Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1787CII/18a1963543
Celoštátna komisia pre dovoz literatúry zo socialistických krajín
Menovanie zástupcu zo SAV do komisie.
1788CII/18a1973543
Celoštátna koordinačná komisia pre meraciu a čerpaciu techniku v prieskumnej ťažbe a ochrane podzemných vôd
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1789CII/18a1970543
Československá komisia pri ICSU
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1790CII/18a1960543
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1791CII/18a1970543
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Návrh osobností zo Slovenska do kalendára UNESCO.
1792CII/18a1971543
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Žiadosť komisie o spoluprácu na záchrane pamiatok v údolí Eufratu; menovanie zástupcov zo SAV za členov komisie.
1793CII/18a1972543
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Pozvania a materiály zo zasadaní komisie z 22.II.
1794CII/18a1975543
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Prehľad výročí, udalostí a osobností v r. 1975; pozvanie a program mimoriadneho zasadania komisie zo dňa 19.VI.
1795CII/18a1977543
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie z 26.I., 27.IV. a 12.XII.; plán československej účasti na činnosti UNESCO v r. 1977.
1796CII/18a1978544
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Zloženie československej delegácie na medzinárodnej konferencii UNESCO; menovanie zástupcu zo SAV do komisie; návrh na rozšírenie pléna komisie; menovanie delegáta zo SAV na kongres UNESCO; materiály zo zasadaní komisie.
1797CII/18a1979544
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Materiály zo zasadaní komisie z 15.II., 4.V., 14.V. a 27.IX.
1798CII/18a1980544
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Plán činnosti komisie v r. 1980; materiál generálnej konferencie UNESCO.
1799CII/18a1981545
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Materiály zo zasadaní komisie z 20.I. a 14.VII.
1800CII/18a1983545
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Materiály a zápisnice zo zasadaní komisie z 20.IV., 26.IV., 23.IX., 20.X. a 20.XI.; pokyny k prideleniu finančného príspevku UNESCO; záverečný dokument z koordinačnej porady národných komisií socialistických krajín pre spoluprácu s UNESCO; informácia komisie č. 1–3 o spolupráci.
1801CII/18a1984545
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Materiály a zápisnice zo zasadaní komisie z 19.IV., 4.IX. a 13.XII.; informácia komisie č. 1–3 o spolupráci.
1802CII/18a1985545
Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO
Materiály a zápisnice zo zasadaní komisie z 5.I., 16.VII. a 10.XII.
1803CII/18a1961546
Československá ústredná terminologická komisia
Návrhy na menovanie zástupcov zo SAV do komisie.
1804CII/18a1962546
Československá ústredná terminologická komisia
Návrh na menovanie zástupcov zo SAV do komisie.
1805CII/18a1965546
Československý výbor obrancov mieru
Požiadanie predsedu výboru akademika D. Blaškoviča o vstup do výboru.
1806CII/18a1984546
Československá komisia Dekády OSN pre ženy
Záznam z 1. zasadania komisie.
1807CII/18a1979546
Československá komisia Interkozmos
Štatút komisie; návrh na členov komisie.
1809CII/18a1960546
Československá komisia pre atómovú energiu
Smernice o spolupráci so Sovietskym zväzom v oblasti mierového využitia jadrovej energie.
1810CII/18a1982546
Československá komisia pre jadrovú energiu
Návrhy zástupcov zo SAV do komisie.
1811CII/18a1983546
Československá komisia pre jadrovú energiu
Príprava zasadania zástupcov ČSAV/SAV a komisie na vypracovanie dohody o spolupráci.
1812CII/18a1971546
Československé národné komitéty v oblasti a fyzikálnych vied
Návrh na zloženie komitétov.
1813CII/18a1984546
Československý národný komitét IBRO(International Brain Research Organisation)
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie z 24.I. a 20.III.
1814CII/18a1985546
Československý národný komitét IBRO
Návrh na pridelenie študijného pobytu v rámci IBRO pre SAV.
1815CII/18a1978546
Československo-rumunská komisia historikov
Menovanie československej časti komisie.
1816CII/18a1960546
Ideová rada pre starostlivosť o pamätníky a pamätné tabule
Menovanie zástupcu SAV do rady.
