Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4874CII/39c19532364
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Materiál z diskusie o ekonomických otázkach JRD podľa výsledkov hospodárenia v r. 1952.
4875CII/39c19552364
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh vládneho uznesenia o zaistení celoštátneho geologického prieskumu domácich surovín pre výrobu kysličníka hlinitého a vyjadrenie súhlasu o participácii SAV na jeho realizácii.
4876CII/39c19562364
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh výhľadového plánu technického rozvoja Povereníctva spotrebného priemyslu na r. 1956–1960; dokument o technickom rozvoji chemického priemyslu; žiadosť povereníka spojov o súhlas SAV s výrobou prototypového diasnímača pre televízne štúdio v Bratislave v Laboratóriu elektroniky SAV.
4877CII/39c19572364
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o plnení uznesení ÚV KSČ a vlády zo dňa 22.II.1956 o úlohách vedy pri zabezpečovaní rozvoja a zvyšovania technickej úrovne československého priemyslu Slovenskou akadémiou vied; súhlas Predsedníctva SAV so spoluprácou ÚSTARCH-u SAV so Štátnym výborom pre výstavbu pri zavádzaní výroby zvarovaných sietí z drôtov preťahovaných za studena.
4878CII/39c19582364
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu vedecko-technického rozvoja Povereníctva potravinárskeho priemyslu na r. 1961–1965; návrh niektorých problémov pre vypracovanie hlavných smerov technického rozvoja národného hospodárstva do r. 1975; návrh výskumných úloh technického rozvoja Výskumného ústavu stavebníctva; správa o výsledkoch pokusu s Dubozolom pri výkrme ošípaných; štúdia Ústavu hydrológie a hydrotechniky SAV o plavebných komorách Nagymaros; korešpondencia Chemického ústavu SAV o riešení problému katalytickej oxydácie toluénu vzduchom na benzaldehyd; prehľad o výrobných kapacitách v priemysle na Slovensku v r. 1955–1957.
4879CII/39c19592365
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu technického rozvoja Povereníctva spotrebného priemyslu, Povereníctva pôdohospodárstva, Povereníctva potravinárskeho priemyslu na r. 1960; plány úloh technického rozvoja celoštátnych vývojových pracovísk a rezortných výskumných ústavov na r. 1960; návrh ekonomických podnetov na efektívne a urýchlené zavádzanie a využitie novej techniky, nových výrobkov a nových hmôt; správa o zabezpečení výstavby Východoslovenských železiarní; informácia o spolupráci Biologického ústavu SAV s podnikom Slovenské škrobárne pri zavádzaní výroby Aureovitu 12.
4880CII/39c19602365
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu technického rozvoja Povereníctva dopravy na r. 1961–1965; plány úloh technického rozvoja vývojových pracovísk na r. 1961–1965; informácia o prístrojoch vyrobených v Laboratóriu meracích prístrojov SAV.
4881CII/39c19612366
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Stanovisko SAV k správe povereníka SNR pre zdravotníctvo o využití tepelnej energie termálnych vôd pre účely teplofikácie kúpeľných sídlisk; súhrnná správa Štátneho ústavu pre rajónové plánovanie k návrhu rajónovej štúdie Žiar nad Hronom.
4882CII/39c19622366
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu najdôležitejších úloh prípravy novej techniky a nových technológií na r. 1963 v ČSAV; uznesenie ÚV KSČ a vlády č. 147 z 26.XI.1962 o zvýšení úlohy vedy a techniky v rozvoji výrobných síl národného hospodárstva ČSSR; správa o stave výskumu a prípravy výstavby pokusnej výroby rias; správa Štátneho drevárskeho výskumného ústavu o zužitkovaní pilín na výrobu kŕmnych kvasníc.
4883CII/39c19632366
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu štátnych úloh prípravy novej techniky v ČSAV na r. 1964 s výhľadom na r. 1965; spresňovanie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky na r. 1963; návrh na zabezpečenie bádateľského výskumu pre komplexné riešenie otázok rozvoja hmotnej kultúry a životného prostredia v rámci pôsobnosti SAV; informácia o využití saturačnej V-K kriedy pre poľnohospodárske účely.
4884CII/39c19642367
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu štátnych úloh prípravy novej techniky v SAV na r. 1965 s výhľadom na r. 1966; rozpis úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky na r. 1964; návrh na zabezpečenie výskumu aplikácií supravodivosti; správa o plnení úlohy „Výskum parametrov automatickej vlečnej regulácie polohy pracovných orgánov uhoľných kombajnov...“; pripomienky doc. Mäsiara k výskumnému plánu Ústavu experimentálnej biológie SAV v Košiciach.
