Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3929CII/36b219581375
Organizačné materiály SAV
Informácia o organizačnom vývine SAV.
3930CII/36b219591375
Organizačné materiály SAV
Zoznam odborných komisií pri Predsedníctve SAV schválených 23.II.1959
3931CII/36b219611375
Organizačné materiály SAV
Prehľad komisií zriadených pri Predsedníctve sekcie biologických a lekárskych vied SAV.
3932CII/36b219681375
Organizačné materiály SAV
Návrh novej organizácie SAV.
3933CII/36b219711375
Organizačné materiály SAV
Informácie o plnení uznesenia vlády SSR č. 135/1970 o znížení riadiaceho a správneho aparátu v podmienkach SAV; vnútorná štatistika SAV za r. 1953–1971.
3934CII/36b219731376
Organizačné materiály SAV
Správa o činnosti pomocných orgánov Predsedníctva SAV v r. 1973 a návrhy na ich reorganizáciu; správa o útvaroch výkonného aparátu SAV so stručnou náplňou práce.
3935CII/36b219751376
Organizačné materiály SAV
Zoznam komisií pri Predsedníctve SAV, Kolégiu predsedu SAV a komisií pričlenených funkcionárom SAV; pomenovávanie ulíc mesta Bratislavy po členoch SAV.
3936CII/36b219771376
Organizačné materiály SAV
Opatrenia na zdokonalenie riadiacej činnosti v SAV; pripomienky SAV k materiálu Koncepcia zavádzania automatizovaných systémov riadenia na r. 1976–1980; vyhlásenie Predsedníctva SAV k Charte '77.
3937CII/36b219781376
Organizačné materiály SAV
Zámer predaja licencií na r. 1980; pomoc SAV pri budovaní zelene v ochranných pásmach priemyselných závodov; nový jednotný aparát Predsedníctva SAV.
3938CII/36b219791376
Organizačné materiály SAV
Zámer predaja licencií na r. 1980.
3939CII/36b219841376
Organizačné materiály SAV
Pravidlá pre vytváranie a činnosť výskumno-výrobných jednotiek a vedecko-výrobných združení.
3940CII/36b219851376
Organizačné materiály SAV
Pravidlá pre experimentálne overenie formy vedecko-výrobných jednotiek na pracoviskách SAV.
3941CII/36b219861376
Organizačné materiály SAV
Informácia o účinnosti Pravidiel pre experimentálne overenie formy vedecko-výrobných jednotiek.
3942CII/36b219881376
Organizačné materiály SAV
Návrh na zdokonalenie činnosti SAV v rámci celkovej prestavby spoločnosti; pracovná náplň kádrových a personálnych odborov v ústredných orgánoch štátnej správy SR v podmienkach prestavby; správa o vedeckých centrách SAV; zástupca SAV v pracovnom dokumente Koncepcia voľného času; návrh SAV na usporiadanie Ústavu aplikovanej kybernetiky; prijatie kozmonautov Gubareva a Remeka v SAV.
3943CII/36b219891376
Organizačné materiály SAV
Opatrenia na zdokonalenie činnosti SAV v rámci celkovej prestavby spoločnosti a postup ich realizácie.