Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2779CII/201953687
Konferencie, zjazdy...
Celoštátny pracovný zjazd odborníkov v oceľových konštrukciách – zápisnica zo schôdze prípravného výboru zjazdu; Konferencia o umelej inseminácii – správa o priebehu konferencie; IV. celoštátny zjazd Československej dermatovenerologickej spoločnosti – žiadosť o usporiadanie zjazdu v Smoleniciach; Konferencia Technické a hospodárske predpoklady rozvoja energetiky v ČSR – pripomienky z konferencie k energetickému plánu; 1. Geologická konferencia – záznam referátov a príspevkov; Konferencia o Slovenskom národnom povstaní – stenografický záznam z konferencie.
2780CII/201954688
Konferencie, zjazdy...
Polarografický kurz – správa o priebehu; Kvetena Slovenska – uznesenie z konferencie; Konferencia o prefabrikácii – program konferencie, príprava konferencie; 1. slovenská konferencia ekonómov o industrializácii Slovenska – súhlas Predsedníctva SAV s uskutočnením konferencie; Konferencia energetikov – závery z konferencie; Chemický zjazd – program zjazdu, návrhy na pozvania zahraničných hostí; Zváračská konferencia – príprava konferencie, pozvania zahraničných hostí, zhodnotenie výsledkov konferencie; Oceliarsky zjazd – návrhy na pozvanie zahraničných hostí, program zjazdu; Meteorická konferencia – program konferencie, návrhy na pozvania zahraničných hostí; Výskum prírodných ohnísk nákaz – program konferencie; Konferencia elektrónkových mikroskopov – program konferencie; Konferencia O rozvoji a aplikácii učenia J. P. Pavlova – správa o príprave konferencie; Konferencia o hygienicko-epidemiologických problémoch vidieka – program a zameranie konferencie; Konferencia československých historikov – súhlas Predsedníctva SAV s usporiadaním konferencie; Konferencia archeológov – návrhy na pozvania zahraničných hostí a program konferencie; plány konferencií na r. 1955.
2781CII/201955688
Konferencie, zjazdy...
Energetická konferencia – návrhy na pozvania zahraničných hostí, rezolúcia z konferencie; Konferencia o vzťahoch Čechov a Slovákov v prítomnosti a minulosti – súhlas byra ÚV KSČ s usporiadaním konferencie; Konferencia o metodike rajónového plánovania – zoznam plánovaných hostí; program konferencie; Konferencia o rýchlorastúcich drevinách – program konferencie, uznesenia konferencie; Bioklimatologická konferencia – rezolúcia z konferencie; Zjazd o prepätom betóne – návrhy na pozvania zahraničných delegátov, program zjazdu; Banícka konferencia – zdôvodnenie a program konferencie; Zjazd československých zemepiscov – program zjazdu; Konferencia o korózii – program konferencie, zoznam pozvaných delegátov; Zjazd Československej botanickej spoločnosti – program zjazdu, zoznam pozvaných delegátov, správa o konaní zjazdu; Konferencia o pestovaní a spracovaní tabaku – návrhy na pozvanie zahraničných delegátov, program konferencie, rezolúcia z konferencie; Konferencia o vodnom diele na Dunaji – návrhy na pozvanie zahraničných hostí; Konferencia o predčasnom hynutí marhúľ – program konferencie, správa o konferencii; 3. konferencia hydrobiológov a ichtyológov – návrh na program a rozpočet konferencie; 5. zváračská konferencia – program konferencie, zoznam zahraničných hostí; 1. celoštátna konferencia virológov – zoznam zahraničných hostí, správa o konaní konferencie; Konferencia o melioráciách – program konferencie, zoznam zahraničných hostí; Konferencia československých fyzikov – program konferencie, zoznam zahraničných hostí; Konferencia o brucelóze – návrh na usporiadanie konferencie, zoznam zahraničných hostí; program konferencie; Konferencia o Ľ. Štúrovi – návrh na usporiadanie konferencie, zoznam zahraničných účastníkov, program konferencie; Celoštátna ovocinárska konferencia – rezolúcia z konferencie; plány konferencií na r. 1956.
2782CII/201956689
Konferencie, zjazdy...
Konferencia o zúrodnení piesočnatých pôd – návrh na usporiadanie konferencie, zoznam zahraničných účastníkov, správa o konaní konferencie; Konferencia vedeckých pracovníkov o problémoch vedy – stenografické záznamy diskusných príspevkov; Konferencia o československo-ukrajinských vzťahoch – program konferencie, zoznam zahraničných účastníkov; Zjazd chemikov technológov – zoznam zahraničných účastníkov, program konferencie; Konferencia o používaní dreva v stavebníctve – zápisnica zo schôdze prípravného výboru, zoznam zahraničných účastníkov, program konferencie; Zváračský kongres – zoznam zahraničných účastníkov, program kongresu, zhodnotenie kongresu; Konferencia o stolbure – zoznam zahraničných účastníkov, program konferencie, správa o konaní konferencie; Kardiochirurgická konferencia – program; Konferencia o výberkových lesoch na Slovensku – návrh náplne konferencie, návrhy na pozvanie zahraničných hostí, program konferencie.
