Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3944CII/36b319561376
Zmluvná spolupráca
Návrh spolupráce SAV s Kultúrnym spolkom ukrajinských pracujúcich v Prešove.
3945CII/36b319611376
Zmluvná spolupráca
Spoločné vyhlásenie Predsedníctva SAV a vedenia Slovenskej vysokej školy technickej.
3946CII/36b319621376
Zmluvná spolupráca
Dohoda SAV o spolupráci s Československou tlačovou kanceláriou (ČSTK).
3947CII/36b319691376
Zmluvná spolupráca
Stretnutie Predsedníctva SAV so zainteresovanými ministrami SSR k otázkam riadenia a koordinácie vedy na Slovensku; prehľad kandidátov SAV na členstvo vo Vedeckej rade Ministerstva zdravotníctva SSR.
3948CII/36b319711376
Zmluvná spolupráca
Dohoda o spolupráci medzi Ústrednou správou pracovísk ČSAV a Ústrednou správou pracovísk SAV.
3949CII/36b319721376
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Československou tlačovou kanceláriou na Slovensku; záznam z rokovania vedúcich pracovníkov Ústrednej správy pracovísk ČSAV a Ústrednej správy pracovísk SAV; záznamy zo zasadaní koordinačných porád námestníkov ministrov a miestopredsedov akadémií vied z 10.II.1972 a 14.IX.1972; menovanie zástupcu SAV Ing. J. Racku do Poradného zboru Československého zväzu stavebných inžinierov pre otázky regulácie investičných nákladov.
3950CII/36b319731377
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Ústavom výpočtovej techniky vysokých škôl Ministerstvom školstva SSR; zmluva o spolupráci medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a Východoslovenskými železiarňami Košice; záznam z rokovania generálneho sekretára SAV M. Repáša s námestníkom ministra výstavby a techniky SSR Ing. Pavlisom dňa 24.IV.1973; menovanie zástupcov SAV do prípravného výboru na vybudovanie spoločného pracoviska SAV a Ministerstva školstva SSR na výrobu vedeckých prístrojov.
3951CII/36b319741377
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Socialistickou akadémiou SSR, Slovenskou vedeckotechnickou spoločnosťou, Výskumným výpočtovým strediskom v Bratislave, Ministerstvom výstavby a techniky SSR, Domom sovietskej vedy a kultúry; záznam z porady zástupcov jednotlivých rezortov k príprave plánu rozvoja vedy a techniky; vyhodnotenie zmluvnej spolupráce pracovísk SAV so spoločenskou praxou; určenie zástupcu SAV MUDr. P. Dudu, CSc. do pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SSR.
3952CII/36b319751377
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi ČSAV a SAV a Českým geologickým úradom, Českým geodetickým a kartografickým a Slovenským úradom geodetickým a kartografickým; dohoda medzi SAV a Československou tlačovou kanceláriou na Slovensku, Prefabrikáciou Bratislava, Slovchémiou Bratislava, Tatrasklom Trnava, Výskumným výpočtovým strediskom v Bratislave; informácia o plnení dohody medzi SAV a Ústavom výpočtovej techniky vysokých škôl; záznam z rokovania ministra výstavby a techniky SSR s predsedom SAV dňa 21.I.1975 a 5.VI.1975; informácia o bytovej spolupráci medzi SAV a Národným výborom hlavného mesta Slovenska Bratislavy.
3953CII/36b319761378
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Generálnym riaditeľstvom Rudných baní a magnezitových závodov Bratislava, Vysokou školou technickou v Košiciach, Štátnou banskou správou SSR, Povodím Dunaja v Bratislave, Ministerstvom výstavby a techniky, Ministerstvom školstva SSR; Ministerstvami výstavby a techniky, školstva, zdravotníctva, poľnohospodárstva a výživy, priemyslu a stavebníctva SSR; Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR; dohoda medzi SAV a Federálnym ministerstvom vnútra; dohoda medzi ČSAV, SAV a Českým geologickým úradom, Slovenským geologickým úradom, Českým úradom geodézie a kartografie a Slovenským úradom geodézie a kartografie; dohoda medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a národným podnikom Tesla Rožňov, dohoda medzi Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri SAV a Gymnáziom na Vazovovej ulici v Bratislave; záznam z rokovania zástupcov Ministerstva školstva SSR a SAV dňa 10.III.1976; podklady na rokovanie ministra poľnohospodárstva a výživy s predsedom SAV.
