Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1A1952–19531–2
Príprava a vznik SAV
Vládna komisia pre vybudovanie ČSAV; Z. Nejedlý: Vybudovanie ČSAV; z dejín Matice slovenskej: pre potreby Vládnej komisie pre vybudovanie ČSAV; Komisia Zboru povereníkov pre vybudovanie SAV: správa o porade zo dňa 18.III.1952; zápisnica z informačnej schôdze z 3.X.1952; záznam z 1. zasadania Komisie z 8.X.1952; informácia o porade o SAV zo 17.X.1952; záznam z 2. zasadania Komisie z 20.X.1952; správa a návrh Komisie pre vybudovanie SAV z 27.X.1952; správa a návrh Komisie pre vybudovanie SAV na zriadenie jej vedeckých pracovísk; záznam zo zasadania užšieho výboru Komisie zo 6.XI.1952; záznam z 3. zasadania Komisie z 3.XI.1952; záznam zo 4. zasadania Komisie zo 4.XII.1952; záznam z porady o SAV konanej na predsedníctve vlády ČSR 5.XII.1952; záznam z 5. zasadania Komisie z 10.II.1953; záznam zo 6. zasadania Komisie z 25.V.1953; správa Komisie a návrh uznesení k uzákoneniu a otvoreniu SAV; záznam z porady so zástupcami Slovenského plánovacieho úradu z 30.V.1953; návrh na organizáciu, personálne obsedenie, uzákonenie a otvorenie SAV; návrh na uzákonenie SAV–Zbor povereníkov 28.V.1953; stenografický záznam z priebehu XXI. zasadania SNR z 18.VI.1953; Správa SAVU: Zápisnice zo schôdzí Správy SAVU z 10.III.1952, 18.III.1952, 2.IV.1952, 23.IV.1952, 14.V.1952, 28.V.1952, 11.VI.1952, 12.IX1952. a 4.X.1952; zápisnice a uznesenia z prezidiálnych porád z 15.XI.1952, 22.XII.1952, 30.XII.1952, 12.I.1953, 2.II.1953, 23.II.1953 a 23.III.1953; zápisnica z riaditeľskej porady z 11.III.1953;1
správa o priebehu a stave prípravných prác novej SAV; Subkomisia pre spoločenské vedy – správa o činnosti a stave prípravných prác pre SAV subkomisie pre spoločenské vedy; správa o spojení vedeckej práce s praxou; rozbor k návrhu rozpočtu na r. 1953; Subkomisia pre biologické, lekárske a poľnohospodárske vedy: prezenčná listina zo zasadania subkomisie zo 17.IV.1952; zoznam členov biologickej subkomisie; správa o príprave biologických pracovísk pre SAV; záznam zo schôdze subkomisie zo 7.V.1952; návrhy subkomisie biologických vied; zápisnica a materiály zo zasadania Poradnej komisie lekárskych vied biologickej subkomisie zo dňa 23.X.1952; zápisnica zo zasadania Poradnej komisie poľnohospodárskych vied biologickej subkomisie zo dňa 11.XI.1952; pracovná náplň, personálne obsadenie, zloženie vedeckej rady subkomisie biologických, lekárskych a poľnohospodárskych vied; Subkomisia pre vedy matematické a prírodovedné: zápisnice z porád subkomisie z 24.III.1952, 12.XI.1952; 29.XI.1952 a 14.I.1953; Subkomisia pre technické vedy: zápisnice zo zasadaní subkomisie z 25.III.1952 a 8.IV.1952; pozvánky na zasadania subkomisie na 29.X.1952 a 11.XI.1952; Slávnostné zahájenie SAV: Pracovný program uzákonenia a slávnostného otvorenia SAV; Prezenčná listina z ustanovujúceho Valného zhromaždenia SAV; pozvania na slávnostné zahájenie; ospravedlnenia neúčasti; pozdravné prejavy na slávnostnom otvorení SAV – akademik V. Laufberger, Z. Nejedlý, A. Zápotocký; fotografická dokumentácia zo slávnostného otvorenia.2