Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1523CI/6g1954449
Komisie ČSAV
Upozornenie ČSAV pre Štátny plánovací úrad na nutnosť informovať Predsedníctvo SAV o zložení odborných komisií.
1524CI/6g1955449
Komisie ČSAV
Návrh na zriadenie Rady pre uplatňovanie vedy a techniky v rozvoji výrobných síl ako poradného orgánu Prezídia ČSAV; Komisia pre previerku výskumných pracovísk ČSAV – doplnenie komisie o nových členov zo Slovenska.
1525CI/6g1956449
Komisie ČSAV
Komisia pre koordináciu vedecko-výskumných plánov – doplnenie komisie členmi zo Slovenska.
1526CI/6g1958449
Komisie ČSAV
Žiadosť podpredsedu ČSAV o menovanie zástupcov zo SAV do komisií štátneho plánu základného výskumu.
1527CI/6g1959449
Komisie ČSAV
Správa o prípravách na vytvorenie a určenie programu činnosti Československého komitétu pre rýchlostnú kinematografiu pri ČSAV; návrh na vytvorenie účelovej komisie ČSAV a SAV pre výstavbu a prevádzku elektrárne A-1; Komisia pre dejiny prírodných, lekárskych a technických vied pri ČSAV – doplnenie členov zo Slovenska; Encyklopedická komisia ČSAV – žiadosť o konzultácie pre Malú encyklopédiu; Hydrobiologická komisia – oznam sekcie SAV o výskume Dunaja.
1528CI/6g1960449
Komisie ČSAV
Menovacie dekréty zástupcov SAV do Plánovacej komisie ČSAV.
1529CI/6g1962449
Komisie ČSAV
Zoznam členov Komisie pre vedecko-technické informácie ČSAV, Komisie Prezídia ČSAV pre výskum rozvojových krajín, Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV – menovanie zástupcu zo SAV; zasadanie Komisie pre prípravu kongresu Únie antropológov a etnológov; Komisia pre prípravu zákona o ČSAV – neúčasť zástupcu SAV na zasadaní komisie.
1530CI/6g1963449
Komisie ČSAV
Zriadenie Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; návrh členov zo SAV do komisie; zoznam členov Dočasnej komisie ČSAV pre vypracovanie úvahy o dlhodobej koncepcii rozvoja nášho národného hospodárstva.
1531CI/6g1964449
Komisie ČSAV
Zoznam členov Československej pracovnej skupiny pre analýzu a syntézu reči, Československej pracovnej skupiny pre makromolekulárne zlúčeniny (polyméry), Československej pracovnej skupiny pre problém mechaniky a fyziky kontinua; vytvorenie Dočasnej pracovnej skupiny pre prípravu novej koncepcie zamerania, rozvoja, organizácie a riadenia spoločenských vied; zriadenie Komisie pre lekárske vedy a starostlivosť o zdravie pri Prezídiu ČSAV; doplnenie Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov a zriadenie jej predsedníctva; zmena člena zo SAV v komisii; návrh na zloženie Československého národného komitétu pre vákuovú fyziku, techniku a aplikáciu.
1532CI/6g1965449
Komisie ČSAV
Zloženie Komisie ČSAV pre riadenie a koordináciu vedeckého výskumu medzinárodnej problematiky; schválenie návrhu na reorganizáciu Československého národného komitétu pre IFAC; schválenie návrhu na reorganizáciu Československého národného komitétu pre URSI; zloženie Československého národného komitétu pre Medzinárodný biologický program.
1533CI/6g1966449
Komisie ČSAV
Zloženie Československej sekcie komisie historikov ČSSR–ZSSR; zloženie Hlavnej redakcie Československej encyklopédie; zloženie Komisie pre vedu o architektúre a tvorbe životného prostredia pri ČSAV; zápisnica zo schôdze Hlavnej redakcie Československej encyklopédie; informácia o usporiadaní a pracovnej náplni stálych pomocných orgánov ČSAV; zloženie Československej komisie pre spoluprácu so socialistickými krajinami pri výskume a využití kozmického priestoru pre mierové účely.