2783CII/201957689–690
Konferencie, zjazdy...
Konferencia o mäse – zdôvodnenie návrhu na usporiadanie konferencie, zoznam zahraničných účastníkov; Konferencia o biologických a agrotechnických princípoch vedenia a rezu révy viničnej – návrh na pozvanie zahraničných hostí, program konferencie; Konferencia o melioračných otázkach južného Slovenska – zdôvodnenie účelu konferencie, návrh na pozvanie zahraničných účastníkov; Buk ako priemyselná surovina – zoznam zahraničných účastníkov, program konferencie, rezolúcia z konferencie; Konferencia právnych historikov Československa – rezolúcia z konferencie; Konferencia o problematike miesta Slovenska pri budovaní materiálnej základne socializmu v ČSR – návrh a zdôvodnenie na usporiadanie konferencie, návrh pozvania zahraničných hostí; Konferencia o stavebných konštrukciách – zoznam zahraničných hostí; Konferencia o Limes Romanus – konferencia zahraničných účastníkov, program konferencie; 7. zváračský kongres – zoznam zahraničných účastníkov, program kongresu; Intenzívne lesné hospodárstvo – zdôvodnenie usporiadania konferencie, návrh na pozvanie zahraničných hostí; Konferencia psychológov – zoznam zahraničných hostí; Konferencia československého roľnícko-družstevného práva – prehľad zahraničných účastníkov konferencie; Konferencia o problémoch produkcie a spracovania ovčieho mlieka – záverečné uznesenia konferencie; Poľsko-československé stretnutie chemikov – rezolúcia zo zasadania; Konferencia o teoretických otázkach zvýšenia ekonomickej účinnosti riadenia národného hospodárstva – rezolúcia z konferencie.
2784CII/201958690
Konferencie, zjazdy...
Celoštátna mierová konferencia – rezolúcia; Konferencia o pestovaní a šľachtení koreninovej papriky – zdôvodnenie usporiadania konferencie, program konferencie; Konferencia o otázkach gramatiky – zoznam zahraničných hostí, správa o konaní konferencie; Konferencia o biologickom boji s hmyzom – program konferencie; Odborná archeologická komisia – zoznam zahraničných hostí, program komisie; Medzinárodný zváračský kongres – zoznam zahraničných účastníkov, správa o konaní kongresu; Nové smery v živočíšnej výrobe – program konferencie, tézy referátov; Konferencia o vodnom diele na Dunaji – návrh na usporiadanie konferencie, zoznam zahraničných účastníkov, správa o priebehu konferencie; 5. konferencia energetikov – návrh na usporiadanie; 2. kardiochirurgická konferencia – správa o priebehu; Konferencia o rakovine zemiakov – návrh na usporiadanie, prehľad zahraničných účastníkov, program konferencie, správa o priebehu.
2785CII/201959691
Konferencie, zjazdy...
Celoslovenská konferencia k otázkam propagandy po XXI. zjazde KSS – rezolúcia; Celoslovenská konferencia vedeckých a výskumných pracovníkov – rezolúcia, referáty z konferencie; Vedecký seminár roľnícko-družstevného práva – záverečná správa zo seminára; Konferencia o perspektívnej sieti vedecko-výskumných ústavov – zoznam účastníkov; Chemický zjazd – návrh na usporiadanie; Konferencia o anorganickej chémii – návrh na usporiadanie; 9. zváračský kongres – program a rozpočet kongresu; Konferencia československých elektrónových mikroskopikovzoznam zahraničných účastníkov; 5. celoštátna konferencia o oceľových konštrukciách – program konferencie Konferencia o myšlienke slovanskej vzájomnosti – správa o príprave konferencie; 6. konferencia energetikov – návrh na usporiadanie konferencie; Sympózium o plánovaní vo vede – správa o príprave sympózia; Konferencia o meteorológii a klimatológii Karpatskej oblasti – návrh na usporiadanie, zoznam zahraničných hostí; Sympózium o kardiovaskulárne účinných látkach – návrh na usporiadanie; Konferencia o básnickom diele P. O. Hviezdoslava – pripomienky k usporiadaniu konferencie; Medzinárodná porada ekonómov socialistických krajín – správa o priebehu porady; Konferencia o využívaní ekonomických faktorov pri rozvoji socialistickej družstevnej veľkovýroby v poľnohospodárstve – správa o priebehu konferencie; 1. zjazd československých antropológov – pripomienky SAV k rezolúcii zjazdu; plán konferencií na r. 1960.
2786CII/201960692
Konferencie, zjazdy...
Poľsko-československý zjazd dendrológov – program a rozpočet zjazdu; 7. konferencia energetikov – návrh na usporiadanie konferencie; Zváračský kongres – návrh na usporiadanie, rozpočet a program kongresu; 3. medzinárodné histologické sympózium – správa o priebehu sympózia; Chirurgická liečba epilepsií a jej neurofyziologické aspekty – správa o priebehu konferencie; Sympózium o kortikoviscerálnej patológii a fyziológii – správa o priebehu sympózia; 3. kardiochirurgická konferencia – program konferencie; Sympózium o prevencii parazitóz na pastvinách – rezolúcia zo sympózia; 3. orientalistická konferencia – výpis uznesení z konferencie, plán konferencií na r. 1961.
