Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1553CII/11954457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Pozvanie a program schôdze pracovísk Akadémie za účelom Vybudovania systému civilnej ochrany.
1554CII/11956457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Zdôvodnenie SAV pre Zbor povereníkov o príčinách nesplnenia prikázanej úlohy.
1555CII/11957457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Oznámenie o zaslaní dokladov k vedeniu evidencie materiálu civilnej ochrany.
1556CII/11958457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Požiadavky ÚP SAV na výrobky civilnej ochrany vojenskej techniky na r. 1959; rozdeľovník výrobkov vojenskej techniky civilnej ochrany na pracoviská SAV; oznámenie o spôsobe evidencie materiálov civilnej ochrany.
1557CII/11960457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Návrh na udelenie odmien funkcionárom civilnej ochrany.
1558CII/11962457
Civilná ochrnaa – požiarna ochrana
Správa o stave požiarnej ochrany za 1. polrok 1962 na pracoviskách SAV.
1559CII/11963457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Záznamy z previerok dodržovania predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci na pracoviskách SAV v r. 1963.
1560CII/11969457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v SAV.
1561CII/11970457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Záznam z porady o bezpečnostno-prevádzkovej službe v hospodárskych organizáciách.
1562CII/11971457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Správa o požiarno-bezpečnostných opatreniach na pracoviskách SAV v zmysle uznesenia vlády SSR č. 108; správa o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracoviskách SAV v r. 1971; záznam o pracovnom úraze; pokyny pre školenie a výcvik štábu, jednotiek civilnej ochrany v SAV.
1563CII/11972457
Civilná obrana – požiarna ochrana
Realizácia Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva v rezorte SAV; správy o previerkach ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci na pracoviskách SAV v r. 1972; hlásenia o pracovných úrazoch na pracoviskách SAV v r. 1972.
1564CII/11973457–458
Civilná obrana – požiarna ochrana
Zápisnica o odovzdaní agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od technického odboru ÚP SAV do prevádzkového odboru ÚP SAV; správa o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za r. 1972; správa o požiarno-bezpečnostnej situácii na pracoviskách SAV za r. 1972; žiadosť o zakúpenie tlmičov hluku; správa o realizácii Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva v SAV za r. 1973; stanovisko technického odboru ÚP SAV k zmene používania priestorov Elektrotechnického ústavu z hľadiska hlučnosti; materiály a zápisnice zo schôdzí komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri OZ pracovníkov školstva a vedy; menovania referentov bezpečnosti pri práci na pracoviskách SAV; správy o previerke bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia na pracoviskách SAV v r. 1973; žiadosti pracovísk na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov; záznamy o pracovných úrazoch na pracoviskách SAV v r. 1973; hlásenie o údržbe úkrytových priestorov v SAV; správa o výsledkoch školenia a výcviku CO v rámci SAV.
1565CII/11974458
Civilná obrana – požiarna ochrana
Vzorový zoznam pre poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov; správy o previerkach bezpečnosti a ochrane zdravia na pracoviskách SAV v r. 1974; záznamy a hlásenia o úrazovosti na pracoviskách SAV v r. 1974; správa o plnení úloh civilnej ochrany v rámci SAV.
1566CII/11975458
Civilná obrana – požiarna ochrana
Žiadosť o rozšírenie zoznamu poskytovaných ochranných pomôcok; pokyny k zabezpečeniu mesiaca ochrany a bezpečnosti pri práci; príprava a zhodnotenie aktívu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa konal v dňoch 11.XII.–12.XII.; správy o previerkach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na pracoviskách SAV; záznamy a hlásenia o pracovnej úrazovosti.
1567CII/11976459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Súhrnná správa o previerkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v r. 1976 v SAV; správy o previerkach bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na jednotlivých pracoviskách SAV v r. 1976; materiály zo školenia pracovníkov SAV o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; správa o požiarnej ochrane v SAV; správa o plnení úloh civilnej ochrany v SAV.
1568CII/11978459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Správa o plnení úloh civilnej ochrany v SAV.
1569CII/11979459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Zápis z tematickej previerky civilnej ochrany na úseku ženijno-technických opatrení v objekte SAV na Patrónke; vyhodnotenie výsledkov účinnosti opatrení na úseku požiarnej ochrany v SAV.
1570CII/11982459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Návrh zákona o zbraniach a strelive a návrh vykonávacieho predpisu.
1571CII/11983459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Správa o situácii na úseku požiarnej ochrany v SAV.
1572CII/11984459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Hlásenia o pracovných úrazoch na pracoviskách SAV; správa o previerke ochrany a bezpečnosti pri práci na Ústave polymérov SAV; doplnenie zoznamu poskytovaných ochranných osobných prostriedkov.
1573CII/11985459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Správa o kontrole bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Virologickom ústave SAV; hlásenia o pracovných úrazoch na pracoviskách SAV.
1574CII/11988459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Menovanie technika požiarnej ochrany na ÚP SAV.
1575CII/11989459
Civilná obrana – požiarna ochrana
Uvoľnenie z funkcie náčelníka civilnej ochrane objektu SAV Bratislava-Patrónka.