Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4135CII/36b8II19531550
Materiály na zasadania Zboru povereníkov
Záznam pre predsedu Zboru povereníkov o opatreniach proti tzv. rožňavskej chorobe; návrh na uznesenie Zboru povereníkov ako zaviesť do praxe nové Pravidlá slovenského pravopisu.
4136CII/36b8II19541550
Materiály na zasadania Zboru povereníkov
Nová úprava poistenia členov Zboru povereníkov a vedúcich rezortov (181/54); návrh na vybudovanie laboratória pre boj proti karanténnym rastlinným škodcom v rámci SAV (221/54); návrh na schválenie plánu vedeckých úloh v SAV na r. 1954 (356/54); návrh na zostavenie pracovnej skupiny pre vypracovanie plánu vodohospodárskych investícií melioračnej povahy do r. 1960 (421/54).
4137CII/36b8II19551550
Materiály na zasadania Zboru povereníkov
Návrh organizačného poriadku SAV (96/55); správa o zaradení pripomienok jednotlivých povereníctiev do vedecko-výskumného plánu SAV na r. 1956 (202/55); zoznam určených pracovníkov jednotlivých rezortov pre spoluprácu so SAV (226/55); správa pre Zbor povereníkov o zakladaní vedecko-technických spoločností na Slovensku (236/55); správa o zavádzaní výsledkov vedecko-výskumných prác do praxe (239/55); zapojenie SAV do prác na využitie atómovej energie v hospodárstve (301/55); správa o koordinovaní výskumných plánov pracovísk SAV a rezortov na r. 1956 (348/55); informačná správa o výstavbe Botanickej záhrady v Košiciach (9954/55); návrh na schválenie ďalších riadnych členov SAV; návrh na schválenie predsedu technickej sekcie SAV; návrh na schválenie hlavného tajomníka SAV.
4138CII/36b8II19561550
Materiály na zasadanie Zboru povereníkov
Správa o zabezpečení úloh vládneho uznesenia o vnútropodnikovom chozrasčote (6/56); správa o plnení uznesení Zboru povereníkov týkajúce sa SAV (18/56); význam Ľ. Štúra v slovenských dejinách (32/56); návrh na zmenu uznesení Zboru povereníkov (35/56); žiadosť o prerokovanie stavu o poľnohospodárskom výskume na Slovensku (44/56); správa o hydrografickom prieskume stavu Dunajskej kotliny (76/56); návrh na znovu-vydanie Slovenských národných novín a ich literárnej prílohy (82/56); zoznam problémov, ktoré chce SAV predložiť na rokovanie Zboru povereníkov (103/56); správa o organizácii a rozmiestnení poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku (155/56); návrh opatrení v SAV na zníženie počtu pracovníkov a decentralizácia (170/56); správa o vyriešení uznesení Zboru povereníkov č. 31/2 a 32/3 (181/56); návrh na schválenie voľby nových predsedov vedeckých sekcií SAV (194/56); správa o sklárskych surovinách na Slovensku (203/56); zapojenie SAV do prípravných prác pre výstavbu vodného diela na Dunaji (229/56); návrh na zmenu uznesení Zboru povereníkov zo dňa 11.X.1955; návrh na schválenie Plánov vedeckých a výskumných pracovísk SAV na r. 1956.
4139CII/36b8II19571550
Materiály na zasadania Zboru povereníkov
Pomoc zamestnancov SAV pri upevňovaní JRD (46/57); žiadosť SAV o predĺženie termínu podania správ o pláne kľúčových úloh (93/57); plán práce Zboru povereníkov na 2. polrok 1957 (126/57); stanovisko SAV k premiestneniu fakúlt stavebného inžinierstva a pozemného staviteľstva do Žiliny (131/57); uvoľňovanie mladých učiteľských síl z vysokých škôl do praxe (137/57); zriadenie vedecko-výskumných pracovísk na vysokých školách na Slovensku (176/57); uplatňovanie výsledkov zasadania ÚV KSČ o ideologickej práci v SAV (219/57); správa o zvýšení efektívnosti československého národného hospodárstva (227/57); návrh na schválenie ďalších členov korešpondentov SAV; návrh téz plánu vedeckých a výskumných prác SAV na r. 1958.
4140CII/36b8II19581551
Materiály na zasadania Zboru povereníkov
Správa o súčasnom stave vedy a výchovy kádrov v odbore mierového využitia atómovej energie (11/58); spracovanie gravimetrickej a geomagnetickej mapy Slovenska (14/58); stanovisko SAV k uzneseniu ÚV KSČ o znížení stavu pracovníkov /71/58); návrh plánu práce Zboru povereníkov na 2. polrok 1958 (124/58); súhlas s predložením návrhu novely zákona o SAV na rokovanie Zboru povereníkov (126/58); výsledky stavu prác na rajonizácii poľnohospodárskej výroby na Slovensku (162/58); návrh na zmenu zákona o SAV (164/58); záznam z porady u podpredsedu Zboru povereníkov o hlavných úlohách SAV (243/58); správa o vyčlenení pracovísk poľnohospodárskej sekcie zo SAV (245/58); návrh na schválenie voľby predsedu, zástupcov predsedu a hlavného tajomníka SAV; návrh na organizačný poriadok SAV; správa o činnosti SAV za r. 1953–1957; zdôvodňujúce podklady k návrhu plánu rozvoja hospodárstva riadeného Zborom povereníkov na r. 1959; návrh rozpočtu Slovenska na r. 1959; návrh plánu hospodárstva riadeného Zborom povereníkov na r. 1959; štátny plán ťažiskových vedecko-výskumných prác na r. 1958–1960.
4141CII/36b8II19591552
Materiály na zasadania Zboru povereníkov
Správa o plnení uznesení zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV v oblasti matematických a prírodných vied (21/59); návrh na zmeny v organizačnom poriadku SAV (83/59); predloženie investičnej úlohy pre Ústav fyziky (111/59); referát predsedu Zboru povereníkov o hlavných úlohách Zboru povereníkov v r. 1959; zabezpečenie výchovy nových vedeckých pracovníkov pre výskumné ústavy na Slovensku na r. 1965–1975; správa o plnení plánu národného hospodárstva na Slovensku v r. 1958; návrh plánu rozvoja hospodárstva riadeného Zborom povereníkov na r. 1960; finančné hospodárenie za 1.–3. štvrťrok 1959; výpis z návrhu smerníc pre vypracovanie tretieho päťročného plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku v r. 1961–1965; návrh na schválenie stanoviska Predsedníctva SAV k slovenskej časti návrhu smerníc pre rozvoj vedecko-výskumnej základne v r. 1961–1965 a k zásadám dlhodobého rozvoja vedecko-výskumnej základne do r. 1975.
4142CII/36b8II19601552
Materiály na zasadania Zboru povereníkov
Správa o činnosti SAV za r. 1959; návrh na schválenie voľby nových členov Predsedníctva SAV.