Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2654CII/18c1989660
Atestačná komisia Astronomického ústavu SAV
Návrh zloženia komisie.
2655CII/18c1978660
Atestačná komisia Ekonomického ústavu SAV
Návrh na zloženie komisie.
2656CII/18c1984660
Atestačná komisia Spoločenskovedného ústavu SAV
Návrh na vymenovanie novej komisie.
2657CII/18c1982660
Atestačná komisia Ústavu stavebníctva a architektúry
Návrh na zmenu v komisii.
2658CII/18c1978660
Atestačná komisia Ústavu štátu a práva SAV
Zriadenie komisie.
2659CII/18c1961660
Dérerová komisia pre podporu biologických rytmov
Správa o rozšírenom zasadaní komisie.
2660CII/18c1981660
Edičná komisia oddelenia spoločenských vied
Zápisnice zo zasadaní komisie z 8.VII., 21.IX. a 6.XI.
2661CII/18c1982660
Edičná komisia oddelenia spoločenských vied
Zápisnica zo zasadania komisie z 22.X.
2662CII/18c1983660
Edičná komisia oddelenia spoločenských vied
Zápisnice zo zasadaní komisie z 10.III., 25.IV., 8.VI. a 10.X.
2663CII/18c1984660
Edičná komisia oddelenia spoločenských vied
Zápisnice zo zasadaní komisie z 20.I. a 5.III.
2664CII/18c1985660
Edičná komisia oddelenia spoločenských vied
Zápisnice zo zasadaní komisie z 19.II. a 7.X.
2665CII/18c1987660
Edičná komisia oddelenia spoločenských vied
Zápisnica zo zasadania komisie z 5.V.
2666CII/18c1955661
Inventarizačná komisia Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach
Správa o výsledkoch činnosti komisie.
2667CII/18c1955661
Inventarizačná komisia pri ÚP SAV
Menovanie člena komisie.
2668CII/18c1978661
Inventarizačná komisia pri ÚP SAV
Príkaz na vykonanie inventarizácie na ÚP SAV; plán periodických a priebežných inventarizácií v r. 1978.
2669CII/18c1979661
Inventarizačná komisia pri ÚP SAV
Príkaz k vykonaniu inventarizácie v ÚP SAV v r. 1979.
2670CII/18c1980661
Inventarizačná komisia pri ÚP SAV
Plán periodických a priebežných inventarizácií v ÚP SAV v r. 1980; ustanovenie inventarizačnej komisie.
2671CII/18c1981661
Inventarizačná komisia pri ÚP SAV
Ustanovenie inventarizačnej komisie.
2672CII/18c1985661
Inventarizačná komisia pri ÚP SAV
Pokyny na vykonanie fyzickej inventúry materiálových zásob v ÚP SAV v r. 1985.
2673CII/18c1987661
Inventarizačná komisia pri ÚP SAV
Menovanie komisie; záznam zo zasadania komisie.
2674CII/18c1957661
Investičná komisia Chemického ústavu SAV
Zápisnica zo zasadania komisie z 24.IX.1957.
2675CII/18c1978661
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ÚP SAV
Správa o vykonaných previerkach komisie.
2676CII/18c1979661
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ÚP SAV
Menovanie členov komisie; správa o vykonaných previerkach komisie.
2677CII/18c1980661
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ÚP SAV
Menovanie členov komisie; správa o vykonaných previerkach komisie.
2678CII/18c1981661
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ÚP SAV
Menovanie členov komisie.
2679CII/18c1982661
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ÚP SAV
Menovanie členov komisie; správa o vykonaných previerkach komisie.
2680CII/18c1983661
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ÚP SAV
Menovanie členov komisie.
2681CII/18c1984661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biologicko-lekárske vedecké prístroje
Zriadenie komisie; zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2682CII/18c1983661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biotechnológie
Menovacie dekréty členov komisie.
2683CII/18c1984661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biotechnológie
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie z 27.I. a 12.IX.
2684CII/18c1985661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biotechnológie
Menovacie dekréty členov komisie.
