Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1675CII/161953473
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k organizačnému a študijnému poriadku pre vedeckých ašpirantov.
1676CII/161954473
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko SAV k zmenám v Geologickom ústave D. Štúra; pripomienky SAV ku generálnemu plánu rozvoja poľnohospodárskeho, lesníckeho a vodného hospodárstva ČSR; predbežný posudok generálneho plánu rozvoja energetiky ČSR do r. 1960; pripomienky k návrhu vládneho uznesenia o zriadení jednoročnej vedeckej ašpirantúry; pripomienky k smerniciam o kontrole plnenia vedeckého plánu v SAV.
1677CII/161955473
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky SAV ku vzorovému organizačnému poriadku výskumných ústavov; expertíza o stave a materiálnom vybavení výukových a výskumných priestorov a laboratórií elektrotechnických pracovísk prírodovedných fakúlt vysokých škôl; pripomienky k návrhu zákona SNR o štátnej ochrane prírody; pripomienky k návrhu stanov ČSAV; pripomienky k návrhu na výstavbu pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ; pripomienky k uzneseniu vlády o systemizácii vedeckých pracovísk; expertíza k problematike škodlivých účinkov odpadových produktov v Závode SNP v Žiari nad Hronom; stanovisko v návrhu vybudovania múzea Klementa Gottwalda v Bratislave; pripomienky k normám pre geologicko mapovacie práce; pripomienky sekcií k ponechaniu Šúrskej rezervácie; pripomienky ČSAV k návrhu Stanov SAV.
1678CII/161956474
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k organizačnému poriadku vedeckovýskumných pracovísk vysokých škôl; pripomienky k návrhu osláv 250. výročia založenia inžinierskej školy; pripomienky k návrhu uznesenia vlády o opatreniach pre ďalší rozvoj vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia; stanovisko Vydavateľstva SAV k spornému prípadu (2 autorky); stanovisko k návrhu na zjednodušenie administratívy technickej sekcie; stanovisko k osnove vládneho nariadenia o zmenách v organizácii vysokých škôl; posudok na investičnú úlohu na rozšírenie závodu J. Dimitrova v Bratislave; pripomienky k protokolu o zasadaní československo-poľskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu; stanovisko SAV k výsledku previerky rezortných výskumných ústavov; stanovisko SAV k návrhu na vytváranie vedeckých pracovísk na vysokých školách; pripomienky k osnove zákona o prokuratúre; pripomienky k vládnemu návrhu o rozvoji uholného, naftového a plynárenského priemyslu; pripomienky k návrhu smerného územného plánu mesta Bratislavy; pripomienky sekcie technických vied k návrhu organizačneho poriadku SAV; pripomienky sekcie technických vied k návrhu na preradenie pracovníkov sekretariátu sekcií z ÚP SAV do príslušných ústavov sekcie; pripomienky sekcie technických vied k návrhu plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku; pripomienky sekcií k plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku; pripomienky SAV k vládnemu uzneseniu o limitoch pre stavby zaradené do nadlimitnej výstavby; pripomienky k uzneseniu ÚV KSS o úlohách vedy vo výskumných ústavoch chémie; pripomienky k vládnemu uzneseniu o poskytovaní ochranných odevov, obuvi a ochranných pomôcok; pripomienky SAV k návrhu klasifikácie základných fondov; stanovisko SAV k návrhu na umiestnenie niektorých jej pracovísk v priestoroch bratislavského hradu; pripomienky SAV k plánu úloh Povereníctva školstva a kultúry.
1679CII/161957474–475
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky SAV k osnove zákona o kultúrnych pamiatkach, múzeách a galériách; stanovisko SAV k problémom Slovenského pamiatkového ústavu; pripomienky SAV k protokolu zo zasadania československo-bulharskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu; pripomienky SAV k plánu úloh Povereníctva školstva; stanovisko SAV k požiadavkám Povereníctva obchodu; pripomienky SAV k protokolu zo zasadania československo-sovietskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu; pripomienky SAV k návrhu zákona o vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a technickej normalizácii; stanovisko k problematike autorských práv na vydanie Bartókových Slovenských ľudových piesní; pripomienky k vládnemu uzneseniu o účasti ČSR na Medzinárodnom geofyzikálnom roku; pripomienky k návrhu zloženia preverovacích komisií k návrhom vysokých škôl na zriadenie výskumných pracovísk; pripomienky k vládnemu o ústrednej evidencii vyriešených úloh; expertíza SAV k arbitrážnemu sporu ČSD Košice – Inžinierske stavby Košice; posudok Chemického ústavu k zlepšovacím návrhom Ing. Tomku a Ing. Böhma; pripomienky k návrhu dokumentu o technickom rozvoji priemyslu stavebných hmôt a dielcov; stanovisko k návrhu sekcie spoločenských vied na zriadenie dlhodobého štipendia na výskum vo viedenských a rakúskych archívoch; pripomienky SAV k návrhu zásad pre zostavenie a predkladanie plánu výskumných prác; pripomienky k návrhu na zmenu vykonávacích predpisov v systemizácii vedeckých ústavov; pripomienky k návrhu stanov Československej akadémie poľnohospodárskych vied; pripomienky SAV k návrhu Slovenského pamiatkového ústavu na uskutočnenie špeciálneho výskumu a súpisu pre dejiny umenia; pripomienky SAV k osnove zákonného opatrenia o zriadení Inštitútu spoločenských vied pri ÚV KSČ; pripomienky k vládnemu nariadeniu o úprave siete a organizácii vysokých škôl; pripomienky k novele zákona č. 52/52 o ČSAV; pripomienky k návrhu na zatriedenie rezortných výskumných ústavov; pripomienky k protokolu zo zasadania československo-poľskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu; pripomienky k protokolu zo zasadania československo-bulharskej komisie pre vedeckú spoluprácu;474
pripomienky k návrhu štátneho plánu výskumných úloh; posudok ústrednej technickej rady Hutného projektu Praha k problémom intenzifikácie výroby hliníka elektrolýzou v závode SNP Žiar nad Hronom; stanovisko povereníka Chudíka k práci Miesto a funkcia štátnych majetkov v ekonomike prechodného obdobia; stanovisko SAV k Dokumentu o technickom rozvoji stavebníctva; stanovisko Š. Lubyho k návrhu novelizácie zákona o SAV; pripomienky k návrhu vládneho uznesenia o vnútroštátnom vysporiadaní nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými osobami; pripomienky k návrhu vládneho uznesenia o financovaní a organizácii družstevnej výstavby bytov; pripomienky k návrhu plánu potreby absolventov; pripomienky SAV k jednotnému riadeniu poľnohospodárskeho výskumu v ČSR; pripomienky k rajonizácii živočíšnej výroby v ČSR; pripomienky pracovísk SAV k listu ÚV KSČ o decentralizácii; emisný plán poštových známok.475
1680CII/161958475
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k plánom rozvoja štátnych majetkov; pripomienky SAV k uzneseniam konferencie o dejinách architektúry a ochrane pamiatok; pripomienky k uzneseniam zo zasadania československo-sovietskej komisie pre vedeckú spoluprácu; stanovisko SAV k návrhu kultúrno-politických opatrení osvetového výboru SNR; správa o boji proti buržoáznemu nacionalizmu na pracoviskách SAV; pripomienky k návrhu organizačného a rokovacieho poriadku Poradného zboru pre veci jaskýň a krasových javov; stanovisko Archeologického ústavu ČSAV k návrhu britskej televízie BBC na natáčanie záberov z archeologického výskumu; stanovisko SAV k Slovenskému plánu kľúčových výskumných úloh; pripomienky SAV k osnove zákona SNR o kultúrnych pamiatkach; pripomienky k návrhu zákona, ktorým niektoré osoby maďarskej národnosti nadobúdajú československé štátne občianstvo; pripomienky k reorganizácii pedagogických ústavov; pripomienky k osnove zákona o zákaze kočovania; pripomienky k návrhu zákonného opatrenia o vedeckých hodnostiach; stanovisko k návrhu na predĺženie životnosti telegrafných stĺpov; pripomienky k uzneseniam protokolu československo-sovietskej komisie pre spoluprácu; stanovisko k boju proti škodcom uskladneného obilia; pripomienky k osnove zákona o vedeckých pracoviskách a pracoviskách technického rozvoja; stanovisko k začleneniu odbočky Výskumného ústavu výstavby a architektúry do Slovenskej vysokej školy technickej; stanovisko SAV k postaveniu pomníka J. Kollárovi v Mošovciach; pripomienky k Organizačnému poriadku Slovenskej názvoslovnej komisie pri Správe geodézie a kartografie; pripomienky k návrhu zákona SNR, ktorým sa ruší nariadenie SNR č. 32/47 o Štátnom pedagogickom ústave; posudok k oprávnenosti vyplatenia autorského honorára za dokumenty v publikácii Žakarovce; stanovisko sekcie poľnohospodárskych vied a technických vied k problémom rozvoja národného hospodárstva v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby; stanovisko k riešeniu rekonštitúcie kolagénu; stanovisko sekcie poľnohospodárskych vied ku vplyvu vodného diela na úseku Palkovičovo–Chľaba na lesné hospodárstvo.
1681CII/161959476
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k stanovám Československej akadémie zemědělských věd; expertíza o problémoch Banského múzea D. Štúra v Banskej Štiavnici; stanovisko ku zriadeniu pracoviska pre trieskové a beztrieskové obrábanie; hlavné smery pomoci pri zabezpečovaní výstavby Východoslovenských železiarní; správa o spôsoboch udeľovania akademických hodností; vyjadrenie sa k vybudovaniu rádiochemického laboratória v Boleráze; pripomienky k osnove zákona o usporiadaní právnych pomerov nemeckej cirkvi evanjelického augsburského vyznania na Slovensku; pripomienky k osnove zákona SNR o organizácii filmového podnikania na Slovensku; správa o výsledku expertízy otázok územného plánu Bratislavy; prehľad problémov v sfére zásobovania miest a sídlisk teplom; pripomienky k  ávrhu na vyhlásenie pramenísk Ipľa, Lučeneckého potoka, Rimavice a Veporskej Rimavy za dôležitú vodohospodársku oblasť; pripomienky k návrhu smerníc pre plánovanie obnovy a výstavby vodohospodárskych zariadení; stanovisko SAV k oslavám 100. výročia narodenia A. Stodolu; pripomienky SAV k územnému plánu mesta Bratislavy; pripomienky k uzneseniu Zboru povereníkov o zvýšení úrovne legitímnych prác na Slovensku; pripomienky k návrhu vyhlášky o hospodárení s rádioaktívnymi látkami; stanovisko SAV k príprave novelizácie zákonov o úradných listoch; pripomienky k plánu výskumných úloh na r. 1960; pripomienky k návrhu zásad pre ďalší rozvoj vedecko-výskumnej základne na vysokých školách; pripomienky k návrhu smerníc pre rozvoj vedecko-výskumnej základne na r. 1965–1975; stanovisko SAV k zriadeniu vývojového pracoviska pre vodné hospodárstvo pri Výskumnom ústave Vodohospodárskom; súhlas sekcie technických vied s návrhom na zavedenie centrálnej evidencie mikrofilmov, rukopisov a iného dokumentárneho materiálu zo zahraničia; návrh smerníc na spracovanie filmových záznamov a vedeckých filmov na pracoviskách ČSAV – žiadosť o pripomienky; pripomienky k návrhu smerníc pre kontrolu vedeckého plánu v SAV; stanovisko k publikácii o A. Stodolovi; pripomienky k uzneseniu ÚV KSČ o spojení školy so životom a o rozvoji školy a vzdelania v ČSR; stanovisko ku zriadeniu účelovej hospodárskej organizácie pre hnedé uhlie a lignit v Novákoch; pripomienky k vládnemu uzneseniu o opatreniach na riešenie problémov znečisťovania ovzdušia v ČSR; pripomienky k návrhu smerníc Prezídia ČSAV pre výchovu a zvyšovanie kvalifikácie; pripomienky k dramaturgickým plánom Československej televízie; pripomienky k príprave výstavby jadrovej elektrárne; pripomienky straníckej školy ÚV KSS k plánu úloh sekcie spoločenských vied SAV; pripomienky k návrhu štatútu Matice slovenskej.
1682CII/161960476
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k tematickému plánu Štatistického obzoru; stanovisko k záverečným správam výskumných úloh zaslaných Slovenskou plánovacou komisiou; pripomienky k dokumentu o typizácii vo výstavbe; odpoveď Správy vodného hospodárstva na expertízu SAV vo veci zabezpečenia financovania archeologického prieskumu v oblasti vodného diela Wolfsthal–Bratislava; pripomienky k organizačnému poriadku Ideovej rady pre schvaľovanie návrhov na pamätníky, pomníky a pamätné tabule; pripomienky Filozofického ústavu k plánu filozoficko-metodologických seminárov; pripomienky k návrhu doplnenia zákona o hospodárení s bytmi.
1683CII/161961476
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k opatreniam na vyriešenie ochrany zdravia v okolí závodu SNP v Žiari nad Hronom; pripomienky k správe na zlepšenie kádrového budovania pracovísk SAV; posudok hesla ČSAV v príručnom náučnom slovníku; pripomienky k zásadám nového usporiadania vzťahov medzi ČSAV a SAV na úseku volených orgánov; pripomienky k zásadám Občianskeho zákonníka; posudok na zlepšovací návrh prof. L. Dobála; pripomienky k organizácii hospodárskych útvarov pracovísk ČSAV; posudok D. Ilkoviča na článok L. W. Fischera; stanovisko riaditeľa Archeologického ústavu k problému tzv. pokladu v Novej Bani; odpoveď na problém škodlivosti hluku.
1684CII/161962477
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k novej organizácii základného výskumu na úseku poľnohospodárstva na Slovensku; pripomienky k zásadám jednotného riadenia výchovy a vzdelania pracujúcich; žiadosť o pripomienky k návrhu organizačného poriadku Ústavov spoločenských vied SAV; pripomienky k Dočasnému vzorovému organizačnému poriadku vedeckých pracovísk; pripomienky k úrovni pokračovania pri udeľovaní vedeckých hodností v ČSSR; pripomienky k štatútu Slovenského národného múzea; pripomienky k námetu na prehĺbenie osobnej hmotnej zainteresovanosti pracovníkov štátneho aparátu.