2787CII/201961692
Konferencie, zjazdy...
Konferencia pri príležitosti 10. výročia Výskumného ústavu onkologického – program konferencie; Konferencia o P. J. Šafárikovi – príprava konferencie; Zjazd československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu – zoznam zahraničných účastníkov; Kolokvium oscilografickej polarografie – zoznam zahraničných účastníkov; Konferencia o nových smeroch spracovania drevnej hmoty – zoznam zahraničných účastníkov; 2. celoštátna konferencia o dynamike strojov – zoznam zahraničných účastníkov; 9. medzinárodný zváračský kongres – zoznam zahraničných účastníkov; Konferencia turkológov – príprava konferencie, sťažnosť Orientálneho ústavu ČSAV; plán konferencií na r. 1962.
2788CII/201962692
Konferencie, zjazdy...
O metodológii výskumu československo-sovietskych vzťahov – záznam z priebehu porady; Konferencia o otázkach výskumu a výučby politickej ekonómie socializmu – návrh na usporiadanie konferencie; 4. internistický deň – tyreopatie – program, správa o priebehu; Využitie poznatkov biochémie mikroorganizmov vo fermentačnom priemysle – správa o priebehu konferencie; 2. celoštátna konferencia o radiačnej chémii – rezolúcia z konferencie; Úlohy psychológie vo výstavbe komunistickej spoločnosti – návrh na schválenie a program porady; plány konferencií na r. 1963.
2789CII/201963692
Konferencie, zjazdy...
7. Konferencia československých antropológov – správa o priebehu konferencie; Medzinárodná porada o výskume flóry a fauny Karpat – správa o priebehu porady; Medzinárodné kolokvium o problémoch rozvoja menej vyvinutých oblastí v rámci priemyselne vyspelého štátu – správa o priebehu kolokvia; Sympózium o problematike exhalátov – správa o priebehu sympózia; 20. celoštátny zjazd chemikov – prijatie členstva v predsedníctve zjazdu; Konferencia pri príležitosti 20. výročia podpísania československo-sovietskej zmluvy – návrh na usporiadanie a program konferencie; Sympózium o procesoch budenia optických emisných atómových spektier – návrh programu a rozpočtu sympózia; Pracovná porada fyzikov – rezolúcia z porady; O otázkach výskumu súčasného slovenského umenia – program konferencie; Precipitačné procesy v kovových systémoch – návrh na usporiadanie konferencie; plán konferencií na r. 1964.
2790CII/201964693
Konferencie, zjazdy...
Porada riaditeľov vydavateľstiev AV socialistických štátov – zabezpečenie úloh vyplývajúcich z porady; Medzinárodné sympózium o koordinačných zlúčeninách – prijatie členstva v predsedníctve sympózia; Seminár o zásadách mierového spolužitia – správa o priebehu seminára; Sympózium o kvasinkách – správa o priebehu sympózia; 21. celoštátny zjazd chemikov – zaslanie rezolúcie zo zjazdu; plán konferencií na r. 1965.
2791CII/201965693
Konferencie, zjazdy...
Medzinárodné sympózium o geobotanickom mapovaní Karpát – protokol zo sympózia; Sympózium o špecifičnosti helmintov – návrh na usporiadanie a program sympózia; Medzinárodné anesteziologické sympózium – prijatie členstva v predsedníctve sympózia; námietky Vedeckého kolégia pre fyziológiu a lekárske vedy proti interpretácii vyhlášky MInisterstva financií č. 133/62 Zb. o hmotnom zabezpečení účastníkov školení; plán konferencií na r. 1966.
2792CII/201966693
Konferencie, zjazdy...
1. medzinárodné sympózium o supravodivosti – správa o priebehu; 2. slovenská konferencia Československej vedecko-technickej spoločnosti – uznesenia konferencie; Celoštátna vedecká konferencia o osobno-majetkových právach – správa o priebehu konferencie; Sympózium o biológii drevín – návrh na usporiadanie; Konferencia o živote a diele K. Kuzmányho – správa o priebehu konferencie; 2. medzinárodné sympózium o pestovaní marhúľ – správa o priebehu; Cesty vedy do života – záverečný materiál sympózia; 8. konferencia energetikov – pozvanie a program; Sympózium o tenkostenných konštrukciách – správa zo sympózia; Ľudovít Štúr a medzislovanské vzťahy – správa o priebehu sympózia; Sympózium o kvasinkách – správa o priebehu sympózia; Letná škola kryštalografie – program a zoznam účastníkov; Sympózium o problematike osídlenia karpatskej kotliny v 7.–8. stor. – správa o priebehu sympózia; Sympózium o fyziológii, biofyzike a biochémii bunečných membrán – program sympózia a správa o priebehu; Československá konferencia o diferenciálnych rovniciach – správa o priebehu; Seminár vedúcich pracovníkov ČSAV a SAV – program a záznam zo seminára; 9. morfologický kongres – program kongresu; 7. vektokardiografické kolokvium – pozvanie, program, zoznam účastníkov; Sympózium o dejinách československo-juhoslovanských vzťahov – správa o priebehu; Sympózium o cirkulácii v skeletnom svale – správa o priebehu; Konferencia o vplyvoch niektorých faktorov moderného prostredia na organizmus – správa o priebehu; 3. medzinárodná konferencia o nových javoch v súčasnej nemarxistickej politickej ekonómii – správa o priebehu a rezolúcia z konferencie; Sympózium človek a spoločnosť – správa o priebehu; Medzinárodná komisia pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov – správa o priebehu zasadania; Sympózium o vývoji funkcie a regulácie endokrinných žliaz – program, správa o priebehu; Humanizmus a osvietenstvo v právnej vzdelanosti na Slovensku – návrh a odôvodnenie prípravy konferencie; Život a dielo S. H. Vajanského – správa o priebehu; Kultúra spisovnej slovenčiny – správa o priebehu konferencie; Sympózium o výsledkoch výskumu vo Vysokých Tatrách – správa o priebehu; návrh na usporiadanie konferencie k 40. výročiu založenia Učenej spoločnosti Šafárikovej.