2685CII/18c1986661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biotechnológie
Zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2686CII/18c1987661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biotechnológie
Zápisnice zo zasadania komisie zo 7.I., 14.I., 21.I., 28.I., 4.II., 11.II., 8.IV., 15.IV., 29.IV., 6.V. a 23.VI.
2687CII/18c1988661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biotechnológie
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2688CII/18c1989661
Komisia II. oddelenia vied SAV pre biotechnológie
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2689CII/18c1970661
Komisia genetiky pri Vedeckom kolégiu všeobecnej biológie
Menovanie prof. A. Sokola členom komisie.
2690CII/18c1959661
Komisia na vyčlenenie knižných fondov Botanickej záhrady
Menovanie členom komisie.
2691CII/18c1959661
Komisia pre dejiny slovenčiny
Menovania členov komisie.
2692CII/18c1975661
Komisia pre chemickú technológiu
Zápisnica zo zasadania komisie; správa o činnosti chemických pracovísk za r. 1974.
2693CII/18c1983661
Komisia pre chemickú techniku
Základný výskum v oblasti celulózy a papiera.
2694CII/18c1962661
Komisia pre koordináciu výskumu exhalátov na Slovensku
Zápisnica zo zasadania komisie z 27.XI.; správa o problémoch exhalátov na Slovensku.
2695CII/18c661
Komisia pre koordináciu výskumu polovodičov na Slovensku pri Elektrotechnickom ústave SAV
Zoznam členov komisie.
2696CII/18c1964661
Komisia pre koordináciu výskumu rádiochémie a radiačnej chémie na Slovensku
Návrh na zriadenie komisie.
2697CII/18c1962661
Komisia pre kybernetiku
Návrh na zriadenie.
2698CII/18c1971662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác v oblasti matematicko-fyzikálnych a technických vied
Zloženie komisií z uvedených vedných oblastí.
2699CII/18c1974662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Menovanie za člena komisie.
2700CII/18c1980662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Obhajoby doktorských dizertačných prác Ing. E. Marianiho, CSc., doc. RNDr. F. Štěrbu, CSc., prof. RNDr. Š. Veisa.
2701CII/18c1981662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Obhajoba doktorskej dizertačnej práce RNDr. M. Hartmanovej, CSc.
2702CII/18c1982662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Obhajoby doktorských dizertačných prác Ing. R. Klímu, CSc., RNDr. S. Takácsa, CSc.
2703CII/18c1983662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Obhajoby doktorských dizertačných prác doc. RNDr. J. Bičáka, CSc., doc. RNDr. R. Hrachu, CSc., Ing. J. Kvíteka, CSc., prof. RNDr. P. Lukáča, CSc.
2704CII/18c1984662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Obhajoba doktorskej dizertačnej práce RNDr. J. Miklošku, CSc.
2705CII/18c1985662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Obhajoby doktorských dizertačných prác Ing. O. Dragouna, CSc., doc. RNDr. F. Kosku, CSc.
2706CII/18c1986662
Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác
Stanovisko k doktorskej dizertačnej práci doc. RNDr. E. Rajčana, CSc.; obhajoba doktorskej dizertačnej práce RNDr. J. Fouska, CSc.
2707CII/18c1974663
Komisia pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
Žiadosť o uvoľnenie z funkcie člena komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore farmakológia.
2708CII/18c1978663
Komisia pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
Autoreferáty kandidátskych dizertačných prác Ing. I. Ribanského, RNDr. J. Griača, Ing. T. Kozíka.
2709CII/18c1980663
Komisia pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
Autoreferát kandidátskej dizertačnej práce RNDr. A. Fehéra.
2710CII/18c1987663
Komisia pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
Žiadosť o zmenu členstva v komisii v odbore farmakológia.
2711CII/18c1989663
Komisia pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
Súhlas s členstvom v komisii v odbore teoretická elektrotechnika.
2712CII/18c1985663
Komisia pre ocenenie vplyvu novej technológie Sulfenaxu CB/K
Zriadenie komisie; menovacie dekréty členov komisie; stanovisko komisie k problematike novej technológie Sulfenaxu CB/K.
2713CII/18c1960663
Komisia pre ochranu prírody a tvorbu krajiny
Návrh na zriadenie komisie pri sekcii biologických a lekárskych vied.