1534CI/6g1967450
Komisie ČSAV
Návrh na menovanie konzultačnej skupiny pre oblasť vednej politiky; zloženie Rady pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách pri ČSAV; zloženie Hlavnej redakcie Československej encyklopédie; správa o činnosti Komisie pre vedecké informácie; účasť ČSAV na činnosti Svetovej zdravotníckej organizácie; zloženie komisie pre vynálezy ČSAV; zloženie Komisie pre udeľovanie Uznania ČSAV za najlepšiu študentskú vedeckú prácu; zloženie Komisie pre vedecké informácie; materiály z činnosti Dočasnej komisie Prezídia ČSAV pre spracovanie štúdie o rozvoji Akadémie v dlhodobom výhľade do r. 1980.
1535CI/6g1969451–454
Komisie ČSAV
Návrh na zastúpenie Slovenska v Komisii Spojených ústavov jadrového výskumu; rozšírenie zastúpenia SAV v Československej komisii pre spoluprácu vo výskume a využití kozmického priestoru; menovanie zástupcu zo SAV do Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín; návrh na vytvorenie Výberovej vedeckej spoločnosti pre elektrónovú mikroskopiu pri ČSAV; spolupráca ČSAV a SAV na príprave Československej encyklopédie; zriadenie Slovenskej komisie pre energetiku SAV; materiály zo zasadaní Prípravnej komisie Českej AV z 8.I., 29.I., 19.II., 12.III., 2.IV., 16.IV., 7.V., 4.VI., 25.VI., 3.IX. a 24.IX.
1536CI/6g1970455
Komisie ČSAV
Návrh na zriadenie Československého združenia pre výživu pri ČSAV; menovanie zástupcu zo SAV do Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín.
1537CI/6g1971455
Komisie ČSAV
Návrhy zástupcov zo SAV do Československej komisie Interkozmos; návrh na nové zloženie československých národných komitétov Vedeckého kolégia histórie ČSAV a Vedeckého kolégia fyziky ČSAV; návrh zástupcov zo SAV do Československého národného komitétu pre program Človek a biosféra; rámcové plány činnosti komisií ČSAV; menovanie zástupcov zo SAV do komisií a komitétov ČSAV.
1538CI/6g1972455
Komisie ČSAV
Pozvánka na schôdzu Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností ČSAV a SAV; žiadosť ČSAV o zaslanie stanoviska SAV k návrhu zloženia národných komisií pre medzinárodný program; doplnenie Komisie ČSAV pre výživu členom zo SAV; zápisnice z 3.–5. zasadania Komisie pre koordináciu prognostických prác v ČSAV; záznamy a materiály zo zasadaní Komisie pre prístrojovú techniku ČSAV.
1539CI/6g1973455
Komisie ČSAV
Správa zo zasadania Výboru RVHP pre vedecko-technickú spoluprácu; zápisnica zo zasadania Komisie ČSAV pre cyklickú prípravu vedeckých pracovníkov; materiály zo zasadaní Komisie Prezídia ČSAV pre prístrojovú techniku; zápisnica zo zasadania Komisie pre koordináciu prognostických prác; zápisnice zo zasadaní Racionalizačnej komisie Prezídia ČSAV.
1540CI/6g1974455
Komisie ČSAV
Oznámenie Národného komitétu pre logiku o konaní 5. medzinárodného kongresu pre logiku a metodológiu a filozofiu vedy; menovanie člena komisie pre riadenie osláv 30. výročia oslobodenia ČSR; poverenie predstaviteľa SAV zastupovaním na zasadaní Československej komisie Interkozmos; menovanie zástupcu zo SAV do Redakčnej rady Atlasu ČSAV; žiadosť o stanovisko zo SAV k návrhu nového zloženia Československého národného komitétu pre IBRO; žiadosť o zaslanie stanoviska SAV k návrhu nového zloženia Československého komitétu pre dejiny a filozofiu; menovanie zástupcu zo SAV do Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO; zápisnica z 2. zasadania Komisie Prezídia ČSAV pre cyklickú prípravu vedúcich pracovníkov; nahlásenie členov zo SAV do sekcie prírodných vied Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO; menovanie členov zo SAV do pracovných komisií Českej komisie pre vedecké hodnosti; účasť ČSSR na medzinárodnej hydrologickej dekáde; žiadosť o vyhotovenie menovacích dekrétov členom ad hoc komisie pre odbor chemická fyzika; materiály z 8. a 9. zasadania Komisie Prezídia ČSAV pre prístrojovú techniku; zápisnica zo zasadania Racionalizačnej komisie ČSAV.