2793CII/201967694
Konferencie, zjazdy...
Konferencia o povodni na Dunaji v r. 1965 – rezolúcia z konferencie; Sympózium o koordinačných zlúčeninách – pozvanie a program sympózia; 2. sympózium geomorfologicko Karpato-balkánskej komisie – rezolúcia zo sympózia; Hudba v živote socialistickej spoločnosti – správa o stave príprav medzinárodnej konferencie; 5. kongres komitétu pre mediterranný neogén – návrh na usporiadanie; správa o sympóziu ekonómov socialistických zemí.
2794CII/201968694
Konferencie, zjazdy...
Sympózium o riadení, plánovaní a organizácii vedeckých a technických výskumov – referát zo sympózia o vývoji kvalifikačnej štruktúry pracovníkov; Výtvarné avantgardy a dnešok – správa o priebehu konferencie; Sympózium o teórii pologrúp a jej aplikáciách – správa o priebehu sympózia; Chemické premeny polymérov – správa o priebehu konferencie.
2795CII/201969694
Konferencie, zjazdy...
1. celoslovenská konferencia štatistikov – zoznam referátov; Spoločenská funkcia a efektívnosť vedy – záznam z konania konferencie; Sympózium o vedeckej politike a inováciách – program a zoznam účastníkov; Kvasinky ako modely vo vede – program sympózia; Metódy a formy zabezpečovania výskumu a vývoja z aspektu potrieb priemyselných podnikov – program konferencie; Chémia v poľnohospodárstve – program konferencie; O vzťahoch vedy a techniky – správa o priebehu sympózia; plán konferencií na r. 1970.
2796CII/201970695
Konferencie, zjazdy...
3. celoštátna konferencia o žiaruvzdorných materiáloch – program konferencie; Lexikologicko-lexikografická konferencia – správa o priebehu konferencie; Československo-švédske sympózium o výskume dreva – zoznam účastníkov a správa o priebehu sympózia; 7. kardiochirurgická konferencia – program konferencie; Themodynamics of ternary polymeric system – program konferencie; Uplatnenie ekológie krajiny v praxi – pozvanie na konferenciu; 2. stretnutie psychológov podunajských krajín – žiadosť o prevzatie záštity, bulletin zo sympózia; Poľsko-slovenské sympózium historikov – správa o priebehu sympózia; The oculomotor system and brain functions – správa o priebehu kolokvia; Charakter feudalizmu na Slovensku – správa o priebehu sympózia.
2797CII/201971695–696
Konferencie, zjazdy...
Medzinárodný seminár o technike výučby sociálnych vied – pozvanie a program seminára; Sympózium o vírusoch a nádoroch – stanovisko Virologického ústavu SAV k správe zo sympózia; Sympózium chémie sacharidov a ich derivátov – návrh na usporiadanie sympózia; Mládež a kultúra – správa o priebehu seminára; Sympózium o kvasinkách vo vede a technike – zoznam účastníkov a program sympózia; Konferencia o chemických premenách polymérov – správa o priebehu konferencie; 3. medzinárodné kolokvium o tkanivových kultúrach bezobratlých – správa o priebehu kolokvia; 4. francúzsko-československý virologický seminár – správa o priebehu; 7. kardiochirurgická konferencia – správa o priebehu; Štruktúra a funkcia primárnych pletív koreňa – správa o priebehu sympózia; 7. konferencia československých rastlinných virológov – rezolúcia z konferencie, zoznam účastníkov; 5. kolokvium elementárnych častíc – zoznam účastníkov, program kolokvia; Československo-poľská konferencia o problémoch komentárnych dráh – správa o priebehu konferencie; 2. etnomuzikologický seminár – návrh na usporiadanie; Právnická vzdelanosť na Slovensku v uplynulom polstoročí – správa o priebehu konferencie; Medzinárodná porada o kolektívnom diele Etnografia Slovenska – návrh na usporiadanie; Kultúrne spoločenstvo a diferencie v ľudovom staviteľstve v Karpatoch – správa o usporiadaní konferencie; Konferencia o koordinačnej chémii – správa o priebehu; prehľad konferencií usporiadaných v r. 1970.
2798CII/201972696
Konferencie, zjazdy...
