Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1605CII/15a1954460
Edičná rada, plány, hodnotenia
Menovanie členov Komisie pre prípravu vydania Kveteny Slovenska; správa o vydávaní publikácií v SAV; zápisnica zo zasadania Redakčno-vydavateľskej rady z 9.IV.1954; návrh na premenovanie Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady (ÚRVR) a Redakčno-vydavateľskej rady sekcie (RVRS) na Ústrednú edičnú radu a Edičnú radu sekcie; pripomienky delegácie SAV u povereníka kultúry k nedostatkom vo vydávaní vedeckej literatúry; návrhy na vydanie odborných publikácií; zápisnica zo zasadania edičnej rady sekcie biologických a lekárskych vied z 1.VII.1954; oznámenie o presune titulov z edičneho plánu sekcie biologických a lekárskych vied z r. 1955 do r. 1956; podkladový materiál k príprave vydania Ročenky SAV 1954.
1606CII/15a1955460
Edičná rada, plány, hodnotenia
Návrhy na vydania odborných publikácií; finančné problémy vo Vydavateľstva SAV v dôsledku zavedenia nominálnych cien knižných publikácií; návrh zástupcu zo SAV do Slovenskej edičnej komisie pri Správe geodézie a kartografie na Slovensku; sťažnosť riaditeľa Historického ústavu SAV k výške cien odborných publikácií a k problémom vydávania časopisov SAV; stanovisko SAV k návrhu Vydavateľstva Osveta na racionalizovanie vydávania špecializovaných náučných slovníkov; štatút Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady; zápisnica zo zasadania Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady z 27.V.; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady sekcie biologických a lekárskych vied z 2.VI., 30.VI., 13.X. a 15.XII.
1607CII/15a1956460
Edičná rada, plány, hodnotenia
Edičný plán neperiodických publikácií na r. 1956.
1608CII/15a1957461
Edičná rada, plány, hodnotenia
Súpis zásob kníh vydaných SAVU a SAV k 1.I.1957; postup vydávania bibliografických prác v rámci Ústrednej knižnice SAV; perspektívny tematicko-edičný plán do r. 1960; návrhy na vydávanie odborných publikácií; pripomienky Vydavateľstva SAV k edičnému plánu na r. 1958; návrhy uznesení Predsedníctva SAV k edičnému plánu sekcie biologických a lekárskych vied na r. 1958; redakčný plán sekcie technických vied na r. 1957; dekréty členov Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska.
1609CII/15a1958461
Edičná rada, plány, hodnotenia
Námetové listy na vydanie odborných publikácií; žiadosti o vypracovanie oponentských posudkov k publikáciam navrhovaným na vydanie; rámcový plán edičnej činnosti sekcie technických vied na r. 1961–1965; menovanie predsedu a členov Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady Predsedníctva SAV.
1610CII/15a1959461
Edičná rada, plány, hodnotenia
Žiadosť o menovanie zástupcu medzi SAV a Pobočkou Československej akadémie zemědelských věd na Slovensku na úsek publikačnej činnosti; plán popularizačnej činnosti pracovníkov sekcie spoločenských vied na r. 1960; návrh na vytvorenie edície Malá vedecká knižnica; súhlas Predsedníctva SAV s vytvorením edície Malá vedecká knižnica.
1611CII/15a1960461
Edičná rada, plány, hodnotenia
Návrhy pracovísk na vydanie odborných publikácií; správa o vývoji a súčasnom stave edičnej činnosti na Slovensku; zmena zástupcu sekcie matematických a prírodných vied SAV do Ústrednej redakčno-vydavateľskej rady; správa o Encyklopédii Slovenska.
