Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

171CI/119533
Valné zhromaždenia SAV – I.
Zápis z Valného zhromaždenia SAV konaného 9.XI.1953; prejav tajomníka akademika D. Ilkoviča.
172CI/119543
Valné zhromaždenie SAV – II.
Zápisnica z II. Valného zhromaždenia SAV konaného 15.III.1954.
173CI/119543
Valné zhromaždenie SAV – III.
Záznam z III. Valného zhromaždenia SAV konaného v dňoch 21.XII.–22.XII.; materiály z valného zhromaždenia; prezenčné listiny; uznesenia z III. Valného zhromaždenia SAV.
174CI/119553
Valné zhromaždenie SAV – IV.
Pozvánka a materiály na IV. valné zhromaždenie SAV konané dňa 24.I.1955; zápisnica zo IV. valného zhromaždenia SAV; vyhlásenie účastníkov Valného zhromaždenia o rozhodnutí vlády ZSSR o mierovom využití atómovej energie; uznesenia IV. Valného zhromaždenia SAV.
175CI/119553
Valné zhromaždenie SAV – V.
Program V. Valného zhromaždenia SAV konaného 18.III.–19.III.1955; správa o účasti na V. valnom zhromaždení SAV; prezenčné listiny z V. Valného zhromaždenia SAV; zápisnica z V. Valného zhromaždenia SAV; slávnostný prejav akademika ČSAV F. Šorma; prílohy k správam vedeckých tajomníkov sekcií spoločenských vied, biologických a lekárskych vied, poľnohospodárskych vied, matematických a prírodných vied, technických vied.
176CI/119554
Valné zhromaždenia SAV – VI.
Zápisnica zo VI. Valného zhromaždenia SAV z 19.XII.–21.XII.1955; záverečný prejav zo VI. Valného zhromaždenia SAV.
177CI/119564
Valné zhromaždenie SAV – VII.
Návrh na zvolanie VII. Valného zhromaždenia SAV; zoznam účastníkov VII. Valného zhromaždenia; prezenčná listina; pozvánka a program VII. Valného zhromaždenia SAV konaného 26.III.1956; 2. časť referátu hlavného tajomníka SAV; správa o činnosti pracovísk I. sekcie; záverečný prejav.
178CI/119564
Valné zhromaždenie SAV – VIII.
Návrh na zvolanie Valného zhromaždenia SAV a voľbu nových členov SAV; zoznam účastníkov VIII. Valného zhromaždenia SAV konaného 20.XII.1956; prezenčná listina; prejav hodnotiaci činnosť SAV.
179CI/119574
Valné zhromaždenie SAV – IX.
Návrh na zvolanie Valného zhromaždenia a na schválenie niektorých funkcionárov SAV; pozvánka na IX. Valné zhromaždenie SAV dňa 5.IV.1957; zoznam pozvaných osôb; prezenčná listina účastníkov; štatistická časť k referátu hlavného tajomníka SAV.
180CI/119574
Slávnostné Valné zhromaždenie SAV
Zoznam pozvaných účastníkov; telegram prezídiu AV ZSSR zo slávnostného Valného zhromaždenia SAV pri príležitosti 40. výročia VOSR, ktoré sa konalo dňa 4.XI.1957.
181CI/119574
Plenárne zasadanie SAV
Prezenčná listina účastníkov plenárneho zasadania dňa 21.XII.1957; uznesenia z plenárneho zasadania.
182CI/119584
Valné zhromaždenie SAV – X.
Návrh na zvolanie X. Valného zhromaždenia SAV; pozvánka a program X. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 30.VI.1958; zoznam účastníkov a prezenčné listiny; správa hlavného tajomníka SAV o činnosti SAV za r. 1957; správa hlavného tajomníka SAV o činnosti SAV za r. 1953–1957; referát predsedu SAV; referát tajomníka ÚV KSS; správa akademika I. Staneka za 5-ročné obdobie.
183CI/119595
Valné zhromaždenie SAV – XI.
Prezenčná listina účastníkov Valného zhromaždenia SAV z 20.III.1959; referát predsedu SAV; diskusný príspevok V. Šalgoviča; diskusný príspevok člena korešpondenta SAV F. Kozmála; diskusné príspevky dr. Marianiho, prof. Ondrejičku, M. Hrušovského, člena korešpondenta SAV Gondu a člena korešpondenta SAV Š. Lubyho.
184CI/119595
Plenárne zasadnutie SAV
Záznamy príspevkov z plenárneho zasadania SAV z 2.VII.1959.
