Personálna agenda – všeobecné veci
Informácia o pripravovanej platovej úprave na pracoviskách SAV; personálna delimitácia výkonného aparátu Predsedníctva SAV; návrh na personálnu delimitáciu Ústavu experimentálnej biológie SAV; rekapitulácia mesačných platov pracovníkov Sekretariátu Predsedníctva SAV, ÚHSP a Kabinetu plánovania vedy; oznamy o zmenách v pláne práce; problémy v oblasti výchovy a rozmiestňovania kvalifikovaných kádrov.
3057CII/25a1970853
Personálna agenda – všeobecné veci
Oznamy o pridelení prostriedkov na reprezentačné výdavky; rozpis plánu práce v r. 1970; rozmiestnenie absolventov vysokých a stredných škôl v r. 1970; žiadosti pracovísk o pridelenie pracovných miest z rezervy Predsedníctva SAV; rozpis funkcií a základných platov pracovníkov ÚP SAV; podklady ku koncepcii odmeňovania vo výskume a vývoji za pracoviská SAV; vzor odvolacieho dekrétu z funkcie riaditeľa; výsledky pohovorov s niektorými profesormi UK, SVŠT, ktorí boli zároveň členmi SAV; zoznam pracovníkov SAV, ktorým bolo zrušené členstvo v KSS alebo boli z KSS vylúčení; dekréty uvoľneným a menovaným riaditeľom.
3058CII/25a1971854
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosť pracoviska o udelenie výnimky z platovej úpravy; žiadosti pracovísk o pridelenie funkčných miest; žiadosť Výskumného ústavu onkologického o zachovanie stavu pracovníkov; plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1972; podklady o vývoji zamestnanosti o využívaní pracovných síl v SAV; plán rozmiestňovania mládeže a reprodukcia kvalifikovaných pracovníkov na r. 1972; zoznam pracovníkov, ktorých príbuzní sa nezákonne zdržujú mimo územia ČSSR; úprava platov a zmeny funkcií u pracovníkov Sekretariátu Predsedníctva SAV; kádrovo-personálne posúdenie pracovníkov SAV – členov medzinárodných organizácií; zoznamy pracovníkov ktorých bolo potrebné uvoľniť zo SAV; prehľad o kvalifikačnej a politickej štruktúre spoločenskovedných pracovísk; zoznamy pracovníkov, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer; návrh na dodatkový rozpis odmien v r. 1971; dodatok k pridelenému reprezentačnému; požiadavky pracovísk na úpravu predbežného rozpisu plánu rozpočtu; očakávané čerpanie mzdových fondov v r. 1971.
3059CII/25a1972854
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosti pracovísk o prídely z funkčných miest z rezervy Predsedníctva SAV; správa o plnení plánu práce za r. 1971; žiadosti pracovísk o úpravu mzdového fondu; prehľad významných výročí členov SAV, ČSAV v r. 1973; priznanie osobných platov niektorým pracovníkom hospodársko-správnych útvarov pracovísk SAV; návrh na úpravu platov pracovníkom Kabinetu podpredsedov SAV; rozpracovanie opatrení na intenzívnejšie zapojenie vedeckej inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh; návrhy na udelenie odmien riaditeľom pracovísk SAV; prehľad o funkčnom a platovom zaradení riaditeľov prírodných a technických pracovísk SAV; životné jubileá členov SAV v r. 1972; správy o činnosti funkcionárov SAV; požiadavky pracovísk SAV na prírastky pracovníkov v r. 1972; spresnenie potreby ročného mzdového fondu na pracoviskách SAV.
3060CII/25a1973854
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosti pracovísk o pridelenie funkčných miest; žiadosti pracovísk o súhlas k prijatiu dočasných pracovných síl; oznámenia o uvoľnení prostriedkov zo mzdových rezerv; návrhy na úpravu platu riaditeľom pracovísk; plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1974; udelenie súhlasu k prekročeniu plánovaného počtu pracovníkov; plán potreby absolventov vysokých škôl v r. 1979; požiadavka Archeologického ústavu na zvýšenie zvláštneho mzdového fondu pre sezónnych robotníkov; zmena plánu práce Ústavov spoločenských vied v dôsledku reorganizácie niektorých pracovísk; rozpis pridelených absolventov vysokých a stredných škôl; výročné správy členov SAV; návrhy na odmeny členom Racionalizačnej komisie; zmeny v rozpise plánovaného ročného mzdového fondu; zoznam riaditeľov pracovísk SAV; životné jubileá členov SAV v r. 1973 a 1974; koncepcia kádrového a materiálno-technického zabezpečenia vývoja SAV do r. 1990; informácia o rozpise plánu práce na r. 1974; náplň práce pracovníkov Sekretariátu Predsedníctva SAV.
