Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4037CII/36b8I19531429
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 332–371)
Návrh odmien a funkčných platov členom a funkcionárom SAV (332); súpis a evidencia národného majetku spravovaného ústrednými úradmi a národnými výbormi (345); návrh plánu práce Zboru povereníkov na 1. štvrťrok 1954 (353); slovenská časť štátneho rozpočtu na r. 1954 (369, 371).
4038CII/36b8I19541429
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 2–460)
Návšteva sovietskeho experta prof. Vsiakjeho (2); prieskum zásobovacej situácie Prešovského kraja (17); správa o stave múzejníctva, kultúrno-historických pamiatok a ochrany prírody (18); rozpis úloh štátneho plánu na r. 1954 (25); správa o opatreniach na zabezpečenie uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS z decembra 1953 a januára 1954 (62); vybudovanie laboratória pre boj proti karanténnym rastlinným škodcom v rámci SAV (218); zmeny v územnej organizácii okresov a miest na Slovensku v dôsledku zrušenia jednotných národných výborov (63); súborný plán Slovenska na r. 1954 (75); správa o stave motorových vozidiel v rezortoch (75); plnenie plánu investičnej výstavby v r. 1953 (84); výročná správa o činnosti (88); výstavby závodov lykových vlákien (105); plnenie plánu generálnych opráv v r. 1953 (119); účasť s. Nedveďa na polarografickom zjazde (130); nová organizácia výkonných orgánov národných výborov (174); krajské bilancie pracovných síl na r. 1954 (175); určenie delegácie na zjazd chemikov (175); správa o činnosti SAV za 1. štvrťrok 1954 (190); intimovanie uznesení Zboru povereníkov (207); úprava štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1954 za poverenícke úseky (207); termíny zostavovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1955 na Slovensku (223); zriadenie komisie Zboru povereníkov pre urýchlenú likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami (226); úprava pracovnej doby (250); nedostatky v plnení vládneho uznesenia z 15.VII.1952 o ochrane štátneho tajomstva (268); úlohy povereníctiev vyplývajúce zo schválených kontrolných čísiel na r. 1955 (268); zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov ústredných úradov (268); zjednodušenie kontroly prijatých uznesení (285); úprava kvality surových koží (303); rozpis plánu poľnohospodárskej výroby na r. 1955 (305, 314); zabezpečenie projektov stavieb povereníckych sektorov na Slovensku (315); plnenie štátneho rozpočtu za 1. polrok 1954 (324); správa o úrovni predkladania štatistického a účtovného výkazníctva rezortami (338); činnosť n.p. Turista v Bratislave za obdobie 1.II.1954–31.VII.1954 (362); zamestnávanie žien podľa jednotlivých rezortov (362); plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v septembri 1954 (381); nedostatky v práci štátneho aparátu (381); plnenie rozpočtu za r. 1954 (386); slovenská časť štátneho rozpočtu na r. 1955 (390); nedostatky vo vydávaní Úradného vestníka (401); rozloženie začiatku pracovného času v Bratislave (401); stav bezpečnosti práce na Slovensku v období 31.XII.1952–1.X.1954 (401); návrh na menovanie prvých akademikov a funkcionárov SAV (431); usporiadanie recepcie SAV; priebeh generálnej inventarizácie základných fondov na Slovensku (446).