1685CII/161963477
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k návrhu na zriadenie Karpatsko-balkánskej komisie pre geomorfológiu; pripomienky k Stanovám ČSAV; žiadosť o pripomienky k rokovaciemu poriadku Predsedníctva SAV; technický posudok vynálezu Carla Vignana; pripomienky SAV k správe o činnosti ČSAV za r. 1962; stanovisko k zriadeniu výskumného pracoviska pre štúdium ukrajinistiky.
1686CII/161964477
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k organizačnému poriadku masovej organizácie dobrovoľnej ochrany prírody v ČSSR; pripomienky k návrhu na zlepšenie v sprístupňovaní dizertačných, habilitačných a diplomových prác; stanovisko k zloženiu Rady Matice slovenskej; pripomienky k vzorovému organizačnému poriadku pracovísk Akadémie; pripomienky k štúdii o perspektíve rozvoja základného výskumu v oblasti silikátovej chémie.
1687CII/161965477
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky vedeckých kolégií SAV k návrhu zákona o vysokých školách – 1. verzia; pripomienky SAV k návrhu zákona o vysokých školách; pripomienky Vedeckého kolégia pre biológiu k základným problémom pedologického výskumu; pripomienky k vyhláške o ochrane voľne žijúcich živočíchov; pripomienky Ekonomického ústavu SAV k úvahe o hlavných smeroch rozvoja československej ekonomiky; stanovisko k návrhu zriadenia výskumnej stanice poľnohospodárskej v Michalovciach; stanovisko SAV k starostlivosti o zubra európskeho.
1688CII/161966478
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko k vybudovaniu pozorovacej stanice v baniach v okolí Banskej Štiavnice; pripomienky k návrhu zmluvy o spolupráci ČSAV a Ministerstva chemického priemyslu; pripomienky k materiálu o hlavných smeroch ďalšieho rozvoja telesnej výchovy v ČSSR; stanovisko Predsedníctva SAV k smernému územnému plánu mesta Bratislavy; žiadosť o pripomienky k návrhu štatútu slovenskej komisie pre techniku; pripomienky k návrhu štatútu Československého výskumného ústavu práce; pripomienky k územnému priemetu zásad ochrany a tvorby krajiny na Slovensku; pripomienky Historického ústavu SAV k návrhu na zabezpečenie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara; stanovisko Vedeckého kolégia astronómie k žiadosti o ocenenie činnosti M. R. Štefánika v astronómii; stanovisko Historického ústavu SAV k návrhu na zabezpečenie rozvoja antického výskumu na Slovensku; pripomienky k brožúre ČSAV o najdôležitejších výsledkoch za r. 1952–1965; pripomienky k dočasným smerniciam pre záverečné opatrenia pri ukončení štátnych a ústavných výskumných úloh; pripomienky k zápisnici zo 6. zasadania Vedeckého kolégia všeobecnej biológie SAV; pripomienky k návrhu organizačného a rokovacieho poriadku vedeckých kolégií SAV; pripomienky z členských schôdzí KSS k práci SAV.
1689CII/161967478–479
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko Predsedníctva SAV k zriadeniu Výskumného ústavu vodohospodárskych vzťahov; pripomienky členov Predsedníctva SAV k plánu vedecko-výskumných úloh pracovísk SAV na r. 1967; pripomienky k metóde práce vedeckých kolégií SAV; stanovisko SAV k správe o činnosti Matice slovenskej; stanovisko SAV k správe o situácii a perspektívach štátnej ochrany prírody na Slovensku; stanovisko Vedeckého kolégia vied o štáte a práve k materiálu o príprave teamových medziodborových výskumov; stanovisko SAV k výstavbe tepelných zdrojov v oblasti Dúbravka a Patrónka v Bratislave; posudok vzorky novej plastickej fólie; stanovisko SAV k návrhu Ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody na zaradenie úlohy komplexné teoretické spracovanie problému regenerácie a prestavby historických jadier slovenských miest do výskumu SAV; stanovisko SAV k návrhu na reorganizáciu strednej všeobecnovzdelávacej školy; stanovisko SAV k požiadavke kancelárie prezidenta republiky na zapožičanie exponátov z múzeí, galérií do Pamätníka československého ľudu na Pražskom hrade; posudok technicko-ekonomickej koncepcie dlhodobého rozvoja poľnohospodárstva a výživy na Slovensku; pripomienky k správe o ďalšom postupe riešenia sústavy vodných diel na Dunaji; stanovisko SAV k návrhu na osamostatnenie Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave; posudok materiálu predbežnej úvahy o vývoji školstva do r. 1980; stanovisko SAV k návrhu štatútu Vedeckej rady povereníka SNR pre lesné a vodné hospodárstvo; pripomienky k správe o súčasnom stave a návrhu opatrení na ústredné zabezpečovanie starostlivosti o národné kultúrne pamiatky; pripomienky k správe o skúsenostiach zo spolupráce vedeckých kolégií ČSAV a SAV; pripomienky SAV k návrhu vyhlášky o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov; pripomienky k správe o stave vedeckých informácií v SAV; pripomienky k štatútu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach; návrh na riešenie umeleckej výchovy na stredných všeobecnovzdelávacích školách; stanovisko SAV k výstavbe mosta cez Dunaj; stanovisko Vedeckého kolégia všeobecnej biológie k návrhu na riešenie československej zbierky mikroorganizmov; správa SAV o problémoch rozvoja strojárstva na Slovensku; správa SAV o súčasnom stave a perspektívach genetického výskumu na Slovensku; stanovisko SAV k návrhu na zriadenie Výskumno-vývojového ústavu pre priemyselné stavby v Košiciach; pripomienky k návrhu technickej ekonomickej koncepcie rozvoja vodného hospodárstva do r. 1980 na Slovensku; prehľad o expertízach vypracovaných na pracoviskách SAV.
1690CII/161968480–481
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko o zameraní časopisu Osteuropa Naturwissenschaft; pripomienky k návrhu zákona SNR o SAV; námety SAV pre stanovisko k činnosti volených orgánov a aparátu ÚV KSS; odpoveď vo veci zapísania mena do matriky; odpoveď na otázky vo veci udalostí vo februári 1948; pripomienky SAV k návrhu zabezpečenia rozpracovania problematiky biologického plánu krajiny; žiadosť Československo vedecko-technickej spoločnosti o zaslanie pripomienok k návrhu na usporiadanie Roku akosti v ČSSR; rozbor stavu a využitia prác o červcovi, rakovine zemiakov, moli repnom a voške makovej; stanovisko SAV k organizácii expedície do tropických krajín; stanovisko Vedeckého kolégia histórie SAV k obrodnému procesu; stanovisko Vedeckého kolégia sociológie a psychológie SAV k obrodnému procesu; pripomienky k návrhu novej koncepcie strednej všeobecnovzdelávacej školy; pripomienky k návrhu stanov Zväzu slovenských vedeckých pracovníkov; stanovisko SAV k Memorandu Zväzu slovenských výtvarných umelcov vo veci výstavby bratislavského mosta; stanovisko československých odborníkov vo veci výberu sústavy farebnej televízie; stanovisko SAV k znovu založeniu Poľnohospodárskej akadémie vied; stanovisko Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ku koordinácii lesného výskumu na Slovensku sekciou lesného hospodárstva vedeckej rady povereníka SNR pre lesné a vodné hospodárstvo; stanovisko riaditeľa Ústavu technickej kybernetiky SAV k spolupráci v oblasti automatizácie a výpočtovej techniky so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne; pripomienky k návrhu zákonov o Slovenskej národnej cene a o Národnej novinárskej cene Ľ. Štúra; stanovisko SAV k organizácii prísunu vedeckej literatúry zo zahraničia; pripomienky k dohode o poverení Výskumného ústavu zváračského v Bratislave funkciou pracoviska s medzirezortnou pôsobnosťou; stanovisko SAV k žiadosti o realizáciu experimentov vo veci získavania nových zdrojov krmovín; pripomienky k materiálu Zásadní problémy rozvoja vedy v ČSSR; stanovisko SAV k návrhu ministra školstva na vytvorenie čestného titulu „profesor akademik“; pripomienky k materiálu Tézy ekonomickej časti rokovania zjazdu KSS; pripomienky k návrhu zákona o tlači a šírení informácii; pripomienky k novelizácii niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka; žiadosť o pripomienky k paragrafovému zneniu zákona o združovacom a zhromažďovacom práve; stanovisko ČSAV k otvorenému listu CV KSČ závodu Chvaletice; pripomienky k štatútu Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO; správa o stave a perspektívach výskumu polovodičov na Slovensku; pripomienky k novelizácii Zákonníka práce; stanovisko k zriadeniu elektrotechnického výskumného ústavu v rámci Generálneho riaditeľstva závodov ťažkého strojárenstva; pripomienky k štatútu Slovenskej národnej ceny; pripomienky k zákonu o zriadení Vysokej školy veterinárneho lekárstva v Brne a v Košiciach; pripomienky Ústavu experimentálnej psychológie k novej organizácii SAV; pripomienky k stanovám Slovenského zväzu stavebných inžinierov; pripomienky k návrhu zákona pre vymedzenie pôsobnosti federálneho Výboru pre technický rozvoj a výstavbu; zhodnotenie súčasných podmienok vedeckého výskumu v oblasti ekonómie na Slovensku; pripomienky k platovému poriadku rezortných výskumných ústavov; stanovisko k zabezpečeniu tvorby a ochrany životného prostredia na Slovensku; pripomienky k návrhu zákona o technickej normalizácii; stanovisko SAV k situácii vo veterinárnych vedách na Slovensku.
1691CII/161969481–483
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky SAV k Návrhu textu programu vyhlásenia vlády SSR; pripomienky k návrhu zásad Zákonníka práce; stanovisko SAV k návrhu organizácie výskumnej základne na Slovensku; pripomienky k stanovám Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie; pripomienky k stanovám Slovenskej marketingovej spoločnosti; pripomienky k stanovám Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti geodézie a kartografie; pripomienky k stanovám Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti poľnohospodárskej a lesníckej; pripomienky k stanovám a zriadeniu Slovenského komitétu pre vedecké riadenie; pripomienky k zriadeniu Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti; pripomienky k Slovenskej lekárskej spoločnosti; pripomienky k návrhu zákona SNR o Slovenskej národnej cene; pripomienky k návrhu zákona SNR o SAV, ČNR o ČAV a Federálneho zhromaždenia o ČSAV; stanovisko SAV k zabezpečeniu jazykových práv spisovnej slovenčiny v ČSSR a SSR; stanovisko k návrhu Ministerstva kultúry SR na vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok; pripomienky k novelizácii vysokoškolského zákona; memorandum o stave a potrebách slovenskej fonetiky; pripomienky k vyhláške o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov; žiadosť o pripomienky k návrhu zákona Federálneho zhromaždenia o hospodárení a plánovaní; pripomienky k návrhu zásad zákona o mimosúdnej rehabilitácii; pripomienky k stanovám Československej vedecko-technickej spoločnosti; pripomienky k návrhu zákona o hospodárení s bytmi; pripomienky k návrhu zákona o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva a o spolčovacom a zhromažďovacom práve; pripomienky k stanovám Socialistickej akadémie; zhodnotenie československého právneho poriadku z hľadiska federatívneho usporiadania; stanovisko SAV k postupu schvaľovania návrhov zákonov o ČSAV a SAV; stanovisko SAV k zásahom do prírodnej rezervácie Šúr; pripomienky k návrhu koncepcie systému informácií slovenských národných orgánov; pripomienky ku správe o československej účasti na spolupráci vo výskume a využití kozmického priestoru; pripomienky ku koncepcii ďalšieho rozvoja sústavy vedecko-technických informácií v poľnohospodárstve; pripomienky k návrhu rokovacieho a pracovného poriadku vlády SSR; pripomienky ku stanovám Združenia sládkov a pivovarsko-sladárskych technikov; pripomienky k vyhláške o zavedení Československého liekopisu; pripomienky k návrhu zamerania bádateľského výskumu v ČSSR; pripomienky k návrhu zákona o štátnom fonde výskumu a vývoja; pripomienky k návrhu osnovy správy o činnosti pracovísk SAV; návrh na organizačné riešenie základného výskumu v geodézii na Slovensku; pripomienky k návrhu na urýchlenie vedeckého a technického pokroku v ČSSR; pripomienky k organizačnému poriadku Gemerskej vlastivednej spoločnosti; pripomienky k uzneseniu vlády o nadčasovej práci; pripomienky k návrhu zásad registrácie organizácií výskumnej a vývojovej základne; pripomienky k stanovám Slovenského zväzu tanečných umelcov; pripomienky k návrhu zákona zákona SNR o hudobnej činnosti; materiály rezortných orgánov zaslané SAV na vedomie: informácia o prostriedkoch fondu vedy a techniky SSR; správa o činnosti a perspektívach Medzinárodnej rady pre vedu v odbore kvasiniek; správa o stave výstavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach návrh rozdelenia rezervy prostriedkov fondu vedy a techniky; návrh na zriadenie Vývojového ústavu priemyslu; návrh na zriadenie Ústavu dopravného inžinierstva na Slovensku; výpis z úsekovej porady námestníka ministra výstavby a techniky; návrh na zaradenie Ústavu pre cestovný ruch do výskumno-vývojovej základne; návrh na zaradenie úlohy Výskum a vývoj vysokopevných materiálov do štátneho plánu výskumných úloh SSR; stanovisko Výskumnej rady Ministerstva výstavby a techniky k projektu štátnej technickej politiky; stanovisko Ministerstva výstavby a techniky ku koncepcii rozvoja vedecko-výskumnej základne Slovakotex; stanovisko Ministerstva výstavby a techniky na zriadenie Výskumného ústavu technológie výroby nití; stanovisko Ministerstva výstavby a techniky ku zriadeniu Výskumného ústavu textilnej chémie; stanovisko k návrhu na zriadenie Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny; stanovisko Ministerstva výstavby a techniky k návrhu na registráciu Výskumného ústavu geodetického do výskumnej základne; stanovisko Ministerstva výstavby a techniky k zriadeniu Výskumno-vývojového ústavu pre mechanizáciu stavebníctva; stanovisko SAV k návrhu na zriadenie Slovenského výboru pre automatizáciu a výpočtovú techniku; návrh na vytvorenie jednotnej inštitúcie pre kartografické diela na Slovensku.