1817CII/18a1978546
Ideologická komisia ÚV KSS
Materiály zo zasadaní komisie z 3.III., 13.III. a októbra 1978.
1818CII/18a1982546
Ideologická komisia ÚV KSS
Materiál na rokovanie komisie o koncepcii dramatického umenia na Slovensku.
1819CII/18a1974546
Komisia expertov pre prácu RVHP na probléme Kinetika a katalýza
Menovanie zástupcov SAV do komisie.
1820CII/18a1971546
Komisia Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj pre koordináciu prognostických prác
Záznam z rokovania riadiacej skupiny prognózy 1, 2 – dlhodobé zameranie rozvoja vedy a techniky....
1821CII/18a1958546
Komisia Povereníctva školstva a kultúry o výhľadovom pláne odborníkov
Správa o výsledkoch práce komisie.
1822CII/18a1981546
Komisia právnej výchovy a propagandy
Materiály zo zasadania komisie z 24.III. a 14.VII.
1823CII/18a1982546
Komisia právnej výchovy a propagandy
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1824CII/18a1985546
Komisia právnej výchovy a propagandy
Zmena v členstve komisie.
1825CII/18a1957546
Komisia pre baníctvo a palivá
Menovanie zástupcu SAV do komisie.
1826CII/18a1957546
Komisia pre invázne choroby domácich zvierat
Menovanie člena korešpondenta J. Hovorku predsedom komisie.
1827CII/18a1975547
Komisia pre koordináciu výskumu v odvetví školstva
Menovanie zástupcu SAV do komisie.
1828CII/18a1987547
Komisia pre licencie
Zápis zo zasadania komisie; menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1829CII/18a1986547
Komisia pre otázky životného prostredia
Návrh na menovanie člena SAV členom komisie.
1830CII/18a1955547
Komisia pre pomoc poľnohospodárstvu
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1831CII/18a1954547
Komisia pre pomoc veľkým stavbám socializmu
Návrhy na menovanie zástupcov zo SAV za členov komisie.
1832CII/18a1956547
Komisia pre pomoc veľkým stavbám socializmu
Informácia o účasti zástupcu zo SAV na zasadaní komisie.
1833CII/18a1976547
Komisia pre posúdenie geologických a stabilitných pomerov lokality Čierny Váh
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1834CII/18a1984547
Komisia pre posúdenie vplyvu výroby Sulfenaxu CB/K v Chemických závodoch J. Dimitrova
Zoznam členov komisie.
1835CII/18a1972547
Komisia pre posudzovanie charakteru odbojových organizácií
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1836CII/18a1961547
Komisia pre previerku efektívnosti národného hospodárstva
Menovanie zástupcov zo SAV za členov komisie.
1837CII/18a1959547
Komisia pre redakciu zoznamu ašpirantských špecializácií
Ospravedlnenie zástupcu SAV neúčasti na zasadaní komisie.
1838CII/18a1957547
Komisia pre riadenie všestrannej previerky hospodárnosti investičnej výstavby na Slovensku
Záverečná správa 1. etapy previerky hospodárnosti investičnej výstavby na Slovensku.
1839CII/18a1957547
Komisia pre rozdeľovanie rádioizotopov
Menovanie zástupcov zo SAV za členov komisie.
1840CII/18a1971547
Komisia pre rozpracovanie záverov XIV. zjazdu KSČ
Zápis zo zasadania komisie z 29.IX.
1841CII/18a1964547
Komisia pre rozvoj vedy a techniky
Správa o rozvoji vedeckovýskumnej základne na Slovensku; rozpracovanie úloh rozvoja vedy a techniky na Slovensku do r. 1970; materiály z ustanovujúceho zasadania komisie z 20.IX.
1842CII/18a1965548
Komisia pre rozvoj vedy a techniky
Materiál zo schôdze komisie z 26.II.; návrh zoznamu menovitých stavieb výskumnej a vývojovej základne na Slovensku; pozvanie a program schôdze z 9.III.–10.III.; rezolúcia zo spoločnej porady komisie, Predsedníctva SAV a Slovenského výboru pre vysoké školy; uznesenia zo zasadania komisie z 24.VI.; správa o plnení vybraných výskumných úloh štátneho plánu prípravy novej techniky; materiály zo zasadania komisie z 21.IV. a 17.XI.