185CI/119595
Mimoriadne zasadnutie SAV
Záznam prejavu predsedu SAV A. Siráckeho zo slávnostného zasadania SAV pri príležitosti 15. výročia SNP dňa 4.IX.1959.
186CI/119595
Valné zhromaždenie SAV – XII.
Zoznam pozvaných účastníkov XII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 7.XII.1959; prezenčné listiny; referát hlavného vedeckého tajomníka SAV; diskusné príspevky členov Predsedníctva SAV; rezolúcia z XII. Valného zhromaždenia SAV.
187CI/119605
Valné zhromaždenie SAV – XIII.
Pozvánka na XIII. Valné zhromaždenie SAV konané dňa 12.IV.1960; prezenčné listiny účastníkov; referát predsedu SAV; uznesenia XIII. Valného zhromaždenia SAV.
188CI/119605
Valné zhromaždenie SAV – slávnostné
Program spoločného slávnostného zasadania SAV pri príležitosti 90. výročia narodenia V. I. Lenina konaného dňa 22.IV.1960.
189CI/119605
Slávnostné zasadanie SAV
Pozvanie a program slávnostného zasadania SAV pri príležitosti 15. výročia oslobodenia ČSR Sovietskou armádou, ktoré sa konalo dňa 12.V.1960.
190CI/119605
Valné zhromaždenie SAV – XIV.
Pozvanie; zoznam účastníkov, prezenčné listiny XIV. Valného zhromaždenia SAV konaného 20.XII.1960; referát predsedu SAV; referáty členov Predsedníctva SAV; uznesenia XIV. Valného zhromaždenia SAV; plnenie uznesení Valného zhromaždenia SAV.
191CI/119616
Valné zhromaždenie SSAV – XV.
Prezenčné listiny a zoznam účastníkov XV. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 6.V.1961; referáty a diskusné príspevky členov predsedníctva SAV; uznesenia XV. Valného zhromaždenia SAV; plnenie uznesení Valného zhromaždenia.
192CI/119616
Valné zhromaždenie SAV – XVI.
Prezenčné listiny; zoznamy účastníkov; organizačné pokyny XVI. Valného zhromaždenia SAV konaného v dňoch 7.XII.–8.XII.1961; diskusné príspevky a referáty z Valného zhromaždenia; uznesenia XVI. Valného zhromaždenia SAV.
193CI/119626
Valné zhromaždenie – XVII.
Program a prezenčné listiny z XVII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 3.XII.1962; referáty a diskusné príspevky z Valného zhromaždenia.
194CI/119636
Slávnostné zasadnutie SAV
Program slávnostného zasadania konaného pri príležitosti 10. výročia vzniku SAV dňa 27.IV.1963; zoznam účastníkov; diskusné príspevky.
195CI/119636
Valné zhromaždenie SAV – XVIII.
Program XVIII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 28.IV.1963; prezenčné listiny účastníkov; referáty a diskusné príspevky členov SAV; uznesenia XVIII. Valného zhromaždenia SAV.
196CI/119636
Valné zhromaždenie SAV – XIX.
Program XIX. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 9.XII.1963; zoznamy účastníkov a prezenčné listiny; podkladové materiály na Valné zhromaždenie; referáty a diskusné príspevky účastníkov Valného zhromaždenia; záznam z XIX. Valného zhromaždenia SAV.
197CI/119647
Valné zhromaždenie SAV – XX.
Program XX. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 10.IV.1964; prezenčné listiny účastníkov; diskusné príspevky; uznesenia XX. Valného zhromaždenia SAV.
198CI/119647
Slávnostné zasadanie SAV
Program slávnostného zasadania SAV pri príležitosti 20. výročia SNP, ktoré sa konalo dňa 9.IX.1964; príspevky prednesené na zasadaní.
199CI/119647
Valné zhromaždenie SAV – XXI.
Prezenčná listina z XXI. Valného zhromaždenia SAV z 21.XII.1964; materiály predkladané na rokovanie Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov Valného zhromaždenia SAV.
200CI/119657
Valné zhromaždenie SAV – XXII.
Program XXII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 14.IV.1965; prezenčná listina účastníkov; referát predsedu SAV a diskusné príspevky účastníkov; uznesenia XXII. Valného zhromaždenia SAV.
201CI/119657
Slávnostné zasadanie SAV
Program slávnostného zasadania SAV konaného pri príležitosti 20. výročia oslobodenia ČSR; zoznam účastníkov; slávnostné príhovory.
202CI/119657
Valné zhromaždenie SAV – XXIII.