2714CII/18c1954663
Komisia pre plánovaciu prípravu investičnej výstavby Chemického ústavu SAV
Menovacie dekréty členov komisie.
2715CII/18c1954663
Komisia pre plánovaciu prípravu investičnej výstavby observatória na Lomnickom štíte
Menovanie člena komisie.
2716CII/18c1954663
Komisia pre plánovaciu prípravu investičnej výstavby v Ivánke pri Dunaji
Menovacie dekréty členom komisie.
2717CII/18c1959663
Komisia pre prieskum historicky cenných budov
Zriadenie komisie pri sekcii spoločenských vied; návrh na zvolanie porady za účelom vyhotovenia zoznamu objektov určených k prieskumu.
2718CII/18c1983663
Komisia pre grafiózu duba
Zoznam členov komisie.
2719CII/18c1969663
Komisia pre sociológiu mládeže pri Sociologickom ústave SAV
Pripomienky k štatútu komisie.
2720CII/18c1976663
Komisia pre špeciálnu biológiu
Abdikácia predsedu komisie z funkcie a návrh na menovanie nového predsedu.
2721CII/18c1980663
Komisia pre štát a právo
Návrh na členov komisie.
2722CII/18c1971663
Komisia pre výpočtovú techniku pri Vedeckom kolégiu technickej kybernetiky a elektrotechniky
Návrh na zriadenie komisie.
2723CII/18c1972663
Komisia pre výpočtovú techniku pri Vedeckom kolégiu technickej kybernetiky a elektrotechniky
Zavádzanie výpočtovej techniky na pracoviskách SAV.
2724CII/18c1975663
Komisia pre výpočtovú techniku pri Vedeckom kolégiu technickej kybernetiky a elektrotechniky
Menovanie členov; zápisnica zo zasadania komisie.
2725CII/18c1966663
Komisia pre vypracovanie návrhu nového organizačného a rokovacieho poriadku Vedeckých kolégií SAV
Zápisnica z 1. zasadania komisie.
2726CII/18c1959663
Komisia pre výstavbu Ústavu tvárnenia kovov
Zriadenie komisie.
2727CII/18c1969663
Komisie pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Uznesenie vlády ČSSR č. 266 o mimoriadnych opatreniach pri cestách československých občanov do kapitalistických štátov.
2728CII/18c1970663
Komisie pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Oznámenia pracovísk o vytvorení komisií pre schvaľovanie ciest pracovníkov do zahraničia.
2729CII/18c1971664
Komisie pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Hlásenia pracovísk o vytvorení komisií pre schvaľovanie ciest pracovníkov do zahraničia.
2730CII/18c1972664
Komisia pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Posúdenie zahraničných ciest pracovníkov SAV.
2731CII/18c1973664
Komisia pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Nelegálny pobyt pracovníkov SAV v zahraničí.
2732CII/18c1974664
Komisia pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Zrušenie zmluvy s pracovníkmi SAV v zahraničí.
2733CII/18c1975664
Komisia pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Stanovisko zahraničných vedcov k činnosti pracovníka SAV M. Duraya v zahraničí.
2734CII/18c1980664
Komisia pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Žiadosť o predĺženie pobytu v zahraničí.
2735CII/18c1982664
Komisia pre zahraničné cesty pracovníkov SAV
Zamietnutie žiadosti o predĺženie pobytu v zahraničí.
2736CII/18c1982664
Koordinačná skupina pre výskum optimalizácie produkcie fytomasy
Zriadenie komisie; zoznam členov; menovacie dekréty členov komisie.
2737CII/18c1988664
Koordinačná skupina pre výskum optimalizácie produkcie fytomasy
Zrušenie komisie; odvolacie dekréty členov.
2738CII/18c1958664
Organická subkomisia chémie
Chemické spracovanie uhlovodíkových surovín.
2739CII/18c1959664
Slovenská slavistická komisia
Zápisnica zo zasadania komisie; návrh na zloženie komisie.
2740CII/18c1978664
Škodová komisia ÚP SAV
Rokovací poriadok komisie.
2741CII/18c1982664
Škodová komisia ÚP SAV
Návrh na zriadenie komisie; menovacie dekréty členov komisie.