Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4910CII/4019532398
Vysoké školy
Záznam o špecializáciách na Fakulte geologicko-geografických vied.
4911CII/4019542398
Vysoké školy
Koordinovanie plánov výskumných prác s Prírodovedeckou fakultou UK; súhlas biologicko-lekárskej sekcie SAV s plánovanou výstavbou fakultnej nemocnice; súhlas so spoluprácou biologicko-lekárskej sekcie SAV s Prírodovedeckou fakultou UK; pozvanie na promóciu prvých absolventov veterinárnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej; pripomienky SAV k vedeckým plánom katedier Slovenskej vysokej školy technickej; návrh Predsedníctva SAV na zriadenie špecializácie pre technickú a jadrovú fyziku na Elektrotechnickej fakulte SVŠT.
4912CII/4019552398
Vysoké školy
Pripomienky k návrhu téz o vysokom školstve Ministerstva školstva ČSR; odpoveď SAV na prípis Katedry zootechniky Vysokej školy poľnohospodárskej o nedostatkoch v spolupráci so sekciou SAV; stanovisko Filozofickej fakulty UK k návrhu na pomenovanie bratislavských ulíc.
4913CII/4019562398
Vysoké školy
Vyslanie delegácie SAV na oslavy 10. výročia obnovenia vysokého školstva v Olomouci; stanovisko SAV k zriadeniu Laboratória pre meteorológiu a klimatológiu pri Prírodovedeckej fakulte UK; stanovisko SAV k návrhu vládneho uznesenia o pomoci hospodárskych ministerstiev pri materiálnom vybavovaní vysokých škôl; súhlas Predsedníctva SAV s prednáškami jej zamestnancov na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe.
4914CII/4019572398
Vysoké školy
Žiadosť riaditeľa Botanickej záhrady o vrátenie ovocného sadu Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej; návrh Okresného národného výboru v Martine na zriadenie Vysokej školy pedagogickej; stanovisko SAV k návrhu na zriadenie Vysokej školy pedagogickej; záznam z rokovania akademika Ilkoviča na Ministerstve školstva o otázkach jadrovej fyziky; porada o uvoľňovaní učiteľských síl z vysokých škôl do praxe; návrh na zriadenie 27 vedecko-výskumných pracovísk na vysokých školách; zoznam vedecko-výskumných pracovísk na vysokých školách na Slovensku; správa o vedeckovýskumných pracoviskách v rezorte Povereníctva školstva a kultúry; zriadenie Kabinetu antického staroveku a medievalistiky pri Katedre klasickej a románskej filológie a archeológie Filozofickej fakulty UK; zmena vládneho uznesenia o zmene zriaďovania vedeckovýskumných pracovísk na vysokých školách; oznam o pripravovanom preložení fakulty stavebného inžinierstva SVŠT a fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT z Bratislavy do Žiliny.
4915CII/4019582398
Vysoké školy
Materiály zo spoločného zasadania Predsedníctva SAV a Kolégia Povereníka školstva a kultúry; správa o spolupráci s vysokými školami; súhlas Arboréta v Mlyňanoch so spoluprácou s Katedrou mikrobiológie Prírodovedeckej fakulty univerzity v Brne; súhlas sekcie biologických a lekárskych vied SAV so zriadením Laboratória pre výskum metabolizmu vody pri Katedre nemocničnej internej na Lekárskej fakulte UK; súhlas SAV s prednášaním jej zamestnancov na katedrách vysokých škôl; záznam z porady so zástupcami SVŠT, a SAV o vypracovaní siete výskumných ústavov v otázkach jadrovej fyziky a energetiky; stanovisko SAV vo veci umiestnenia absolventov Filozofickej fakulty; návrh úpravy siete vysokých škôl a ich špecializácií; menovanie zástupcu SAV do komisie pre rozbor stavu vedeckej práce na vysokých školách.
4916CII/4019592398
Vysoké školy
Materiály z rokovania komisie pre rozbor vedeckej práce na vysokých školách.