Program XXIII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 12.XI.1965; prezenčné listiny účastníkov; referát predsedu SAV; diskusné príspevky účastníkov; uznesenia z XXIII. Valného zhromaždenia SAV.
203CI/119667
Valné zhromaždenie SAV – XXIV.
Zoznam účastníkov XXIV. Valného zhromaždenia konaného dňa 23.VI.1966; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; referát predsedu SAV; diskusné príspevky účastníkov; návrh uznesení a uznesenia z Valného zhromaždenia.
204CI/119678
Valné zhromaždenie SAV – XXV.
Program Valného zhromaždenia konaného dňa 28.IV.1967; prezenčné listiny účastníkov a delegátov Valného zhromaždenia; stenografický záznam zo zasadania; návrh uznesení a uznesenia Valného zhromaždenia SAV.
205CI/119678
Slávnostné zasadanie SAV
Program slávnostného zasadania SAV konaného dňa 7.XI.1967 pri príležitosti 50. výročia VOSR; referát člena korešpondenta SAV Ľ. Holotíka.
206CI/119688
Valné zhromaždenie SAV – XXVI.
Program XXVI. Valného zhromaždenia SAV konaného 10.IV.1968; zoznam účastníkov; prezenčné listiny; protokol z XXVI. Valného zhromaždenia SAV; stanovisko Historického ústavu SAV k uzneseniam Valného zhromaždenia; rezolúcia z XXVI. Valného zhromaždenia.
207CI/119688
Valné zhromaždenie SAV – XXVII.
Program XXVII. Valného zhromaždenia SAV konaného 18.X.1968; zoznam pozvaných; prezenčné listiny; protokol XXVII. Valného zhromaždenia SAV; uznesenia Valného zhromaždenia SAV; pozdravné príhovory účastníkov; návrh akčného programu a novej organizácie SAV.
208CI/119688
Slávnostné zasadanie SAV
Program slávnostného zasadania SAV konaného dňa 26.XI.1968 pri príležitosti 100. výročia založenia vedeckých odborov Matice slovenskej; referát J. Tibenského na slávnostnom zasadaní.
209CI/119698
Valné zhromaždenie SAV – XXVIII.
Program XXVIII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 5.V.1969; prezenčné listiny účastníkov; protokol z Valného zhromaždenia SAV; návrh zákona Federálneho zhromaždenia o ČSAV.
210CI/119698
Slávnostné zasadanie SAV
Program slávnostného zasadania SAV konaného dňa 10.IX.1969 pri príležitosti 25. výročia SNP; referát prednesený na slávnostnom zhromaždení SAV.
211CI/119709
Slávnostné zhromaždenie SAV
Program slávnostného zasadania SAV pri príležitosti 100. výročia narodenia V. I. Lenina konaného dňa 24.IV.1970; referát prednesený na slávnostnom zhromaždení.
212CI/119709
Slávnostné zasadanie SAV
Slávnostné zasadanie SAV konané dňa 6.V.1970 pri príležitosti 25. výročia oslobodenia ČSR sovietskou armádou; program zasadania; prezenčná listina účastníkov; slávnostný príhovor.
213CI/119709
Valné zhromaždenie SAV – XXIX.
Program XXIX. Valného zhromaždenia SAV konaného 27.X.1970; diskusné príspevky z Valného zhromaždenia.
214CI/119719
Valné zhromaždenie SAV – XXX.
Prezenčné listiny účastníkov Valného zhromaždenia konaného dňa 10.XII.1971; návrh na uznesenia a uznesenia XXX. Valného zhromaždenia SAV; správa o plnení uznesení; referát prednesený na Valnom zhromaždení.
215CI/119729
Valné zhromaždenie SAV – XXXI.
Prezenčné listiny účastníkov XXXI. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 28.IV.1972; uznesenia Valného zhromaždenia; referáty a diskusné príspevky prednesené na Valnom zhromaždení.
216CI/119739
Valné zhromaždenie SAV – XXXII.
Pozvánka, organizačné pokyny a prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 26.II1973; protokol z XXXII. Valného zhromaždenia SAV; uznesenia z Valného zhromaždenia; prejav predsedu a príhovory účastníkov Valného zhromaždenia.
217CI/119739
Valné zhromaždenie SAV – XXXIII.
Program, organizačné pokyny a prezenčné listiny z XXXIII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 18.VI.1973; protokol, uznesenia z Valného zhromaždenia; prejav predsedu SAV na Valnom zhromaždení; prejav generálneho sekretára na Valnom zhromaždení.