1692CII/161970483
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko slovenských historikov k zriadeniu Ústavu československých a svetových dejín; informácia o uplatňovaní zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia v SAV; informácia o návrhu na zriadenie Slovenského výboru pre automatizáciu a výpočtovú techniku; pripomienky SAV k materiálu o zahraničných stykoch SSR; pripomienky k novelizácii zákona o SAV; stanovisko SAV k návrhu na zriadenie Komisie pre životné prostredie pri vláde SSR; pripomienky k nariadeniu vlády SSR o čestných tituloch Zaslúžilý pracovník kultúry a Vzorný pracovník kultúry; pripomienky k návrhu smerníc pre programy bádateľského výskumu; pripomienky k návrhu zamerania bádateľského výskumu v ČSSR; pripomienky k návrhu zákona SNR o kultúrnych pamiatkach; stanovisko SAV k riešeniu otázky cigánskeho obyvateľstva na Slovensku; pripomienky k návrhu zásad zákona SNR o umeleckej a technickej činnosti; pripomienky k návrhu zásad colného zákona; pripomienky k nariadeniu vlády SSR o zriadení Národného parku Nízke Tatry; správa o stave výskumu flóry na Slovensku; pripomienky k návrhu smerníc pre realizáciu územného plánu mesta Trenčín; pripomienky k vzorovému spisovému poriadku; návrh SAV na zostavenie plánu hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1970.
1693CII/161971483–484
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k stanovám Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV; pripomienky k návrhu informačnej príručky ČSAV; pripomienky k návrhu zákona o pravidlách štátneho rozpočtu; pripomienky k návrhu smerníc o zvláštnych fondoch tlačí a o práci s tlačou; pripomienky SAV k návrhu na jednotnú sústavu plánovaného riadenia vedy a techniky v ČSSR; informácia SAV o úsporných opatreniach v oblasti riadenia a správy; posudok vo veci zdaňovania príjmov z autorskej tvorivej činnosti; posudok práce Dejiny sovietskeho divadla; stanovisko SAV k zriadeniu Slovenskej vedeckej archívnej rady; pripomienky k štatútu Komisie pre vzdelávanie pracujúcich; pripomienky k návrhu zákona SNR o novinárskej cene Ľ. Štúra; stanovisko k zriadeniu Rady pre životné prostredie pri vláde SSR; stanovisko k zmene stanov Slovenského komitétu pre vedecké riadenie; pripomienky k materiálu Koncepcia ďalšieho rozvoja a riadenia sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií v SSR; stanovisko k návrhu zákona o vedecko-výskumnej základni ČSSR; pripomienky k správe o previerke efektívnosti vedeckého výskumu pracovísk SAV; pripomienky k programu Nové chemické procesy; pripomienky SAV ku Koncepcii rozvoja a riadenia sústavy vedeckých a technických informácií v SSR; pripomienky k návrhu rokovacieho poriadku Vládneho výboru pre otázky mládeže; stanovisko k výročnej správe švédskej kráľovskej akadémie technických vied; pripomienky k správe o najdôležitejších výsledkoch dosiahnutých na pracoviskách SAV; pripomienky k nariadeniu vlády o informačnej sústave organizácií; pripomienky k návrhu riešenia riadenia a koordinácie socialistickej racionalizácie; žiadosť o zaujatie stanoviska k výskumu vzorky mesačnej pôdy; žiadosť o pripomienky k zásadám pre spracovanie pasportov pracovísk ČSAV; pripomienky k návrhu vyhlášky o financovaní reprodukcie základných prostriedkov; analýza výskumnej a vývojovej základne na Slovensku; pripomienky k návrhu zásad zákona o výskumnej a vývojovej základni ČSSR; pripomienky k novele autorského zákona; pripomienky k výročnej správe; oznámenie o zriadení výskumného ústavu liečiv; materiály rezortných orgánov zaslané SAV na vedomie; výsledky previerky výskumnej a vývojovej základne ČSSR; vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o tvorbe cien výskumných a vývojových prác; návrh zákona o výskumnej a vývojovej základni ČSSR.
1694CII/161972484–485
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko k súčasnému stavu a perspektíve rozvoja jazykovedy a vied o umení; návrh na založenie katedry všeobecnej jazykovedy na Filozofickej fakulte UK; súhlas SAV s uskutočnením prieskumu účinnosti právnych noriem v SAV; stanovisko SAV k riešeniu problému analýzy odpadových vôd zo závodov Slovnaft a Chemické závody Juraja Dimitrova; informácie o zapájaní SAV do riešenia problematiky postavenia žien; prognóza rozvoja vedecko-výskumnej základne vo Východoslovenskom kraji do r. 1990; pripomienky k štatútu súťaže o ceny za tvorbu v oblasti vedeckej a odbornej literatúry; stanovisko Ústavu hydrológie a hydrauliky k možnosti využitia horúcich podzemných vôd na Slovensku; pripomienky ku koncepcii rozvoja riadenia sústavy vedeckých a technických informácií v SSR; stanovisko SAV k správe o problémoch rozvoja vedecko-výskumnej základne poľnohospodárstva na Slovensku; stanovisko SAV k Návrhu úpravy Federálneho ministerstva technického a investičného rozvoja;484
pripomienky k Štátnemu vodohospodárskemu plánu SSR; pripomienky k návrhu zásad o výskumnej a vývojovej základni ČSSR; pripomienky k dohode o rozvoji študentskej vedeckej a odbornej činnosti na vysokých školách v ČSSR; stanovisko Plánovacieho odboru ÚSP SAV k požiadavke zvýšenia počtu pracovníkov na Ústavoch spoločenských vied SAV; pripomienky k materiálu Zdokonaľovanie a racionalizácia informačných sústav a perspektívy ich integrácie; opatrenia na intenzívnejšie zapojenie vedecko-technickej inteligencie do riešenia úloh technického pokroku; pripomienky ku koncepcii ochrany podzemných a povrchových vôd; stanovisko k 3. vydaniu Dejín slovenského jazyka; správa o úrovni liečenia nádorových ochorení; pripomienky k Politickým zásadám racionalizácie riadenia vedeckých pracovísk ČSAV; správa o stave prác na dokončení rekonštrukcie bratislavského hradu; pripomienky SAV k návrhu zákona SNR o kultúrnych pamiatkach.485
1695CII/161973486–487
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k smerniciam o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií; pripomienky k automatizovanému systému riadenia podnikov; pripomienky k správe o vývoji, problémoch a perspektíve československého školstva; pripomienky k spisovému poriadku pracovísk SAV; pripomienky k práci Vládneho výboru pre styky so zahraničím; vyhodnotenie účasti vedeckej a technickej inteligencie na riešení národohospodárskych úloh; žiadosť o vypracovanie pripomienok k návrhu Dohody o spolupráci medzi SAV a Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou; stanovisko k návrhu vyhlášky o chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra; stanovisko SAV ku kontrolnej správe o realizácii Opatrení vlády SSR na intenzívnejšie zapájanie sa inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh; stanovisko SAV k smernému územnému plánu Bratislavy; oznámenie o vypracovaní Jednotnej koncepcie silikátového výskumu; stanovisko SAV k povereniu Slovenského výskumného a vývojového centra urbanizmu a architektúry v Bratislave vedúcim pracoviskom; stanovisko k vytvoreniu vedúceho pracoviska pre automatizované systémy riadenia v rezorte SAV; návrh na zlepšenie výučby matematiky na školách I. a II. cyklu; stanovisko k zriadeniu dialnopisnej stanice na Ústave biológie krajiny SAV; stanovisko k štatútu Rady pre zdravotnícky výskum; stanovisko k návrhu zásad koordinácie odbornej kontrolnej činnosti v štátnej správe; pripomienky k správe o vývoji a výrobe vedeckých prístrojov; stanovisko ku Koncepcii rozvoja vedeckých, technických a ekonomických informácií v SSR; pripomienky k správe o stave a rozvoji lekárskych vied;486
stanovisko k návrhu štatútu koordinačnej komisie pre meraciu a čerpaciu techniku v prieskume a ťažbe podzemných vôd; pripomienky k Správe o príprave dohody členských štátov RVHP o spolupráci na probléme „zhubné novotvary“; pripomienky k materiálu súčasný stav vedeckého výskumu ženy a rodiny v ČSSR; pripomienky k Správe o aplikačnom využití sieťovacích reakcií polysacharidov; pripomienky k správe o stave a rozvoji lekárskych vied v SSR; žiadosť Ministerstva výstavby a techniky o vypracovanie stanoviska k Programovému systému riadenia výrobných procesov; pripomienky SAV k materiálu systém výchovy mladých vedeckých pracovníkov; materiály rezortných orgánov zaslané SAV na pripomienkovanie: Štatút Ministerstva výstavby a techniky SSR; správa o výsledkoch kontroly projektovej pripravenosti vybraných stavieb; zavádzanie výpočtovej techniky do národného hospodárstva; stanovisko k zriadeniu Národného parku Nízke Tatry; pripomienky k zákonu SNR o Matici slovenskej.487
1696CII/161974487
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko k návrhu systému prípravy nových vedeckých pracovníkov; pripomienky k návrhu stanov socialistickej akadémie; pripomienky k štatútu združeného výskumného a vývojového ústavu kovov a zliatin pre všeobecné strojárenstvo; pripomienky k návrhu na rozdelenie orientačného počtu diplomov; pripomienky k návrhu zásad pre uzatváranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv; stanovisko ku koncepcii rozvoja biologických vied v ČSSR; posudok na rozšírenie výroby silnostenných zváraných trúb veľkých priemerov vo Východoslovenských železiarňach; smernice SAV pre organizáciu a riadenie vo veciach objavov, vynálezov; stanovisko k materiálu „návrh rozvoja ČSAV do r. 1990“; pripomienky k tézam Základný výskum a jeho rozvoj pre potreby československej ekonomiky; pripomienky k návrhu organizačného poriadku THS SAV Košice; stanovisko k správe o stave príprav výstavby vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros; pripomienky SAV k správe o genetickom výskume v SSR; pripomienky k návrhu na zabezpečenie výchovy informačných pracovníkov pre Slovensko v školskom a mimoškolskom systéme; pripomienky k smernému územnému plánu Bratislavy; pripomienky ku koncepcii rozvoja výroby a výskumu liečiv na Slovensku.
1697CII/161975488
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k súboru opatrení na zabezpečenie záverov ÚV KSČ na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja; stanovisko SAV k zámeru Matice slovenskej vydať Slovenský biografický slovník; stanovisko SAV k stavu príprav výstavby vodného diela na Dunaji; pripomienky k metodickému materiálu o rozvoji súťažného hnutia; pripomienky k návrhu vládneho uznesenia o výhľadovom pláne razenia československých pamätných mincí; stanovisko k návrhu zákona SNR o pôsobnosti na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví štátom; pripomienky k návrhu kádrového a materiálneho zabezpečenia rozvoja SAV do r. 1990; pripomienky k návrhu zákona SNR o Národnej cene SSR; stanovisko k Zásadám pre vypracovanie komplexného systému kontroly základného výskumu; pripomienky k zásadám edičnej činnosti SAV; stanovisko rezortov ku koncepcii rozvoja ČSAV a SAV do r. 1990; pripomienky k metodickým pokynom pre spracovanie a vedenie pasportov SAV; pripomienky k zásadám na zabezpečenie kontroly v štátnej správe; pripomienky k organizačnému zabezpečeniu prevádzkových porád v školských zariadeniach a vedeckých ústavoch; pripomienky k návrhu štatútu Československého národného komitétu svetových baníckych kongresov; stanovisko k správe o vytváraní predpokladov pre rozvoj automatizovaného informačného systému; pripomienky k návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry o štatúte Národného parku Nízke Tatry; stanovisko ČSAV k návrhu uznesenia vlády k systemizácii ústredných orgánov; stanovisko k prejednávaniu dokumentácie územného plánu Vysokých Tatier.
