Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2917CII/221955758
Matica slovenská
Menovanie vedeckej rady Matice slovenskej; stanovisko SAV k žiadosti Matice slovenskej o uvoľnenie kníh bývalej knižnice Československo-sovietskeho inštitútu; žiadosť Matice slovenskej o podporu zo SAV pre menovanie dr. Bálenta vedeckým tajomníkom v odbore knihovníctvo.
2918CII/221956758
Matica slovenská
Žiadosť Matice slovenskej o menovanie zástupcov zo SAV do Rady Matice slovenskej.
2919CII/221959758
Matica slovenská
Návrhy zástupcov zo SAV do Rady Matice slovenskej; súhlas SAV s menovaním nového správcu Matice slovenskej; pozvánka Matice slovenskej na poradu členov redakcií zborníkov vydávaných Maticou slovenskou.
2920CII/221960758
Matica slovenská
Návrh štatútu Matice slovenskej.
2921CII/221961759
Matica slovenská
Návrh na usporiadanie osláv 100. výročia založenia Matice slovenskej a na výstavbu novej budovy Matice slovenskej.
2922CII/221963759
Matica slovenská
Príprava a organizovanie osláv 100-ročnice Matice slovenskej.
2923CII/221965759
Matica slovenská
Žiadosť Matice slovenskej o zaslanie informačnej brožúry o ČSAV a SAV; súhlas Predsedníctva SAV so spoluprácou Ústrednej knižnice SAV s Maticou slovenskou na retrospektívnej bibliografii; tézy koncepcie Matice slovenskej k bibliografii článkov z novín a časopisov vydávaných na Slovensku v r. 1919–1944; stanovisko SAV k návrhu Matice slovenskej na zriadenie detašovaných pracovísk SAV v Martine.
2924CII/221967759
Matica slovenská
Návrh na usporiadanie osláv 100. výročia založenia vedeckých odborov Matice slovenskej.
2925CII/221968759
Matica slovenská
Menovanie konzultantov zo SAV a menovanie nového správcu Matice slovenskej; pozvanie a program slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 100. výročia vedeckých odborov Matice slovenskej; menovanie pracovnej skupiny pre vypracovanie plánu spolupráce SAV s maticou slovenskou.
2926CII/221969759
Matica slovenská
Zoznam členov Výboru Matice slovenskej; návrh stanov Matice slovenskej; návrhy na spoluprácu medzi Maticou slovenskou a niektorými ústavmi SAV; žiadosť miestneho odboru Matice slovenskej v Majcichove o finančnú podporu na stavbu pamätníka J. Palárika.
2927CII/221970759
Matica slovenská
Správa o kultúrnej činnosti členských organizácií Matice slovenskej.
2928CII/221972759
Matica slovenská
Urgencia Matice slovenskej na plnenie dohody o spolupráci medzi Maticou slovenskou a niektorými pracoviskami SAV.
2929CII/221975759
Matica slovenská
Dohoda o spolupráci medzi Encyklopedickým ústavom SAV a Biografickým oddelením Matice slovenskej.
2930CII/221977759
Matica slovenská
Spolupráca Ústredného archívu SAV s Maticou slovenskou na Veľkom slovenskom biografickom slovníku; rámcová dohoda medzi Maticou slovenskou a SAV.
2931CII/221981759
Matica slovenská
Návrh na spoluprácu na príprave publikácie „Prítomnosť slovenskej kultúry“.