Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4379CII/36i219561799
Tlačový odbor – organizačné materiály
Návrh J. Alexyho na umiestnenie niektorých pracovísk SAV v priestoroch bratislavského hradu.
4380CII/36i219591799
Tlačový odbor – organizačné materiály
Zaslanie námetov zo SAV do tematického plánu polulárno-vedeckého filmu; žiadosť Československého rozhlasu o dodanie tém do Rozhlasovej ľudovej univerzity; žiadosť Československej televízie do dodanie príspevkov o úspechoch vedeckých pracovníkov.
4381CII/36i219661799
Tlačový odbor – organizačné materiály
Porada o činnosti Sekretariátu SAV na úseku tlače a propagácie; propagačná činnosť SAV v rámci československej televízie.
4382CII/36i219671800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Výzva na spoluprácu vedeckých kolégií SAV so Správami SAV.
4383CII/36i219681800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Návrh na menovanie akademika Š. Schwarza za člena prípravného výboru osláv životného diela J. A. Komenského; záznam z rozhovoru „spoločenské vedy a vedecké predvídanie“.
4384CII/36i219691800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Ohlas na článok v Rudom práve; správa pre Slovenský úrad pre tlač a informácie o spôsoboch propagácie SAV do zahraničia; spolupráca SAV s časopisom Doba; agenda poradného zboru pre propagáciu a tlač; menovanie zástupcu SAV do Edičnej rady Kartografického nakladateľstva.
4385CII/36i219721800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Určenie pracovníka SAV pre styk s kanceláriou SNR.
4386CII/36i219741800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Prijatie delegácie poľských novinárov; prijatie členstva v čestnom predsedníctve Academia film Olomouc; informácia o rokovaní na Slovenskom úrade pre tlač a informácie; udelenie ceny filmu Fasciolóza zvierat; príprava otázok pre reláciu Teleshop v Československom rozhlase; zabezpečenie tvorby a využívanie odborných filmov – uznesenie Predsedníctva vlády ČSSR č. 37.
4387CII/36i219751800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Príprava relácie Teleshop v Československom rezhlase; návrh plánu tlačových podujatí SAV.
4388CII/36i219761800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Návrh tlačových podujatí v r. 1976; príprava seminára o spolupráci s pracoviskami v AV ZSSR.
4389CII/36i219801800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Tematická štruktúra propagácie vedeckých výsledkov v masovokomunikačných prostriedkoch; správa o činnosti Komisie pre propagáciu a tlač za r. 1979–1980; analýza publicistiky v SAV; kultúrno-politická a vedecko-popularizačná činnosť.
4390CII/36i219811800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Žiadosť o doplnenie údajov do informačnej príručky ČSAV.
4391CII/36i219841800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Vyhodnotenie spolupráce medzi SAV a Československou televíziou za r. 1983; vyhodnotenie spolupráce s Československou tlačovou kanceláriou; príprava materiálov za SAV na expozíciu v Tbilisi; dohoda o spolupráci medzi SAV a Made in (Publicity).
4392CII/36i219851800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Vyhodnotenie spolupráce s Československou televíziou; oblasti tematickej spolupráce so Slovenskou filmovou tvorbou.
4393CII/36i219861800
Tlačový odbor – organizačné materiály
Vyhodnotenie spolupráce s Československým rozhlasom; návrh spolupráce so Slovenským filmom; prehľad o vývoji a výrobe najvýznamnejších prístrojov ČSAV a SAV za r. 1986.
4394CII/36i219871801
Tlačový odbor – organizačné materiály
Stretnutie delegácie zjazdu Socialistického zväzu mládeže s predstaviteľmi SAV; návrh na centrálne zabezpečenie výstavníckej činnosti ÚP SAV; prehľad o vývoji a výrobe najvýznamnejších prístrojov ČSAV a SAV.
4395CII/36i219881801
Tlačový odbor – organizačné materiály
Prehľad o vývoji a výrobe najvýznamnejších prístrojov ČSAV a SAV.
4396CII/36i219891801
Tlačový odbor – organizačné materiály
Prehľad o vývoji a výrobe najvýznamnejších prístrojov ČSAV a SAV.
4397CII/36i219901801
Tlačový odbor – organizačné materiály
Prehľad o vývoji a výrobe najvýznamnejších prístrojov ČSAV a SAV.
4398CII/36i219911801
Tlačový odbor – organizačné materiály
Informácia o tlačových besedách a konferenciách SAV za 1. polrok 1991.