1698CII/161976488–490
Expertízy, posudky, pripomienky
Správa SAV o plnení uznesenia vlády SSR č. 254 o koncepcii rozvoja starostlivosti o životné prostredie; stanovisko SAV k návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry SR o chránenej krajinnej oblasti Muránska planina; pripomienky pracovísk k smerniciam pre edičnú činnosť; pripomienky k správe o previerke realizácie výsledkov aplikovaného výskumu v podnikoch chemického priemyslu; stanovisko SAV k návrhu zásad zákona o Československej akadémii poľnohospodárskych vied; stanovisko k Pokynom Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj pre postup pri prerokovávaní záverov oponentského rokovania; pripomienky k návrhu smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj pre poskytovanie odmien, prémií pracovníkom centrálne riadených organizácií vedecko-výskumnej základne; stanovisko SAV k Návrhu zásad prípravy návrhov na vyhlásenie archívnych dokumentov za národné kultúrne pamiatky; stanovisko SAV k sústave časopisov SAV na r. 1976–1980; stanovisko k návrhu výstavby poloprevádzkovej haly Združenia pracovísk fyzikálnej metalurgie; pripomienky SAV k návrhu modelu špecializácie vedeckých a vysokoškolských knižníc v SSR; stanovisko k návrhu ďalšieho rozvoja československej vzdelávacej sústavy; pripomienky k Návrhu zásad zákona o Českej akademii zemědělskej; stanovisko SAV ku koncepcii ochrany, zúrodňovania a využitia pôdneho fondu v SSR; pripomienky k návrhu vyhlášky Federálneho ministerstva financií o využití pamätných strieborných 100 korún k výročiu úmrtia J. Kráľa; žiadosť o vypracovanie odborného posudku na skríningovú metódu prof. Gašperíka na rozlišovanie látok vyvolávajúcich zhubné nádory; pripomienky k návrhu koncepcie ochrany a využitia pôdneho fondu v SSR do r. 1980; stanovisko Historického ústavu SAV k problematike Královodvorského a Zelenohorského rukopisu;488
stanovisko SAV k materiálu Územno-plánovacia dokumentácia Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura;489
pripomienky k Zásadám ďalšieho rozvoja štátnej ochrany prírody; koncepcia marxisticko-leninskej výchovy ašpirantov, stanovisko ÚSP SAV; stanovisko SAV k návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry SSR na vyhlásenie krajinnej oblasti Biele Karpaty; stanovisko SAV k Správe Ministerstva priemyslu SSR k otázkam technického rozvoja v celulózo-papierenskom priemysle SSR; stanovisko ku koncepcii zavádzania automatizovaných systémov riadenia; stanovisko odboru vedeckého plánu k polročnému výkazu o plnení úloh štátneho plánu technického rozvoja; stanovisko SAV k rozšíreniu výroby v závode Slovnaft; pripomienky k návrhu vyhlášky Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných 100korún k 100. výročiu narodenia V. Kaplana; pripomienky k Návrhu porgamového vyhlásenia vlády SSR; stanovisko k návrhu náhrady skvapalňovača hélia väčším; stanovisko SAV k návrhu koncepcie rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku; opatrenia na realizáciu uznesenia vlády ČSSR č. 169 o ďalšom rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy; pripomienky k správe o návrhu Atlasu SSR; pripomienky k návrhu zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov; stanovisko k návrhu opatrení na skvalitnenie plánovania a riadenia vedeckej výchovy; správa o plnení úloh z opatrení vlády SSR na zlepšenie ochrany proti hluku; materiály vládnych a rezortných orgánov zaslané SAV na vedomie: rámcová dohoda o spolupráci medzi SAV a Ministerstvom kultúry, návrh Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR na spoluprácu s Výskumným ústavom závlahového hospodárstva na problematike vodnej prevádzky v rastline; pripomienky rezortov k návrhu zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov; návrh programového vyhlásenia vlády SSR; koncepcia zavádzania automatizovaných systémov riadenia; výhľadová koncepcia rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku; opatrenia na realizáciu uznesení XV. zjazdu KSČ a na zabezpečenie prípravy 7. päťročnice; východiská pre spracovanie dlhodobej koncepcie poznávacej a vedecko-výskumnej činnosti na úseku mládeže v SSR; stanovisko Legislatívnej rady vlády SSR k návrhu zásad zákona o Československej akadémii poľnohospodárskej.490
1699CII/161977491
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko k Opatreniam na realizáciu uznesení XV. zjazdu KSČ o príprave 7. päťročnice; expertíza SAV k návrhu Ministerstva priemyslu SSR na riešenie výstavby atmosfericko-vákuovej destilácie VII; stanovisko SAV k otázkam technického rozvoja v chemickom priemysle; stanovisko Ekonomického ústavu k materiálu o Ďalšom rozvoji československej vzdelávacej sústavy; pripomienky Ekonomického ústavu k materiálu o zvyšovaní akosti výrobkov; pripomienky SAV k návrhu osnov jednotlivých učebných predmetov pre 2. stupeň základnej školy; pripomienky SAV k návrhu dlhodobého programu zamerania výskumu v oblasti školstva; pripomienky SAV k správe o možnostiach zavedenia systemizácie v rozpočtových organizáciach vedecko-výskumnej základne; pripomienky SAV k riešeniu problematiky Prášková metalurgia; stanovisko SAV k návrhu rámcovej dohody s Ministerstvom kultúry SSR v oblasti ochrany prírody; stanovisko SAV k návrhu podpredsedu vlády ČSSR o zaradení výskumu v populačnej oblasti do plánu práce Ekonomického ústavu SAV; stanovisko k nariadeniu vlády SSR o určení chránenej oblasti akumulácie vôd na Žitnom ostrove; správa o záchrane archeologických lokalít na území pre výstavbu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros; stanovisko SAV k vytvoreniu poradného zboru Včelárskeho ústavu v Libčiciach; pripomienky Oddelenia spoločenských vied k smerniciam pre výročné hodnotenie činnosti pracovísk; stanovisko SAV k spoločnému budovaniu a využívaniu výpočtovej techniky Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl v Košiciach a pracovísk SAV vo Východoslovenskom kraji; pripomienky k Návrhu vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností; stanovisko Ústavu experimentálnej biológie SAV ku koncepcii ochrany a využitia pôdneho fondu v SSR; materiály rezortov a vládnych orgánov zaslané SAV na vedomie. Vyhláška ČSAV o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorčej spôsobilosti; vyhláška ČSAV o úprave pracovno-právnych vzťahov účastníkov vedeckej výchovy; vyhláška ČSAV o vedeckej výchove; stanovisko SAV k návrhu opatrení na urýchlené dokončenie vodohospodárskych a zúrodňovacích prác na Východoslovenskej nížine.
1700CII/161978492–493
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k návrhu vyhlášky ministerstva kultúry SSR o povinných a pracovných výtlačkoch neperiodických rozmnoženín; pripomienky k materiálu Úlohy prírodných, technických a lekárskych vied; pripomienky k smernici o plánovaní zahraničných stykov na r. 1979; stanovisko SAV k návrhu zákona SNR o štátnej pamiatkovej starostlivosti; pripomienky k návrhu predbežného projektu 7. päťročnice; stanovisko k Hodnoteniu doterajšieho rozvoja SAV a návrh koncepcie ďalšieho budovania a rozmiestnenia jej pracovísk; stanovisko SAV k Dohode o vedecko-technickej spolupráci na probléme Ochorenia srdca a ciev; pripomienky SAV k metodickým pokynom na prehĺbenie starostlivosti o nadaných a talentovaných študentov; pripomienky k návrhu dohody o uznávaní vysokoškolského a vedeckého štúdia a diplomov v Európe; pripomienky k Dočasnému organizačnému poriadku Oddelení Predsedníctva SAV a vedeckých kolégií SAV; stanovisko k materiálu o rozvoji národného hospodárstva SSR do r. 1990; pripomienky k materiálu Základné problémy rozvoja ekonomiky SSR do r. 1990; stanovisko SAV k používaniu kyseliny nitrofurylakrylovej na stabilizáciu nasládlych vín; pripomienky k Stanovám ČSAV; stanovisko SAV k Programu prípravy pracovníkov pre výskumnú a vývojovú základňu do r. 1990; pripomienky SAV k materiálu koncepcia výskumu mládeže v SSR; pripomienky k správe a využití biologických vied v SSR; stanovisko SAV k dohode o vedecko-technickej spolupráci na probléme ochorenie srdca a ciev; stanovisko k návrhu dlhodobých cieľov nových smerov výskumu; stanovisko k otázke zriadenia Slovenskej botanickej záhrady; stanovisko k metodickým pokynom starostlivosti o nadaných študentov; pripomienky k textu dohody o uznávaní vysokoškolských štúdií a diplomov v Európe; stanovisko k vybudovaniu združeného pracoviska hmotnostnej spektrometrie; stanovisko ku koncepcii využitia horúcich podzemných vôd SSR; stanovisko k vyhláške o bezpečnosti práce s rekombinantnými molekulami DNA; stanovisko k situovaniu novej rafinérie na Slovensku; stanovisko k správe o príprave výstavby závodu na spracovanie ropy vo Veľkwj Doline; stanovisko k správe o plnení úloh vo výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros.
1701CII/161979493
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko SAV k návrhu na jednotný systém výchovy a vzdelania dospelých v ČSSR; stanovisko k problematike rozvoja vedy a techniky v oblasti integrovaného systému; stanovisko k návrhu metodiky Vybrané metódy stanovenia dusičňanov v rastlinných a pôdnych extraktoch; stanovisko k Návrhu na vytvorenie Štátnej mapovej zbierky SSR; stanovisko SAV k Súčasnému stavu biofyzikálneho výskumu; podklady pre spracovanie Programu teoretickej a aplikovanej vedecko-výskumnej základne biologických pracovísk v SSR; stanovisko k materiálu Návrh experimentálneho overovania obsahu výchovy a vzdelávania v gymnáziu; stanovisko SAV k spolupráci so Slovenským geologickým úradom na pozorovaní vplyvov poddolovania v oblasti pamiatkovo chránených objektov v Kremnici; pripomienky SAV k správe o výskyte epidemických ochorení na Slovensku; stanovisko SAV k správe o realizácii onkologického a kardiovaskulárneho programu; stanovisko SAV k správe o opatreniach na rozvoj biologických vied v SSR; pripomienky ku koncepcii činnosti Ústavu pre jazyk český ČSAV; stanovisko Arboréta Mlyňany ku koncepcii tvorby a ochrany sídelnej zelene; expertízny materiál pre ÚV KSS o boji proti pravicovému revizionizmu v literárnej vede a literárnej kritike; pripomienky k materiálom o riešení problémov Východoslovenskej nížiny o ochrane čistoty ovzdušia, o zriadení Komisie pre riadenie boja proti burine; pripomienky k návrhu koncepcie činnosti Psychologického ústavu ČSAV; pripomienky SAV k analýze plnenia uznesení vlády SSR o Výhľadovej koncepcii rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku; koncepcia základného výskumu dreva; pripomienky k štatútu poradného zboru československého zmocnenia pre vedecko-technickú spoluprácu...
1702CII/161980493–494
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k prognóze lekárskych vied do r. 2000; súbor opatrení k zabezpečeniu potrieb ďalšieho rozvoja prírodných a technických vied v ČSAV/SAV; boj proti revizionizmu v literárnej vede a kritike; stanovisko SAV k Návrhu učebných osnov základnej školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; stanovisko Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a elektroniku k štúdii Združenie Einsteinovej teórie všeobecnej relativity; stanovisko predsedov spoločenskovedných kolégií SAV k 1. zväzku Slovníka slovenskej literatúry; expertízna štúdia návrhov vnútornej a vonkajšej priemyselnej zelene elektrární Bohunice V-1 a V-2; stanovisko k nariadeniu vlády ČSSR o zavedení letného času; pripomienky k návrhu štatútu Združeného pracoviska a Spoločného servisného pracoviska; stanovisko Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a elektroniku k návrhu svetelného akumulátora; súhlas Predsedníctva SAV s textom Návrhu dohody akadémií vied socialistických krajín o zriadení Medzinárodnej ceny za vynikajúce spoločné výskumy; stanovisko SAV k dohode o vedecko-technickej spolupráci na probléme Výskum, hodnotenie a štandardizácia liečiv; stanovisko k Návrhu zásad zákona Federálneho zhromaždenia o československej kinematografii;493
stanovisko k správe o stave vývoja vynálezcovstva; pripomienky k návrhu zákona o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie; stanovisko k návrhu Pokynov na projektovanie a prevádzku automatizovaných systémov informácií; stanovisko k Prognóze vedecko-technického rozvoja farmaceutického priemyslu; pripomienky k štatútu Medzinárodného centra pre umelú inteligenciu; stanovisko k otázke usporiadania vzájomných vzťahov medzi Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Ústavom klinickej onkológie v Bratislave; stanovisko Historického ústavu k banícko-historickému výskumu; posudok k správe o rozvoji a využití biologických vied; pripomienky k Pokynom k vykonávaniu študijno-rozborovej a ukazovateľskej činnosti; pripomienky ku Koncepcii rozvoja odvetvia elektrotechnického priemyslu v 7. a 8. päťročnici; stanovisko SAV k príčinám reaktivizácie svahových pohybov v intraviláne obce Podhradie; stanovisko SAV k Realizačnému projektu výchovy a výskumu v mikroelektronike na Slovenskej vysokej škole technickej; stanovisko SAV k Návrhu na rekonštrukciu a modernizáciu destilácie ropy AVD III a AVD IV v n.p. Slovnaft; stanovisko predsedu Slovenskej spoločnosti pre dejiny vedy a techniky k pripomienkam J. Gindla; pripomienky SAV k návrhom Ministerstva školstva SSR na vydanie učebníc; pripomienky k správe ČSAV/SAV o potrebách zaistenia ďalšieho rozvoja prírodných a technických vied; stanovisko k požiadavke n.p. Slovnaft o zaradenie problému hydraulickej ochrany podzemných vôd do plánov Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV; stanovisko k materiálu Návrh na povolenie práce nadčas; pripomienky k Vzorovému organizačnému a rokovaciemu poriadku komisií a iných pomocných orgánov Prezídia ČSAV; stanovisko ekonomicko-technického odboru ÚP SAV k návrhu na odmeny; porovnanie počítačov EC 1045 a EC 1055 a ich vhodnosti pre pracoviská SAV; komentár k návrhu ČSAV na vypracovanie direktívy o pláne kádrového, materiálneho a finančného zabezpečenia.494
1703CII/161981495
Expertízy, posudky, pripomienky
Informácie o plnení úloh SAV vyplývajúcich z opatrení predsedníctva vlády SSR o skvalitnení pracovného vyučovania a pracovnej výchovy; stanovisko k štúdii využitia záujmového územia výstavby vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros z hľadiska poľnohospodárskej výroby; posudok o príčinách reaktivizácie svahových pohybov v intraviláne obce Podhradie; dohoda s ministerstvom školstva SSR o konkretizácii spolupráce; pripomienky k čiastkovým úlohám Jednotného programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; pripomienky SAV k návrhu uznesenia vlády SSR o opatreniach na riešenie problémov úplatkárstva a korupcie; stanovisko SAV k učebným osnovám pre 2. ročník gymnázia; pripomienky k návrhu ČSAV – Projekt postgraduálneho kurzu o fermentáciách; pripomienky k rámcovej dohode medzi ČSAV a Ministerstvom školstva ČSR; stanovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra k návrhu na úpravu slovenského pravopisu; expertízny posudok statického výpočtu a konštrukcií nemocnice Bratislava-Ružinov; stanovisko k žiadosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra o mimoriadnu dotáciu; stanovisko SAV k návrhu na dopracovanie 7. päťročnice na úseku prípravy kvalifikovaných odborníkov; pripomienky SAV k návrhu programu diferencovanej ochrany prírody do r. 1985; pripomienky SAV ku koncepcii uplatnenia výtvarného umenia v investičnej výstavbe; pripomienky SAV ku koncepcii budovania Výskumného ústavu klinickej medicíny; pripomienky SAV k rámcovej dohode o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Ministerstvom školstva ČSR a SSR; pripomienky k správe o stave plnenia výskumných úloh na pracoviskách SAV v súvislosti s výstavbou vodných diel na Dunaji; informácia o stave a koncepcii rozvoja gerontológie v SSR; stanovisko k námetom zo zasadania 24. výboru RVHP k otázkam výroby robotov a mikroprocesorov; stanovisko k stavu ochrany prírody; stanovisko k analýze administratívnej náročnosti riadenia ekonomiky.