4039CII/36b8I19551430
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 8–917)
Nedostatky v plnení vládneho uznesenia o ochrane štátneho tajomstva (8); ochrana pamätných budov na Slovensku v r. 1955 (15); pracovný plán Zboru povereníkov na 1. štvrťrok 1955 (23); aktív kolégií povereníctiev (28); rozpis štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1955 (28); plnenie úloh generálnej inventarizácie základných fondov (35); vnútropodnikový chozrazčot (40); návrh na predloženie zoznamu právnikov – robotníckych kádrov (45); menovanie členov SAV (85); akcia úpravy a zveľaďovania vzhľadu miest a obcí a návrh na riešenie bytových otázok mesta Bratislavy (120); určenie začiatku pracovného času v ústredných úradoch (132); úprava štátneho plánu na r. 1955 (149); výsledok previerky projekčných ústavov Povereníctva miestneho hospodárstva a plán opatrení na konsolidáciu pomerov v Prešovskom kraji (171); rozhodnutie Zboru povereníkov o výchove vedeckých ašpirantov (210); dočasné smernice pre zaobchádzanie s mapami, ktorých obsah je potrebné utajiť (211); termíny zostavovania štátneho plánu národného hospodárstva a vybavovanie sťažností pracujúcich v radách KNV (220); návrh plánu najdôležitejších úloh rezortu a zhodnotenie výchovno-vyučovacej práce v mimoriadnych formách štúdia (286); prevzatie závodných jedální Povereníctvom obchodu (305); plán rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v r. 1956 (309); presun pracovných síl a odborných kádrov do poľnohospodárstva v r. 1955 (331); program zasadnutí Zboru povereníkov (347); slovenská časť štátneho rozpočtu na r. 1955 a hlavné úlohy rád KNV (356); úprava pracovnej doby (370); zníženie a skvalitnenie administratívy, previerka zlepšovateľského hnutia v Povereníctve dopravy a stav zavádzania prvotnej evidencie v podnikoch (406); návrh na vypracovanie územného plánu oblasti východného Slovenska (408); plán rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v r. 1956 (441); činnosť v oblasti slovenskej filmovej tvorby a filmovej distribúcie (442); stav bezpečnosti práce na Slovensku za 1. polrok 1955 (448); revízia vyplácania zaopatrovacích príspevkov (526); plán dovoleniek členov Zboru povereníkov (539); situácia v ženskej zamestnanosti (567); zabezpečenie bytovej kvóty pre asanáciu mesta Bratislavy (612); vymedzenie pôsobnosti Zboru povereníkov pri schvaľovaní zoznamov investičnej výstavby (688); návrh kontrolných čísiel rozvoja národného hospodárstva na r. 1956 (752); zabezpečenie urýchleného dokončenia rozostavaných rybníkov (755); majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností určených pre investičnú výstavbu (786); pozvanie na zasadanie Zboru povereníkov (793); osnova lesného zákona a čerpanie rozpočtových prostriedkov na cestovné na povereníctvach (819); zabezpečenie výstavby projekčnou dokumentáciou (867); vytvorenie Komisie Zboru povereníkov pre riadenie akcie zveľaďovania lúk a pasienkov (877); návrh SAV na usporiadanie konferencie o Ľ. Štúrovi (917).
4040CII/36b8I19561431–1432
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 3–200)
Plán úloh Zboru povereníkov na 1. polrok 1958 (3); plnenie úloh civilnej obrany v rezortoch (7); metódy riadenia odborov a správ národných výborov povereníctvami, rozpis úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, opatrenia na zlepšenie práce miestneho hospodárstva (16); opatrenia na zabezpečenie mierového využitia atómovej energie na Slovensku (57); správa o organizácii a rozmiestnení poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku, dotazy poslancov na povereníkov, plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku (61); správa o výsledkoch vedecko-výskumnej práce na vysokých školách na Slovensku v r. 1955 (64); kádrová situácia v súdnictve na Slovensku (81); činnosť Štátnej arbitráže pre Slovensko, vodohospodárske riešenie Východoslovenskej nížiny, situácia v stavebníctve (115); plán vedeckých a výskumných prác SAV v r. 1956 (117); dokument o zistení úloh v odbore pôsobnosti ministerstva školstva (136); návrh na zvýšenie rozpočtu ceny stavby Botanickej záhrady SAV v Košiciach (141); plnenie plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku za 1. polrok 1956 (172); termíny pre zostavenie štátneho plánu rozvoja poľnohospodárstva a národného hospodárstva na r. 1956–1960 (176); organizácia školenia pracovníkov povereníctiev (190);1431
