Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1641CII/15b1954468
Periodiká
Menovanie predsedu SAV členom redakčnej rady Kultúrneho života; stanovisko hlavného redaktora časopisu Onkológia k jeho obsahovému zameraniu; žiadosť prof. Mikleša predsedovi SAV o uverejnenie príspevku v Kultúrnom živote; menovanie O. Baláža členom redakčnej rady časopisu Jednotná škola; zoznam časopisov vlastivedného charakteru vychádzajúcich v Čechách a na Morave.
1642CII/15b1955468
Periodiká
Žiadosť SAV o zvýšenie nákladu niektorých jej periodík; návrh SAV na obnovenie vydávania Vodohospodárskeho časopisu; zmena hlavného redaktora Veterinárneho časopisu; záznam z rokovania medzi Ministerstvom spojov a SAV vo veci distribuovania časopisov SAV Poštovou novinovou službou; zápisnica zo schôdze redakčnej rady časopisu Sovetska veda–potravinárstvo; návrh členov zo SAV do redakčnej rady časopisov Československá mikrobiológia a Československá biológia; zdôvodnenie ďalšieho vydávania Filozofického časopisu a Právnických štúdií; návrhy pre časopis Československé odbory; pracovná náplň pracovníkov redakcie časopisu „Naša veda“.
1643CII/15b1956468
Periodiká
Návrh na reorganizáciu redakčnej rady časopisu Biológia; návrh zloženia redakčnej rady časopisu Československá onkológia; návrh vydávania časopisu Organizácia a ekonomika výroby v rámci Vedecko-technickej spoločnosti pri SAV; vyhodnotenie úrovne príspevkov v Stavebníckom časopise, Vodohospodárskom časopise a Zváračskom zborníku.
1644CII/15b1957468
Periodiká
Hodnotenie príspevkov v časopisoch SAV; oznámenie o zamietnutí vydávania časopisu pre teoretickú a aplikovanú mechaniku Povereníctvom školstva; návrh na vydávanie medzinárodného časopisu Acta helmintologica; protest SAV proti zamietnutiu vydávania niektorých časopisov SAV Povereníctvom školstva a kultúry; žiadosť o zvýšenie počtu voľných výtlačkov časopisu Biológia; návrh na rozšírenie redakčného kruhu časopisu Biológia; žiadosť o vydávanie zborníka Práce Arboréta Mlyňany; zamietnutie vydávania časopisu Acta helmintologica; menovanie redakčnej rady časopisu Biológia.
1645CII/15b1958468
Periodiká
Návrh na vydávanie Vestníka SAV.
1646CII/15b1960468
Periodiká
Žiadosť týždenníka Štart o zasielanie príspevkov zo SAV; žiadosť sekcie spoločenských vied o vydávanie časopisu Slovanské štúdie; zmena člena redakčnej rady Strojníckeho časopisu; návrh zmeny rozpočtu časopisov Neoplazma, Biológia, Bratislavské lekárske listy; návrhy na doplnenia členov redakčnej rady Strojníckeho časopisu; súhlas Predsedníctva SAV s vydávaním celoštátneho Elektrotechnického časopisu ČSAV; zmeny vo vydávaní Stavebníckeho časopisu SAV.
1647CII/15b1961468
Periodiká
Problém riešenia stratovosti časopisu Bratislavské lekárske listy; menovanie hlavného redaktora časopisu Bratislavské lekárske listy.
1648CII/15b1962468
Periodiká
Rozšírenie náplne Zváračského časopisu SAV; úhrada cestovného členom redakčnej rady Strojníckeho časopisu; uznesenie Predsedníctva SAV týkajúce sa hodnotenia časopisu Svet vedy; príspevok akademika Blaškoviča pre časopis Kultúra; zloženie redakčnej rady časopisu Chemické zvesti; menovanie predsedu redakčnej rady časopisu Chemické zvesti; zoznam časopisov SAV na r. 1963; žiadosť predsedu SAV o zmenu uznesenia ÚV KSČ o zrušení časopisu SAV Poľnohospodárstvo; návrh Vedeckého kolégia geológie–geografie na vydávanie Prác matematicko-fyzikálnych vied.
