Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2965CII/24b1953766
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizácia SAV; organizácia riaditeľstva SAV.
2966CII/24b1954766
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok SAV, organizácia SAV.
2967CII/24b1955766
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Vzorový organizačný poriadok pre výskumné ústavy; organizačný poriadok Československej vedeckej spoločnosti pre baníctvo pri ČSAV.
2968CII/24b1956767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok SAV; organizačná schéma ÚP SAV; návrhy na reorganizáciu sekretariátu SAV.
2969CII/24b1957767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok ÚP ČSAV; pracovný poriadok referátu poľnohospodárskej prevádzky SAV; organizačný a študijný poriadok pre ašpirantov.
2970CII/24b1958767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok SAV; organizačný a študijný poriadok pre ašpirantov; organizačný a rokovací poriadok pre oblasť umeleckých remesiel.
2971CII/24b1959767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok SAV; organizácia práce predsedníctva Výboru Predsedníctva SAV; organizačný poriadok ÚP SAV.
2972CII/24b1960767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Opatrenia na zlepšenie príprav rokovania Predsedníctva SAV; organizácia práce sekretariátu Predsedníctva SAV.
2973CII/24b1961767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Dočasný rokovací poriadok Predsedníctva SAV; náplň práce orgánov SAV; pracovná náplň oddelenia pre vedecký plán a výchovu vedeckých pracovníkov na ÚP SAV.
2974CII/24b1962767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Vymedzenie vzťahov medzi hlavnými orgánmi ČSAV a SAV v zásadných oblastiach činnosti; dočasný organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; organizačný poriadok Ústavov spoločenských vied SAV.
2975CII/24b1963767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Rokovací poriadok Predsedníctva SAV; náplň činnosti sekretariátu Predsedníctva SAV.
2976CII/24b1964767
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Dočasný organizačný poriadok ÚP SAV; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií ČSAV; rokovací poriadok Prezídia ČSAV; rokovací poriadok Predsedníctva SAV; dočasný organizačný poriadok Kabinetu plánovania vedy SAV; organizačný poriadok pre katedry vysokých škôl detašovaných na výskumných pracoviskách SAV; návrh vzorového organizačného poriadku pracovísk Akadémie.
2977CII/24b1965768
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Vzorový organizačný poriadok Akadémie; rokovací poriadok Prezídia ČSAV a SAV; dočasný organizačný poriadok ÚP SAV; organizačný poriadok Sekretariátu Predsedníctva SAV; organizačný poriadok Ústrednej správy pracovísk SAV; vymedzenie kompetencií ÚP SAV k hlavnému vedeckému tajomníkovi; nové rozdelenie pracovných úsekov medzi funkcionárov SAV; organizačný poriadok Kabinetu plánovania vedy; vzorový pracovný poriadok pracovísk SAV.
2978CII/24b1966768
Normy – organizačné poriadky, pracovné poriadky...
Návrh na vypracovanie nového organizačného poriadku Ústrednej hospodárskej správy pracovísk SAV; náplň práce ÚP SAV; organizačná schéma ÚP SAV.
2979CII/24b1967769
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný a rokovací poriadok Predsedníctva SAV; organizačný poriadok Sekretariátu Predsedníctva SAV, Kabinetu plánovania vedy, Ústrednej hospodárskej správy pracovísk SAV; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií ČSAV; zásady spolupráce medzi Ústrednou hospodárskou správou pracovísk SAV a Sekretariátom Predsedníctva SAV; organizačné a rokovacie poriadky komisií Predsedníctva SAV; návrhy na vypracovanie vzorového pracovného poriadku pracovísk SAV.
2980CII/24b1968769
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Návrh organizačného a rokovacieho poriadku komisie pre vedecké informácie a knižnice SAV.
2981CII/24b1969769
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizácia SAV.
2982CII/24b1970769
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Rokovací poriadok Predsedníctva SAV; organizačný poriadok Sekretariátu Predsedníctva SAV; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; nová organizačná štruktúra Ústrednej správy pracovísk SAV; pracovný poriadok Ústrednej správy pracovísk SAV.
2983CII/24b1971769
Normy – organizačný poriadok, rokovacie poriadky...
Organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; organizačný poriadok Ústrednej správy pracovísk SAV; návrh na vybudovanie útvarov pre kádrovú a personálnu prácu na pracoviskách SAV; vzorový organizačný poriadok ústavov SAV.