3954CII/36b319771378
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Ministerstvom kultúry SSR; Maticou slovenskou; Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva; Vysokou školou technickou v Košiciach a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach; návrhy na prehĺbenie spolupráce medzi SAV a Ministerstvom školstva; správa o plnení rámcových dohôd medzi Predsedníctvom SAV a spoločenskou praxou; medzirezortná koordinačná komisia – Urbanizácia v SSR.
3955CII/36b319781379
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Ministerstvom kultúry SSR; zhodnotenie spolupráce SAV s Ministerstvom školstva SSR za posledné dva roky; správa o plnení dohody medzi SAV a Povodím Dunaja; správa o výsledkoch zmluvnej spolupráce SAV s Tatrasklom; vybudovanie spoločného pracoviska s Tesla Rožňov.
3956CII/36b319791379
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy; dohoda o spolupráci medzi Matematickým ústavom SAV a Ministerstvom školstva SSR; dohoda o spolupráci medzi Ústavom technickej kybernetiky SAV a Závodmi ťažkého strojárenstva v Martine; správa o plnení dohody medzi SAV a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR; poďakovanie za pomoc pri realizácii programu n.p. Tesla.
3957CII/36b319801379–1380
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Univerzitou J. A. Komenského v Bratislave, Vysokou školou technickou v Košiciach; Slovenským ústredným výborom SZM, Ministerstvom stavebníctva SSR, Ministerstvom školstva SSR, Koncernom ZVL Považská Bystrica; dohoda o spolupráci medzi Fyzikálnym ústavom SAV, Strojníckou fakultou SVŠT a Slovenskými energetickými strojárňami Tlmače; záznam z porady zástupcov Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a SAV dňa 22.III.1980; návrh na vytvorenie vedecko-výrobného združenia medzi Ústavom merania SAV, Hydrometeorologickým ústavom v Bratislave a Teslou Vráble; vyhodnotenie spolupráce SAV so Závodmi ťažkého strojárstva Martin; zoznam spoločných pracovísk a združení SAV s vysokými školami a inými organizáciami; záznam z koordinačnej porady námestníkov ministrov, miestopredsedov akadémií vied a tajomníkov umeleckých zväzov zo dňa 20.III.1980 a 19.VI.1980.
3958CII/36b319811380–1381
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Vysokou školou technickou v Košiciach, Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave, Ministerstvom školstva SSR, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach; dohoda medzi ČSAV, SAV, Ministerstvom školstva ČR a Ministerstvom školstva SSR; dohoda medzi Ústavom filozofie a sociológie SAV a oddelením teórie, organizácie a prognózovania vedy Ústavu výpočtovej techniky SAV; dohoda medzi Ústavom technickej kybernetiky SAV a Slovenskými závodmi technického skla v Bratislave; dohoda medzi Ústavom stavebníctva a architektúry SAV a Ministerstvom stavebníctva SSR; dohoda medzi Baníckym ústavom SAV a Výskumným ústavom geologického inžinierstva v Brne, Geologickým prieskumom n.p. ÚTOR Spišská Nová Ves; dohoda medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach; dohoda medzi Geofyzikálnym ústavom SAV a katedrou astronómie, geofyziky a meteorológie Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave; dohoda medzi Centrom elektro-fyzikálneho výskumu SAV a k.p. Tesla Vráble; námety za oblasť spoločenských vied do dohody medzi SAV a Národným výborom mesta Bratislavy; vyhodnotenie dohody medzi Baníckym ústavom SAV a Železorudnými baňami Spišská Nová Ves; vyhodnotenie zmluvnej spolupráce medzi Elektrotechnickým ústavom SAV, Fyzikálnym ústavom SAV a k.p. Tesla Piešťany; vyhodnotenie spolupráce medzi SAV a Povodím Dunaja; hodnotenie plnenia dohody SAV s Ministerstvom školstva SSR; záznam z rokovania ovzájomnej spolupráci medzi SAV, Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR dňa 22.IX.1981.