1649CII/15b1963468
Periodiká
Návrh SAV na výmenu časopisov iných redakcií za časopisy SAV; návrh na premenovanie časopisu Slovenské divadlo na Československé divadlo; stanovisko SAV k návrhu ČSAV na zriadenie Československého biologického časopisu; odpoveď akademika D. Blaškoviča p. Hrabinovi na článok pre Novú mysl; žiadosť Vedeckého kolégia biologických základov poľnohospodárstva ČSAV o obnovenie vydávania časopisov SAV Veterinársky časopis, Poľnohospodárstvo a Lesnícky časopis; definitívne riešenie vydávania medzinárodného časopisu Helmintológia; sťažnosť na technické nedostatky Geologického zborníka SAV.
1650CII/15b1965468
Periodiká
Výpis z uznesení spoločného redakčného kruhu a redakčnej rady časopisu Svet vedy.
1651CII/15b1966468
Periodiká
Oznámenie o zaslaní príspevkov zo SAV do Bulletinu ČSAV; oznámenia zo SAV o zaslaní príspevkov do Věstníka ČSAV; príprava na zriadenie Fyzikálneho časopisu ČSAV; príprava informačnej brožúry o SAV.
1652CII/15b1967468
Periodiká
Príprava vydávania Fyzikálneho časopisu SAV; návrh člena redakčnej rady časopisu Vesmír; doplnenie redakčnej rady Zoologických listov pracovníkom zo Slovenska; list predsedu SAV povereníkovi pre školstvo a kultúru vo veci výpadku časopisov SAV vo Vestníku povereníctva pre školstvo; žiadosť o vydanie 100 čísiel časopisu Životné prostredie a Endocrinologia experimentalis z recenzného skladu; oznámenia o zaslaní príspevkov zo SAV do Vestníka ČSAV.
1653CII/15b1968468
Periodiká
Hodnotenie spolupráce SAV s Bulletinom ČSAV; žiadosť o reorganizáciu systému expedovania časopisu Endocrinologia experimentalis do zahraničia; oznámenia o zasielaní príspevkov zo SAV do Vestníka ČSAV.
1654CII/15b1969468
Periodiká
Zmena zástupcov zo Slovenska v redakčnej rade Vestníka ČSAV; oznámenia o zasielaní príspevkov zo SAV do Vestníka ČSAV; menovanie členov do redakčnej rady Správ SAV; návrh na vydávanie časopisu Československá politológia; návrh na uvoľnenie 100 ks výtlačkov časopisov SAV z recenzného skladu; menovanie predsedu redakčnej rady časopisu Svet vedy; návrh na menovanie hlavného redaktora Historických štúdií; menovanie členov redakčnej rady Svet vedy.
1655CII/15b1970469
Periodiká
Zápisnica zo zasadania redakčnej rady Bratislavských lekárskych listov; menovacie a odvolacie dekréty redakčných rád časopisov SAV; návrh na zloženie redakčnej rady Matematického časopisu SAV, Geologického časopisu SAV, Strojníckeho časopisu SAV, Stavebníckeho časopisu, časopisu Architektúra a urbanizmus, Vodohospodárskeho časopisu, Elektrotechnického časopisu, Geografického časopisu, Fyzikálneho časopisu, časopisu Kovové materiály; rozpustenie redakčnej rady Lesníckeho časopisu; zoznam členov redakčnej rady časopisu Svet vedy; informácia o vydávaní časopisu Ars; redakčné materiály Správ SAV; oznámenia o odvolaní členov redakčných rád časopisov SAV z oblasti biologických, lekárskych a chemických vied; zoznamy členov redakčných rád časopisov SAV; prípravné materiály k informačnej príručke SAV.