2984CII/24b1972769–770
Normy – organizačný poriadok, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok a návrhy na nové organizačné usporiadanie Ústrednej správy pracovísk SAV; organizačná schéma SAV; organizačná štruktúra Organizačného strediska vedeckých spoločností pri SAV; vzorový pracovný poriadok pracovísk SAV; pracovný poriadok Ústrednej správy pracovísk SAV, Sekretariátu Predsedníctva SAV; organizačná štruktúra a pracovné náplne odborov Ústrednej správy pracovísk SAV; pracovný poriadok Výboru ľudovej kontroly SSR.
2985CII/24b1973770
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Vzorová pracovná náplň Útvarov kádrovej a personálnej práce v štátnej a hospodárskej správe SSR.
2986CII/24b1974770
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Prevádzkový poriadok účelových ubytovacích zariadení SAV.
2987CII/24b1975770
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Návrh organizácie kancelárie Predsedníctva SAV; opatrenia na zdokonalenie riadiacej činnosti v SAV; náplne práce jednotlivých odborov ÚP SAV.
2988CII/24b1976770
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Dočasný organizačný poriadok oddelení Predsedníctva SAV pre riadenie vedeckých pracovísk; dočasný organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; návrhy na zdokonalenie riadiacej činnosti v SAV; doplnok dočasného organizačného poriadku Ústrednej správy pracovísk SAV.
2989CII/24b1978770–771
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Vzorový organizačný poriadok SAV; organizačný poriadok Centra fyziologických vied; organizačný poriadok centrálneho vedeckého laboratória; vzorový organizačný poriadok pracovísk SAV; rokovací poriadok rady riaditeľa ÚP SAV; pracovný poriadok SAV; dočasný organizačný poriadok ÚP SAV; návrh rokovacieho poriadku Škodovej komisie.
2990CII/24b1979771
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Vzorový organizačný poriadok pracovísk SAV; návrh vzorového rokovacieho poriadku ústavnej rady; návrh vzorového rokovacieho poriadku komisií Predsedníctva SAV; pracovný poriadok SAV.
2991CII/24b1980771
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačné normy pre stanovy SAV; dočasný organizačný poriadok oddelení Predsedníctva SAV pre riadenie vedeckých pracovísk; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; vzorová zriaďovacia listina vedeckého centra SAV; organizačný poriadok Centra fyziologických vied SAV; organizačný poriadok ÚP SAV; organizačný poriadok Centrálneho vedeckého laboratória pri Centre SAV a návrh organizačného poriadku centrálneho vedeckého laboratória pri pracovisku SAV.
2992CII/24b1981772
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok Centra biologicko-ekologických vied; organizačný poriadok Centra elektrofyzikálneho výskumu; organizačný poriadok Oddelení vied Predsedníctva SAV; organizačný poriadok ÚP SAV.
2993CII/24b1982772
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Rokovací poriadok Rady riaditeľa ÚP SAV; organizačný a rokovací poriadok Oddelení vied ČSAV; organizačný poriadok ÚP SAV.
2994CII/24b1983772
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný a rokovací poriadok Oddelení vied SAV; organizačný poriadok Centra fyziologických vied; organizačný poriadok Centra chemického výskumu SAV.
2995CII/24b1984773
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný a rokovací poriadok Edičnej rady SAV; dodatok k organizačnému poriadku ÚP SAV.
2996CII/24b1985773
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný a rokovací poriadok komisie Predsedníctva SAV a Slovenského ústredného výboru socialistického zväzu mládeže pre otázky práce s mladými pracovníkmi SAV.
2997CII/24b1987773
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok ÚP SAV; organizačný poriadok ÚP ČSAV; dodatky k pracovnému poriadku SAV.
2998CII/24b1988773–774
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Organizačný poriadok vedeckých kolégií SAV; organizačný poriadok Centra elektrofyzikálneho výskumu; organizačný poriadok Centra fyziologických vied.
2999CII/24b1989774
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Doplnok k organizačnému poriadku ÚP SAV; pracovný poriadok SAV.
3000CII/24b1990774
Normy – organizačné poriadky, rokovacie poriadky...
Dočasný organizačný poriadok ÚP SAV.