1541CI/6g1975455
Komisie ČSAV
Informácia o zvolení akademika V. Hajka podpredsedom Československého pugwashkého výboru; určenie zástupcu SAV do komisie programu Interkozmos; materiály zo zasadaní Racionalizačnej komisie Prezídia ČSAV; záznam zo zasadania Komisie pre prístrojovú techniku.
1542CI/6g1976455
Komisie ČSAV
Pozvania na zasadania Komisie Prezídia ČSAV pre prístrojovú techniku; menovanie zástupcu zo SAV na zasadanie Problémovej komisie mnohostrannej vedeckej spolupráce akadémií vied socialistických krajín; materiály z činnosti Komisie pre rozvoj pracovnej iniciatívy Prezídia ČSAV; menovanie člena zo SAV do Komisie pre spracovávanie úloh ČSAV vyplývajúcich z XV. zjazdu KSČ.
1543CI/6g1977455
Komisie ČSAV
Správa Československého výboru pre hydrológiu o účasti na Medzinárodnom hydrologickom programe; odstúpenie akademika J. Gondu z funkcie podpredsedu Astrounautickej komisie ČSAV.
1544CI/6g1978456
Komisie ČSAV
Menovanie za člena Riadiacej komisie Prezídia ČSAV pre cyklickú prípravu vedeckých pracovníkov; žiadosť Československého národného komitétu pre dejiny a filozofiu vied o oznámenie témy príspevku na VI. medzinárodný kongres pre logiku; menovanie podpredsedu prípravného výboru pre politicko-organizačné zabezpečenie IV. porady podpredsedov AV socialistických krajín; zriadenie Komisie na riadenie medzinárodnej koordinácie Dlhodobého programu mnohostrannej spolupráce v oblasti spoločenských vied.
1545CI/6g1979456
Komisie ČSAV
Žiadosť Československého národného komitétu pre dejiny a filozofiu vied o zaslanie textu príspevku na VI. medzinárodný kongres pre filozofiu vedy; program zasadania Problémovej komisie Makromolekulárne zlúčeniny; materiály zo zasadania československej časti Zmiešanej komisie pre udeľovanie spoločných cien ČSAV, AV ZSSR, AV NDR a PAV; menovanie člena prípravného výboru pre československú účasť Vedeckého fóra; menovanie podpredsedu Rady stáleho seminára k filozoficko-metodologickým otázkam; zápisnica zo schôdze predsedníctva Československého národného komitétu pre dejiny a filozofiu vedy.
1546CI/6g1980456
Komisie ČSAV
Pozvanie na seminár Rady stáleho seminára k filozoficko-metodologickým otázkam prírodných vied ČSAV; pozvanie na poradu Československého národného komitétu pre dejiny a filozofiu vedy ČSAV; zápisnica zo zasadania Československého pugwashkého výboru; materiály zo zasadania Koordinačného výboru Prezídia ČSAV pre vedecké prístroje; menovanie člena zo SAV do sekcie pre životné prostredie Komisie Prezídia ČSAV pre komplexný výskum rozvojových zemí.
1547CI/6g1982456
Komisie ČSAV
Materiály zo zasadaní Koordinačného výboru Prezídia ČSAV pre vedecké prístroje.
1548CI/6g1983456
Komisie ČSAV
Materiály zo zasadaní Koordinačného výboru Prezídia ČSAV pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov z 22.II., 30.III., 6.VII. a 23.XI.
1549CI/6g1984456
Komisie ČSAV
Materiály zo zasadaní Koordinačného výboru pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov zo 4.IV. a 18.IX.; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady ČSAV z 21.VI. a 18.X.
1550CI/6g1985456
Komisie ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Edičnej rady ČSAV z 18.IV., 16.V., 20.VI. a 19.IX.
1551CI/6g1988456
Komisie ČSAV
Materiál zo zasadania Komisie Prezídia ČSAV pre vodné hospodárstvo o vodných dielach v Gabčíkove.
1552CI/6g1989456
Komisie ČSAV
Informácia o zasadaní Rady stáleho seminára k filozofickým a metodologickým otázkam rozvoja prírodných a technických vied Prezídia ČSAV; návrh na zmeny v zložení Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie.