Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4248CII/36d219661784
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Zavedenie terminovaných pracovných zmlúv s vedeckými pracovníkmi.
4249CII/36d219701784
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Smernice pre vypisovanie konkurzného konania a uzatvárania pracovných zmlúv s pracovníkmi SAV.
4250CII/36d219711784
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Správa o vyhodnotení uzatvárania termínovaných pracovných zmlúv s pracovníkmi SAV.
4251CII/36d219721784
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Uznesenie Predsedníctva vlády SSR k správe ÚV KSČ o kádrovej a personálnej práci.
4252CII/36d219751785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Riešenie problémov zdravotného strediska na Patrónke.
4253CII/36d219761785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Správa o účinnosti kádrových a personálnych útvarov SAV; plnenie úloh akčného plánu SAV v oblasti kádrovej práce; realizácia úloh generálneho sekretára SAV z komplexného programu kádrovej a personálnej práce; realizácia úloh z komplexného programu kádrovej práce pre I. a II. oddelenie vied.
4254CII/36d219781785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Úprava Federálneho ministerstva financií o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení niektorých pracovníkov na dobu ich pobytu v zahraničí.
4255CII/36d219791785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Informácia o skúsenostiach z činnosti kádrových a personálnych útvarov v SAV.
4256CII/36d219801785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Štruktúra pracovníkov referátov pre kádrovú a personálnu prácu pracovísk SAV.
4257CII/36d219811785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Porovnanie sociálno-triedneho a kvalifikačného zloženia pracovníkov kádrovo-personálnych odborov ústredných orgánov štátnej správy SSR.
4258CII/36d219821785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Záznam z porady na Ministerstve práce a sociálnych vecí k plánom kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja; plnenie opatrení na upevňovanie pracovnej disciplíny v SAV.
4259CII/36d219831785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Pokyny Predsedníctva SAV k problematike nesprávneho obohacovania sa; dodatok Predsedníctva SAV k správe o stave socialistickej zákonnosti.
4260CII/36d219841785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Informácia o sociálnom, triednom, vekovom a kvalifikačnom zložení pracovníkov odboru; návrh na pridelenie prechodného ubytovania pre pracovníkov bratislavských pracovísk SAV.
4261CII/36d219851785
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Tabuľky o skladbe pracovníkov ÚP SAV a o pracovníkoch kádrovo-personálnych odborov na pracoviskách SAV.
4262CII/36d219861785–1786
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Inštrukcie o poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom; postup organizácií pri uvoľňovaní pracovníkov v súvislosti s náborom na integračné akcie v ZSSR; informácia o vedení kádrovej evidencie na pracoviskách SAV; zásady hodnotenia pracovných výsledkov; poznatky z previerok dodržiavania pracovno-právnych predpisov; anketa o stave a zámeroch zvyšovania kvalifikácie pracovníkov.
4263CII/36d219871786–1787
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Koncepcia budovania kádrovo-personálnych odborov; rozbor plnenia úloh personálneho rozvoja na ÚP SAV; rozpracovanie 7. pléna ÚV KSČ o kádrovej politike v podmienkach SAV; návrh na racionalizáciu postupu pri uzavieraní pracovných pomerov na dobu určitú; demokratizačný proces v kádrovej a sociálnej oblasti v SAV; návrh zásad zákona SNR o pôsobnosti orgánov v sociálnom zabezpečení; analýza vedeckého kádrového potenciálu výskumnej a vývojovej základne a jeho predpokladaný vývoj do r. 1990; jednotná údajová základňa pracujúcich SAV.
4264CII/36d219881787
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Hodnotiaca správa o plnení úloh v príprave a zvyšovaní kvalifikačnej úrovne; zasadanie Komisie Predsedníctva SAV pre koncepčné a ideové riadenie zvyšovania kvalifikačnej úrovne riadiacich pracovníkov; návrh na experimentálne uplatňovanie pružného pracovného času v SAV; informácia o stave a úrovni odborného a politického rastu vedeckých pracovníkov v SAV.
4265CII/36d219891788
Kádrovo-personálny odbor – organizačné materiály
Prijímanie cudzincov do krátkodobého pracovného pomeru na pracoviskách SAV; analýza v odbornej a politickej výchove kádrov v SAV; prehlásenie Predsedníctva SAV a Prezídia ČSAV k postupu demokratizácie v SAV a ČSAV.