4885CII/39c19652367
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu štátnych výskumných a vývojových úloh („K“ úloh) na r. 1966–1970 v SAV; prognóza VTR Aplikácia objavov ostatných oblastí fyziky; zhodnotenie doterajšej vedeckovýskumnej práce Elektrotechnického ústavu SAV v oblasti supravodivých materiálov formou oponentúry; informácia o spolupráci Ústavu stavebníctva a architektúry SAV s povereníkom SNR pre stavebníctvo o posúdení vhodnosti gerstenitu z lomu Tuženice pre betonárske práce.
4886CII/39c19662367
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh zabezpečenia komplexných výskumov krajinného prostredia v záujmovej oblasti sústavy vodných diel na Dunaji; návrh na vybudovanie hydraulickej výskumnej základne pre stavbu lodí a vnútrozemskú plavbu; menovanie komisie na posúdenie zásad plánovitého riadenia vedecko-technického rozvoja na Slovensku; správa zo záverečnej oponentúry výskumnej úlohy „Výskum parametrov automatickej vlečnej regulácie...“; stanovisko Vedeckého kolégia chémie SAV k rezolúcii predsedníctva Odborno-technickej sekcie pre priemysel silikátov pri Slovenskej rade Československej vedecko-technickej spoločnosti k otázke usporiadania silikátového priemyslu ako samostatného odvetvia.
4887CII/39c19672367
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Pripomienky SAV k podkladovému materiálu pre prípravu zasadania ÚV KSS o vedecko-technickom rozvoji na Slovensku; projekt úlohy „Metodika hodnotenia pozitívnych a negatívnych vplyvov hospodárskej činnosti v geografickom prostredí“; správy a evidenčné listy úloh štátneho plánu technického rozvoja riešených na pracoviskách SAV.
4888CII/39c19682367
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Informatívna správa o pripomienkach vysokých škôl k „Tézam ÚV KSČ k otázkam rozvoja vedy a techniky“; evidenčné listy úloh ŠP VTR riešených na pracoviskách SAV; problematika chovu a ochrany zubra európskeho v ČSSR; stav výskumu na úseku rastlinnej výroby na Slovensku.
4889CII/39c19692367
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh plánu hlavnej úlohy „Univerzálny počítačový systém tretej generácie“ na r. 1970; zoznam vyriešených štátnych výskumných a vývojových úloh za SSR vhodných realizovať v r. 1971–1975.
4890CII/39c19702367
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Projekty programov štátnej technickej politiky v r. 1970–1975; dokument „Jednotná sústava plánovitého riadenia vedecko-technického rozvoja“; evidenčné listy úloh ŠP VTR riešených na pracoviskách SAV.
4891CII/39c19712368
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Rozpis plánu rozvoja vedy a techniky na r. 1972; návrh na vykonanie jednorazového prieskumu o meracích prístrojoch a vedecko-technických zariadeniach v organizáciách výskumnej základne v ČSSR a návrh spôsobu jeho využitia; materiál subkomisie pre spracovanie prognózy rozvoja vedy a techniky; stav zabezpečenia výskumu pre potreby východoslovenských železiarní.
4892CII/39c19722368
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Rozpracované uznesenie vlády SSR č. 227 zo dňa 9.III.1972 k opatreniam na intenzívnejšie zapojenie vedeckej a technickej inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh pri uplatňovaní technického pokroku; správa o vedecko-technickom rozvoji v SAV za r. 1971; zámer na riešenie úlohy „Spoľahlivostný systém riadiacich počítačov štvrtej generácie“; správy o plnení úloh ŠP VTR riešených na pracoviskách SAV.
4893CII/39c19732369
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Materiály z pracovného sústredenia k aktuálnym otázkam riadenia rozvoja vedy a techniky; zhodnotenie druhej etapy prác na prognózach a koncepciách vedecko-technického rozvoja; projekt evidencie skladového hospodárstva na samočinnom počítači; kontrolná správa o realizácii Opatrení vlády SSR na intenzívnejšie zapojenie inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh pri uplatňovaní technického pokroku; správa o vedecko-technickom rozvoji SAV v r. 1972; správy o plnení úloh ŠP VTR riešených na pracoviskách SAV.
4894CII/39c19742369–2370
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Oznámenie o prešetrení pripomienok k návrhu vykonávacieho plánu rozvoja vedy a techniky na r. 1974; informácia o postupe prác na príprave štátneho plánu technického rozvoja na r. 1976–1980; prehľad ohrozených úloh ŠP VTR za r. 1973; správa o plnení vykonávacieho plánu rozvoja vedy a techniky v SAV za r. 1973; materiál „Niekoľko námetov k efektívnejšiemu využívaniu poznatkov vedy a výskumu v praxi“; správa o rozpracovaní a zabezpečení „Súboru opatrení k zabezpečeniu záverov ÚV KSČ na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti československého národného hospodárstva“ v podmienkach SAV; správy o plnení úloh ŠP VTR riešených na pracoviskách SAV; informácia o zložení Rady štátneho programu technického rozvoja PO5 – Chemické materiály; historický vývoj centrálneho riadenia vedecko-technického rozvoja v ČSSR.
4895CII/39c19752370–2371
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Materiál „Zámery vedecko-technického rozvoja na 6. päťročnicu v SAV z hľadiska záverov zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS v máji 1974“; materiály o zabezpečení koordinácie a riešenia úlohy ŠP VTR „Technické využitie supravodivosti na obdobie r. 1976–1980“; správa o zabezpečení realizácie výstupov štátnych výskumných a vývojových úloh plánovaných na r. 1975; informácia o plnení uznesenia vlády SSR č. 352/74 o vodných dielach Gabčíkovo–Nagymaros v podmienkach SAV; správy o plnení úloh ŠP VTR riešených na pracoviskách SAV.
4896CII/39c19762371–2372
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Jednotný plán rozvoja vedy a techniky v odvetviach poľnohospodárstva a výživy na r. 1976–1980; stanovisko vedenia SAV k plneniu úloh ŠP VTR koordinovaných pracoviskami SAV; pripomienky SAV k materiálu o zabezpečení rozvoja vedy a techniky v stavebníctve; správa o plnení úloh uložených vládou ČSSR č. 174/74 o posilnení úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti československého národného hospodárstva v podmienkach SAV; pokyny Ministerstva výstavby a techniky SSR pre práce na dlhodobom výhľade v oblasti vedecko-technického rozvoja; správa o stave plnenia úloh vyplývajúcich pre SAV zo súboru akčných opatrení vlády SSR k otázkam ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu; pripomienky SAV k Projektu urbanizácie SSR; menovanie členov zo SAV do Rady programu P20 – elektronické meracie a laboratórne prístroje; správy o plnení úloh ŠP VTR riešených na pracoviskách SAV; návrh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky na r. 1977.
4897CII/39c19772372
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Informácia o predpokladanom podiele pracovísk SAV na Štátnom programe úspory kovov a materiálov v r. 1976–1980; správy o plnení úloh ŠP VTR na pracoviskách SAV.
4898CII/39c19782372
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o rozvoji a využití biologických vied v SSR.
4899CII/39c19792372
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Informácia o možnosti regulovania úrody a cukornatosti cukrovej repy a iných rastlín; plnenie úloh rozvoja vojenskej vedy a techniky za r. 1979 v SAV.
4900CII/39c19802373
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Návrh rozhodujúcich úloh československého vedecko-technického rozvoja do r. 2000; koncepcia rozvoja výskumu v oblasti mechaniky strojov z hľadiska uplatňovania výpočtovej techniky a automatizácie výpočtov; návrh na realizáciu opatrení vyplývajúcich pre SAV z uznesenia vlády SSR č. 356/79 o Analýze a návrhu koncepcie tvorby a ochrany sídelnej zelene; informácia o spresňovaní a koordinácii úlohy z oblasti supravodivosti v 7. päťročnici; informácie o zavádzaní výsledkov výskumu do výroby; zápis z kontrolného dňa riešenia čiastkovej úlohy 05 – Mikropočítačový systém SM50/50; správa o plnení úlohy ŠP VTR Komplexný výskum ochorení zhubným bujnením za r. 1976–1980; materiál pre úvodnú oponentúru úlohy ŠP VTR výskum zhubných nádorov na r. 1981–1985; správy o plnení úloh ŠP VTR na pracoviskách SAV.
