Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3712CII/30f19531329–1330
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí dodávkového vozidla Škoda Tudor; súpis majetku zo spoločných zariadení SAV; rozpis plánu nestavebných investícií pracovísk SAV na r. 1953; požiadavky pracovísk SAV na nákup prístrojov a zariadenia v r. 1953.
3713CII/30f19541331–1333
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Prepracovanie plánu MTZ na r. 1954 v dôsledku zníženia veľkoobchodných cien; rozpis nestavebných investícií; rámcové hospodárske zmluvy na r. 1954; rozpisy kontrolného čísla na r. 1955; bilančné podiely pracovísk z plánu MTZ na r. 1954; požiadavky pracovísk na nestavebné investície na r. 1955; rozpisy plánu pracovísk na r. 1955.
3714CII/30f19551333–1337
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Kontrola plnenia plánu MTZ; výkaz o uzavretých priamych hospodárskych zmluvách v r. 1955; komentár k plánu MTZ na r. 1956; rozpis plánu podľa pracovísk na r. 1956.
3715CII/30f19561338–1340
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Výsledok likvidácie nadnormatívnych zásob v r. 1955; previerka plánu MTZ na r. 1957; zoznam hospodárskych zmlúv uzavretých v r. 1956; dovoz liečiv pre výskumné potreby; plán MTZ na r. 1957; rozpis plánu MTZ na r. 1957 na jednotlivé pracoviská.
3716CII/30f19571340
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Návrh plánu MTZ na r. 1958.
3717CII/30f19581340
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Plán dovozu prístrojov na r. 1959.
3718CII/30f19591340
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Limity na dovoz pre roky 1959–1965; predpokladaná náplň dovozu z NDR v 3. päťročnici.
3719CII/30f19611341
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Nákupy z maloobchodu; požiadavky na prístroje vyvíjané na pracoviskách ČSAV; plnenie plánu MTZ za r. 1960–1961 a požiadavky na r. 1962.
3720CII/30f19621341
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Žiadosť o pridelenie auta mimo poradia; zásobovanie Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach pitnou vodou; žiadosť o súpis filmových prístrojov na pracoviskách SAV; prehľad plnenia plánu MTZ za 1. polrok 1962.
3721CII/30f19631341
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Príloha k delimitačnému protokolu o vyčlenení hmotných prostriedkov z ÚP SAV do Spoločných zariadení SAV; prehľad vybavenia pracovísk prístrojmi.
3722CII/30f19641341
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Návrhy hospodárskych zmlúv uzatvorených v r. 1964; požiadavky na bilančný prídel motorových vozidiel; prehľad vybavenia pracovísk prístrojmi.
3723CII/30f19651341
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Požiadavky pracovníkov na prídel osobného automobilu; prehľad vybavenia pracovísk prístrojmi.
3724CII/30f19661342
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Požiadavky pracovísk na nákup prístrojov, časopisov; žiadosti pracovísk o prídel devízových prostriedkov; výsledky prieskumu o otázkach materiálno-technického vybavenia a zásobovania vedeckých pracovísk; prehľad vybavenia pracovísk SAV prístrojmi a zariadením; návrh na hospodárenie s motorovými vozidlami pridelenými funkcionárom SAV; žiadosti pracovníkov o prídel osobného automobilu; prehľad vybavenia pracovísk prístrojmi.
3725CII/30f19671342
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Rozdelenie a čerpanie reprezentačných výdavkov; požiadavky pracovísk na prídel prostriedkov na nestavebné investície; žiadosti pracovníkov o prídel motorového vozidla; prehľad vybavenia pracovísk SAV prístrojmi a zariadením; prehľad vybavenia pracovísk prístrojmi.
3726CII/30f19681343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Čerpanie reprezentačných výdavkov; požiadavky pracovísk na nákup prístrojov; požiadavky pracovísk na prídel devíz; prísun zahraničnej literatúry; žiadosti pracovníkov o prídel motorového vozidla.
3727CII/30f19691343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Žiadosti pracovníkov o prídel motorového vozidla; prehľad vybavenia pracovísk prístrojmi.
3728CII/30f19701343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Oznam o krátení rozpočtových prostriedkov na nákup materiálu; požiadavky pracovísk na nákup prístrojov; požiadavky pracovísk na prídel motorového vozidla.
3729CII/30f19711343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Hospodárenie vo využívaní motorových vozidiel.
3730CII/30f19721343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Žiadosti pracovísk o finančné príspevky na rozličné účely; správa o výrobe a vývoji unikátnych prístrojov; žiadosti pracovníkov o prídel motorového vozidla.
3731CII/30f19731343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Žiadosti pracovísk o finančné príspevky na rozličné účely; žiadosti pracovníkov o prídel motorového vozidla.
3732CII/30f19741343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Stanovisko k dodávke kotla ústredného kúrenia v budove na Obrancov mieru; požiadavky pracovísk na prídel devíz.
3733CII/30f19751343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Požiadavka pracoviska na prídel prostriedkov na nákup prístroja; stanovisko k návrhu bilancie výpočtovej techniky na r. 1976–1980.
3734CII/30f19771343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Záznam z rokovania o zaistení nákupu izostatického lisu; spolupráca pri využívaní unikátnych prístrojov; prístroje vyvinuté na pracoviskách SAV.
3735CII/30f19781343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Sledovanie strieborného príboru v operatívnej evidencii a účtovníctve v Domove vedeckých pracovníkov SAV.
3736CII/30f19801343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Návrhy na nákup prístrojovej techniky na veľtrhu v Brne; zdôvodnenie nákupu drahých prístrojov z kapitalistických štátov; správa o spotrebe, financovaní energií a telefónnych hovorov; riešenie nedostatku laboratórnych potrieb.
3737CII/30f19811343
Materiálno-technické zásobovanie, autupark
Informácia o stave zabezpečenia devízových prostriedkov z nesocialistických štátov.
3738CII/30f19821343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Rozdelenie limitu na dovoz prístrojovej techniky z nesocialistických štátov.
3739CII/30f19841343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Oznam o pridelení mimoriadnych devízových prostriedkov.
3740CII/30f19861343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Finančné zabezpečenie prístrojov pre plnenie programu Interkozmos.
3741CII/30f19871343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Návrh na dovoz z nesocialistických štátov na r. 1988.
3742CII/30f19881343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Spresnenie dovozu prístrojov z nesocialistických štátov v r. 1988; nahlásenia priamych odberateľov motorových vozidiel; súhlas s odpredajom motorového vozidla.
3743CII/30f19891343
Materiálno-technické zásobovanie, autopark
Požiadavky pracovísk na nákup drahých prístrojov.