2. zjazd Slovenskej silikátovej spoločnosti – uznesenia zjazdu; Medzinárodné sympózium o chémii sacharidov – správa o účasti; 4. medzinárodný kongres chemického inžinierstva – žiadosť o prijatie členstva v predsedníctve kongresu; 1. international conference on microwave ferrites – bulletin konferencie; Vývoj organizácie vedy na našom území – zoznam účastníkov a program konferencie; Úspechy sovietskej spoločnosti a vedy – príprava konferencie, zoznam referátov, program záznamy zo zasadania prípravného výboru; 4. medzinárodný kongres Committee mediterranean neogene stratography – návrh na usporiadanie; Vedecko-technická revolúcia a sociálny pokrok – zápis zo zasadania prípravného výboru, osnovy referátov.
2799CII/201973697
Konferencie, zjazdy...
1. celoslovenská konferencia o realizácii výsledkov výskumných pracovísk v strojárstve na Slovensku v rámci štátnej politiky – program konferencie; Pokroky a budúcnosť makromolekulovej vedy – informácia o príprave konferencie; 2. sympózium o biofarmácii a farmakokinetike – program sympózia; Seminár o slabých interakciách elementárnych častíc – správa o priebehu seminára, program seminára; 15. medzinárodná konferencia o koordinačných zlúčeninách – správa o priebehu; Matematické základy informatiky – správa o priebehu; 16. pracovné dni Medzinárodnej spoločnosti výskumu Dunaja – zoznam referátov; 7. regionálna konferencia o fyzike Slnka – správa o priebehu; 3. stretnutie psychológov podunajských krajín – informácia o príprave stretnutia; 500. výročie narodenia M. Koperníka – správa o konferencii; 12. onkologické dni – program; Nové poznatky o zákonitostiach pohybu vody – program konferencie; 1. sympózium o zložených kovových materiáloch – pozvánka na otvorenie; 2. sympózium Medzinárodnej polarografickej spoločnosti – program, zborník sympózia.
2800CII/201974698
Konferencie, zjazdy...
Sympózium o otázkach socialistickej ekonomickej integrácie – pozvanie a program; Geofyzikálne interpretačné metódy – pozvanie, program; Pomoc sovietskej vedy pri rozvoji výskumu supravodivosti a jej aplikácii v ČSSR – zoznam referátov; Zjazd československých chemikov – program zjazdu; 4. celoštátna konferencia o tenkých vrstvách – závery z konferencie; Medzinárodné sympózium o výskume pohybu zemskej kôry na geodynamických polygónoch – príspevky sympózia; materiály zo zasadania komisie ochrany ekosystémov; Seminár o racionalizačnej a výpočtovej technike v SAV – materiály zo seminára.
2801CII/201975698
Konferencie, zjazdy...
1. rádiobiologická konferencia socialistických štátov – správa o priebehu konferencie; Medzinárodné sympózium o karpatskom obchode v stredoveku – pozvanie a program sympózia; Vedecká konferencia Elektrotechnického ústavu pri príležitosti 30. výročia oslobodenia ČSR – pozvanie a program; 20. celoštátny geologický zjazd – pozvanie a program; 5. medzinárodný chemický kongres CHISA – pozvanie, program; 5. medzinárodný kongres logiky, metodológie a filozofie vied – správa o priebehu; 3. kongres medzinárodnej únie slovanskej archeológie – správa o priebehu kongresu; Sympózium o použití matematických modelov v hydrológii – pozvanie a program sympózia; Sympózium o súčasnom stave a problémoch genetiky v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva na Slovensku – závery zo sympózia; Medzinárodná konferencia experimentu v psychológii – hodnotiaca správa o konferencii; Konferencia Žena a rodina v socialistickej spoločnosti – program a pozvanie na konferenciu; príprava československo-sovietskych lekárskych dní.
2802CII/201976699
Konferencie, zjazdy...
Mikrosympózium o spolupráci Ústavu technickej kybernetiky SAV so spoločenskou praxou – rezolúcia; Sympózium o petrogenéze a geochémii geologických procesov – program, záverečný protokol sympózia; Etnomuzikologický seminár – program seminára; Teoretické a technologické aspekty rozpojovania tuhých látok – pozvanie a program sympózia; pracovné stretnutia biochemikov a biofyzikov pracovísk SAV – tézy, súhrny referátov a diskusných príspevkov.
2803CII/201977699
Konferencie, zjazdy...
