Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4163CII/36b8II19531559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Žiadosť Predsedníctva SAV o začlenenie Slovenského ústredného geologického ústavu v Bratislave do SAV.
4164CII/36b8II19541559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Podiel SAV na prípravách výstavby vodného diela na Dunaji (134/54); návrh vládneho uznesenia o novej úprave povoľovania ciest do zahraničia (0231/54); stanovisko SAV k pripomienkam poslancov Národného zhromaždenia o činnosti SAV (246/54); výpis z uznesenia vlády ČSR zo dňa 6.I.1954.
4165CII/36b8II19551559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Určenie poslanca v Národnom zhromaždení na prednesenie rozpočtovej časti za SAV (38/55); zoznam členov SAV pre Úrad predsedu vlády (307/55); návrh na vládne uznesenie o schválení dovozu strojov a prístrojov z kapitalistických štátov (336/55).
4166CII/36b8II19561559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Pridelenie rozpočtovej kapitoly SAV poslancovi Národného zhromaždenia Lőrincovi (212/56); uznesenie Štátnej mzdovej komisie o osobných platoch robotníkov špecialistov (389/56).
4167CII/36b8II19571559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Návrh vládneho uznesenia z protokolu 9. zasadania komisie pre vedecko-technickú spoluprácu s Bulharskou republikou (01/57); návrh vládneho uznesenia k zasadaniu komisie pre vedecko-technickú spoluprácu s Rumunskou republikou (013/57); prerokovanie štátneho rozpočtu na r. 1957 vo výboroch Národného zhromaždenia (85/57); zásady právomocí slovenských národných výborov.
4168CII/36b8II19581559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Prerokovanie štátneho rozpočtu na r. 1958 vo výboroch Národného zhromaždenia (76/58); nové organizačné usporiadanie výskumu na Slovensku (89/58).
4169CII/36b8II19591559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Prerokovanie návrhu štátneho rozpočtu na r. 1959 v Národnom zhromaždení (19/59); určenie poslanca v Národnom zhromaždení za SAV (154/59).
4170CII/36b8II19601559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Prerokovanie vládneho návrhu štátneho rozpočtu na r. 1960 vo výbore Národného zhromaždenia (9/60).
4171CII/36b8II19641559
Materiály na zasadanie vlády ČSR
Výpis zo záznamu z rokovania Predsedníctva vlády dňa 30.XII.1963 (25/64).