1612CII/15a1961461
Edičná rada, plány, hodnotenia
Návrh na zmenu osnovy publikácie k 10. výročiu založenia ČSAV; správy sekcií o edičnej a publikačnej činnosti; pripomienky sekcie biologických a lekárskych vied SAV k návrhu tematického edičného a propagačného plánu Slovenského ústavu zdravotníckej osvety; prehľad titulov, ktoré výjdu vo Vydavateľstve SAV v 1. polroku 1962; edičný plán publikácií v r. 1961.
1613CII/15a1962461
Edičná rada, plány, hodnotenia
Návrh perspektívneho plánu vydávania vedeckej literatúry na r. 1964–1970 a edičný plán knižných publikácií na r. 1963.
1614CII/15a1963461
Edičná rada, plány, hodnotenia
Návrh Vedeckého kolégia pre fyziológiu a lekárske vedy SAV na zabezpečenie odbytu našich cudzojazyčných publikácií.
1615CII/15a1964462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Zoznam hesiel Príručného náučného slovníka; odpoveď vedeckého tajomníka SAV Slovenskému literárnemu fondu vo veci korešpondencie s prof. Ľ. Novákom; menovanie akademika I. Staneka predsedom Edičnej rady SAV.
1616CII/15a1965462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Pripomienky členov Predsedníctva SAV k správe o stave a úlohách encyklopedickej tvorby na Slovensku; menovanie predsedu Edičnej rady SAV; zoznam členov redakčnej rady Slovníka obcí na Slovensku.
1617CII/15a1966462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Rozšírenie Edičnej rady SAV o člena Vedeckého kolégia ekonómie; návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov v edičnej práci Akadémie; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 29.VI. a 26.X.
1618CII/15a1967462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Organizačný a rokovací poriadok Edičnej rady SAV; činnosť Edičnej rady za r. 1966; upozornenie Vedeckého kolégia všeobecnej biológie na nedostatky v edičnej činnosti; upozornenie na nedostatočné honorovanie vedeckých článkov v časopisoch SAV; zápisnice zo zasadania Edičnej rady SAV z 23.II., 12.V., 14.VI., 19.IX. a 1.XI.
1619CII/15a1968462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Správa o činnosti Edičnej rady za r. 1967; zápisnice zo zasadania Edičnej rady z 25.I., 26.II., 27.III., 29.V., 12.IX. a 30.IX.
1620CII/15a1969462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Správa o činnosti Edičnej rady za r. 1968; zápisnice zo zasadania Edičnej rady z 11.VI. a 16.IX.
1621CII/15a1970462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Správa o činnosti Edičnej rady za r. 1969; plán práve Edičnej rady v r. 1970; žiadosť o doplnenie člena Edičnej rady z oblasti jazykovedy; menovanie členov Edičnej rady; zloženie členov Edičnej rady k 2.IX.; edičná činnosť SAV medzi XIII.–XIV. zjazdom KSČ.
1622CII/15a1971462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Žiadosť Vedeckého kolégia vied o umení o doplnenie člena Edičnej rady; správa o edičnej činnosti za r. 1970; menovanie členov redakčnej rady Atlasu SSR; dohoda Vydavateľstva SAV o spolupráci s Vydavateľstvom Sovetskaja enciklopedija, Vydavateľstvom Bulharskej AV a distribučným strediskom Poľskej AV.
1623CII/15a1972462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Problematika odborných technických časopisov v ČSSR.
1624CII/15a1973462
Edičná rada, plány, hodnotenia
Zhodnotenie edičného plánu vydaných publikácií v r. 1972; správa o činnosti Edičnej rady SAV v r. 1973; pripomienky k návrhu koncepcie edičnej politiky v ČSAV; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia lekárskych vied SAV, v ktorých sa rokovalo o edičnej činnosti; podklady k pripravovanej publikácii k 20. výročiu vzniku SAV; návrh na vydávanie populárno-vedeckého časopisu Veda.
1625CII/15a1974463
Edičná rada, plány, hodnotenia
Komplexný rozbor vydavateľskej činnosti za r. 1974; menovanie predsedu a členov Edičnej rady SAV; štatút Hlavnej redakcie Československej encyklopédie.