plnenie slovenskej časti štátneho rozpočtu za 4. štvrťrok 1955 a zavádzanie novej techniky (211); voľby predsedov vedeckých sekcií SAV (212); uvoľnenie prostriedkov z vlastnej rozpočtovej rezervy (216); plán rozvoja národného hospodárstva na r. 1957, rozvoj doplnkovej poľnohospodárskej výroby na Slovensku v r. 1956–1960 (220); pohostenie pri príležitosti konferencie o vzťahoch Čechov a Slovákov (227); návrh rozpočtu Slovenska na r. 1957, plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v 3. štvrťroku 1956 (233); prevzatie hospodárstva v Novom Ústí nad Oravou (240, 249); opatrenia na úseku živnostenského sektora (247); stav a činnosť ľudových knižníc na Slovensku (267); činnosť SAV za r. 1955 (278); termíny pre zostavenie štátneho plánu a rozpočtu na r. 1957, správa o celoštátnej konferencii KSČ (295); rozhodnutie Rady MsNV Vysoké Tatry o umiestnení rekreačného strediska ROH (296); rozvoj chovu hydiny v 2. päťročnici (311); bytová situácia učiteľov vysokých škôl (312); úprava pracovného času v úradoch štátnej správy (324); zvýšenie rozpočtovej ceny stavby Botanickej záhrady SAV v Košiciach (325); zabezpečenie komplexnej bytovej výstavby Bratislavy (379); komplexné zabezpečenie rozvoja chovu hovädzieho dobytka na južnom Slovensku, zabezpečenie výroby osiva, kukurice, ďateliny, zemiakov do r. 1960 (380); problémy plánu práce administratívy rezortov na r. 1957 (396); návrh na umiestnenie niektorých orgánov a organizácií (397); doplnky a zmeny plánu najdôležitejších úloh Zboru povereníkov na 2. polrok 1956 (404); rozdelenie pracovného času v štátnych úradoch od 1.X.1956 (406); organizovaný nábor pracovných síl pre uhoľné bane (413); výstavba a oprava vojnou zničených budov v prešovskom kraji (444); prípravné prieskumné práce pre výstavbu vodného diela na Dunaji (487); ekonomicko-technická schéma juhozápadného Slovenska, zriadenie národných výborov a ich rád; stav správy národného majetku zvereného národným výborom, limity rozpočtových cien podlimitných stavieb v pláne investičnej výstavby, stav plnenia organizovaného náboru pracovných síl (503); plnenie opatrení na uskutočnenie uznesenia celoštátnej konferencie KSČ (507); zásobovanie uhlím a elektrinou v zimnej sezóne 1956/57 (509); plán úloh Zboru povereníkov (514); návrhy povereníkov na splnenie uznesení celoštátnej konferencie KSČ, zrušenie komisie pre koordináciu vyhlášok (515); zmeny termínov pre zostavovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva (516); ekonomický prieskum umelého dosušovania kukurice (522); uvedenie smerníc pre riadenie pôdoznaleckého výskumu do praxe (523); pripravenosť energetických závodov na Slovensku na zimnú prevádzku, ďalší postup pri zostavovaní plánu a štátneho rozpočtu (535).1432
4041CII/36b8I19571433
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 1–357)
Organizácia a úroveň legislatívnej činnosti na jednotlivých povereníctvach (1); návrh rozpočtu Slovenska na r. 1958 (6); uplatňovanie novej techniky, rozpis úloh organizovaného náboru pracovných síl na 1. štvrťrok 1957 (8); plán rozvoja národného hospodárstva na Slovensku na r. 1956–1960, uplatňovanie zlepšovacích návrhov v praxi (9); rozpracovanie dlhodobej koncepcie rozvoja hospodárstva na Slovensku, rámcové smernice pre prípravu technicko-priemyselných a finančných plánov, plán vedeckých a výskumných prác SAV, návrh na schválenie nových členov korešpondentov SAV (12); plnenie úloh na úseku plemenárstva (15); návrh plánu rozvoja hospodárstva, pripravenosť energetiky na zimnú prevádzku 1957/58, štatút Štátneho sanatória (16); správa o budovaní civilnej obrany na Slovensku za r. 1956, výsledok previerky projektovej a rozpočtovej dokumentácie bytovej výstavby (22); zmena termínov pre dokončenie prác na štátnom pláne na r. 1957 (25); opatrenia v úprave lúk