4917CII/4019602399
Vysoké školy
Záznam z porady pracovníkov SAV o zlepšení spolupráce medzi vysokými školami a výskumnými ústavmi SAV a rezortov; nomenklatúra odborov štúdia na vysokých školách; súhlas Vysokej školy technickej v Košiciach s členstvom učiteľov v odborných komisiách SAV; oznam o otvorení Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe; zoznam vyriešených výskumných úloh SVŠT; spolupráca SVŠT a SAV na tvorbe plánov a riešení výskumných úloh; správa o plnení uznesení Predsedníctva SAV a Povereníka školstva a kultúry, rektorov a prorektorov vysokých škôl; žiadosť Katedry fyziky Prírodovedeckej fakulty UK o zaslanie plánovaných požiadaviek na prijatie odborných fyzikov.
4918CII/4019612399
Vysoké školy
Posudok vedeckej práce doc. V. Fikorna; záznam zo spoločnej porady Predsedníctva SAV, Povereníka školstva a kultúry a rektorov a prorektorov vysokých škôl; správa Predsedníctva SAV k uzneseniu vlády ČSR o kádrovom, finančnom a materiálnom zabezpečení výskumnej činnosti vysokých škôl; podklady o spolupráci sekcie biologických a lekárskych vied SAV s vysokými školami; spoločné vyhlásenie predsedníctva SAV a vedenia SVŠT; návrh na uzavretie dohody o spolupráci pri vedeckej výchove na vysokých školách pre pracoviská sekcie; správa o rozmiestnení absolventov vysokých škôl; žiadosť o pridelenie miestnosti pre SVŠT; predbežný výskumný plán Lekárskej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach, UK SAV.
4919CII/4019622399
Vysoké školy
Menovanie dr. A. Kotziga do funkcie externého vedúceho Katedry matematiky Vysokej školy ekonomickej; menovanie členov SAV členmi Vedeckej rady UK; príprava dohody o spolupráci medzi SAV a UK; úväzky interných pracovníkov SAV na vysokých školách; zriedenie spoločného laboratória SAV a SVŠT pre chémiu ropy; zoznam členov vedeckých kolégií SAV, ktorí sú pracovníkmi vysokých škôl; návrh na úzku spoluprácu SAV s vysokými školami; žiadosť o podporu na zvýšenie počtu študentov špeciálneho pedagogického štúdia.
4920CII/4019632399
Vysoké školy
Spolupráca ústavov Vedeckého kolégia histórie s historickými katedrami vysokých škôl; spolupráca umenovedných pracovísk SAV s vysokými školami; správy o spolupráci vedeckých kolégií s príslušnými vysokými školami; podklady k správe o spolupráci SAV s vysokými školami v zmysle vyhlášky 929.
4921CII/4019642399
Vysoké školy
Správa o spolupráci s vysokými školami; príprava osláv 150. výročia narodenia T. H. Ševčenka; habilitácia pracovníkov Ústavu štátu a práva na Právnickej fakulte UK; podklad k návrhu na zriadenie detašovaného pracoviska SVŠT oddelenia elektrochémie Katedry anorganickej chémie; návrh zákona o vysokých školách; prehľady oddelení vied SAV o spolupráci s vysokými školami.
4922CII/4019652400
Vysoké školy
Návrh nového zákona o vysokých školách; zriadenie spoločnej ciachovne elektrických meracích prístrojov v spolupráci so SVŠT; spolupráca SAV s vysokými školami a rezortným výskumom na Slovensku; návrh na zriadenie Katedry estetiky pri Filozofickej fakulte UK; návrh na zriadenie pracoviska pre komplexný vývoj učiacich strojov a zariadení pri Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej; správy jednotlivých pracovísk SAV o spolupráci s vysokými školami.
4923CII/4019662400–2401
Vysoké školy
Návrh na spoluprácu SAV a UK; návrh rektorovi Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene na členstvo vo Vedeckom kolégiu špeciálnej biológie SAV; správa o spolupráci SAV s vysokými školami; informácia Katedry náuky dreva Vysokej školy drevárskej a lesníckej o situácii vo výskume dreva na Slovensku; žiadosť o uvoľnenie riaditeľa Geologického ústavu SAV do funkcie rektora UK; pripomienky k jednorazovému šetreniu o pracovníkoch výskumu a vysokoškolských učiteľoch; zoznam akademických funkcionárov vysokých škôl na Slovensku; správy pracovísk o spolupráci s vysokými školami.