1626CII/15a1975463
Edičná rada, plány, hodnotenia
Menovanie členov Edičnej rady SAV; informácia o Atlase Slovenska; záznam z porady o vydávaní vedecko-popularizačného časopisu SAV; návrh na vydanie Odborovej pedagogickej encyklopédie Slovenska; správa o stave prác na Malom náučnom slovníku; návrh zabezpečenia podkladov publikácie ČSAV dnes a zajtra; menovanie predsedu redakčnej rady Správ SAV; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 20.III., 7.IV., 28.V., 2.VII., 9.VII., 15.IX., 23.X., 6.XI. a 9.XII.
1627CII/15a1976463
Edičná rada, plány, hodnotenia
Zhodnotenie edičnej činnosti SAV; zhodnotenie úloh navrhnutých SAV uznesením vlády ČSSR č. 174/74 a uznesením vlády SSR č. 182/74; zoznam publikácií zo spoločenskovednej literatúry vybranej na odpis; informácia o rokovaní o spolupráci s Ministerstvom školstva SSR pri vydávaní časopisu Veda a svet; žiadosť ministra výstavby a techniky SSR o zasielanie ucelených kapitol Atlasu SSR na posúdenie; návrh na menovanie predsedov edičných komisií oddelení Predsedníctva SAV za riadnych členov Edičnej rady SAV; uvoľňovacie a menovacie dekréty členov Edičnej rady; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 29.I., 26.II., 22.IV., 4.VI., 8.VII., 23.IX., 21.X. a 2.XII.
1628CII/15a1977463
Edičná rada, plány, hodnotenia
Zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 24.III., 22.IX. a 10.XI.; žiadosť o vydanie dvojdielneho Botanicko-zoologického slovníka v 7. jazykoch; riešenie problémov s utajovanými skutočnosťami v heslách Encyklopédie Slovenska.
1629CII/15a1978463
Edičná rada, plány, hodnotenia
Správa o zabezpečení a doterajších prácach na Etnografickom atlase Slovenska; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 18.II., 18.IV., 27.VI., 26.IX., 9.XI. a 21.XII.; vydanie publikácie akademika Lubyho „Vynálezcovské právo“.
1630CII/15a1979463
Edičná rada, plány, hodnotenia
Žiadosť o zabezpečenie vytlačenia propagačnej publikácie o činnosti SAV; informácie o prácach na Geobotanickej mape SSR; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 13.II., 17.IV. a 24.IV., 2.X., 1.XI., 28.XI. a 20.XII.; návrh Národopisného ústavu Slovenskému úradu geodézie a kartografie na spoluúčasť pri vydaní Etnografického atlasu Slovenska.
1631CII/15a1980464
Edičná rada, plány, hodnotenia
Zmena tajomníka Edičnej rady; informácia o 1. zväzku Slovníka slovenskej literatúry; príprava vydania Atlasu ČSSR; návrh na vydanie zborníka o vede; zoznamy recenzentov z pôsobnosti jednotlivých vedeckých kolégií SAV; poďakovanie tajomníkovi Edičnej rady SAV; žiadosť riaditeľa Botanického ústavu ČSAV o podporu pri zabezpečení edície vegetačnej mapy Slovenska; schválenie signálneho výtlačku 4. kapitoly Atlasu SSR; informácia o stave prác na vydaní Etnografického atlasu SSR; zápisnica zo zasadania Komisie Predsedníctva SAV pre slovník slovenskej literatúry; predbežný edičný plán na r. 1982–1986; informácia Edičnej komisie II. oddelenia vied Predsedníctvu SAV o edičných problémoch; spresnenie námetov neperiodických publikácií Vedy; súhlas Edičnej rady SAV s vydaním zborníka Slovenskej zoologickej spoločnosti; heslár Slovníka slovenských spisovateľov; stanovisko Edičnej rady k návrhu Ministerstva školstva na vydanie učebníc; správa o stave prác na Atlase SSR; vydávanie vedeckých edícií v podmienkach SAV; správa o príprave vydania Etnografického atlasu Slovenska; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 20.III., 11.IX. a 7.X.