a pasienkov na Slovensku, previerka účelnosti pracovných ciest pracovníkov rezortov do zahraničia (28); štátny plán rozvoja národného hospodárstva v r. 1957, uplatňovanie dvojitej podriadenosti orgánmi štátnej správy (45); plán úloh Zboru povereníkov na 1. polrok 1958 (62); plnenie plánu slovenských uhoľných baní, plnenie uznesenia vlády č. 790 o likvidácii pohľadávok (63); rozbor kvality surových koží, spriemyselnenie výroby humusových hnojív, plnenie uznesenia vlády č. 442 o riešení nedostatkov v oblasti miezd; návrh perspektívneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v r. 1956–1960 (75); komplexné opatrenia na rozšírenie krmovinovej základne, stav plnenia náboru pracovných síl pre uhoľné bane (76); prípravy celoslovenskej konferencie žien (81); návrh zásad na sústredenie správy národného bytového majetku do bytového hospodárstva národných výborov, návrh osláv Jána Amosa Komenského (102); úprava v oblasti organizácie a systemizácie správy, dodržiavanie odbytových cien výstavby v projektovom štádiu, termíny zostavovania perspektívneho plánu rozvoja národného hospodárstva, rozpis úloh organizovaného náboru pracovných síl (124); rozdelenie limitov vládou schválených kontrolných čísiel štátneho plánu, zrušenie Ministerstva a Povereníctva pracovných síl, zabezpečenie ďalšieho postupu decentralizácie na úseku zvýšenia právomoci národných výborov, zásady zvýšenia ekonomickej účinnosti priemyslu, zostavenie štátneho plánu a rozpočtu na r. 1958, presun robotníkov zo Slovenska pre investičnú výstavbu v krajoch Karlove Vary, Ústí nad Labem, Ostrava (146); plnenie rozpočtu Slovenska úverového a pokladničného plánu za r. 1956, výdavky za cestovné (152); plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva v 1. polroku 1957, plnenie plánu komplexnej bytovej výstavby za 1. polrok 1957, priebeh previerky zhospodárnenia investičnej výstavby na Slovensku rozvoj služieb poskytovaných obyvateľstvu (161); rozvoj výroby a konzervovania priemyselných krmív do r. 1960 (200); činnosť SAV za r. 1956, výsledky aktívu hospodárskych pracovníkov, organizačné zabezpečenie vládneho uznesenia o úprave právomoci slovenských národných orgánov (215); plán úloh Zboru povereníkov na 2. polrok 1957, menovanie a odvolávanie zamestnancov národných výborov, vyhlásenie oblasti Beskýd a Javorníkov za hospodársky dôležitú oblasť, plnenie poľnohospodárskej výroby a výkupu na Slovensku, rozpis organizovaného náboru na 3. štvrťrok 1957 (227); úprava vzájomných vzťahov ministerstiev (235); tézy plánu vedeckých a výskumných prác SAV na r. 1958 (242); plnenie úloh organizovaného náboru pracovných síl, previerka hospodárnosti investičnej výstavby v hospodárstve, stav žatevných prác (247); pozvánka na zasadanie Zboru povereníkov (250); tézy plánu vedeckých a výskumných prác SAV na r. 1958, termíny zostavenia plánu rozvoja národného hospodárstva a štátneho rozpočtu na r. 1958 (257); pravidlá postupu pri tvorbe právnych predpisov, plnenie uznesenia vlády č. 973 o úprave právomoci slovenských národných orgánov v riadení, zabezpečenie plnenia uznesenia Zboru povereníkov č. 283, sprísnenie hospodárenia s neosobnými fondmi, úlohy organizovaného náboru pracovníkov na 4. štvrťrok 1957 (281); stav účtovnej evidencie v rozpočtových organizáciách, zriadenie 27 vedecko-výskumných pracovísk na vysokých školách (296); prevzatie patronátu SÚV ČSM nad výstavbou Bane Nováky (297); plánovanie národných výborov (301); zmeny v termínoch plnení uznesení ÚV KSČ a vlády ČSR o úlohách vedy (305); zmeny v termínoch stanoviska SAV k vypracovaným plánom rozvoja jednotlivých štátnych majetkov (341); plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva v 3. štvrťroku 1957, výsledky 1. etapy previerky hospodárnosti investičnej výstavby na Slovensku (346); zrušenie prevodu hospodárstva v Novom Ústí nad Oravou do SAV (347); najdôležitejšie úlohy Zboru povereníkov na 1. polrok 1958, previerka hospodárenia s bytmi na národných výboroch, rozkrádanie a poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve, dokončenie prác návrhu plánu na r. 1958 (357).