Stratigraphic correlations Tethys – Paratethys Neogene – správa o zasadaní prezídia komitétu; pracovné stretnutie o automatizácii vedeckých experimentov – záznam zo stretnutia; Použitie izotopovej techniky pri výskume bielkovín – protokol zo zasadania; Kurz RNA nádorových vírusov – správa o priebehu; Aktuálne problémy aviárnej genetiky – správa o priebehu sympózia; Kolokvium o dvojstrannej spolupráci medzi AV NDR a ČSAV/SAV – správa o priebehu kolokvia; Vírusová karcenogenéza a jej molekulárno-biologické aspekty – program a zoznam účastníkov porady; Dynamika stavebných konštrukcií – správa o priebehu konferencie; 3. československá konferencia GaAs a príbuzné zlúčeniny – program konferencie; 8. etnomuzikologický seminár – správa o priebehu; Československo-maďarská historická komisia – protokol zo zasadania; Pracovná porada programu Interkozmos (skupiny pre kozmickú fyziku) – program, zoznam účastníkov; Konferencia Soft Magnetic materials 3 – program, zoznam účastníkov konferencie; Konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenskej entomologickej spoločnosti – správa o priebehu; Konferencia o spoločenských funkciách a interetnických súvislostiach ľudových obyčajoch v Karpatoch a na Balkáne – správa o priebehu konferencie; Pracovná porada Stelárne kozmické experimenty – program a protokol porady; 7. československý bioklimatologický kongres – program, správa o priebehu; Sociálno-ekonomické problémy zdokonaľovania socialistického spôsobu života – správa o priebehu sympózia; stretnutie špecialistov členov MISON – protokol zo stretnutia; Politické a sociálne zápasy na Slovensku v 17. a začiatkom 18. stor. – zoznam účastníkov konferencie; Zbližovanie robotníckej triedy a inteligencie – program zasadania; Analýza a syntéza algorytmov – program sympózia.
2804CII/201978699
Konferencie, zjazdy...
Vzťahy českej a slovenskej literatúry v 20. stor. – správa o výsledkoch konferencie; Amorfné kovové materiály – záverečná správa konferencie; 9. sympózium Slovenskej kybernetickej spoločnosti – správa o konaní sympózia; 4. konferencia o základných problémoch numerickej matematiky – správa o priebehu konferencie; prehľad termínov vedeckých konferencií usporiadaných v r. 1978; plán konferencií na r. 1979.
2805CII/201979699
Konferencie, zjazdy...
Súhlas Predsedníctva SAV so žiadosťami pracovísk na usporiadanie konferencií v r. 1980.
2806CII/201980699
Konferencie, zjazdy...
Marxizmus a antropologizmus – návrh na usporiadanie konferencie; príspevky k vedeckému sympóziu k 110. výročiu narodenia V. I. Lenina; vedecká konferencia Historického ústavu SAV k 35. výročiu oslobodenia ČSSR – správa o priebehu konferencie; Literatúra vedecko-technická revolúcia – správa o priebehu konferencie; správa z pracovného stretnutia členov projektu L, IGPC/UNESCO; Skúsenosti z atestácií vedeckých a vedecko-technických kádrov a špecialistov – referáty zo seminára; návrh na usporiadanie porady vedúcich psychologických pravníkov; 12. celoštátna konferencia stredovekej archeológie – pozvanie a program konferencie.
2807CII/201981700
Konferencie, zjazdy...
Aktuálne experimentálne problémy štúdia produkčného procesu rastlín – správa o priebehu seminára; Epidemiológia nádorov – správa z porady expertov; KSČ a literatúra – návrh na usporiadanie konferencie; Aktuálne problémy aviárnej genetiky – program a zoznam účastníkov sympózia; Súčasný svet a klerikalizmus – návrh na usporiadanie sympózia; Priemyselná toxikológia – program konferencie; Národnostné zloženie miest na Slovensku za feudalizmu – správa o priebehu konferencie; Konferencia o fyzike vysokých energií a elementárnych častíc – správa o priebehu konferencie; Sympózium o klatrátových a molekulových inkluzívnych zlúčeninách – správa o priebehu; Vplyv Bolzanovej doby na vývoj vedy – materiály z konferencie; 4. zjazd Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV – pozvanie na zjazd; 4. medzinárodné sympózium Helmintologického ústavu SAV – informácia o príprave sympózia; Mechanizmus kontrolujúci distribúciu asimilátov v rastline a regulátory rastu – správa o priebehu a závery z konferencie; Celoštátny zjazd československých sociológov – záverečná správa; Sídliská kultúry s lineárnou keramikou v Európe – správa o priebehu kolokvia; Numerické metódy v mechanike kontinus – správa o priebehu konferencie.
2808CII/201982700
Konferencie, zjazdy...
Zasadanie Medzinárodnej redakčnej rady časopisu Acta virologica – správa o priebehu, zoznam účastníkov; Pracovné stretnutie o synergetike – pozvanie, prehľad príspevkov; 100. výročie úmrtia K. Marxa – informácia o stave príprav; správa o 3. zasadaní skupiny expertov Programu spoločných prác AV socialistických krajín v oblasti automatizácie vedeckých výskumov; Sympózium o oplodnení a embryogenéze semenných rastlín – program sympózia a správa o jeho priebehu; Eurofyzikálna tematická konferencia o jadrových reakciách s neutrónmi – správa o priebehu; 16. kongres československých antropológov – deklarácia kongresu; 5. slovensko-maďarský seminár vzájomné vzťahy prírodného prostredia poľnohospodárskej výroby a infraštruktúry – správa o priebehu; 9. medzinárodný kongres komputačnej lingvistiky – informácia o zameraní a príprave kongresu; 4. plenárne zasadanie Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie – správa o priebehu; Psychický vývoj, učenie a utváranie osobností – pozvanie a program konferencie; 10. svetový sociologický kongres – správa o účasti československej delegácie; Interpretačné metódy o geofyzike – pozvanie a program konferencie; Meranie charakteristík vodného režimu pôdy a k jej povrchu priľahlej vrstvy atmosféry – správa o priebehu; 5. československo – poľský seminár o fyzike vody v pôde – správa o priebehu; Sympózium o hormónoch v mlieku – správa o priebehu; Sympózium KAPG – správa o priebehu; 3. laboratórny kurz RNA nádorových vírusov pre krajiny RVHP – správa o priebehu; 4. medzinárodné sympózium Helmintologického ústavu – program, správa o priebehu; 2. medzinárodná konferencia Umelá inteligencia a informačno – riadiace systémy robotov – správa o priebehu; 6. medzinárodné sympózium o problematike ekologického výskumu krajiny – správa o priebehu.