4901CII/39c19812374
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Stanoviská rezortov k návrhu rozhodujúcich úloh československého vedecko-technického rozvoja do r. 2000; podklady SAV k vypracovaniu Správy o podiele výskumných a vývojových ústavov a výrobných organizácií so sídlom v SSR na rozvoji elektroniky v národnom hospodárstve; pripomienky SAV ku správe o stave ochrany prírody v ČSSR; návrh na zapojenie ústavov SAV do výskumu pre československý letecký priemysel; stanovisko SAV k listu námestníka ministra pre technický a investičný rozvoj vo veci koordinácie ŠP VTR v silnoprúdovej elektronike v Centre fyzikálneho výskumu SAV; informácia o súčasnom stave výskumu spôsobu trihydrátu uhličitanu horečného v Centre chemických vied SAV; informácie o zavádzaní výsledkov výskumu do výroby; správa o účasti pracovísk SAV na vyhľadávacích štúdiách lokalizácie jadrových elektrární v SSR; informácia o účasti SAV na zabezpečení sledovania seizmicity v lokalite jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice; menovanie pracovnej skupiny zo SAV na riešenie rekultivácie skladovaného lúženca pri Niklovej huti v Seredi; spresnenie plánu úlohy ŠPTR Výskum zhubných nádorov na r. 1982; správa Arboréta Mlyňany o splnení mimoriadnych výskumných ústavných úloh „Návrh rekonštrukcie parku vlády SSR“ a „Rozpracovanie návrhov normatív a riešenie štruktúry sídelnej zelene na Slovensku“.
4902CII/39c19822375
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o plnení ŠP VTR za 1. polrok 1982; menovanie odborníkov zo SAV do pracovných skupín Ekoprogramu na r. 1981–1985; podklady zo SAV týkajúce sa uplatnenia VTP v živote socialistickej spoločnosti; informácia o používaní a výrobe enzýmov na vedeckých ústavoch SAV; podkladové materiály pre panelovú diskusiu medzi FMTIR a ČSAV v oblasti elektrotechniky; návrh rozvoja agrolesníctva do r. 2000; informácie o zavádzaní výsledkov výskumu do výroby; správa o využití priemyselných robotov a výrobe príslušných komponentov v SAV; informácia o činnosti pracovnej skupiny pri riešení problémov lúženca v Niklovej huti; informácia o zapojení SAV so riešenia úloh z oblasti elektrotechniky, mikroelektroniky a robotizácie; záznam z porady o riešení problémov spojených s vývojom technológie mnohovláknitého Nb3Sn supravodiča; spresnenie plánu úlohy ŠP VTR Výskum zhubných nádorov na r. 1983.
4903CII/39c19832376–2378
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Podklad pre vypracovanie návrh ŠP VTR na r. 1984; správa o príprave koncepcie VTR v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov; štúdia na zabezpečenie urýchleného rozvoja realizačnej základne ČSAV a SAV v r. 1984–1985; podklady SAV k okruhu problémov na tému Účinnejšie využívanie vedy a techniky v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce; koncepcia VTR v oblasti špeciálnych látok a materiálov; návrh na využitie zeolitov v poľnohospodárstve; návrh rozvoja výroby derivátov celulózy v ČSSR; informácia o zabezpečení výroby chemikálií pre mikroelektroniku; správa Virologický ústav SAV a génové inžinierstvo; informácie o zavádzaní výsledkov výskumu do výroby; správa o stave a vývoji kalamity spôsobenej grafiózou v dubových porastoch; správa o plnení úlohy ŠP VTR Výskum zhubných nádorov; vyjadrenie SAV vo veci menovania garanta pre Federáciu československých zbierok mikroorganizmov; materiály o riešení Komplexného projektu využitia lignocelulózových surovín fytomasy v SSR za r. 1980–1983; materiály o rozvoji biomatematiky za r. 1979–1983; informácia o podiele SAV pri riešení vrátenia 2. vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach pre zásobovanie Bratislavy pitnou vodou; informácia o zabezpečení cieľového projektu výskumu Výskum biogénnych cyklov v biologických systémoch...; návrh na zapojenie SAV do výskumu a výroby vrtných dlát pre naftový a plynárenský priemysel.