4042CII/36b8I19581434–1435
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 1–152)
Doplnenie pravidiel postupu pri tvorbe právnych predpisov (1); zhodnotenie práce Zboru povereníkov – referát predsedu Zboru povereníkov (4); prepočet päťročného finančného plánu (6); previerka telefónnych staníc používaných socialistickými organizáciami, súčasný stav vedy a výchovy kádrov v odbore mierového využitia atómovej energie, plán vedeckých a výskumných prác SAV na r. 1958, zabezpečenie hospodárneho používania rozpočtových prostriedkov, reorganizácia oblastného výskumu pre zveľaďovanie poľného, lesného a vodného hospodárstva (7); plán rozvoja hospodárstva riadeného Zborom povereníkov na r. 1958, výsledky celonárodnej diskusie k Listu ÚV KSČ, rozpis 2. päťročného plánu rozvoja hospodárstva, súčasný stav civilnej obrany na Slovensku, pripravenosť spojovacej služby civilnej obrany na Slovensku (10); schválenie rozpočtov jednotlivých povereníctiev, rozmiestnenie pracovníkov pri vykonávaní zmien v organizácii priemyslu (12); rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov Zboru povereníkov (13); zabezpečenie jednotného postupu pri vyhodnotení plnenia plánu vedecko-výskumných úloh na pracoviskách SAV, vysokých škôl a rezortov (14); zachycovanie a zneškodňovanie škodlivín v závode SNP v Žiari nad Hronom, čerpanie mzdových fondov na Slovensku, štátny plán rozvoja poľnohospodárskej výroby a výkupu, previerka telekomunikačného zariadenia, rozmiestňovanie absolventov vysokých a odborných škôl, prepočet štátneho plánu a rozpočtu, plnenie uznesenia strany a vlády o ekonomickej účinnosti riadenia priemyslu a stavebníctva (22); úprava 2. päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva (24); stav správy národného majetku (25); plnenie plánu národného hospodárstva za 1. polrok 1958 (26); nová metodika zostavenia štátneho plánu (27); generálny plán zveľadenia poľného, lesného a vodného hospodárstva, organizácia kontrol v národnom hospodárstve, oprava uznesenia o prechode na novú organizáciu národného hospodárstva, smernice na vypracovanie 3. päťročného plánu na r. 1961–1965 (34); návrh na voľbu predsedu, zástupcov predsedu a hlavného tajomníka SAV (37); návrh plánu rozvoja národného hospodárstva (38); návrh rozpočtu Slovenska na r. 1959 (39); návrh rozpočtu Slovenska na r. 1959 (41); výzva na úspešné zabezpečenie jarných poľných prác (43); štatút Slovenského výboru pre rozhlas a televíziu, plán rozvoja národného hospodárstva na r. 1959 (44); plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva v r. 1957, vyhlásenie Zboru povereníkov k uzneseniam Najvyššieho sovietu ZSSR o jednostrannom zastavení pokusov s atómovými a vodíkovými zbraňami (47); koordinácia prác na prepočte plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1958 (56); plnenie uznesení strany a vlády o zvýšení ekonomickej účinnosti riadenia priemyslu a stavebníctva (67); hodnotenie vedecko-výskumnej práce SAV spolu s vysokými školami a výskumnými rezortnými ústavmi v r. 1957, výsledky previerky správnosti odmeňovania projektantov, metodické pokyny pre päťročné a ročné plány (72); zabezpečenie drobnej bytovej výstavby v r. 1958 (89); koncepcia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do r. 1965, požiarnosť na Slovensku v r. 1957, vyplatenie odmien zamestnancom na povereníctvach a ostatných ústredných orgánoch, problém rozmiestňovania absolventov vysokých a odborných škôl (99); nová organizácia riadenia hospodárstva spravovaného národnými výbormi (102); príprava výstavby metalurgického kombinátu na východnom Slovensku (108); plán úloh Zboru povereníkov na 2. polrok 1958, zabezpečenie spoločných ekonomických a technických otázok miestneho hospodárstva na Slovensku (109); odstránenie škôd spôsobených povodňou (119); menovanie povereníka A. Horáka predsedom Slovenského výboru pre výstavbu (120); zabezpečenie výkupu a odbytu lesných plodov a húb (128); výsledky rokovania celoslovenského aktívu vedúcich pracovníkov štátneho a hospodárskeho aparátu (129); pozvanie a program zasadania Zboru povereníkov dňa (149); termíny zostavenia štátneho plánu na r. 1959, zmeny v termínoch zostavovania štátneho plánu na r. 1959 (150); zmena zákona SNR o SAV (152);1434