4924CII/4019672402–2403
Vysoké školy
Pripomienky rektora UK k niektorým funkciám ČSAV a ich rozdeleniu medzi ČSAV a vysoké školy; návrh na zaradenie výskumnej úlohy Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene do bádateľského plánu; správa o výučbe právnych predmetov na neprávnických vysokých školách; žiadosť o zapožičanie miestnosti pre účely výučby poslucháčov; správa o spolupráci SAV s vysokými školami; prehľady o vedeckej študentskej činnosti; základné koncepčné úlohy rozvoja školstva a vedy; správa o vedeckovýskumnej činnosti Veterinárnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej; študentské výskumné práce poslucháčov SVŠT, Vysokej školy lesníckej a drevárskej, Vysokej školy poľnohospodárskej.
4925CII/4019682403
Vysoké školy
Správa o výučbe právnych predmetov na neprávnických vysokých školách; zriadenie Biochemického ústavu UK; informácia o zriadení celouniverzitných výskumných pracovísk; správa o spolupráci SAV s vysokými šklami; informačný materiál o univerzitách vo Veľkej Británii.
4926CII/4019692403
Vysoké školy
Záznam z porady na Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej o zriadení Veterinárnej sekcie Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, veterinárne a potravinárske pri SAV; spolupráca SVŠT a SAV na príprave seminára o rozvoji slovenskej ľudovej keramiky; stanovisko SAV zriadeniu spoločného pracoviska SAV a Vysokej školy drevárskej; delegovanie zástupcu SAV na oslavy 20. výročia založenia Vysokej školy veterinárnej; spolupráca SAV a UD vo vydavateľskej činnosti.
4927CII/4019702404
Vysoké školy
Návrh na zvolenie riaditeľa Ústavu dendrobiológie SAV za člena Vedeckej rady Lesníckej fakulty Vysokej školy drevárskej; odporúčanie Predsedníctva SAV na zintenzívnenie výskumu nižších rastlín na Slovensku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach; správa o spolupráci SAV s vysokými školami.
4928CII/4019712404
Vysoké školy
Prihlášky na štúdium na Univerzite 17. novembra; pripomienky k štatútu Výskumného výpočtového strediska vysokých škôl v Bratislave; spolupráca SAV pri organizácii dní študentskej vedeckej aktivity.
4929CII/4019722404
Vysoké školy
Správy vysokoškolských pracovísk o výsledkoch výskumu boja proti antropozoónam; spolupráca SAV a SVŠT na konferencii o koordinačnej chémii; požiadavky na smerné čísla poslucháčov vysokých škôl pre geológiu na Slovensku; menovanie členov komisií Ústavu marxizmu-leninizmu UK; spoločné pracovisko SVŠT a SAV pre spektroskopiu; žiadosť o menovanie zástupcov zo SAV do metodicko-pedagogickej rady Vysokej školy politickej v Prahe; informácia o využívaní výpočtovej techniky v Ústave výpočtovej techniky vysokých škôl pri UK; zoznam akademických funkcionárov vysokých škôl; oznam o podpísaní dohody medzi Ministerstvami školstva ČSR a SSR, ČSAV a SAV o študentskej vedeckej a odbornej činnosti; informácia o budovaní výpočtového strediska vysokých škôl v Mlynskej doline; správa o študentskej vedeckej činnosti; správa o spolupráci SAV s vysokými školami.
4930CII/4019732404
Vysoké školy
Presnejšia špecifikácia požiadaviek vedeckých pracovísk SAV na práce v oblasti multinukleárnej spektroskopie; pozvanie a materiály na zasadanie vedeckej rady Chemickotechnologickej fakulty SVŠT; návrhy SAV na kádrové rezervy lektorov slovenského jazyka na zahraničných univerzitách; dohoda o spolupráci s Vysokou školu veterinárnou v Košiciach; dohoda o spolupráci s Vysokou školou lesníckou a drevárskou; vytvorenie archívu na Katedre sociálneho lekárstva v Košiciach; pozvanie na konferenciu k 35. výročiu vzniku SVŠT; záznam z porady medzi SAV a Vysokou školou lesníckou a drevárskou; komplexné hodnotenie pracovníkov Vysokej školy lesníckej a drevárskej navrhovaných za členov vedeckých kolégií a komisií SAV; prehľad študentskej vedeckej činnosti v rámci SAV; účasť SAV na Academia film.