4904CII/39c19842378–2379
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o príprave koncepcie VTR v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov; informácia o zabezpečení rozpracovania národných programov VTR; návrhy problematík na zaradenie do vedecko-technických programov; pripomienky SAV k opatreniam na zabezpečenie uznesení VIII. zasadania ÚV KSČ k urýchlenému uplatňovaniu výsledkov vedy a techniky v podmienkach hospodárstva národných výborov Východoslovenského kraja v r. 1983–1986; podklady za SAV k návrhu koncepcie VTR v oblasti špeciálnych látok a materiálov; návrh experimentálnej výroby na pracoviskách SAV v pôsobnosti Oddelenia vied o živej prírode; správa o plnení úloh bielkovinového programu spracovania kŕmnych zvyškov; koncepcia budovania realizačnej základne SAV v r. 1986–1990; správa o výsledkoch biologicko-ekologického výskumu vplyvu lúženca z Niklovej huty na životné prostredie; informácie o zavádzaní výsledkov výskumu do výroby; správa o plnení úlohy ŠP VTR Výskum zhubných nádorov za r. 1983; program šľachtenia kmeňov mikroorganizmov pre priemysel; návrh hlavnej úlohy vedecko-technického programu Špeciálna keramika; informácia o realizácii záverov seminára ÚV KSS „Prášková metalurgia železa a ocelí...“ na pracoviskách SAV; návrh štátneho vedecko-technického programu Hydrologická konverzia fytomasy; stanoviská rezortov k materiálu o ochrane pôdneho genofondu v ČSSR; prehľad námetov úloh na zaradenie do ŠP VTR v r. 1986–1990.
4905CII/39c19852380–2381
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o plnení úlohy ŠP VTR Výskum zhubných nádorov za r. 1981–1985 a plán na r. 1986–1990; informácie o príprave ŠP VTR na r. 1986; zborník referátov zo seminára riešiteľov CPV v SSR Teoretické základy ochrany lesných drevín pred ich hromadným hynutím; správa o bezdemonážnej vibračnej diagnostike strojov a jej aplikácii v priemysle; informácia o príprave programu rozvíjania účasti detí a mládeže vo VTR; návrh na zaradenie pracovísk SAV do riešenia komplexného problému Výskum, hodnotenie a štandardizácia liečiv; správy o vykonaní previerky využitia pracovných porád a uznesení ÚV KSS k vybraným smerom VTR; kontrolná správa o plnení úloh v oblasti rozvoja strojárstva, elektrotechnického a hutníckeho priemyslu v podmienkach SAV; informácia o zabezpečení úloh týkajúcich sa koncepcie rozvoja audiovizuálnych prostriedkov v ČSSR v podmienkach SAV; stanoviská rezortov k materiálu SAV Ochrana a racionálne využívanie genofondu organizmov na území SSR.
4906CII/39c19862381–2384
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o plnení úloh VTR a uplatňovania jeho výsledkov v praxi; informácia o rozpise úloh ŠP VTR na r. 1986 v SAV; správa o rozpracovaní a zabezpečení úloh ŠP VTR na r. 1987; informácie o príprave ŠP VTR na 8. päťročnicu; informácia o účasti pracovísk SAV na koordinácii úloh technického rozvoja s osobitným režimom plánovania; správy o plnení úloh vyplývajúcich z dohody o spolupráci medzi SAV a Národným výborom mesta Bratislavy na r. 1978–1986; správy o výsledkoch výskumu regulátorov rastu plodín za r. 1980–1986; správa o plnení cieľového projektu výskumu Recyklizácia biogénnych látok v rokoch 7. päťročnice; koncepcia rozvoja výskumu a výroby vedeckých prístrojov pre biologicko-lekársky výskum v r. 1986–1990; koncepcia výskumu a VTR v potravinárskom priemysle v nadväznosti na potravinový program; záznam z kontrolného dňa úlohy ŠP VTR vývoj a optimalizácia špecializovaných informačných služieb pre vybrané oblasti riadenia a výskumu; materiály o komplexnom programe elektronizácie za r. 1983–1986; správa o plnení úlohy ŠP VTR Výskum zhubných nádorov za r. 1985; informácie o príprave a koordinácii úlohy ŠP VTR Nová konštrukčná a veľmi tvrdá keramika; informácia o stave farmaceutickej výroby a možnostiach spolupráce Ministerstva zdravotníctva SSR a SAV.