opatrenia Zboru povereníkov na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z XI. zjazdu KSČ (157); rozšírenie časopisu „Výstavba Slovenska“, prepočet úloh 2. päťročného plánu na r. 1959–1960 (161); zvýšenie efektívnosti vynakladania prostriedkov na financovanie technického rozvoja vo výskumných ústavoch (171); opatrenia Zboru povereníkov na zabezpečenie úloh XI. zjazdu KSČ (177); zabezpečenie plnenia záverov KSS štátnym a hospodárskym aparátom, plnenie plánu národného hospodárstva v 1. štvrťroku 1958, rozmiestňovanie pracovníkov v súvislosti s uskutočňovaním zmien v riadení a organizácii priemyslu, trestná činnosť pod vplyvom alkoholu, výsledky práce komisie Povereníctva školstva a kultúry, výsledky previerky plnenia uznesenia vlády o účinnosti riadenia hospodárstva spravovaného národnými výbormi (178); výsledky 2. etapy previerky hospodárnosti investičnej výstavby Slovenska (179); hospodárenie stavebno-montážnych organizácií z hľadiska rozostavanosti (180); plnenie uznesenia vlády o využívaní závodných a účelových tlačiarní, plán úloh Zboru povereníkov na 2. polrok 1958 (187); prípravy 4. celoštátneho zjazdu JRD (188); intenzívnejšie využívanie patentov a vynálezov (189); pripravenosť energetiky na zimné obdobie 1958–1959 (190); vytvorenie pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu na organizáciu poľnohospodárskej výroby (195); tematický plán školenia členov národných výborov (196); stav príprav prestavby robotníckych miezd (205); povodne na slovenských riekach (206); menovanie členov Slovenského výboru pre výstavbu (207); výsledok prieskumu odmeňovania v štátnych projektových ústavoch (215); zabezpečenie plnenia uznesenia Politického byra ÚV KSČ o znížení stavu pracovníkov v kultúrnych, zdravotníckych a vedeckých zariadeniach (218); voľba predsedu, zástupcov predsedu a hlavného tajomníka SAV (220); plán úloh Zboru povereníkov na 2. polrok 1958 (228); zabezpečenie diskusie k listu ÚV KSČ (230); výsledky previerky efektívnosti národného hospodárstva (231); plnenie uznesenia Politického byra ÚV KSČ o znížení stavu pracovníkov v kultúrnych, zdravotníckych a vedeckých zariadeniach (232); organizačný poriadok SAV (248); zvýšenie finančných prostriedkov na cestovné výdavky pre SAV (254); smernice tretieho päťročného plánu (313); plnenie plánu dovozu strojov a zariadení v r. 1957 (314); príprava výstavby prvej atómovej elektrárne na Slovensku (315); zhodnotenie rozmiestnenia pracovníkov v súvislosti so zmenami v organizácii priemyslu (316); použitie podnikových nadplánovaných a iných zdrojov a prebytkov hospodárenia (425); zrušenie viedenských televíznych antén (465); vývoj peňažného obehu a hospodárenia so mzdovými fondmi v 3. štvrťroku 1958 (487).1435
4043CII/36b8I19591436–1437
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 2–352)
