Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4282CII/36e219671789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Zásady pre rokovania o vedeckej spolupráci s AV socialistických krajín.
4283CII/36e219681789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Zásady pre rokovania o vedeckej spolupráci s AV socialistických krajín.
4284CII/36e219691789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Predbežný návrh pracovnej náplne, organizačnej štruktúry a počtu pracovníkov Kancelárie federálnej ČSAV; návrh delimitácie pôsobnosti v oblasti zahraničných stykov medzi ČSAV, ČAV a SAV; teritóriá, v ktorých z dôvodov štátnych záujmov nie je žiaduce udržiavať styky.
4285CII/36e219701789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Záväzný výklad vládneho uznesenia o zásadách na uzatváranie dohôd o zabezpečovaní pracovníkov pôsobiacich v zahraničí; zásady pre uzatváranie dohôd a odvádzanie príspevkov zo zahraničných platov a honorárov; školské a vedecké styky so zahraničím; členovia konzulárneho zboru v Bratislave.
4286CII/36e219711789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Správa o porade na odbore pre medzinárodné vzťahy Úradu vlády SSR; smernice pre teritoriálne zameranie zahraničných stykov.
4287CII/36e219721789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
smernice pre zahraničné styky na r. 1972.
4288CII/36e219731789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Informácia o rokovaní predstaviteľov zahraničných odborov ČSAV a Poľskej AV o vedeckej spolupráci.
4289CII/36e219751789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Správa o priebehu zahraničných stykov za r. 1973–1974.
4290CII/36e219781789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Smernice ČSAV pre plánovanie a navrhovanie vedeckých akcií v ČSAV; návrh na organizačnú úpravu zabezpečovania zahraničných stykov v rámci SAV.
4291CII/36e219791789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Návrh na organizačné zabezpečenie návštevy V. Tereškovovej na pôde SAV.
4292CII/36e219821789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Novelizácia predpisov o úprave platových pomerov pracovníkov poverených výkonom funkcie v zahraničí; zásady pre usporiadanie vedeckých stretnutí s medzinárodnou účasťou.
4293CII/36e219831789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Vysvetlivky k správe periodickej revízie; informácia o zastúpení ČSAV/SAV v medzinárodných organizáciách.
4294CII/36e219841789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Správa o vývoji kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykoch so zahraničím v r. 1981–1983.
4295CII/36e219871789
Odbor zahraničných stykov – organizačné materiály
Dočasný organizačný poriadok vedecko-výskumného ústavu v AV ZSSR.