1704CII/161982496
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k rámcovej dohode o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom zdravotníctva ČSR; pripomienky k návrhu štatútu Výskumného ústavu lekárskej bioniky; stanovisko k návrhu na zlepšenie výživy obyvateľstva v ČSSR; pripomienky k návrhu novelizácie rokovacieho poriadku vlády SSR; pripomienky k publikácii k 30. výročiu založenia ČSAV; pripomienky k materiálu „Biotechnológie“; prognózy vedecko-technického rozvoja v systéme národohospodárskeho plánovania; pripomienky k smerniciam objaviteľskej a zlepšovateľskej činnosti v SAV; podklady k materiálu „Spôsoby získavania vysokočistých materiálov špecifických vlastností hlavne pre elektrotechniku“; stanovisko k „Návrhu koncepcie záchrany technických pamiatok a budovanie Slovenského technického múzea“; pripomienky k novelizácii výnosu FMTIR o odmeňovaní pracovníkov; pripomienky k správe o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti; pripomienky k správe o návrhu koncepcie ťažby a potreby geologických prieskumných prác; stanovisko Vedeckého kolégia SAV pre biologicko poľnohospodárske vedy k návrhu na zlepšenie výživy obyvateľstva ČSSR; stanovisko SAV k stavbe mestského veterinárneho zariadenia; pripomienky k návrhu organizačných, metodických a právnych zásad vedecko-technickej spolupráce štátov RVHP; pripomienky k návrhu zásad zákona o sústave základných a stredných škôl; stanovisko k materiálu Ing. Š. Ivaniča; pripomienky k materiálu o rozvoji genetiky na Slovensku; pripomienky k správe o meteorologickom zabezpečení národného hospodárstva; stanovisko k práci prof. Vašků o skúsenostiach s totálnou náhradou srdca.
1705CII/161983497
Expertízy, posudky, pripomienky
Posudok Vedeckého kolégia pre matematiku, fyziku a elektroniku na „Poznámky k problematike pohybu fyzikálnych objektov“; pripomienky k správe o hodnotení kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím; pripomienky k návrhu zásad pre zriadenie Spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; stanovisko k návrhu vyhlášky o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií; stanovisko SAV k správe o problematike metrologického zabezpečenia národného hospodárstva; stanovisko k materiálu o možnosti využívania vodíka ako paliva pre spaľovacie motory; stanovisko k dokumentu o ďalšom rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy; pripomienky k štúdii Zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie; žiadosť o pripomienky k návrhu kategorizácie výpočtových stredísk; pripomienky SAV k zmluve o medzinárodnom uložení mikroorganizmov k účelom patentového pokračovania; pripomienky k návrhu novely nariadenia vlády SSR o oblastnom plánovaní v SSR; stanovisko k návrhu zásad pre uzavieranie dohôd a zmlúv o spolupráci a združovaní pracovísk ČSAV s inými organizáciami; pripomienky k správe o stave vynálezcovstva a zlepšovateľstva; pripomienky k návrhu vyhlášky o zabezpečení majetku v socialistickom vlastníctve; stanovisko k zásadám jednotnej úpravy riadenia, vykonávania a kontroly zahraničných stykov; pripomienky k opatreniam na realizáciu uznesenia vlády SSR o neoprávnenom obohacovaní sa; pripomienky ku koncepcii vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie; stanovisko k správe o aktualizovanej koncepcii starostlivosti o životné prostredie v Bratislave do r. 2000; stanovisko k návrhu zákona o pôsobnosti federálnych ministerstiev; pripomienky k správe o vyhodnotení plánov kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja; stanovisko k správe Virologický ústav SAV a génové inžinierstvo; stanovisko Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV k projektu Spriemyselnenie výroby a výstavby úpravní a čistiarní vôd; zoznam vedecko-technických expertíz k rozvoju genetiky v SSR do r. 2000; pripomienky k autorským a recenzentským kolektívom učebníc občianskej náuky; pripomienky k zmene zmluvy o sústave vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros.
1706CII/161984497–498
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko k obnove súboru pamiatok nitrianskeho hradu; návrh právnej normy o psychologickej starostlivosti; pripomienky k správe o stave pedagogických vied na Slovensku; stanovisko k problematike zavádzania a využívania výpočtovej techniky v národnom hospodárstve; stanovisko k návrhu na nové zloženie československých národných komitétov; stanovisko ku koncepcii vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov; stanovisko k návrhu na zavedenie skupinového individuálneho štúdia biokybernetiky; stanovisko k pripravovaným oslavám 350. výročia založenia trnavskej univerzity v Maďarsku; spolupráca vedecko-výskumnej základne rezortu zdravotníctva a SAV; stanovisko k návrhu zásad pre umiestňovanie oddelení katedier vysokých škôl na pracoviskách SAV; pripomienky k správe o úlohách základného výskumu v oblasti strojárskej výroby; pripomienky k správe o plnení štátneho plánu štandardizácie; pripomienky k správe Vedeckého kolégia pre ekonomické vedy; stanovisko k projektu zabezpečenia prác na súhrnnej prognóze; pripomienky k správe o hodnotení výsledkov prestavby štúdia na vysokých školách; správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 100;497
pripomienky k návrhu organizačného poriadku ÚP ČSAV; pripomienky k obsahu odborných kandidátskych skúšok; pripomienky k návrhu programu šľachtenia kmeňov mikroorganizmov pre priemysel; doplnenie analýzy plnenia koncepcie rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku; informácia o príprave vydania slovníkov slovenského jazyka; pripomienky k materiálu Zhodnotenie spôsobu rozmiestňovania absolventov stredných a vysokých škôl; pripomienky k návrhu koncepcie využitia a výstavby priestorov pre realizačnú základňu v Petržalke; stanovisko k návrhu obsahového zamerania a zabezpečenia cyklických prác na súhrnnej prognóze; úlohy základného výskumu v riešení problematiky hromadného hynutia lesných drevín na Slovensku; pripomienky k návrhu stanoviska k zdokonalenej sústave plánovitého riadenia hospodárstva; návrh na zmenu sústavy fyzikálnych vedných odborov; pripomienky k programu UNESCO; plnenie opatrení vlády SSR o urýchlenom uplatňovaní výsledkov vedy v praxi; pripomienky k výskumnému plánu IIASA; pripomienky k projektu zamerania a zabezpečenia cyklických prác na súhrnnej prognóze rozvoja SSR; stanovisko k zabezpečovacej časti úlohy Výskum geologických štruktúr juhozápadnej časti Západných Karpát; pripomienky k návrhu kvalifikačného katalógu obchodno-prevádzkových funkcií; pripomienky k pripravovanej zmluve medzi Ministerstvom priemyslu a SAV; pripomienky k návrhu štatútu Slovenskej komisie vedecko-technického rozvoja; expertíza štúdie Aplikácia poznatkov gerontologickej psychológie v spoločenskej praxi; pripomienky k materiálu Opatrenia na zabezpečenie 10. zasadania ÚV KSČ; pripomienky k návrhu zásad hmotného a finančného zabezpečenia cudzincov študujúcich v ČSSR; pripomienky ku koncepcii výstavby ASR v ČSSR; uznesenia pracovnej skupiny na riešenie problémov ochranných prostriedkov; stanovisko k Plneniu štátneho plánu základného výskumu; stanovisko k materiálu o sústave študijných odborov a dĺžke štúdia na vysokých školách; pripomienky k problematike zvýšenia stability a životnosti oceľových stožiarov pre televízne a rozhlasové vysielanie; stanovisko k ďalšiemu rozvoju mesta Bratislavy; stanovisko k vykonávaciemu štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva; návrh úvodného slova ku Kontrole plnenia záverov VIII. zasadania ÚV KSČ; prínos novej metódy pre zisťovanie včasnej leukózy hovädzieho dobytka; stanovisko k Úlohám ČSAV pre prípravu plánu rozvoja vedy a techniky; stanovisko k návrhu riešenia úloh v rámci dohôd o spolupráci medzi SAV a Národným výborom mesta Bratislavy; návrh postupu pri rozpracovaní uznesenia vlády ČSSR o zaistení materiálov pre elektrotechniku; pripomienky k správe o plnení opatrení na rozvoj biologických technológií; pripomienky k Návrhu Dohody medzi vládou ČSSR a vládou ZSSR o spolupráci na vývoji robototechnických komplexov; informácia Ústavu technickej kybernetiky o realizačných výstupoch; pripomienky Ústavu technickej kybernetiky k plánu spolupráce s AV ZSSR; pripomienky SAV k Správe o stave a opatreniach o ochrane životného prostredia; stanovisko k výročnej správe ČSAV; stanovisko k výskumu ochrany lesných drevín pred ich odumieraním; stanovisko Jazykovedného ústavu SAV ku gramatickému písaniu úradného textu; stanovisko k materiálu centrál na počítačovú evidenciu publikovaných prác pracovníkov ČSAV; stanovisko Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy k problematike výhľadu počtu pracovníkov v perspektívnych odboroch vedeckej výchovy; správa o zabezpečovaní realizácie koncepcie biokomplexu – rastlinná výroba; stanovisko ÚP SAV k Rozboru účasti základného výskumu na riešenie potrieb energetiky ČSSR; správa o hlavných smeroch a oblastiach vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v r. 1986–1990; pripomienky k výhľadovej koncepcii rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku; plán emisie pamätných mincí v r. 1986–1990.498
1707CII/161985499–501
Expertízy, posudky, pripomienky
Správa o rozvoji základného výskumu v oblasti lekárskej genetiky v stredoslovenskom kraji; stanovisko k výhľadu počtu vedeckých pracovníkov v rezortoch SSR; pripomienky k plneniu koncepcie rozvoja socialistickej architektúry a urbanizmu v SSR; stanovisko k zaradeniu úlohy Zabezpečenie československých potrieb v imunomodelátoroch; informácia o vývoji plazmových technológií nanášania vrstiev na niektorých pracoviskách na Slovensku; stanovisko k zásadám hlavných smerov plánovaného riadenia kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja; pokyny Úradu pre normalizáciu a meranie k spresneniu štátneho plánu štandardizácie; pripomienky k osnove koncepcie investičnej výstavby a k analýze komplexnej bytovej výstavby; stanovisko k zaradeniu úlohy Výskum a overovanie psychotroniky a juvenológie v poľnohospodárstve; pripomienky ku koncepcii rozvoja výpočtovej techniky v SAV; stanovisko k plneniu plánov vedeckej výchovy na 7. päťročnicu; pripomienky ku generálnemu hesláru Malej encyklopédie Slovenska; stanovisko k návrhu štátneho plánu technického rozvoja; správa o plnení normalizačnej úlohy RVHP – Ochrana proti korózii v stavebníctve; návrh stanoviska k listu ŠKVTIR o spracovaní prognóz strategických medziodvetvových smerov; stanovisko k správe o súčasnom stave a opatreniach k tvorbe a ochrane životného prostredia; vecné a metodické východiská pre tvorbu prognóz ČSR a SSR; stanovisko k výročnej správe o činnosti SAV za r. 1984; stanovisko k návrhu zásad a postupu realizácie zmien v spôsobe riadenia ÚP ČSAV; stanovisko k návrhu na zriadenie spoločného pracoviska chemických a biochemických procesov SAV, Ministerstva priemyslu SSR a Ministerstva školstva SSR; pripomienky k návrhu výročnej správy ČSAV za r. 1985; stanovisko k návrhu koncepcie rozvoja Chemických závodov Juraja Dimitrova v rokoch 8.–9. päťročnice; stanovisko k Variantnej hypotéze východísk prognózy vedecko-technického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR do r. 2010; návrh na vybudovanie Československého laboratória pre synchrotrónové žiarenie; stanovisko k materiálom z rokovania SKVTIR; stanovisko k Správe o plnení štátneho plánu rozvoja vedy a techniky; stanovisko k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády ČSSR ku koncepcii rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov; stanovisko k návrhu zásad zákona o štátnom skúšobníctve; stanovisko k správe o plnení štátneho plánu štandardizácie; stanovisko k správe o zaistení úloh vykonávacích štátnych plánov technického rozvoja; pripomienky k projektu Technológia génovej manipulácie; stanovisko k materiálu spoločné vecné a metodické východiská súhrnnej prognózy; pripomienky k príprave štátneho plánu základného výskumu; pripomienky k návrhu vyhlášok Úradu pre patenty a vynálezy;499