Súčasná pripravenosť civilnej ochrany na Slovensku (2); zhodnotenie práce Zboru povereníkov, zabezpečenie prác na návrhu smerníc 3. päťročného plánu (10); zabezpečenie výstavby Východoslovenských železiarní (18); zostavenie plánu a rozpočtu Slovenska na r. 1960 (21); termíny zostavenia plánu a rozpočtu Slovenska na r. 1960 (22); zmena termínov na splnenie úloh SAV určených Zborom povereníkov, činnosť SAV za r. 1953–1957 (24); previerka hospodárnosti na úseku bytovej, školskej a zdravotníckej výstavby (26); smernice ÚV KSČ a vlády ČSR pre vypracovanie 3. päťročného plánu na r. 1961–1965 (28); návrh plánu rozvoja hospodárstva na r. 1960 (37); nedostatky v umiestňovaní osôb prepustených z nápravno-pracovných zariadení (42); plán rozvoja hospodárstva na r. 1960 (43); návrh zákona SNR o rozpočte Slovenska na r. 1960 (44); súčasná pripravenosť civilnej obrany na Slovensku (45); zrušenie kádrových odborov a vytvorenie kádrových evidencií (46); plnenie štátneho plánu v januári a februári 1959 (55); odstránenie nedostatkov v mechanizácii evidencie a výpočtových prác (62); rozpis plánu decentralizovanej výstavby na r. 1959 (63); zabezpečenie výstavby Východoslovenských železiarní (77); plnenie uznesení ÚV KSS o zvyšovaní životnej úrovne (99); určenej začiatku a konca pracovného času v štátnych úradoch (101); odstránenie nedostatkov vo vykonávaní kontroly plnenia uznesení strany a vlády (106); správa o vývoji peňažného obehu na Slovensku (109); zvýšenie ochrany majetku v socialistickom vlastníctve (110); požiarnosť na Slovensku v r. 1958 (111); odmeňovanie zamestnancov za významné pracovné zásluhy (112); rozdelenie prace medzi členov predsedníctva Zboru povereníkov (113); ustanovenie Povodňovej komisie na Slovensku (141); zmeny v organizačnom poriadku SAV (147); vyhodnotenie sťažností a podnetov pracujúcich na povereníctvach a na národných výboroch (156); schválenie zmien v organizačnom poriadku SAV (157); schválenie voľby Ing. J. Balaša za zástupcu hlavného vedeckého tajomníka SAV (158); plán úloh Zboru povereníkov na 2. polrok 1959 (165); činnosť SAV za r. 1958 a plán vedecko-výskumných úloh na rok 1959 (196); zabezpečenie výstavby Východoslovenských železiarní (197); zabezpečenie hospodárenia s prostriedkami vyplácanými mimo mzdový fond (198); nedostatky v nákupoch v hospodárskych organizácií v štátnom a družstevnom maloobchode (199); vývoj vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia na Slovensku za r. 1958 (202); nábor pracovníkov pre závody K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom (208); súčasný stav a možnosti zvyšovania zamestnanosti na Slovensku do r. 1965 (214); zoznam stavieb a územných plánov na schválenie dokumentácie (215); riešenie územnej prípravy na Slovensku (216); výsledky vedecko-výskumnej činnosti vysokých škôl za r. 1958 (217); zrušenie Dislokačnej komisie pri Zbore povereníkov (218); zabezpečenie družstevnej bytovej výstavby (251); rozvoj socialistického súťaženia na Slovensku v r. 1959 (252); stav bezpečnosti práce na Slovensku (253); previerka hospodárnosti používania osobných automobilov v štátnej správe (254); zabezpečenie urýchlenia žatevných prác (259); zabezpečenie plnenia uznesení ÚV KSČ v oblasti výstavby materiálno-výrobnej základne (267); rajónový plán Hornonitrianskej uhoľnej oblasti (268); previerka hospodárnosti investičnej výstavby vývoj a príčiny občiansko-právnych sporov na súdoch (270); nedostatky v ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva (271); návrh komplexného plánu obsahovej prestavby školstva (290); zlepšenie činnosti projektových ústavov, slovenská časť návrhu smerníc pre rozvoj vedecko-výskumnej základne v r. 1961–1965 (291); správa povereníka financií o hospodárení za 1.–3. štvrťrok 1959 (309); plnenie plánu rozvoja hospodárstva v 3. štvrťroku 1959 (310); výsledok previerky vypísaných architektonických a urbanistických súťaží (312); zabezpečenie celonárodného hnutia za zvýšenie úrodnosti pôdy (313); zásady pre úpravu pôsobnosti slovenských národných orgánov v oblasti tvorby cien (331); rokovací poriadok Zboru povereníkov a jeho Predsedníctva (332); zabezpečenie celonárodného hnutia za zvýšenie úrodnosti pôdy (340); plnenie opatrení na zníženie rozostavanosti (352).