3061CII/25a1974855
Personálna agenda – všeobecné veci
Prehľad o udelených odmenách členom Predsedníctva SAV a riaditeľom pracovísk; rozpis plánu práce na r. 1974; návrh novelizácie platového poriadku pracovníkov centrálne riadených organizácií výskumnej základne; prehodnotenie informačno-strážnej služby ústavov; žiadosti pracovísk o platovú úpravu osobného príplatku pracovníkom hospodársko-správneho úseku; žiadosti pracovísk o úpravu plánu práce; návrhy na priznania osobných platov; zmeny v pláne práce; pokyny k vypracovaniu plánu práce na r. 1975; podklady k prerokovaniu predbežných prísľubov na prírastky počtu pracovníkov; oznámenia o uvoľnení mzdových prostriedkov z rezervy Predsedníctva SAV; plán potreby absolventov vysokých škôl; žiadosti o udelenie súhlasu k prijatiu pracovných síl; informácia o situácii v platových otázkach riaditeľov ústavov SAV; funkčné a platové zaradenie hospodársko-správnych pracovníkov; oznámenie o zriadení funkcie vedúci kádrového a personálneho útvaru; inventarizácia funkčného a platového zaradenia pracovníkov SAV; podklady k očakávanému plneniu plánu práce; plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1975; žiadosti o udelenie výnimiek pre priznanie výkonnostnej odmeny; informácia o fonde odmien v r. 1974; návrh kádrového a materiálno-technického zabezpečenia rozvoja SAV do r. 1990; návrh na rozpis prírastkových miest v r. 1975; informácia o stave prác na pláne a rozpočte na r. 1975.
3062CII/25a1975855
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosti pracovísk o zvýšenie plánu práce; prehľad o oceňovaní výsledkov pracovnej iniciatívy; žiadosť Ústavu kovových materiálov o zvýšenie fondu riaditeľa; žiadosť o zvýšenie fondu odmien; výročia členov SAV a ČSAV v r. 1975; zoznam členov SAV; jednorázové šetrenie o pracovných podmienkach v ústredných orgánoch.
3063CII/25a1976856
Personálna agenda – všeobecné veci
Odmeňovanie pracovníkov Chemického ústavu za zásobovanie chemikáliami zo zahraničného dovozu; žiadosti pracovísk o prídel miest z rezervy Predsedníctva SAV; návrh na riešenie otázok upratovačiek v Ústrednej správe pracovísk SAV; výsledky platovej inventarizácie; požiadavka SAV na zvýšenie ročného mzdového fondu z rezervy Ministerstva výstavby a techniky; záznam z rokovania o platovej úprave centrálne riadených organizácií výskumnej základne; informácia o zavádzaní racionalizácie mzdovej sústavy v Ústave technickej kybernetiky; požiadavky na prírastky pracovníkov na r. 1977; osnova na vypracovanie kádrového programu pracoviska SAV na 6. päťročnicu; prehľad udelených odmien riaditeľom pracovísk; informácia o uplatnení platovej prestavby v SAV; návrh na zmenu plánu práce v r. 1976; komplexné hodnotenie členov Predsedníctva SAV.
3064CII/25a1977856
Personálna agenda – všeobecné veci
Odmeny členom vedeckých kolégií; vekové zloženie pracovníkov SAV k 31.XII.1977; prehľad o platových úpravách výkonného aparátu SAV; informácia o finančnom zabezpečení platových úprav v zmysle novej platovej nomenklatúry.
3065CII/25a1978856
Personálna agenda – všeobecné veci
Odmeny členom Predsedníctva SAV; žiadosti pracovísk o pridelenie funkčných miest; úprava základných platov pracovníkov ÚP SAV; požiadavky na zvýšenie prírastku pracovníkov do r. 1980 pre spoločenskovedné pracoviska SAV; žiadosti pracovísk o zvýšenie mzdového fondu; odmeny členov vedeckých kolégií; odmeny riaditeľom ústavov SAV; správa o rozbore funkčného a platového zaradenia pracovníkov SAV; prehľad o dosiahnutých priemerných zárobkoch a platovej úrovne pracovníkov SAV; žiadosť o preradenie pracovníkov vysokohorského prostredia do I. alebo II. kategórie dôchodkového zabezpečenia.