stanovisko k uzatváraniu zmlúv a dohôd SAV s inými inštitúciami; pripomienky k podkladovému materiálu pre zjazd KSS; pripomienky k Dlhodobému programu rozvoja biotechnológií v ČSSR; návrh na vytvorenie Vedecko-výskumno-pedagogického združenia pre problematiku pôdy; stanovisko Literárnovedného ústavu SAV k rukopisu knihy prof. dr. F. Miku, DrSc.: Analýza literárneho diela; stanovisko k rezortnej úlohe výstavba automatizovaného systému riadenia v ČSAV; stanovisko k projektu Racionálna priestorová organizácia urbanizovaného prostredia; štúdia o biotechnologických, diagnostických a liečebných produktoch a ich zabezpečení v základnom výskume; stanovisko k návrhu úloh na riešenie v rámci dohôd o spolupráci medzi SAV a Národným výborom mesta Bratislavy; stanovisko k Analýze vedecko-výskumnej základne riadenej ústrednými orgánmi SSR; pripomienky k návrhu rozvoja československých plazmových technológií; stanovisko k úlohe riadiaci systém inteligentného robota a robotizovaného pracoviska; stanovisko k projektu základné aplikácie elektronizácie vo vybraných úsekoch národného hospodárstva; stanovisko k realizácii vedecko-technickej politiky v rezorte poľnohospodárstva a výživy; stanovisko k problematike výroby mikrobiálnych bielkovín; stanovisko k správe o vyhodnotení 8. päťročného plánu; stanovisko k správe o plnení koncepcie rozvoja architektúry a urbanizmu v SSR; stanovisko k správe k návrhu doplnku smerného územného plánu Bratislavy; odpoveď na dotaz o pestovaní chrenu; posudok k materiálu Základný výskum v oblasti celulózy a papiera; plnenie štátneho plánu štandardizácie za 1. polrok 1985; pripomienky k návrhu štatútu spoločného ocenenia ministra priemyslu SSR a predsedu SAV; posudok k problematike výroby beta-escínu zo semien pagaštanu konského; stanovisko k novelizovanej vyhláške o vedeckej výchove; pripomienky k inovácii onkologického programu SSR; stanovisko k návrhu zdokonalenia výberu tém kandidátskych a dizertačných prác; stanovisko ku koncepcii metrologického zabezpečenia československého národného hospodárstva; stanovisko k projektu Vybrané biotechnológie; stanovisko k organizačnému poriadku Informačného centra SAV; stanovisko k dohode o spolupráci medzi Slovenskou odborovou radou a SAV; stanovisko I. oddelenia k projektu Interkozmos; námety na doplnenie projektu rozvoja biotechnológií; stanovisko k správe o zdravotníckom výskume a výrobe zdravotníckej techniky; úvodné slovo k správe o štátnom pláne základného výskumu; posudok prihlášky objavu Š. Ridzoňa; stanovisko k hlavným smerom rozvoja vedy a techniky do r. 2000; stanovisko k správe o plnení štátneho plánu technického rozvoja v 1. polroku 1985; stanovisko k informácii o stave prác na programe elektronizácie československého národného hospodárstva; stanovisko k návrhu štátneho plánu základného výskumu na r. 1986; stanovisko k programom Interkozmos; žiadosť Predsedníctva SAV o realizáciu uznesenia vlády ČSSR o rozvoji malotonážnych výrob chemického priemyslu; informácia o rezervácii Júrsky Šúr; stanovisko k návrhu spracovávania ochrany a správy historických knižných fondov; pripomienky k nariadeniu vlády ČSSR o sústave študijných odborov a dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách; pripomienky k organizačnému poriadku Informačného centra SAV; stanovisko ku kontrolnej správe ÚV KSČ o ďalšom rozvoji československej výchovnovzdelávacej sústavy; pripomienky k Aktuálnym otázkam zaostale žijúcich cigánskych občanov; pripomienky k Dohode o spolupráci na problematike Zhubné novotvary, Ochrana srdca a ciev, Lekárske imunologické preparáty; stanovisko k spolupráci na problematike Biotechnológie v lekárstve; pripomienky k dlhodobému komplexnému programu elektronizácie vo výchove a vzdelávaní; stanovisko k programu rozvoja biotechnológií v ČSSR; stanovisko k predbežnému návrhu hlavných úloh spolupráce s členskými štátmi RVHP; pripomienky k programu robotizácia technologických procesov; pripomienky k upresneniu účasti československých organizácií v prioritných smeroch programov vedecko-technického pokroku;500
stanovisko k ochrane a využívaniu genofondu organizmov na území SSR; stanovisko k správe o stave a problémoch rozvoja jednotnej sústavy knižníc na Slovensku; pripomienky k vyhláške o dokumentácii stavieb; pripomienky k Plánu opatrení na realizáciu Programu dlhodobej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR; žiadosť o stanovisko k návrhu pre štúdium a skúšky z cudzích jazykov vo vedeckej ašpirantúre; stanovisko k hodnoteniu efektívnosti práce priamo riadených organizácií vedecko-výskumnej základne ČSSR; pripomienky ku kontrole dohôd o spolupráci medzi ústavmi Oddelenia vied o neživej prírode a odbormi Národného výboru mesta Bratislavy; pripomienky k návrhu dohody o spolupráci v oblasti mikrobiologickej syntézy medzi Slovenskou komisiou vedecko-technického a investičného rozvoja a Hlavnou správou mikrobiologického priemyslu pri Rade ministrov ZSSR; pripomienky k smernici pre kontrolu plánu rozvoja vedy a technických investícií; stanovisko k návrhu dohody medzi ČSSR a Rakúskou republikou o spolupráci v ochrane životného prostredia; stanovisko k vyhodnoteniu poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex; stanovisko ku kontrole záverov materiálu Rozvoj prístrojovej techniky; stanovisko k výsledkom programu rozvíjania účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji; stanovisko k správe o smeroch rozvoja a uplatnenia československej vedy; stanovisko ku koncepcii výskumu v lekárskych vedách; úvodné slovo k hlavným úlohám SAV po XVII. zjazde KSČ; námety do zmluvy o spolupráci medzi SAV a Ministerstvom priemyslu SSR; materiály rezortných orgánov zaslané SAV na vedomie; návrh na schválenie územných a hospodárskych zásad pre spracovanie územného plánu Bratislavy; využitie prognostických prác v národnom hospodárstve; ekologický generel ČSSR; stanovisko Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj k urbanistickej štúdie sídelného útvaru Podkarpatského sídelného pásu s prognózou útvaru Záhorie–Bratislava; stanovisko k podmienkam vývoja a výroby stavebných žeriavov; informácia o možnosti výstavby školy v prírode v Tatranskej Kotline.501
1708CII/161986502–507
Expertízy, posudky, pripomienky
Žiadosť o vypracovanie posudku na autorské osvedčenie Spôsob prípravy D-manozy; stanovisku k návrhu plánu v poľnohospodársko priemyslovom komplexe; žiadosť primátora Bratislavy o vypracovanie stanoviska k programu automatizácie prác na Slovenskej plánovacej komisii; stanovisko ku koncepčným zámerom exportu zariadení pre biotechnologické výrobné procesy; pripomienky SAV k Pokynom ČSAV pre štúdium a skúšky z cudzích jazykov vo vedeckej ašpirantúre; stanovisko k rozvoju Bratislavy do r. 1995 a k voľbe medzi Záhorským a Podkarpatským sídelným pásmom; stanovisko k Návrhu územných a hospodárskych zásad pre spracovanie územného plánu Bratislavy do r. 2010; stanovisko k návrhu správy o účasti SAV na projekte novej generácie počítačov; výsledky expertíznej činnosti pracovných skupín SAV pri previerke stratovosti niektorých podnikov v rezortoch Ministerstva priemyslu a Ministerstva stavebníctva SSR; informácia o hlavných smeroch hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na úseku chemického a farmaceutického priemyslu z pohľadu II. oddelenia vied SAV; stanovisko k predĺženiu dohôd o spolupráci na problematike „Zhubné novotvary“, „Ochorenie srdca a ciev“, „Lekárske imunologické novotvary“; stanovisko k ekologickému generelu ČSSR; pripomienky k návrhu na zriadenie Slovenského strediska diaľkového prieskumu Zeme; stanovisko k Ekologickému generelu ČSSR a metodickému postupu pre spracovanie návrhov oblastných a odvetvových koncepcií; stanovisko k návrhu na vytvorenie Medzinárodného strediska elektroniky a informatiky v Moskve; stanovisko k projektu Encyklopédie Bratislavy; stanovisko k Hlavným smerom hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na r. 1986–1990; stanovisko k návrhom udelenia odmien riaditeľom; stanovisko k vyhláške na zriadenie chránenej krajinnej oblasti Záhorie; stanovisko týkajúce sa riešenia problematiky tomografu na báze magnetickej rezonancie; stanovisko k aktualizovanej koncepcii tvorby a ochrany životného prostredia v Bratislave; stanovisko k Programu automatizácie prác na Slovenskej plánovacej komisii; stanovisko k doplnku územného plánu územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava, Spišská Magura; stanovisko k plánu rozvoja vedy a techniky poľnohospodársko priemyslového komplexu; stanovisko k opatreniam na prevenciu AIDS v SSR; stanovisko k návrhu na vytvorenie toxikologického pracoviska pre oblasť poľnohospodárstva a výživy; ideový zámer na zriadenie Areálu umenia a vedy; stanovisko k spolupráci RVHP v oblasti nových materiálov a technológií výroby a spracovania; stanovisko k návrhu poverovacej listiny na funkciu vedúceho pracoviska pre výrobnohospodársku jednotku VÚKOV Prešov; stanovisko k správe o plnení programu diferencovanej ochrany prírody; pripomienky k plánu spolupráce s AV USSR; informácia o porade k zabezpečeniu investičných akcií v 8. päťročnici; pripomienky k návrhu výročnej správy o činnosti ČSAV; stanovisko k návrhu zásad zdokonaleného systému riadenia akosti v československom národnom hospodárstve; pripomienky k návrhu 8. päťročného plánu rozvoja vedy a techniky a štandardizácie; pripomienky k návrhu zásad zákona o postgraduálnom štúdiu; pripomienky k návrhu ekonomických nástrojov k účinnejšej ochrane lesného pôdneho fondu; stanovisko k pracovnoprávnej spôsobilosti mladistvých; stanovisko k realizačnému programu elektronizácie vo výchove a vzdelávaní; stanovisko k rozborovým a koncepčným podkladom možností využitia lignocelulózových materiálov pre biologické technológie v ČSSR; pripomienky k návrhu legislatívnych pravidiel vlády SSR; pripomienky k Úprave o hygienických požiadavkách na kozmetické prípravky; stanovisko k Správe o stranícko-politickej a vedecko-výskumnej práci na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach; stanovisko ku Kontrolnej správe o rozvoji chemického priemyslu; stanovisko ku Kontrolnej správe o plnení úloh koncepcie starostlivosti o životné prostredie; stanovisko ku koncepcii výskumu v lekárskych vedách;502
pripomienky k správe o plnení opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd na Slovensku; pripomienky k správe o stave bezpečnosti a ochrane zdtavia pri práci; stanovisko k informácii o zložení rád štátnych programov základného výskumu; pripomienky k osnove správy o činnosti SAV; pripomienky k materiálu o ochrane a racionálnom využívaní genofondu organizmov v SSR; plnenie štátneho plánu štandardizácie za 1. polrok 1986; stanovisko k rozborovým a koncepčným podkladom o možnostiach využitia lignocelulózových materiálov; pripomienky k návrhu smernice o využívaní prostriedkov na mimoriadne odmeny; pripomienky k návrhu smernice o oponentskom konaní; stanovisko k Pokynom pre výber, vysielanie a zabezpečenie vedeckej kvalifikácie v zahraničí; stanovisko k Dohode o spolupráci na využitie biotechnológií v poľnohospodárstve štátov RVHP; stanovisko k návrhu zákona SNR o umelom prerušení tehotenstva; stanovisko III. Oddelenia vied SAV k pripomienkam Národného výboru Bratislavy k úlohám SAV; rozšírenie vedeckej spolupráce ČSAV/SAV s Akadémiou pre vedecký výskum a techniku Egyptskej arabskej republiky; pripomienky k Dohode o spolupráci na problematike Hygiena životného prostredia, Hygiena práce a choroby z povolania; stanovisko k projektovej úlohe stavby Niklová huť Sereď, skládka luženca; stanovisko k príprave podujatia INTERBIOTECH; stanovisko k problému firmy Velaz o odbere krmiva ošetreného ionizujúcim žiarením; pripomienky k návrhu zákona o postgraduálnom štúdiu; stanovisko k správe o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách; stanovisko k nariadeniu vlády o vyhlásení časti západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku; pripomienky k nariadeniu vlády o chránených oblastiach pripodzenej akumulácie vôd; pripomienky k návrhu smernice o výročnom hodnotení činnosti ČSAV; stanovisko k smerniciam o výročnom hodnotení činnosti SAV; stanovisko k Správe o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu; stanovisko k výsledkom 119. zasadania Výkonného výboru RVHP;503
stanovisko k návrhu zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva; stanovisko k novému zneniu návrhu správy o opatreniach na znižovanie hluku; stanovisko k vzorovej zmluve o tematickej spolupráci akadémií k návrhu organizačného poriadku ÚP SAV; pripomienky k návrhu zásad o poľnohospodárskom družstevníctve; pripomienky k interným predpisom o vypracovávaní výročnej správy; stanovisko k riešeniu skládky luženca albánskeho v Niklovej huti v Seredi;504
stanovisko k dohovoru č. 111 Medzinárodnej organizácie práce o diskriminácii v zamestnaní; stanovisko k dohode o spolupráci medzi ČSSR a ZSSR o technickej normalizácii; pripomienky k Výsledkom druhej etapy analýzy efektívnosti vybraných priamo riadených organizácii vedecko-výskumnej základne; stanovisko k návrhu vecných problémov rozvoja; stanovisko ku kontraktom Ústavu technickej kybernetiky SAV; stanovisko k správe o ochrane, zúrodňovaní a využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu; pripomienky k Dohode o spolupráci medzi ČSAV/SAV a Československou vedecko-technickou spoločnosťou; stanovisko k správe o výsledkoch zapojenia organizácií SSR do riešenia úloh programu vedecko-technického pokroku; výsledky spolupráce SAV s Maďarskou AV pri ekologickom výskume územia v okolí vodného diela na Dunaji; správa o riešení požiadaviek Ministerstva priemyslu SSR s centrami II. oddelenia vied SAV; stanovisko k materiálu rekonštrukcia a modernizácia výrobnej základne Federálneho ministerstva všeobecného strojárenstva; stanovisko k správe o riešení ekologických problémov čistoty vôd; koncepcia výstavby automatizovaného systému riadenia v SAV; správa o podiele základného výskumu na rozvoji robotizácie v ČSSR; stanovisko k správe o stave a predpokladoch vývoja lesného hospodárstva; posudok štúdie Biotechnologický výskum a rozvoj šlachtiteľsko-technologického komplexu v Modre; informácia o porade k zabezpečeniu 5. komplexného programu vedecko-technického pokroku krajín RVHP do r. 2000; pripomienky k návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti; oponentúra libreta Klenotnice na Bratislavskom hrade;505