1656CII/15b1971470
Periodiká
Žiadosť redakčnej rady Ekonomického časopisu prof. M. Kodajovi o posúdenie príspevkov; odvolávacie dekréty členov redakčnej rady časopisu Kultúra slova; menovacie dekréty členov redakčnej rady časopisu SAV Životné prostredie; odpoveď riaditeľa Filozofického ústavu na žiadosť o vyhodnotenie časopisu Filozofia; menovanie členov redakčnej rady časopisu Spoločenské vedy v ZSSR; pripomienky ČSAV k materiálu do Kolégia ministra školstva a kultúry o previerke tlače; príprava informačnej príručky o SAV; redakčné materiály Věstníka Academie č. 5 a 6; zápisnice z redakčných rád časopisu Správy SAV.
1657CII/15b1972470
Periodiká
Žiadosť Vedeckého kolégia lekárskych vied SAV o finančnú dotáciu pre časopis Physiologia bohemoslovaca; návrh listu predsedu SAV ministrovi školstva vo veci odberu časopisov SAV; žiadosť podpredsedu SAV predsedovi Edičnej rady o preradenie zborníka Ars medzi periodickú tlač; žiadosť Ústavu experimentálnej onkológie o súhlas na vydanie Supplementa Neoplasmy v UICE; žiadosť Ústavu slovenskej literatúry o menovanie hlavného redaktora časopisu Slovenská literatúra; žiadosť Ministerstva zdravotníctva o prehodnotenie členov redakčnej rady časopisu Neoplazma; požiadavka redakcie časopisu Novosti vedy a techniky na intenzívnejšie prispievanie pracovísk SAV do časopisu; zápisnice z redakčných rád časopisu Správy SAV; hodnotenie časopisu Slovenské divadlo.
1658CII/15b1973470
Periodiká
Hodnotenie časopisu Sociológia; žiadosť o zvýšenie rozsahu časopisu Acta virologica; vyslovenie poľutovania nad zastavením vydávania časopisu Svet vedy; hodnotenie Ekonomického časopisu SAV; žiadosť predsedu SAV vedúcemu oddelenia pre školstvo a vedu ÚV KSS na udelenie súhlasu k publikovaniu v odborných časopisoch SAV pre pracovníkov s pozastaveným členstvom v KSS; žiadosť Sociologického ústavu SAV o schválenie vydania mimoriadneho čísla Sociológia; požiadavka podpredsedu SAV na zaslanie recenzných výtlačkov časopisu Studia psychologica; návrh na menovanie výkonného redaktora časopisu Acta physica slovaca; žiadosť redakcie časopisu Životné prostredie predsedovi SAV o zaslanie odpovedí na otázky; materiály z redakčných rád časopisu Správy SAV.
1659CII/15b1974470
Periodiká
Menovací dekrét výkonného redaktora časopisu Acta physica slovaca a periodickej publikácie Bulletin of the Slovak Seizmographic stations; materiály z redakčných rád časopisu Správy SAV.
1660CII/15b1975470
Periodiká
Zmena hlavného redaktora časopisu Endocrinologia experimentalis; uvoľnenie hlavného redaktora časopisu Slovenské divadlo; menovanie hlavného redaktora časopisu Slovenské divadlo; zloženie redakčnej rady časopisu Slovenské divadlo; menovanie výkonného redaktora Matematického časopisu SAV; menovanie členov redakčnej rady časopisu Slovenské divadlo; menovanie členov redakčnej rady časopisov Správy SAV; zápisnice z redakčných rád Správ SAV.
1661CII/15b1976470
Periodiká
Menovanie výkonnej redaktorky Ekonomického časopisu; menovanie hlavného redaktora Elektrotechnického časopisu; návrh na vydávanie populárno-vedeckého časopisu Predsedníctva SAV Veda a svet; uvoľnenie členov redakčnej rady časopisu Životné prostredie; menovanie členov redakčnej rady časopisu Životné prostredie; uvoľnenie člena redakčnej rady časopisu Sociológia.