3066CII/25a1979856
Personálna agenda – všeobecné veci
Žiadosť Ústavu experimentálnej pedagogiky o pridelenie miesta a mzdového fondu; očakávané plnenie plánu práce v r. 1979 – návrh na operatívne zmeny.
3067CII/25a1980856
Personálna agenda – všeobecné veci
Predpokladané plnenie systemizovaného počtu pracovníkov v 1. štvrťroku 1980; návrh na rozdelenie odmien pre ÚP SAV za 1. polrok 1980; požiadavka Ústavu experimentálnej metalurgie o pridelenie funkčných miest; schválený plán práce na r. 1980.
3068CII/25a1981856
Personálna agenda – všeobecné veci
Požiadavky pracovísk o uvoľnenie mzdových prostriedkov z rezervy Predsedníctva SAV; spresnený rozpis plánu práce na r. 1981; plán potreby absolventov vysokých škôl v r. 1987; prehľad profesorov, docentov a doktorov vied v SAV.
3069CII/25a1982857
Personálna agenda – všeobecné veci
Rozpis plánu práce v r. 1982 podľa územného členenia.
3070CII/25a1983857
Personálna agenda – všeobecné veci
Požiadavky Centra fyziologických vied o úpravu platu zamestnancom; postup prerokovania počtu pracovníkov medzi krajskými národnými výbormi a orgánmi stredného článku riadenia; výkaz prijatých absolventov v r. 1983; rozpis plánu práce v r. 1983.
3071CII/25a1984857
Personálna agenda – všeobecné veci
Podklady k potvrdeniu limitu počtu pracovníkov v r. 1984 za SAV; rozpis plánu práce v r. 1984; informácia o plnení opatrení na skvalitnenie kádrovej a personálnej práce v SAV.
3072CII/25a1985858
Personálna agenda – všeobecné veci
Požiadavky pracovísk na zvýšenie mzdového fondu; rozpis plánu práce v r. 1985; štruktúra pracovníkov vedecko-výskumnej základne; tabuľka pracovníkov do 34 rokov; kádrové rezervy na riaditeľov pracovísk SAV – nomenklatúra ÚV KSS; kádrové rezervy na vedúcich pracovníkov SAV; prehľad o vedúcich pracovníkov SAV.
3073CII/25a1986859–860
Personálna agenda – všeobecné veci
Podklady k potvrdeniu priemerného prepočítaného počtu pracovníkov v r. 1986; plnenie opatrení na skvalitnenie spôsobu plánovania a rozmiestňovania absolventov; návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1987; prehľad o členoch SAV; rozpis plánu práce na r. 1986; zabezpečenie prác súvisiacich s prevodom pracovníkov z ústavov SAV do evidenčného stavu pracovníkov ÚP SAV; plán kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja SAV na 8. päťročnicu; prehľad o kategórii a vekovej štruktúre pracovísk III. oddelenia SAV.
3074CII/25a1987861
Personálna agenda – všeobecné veci
Štruktúra pracovníkov vedecko-výskumnej základne; prehľad o vekovej štruktúre riaditeľov vedeckých centier a vedeckých pracovísk SAV; prehľad o pracujúcich dôchodcoch v r. 1987; prehľad o udelených výnimkách zo vzdelania; inventarizácia funkčného a platového zatriedenia pracovníkov SAV; platové dekréty riaditeľov pracovísk SAV.
3075CII/25a1988861
Personálna agenda – všeobecné veci
Návrhy na úpravy platov zamestnancov ÚP SAV; prehľad o udelených výnimkách zo vzdelania; zoznamy pracovníkov v dôchodkovom veku v r. 1988; zoznamy členov vedeckých kolégií; plán personálneho a sociálneho rozvoja SAV na r. 1988; kádrové návrhy na riaditeľov pracovísk; platové dekréty riaditeľov.
3076CII/25a1989862–863
Personálna agenda – všeobecné veci
Požiadavky pracovísk na pridelenie funkčných miest; žiadosti pracovísk o priznanie osobných platov; návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov; oznámenia o znížení mzdového fondu pracoviskám; prehľad členov SAV; prehľad o udelených výnimkách zo vzdelania v r. 1989; prehľad o pracujúcich dôchodcoch v r. 1989; plán kádrového a sociálneho rozvoja v r. 1989; plán kádrového a sociálneho rozvoja na r. 1990; platové dekréty riaditeľov; oznámenia o úmrtiach pracovníkov a členov SAV.