2809CII/201983700
Konferencie, zjazdy...
9. európske sympózium o kozmickom žiarení – návrh na usporiadanie; 3. československá konferencia o integrovanej optike INOP '83 – závery konferencie; K. Marx: O otázkach kultúry a literatúry – správa o priebehu sympózia; Medzinárodná konferencia o interferóne – pozvanie a program konferencie; 3. medzinárodné sympózium o katecholamínoch a strese – informácia o pripravovanom sympóziu a program sympózia; Boj proti fašizmu, nacizmu a japonskému militarizmu – návrh na usporiadanie medzinárodného sympózia; Seminár IIASA – pozvanie, tézy referátov; 17. svetový filozofický kongres – správa o účasti československej delegácie; Vedecké sympózium afrikanistov – oznam o usporiadaní; 17. zasadanie československo-maďarskej historickej komisie – pozvanie a program; Interakcia stredoeurópskych Slovanov a iných etník v 6.–10. stor. – pozvanie a program.
2810CII/201984701
Konferencie, zjazdy...
Medzinárodná konferencia o Veľkej Morave – návrh na usporiadanie; 5. medzinárodné sympózium o metabolizme a enzymológii nukleových kyselín včítane génových manipulácií – správa o priebehu sympózia; 7. medzinárodné sympózium o biochemických aspektoch funkcie obličiek – správa o priebehu sympózia; Klinické skúšanie cytostatík – správa o priebehu porady; 2. medzinárodné sympózium o membránových receptoroch a ionových kanáloch – program a správa o priebehu sympózia; Určenie najefektívnejších smerov rozvoja práškovej metalurgie krajín RVHP v podmienkach socialistickej ekonomickej integrácie – správa o priebehu podujatia; Úloha národopisnej vedy pri formovaní súčasnej socialistickej kultúry – správa o priebehu konferencie; Elektrické pole srdca – správa o priebehu podujatia; Teoretická a metodická príprava vedúcich pracovníkov Pionierskej organizácie SZM – informácia o usporiadaní konferencie; Aktuálne otázky rozvoja interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách – návrh zamerania a organizačného zabezpečenia seminára; 3. medzinárodná konferencia Artifical intelligence and information control systems of robots – správa o priebehu; 2. sympózium sacharidov – program a správa o priebehu sympózia; Tvorba a ochrana zelene v urbanizovanej krajine – správa o priebehu sympózia; Modifikované polyméry – program, správa o priebehu konferencie; SNP a literatúra – správa o priebehu konferencie; medzinárodné sympózium o farmakologickej stabilizácii vzrušivých membrán – program a správa o priebehu sympózia; 9. európske sympózium o kozmickom žiarení – program a správa o priebehu sympózia; 12. konferencia podunajských štátov o hydrologických predpovediach – program a správa o priebehu konferencie; Teoretické a technologické aspekty rozpojovania a mechanickej aktivácie nerastov – správa o priebehu; 3. medzinárodné sympózium o rickettsiách a rickettsiových nákazách – program, zoznam účastníkov a správa o priebehu sympózia; 2. pracovné zasadanie programu 21 KAPG – správa o priebehu podujatia; Tradície ako fenomén kultúrnej aktivity ľudstva – program konferencie informácia o medzinárodných podujatiach usporiadaných Ústavom štátu a práva; Rozvoj teórie vedeckého ateizmu a jej úloha pri formovaní socialistického vedomia pracujúcich v ČSSR – návrh a obsahové zameranie sympózia; Teória merania pre prax – správa o priebehu sympózia; 7. konferencia pracovnej skupiny kozmickej fyziky Interkozmos – správa o priebehu podujatia; Poznávacie procesy a osobnosť – program konferencie; Adaptácia vedeckých pracovníkov ako faktor zvyšovania efektívnosti vedeckej činnosti – program konferencie, správa o priebehu; návrh na usporiadanie medzinárodnej konferencie v súvislosti s 1100. výročím úmrtia Metoda.
2811CII/201985702
Konferencie, zjazdy...