4931CII/4019742405–2406
Vysoké školy
Návrhy na menovanie členov SAV profesormi vysokých škôl; stav príprav letnej aktivity na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach; štatistické prehľady o spolupráci SAV s vysokými školami; ideový námet na rozdelenie Prírodovedeckej fakulty na Matematicko-fyzikálnu a Prírodovedeckú fakultu; návrh na zriadenie Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl v Košiciach; návrh na zriadenie spoločného pracoviska Vysokej školy lesníckej a drevárskej a SAV v základnom výskume lesníctva a drevárstva; materiály zo zasadaní vedeckých rád fakúlt; návrh na zriadenie spoločného pracoviska SAV a vysokých škôl pre výrobu unikátnych prístrojov.
4932CII/4019752406
Vysoké školy
Návrh na výchovu a výučbu lekárov inžinierskeho typu; žiadosť o prevzatie členstva v predsedníctve Academia film; materiály a pozvania na zasadania Vedeckej rady SVŠT; investičný zámer výstavby budovy Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl v Košiciach; správa o činnosti referenčného pracoviska pre parazitozoonózy Lekárskej fakulty UK v Martine; záznam zo zasadania Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika; návrh na zriadenie výskumného pracoviska SAV pri Vysokej škole dopravnej; obsahové zameranie Ústavu biológie lesa a tvorby drevnej suroviny; spoločné pracoviská Vysokej školy lesníckej a drevárskej a SAV; návrh zásad pre udeľovanie cien a odmien za výsledky vo vedeckej študentskej činnosti; rozbor hospodárenia Univerzity P. J. Šafárika; návrh na zriadenie Pôdoznaleckého výskumného ústavu SAV; záznam z rokovania predsedu SAV s ministrom školstva SSR o vzájomnej spolupráci; materiály zo zasadaní Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika.
4933CII/4019762407
Vysoké školy
Návrh dohody o spolupráci s Vysokou školou technickou pri budovaní Ústavu výpočtovej techniky v Košiciach; záznam z porady o postgraduálnej výchove absolventov vysokých škôl z odboru molekulárna biológia; materiály zo zasadania Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika; pozvanie na súťaž Academia film; dohoda o spolupráci medzi SVŠT a SAV; dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SSR a SAV; správa o spolupráci II. oddelenia vied SAV s vysokými školami SSR; materiály zo zasadania Vedeckej rady SVŠT.
4934CII/4019772407
Vysoké školy
Pozvánka na zasadanie pri príležitosti 25. výročia činnosti Vysokej školy technickej v Košiciach; návrh na budovanie spoločných laboratórií, prístrojových centier s pracoviskami vysokých škôl za oblasť spoločenských vied; návrh metodických pokynov na prehĺbenie starostlivosti o nadaných študentov.
4935CII/4019782408
Vysoké školy
Prognózy rozvoja vysokých škôl do r. 1990; stanovisko SAV k problému hraníc stavby Združeného pracoviska SAV v Košiciach; žiadosť Vojenskej politickej akadémie o účasť SAV na pláne ideologickej aktivity; dohoda medzi SAV a Ústavom výpočtovej techniky o využívaní počítača Siemens; významné výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej činnosti vysokých škôl; projekt zabezpečenia potrieb výpočtovej techniky pre vysoké školy.
4936CII/4019792408
Vysoké školy
Kontrola uznesení Slovenského výboru pre vysoké školy; hodnotenie plnenia plánu školských a vedeckých stykov so zahraničím; správa o vedeckovýskumnej činnosti vysokých škôl; informácia o novom systéme odmeňovania vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl; informácia o prírastkoch pracovníkov vysokých škôl; správa o plnení úloh 6. päťročného plánu za vysoké školy; návrh zabezpečenia plnenia uznesenia vlády SSR č. 93; prehľad o udelení cien za najlepšie študentské vedecké práce; účasť SAV vo Vedeckej rade Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene.