stanovisko k zásadám pre poskytovanie mimoriadnych odmien z prostriedkov Prezídia ČSAV; stanovisko k návrhu na združenie prostriedkov k výstavbe experimentálneho pracoviska rastlinnej výroby pri Agrokomplexe v Nitre; pripomienky k návrhu spresnenia koncepcie činnosti Fyziologického ústavu ČSAV; prehľady o expertízach a analyticko-podkladových štúdiách pre stranícke a štátne orgány; pripomienky k štatútu Československej akadémie poľnohospodárskej; stanovisko k prehľadu zmlúv a dohôd o spolupráci SAV s inými inštitúciami; informácia pre ÚV KSS o riešení problematiky jadrovej energetiky; stanovisko k hlavným smerom a úlohám zdravotníctva; stanovisko ku koncepcii výskumu v lekárskych vedách do r. 2000; pripomienky k návrhu zásad zákona o vyhlasovaní všeobecne záväzných predpisov; pripomienky k návrhu zásad zákona o zbierke zákonov; stanovisko ku konceptu návrhu koncepcie starostlivosti o životné prostredie a racionálne využívanie prírodných zdrojov; koncepcia výskumu v lekárskych vedách do r. 2000 a predpoklady pre účasť pracovísk na jej realizácii; stanovisko k návrhu zásad zákona o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat; stanovisko k správe o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách; stanovisko k návrhu zabezpečenia úloh z dohody medzi ČSSR a ZSSR o činnosti spoločných podnikov a združení; stanovisko k správe o realizácii úloh na výstavbe Východoslovenskej nížiny; stanovisko k správe o zabezpečení výskumu v rezorte poľnohospodárstva a výživy; stanovisko k správe o zabezpečení výskumu a výroby enzýmov v rezorte poľnohospodárstva; stanovisko k správe o legislatívnych úlohách vlády SSR; pripomienky k zásadám riadenia jednotnej výskumnej a vývojovej základne v ČSSR; stanovisko k materiálu o experimentálnom overovaní štúdia v odbore materiálové inžinierstvo; stanovisko k návrhu experimentu v sústave plánovitého riadenia; závery z porady o komplexnom zabezpečení výskumu a výroby bovinného fetálneho séra; stanovisko k návrhu zákona o Národnej cene SSR; stanovisko k návrhu zákona o zvláštnom príspevku baníkom; stanovisko k návrhu zásad zákona o ochranných známkach; stanovisko k návrhu zabezpečenia úloh z dohody o spolupráci medzi ČSSR a ZSSR o vzťahoch medzi združeniami a organizáciami; stanovisko k správe o vývoji spolupráce organizácii riadenými ústrednými orgánmi ČSSR a SSR; návrh organizačného zabezpečenia spoločného postupu v organizáciách vedecko-výskumnej základne v SSR pri budovaní centrálnych laboratórií; stanovisko k pripomienkam rezortov k Hlavným úlohám SAV; stanovisko k návrhom štátnych programov rozvoja; správa o príprave novelizácie zásad odmeňovania pracovníkov organizácií výskumnej a vývojovej základne; pripomienky k návrhu smerníc o výročnej správe; pripomienky k návrhu legislatívnych pravidiel vlády SSR; doplnenie správy o plnení úloh vedecko-technického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi; stanovisko k správe zhodnotenia výsledkov štátneho plánu základného výskumu; stanovisko k návrhu plánu rozvoja vedy a techniky poľnohospodársko-priemyslového komplexu; stanovisko k „Novším smerom v psychológii a potrieb ich rozvíjania v SSR“; stanovisko k návrhu mimoriadnych odmien ČSAV za výskumné výsledky; stanovisko k stavu prác na komplexnom programe vedecko-technického pokroku krajín RVHP;506
materiály rezortných orgánov zaslané SAV na vedomie; metodický postup pre spracovanie návrhov odvetvových koncepcií starostlivosti o životné prostredie do r. 2000; zásady štátnej koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia; vyhláška o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch; vyhláška, ktorou sa určujú banské stroje a pomôcky používané pri banskej činnosti; vyhláška o postupe na ochranu a využitie výhradných ložísk pri ich vyhľadávaní a prieskume; vyhláška o správe výhradných ložísk; vyhláška o vykonávaní geologických prác; vyhláška o oprávnení a odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác; vyhláška o registrácii geologických prác; zákon o vykonávaní geologických prác; prognostické informácie; niektoré problémy prognózovania vedy; informácia o prístupe ČSSR k budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov.507
1709CII/161987507–509
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko k návrhu plánu akčných opatrení na r. 1987; pripomienky k dohode o spolupráci medzi ČSSR a NSR v oblasti životného prostredia; stanovisko Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj k zapojeniu Centra fyziologických vied SAV do problematiky molekulárne genetickej diagnostiky genetických chorôb; stanovisko k plneniu uznesenia vlády ČSSR o koncepcii hospodárskeho a sociálneho rozvoja Severočeského kraja; stanovisko k materiálu Ochrana podzemných vôd; stanovisko k Návrhu na zriadenie Spoločného pracoviska pre vývoj novodobých insekticídov Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV a Spolany Neratovice; informácia o zmluvách, kontraktoch a vedecko-výskumných výsledkoch za r. 1986 na pracoviskách II. oddelenia vied SAV; stanovisko k návrhu zásad zákona o poľnohospodárskom družstevníctve; stanovisko predsedu SAV k listu primátora mesta Bratislavy; stanovisko ku koncepcii využitia enzýmov a bioafinitných molekúl v oblasti chemického priemyslu a biofarmatiky; stanovisko ku kontrolnej správe o uplatňovaní zákona starostlivosti o zdravie ľudu; stanovisko k správe o stave prác na účasti ČSAV/SAV na komplexnom programe vedecko-technického pokroku krajín RVHP; stanovisko k úlohe Výskum a vývoj technológií výroby súčiastok z konštrukčnej keramiky; komentár k Návrhu zabezpečenia rozvoja spektroskopických metód v ČSSR; stanovisko k súboru základných pedagogických dokumentov pre stredné zdravotnícke školy; stanovisko k správe o zameraní hospodárskeho plánu technického rozvoja rezortu FMEP ČSSR; stanovisko k rozboru práce a poslania THS ÚSV SAV; stanovisko k správe o problematike zlepšenia životného prostredia; pripomienky k správe o činnosti realizačnej základne SAV; pripomienky k návrhu vyhlášky o konaní pri zmenách termínov pri rozostavaných akciách výstavby; stanovisko k správe o stave lesného hospodárstva; stanovisko k návrhu udelenia titulu zaslúžilý vynálezca Ing. J. Brtkovi, CSc.; stanovisko k návrhu experimentu na realizáciu koncepcie rozvoja ovčiarstva cestou Agrokombinátu; stanovisko k správe o dodávateľskom zabezpečení stavieb; stanovisko k realizácii výsledku vývoja uhlíkových sorbentov v Ústave polymérov SAV; pripomienky k doplnkom Zákonníka práce o pracovno-právnych vzťahoch; informácia o účasti Spoločného pracoviska SAV a Slovenskej vysokej školy technickej pre výskum biotechnológie potravín na činnosti Biotechnologického centra v Modre; upresnenie stanoviska k návrhom na zabezpečenia komplexného riešenia pitnej vody v ČSSR; zoznam dokumentov v RVHP k otázkam vedecko-technickej spolupráce; stanovisko k návrhu na zmeny v úprave riadenia THS ÚSV SAV v Bratislave; poznámky k hodnoteniu efektívnosti realizačnej základne Centra chemického výskumu; pripomienky k návrhu zákona o štátnom rozpočte; stanovisko k návrhu novely Právnej úpravy o vnútorných pomeroch priamo riadených pracovísk Centra fyziologických vied SAV; stanovisko k materiálu Plánovanie a usmerňovanie vedecko-technického rozvoja; stanovisko k Národnému parku Malá Fatra; stanovisko k návrhu vedeckých rád a ich vedúcich; stanovisko k príprave dlhodobého výhľadu sociálneho a vedecko-technického rozvoja; stav prípravy stretnutia vedenia SAV a Ministerstva priemyslu SSR; stanovisko k opatreniam na realizáciu záverov 5. zasadania ÚV KSČ v oblasti vedecko-technického rozvoja pôsobnosti ústredných orgánov SSR; stanovisko k Správe o plnení štátneho plánu technického rozvoja na r. 1986; pripomienky k návrhu zákona SNR o vydávaní a rozširovaní kníh; stanovisko k informácii o zdravotnom stave lesov; stanovisko k návrhu koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia; stanovisko k námetom z diskusie na L. Valnom zhromaždení SAV; stanovisko k návrhu úlohy Vybrané biotechnológie pre medicínu; stanovisko stanovisko k textu Vyhlášky ministra zahraničných vecí o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických zbraní; návrh postupu pre prácu s vyhranenými vedeckými osobnosťami na pracoviskách SAV; stanovisko k návrhu na zefektívnenie činnosti a postavenia Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj; stanovisko k príprave námetov tém plánu základného výskumu; stanovisko k správe o výsledku previerky sprogresívnenia technicko-ekonomických parametrov plánu v oblasti rozvoja biotechnológií; stanovisko k informácii o výsledkoch 40. zasadania Svetového zdravotníckeho zhromaždenia; stanovisko k informácii o pripravenosti absolventov vysokých škôl pre prax; stanovisko k rámcovým záverom analýzy účinnosti zabezpečenia spolupráce ČSAV s praxou; stanovisko k návrhu systémových opatrení na zabezpečenie vyššieho tempa vedecko-technického pokroku; stanovisko k problematike riešenia bytovej hygieny; stanovisko k návrhu zásad zákona o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemien zvierat; pripomienky k správe o plnení úloh vedecko-technického rozvoja v SSR; pripomienky k návrhu správy o stave a úrovni právnych služieb; stanovisko k Hlavným smerom ekonomického, sociálneho a územného rozvoja Bratislavy do r. 2010; stanovisko II. oddelenia vied SAV k činnosti centrálnych laboratórií; úvodné slovo ku komplexnému programu vedecko-technického pokroku členských krajín RVHP; stanovisko k návrhu na zriadenie Komisie vlády SSR pre prevenciu AIDS; stanovisko k Správe o plnení úloh v oblasti rozvoja biotechnológií; námety na skvalitnenie práce ÚP SAV;507
stanovisko k materiálu o dlhodobom výhľade rozvoja SSR do r. 2000; stanovisko k správe o zintenzívnení rozvoja komplexnej automatizácie a robotizácie; stanovisko k správe o plnení programu rozvíjania účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom pokroku; stanovisko k Štátnemu cieľovému programu „Rozvoj aplikácií elektroniky vo vybraných úsekoch hospodárstva“; stanovisko k Úprave zloženia odborných sekcií Slovenskej komisie vedecko-technického a investičného rozvoja; pripomienky k návrhu Výnosu Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o prideľovaní mzdových prostriedkov; pripomienky k návrhu vyhlášky Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o obsadzovaní funkcií; pripomienky k návrhu Vyhlášky o evidencii knižníc; stanovisko k správe o plnení úloh vedecko-technického rozvoja v SSR; stanovisko k návrhu na zrušenie Komisie vlády SSR pre koordináciu prác na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí; pripomienky k Metodickému doporučeniu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí k zamestnávaniu pracovníkov výskumnej základne; úvodné slovo k Programovému dokumentu Hlavné úlohy SAV po XVII. zjazde KSČ; pripomienky k návrhu na vybudovanie spoločného laboratória pre výskum ľudských retrovírusov; pripomienky k návrhu na vybudovanie spoločného laboratória pre racionálnu imunomodulačnú liečbu; pripomienky k návrhu na udelenie pamätnej medaily k 200. výročiu narodenia J. E. Purkyně; stanovisko k Správe o zabezpečení 8. päťročného plánu rozvoja vedy a techniky; stanovisko k Návrhu Dohovoru medzi vládou ČSSR a Spolkovou republikou Nemecko o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia; pripomienky k radám kľúčových smerov; stanovisko k materiálu Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o zaradených úlohách štátneho plánu výskumu; stanoviská k návrhu zákona o štátnom podniku; stanovisko k programu rozvoja Nové materiály a technológie ich výroby; stanoviská k návrhu konkretizácie úloh z dohody o spolupráci s Ministerstvom priemyslu; informácia o zapojení bratislavských pracovísk SAV do riešenia komplexného programu vedecko-technického pokroku krajín RVHP; stanovisko k správe o vývoji vynálezcovstva a zlepšovateľstva za r. 1986; pripomienky k materiálu Výsledky druhej etapy analýzy efektívnosti organizácií vedecko-výskumnej základne; vybrané problémy k analýze československej výchovno-vzdelávacej sústavy; prognóza ekonomického rozvoja SSR do r. 2010; znalecký posudok za využitie vynálezu AO č. 24431;508
stanovisko k spracovaniu rozvojových štúdií územia Gabčíkovo–Nagymaros; stanovisko k začleneniu Ústredného archívu do Informačného centra; stanovisko Archeologického ústavu SAV k Rímskemu castrum Laugaritio; stanovisko k návrhu na zriadenie Centra biologicko-poľnohospodárskych vied v Košiciach; návrh programu komplexného výskumu človeka v SSR; opatrenia na prehĺbenie demokracie v SAV; zásady prebudovania hospodárskeho mechanizmu ČSSR v podmienkach riadenia SAV; urbanistický rozvoj Bratislavy.509
1710CII/161988510–512
Expertízy, posudky, pripomienky