Mimozemské ultrafialové pozorovanie – správa o priebehu podujatia; Uplatňovanie súboru ekonomických opatrení vo využívaní nerastného bohatstva – závery z konferencie; Elektronické a optoelektronické senzory – závery zo seminára; Aviárna genetika – program a správa z priebehu konferencie; Seminár z kvantovej chémie a chemickej fyziky – správa o priebehu podujatia; 6. zasadanie skupiny expertov v oblasti automatizácie vedeckých výskumov – správa o priebehu podujatia; International symposium on system with the fast ionic transport – vedecký program podujatia; Štúdium mechanizmu pôsobenia fungicídov – správa o priebehu porady; informácia o príprave podujatí k 1100. výročiu úmrtia Metoda; Algoritmy 815? správa o priebehu sympózia; Konferencia o jazykovej politike a jazykovej kultúre v socialistickej spoločnosti – zameranie a výsledky konferencie; 7. stretnutie európskej asociácie pre výskum rakoviny EACR – vedecký program stretnutia; Horľavosť polymérov – správa o priebehu sympózia; 6. medzinárodné sympózium o antivírusových látkach – správa o priebehu podujatia; Aktuálne otázky interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách – program kolokvia a úvodné slovo na kolokviu; Štruktúra nových skupín koordinačných zlúčenín – správa o zasadaní pracovnej skupiny; Konferencia o koordinačnej chémii – program konferencie a správa o priebehu konferencie; Využitie diaľkového prieskumu zeme v hydrológii a vodnom hospodárstve – správa o priebehu medzinárodného seminára UNESCO – WHO/FAO; Reakcie indukované neutrónmi – zoznam účastníkov sympózia a správa o priebehu sympózia; 12. československé sympózium o priemyselných prachoch – správa o priebehu sympózia; 8. medzinárodné dunajské sympózium o diabetes mellitus – oznámenie o konaní a program sympózia; 6. zjazd československých psychológov – program zjazdu, ideovo-teoretické zameranie, štruktúra a náplň zjazdu; 8. konferencia československých fyzikov k 40. výročiu oslobodenia ČSR – súhrnný prehľad referátov; 25. celoštátny geologický zjazd – správa o priebehu; Separácia ionových zlúčenín – správa o priebehu konferencie; 3. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy – správa o priebehu; 7. československá konferencia o elektronike a vákuovej fyzike – program konferencie; International symposium on population structure genetics and taxonomy of ophids – správa o priebehu sympózia; 2. medzinárodné sympózium – hormones on milk their physiological role – pozvanie na sympózium; Medzinárodné pracovné združenie pre výskum Dunaja – správa o priebehu konferencie; The proper use of drugs in infancy – odborný program sympózia; Zasadania a terénne práce pracovnej skupiny 4, 2 PK mnohostrannej spolupráce – správa o priebehu zasadania; Rozvoj teórie vedeckého ateizmu a jej úloha pri formovaní socialistického vedomia pracujúcich – správa o priebehu sympózia; Molekulárne mechanizmy a energetika pohyblivosti – informácia o príprave sympózia, program sympózia, správa o priebehu; Problematika ekologického výskumu krajiny – správa o priebehu medzinárodného sympózia; Moderné datovacie metódy v archeológii – správa o priebehu sympózia; Vedecko-koordinačná porada riešiteľov témy–ergonomia – správa o priebehu podujatia; Komplexný výskum ekosystémov karpatského horstva – správa o priebehu podujatia; Dynamika stavebných konštrukcií – správa o priebehu podujatia; Vedecké kolokvium pri príležitosti 15. výročia Poučenia z krízového vývoja v strane – správa o priebehu podujatia; návrh plánu podujatí na r. 1986.
2812CII/201986703
Konferencie, zjazdy...
Informácia o usporiadaní celoštátneho seminára polyméry pre elektroniku a optoelektroniku; Psychický vývoj a rozvíjanie osobnosti – pozvanie a program konferencie; 3. sympózium o štruktúre a vlastnostiach silikátových a oxidových sústav – pozvanie a program sympózia; Medzinárodné sympózium k 200. výročiu zavedenia nepriamej amalgamácie rúd – závery zo sympózia; Žena v spoločenskej sfére práce – tézy referátov konferencie; Metodologické otázky literárnovedného výskumu – pozvanie a program konferencie.
2813CII/201987703
Konferencie, zjazdy...
Problémy umenia 16.–18. stor. na Slovensku – pozvanie a program konferencie; Funkčne integrované obhospodarovanie lesov a komplexné využitie dreva – pozvanie a program konferencie; Veľký október a sloboda vyznania – správa o priebehu sympózia; Prenikanie moderných fyzikálnych teórií na Slovensko – správa o priebehu podujatia; Aktuálne filozofické a metodologické otázky archeológie – pozvanie a program konferencie; 5. medzinárodná leninská konferencia o hlavných úlohách vynálezcovstva – pozvanie, obsahové zameranie a organizácia konferencie; príprava podujatí k 400. výročiu narodenia J. A. Komenského; 2. svetový kongres neurovied (IBRO) – správa o účasti na kongrese.
2814CII/201989703
Konferencie, zjazdy...
Informácia o priebehu prípravy medzinárodnej konferencie o makroskopických kvantových javoch; 1. celoštátne stretnutie československých chemikov – pozvanie a program stretnutia; 2. medzinárodný dipterologický kongres – informácia o príprave; Medzinárodný seminár o biomonitoringu lesných ekosystémov – program seminára; informácia o prípravách 11. medzinárodného zjazdu slavistov.