Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4143CII/36b8II19531553
Materiály na zasadania SNR
Stenografický zápis o priebehu 21. zasadania SNR z 18.VI.1953 v Bratislave – prerokovanie zákona o SAV.
4144CII/36b8II19551553
Materiály zo zasadania SNR
Určenie spolupracovníkov do výborov SNR (46/55); správa o prvých dvoch rokoch činnosti SAV na zasadanie SNR (146/55); uznesenie SNR zo dňa 16.VI.1955 o SAV (302/55); osnova zákona SNR o štátnej ochrane prírody (23585/55).
4145CII/36b8II19571553
Materiály na zasadania SNR
Uznesenie kultúrneho a osvetového výboru a pôdohospodárskeho výboru SNR o osvetovej práci na dedine (69/57); stanovisko SAV k uzneseniu SNR o krmovinovej základni na Slovensku (76/57); správa o činnosti SAV pre SNR (89/57); zákon SNR z mája 1957 o rozpočte Slovenska na r. 1957 (135/57); správa o problematike odkazu Slovenského národného povstania pre SNR (212/57).
4146CII/36b8II19581553
Materiály na zasadania SNR
Opatrenia SAV k návrhu uznesení Predsedníctva SNR o výskyte silikózy v rudných baniach (2/58); správa SNR o pomoci výskumu a vedy v praxi (41/58); návrh novely zákona SNR o SAV (83/58); rokovanie o rozpočte Slovenska vo výboroch SNR (91/58); odpovede na diskusné príspevky k správe akademika A. Siráckeho na 22. schôdzi SNR (22265/58); výpisy zo zápisnice z 18. schôdze kultúrneho a osvetového výboru SNR.
4147CII/36b8II19591553
Materiály na zasadania SNR
Rokovania o rozpočte Slovenska na r. 1959 v orgánoch SNR (36/59).
4148CII/36b8II19601554
Materiály na zasadania SNR
Podkladový materiál k vypracovaniu spravodajskej správy SNR k rozpočtu kapitoly SAV na r. 1960 (7/60); správa o problémoch a perspektívach Československo-sovietskeho inštitútu (95/60); rozbor plnenia plánu investičnej výstavby na pracoviskách SAV (108/60); správa o nedostatkoch vo vydaní 2. dielu Slovníka slovenského jazyka (116/60); informácia o odlišnostiach pri označovaní niektorých miest v mapách tatranských oblastí (125/60); záznam z porady u predsedu SNR; materiál na schôdzu Predsedníctva SNR 22.IX.1960.
4149CII/36b8II19611554
Materiály na zasadania SNR
Rozpracovanie problémov rozvoja národného hospodárstva na pracoviskách SAV (24/61); získavanie pracovníkov zo Slovenska na ministerstvá a ústredné úrady do Prahy (84/61); návrh na zloženie členov Slovenskej archívnej rady (98/61); informatívna správa o rozvoji vedeckého bádania v SAV (169/61); návrh na zriadenie Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby do SNR.
4150CII/36b8II19621555–1556
Materiály na zasadania SNR
Návrh zákona SNR o SAV (64/62); návrh vyhlášky Predsedníctva SNR o vývoze kultúrnych pamiatok(236/62); návrh štatútu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (245/62); informatívna správa o rozvoji vedeckého bádania a plnení štátneho plánu vedecko-výskumných prác v SAV (273/62); materiál na schôdzu SNR dňa 24.III.1962; materiál na schôdzu SNR dňa 25.VIII.1962; materiál na schôdzu SNR dňa 29.XI.1962.
4151CII/36b8II19631557
Materiály na zasadania SNR
Určenie zástupcu zo SAV do Slovenskej komisie pre vzdelávanie pracujúcich pri SNR (63/63); vyžiadanie stanoviska k zriadeniu výskumného pracoviska pre štúdium ukrajinistiky (107/63); zriadenie Osvetového poradného zboru pri SNR (195/63); vyžiadanie stanoviska k návrhom na pamätné tabule (213/63); návrh na rekonštrukciu budovy bývalej Academie Istropolitany (397/63); materiál na schôdzu Predsedníctva SNR (405/63).
4152CII/36b8II19641557
Materiály na zasadania SNR
Návrh predsedu SNR na pričlenenie parku v okolí Smolenického zámku do správy SAV (19/64); správa o rozvoji vedy a techniky na Slovensku na zasadanie pléna SNR (68/64); vyžiadanie stanoviska k výstavbe rádiobiologického izotopového pracoviska Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach (94/64); výzva k záchrane kultúrnych pamiatok (128/64); zásady pre zvýšenie účasti SAV na činnosti orgánov SNR (183/64); návrh na zriadenie chránenej krajinnej oblasti „Malá Fatra“ (268/64); plán činnosti Slovenskej volebnej komisie Národného frontu.
4153CII/36b8II19651557
Materiály na zasadania SNR
Návrh na zabezpečenie plnenia uznesení SNR týkajúcich sa SAV (3/65); spoločná porada Predsedníctva SAV, Slovenského výboru pre vysoké školy a Komisie SNR pre rozvoj vedy a techniky (7/65); rozpracovanie uznesenia SNR o stave prác na dlhodobom výhľade rozvoja hospodárstva na Slovensku (90/65); koncepcia výskumu v oblasti vied biologických základov poľnohospodárstva na Slovensku (146/65); návrh uznesení Predsedníctva SNR k informácii o plnení plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku (168/65); návrh rozvoja vedecko-výskumnej základne na Slovensku do r. 1970 (174/65); návrh na zriadenie Pieninského národného parku (224/65); účasť členov SAV v rozličných komisiách SNR.
4154CII/36b8II19701558
Materiály na zasadania SNR
Zápisnica zo schôdze Výboru SNR pre školstvo a kultúru o archeológii.
4155CII/36b8II19721558
Materiály na zasadania SNR
Pozvánka na zasadanie Výboru pre školstvo a kultúru o kultúrno-výchovnej práci.
4156CII/36b8II19801558
Materiály zo zasadania SNR
Návrh rozpočtu SAV na r. 1981 – uznesenie Výboru SNR pre školstvo a kultúru k rozpočtu SAV.
4157CII/36b8II19821558
Materiály zo zasadania SNR
Návrh záverečného účtu za r. 1981.
4158CII/36b8II19831558
Materiály zo zasadania SNR
Úvodné slovo predsedu SAV do Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo; materiál na schôdzu Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo; program Výboru SNR pre školstvo a kultúru; návrh záverečného účtu SAV za r. 1982.
4159CII/36b8II19841558
Materiály na zasadania SNR
Plán práce Výboru SNR pre školstvo a kultúru na r. 1984; správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SSR č. 15 z 19.I.1983 k prehlbovaniu účinnosti boja proti porušovaniu zásad socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny v rezorte SAV.
4160CII/36b8II19851558
Materiály na zasadania SNR
Plán práce Výboru SNR pre Školstvo a kultúru na r. 1985; pozvanie a program 37. schôdze SNR; návrh rozpočtu SAV na r. 1986; správa o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich v SAV v r. 1984; návrh záverečného účtu SAV za r. 1984.
4161CII/36b8II19861558
Materiály na zasadania SNR
Návrh záverečného účtu SAV za r. 1985; informácia o hlavných úlohách po XVII. zjazde KSČ a zjazde KSS pre SAV; návrh rozpočtu SAV na r. 1987.
4162CII/36b8II19891559
Materiály na zasadania SNR
Návrh záverečného účtu SAV za r. 1988; plán práce Výboru SNR pre plán a rozpočet na r. 1989; program činnosti a rozvoja SAV v 9. päťročnici.