1632CII/15a1981464
Edičná rada, plány, hodnotenia
Žiadosť o vydanie Atlasu ukrajinských nárečí vo Vydavateľstve Veda; ukončenie prác na Atlase SSR; publikačné zámery na 7. päťročnicu v spoločenskovedných pracoviskách; príprava publikácie k 30. výročiu SAV; zabezpečenie vydania Etnografického atlasu SSR; návrh vykonávacieho plánu na r. 1982; edičný plán Vedy v r. 1981; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 3.II., 23.IV. a 4.VI.
1633CII/15a1982464
Edičná rada, plány, hodnotenia
Správa o 1. zväzku Odborovej encyklopédie Slovenska; menovanie predsedu Hlavnej redakcie Encyklopédie dramatických umení Slovenska; správa o realizácii edičného plánu SAV; hodnotenia vedeckých kolégií na neperiodické publikácie; zmeny v edičnom pláne na r. 1983; žiadosť o povolenie výnimky na rozširovanie limitovaného počtu autorských hárkov; kópia konečného znenia informačnej publikácie o SAV v anglickej verzii.
1634CII/15a1983465
Edičná rada, plány, hodnotenia
Zápisnica zo zasadania Edičnej rady SAV z 24.II.; návrh Vedeckého kolégia pre vedy o Zemi a Vesmíre na tvorbu encyklopedických diel a učebníc z jeho pôsobnosti; zápisnica zo zasadania Hlavnej redakcie Malej encyklopédie mládežníckeho a detského hnutia; problémy edičnej činnosti; menovanie členov Hlavnej redakcie Dejín filozofického myslenia na Slovensku; návrh na zriadenie koordinačného centra pre vydávanie encyklopedickej literatúry v SSR; záznam z porady o právnickom terminologickom slovníku; záznam z porady o vydaní Slovníka vedeckého ateizmu; správa o príprave Malej encyklopédie mládežníckeho a detského hnutia; pripomienky k smerniciam o edičnej činnosti ČSAV; návrh na vydanie Historického slovníka slovenského jazyka; stanovisko riaditeľa Umenovedného ústavu SAV k vydávaniu monografií ARS; informácia o príprave vydania titulu Pravidlá slovenskej výslovnosti; menovanie členov Koordinačného centra pre vydávanie encyklopedickej literatúry; stanovisko riaditeľa Historického ústavu SAV k vydaniu monografie Začiatky marxistického historického myslenia na Slovensku a jeho úloha v slovenskom revolučnom robotníckom hnutí; návrh na zloženie redakčnej rady medzinárodného zborníka Folia dendrologica; správa o stave prác na príprave vydania Odborovej pedagogickej encyklopédie Slovenska; projekt Malej encyklopédie Slovenska; správa o edičnej činnosti SAV v r. 1983; obrazové dokumenty k publikácii 30. rokov SAV; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Odborovej pedagogickej encyklopédie Slovenska.
1635CII/15a1984466
Edičná rada, plány, hodnotenia
Správa o činnosti Malotirážneho strediska SAV; rozpis výdavkov výroby Pedagogickej encyklopédie Slovenska; oprava údajov hesla Žingor v Encyklopédii Slovenska; materiály zo zasadania Hlavnej redakcie Malej encyklopédie Slovenska; menovacie dekréty členov Hlavnej redakcie Malej encyklopédie Slovenska; návrh na vydanie monografie Matej Bel – doba, život, dielo; záverečná správa o skončení prác na Etnografickom atlase Slovenska; žiadosť o zvýšenie nákladu 1. zväzku Encyklopédie ČSSR; správa o priebehu prác na Malej encyklopédii Slovenska; hodnotenie neperiodických publikácií vydavateľstva Veda vo Vedeckom kolégiu pre biologicko-poľnohospodárske vedy SAV; komplexný rozbor hospodárenia Vedy v r. 1984; hodnotenie neperiodických publikácií vo Vede vedeckými kolégiami SAV; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 24.I., 23.II., 3.IV., 15.V., 28.VI., 27.IX., 30.X. a 22.XI.; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Odborovej pedagogickej encyklopédie Slovenska.