1662CII/15b1977470
Periodiká
Redakčné materiály Správ SAV č. 4 a 11.
1663CII/15b1978470
Periodiká
Separátny výtlačok článku akademika J. Zachara uverejnenom v Bratislavských lekárskych listoch 70.
1664CII/15b1979470
Periodiká
Rozbor ekonomiky časopisov SAV v r. 1979; príspevky do periodík.
1665CII/15b1980471
Periodiká
Plán vydávania nových časopisov SAV a populárno-vedeckého časopisu Svet vedy na 7. päťročnicu; odpovede akademika Hajku na otázky časopisu Meridiány; hodnotenie úrovne vedeckých časopisov SAV vypracované vedeckými kolégiami SAV; žiadosť o uverejnenie opravy v článku akademika V. Hajku v časopise Bratislava; zdôvodnenie návrhu na vydávanie medzinárodného časopisu General Physiology and Biophysics; zdôvodnenie novovydávaných časopisov SAV; stanovenie rozpisu preliminára na r. 1980; žiadosť Vodohospodárskeho časopisu o zvýšenie preliminára; devízový limit na nákup časopisov z kapitalistických štátov; stanovenie preliminára pre Acta virologica na r. 1980; žiadosť o menovanie výkonného redaktora časopisu Neoplazma; určenie honorára redaktorom Bratislavských lekárskych listov; schválenie vedeckých redaktorov pre Slovanské štúdie.
1666CII/15b1981471
Periodiká
Súhlas s menovaním prof. J. Horeckého do redakčnej rady časopisu The International Rewiew of Slavic Linguistic; návrh na zmenu hlavného redaktora ekonomického časopisu; podklady k hodnoteniu vedeckých časopisov SAV vypracované vedeckými kolégiami SAV; redakčné materiály Správ SAV.
1667CII/15b1981471
Periodiká
Informácia o zložení redakčnej rady a systéme práce časopisu General Physiology and Biophysics; podklady a hodnotenia úrovne časopisov SAV vypracované vedeckými kolégiami; podklady a osnova k správe Základné otázky vývoja a stavu periodickej tlače v ČSSR; zoznam príspevkov uverejnených v časopisoch SAV k výročiam G. Husáka a J. Lenárta; základné otázky vývoja a stav periodickej tlače SAV.
1668CII/15b1983471
Periodiká
Žiadosť o vydanie súhlasu k vydaniu dvojčísla časopisu Endocrinologia Experimentalis; odporúčanie Edičnej rady ako vydavateľa časopisu Bratislavské lekárske listy Centrum fyziologických vied; podklady pre spracovanie správy Základné otázky vývoja a stavu periodickej tlače; návrh SAV na spoluvydavateľstvo časopisu Vesmír; správa o náplni Historického časopisu SAV za r. 1982; uskutočňovanie novej koncepcie vydávania časopisu Vesmír; žiadosť o udelenie výnimky na prekročenie rozsahu Právnických štúdií; žiadosť o uvoľnenie z funkcie hlavného redaktora časopisu Slavica Slovaca; stanovisko Edičnej rady SAV k navrhovanému zlúčeniu časopisov Mathematica Slovaca, Czechoslovak Mathematical Journal a Ekológia ČSSR – Životné prostredie; uvoľnenie z funkcie hlavného redaktora Ekonomického časopisu SAV; návrh na vydávanie Folia veterinaria v anglickom jazyku; dlhodobá koncepcia ideologickej pôsobnosti Historického časopisu SAV do r. 1990.
1669CII/15b1984472
Periodiká
Hodnotenie periodických publikácií SAV vedeckými kolégiami; návrh na zriadenie redakcie časopisu Vesmír pri SAV; odpovede akademika Hajku pre časopis Televízia; akcie k 50. výročiu vydávania časopisu Slovenská reč; doplnenie redakčnej rady Ekonomického časopisu SAV; príspevok o prútkarstve zaslaný redakcii časopisu Vesmír; žiadosť prof. Krupku o zabezpečenie predplatiteľov časopisu Journal of Geometry and Physics; doplnenie redakčnej rady časopisu Vesmír; informácia o problematike vydávania a výroby časopisu Folia Veterinaria; prechodné pozastavenie distribúcie časopisu Ars; zlepšenie situácie vo vydávaní časopisu Acta Virologica v ruskom jazyku.
1670CII/15b1985472
Periodiká
Hodnotenie časopisov SAV patriacich do pôsobnosti Vedeckého kolégia pre biologicko-lekárske vedy za r. 1984; plán vydávania periodickej tlače v 8. päťročnici v oblasti vied o živej prírode a chemických vied; vydávanie periodickej tlače v 8. päťročnici v spoločenských vedách; zmena hlavného redaktora a doplnenie redakčnej rady v časopise Kovové materiály; žiadosť o zvýšenie rozsahu tlače ročníka Vodohospodárskeho časopisu; príspevky v časopisoch SAV k problematike „Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ; príspevok predsedu SAV do denníka Pravda; zmena hlavného redaktora Ekonomického časopisu; príspevok predsedu SAV do Acta Physica Slovaca; žiadosť o vydanie mimoriadneho monotematického čísla časopisu Slovenský národopis; žiadosť Ekonomického ústavu SAV o vydávanie zborníka Studia economica Slovaca; žiadosť o zmenu rozsahu časopisu General Phisiology and Biophisics; plnenie ideologickej funkcie spoločenskovedných časopisov v 7. päťročnici; hodnotenie časopisov SAV v rámci pôsobnosti Vedeckého kolégia technických vied za r. 1984–1985; hodnotenie časopisu Chemické zvesti za r. 1984–1985; hodnotenie publikácií patriacich do pôsobnosti Vedeckého kolégia pre jazykovedu a vedy o literatúre, umení a národopis za r. 1984–1985; hodnotenie časopisu Slovenská archeológia za r. 1984–1985.
1671CII/15b1986472
Periodiká
Zmena hlavného redaktora časopisu Ateizmus; odvolanie sa časopisu Slovenský národopis proti zmene technickej redaktorky; vyhodnotenie činnosti redakčných rád časopisov biologicko-lekárskych vied za r. 1985; zmena hlavného redaktora časopisu Acta virologica; hodnotenie Ekonomického časopisu za r. 1984–1985; doplnenie redakčnej rady Ekonomického časopisu; problémy s vydávaním časopisu Acta virologica; hodnotenie vydávania periodických publikácií vo Vede; stanovisko Vedeckého kolégia pre historické vedy k vydávaniu zborníkov Studia historica Slovaca a Africians Studies; zmena hlavného redaktora časopisu Slovenská literatúra; návrh na menovanie hlavného redaktora časopisu Slavica Slovaca.
1672CII/15b1987472
Periodiká
Návrh na menovanie hlavného redaktora časopisu Slovenské divadlo; žiadosť o vydanie dvojčísla Geografického časopisu; protokol z porady redaktorov ateistických časopisov vychádzajúcich v európskych krajinách; doplnenie redakčnej rady Ekonomického časopisu; zápisnica zo zasadania redakčnej rady časopisu Chemical Papers.
1673CII/15b1988472
Periodiká
Zoznam príspevkov pracovníkov SAV k problematike životného prostredia; oznámenie Prezídia ČSAV o zahájení vydávania Bulletinu Novinky Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne.
1674CII/15b1989472
Periodiká
Problém vydávania Acta virologica v ruskom jazyku; Uvoľnenie člena redakčnej rady časopisu Vesmír; návrh Výpočtového strediska SAV na vydávanie Bulletinu Kabinet teórie vedy a prognóz; žiadosť časopisu Životné prostredie o ponechanie jeho ceny.