4937CII/4019802408
Vysoké školy
Návrh dohody o spolupráci medzi vysokými školami, výrobnými podnikmi; menovanie člena Vedeckej rady Vysokej školy politickej ÚV KSČ; účasť na Academia film Olomouc; návrh na zakladanie pedagogicko-vedeckých a pedagogicko-výrobných združení; výskum a výučba národných jazykov na vysokých školách v ČSSR; podklady o základnom výskume v rezorte Ministerstva školstva SSR; návrh na zriadenie združeného pracoviska hmotnostnej spektroskopie pri Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach; prehľad o študentskej vedeckej činnosti; požiadavky vysokých škôl pre zabezpečenie ich rozvoja a činnosti; pomoc spoločenskovedných pracovísk SAV vysokým školám; spolupráca SAV s Ústavom aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK; dohoda SAV a Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže o podpore tvorivej aktivity mladých pracovníkov; zriadenie spoločného pracoviska SAV a Lekárskej fakulty UK pre vírusové nákazy; dohoda o spolupráci medzi SAV a UK.
4938CII/4019812409
Vysoké školy
Zasadania Vedeckej rady Vysokej školy politickej; dohoda o spolupráci medzi SAV a SVŠT; prijatie čestného predsedníctva na Academia film pre predsedu SAV; dohoda o spolupráci s Vysokou školou technickou v Košiciach; vznik Združenia vedecko-výskumných pracovísk pre veterinárne vedy v Košiciach; zabezpečenie výskumu v oblasti robototechnológie a tvorby integrovaných výrob na Vysokej škole technickej v Košiciach; dohoda o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Ministerstvom školstva ČSR a SSR.
4939CII/4019822409
Vysoké školy
Vyhodnotenie dohody o spolupráci medzi SAV a SVŠT; námety na rámcove dohody o spolupráci medzi SAV, SVŠT, UK, Vysokej školy ekonomickej, VŠVU a VŠMU a primátorom hlavného mesta Bratislavy; dohoda o spolupráci medzi SAV a UK; dohoda o zriadení spoločného laboratória medzi SAV a UK; účasť SAV na Academia film Olomouc; zabezpečenie plnenia úloh projektu Informačno-riadiace systémy robotiky; námety na rozpracovanie dohody o spolupráci s Ministerstvom školstva SSR; študentská vedecká činnosť; menovanie zástupcov Ministerstva školstva SSR do rád programov štátneho plánu základného výskumu; správa z tematickej inšpekcie zameranej na výber a prípravu talentovaných študentov na vedeckú prácu.
4940CII/4019832410
Vysoké školy
Poverenie Matematicko-fyzikálnej fakulty funkciou prognostického pracoviska; žiadosť ministerstva o stanovisko SAV k dokumentu o rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy; úlohy a problémy výchovy talentovaných študentov na SVŠT; účasť na Academia film Olomouc; informácia o rozvoji spolupráce ČSAV a SAV s ministerstvami školstva ČSR a SSR; štatút Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s ministerstvami školstva; hodnotenie výsledkov prestavby štúdia na vysokých školách; hodnotenie a spresnenie vedeckej profilácie vysokých škôl; správa o spolupráci Virologického ústavu SAV s Katedrou virológie a mikrobiológie Prírodovedeckej fakulty UK; návrh hlavných úloh štátneho plánu základného výskumu v rezorte školstva; dohoda o spolupráci medzi Centrom chemického výskumu SAV a Chemicko-technologickou fakultou SVŠT; medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti; návrh na rozšírenie realizačnej základne v SAV a na vysokých školách; návrh na rozšírenie možností praxe poslucháčov vysokých škôl na pracoviskách SAV.
4941CII/4019842410
Vysoké školy
Návrh na zriadenie Centra tribológie; stanovisko predsedu Slovenskej plánovacej komisie k Návrhu na rozšírenie realizačnej základne v SAV a na vysokých školách SSR; stanovisko SAV k výučbe filozofických odborov na vysokých školách; informácia o rozvoji spolupráce ČSAV, SAV a Ministerstiev školstva ČSR a SSR; žiadosť akademika K. Boďu o udelenie súhlasu k vedľajšej pracovnej činnosti na vysokej škole; úlohy Ministerstva školstva v rámci koncepcie vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie pre biologický výskum; analýza spolupráce pracovísk SAV a vysokých škôl; záznam zo zasadania Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s ministerstvami; analýza efektívnosti vedecko-výskumnej základne rezortu školstva SSR; účasť SAV na Academia film Olomouc.