1636CII/15a1985467
Edičná rada, plány, hodnotenia
Schválenie vydania diela E. Caucescu: Nové výskumy v oblasti makromolekulárnej chémie; štruktúra životopisného hesla vypracovaná Hlavnou redakciou Malej encyklopédie Slovenska; žiadosť o vydanie syntetického diela Dejiny filozofického myslenia na Slovensku; stanovisko Edičnej rady SAV k návrhu Vedeckého kolégia pre technické vedy na rozšírenie edičného plánu na r. 1986; rozvoj edičnej činnosti SAV do r. 1985; zloženie Edičnej rady SAV; závery edičnej komisie Oddelenia spoločenských vied SAV k vydávaniu edícií vo Vede; hodnotenie edičnej činnosti v oblasti vydávania neperiodických publikácií v r. 1985; objasnenie postupu pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra na zasadaní Medzinárodného redakčného kolégia Celokarpatského dialektologického atlasu; projekt Malej encyklopédie Slovenska; hodnotenie produkcie Vedy v r. 1985; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 25.I., 7.III., 30.IV., 30.V., 27.VIII., 8.X. a 26.XI.
1637CII/15a1986467
Edičná rada, plány, hodnotenia
Zápisnica zo zasadania Edičnej rady z 28.I.; koncepcia vydávania populárno-vedeckej literatúry vo Vede; návrh Mestského výboru KSS na vydanie encyklopédie o Bratislave; zoznam nezaradených titulov do edičného plánu na r. 1987; projekt odborovej encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; hodnotenie neperiodických publikácií vydaných Vedou vedeckými kolégiami SAV; zápisnica zo zasadania Edičnej rady SAV z 28.X.; stanovisko Vydavateľstva Veda k vydaniu diela Teória spoľahlivosti oceľových konštrukcií v pôvodnom termíne; menovanie člena Hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska; návrh na vydanie prvej univerzálnej encyklopédie na Slovensku; plán vydávania neperiodických publikácií vo Vydavateľstve Veda na r. 1986–1990; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Malej encyklopédie Slovenska; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska.
1638CII/15a1987467
Edičná rada, plány, hodnotenia
Podklady k hodnoteniu neperiodických publikácií Vedy; menovanie zástupcov na zasadania vedeckého kolégia k prerokovaniu edičnej problematiky; návrh na schválenie edičných titulov z oblasti jazykovedy; stanovisko predsedu Edičnej rady k protestu akademika Priesola o skrátení publikácie Pralesy Slovenska; zápisnice zo zasadaní Edičnej rady SAV z 29.I., 26.II., 7.V., 23.VI., 21.IX., 6.X. a 8.XII.; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska.
1639CII/15a1988467
Edičná rada, plány, hodnotenia
Námetový list na vydanie diela Morfológia vajcovodu a maternice kravy v priebehu fyziologického a indukovaného pohlavného cyklu; menovanie zástupcu z Ústavu polymérov na zasadania Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska; materiály zo zasadania Edičnej rady.
1640CII/15a1989467
Edičná rada, plány, hodnotenia
Námety na ďalšiu činnosť Edičnej rady ČSAV a návrhy na jej kádrové zloženie; nové zloženie Edičnej rady ČSAV; žiadosť SAV Ministerstvu kultúry SSR o udelenie vydavateľského oprávnenia.