4907CII/39c19872384–2385
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o plnení úloh ŠP VTR koordinovaných pracoviskami SAV za 1. polrok 1987; informácia o výsledkoch ŠP VTR dosiahnutých v 7. päťročnici; správa o podiele bratislavských pracovísk SAV na urýchľovaní vedecko-technického pokroku; materiál Zachovanie genofondu hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v SSR; návrhy nových štátnych programov VTR; informácia o problémoch pri zabezpečení úloh ŠP VTR koordinovaných v SAV na r. 1988; správa o centrálnom (štátnom) fonde VTR; správa o stave realizácie programu rozvoja účasti detí a mládeže vo VTR v podmienkach SAV; správa o výsledkoch riešenia a využívania metanogenézy s návrhom na realizáciu v SSR; materiál Populačný a urbanistický vývoj Slovenska vo vzťahu k životnému prostrediu; štúdia Nové materiály pre Ministerstvo priemyslu SSR; podkladové materiály pre pracovné skupiny ČSAV o rozvoji energetiky; návrh systémových opatrení k zabezpečeniu trvalého a vyššieho tempa vedecko-technického pokroku; stanovisko SAV k návrhu experimentu na realizáciu koncepcie rozvoja ovčiarstva cestou Agrokombinátu; správa z politicko-hospodárskeho aktívu Komplexné využitie zeolitov; návrh výroby optických diskových pamätí v k.p. Tesla Bratislava; kontrolná správa o budovaní a činnosti realizačnej základne v SAV; správa o budovaní automatizovaných pracovísk pre inžinierske práce v predvýrobných etapách v československom národnom hospodárstve; správa o vykonaní kontroly úlohy Výskum zhubných nádorov.
4908CII/39c19882385–2386
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o plnení úloh ŠP VTR v SAV za r. 1987; informácia o plnení úloh SAV v oblasti vedecko-technického rozvoja; prehľad výskumných úloh riešených v súvislosti s problematikou výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros; správa o súčasnom stave výskumu v odbore fytopatologickej mykológie v SSR na návrh na jej rozvoj; informácia o zvýšení realizačnej schopnosti bratislavských pracovísk SAV v r. 1988 pre rozvoj bratislavských podnikov a organizácií; návrh účasti SSR v programe rozvoja vybraných nových materiálov a technológie ich výroby; pripomienky SAV k štátnym programom VTR plánovaným Slovenskou komisiou VTIR; správa „Prognóza uplatnenia práškovej metalurgie v automobilovom priemysle“; správa o realizačnej činnosti v podmienkach SAV; návrh úlohy ŠP VTR Výskum a vývoj technológie výroby konštrukčnej keramiky pre strojárske aplikácie; správa zo zasadania koordinačnej rady úlohy ŠP VTR Výskum zhubných nádorov; materiály týkajúce sa zabezpečenia výskumu, vývoja a výroby tomografu z r. 1983–1988.
4909CII/39c19892386–2397
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán vedecko-technického rozvoja
Správa o plnení úloh ŠP VTR v SAV za r. 1988; informácia o stave prác na príprave štátnych programov rozvoja a útlmu; materiál „VTR v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu“; správa o plnení CPV Teoretické základy ochrany lesných drevín za r. 1986–1989; správa o riešení CPV Ochrana ozimnej pšenice pred mazľavkou trpasličou za r. 1988; materiály z vyhodnotenia súťaže o ocenení prístrojov a zariadení vysokej technickej úrovne vyvinutých na pracoviskách ČSAV a SAV za r. 1977–1989; informácia o možnej účasti SAV na výrobe zariadení pre kompaktný zdroj synchrónového žiarenia; materiály o riešení úlohy ŠP VTR Nová generácia výpočtových systémov za r. 1985–1989; námety na realizačné výstupy za oblasť nových materiálov a technológií; informácia o zameraní výskumu senzorov v SAV v 9. päťročnici; informácia o ekologickom dotvorení sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros; materiály o rozvoji genetiky v SSR a SAV za r. 1976–1989; materiály o účasti SAV na realizácii Dlhodobého komplexného vedecko-technického programu rozvoja biotechnológií v ČSSR za r. 1982–1989; správy o plnení úlohy ŠP VTR Výskum technológie GaAs pre rýchle integrované obvody za r. 1983–1989; správa o plnení úlohy ŠP VTR Výskum zhubných nádorov; správa o rozvoji ľudských sídiel energeticky menej náročného typu; informácia o záveroch z vojensko-vedeckého seminára výskum a využitie infračerveného žiarenia; správa o plnení úloh VTR v oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechnického priemyslu na Slovensku; uplatnenie prvkov chozrasčotovej zainteresovanosti na pracoviskách SAV; správa o plnení koncepcie rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov.