Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3772CII/3319531345
Socialistická akadémia
Určenie delegátov zo SAV na 1. celoslovenský zjazd Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov.
3773CII/3319541345
Socialistická akadémia
Nábor nových členov zo SAV do Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov; zoznam pracovníkov zo SAV, ktorí budú prednášať v rámci predvolebnej kampane.
3774CII/3319561345
Socialistická akadémia
Žiadosť spoločnosti o stanovisko SAV k výskumu cirkví na Slovensku.
3775CII/3319571345
Socialistická akadémia
Poďakovanie za spoluprácu SAV pri prijatí sovietskeho hosťa prof. N. S. Aržanikova; žiadosť vedenia spoločnosti o prizývanie na podujatia SAV; žiadosť spoločnosti o účasť SAV na seminári o automatizácii v priemysle.
3776CII/3319581345
Socialistická akadémia
Žiadosť o vysielanie zástupcov zo SAV na podujatia spoločnosti; menovanie pracovníka SAV za člena výboru výstavy „Chemie kolem nás“; zápis z rokovania o spolupráci medzi II. sekciou SAV a biologicko-lekárskou sekciou spoločnosti; správa o spolupráci SAV a Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov; stanovisko SAV k výskumu dejín náboženstva; pomoc SAV pri vytváraní Múzea vývoja človeka a spoločnosti.
3777CII/3319591345
Socialistická akadémia
Prehľad spolupráce SAV so Spoločnosťou pre šírenie vedeckých a politických poznatkov.
3778CII/3319601345
Socialistická akadémia
Prehľad lektorských skupín na pracoviskách II. sekcie SAV; ospravedlnenie neúčasti pracovníka SAV na zasadaní pléna spoločnosti.
3779CII/3319621345
Socialistická akadémia
Spolupráca SAV so spoločnosťou pri organizovaní „Tribún vedy“.
3780CII/3319631345
Socialistická akadémia
Návrh dohody o spolupráci so Slovenským výborom Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov.
3781CII/3319681345
Socialistická akadémia
Rezolúcia z celoslovenského seminára Socialistickej akadémie o perspektívach rozvoja vedného hospodárstva na Slovensku; poďakovanie za spoluprácu a výzva na ďalšiu spoluprácu medzi SAV a Socialistickou akadémiou.
3782CII/3319691345
Socialistická akadémia
Dohoda o spolupráci medzi Ústredným výborom Socialistickej akadémie a SAV; pozvanie zástupcu SAV na zjazd Socialistickej akadémie.
3783CII/3319711345
Socialistická akadémia
Schválenie menovania dr. F. Vašečku do redakčnej rady časopisov Príroda a spoločnosť a Természet és Tarsadalom.
3784CII/3319731345
Socialistická akadémia
Pozvanie zástupcu zo SAV na zjazd Socialistickej akadémie.
3785CII/3319751345
Socialistická akadémia
Udelenie „Čestného uznania“ Ústredného výboru Socialistickej akadémie ČSSR pre SAV za spoluprácu.
3786CII/3319831345
Socialistická akadémia
Poďakovanie predsedovi SAV za spoluprácu s publikovaním rozhovoru odvysielanom v Československom rozhlase.
3787CII/3319861345
Socialistická akadémia
Žiadosť o prednesenie prednášok k navrhovaným tematickým okruhom.
3788CII/3319871345
Socialistická akadémia
Návrh II. oddelenia vied SAV témy a lektora pre prednášky v rámci Socialistickej akadémie.