4044CII/36b8I19591438
Uznesenia Zboru povereníkov (č. 353–421)
Účelné využitie závodných a účelových tlačiarní (353); príprava osláv 42. výročia VOSR a mesiaca ZČSSP (354); zriadenie Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva na Slovensku (379); stanovisko Predsedníctva SAV k slovenskej časti návrhu smerníc pre rozvoj vedecko-výskumnej základne v r. 1961–1965 (386); úprava termínov na predloženie návrhu 3. päťročného plánu (387); disponovanie s administratívnymi budovami a ostatným majetkom pri zmenách v územnom členení štátu (388); návrh rozpočtu Slovenska na r. 1960 (393); nedostatky vo vykonávaní kontroly plnení uznesení strany a vlády (411); opatrenia na dočasné vedenie rozpočtového hospodárenia na Slovensku v r. 1960 (412); organizačné zabezpečenie postupnej previerky právnych predpisov na Slovensku (413); rozmiestnenie absolventov odborných a vysokých škôl do pracovného pomeru (414); rokovací poriadok Slovenskej plánovacej komisie (415); zlúčenie časopisov „Výstavba Slovenska“ a „Hlas národných výborov“ (421).
4045CII/36b8I19601438
Uznesenia Zboru povereníkov
Zasadanie Zboru povereníkov 7.I.1960 – hodnotenie práce Zboru povereníkov (1); výsledok previerky zvýšenia ekonomickej efektívnosti investičnej výstavby (4); výsledok previerky úrovne služieb v závodných jedálňach (8); plán úloh Zboru povereníkov na 1. polrok 1960 (11); opatrenia na realizáciu uznesenia vlády o stratách vzniknutých porušovaním štátnej disciplíny na úseku hospodárenia s drevom (15); zasadanie Zboru povereníkov 25.I.1960 – pripravenosť nových centralizovaných a decentralizovaných stavieb na zaradenie do plánu investičnej výstavby (24); zasadanie Zboru povereníkov 4.II.1960 – rozvoj hospodárstva na Slovensku do r. 1975 (37); zabezpečenie úloh vyplývajúcich z novej územno-správnej organizácie (38); zasadanie Zboru povereníkov 22.II.1960 – plnenie úloh národných výborov v zimnom období (49); oslavy výročia MDŽ (50); stav prác na návrhu 3. päťročného plánu v r. 1961–1965 vo výrobno-hospodárskych jednotkách (56); zasadanie Zboru povereníkov 7.III.1960 – zabezpečenie zvýšených úloh v melioráciách v r. 1960 (70); zasadanie Zboru povereníkov 25.III.1960 – typizácia v investičnej výstavbe (90); zabezpečenie družstevnej výstavby (97); výsledok previerky na odstránenie nedostatkov v bytovej politike (98); zasadanie Zboru povereníkov 25.IV.1960 – zhodnotenie vybavovania sťažností (131); zasadanie Zboru povereníkov 7.V.1960 – využitie budov na Slovensku uvoľnených v súvislosti s novou územnou reorganizáciou (141); činnosť SAV za r. 1959 (144); previerka riadenia kultúrnych, vedeckých a školských stykov so zahraničím (145); stav previerky právnych predpisov na Slovensku (145); zasadanie Zboru povereníkov 21.V.1960 – umiestnenie pracovníkov uvoľnených v súvislosti s prestavbou slovenských národných orgánov (149); zasadanie Zboru povereníkov 6.VI.1960 – stav utajovaných materiálov (179); opatrenia na zabezpečenie realizácie uznesenia o zrušení povereníctiev (180); umiestnenie SNR (181); schválenie investičnej úlohy stavby ústavov SAV na Patrónke (185); zasadanie Zboru povereníkov 15.VI.1960 – návrh ÚNV v Bratislave na využitie uvoľnených budov v dôsledku územnej reorganizácie (186); príprava vytvorenia jednotného slovenského národného orgánu – SNR (187); pracovno-právne a mzdové opatrenia v súvislosti s novým usporiadaním slovenských národných orgánov (188); zasadanie Zboru povereníkov 23.VI.1960 – zabezpečenie prechodu na rozpočtové hospodárenie v rámci SNR (206).