4942CII/4019852411
Vysoké školy
Súhlas so zriadením pracoviska pre výskum energetiky na SVŠT; účasť na festivale Academia film Olomouc; návrh na zrušenie Pedagogickej fakulty v Trnave a zriadenie Strojársko-technologickej fakulty v Trnave; záznam zo zasadania Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s Ministerstvami školstva ČSR a SSR; stanovisko Ministerstva školstva SSR k prehodnoteniu prijímania uchádzačov o štúdium progresívnych odborov vo fyzikálnych, matematických a biologických vedách; zápisnica z rokovania na Pedagogických dňoch Univerzity P. J. Šafárika; návrhy učebných plánov odborov molekulárna biológia a genetika a biochémia; materiály zo zasadania Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika; správa o spolupráci vysokých škôl a výskumných pracovísk základného výskumu pri výbere talentov; správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti a vedeckej výchove na Univerzite P. J. Šafárika.
4943CII/4019862411
Vysoké školy
Správa o zahraničných školských stykoch Univerzity P. J. Šafárika; záznam zo zasadania Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika; zmluva o zriadení vedeckovýskumného združenia Laboratória chémie vzácnych prvkov medzi SAV a Vysokou školou technickou v Košiciach; hodnotenie úrovne odborných praxí na Univerzite P. J. Šafárika; dohoda o spolupráci medzi Centrom chemického výskumu SAV a Farmaceutickou fakultou UK; dohoda o spolupráci medzi Centrom fyziologických vied SAV a Lekárskou fakultou UK; zápis zo zasadania Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV a Ministerstvami školstva ČSR a SSR o spolupráci; stanovisko SAV k správe o výskumnej činnosti vysokých škôl; hĺbkový prieskum potrieb československého hospodárstva o počte absolventov vysokých škôl pre biotechnológie; informácia o spolupráci SAV s Prírodovedeckou fakultou UK pri organizovaní postgraduálnej výchovy; informácia o novom študijnom smere „Automatizované systémy riadenia biotechnologických procesov“; plán postgraduálneho štúdia na SVŠT; správa Matematicko-fyzikálnej fakulty UK o radiačnej situácii po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni.
4944CII/4019872412
Vysoké školy
Dohoda o spolupráci medzi Vysokou školou veretinárnou a Ústavom experimentálnej onkológie SAV; medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra a Univerzitou P. J. Šafárika; zápisnica z Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika; hodnotenie plánu činnosti Univerzity P. J. Šafárika; zmluva o spolupráci medzi Virologickým ústavom SAV a UK; zápis zo zasadania Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s ministerstvami školstva ČSR a SSR; opatrenia na zvýšenie ideovo-politickej a odbornej úrovne absolventov vysokých škôl; informácia o výbere a práci s vysokotalentovanou mládežou v oblasti technických a prírodných vied; návrh kľúčových problémov ďalšieho rozvoja vysokých škôl v rámci analýzy československej výchovno-vzdelávacej sústavy.
4945CII/4019882412
Vysoké školy
Stanovisko SAV k materiálom o kľúčových problémoch rozvoja vysokých škôl; zápisnica a materiály zo zasadania Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika; materiály zo zasadania Rady Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV pre spoluprácu s ministerstvami školstva ČSR a SSR; zásady využívania kádrov medzi vysokými školami ústavmi SAV; spolupráca pracovísk Centra biologicko-ekologických vied SAV s vysokými školami; návrh na zriadenie Inštitútu pre výskum potrieb a trhu Vysokej školy ekonomickej.
4946CII/4019892412
Vysoké školy
Účasť SAV na Academia film Olomouc; účasť pracovníkov vysokých škôl na zasadaniach vedeckých kolégií SAV; prehľad najvýznamnejších výsledkov výskumnej činnosti vysokých škôl; návrh zásad na úpravu SAV k poskytovaniu rezortného štipendia; materiál na spoločné zasadanie rektorov vysokých škôl, dekanov fakúlt a vedenia SAV.