3959CII/36b319821381
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a koncernom Tesla – spotrebná elektronika Bratislava, Naftovým a plynárenským priemyslom Bratislava, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, Univerzitou Komenského v Bratislave; dohoda medzi ČSAV, SAV, Ministerstvom zdravotníctva ČSR a Ministerstvom zdravotníctva SSR; dohoda o spolupráci medzi Centrom elektro-fyzikálneho výskumu SAV a Štátnym výskumným ústavom textilným v Liberci – Centrom automatizácie a techniky prostredia v Bratislave; dohoda medzi Vysokou školou technickou v Košiciach, Ústavom experimentálnej metalurgie SAV, Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Závodmi na výrobu ložísk Považská Bystrica, námety na rozpracovanie dohody o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Ministerstvami školstva ČSR a SSR; prehľad dohôd o spolupráci SAV s organizáciami iných rezortov; informácia o účasti SAV na Programe realizácie záverov XVI. zjazdu KSČ na spojenie vedy a praxe medzi ČSAV, SAV, vysokými školami v ČSSR a VHJ Závody ťažkého strojárstva Martin; správa o plnení dohody medzi SAV, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR; správa o výsledkoch zmluvnej spolupráce medzi Ústavom technickej kybernetiky SAV a Továrňami strojárenskej techniky Trenčín; stretnutie ministra financií s aktívom vedeckých pracovníkov SAV dňa 28.VI.1982.
3960CII/36b319831382–1383
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Tlačovou agentúrou Orbis, Slovenským úradom geodézie a kartografie, Československou televíziou v SSR, Československou tlačovou kanceláriou na Slovensku, Československým rozhlasom na Slovensku, Generálnym riaditeľstvom Slovcepa v Banskej Bystrici, Generálnym riaditeľstvom Slovakotex Trenčín, Naftovým a plynárenským priemyslom Bratislava, Generálnym riaditeľstvom Slovchémia Bratislava; dohoda medzi Centrom elektrofyzikálneho výskumu SAV a koncernom Chirana; správa o plnení dohody medzi SAV a Štátnou banskou správou v SSR; správa o výsledkoch zmluvnej spolupráce SAV s Tatrasklom Trnava; správa o výsledkoch zmluvnej spolupráce medzi SAV a Povodím Dunaja; správa o plnení dohody medzi SAV, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva v SSR; kontrola plnenia dohody medzi ČSAV, SAV a ministerstvom zdravotníctva ČSR a SSR; správa o plnení dohody medzi SAV, Národným výborom mesta Bratislavy a vysokými školami v Bratislave; komentár k dohode o spolupráci SAV v r. 1983; záznam z rokovania ministra priemyslu s predsedom SAV dňa 15.III.1983; záznam z koordinačnej porady Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR s ústrednými orgánmi štátnej správy SSR, KNV a NVB dňa 16.VI.1983; záznam z rokovania predsedu SAV s ministrom stavebníctva SSR dňa 24.VIII.1983.
3961CII/36b319841383
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Chiranou Stará Turá; Československým meteorologickým ústavom v Bratislave, Československou tlačovou kanceláriou, Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR, Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj; dohoda ČSAV s Ústrednou radou odborov; dohoda o zriadení Centra tribológie v Bratislave; dohoda o zriadení vedecko-výrobného združenia Supravodivé materiály a zariadenia; dohoda medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a Švermovými železiarňami Podbrezová; zmluva medzi Geologickým ústavom SAV a Univerzitou Komenského v Bratislave, Generálnym riaditeľstvom Rudných baní a magnezitových závodov Bratislava; dohoda medzi Astronomickým ústavom SAV a Slovenským ústredím amatérskej astronómie; dohoda medzi Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Výskumným ústavom kovopriemyslu Prešov; prehľad dohôd evidovaných na organizačno-právnom odbore ÚP SAV o zmluvnej spolupráci SAV s inými organizáciami; príprava dohody medzi SAV a Československou komisiou pre atómovú energiu; vyhodnotenie plnenia dohody medzi SAV a Naftovým a plynárenským priemyslom; správa o plnení dohôd medzi SAV, vysokými školami a Národným výborom hlavného mesta Bratislavy; podklady na rokovanie predsedu SAV s námestníkom ministra priemyslu SSR; záznam z porady na Konzulárnom odbore Úradu vlády SSR; záznam z rokovania ministra stavebníctva SSR s predsedom SAV dňa 18.X.1984; pomoc SAV mestu Košice pri vydaní jej historickej monografie; dohoda SAV s ČSTK – Made in Publicity.
3962CII/36b319851384–1385
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Slovenským literárnym fondom, Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Slovenskou odborovou radou, Ministerstvom kultúry SSR, ministerstvom priemyslu SSR, Závodmi ťažkého strojárstva Martin; dohoda medzi SAV, Závodmi na výrobu ložísk Považská Bystrica, Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave, Univerzitou Komenského v Bratislave, Vysokou školou dopravy a spojov v Žiline a Vysokou školou technickou v Košiciach o zriadení učebno-výskumného a výrobného združenia; dohoda medzi Geologickým ústavom SAV a Rudnými baňami Banská Bystrica; dohoda medzi Ústavom merania a meracej techniky SAV a Lekárskou fakultou UK v Bratislave; prehľad dohôd evidovaných na oraganizačno-právnom odbore ÚP SAV v r. 1985; námety na rozpracovanie dohody medzi ČSAV, SAV a Ministerstvami školstva ČSR a SSR; vyhodnotenie zmluvnej spolupráce SAV s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR; vyhodnotenie dohody o spolupráci medzi SAV a Naftovým a plynárenským priemyslom Bratislava; kontrola plnenia dohody medzi SAV a Slovenským výborom OZ pracovníkov školstva a vedy; správa o plnení dohôd medzi SAV, vysokými školami NV mesta Bratislavy; vyhodnotenie plnenia zmluvy medzi Ústavom experimentálnej metalurgie SAV a k.p. Elektrokarbon Topoľčany; rozbor zmluvnej spolupráce SAV s ministerstvami, vysokými školami, VHJ, výrobnými a inými organizáciami; podpora SAV pri zriaďovaní študijného odboru Prevádzkyschopnosť výrobných zariadení na Strednej priemyselnej škole chemickej v Tisovci; informácia o možnostiach spolupráce SAV s Ministerstvom zdravotníctva SSR; závery z rokovania podpredsedu vlády SSR s predsedom SAV dňa 7.III.1985.
3963CII/36b319861386–1387
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a koncernom Chirana Stará Turá, VHJ Závody ťažkého strojárstva Martin, Ministerstvom kultúry SSR, Ministerstvom práce a sociálnych vecí, Národným výborom hlavného mesta Bratislavy a vysokými školami; dodatok k dohode medzi ČSAV, SAV a ministerstvami zdravotníctva ČSR a SSR; dohoda medzi Centrom chemického výskumu SAV a Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave; dohoda medzi Baníckym ústavom SAV a n.p. Rudné bane Banská Bystrica; dohoda medzi Ekonomickým ústavom SAV a Ministerstvom priemyslu SSR; správa o plnení dohody medzi SAV a VHJ Tatrasklo Trnava; vyhodnotenie plnenia dohody medzi SAV a Generálnym riaditeľstvom Slovchémie v Bratislave; správa o výsledkoch zmluvnej spolupráce medzi SAV a Generálnym riaditeľstvom Rudných baní a magnezitových závodov; vyhodnotenie dohody medzi SAV a Povodím Dunaja; prehľad zmlúv a dohôd evidovaných na organizačnoprávnom odbore v r. 1986; záznam z rokovania ministra stavebníctva SSR s predsedom SAV dňa 2.IX.1986; záznam z rokovania vedenia Ministerstva priemyslu SSR a SAV dňa 2.XII.1986; záznam z rokovania vedenia Ministerstva školstva a SAV dňa 23.IX.1986; záznam zo zasadania Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV dňa 23.IX.1986 pre spoluprácu s Ministerstvami školstva ČSR a SSR dňa 19.XII.1986.