218CI/119749
Slávnostné zhromaždenie SAV
Program, organizačné pokyny, prezenčné listiny zo slávnostného zasadania SAV konaného dňa 10.IX.1974 pri príležitosti 30. výročia SNP; prejav predsedu SAV.
219CI/1197410
Valné zhromaždenie SAV – XXXIV.
Program XXXIV. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 11.IX.1974; protokol z XXXIV. Valného zhromaždenia SAV; prejav predsedu SAV.
220CI/1197510
Valné zhromaždenie SAV – XXXV.
Program, prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 28.IV.1975; stenografický protokol z Valného zhromaždenia; návrh uznesenia a uznesenia z Valného zhromaždenia; prejav predsedu SAV.
221CI/1197610
Valné zhromaždenie SAV – XXXVI.
Program, prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 6.V.1976; protokol z Valného zhromaždenia; návrh uznesení a uznesenia z Valného zhromaždenia; návrh textu listu účastníkov Valného zhromaždenia SAV, ÚV KSČ a ÚV KSS.
222CI/1197710
Slávnostné zhromaždenie SAV
Pozvánka na slávnostné zhromaždenie SAV konané dňa 11.XI.1977 pri príležitosti 60. výročia VOSR; prejav predsedu SAV; pozdravný list AV ZSSR.
223CI/1197710
Valné zhromaždenie SAV – XXXVII.
Pozvánka, prezenčné listiny XXXVII. Valného zhromaždenia konaného dňa 12.XII.1977; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; uznesenia z Valného zhromaždenia; prejav predsedu SAV; diskusné príspevky účastníkov.
224CI/1197810
Valné zhromaždenie SAV – XXXVIII.
Pozvánka, prezenčné listiny XXXVIII. Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 15.V.1978; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; uznesenia z Valného zhromaždenia.
225CI/1197811
Slávnostné Valné zhromaždenie SAV
Pozvánka, program, prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 19.VI.1978 pri príležitosti 25. výročia vzniku SAV; prejav predsedu SAV; príležitostná publikácia zo slávnostného Valného zhromaždenia.
226CI/1197911
Valné zhromaždenie SAV – XXXIX.
Program, pozvánka, prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 26.VI.1979; uznesenia z Valného zhromaždenia.
227CI/1198011
Valné zhromaždenie SAV – XL.
Pozvánka, návrh technicko-organizačného zabezpečenia, prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 10.III.1980; záznam z Valného zhromaždenia; námety z rokovania; uznesenia z Valného zhromaždenia; prejav predsedu SAV.
228CI/1198011
Slávnostné Valné zhromaždenie SAV
Pozvánka, podrobný program slávnostného Valného zhromaždenia SAV konaného dňa 13.V.1980 pri príležitosti 35. výročia oslobodenia Sovietskou armádou; príhovor generálneho konzula ZSSR v Bratislave; pozdravný list AV ZSSR.
229CI/1198011
Valné zhromaždenie SAV – XLI.
Pozvánka, prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 24.XI.1980; záznam z Valného zhromaždenia; úvodné slovo predsedu SAV; referát predsedu SAV; diskusné príspevky účastníkov Valného zhromaždenia; návrhy kandidátov na voľbu členov SAV; výzva k pracovníkom SAV; magnetofónové pásky z Valného zhromaždenia.
230CI/1198111
Valné zhromaždenie SAV – XLII.
Organizačné zabezpečenie, prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného v dňoch 25.V.–26.V.1981; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; list ÚV KSS schválený na Valnom zhromaždení; referát predsedu SAV a diskusné príspevky účastníkov.
231CI/1198212
Valné zhromaždenie SAV – XLIII.
Prezenčné listiny z Valného zhromaždenia konaného dňa 7.VI.1982; záznam z Valného zhromaždenia; uznesenia z Valného zhromaždenia; námety vyplývajúce z rokovania Valného zhromaždenia; magnetofónová páska.
232CI/1198212
Valné zhromaždenie SAV – XLIV.
Prezenčné listiny účastníkov Valného zhromaždenia konaného dňa 13.XII.1982; podrobný program Valného zhromaždenia; záznam z Valného zhromaždenia; uznesenia Valného zhromaždenia.
233CI/1198312
Valné zhromaždenie SAV – XXLV.
Program, prezenčné listiny účastníkov Valného zhromaždenia konaného dňa 10.VI.1983; záznam z Valného zhromaždenia; list členov SAV účastníkom Svetového zhromaždenia za mier a život; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónové pásky z Valného zhromaždenia
234CI/1198312
Valné zhromaždenie SAV – XLVI.