Stanovisko k územným a hospodárskym zásadám spracovania územného plánu Bratislavy do r. 2000; stanovisko k správe o realizácii programu účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji; stanovisko k Návrhu opatrení na zlepšenie situácie v ochrane prírody Národného parku Nízke Tatry; rozbor práce ÚP SAV v oblasti štátneho plánu základného výskumu; stanovisko ku kategorizácii laboratórnych potkanov a myší; stanovisko k návrhu na zabezpečenie potrieb pesticídov pre československé poľnohospodárstvo; stanovisko k návrhu na zriadenie Komisie vlády SSR pre prevenciu AIDS; stanovisko k Návrhu na udelenie súhlasu k modernizácii a rekonštrukcii výroby hydrauliky v chránenej oblasti na Žitnom ostrove; stanovisko k správe o stave a úlohách zabezpečovania akosti strojníckych konštrukcií; stanovisko k súboru opatrení na využitie pôdneho fondu v podmienkach a dôsledkoch výstavby vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros; správa o výsledkoch navrhovaných do súbornej správy SAV za Ústav fyziológie hospodárskych zvierat; stanovisko k správe o podiele rezortnej vedecko-výskumnej základne na intenzifikácii poľnohospodárskej výroby; stanovisko k správe o urýchlení rozvoja chemického priemyslu SSR; návrh programu na vypracovanie koncepcie reštrukturalizácie výrobnej základne po r. 2000; pripomienky k Výsledkom analýzy riešiteľskej úrovne a výslednosti práce vedeckých pracovísk SAV; návrhy do diskusie podpredsedu SAV s námestníkom ministra školstva SSR; stanovisko SAV k Programu rozvoja a uplatnenia československej vedy v rezorte školstva v 8. päťročnici; pripomienky k návrhu zákona o poľnohospodárskej dani; stanovisko k návrhu na pristúpenie ČSSR k dohovoru o psychotropných látkach; stanovisko k návrhu zákona o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku; stanovisko k návrhu zákona o poľnohospodárskom družstevníctve; tematický rozbor plnenia plánu personálneho a sociálneho rozvoja; stanovisko k správe o koncepcii tvorby a ochrany životného prostredia v Ružomberku; stanovisko k analýze československej výchovno-vzdelávacej sústavy; stanovisko k správe o činnosti spoločnej komisie Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre biotechnológie; stanovisko k návrhu na uzatvorenie dohody medzi ČSSR a Guinea Bissau o spolupráci v zdravotníctve; stanovisko a opatrenia v súvislosti s publikáciou „Bratislava nahlas“; pripomienky k návrhu zásad zákona SNR o štátnej ochrane prírody; stanovisko k návrhu vykonávacích vyhlášok zákona SNR o geologických prácach, Slovenskom geologickom úrade a banskom zákone; pripomienky k pracovnej verzii Správy o činnosti SAV; pripomienky k návrhu nariadenia vlády SSR o Pieninskom národnom parku; stanovisko k návrhu na dotvorenie vedecko-výskumného a školského krajinno ekologického potenciálu v Banskej Štiavnici; stanovisko k návrhu programu na vypracovanie koncepcie reštrukturalizácie výrobnej základne po r. 2000; stanovisko k správe o opatreniach v boji proti AIDS; návrh na reštrukturalizáciu výrobnej základne chemického priemyslu v SSR po r. 2000; úlohy SAV vyplývajúce z opatrení na zlepšenie situácie v ochrane prírody Národného parku Nízke Tatry; stanovisko ku koncepcii výskumu výpočtových prostriedkov SAV v 9. päťročnici; stanovisko k správe o opatreniach na ochranu povrchových a podzemných vôd na Slovensku; stanovisko k návrhu na zriadenie Akadémie lekárskych vied ČSSR; stanovisko ku komplexnému uplatneniu prestavby hospodárskeho mechanizmu v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe; stanovisko k návrhu stavieb na 9. a 10. päťročnicu; stanovisko vedeckého kolégia k Analýze československej výchovno-vzdelávacej sústavy; opatrenia SAV na zlepšenie životného prostredia na území Nízke Tatry, Západné Tatry a Orava; stanovisko II. oddelenia vied SAV k súčasnému stavu a výhľadu vybavenia SAV vedeckými pracovníkmi podľa skupín odborov vedeckej výchovy; stanovisko ku štátnej koncepcii ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov; stanovisko k správe o plnení opatrení koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia; obsahové a organizačné zabezpečenie zvyšovania kvalifikačnej úrovne vybraných riadiacich pracovníkov SAV; stanovisko k návrhu na uzavretie dohody medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o vzájomnej pomoci pri výstavbe diela Gabčíkovo–Nagymaros; pripomienky k odvetvovej koncepcii SAV do r. 2005; stanovisko k udeleniu súhlasu na odňatie chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre rozšírenie vedných zdrojov z lokality Svidník; stanovisko k správe o stave ochrany prírody na území TANAP-u; stanovisko k vyhláške o chránenej oblasti Strážovské vrchy; stanovisko k správe o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu; pripomienky k návrhu na prestavbu celkového života SAV; stanovisko ku koncepcii dvojročnej pomaturitnej prípravy absolventov stredných škôl pre úsek konzervátorstva; stanovisko k správe o výsledkoch kontroly cudzorodých látok v poľnohospodárskych produktoch; pripomienky k nariadeniu vlády o národných kultúrnych pamiatkach; žiadosť o vykonanie expertízy prototypom počítača bankoviek; pripomienky k návrhu normy RVHP – metrológia; stanovisko k sťažnosti o podávaní vysokých dávok inzulínu pacientom; stanovisko k Návrhu na vytvorenie Medzinárodného centra vedeckých informácií o ľudských právach; stanovisko k správe o výsledkoch pasportizácie potenciálnych zdrojov znečisťovania zásob pitnej vody na Žitnom ostrove; stanovisko k návrhu výnosu o hygienických požiadavkách na kozmetické prostriedky; stanovisko k spôsobu riešenia ekologických úloh v súvislosti s prevádzkou sústavy vodných diel na Dunaji; stanovisko k štátnej koncepcii tvorby a ochrany životného prostredia do r. 2000; pripomienky k návrhu smernice štátneho plánu základného výskumu na r. 1991–1995; podklady k správe o návrhukoncepčného riešenia rozvoja kŕmnych bielkovín v SSR; informácia o ponuke výroby bovinného fetálneho séra; stanovisko k správe o opatreniach na obmedzenie výskytu chorôb z povolania; stanovisko k správe o opatreniach na ochranu povrchových a podzemných vôd na Slovensku; pripomienky k návrhu na riešenie všeobecnej záväznosti geografického názvoslovia; pripomienky k návrhu vyhlášky o projektovaní a vyhodnocovaní geologických prác;510
pripomienky na skvalitnenie výchovy vedeckých pracovníkov stanovisko k návrhu dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci v oblasti životného prostredia; pripomienky k používaniu zložiek na výrobu plastov; doplnky SAV k návrhu výnosu hlavného hygienika SSR o plastických látkach prichádzajúcich do styku s poživatinami; pripomienky k návrhu personálneho a sociálneho rozvoja SAV; pripomienky k návrhu zásad o rozvoji hnutia brigád socialistickej práce; stanovisko ku koncepcii ekologického programu n.p. Gemerská celulóza a papiereň; stanovisko ku kontrolnej správe o realizácii Urýchleného rozvoja biotechnológie; stanovisko k novelizácii právnych predpisov o divadelnej činnosti; stanovisko k návrhu vyhlášky o chránenej oblasti Biele Karpaty; posúdenie lekárskeho štúdia v ZSSR a ČSSR; stanovisko k správe o opatreniach na prevenciu AIDS v ČSSR; vybrané problémy k analýze československej výchovno-vzdelávacej sústavy; návrh postupu pre prácu s vyhranenými vedeckými osobnosťami v podmienkach SAV; správa o realizácii zvyšovania kvalifikačnej úrovne riadiacich pracovníkov; stanovisko k úlohe štátneho plánu rozvoj a využitie biotechnológií; návrh na reštrukturalizáciu výrobnej základne chemického priemyslu po r. 2000 za Centrum chemického výskumu SAV; stanovisko k nariadeniu vlády SSR o vyhlásení Pieninského národného parku; stanovisko k návrhu zásad zákona SNR o štátnej ochrane prírody; stanovisko k výstavbe Gabčíkovo–Nagymaros; správa o situácii literárnej vedy; pripomienky k problémom československej výchovno-vzdelávacej sústavy; správa o stave výskumu fytopatológie – mykológie;511
stanovisko k filmovému týždenníku Autofokusácia; stanovisko k článku o sústave vodných diel v Magyar Nemzet; stanovisko SAV k problémom ekológie, hydrológie, geológie, seizmológie, pedológie vo výstavbe Gabčíkovo–Nagymaros; stanovisko k materiálu o diskriminácii v zamestnaní; stanovisko k zriadeniu združenia pre výskum mozgu; stanovisko k vytvoreniu výskumného pracoviska v zóne černobyľskej atómovej elektrárne; expertíza k príprave novej ústavy ČSSR; stanovisko k problémom prestavby hospodárskeho mechanizmu ČSSR; stanovisko k protifajčiarskej kampani; stanovisko k materiálu Dunajské vodné dielo očami ochrancov.512
1711CII/161989512–514
Expertízy, posudky, pripomienky
Informácia o premene slnečnej energie na elektrickú; stanovisko k využívaniu zdrojov získaných z realizačnej činnosti; pripomienky k rozpracovaniu opatrení v československom zdravotníctve; stanovisko k výnosu Ministerstva kultúry o úprave spôsobu spoločenského ohodnotenia drevín stromového a krovitého vzrastu; pripomienky k harmonogramu opatrení na zabezpečenie rozvoja starostlivosti o zdravie československej populácie; pripomienky ku koncepcii reštrukturalizácie výrobnej základne po r. 2000; pripomienky k súhrnnej prognóze vedecko-technického a sociálneho rozvoja do r. 2000; stanovisko k zoznamu vybraných prevádzkových meradiel; informácia o vývoji výskumu synantropnej vegetácie; opatrenia na zabezpečenie úlohy biologického výskumu záchrany vzácnych druhov rastlín a živočíchov zo zaplaveného územia Hrušovskej zdrže; informácia o perspektívach rozvoja genetických manipulácií v šľachtení rastlín; stanovisko oddelenia vied SAV o živej prírode a chemických vied SAV k Dohovoru o všeobecnom a úplnom zákaze výzbroje a použitia chemických zbraní; stanovisko k správe o hlavných úlohách starostlivosti o zdravie ľudu v ČSSR; stanovisko k problematike autofokusácie; stanovisko k správe o plnení súboru opatrení na riešenie problémov spôsobu života cigánskeho obyvateľstva; pripomienky k návrhu na zdokonalenie činnosti SAV; stanovisko k článku Veľká agenda o malom záujme; pripomienky k návrhu stanov Slovenskej spoločnosti pre politickú vedu pri SAV; stanovisko k opatreniam na zabezpečenie potrieb pesticídov; stanovisko k návrhu zásad zákona o vynálezoch; poznatky z konferencie Senzory a senzorové systémy; pripomienky k správe o plnení uznesení ku koncepcii výskumu v lekárskych vedách do r. 2000; stanovisko k novele zákona o vysokých školách; pripomienky k vyhláške o hospodársky významných druhoch rastlín a zvierat;512
stanovisko k návrhu na zrušenie Komisie pre reguláciu stykov so zahraničím pri vláde ČSSR; stanovisko k stavu pripravenosti využitia vedecko-výskumných kapacít vysokých škôl na 9. päťročnicu; pripomienky k Spresneniu činnosti nakladateľstva ČSAV Academia; pripomienky k návrhu nariadenia vlády SSR o oblastnom plánovaní v SSR; stanovisko k správe o plnení realizačného programu elektronizácie vo výchove a vzdelávaní v oblasti školstva; žiadosť o pripomienky k vyhláške Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o projektovej príprave a štátnej expertíze stavieb; žiadosť o pripomienky k návrhu novelizácie vyhlášky o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja; stanovisko k metodológii tvorby komplexného štátneho plánu; stanovisko k náčrtu pravidiel usmerňovania vývoja ekonomiky; doporučenia z konferencie o Národohospodárskom prínose rudného baníctva pre rozvoj československej ekonomiky; stanovisko k rozboru účinnosti ekonomických nástrojov a komplexného ekonomického systému na zlepšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; pripomienky k novelizácii vyhlášky o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja; informácia o rokovaní o ďalšom postupe ČSSR pri výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros; stanovisko k výskumu problematiky skládky luženca; pripomienky k zhodnoteniu účasti SSR na realizácii programu vedecko-technického pokroku štátov RVHP do r. 2000; pripomienky k návrhu vyhlášky o chránenej oblasti Latorica; stanovisko k návrhu štátneho plánu základného výskumu na 9. päťročnicu; pripomienky k návrhu dohody medzi Lachema Brno, ČSAV/SAV; žiadosť Ministerstva obchodu a cestovného ruchu o vypracovanie stanoviska k štúdii využitia regiónu Chopok; pripomienky k novej vyhláške Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb; reakcia MUDr. Michalusa na posudok projektu stavby Komplexnej výroby urýchľovačov; stanovisko k štúdii využitia regiónu Chopok; stanovisko k návrhu kontrolnej správy o plnení opatrení na zlepšenie životného prostredia v okrese Žiar nad Hronom; stanovisko k problematike výskumu v oblasti fyzikálnej metalurgie a medzných stavov; stanovisko k nariadeniu vlády SSR o vyhlásení niektorých kultúrnych pamiatok; pripomienky k metodickým pokynom k voľbám revízorov a výborov spoločností pri ČSAV; stanovisko k návrhu zásad zákona SNR o kultúrno-osvetovej činnosti; pripomienky k návrhu zásad zákona o literárnych a umeleckých dielach;513
stanovisko ČSAV/SAV k problémom ekológie, hydrológie, geológie, seizmológie, pedológie a poľnohospodárstva v súvislosti s výstavbou vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros; pripomienky k návrhu rajonizácie cestovného ruchu na Galantskú podoblasť; pripomienky k správe o centrálnom variante dlhodobého výhľadu SSR do r. 2005; žiadosť o zaslanie stanoviska k návrhu na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie Jur pri Bratislave; stanovisko k náhradnému riešeniu výstavby Gabčíkovo–Nagymaros; stanovisko k Návrhu komplexných systémových opatrení na zvýšenie spoločenského postavenia učiteľov; stanovisko k informácii o činnosti Slovenského strediska diaľkového prieskumu Zeme; stanovisko k materiálu o upresnení postavenia a právomoci Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj; stanovisko k spracovaniu návrhu štátneho programu rozvoja na 9. päťročnicu; pripomienky k štátnemu programu rozvoja vybraných technológií pre elektronizáciu, komplexnú automatizáciu a informatiku; stanoviská Ministerstva obchodu a cestovného ruchu SSR a Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR a Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj k súhrnnej prognóze vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja SSR do r. 2010; opatrenia v súvislosti s novelizáciou zákona o hospodárení s bytmi; informácia o postupe delegácií ČSAV a SAV pri rokovaniach československých a maďarských odborníkov v súvislosti s prerušením prác na výstavbe diela Gabčíkovo–Nagymaros; zaslanie pripomienok k návrhu uznesenia vlády SSR o štátnom záverečnom účte za r. 1988; spoločné vyjadrenie ČSAV a SAV k vodnému dielu Gabčíkovo–Nagymaros; perspektívy rozvoja genetických manipulácií v šľachtení rastlín; úlohy farmakologického výskumu SAV; pripomienky k zákonu o vysokých školách; pripomienky k zákonu o priestupkoch.514
1712CII/161990515
Expertízy, posudky, pripomienky
Pripomienky k návrhu zákona o poľnohospodárskej výrobe samostatne hospodáriacich roľníkov; návrh na vyhlásenie historického jadra Banskej Štiavnice národnou historickou pamiatkou.