3964CII/36b319871387–1388
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, výskumným ústavom mechanizácie a automatizácie Nové Mesto nad Váhom; dohoda medzi Ústavom technickej kybernetiky SAV a Polytechnou Praha; dohoda medzi Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV a Ústavom zoohygieny a veterinárnej techniky Trnava; dohoda medzi Virologickým ústavom SAV a UK Bratislava; návrh dohody o zriadení združeného pracoviska hmotnostnej spektrometrie pevnej fázy; návrh zmluvy o zriadení vedecko-výskumno-pedagogického združenia Pôda; podkladové materiály na rokovanie ministra priemyslu SSR s predsedom SAV; podklady na rokovanie vedenia Ministerstva školstva SSR a SAV; záznam z rokovania o spolupráci medzi SAV a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR dňa 1.X.1987; záznam z rokovania SAV a Ministerstva zdravotníctva SSR dňa 25.XI.1987; návrh na vstup Ústavu experimentálnej farmakológie SAV do vedecko-výrodného združenia SPOFA; vyhodnotenie činnosti najdôležitejších vedecko-výrobných združení s účasťou SAV; prehľad zmlúv a dohôd uzatvorených SAV s inými organizáciami v r. 1986; dohoda o spolupráci s Výskumným ústavom mechanizácie a automatizácie.
3965CII/36b319881389
Zmluvná spolupráca
Dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Československou vedeckotechnickou spoločnosťou; dohoda medzi ČSAV, SAV a Ministerstvami školstva, mládeže a telesnej výchovy ČSR a SSR; dodatok k dohode medzi ČSAV, SAV a Ministerstvami zdravotníctva ČSR a SSR; dohoda o spolupráci medzi Centrom biologicko-ekologických vied SAV a firmou SANDOZ A6 Basel; kontrola plnenia dohody medzi SAV a Národným výborom hlavného mesta SSR Bratislavy; záznam z porady vedenia SAV a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR dňa 26.I.1988; záznam z rokovania vedenia SAV a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR dňa 31.V.1988; novela dohody o spolupráci s Ministerstvom školstva SSR; vyhodnotenie spolupráce s Ministerstvom práce a sociálnych vecí; dohoda medzi Federálnym ministerstvom národnej obrany, SAV, ČSAV, Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy; spolupráca pri výstavbe vodných diel na Dunaji; zriadenie vedúceho pracoviska vedeckotechnického rozvoja v oblasti laserovej techniky.
3966CII/36b319891389
Zmluvná spolupráca
Dohoda medzi SAV a Slovenským ústredným výborom SZM; dohoda medzi ČSAV, SAV, Federálnym ministerstvom národnej obrany a Ministerstvami školstva, mládeže a telesnej výchovy ČSR a SSR; dohoda medzi ČSAV, SAV a podnikom Lachema Brno; informácia o zmluvnej spolupráci SAV; správa o plnení dohody medzi SAV, vysokými školami a Národným výborom hlavného mesta SSR Bratislavy; podklady o spolupráci SAV s Univerzitou Komenského v Bratislave; záznam zo stretnutia predsedu SAV a ministra školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR dňa 28.XII.1989; záznam z 5. rokovania vedenia Ministerstva priemyslu SSR a vedenia SAV; závery z medzirezortnej koordinačnej porady k problematike Dohovoru o všeobecnom zákaze vývoja, výroby, skladovania, použitia chemických zbraní a o likvidácii ich zásob; informácia o spolupráci medzi SAV a Československo-sovietskou obchodnou komorou v Prahe.
3967CII/36b319901389
Zmluvná spolupráca
Návrh na prehodnotenie dohôd medzi SAV a Ministerstvom priemyslu SSR, Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí SSR; plnenie dohody medzi SAV a Národným výborom hlavného mesta SSR Bratislavy.