Pozvánka, organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia konaného dňa 10.XI.1983; záznam z Valného zhromaždenia; uznesenia z Valného zhromaždenia; prejav predsedu SAV; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónová páska z Valného zhromaždenia.
235CI/1198413
Valné zhromaždenie SAV – XLVII.
Pozvánka, prezenčné listiny účastníkov Valného zhromaždenia konaného dňa 19.III.1984; záznam z Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónová páska.
236CI/1198413
Spoločné zasadanie ČSAV a SAV
Prezenčné listiny účastníkov slávnostného zasadania konaného dňa 3.IX.1984 pri príležitosti 40. výročia SNP; záznam zo spoločného Valného zhromaždenia; pozdravné prejavy delegátov.
237CI/1198413
Valné zhromaždenie SAV – XLVIII.
Pozvánka, podrobný program, prezenčné listiny účastníkov Valného zhromaždenia konaného 4.IX.1984; záznam z Valného zhromaždenia; uznesenia z Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónová páska z Valného zhromaždenia.
238CI/1198513
Slávnostné zhromaždenie
Organizačné zabezpečenie slávnostného zhromaždenia pracovníkov SAV konaného dňa 26.IV.1985 pri príležitosti 40. výročia oslobodenia ČSSR; pozdravný list účastníkov zhromaždenia AV ZSSR.
239CI/1198513
Valné zhromaždenie SAV – XLIX.
Pozvánka, prezenčné listiny Valného zhromaždenia konaného dňa 12.VI.1985; záznam z Valného zhromaždenia; návrh uznesenia; diskusné príspevky; magnetofónová páska.
240CI/1198614
Valné zhromaždenie SAV – L.
Pozvánka, prezenčné listiny, scenár Valného zhromaždenia konaného dňa 25.VI.1986; záznam z Valného zhromaždenia; uznesenia z Valného zhromaždenia; pozdravný list ÚV KSČ z Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónová páska.
241CI/1198614
Valné zhromaždenie SAV – LI.
Pozvánka, prezenčné listiny, scenár Valného zhromaždenia konaného dňa 21.XI.1986; záznam z Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónová páska.
242CI/1198715
Valné zhromaždenie SAV – LII.
Pozvánka, prezenčné listiny, scenár Valného zhromaždenia konaného dňa 16.IV.1987; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; zápisnica z Valného zhromaždenia; návrh na uznesenia Valného zhromaždenia; diskusné príspevky; magnetofónová páska.
243CI/1198715
Spoločné Valné zhromaždenie členov ČSAV a SAV
Uznesenia Spoločného Valného zhromaždenia konaného dňa 11.IX.1987; zápisnica zo spoločného Valného zhromaždenia.
244CI/1198715
Valné zhromaždenie SAV – LIII.
Organizačno-technické zabezpečenie Valného zhromaždenia konaného dňa 17.XI.1987; stenografický protokol z Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónová páska.
245CI/1198815
Valné zhromaždenie SAV – LIV.
Pozvánka na Valné zhromaždenie konané dňa 17.VI.1988; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; zápisnica z Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov Valného zhromaždenia; magnetofónové pásky.
246CI/1198816
Valné zhromaždenie SAV – LV.
Pozvánka, prezenčné listiny, scenár Valného zhromaždenia konaného dňa 24.XI.1988; kontrola plnenia uznesenia Valného zhromaždenia; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; zápisnica z Valného zhromaždenia; návrh uznesenia z Valného zhromaždenia; diskusné príspevky účastníkov; magnetofónové pásky.
247CI/1198916
Valné zhromaždenie SAV – LVI.
Pozvánka, scenár VZ konaného dňa 26.VI.1989; stenografický záznam z Valného zhromaždenia; zápisnica z Valného zhromaždenia; pozdravný list ÚV KSS schválený na Valnom zhromaždení; návrh uznesení z Valného zhromaždenia.
248CI/1198916
Valné zhromaždenie SAV – LVII.
Podklady k rokovaniu Valného zhromaždenia konaného v novembri 1989.
249CI/1198916
Aktív členov SAV
Stenografický záznam z aktívu členov SAV konaného dňa 22.XII.1989.
250CI/1199016
Valné zhromaždenie SAV
Zrušenie Predsedníctva SAV uznesením vlády SSR č. 53 zo dňa 31.I.1990; odvolanie a menovanie predsedu SAV vládou SSR zo dňa 27.I.1990; odvolanie podpredsedov a členov Predsedníctva SAV uznesením vlády č. 53