1843CII/18a1962549
Komisia pre Spojený ústav jadrového výskumu v ČSSR
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1844CII/18a1971549
Komisia pre súhrnné spracovanie prognózy rozvoja vedy a techniky
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1845CII/18a1966549
Komisia pre štúdium karpatskej kultúry
Návrh ČSAV na pričlenenie komisie do pôsobnosti SAV.
1846CII/18a1955549
Komisia pre učebnicu pedagogiky
Návrh na vytvorenie komisie s celoštátnou pôsobnosťou.
1847CII/18a1976549
Komisia pre udeľovanie Ceny ministra školstva SSR
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1848CII/18a1977549
Komisia pre udeľovanie Ceny ministra školstva SSR
Záznam zo zasadania komisie; návrhy na udelenie Ceny.
1849CII/18a1978549
Komisia pre udeľovanie Ceny ministra školstva SSR
Záznam zo zasadania komisie z 20.XII.
1850CII/18a1980549
Komisia pre udeľovanie Ceny ministra školstva SSR
Pozvanie na zasadanie a materiály zo zasadania komisie z 30.X.
1851CII/18a1957549
Komisia pre usmerňovanie chovu laboratórnych zvierat
Menovanie zástupcov SAV za členov komisie.
1852CII/18a1957549
Komisia pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a Bulharskom
Uznesenia a výpisy z protokolu 10. zasadania komisie.
1853CII/18a1960549
Komisia pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a Bulharskom
Správa o výsledkoch 13. zasadania komisie.
1854CII/18a1957549
Komisia pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR
Záverečný protokol zo zasadania komisie a zoznam tém vedeckej spolupráce.
1855CII/18a1955549
Komisia pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a Poľskom
Žiadosť o zaslanie dokumentácie na zasadanie komisie.
1856CII/18a1955549
Komisia pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a Rumunskom
Oznámenie o prijatí uznesenia na zasadaní komisie o výmene biologického materiálu na rozmnožovanie.
1857CII/18a1957549
Komisia pre vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a ZSSR
Zoznam tém vedeckej spolupráce.
1858CII/18a1986549
Komisia pre vodné hospodárstvo
Pozvanie a program zasadania komisie.
1859CII/18a1955549
Komisia pre vypracovanie dokumentu „Hlavné smery vedecko-výskumných prác...“
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1860CII/18a1955549
Komisia pre vypracovanie návrhu opatrení k zvýšeniu výnosnosti lúk a pasienkov
Menovanie zástupcu zo SAV do komisie.
1861CII/18a1955549
Komisia pre vypracovanie systemizácie na vedeckých pracoviskách
Menovanie zástupcov SAV do komisie.
1862CII/18a1963549
Komisia pre výskum rozvojových krajín
Menovanie zástupcu SAV členom komisie.
1863CII/18a1968549
Komisia pre výskum rozvojových krajín
Plán práce komisie; návrh štatútu komisie; správa o činnosti komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 3.VI.
1864CII/18a1957549
Komisia pre výskumné ústavy a vedecké pracoviská
Zápisy zo zasadaní komisie z 3.X., 17.X. a 24.X.
1865CII/18a1958549
Komisia pre výskumné ústavy a vedecké pracoviská
Pozvanie a záznam zo zasadania komisie z 23.I.
1866CII/18a1959549
Komisia pre výskumné ústavy a vedecké pracoviská
Pozvanie na poradu komisie.
1867CII/18a1972549
Komisia pre výživu
Menovanie zástupcov zo SAV za členov komisie.
1868CII/18a1980549
Komisia pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Posúdenie základných pedagogických dokumentov študijných odborov stredných odborných učilíšť.
1869CII/18a1960550
Komisia pre zaistenie programu spolupráce Medzinárodného geofyzikálneho roka
Menovanie zástupcu zo SAV za člena komisie.
1870CII/18a1969550
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Návrh Predsedníctva SAV na zriadenie komisie a predstavy o jej zložení; návrhy vedeckých kolégií za členov komisie; zoznam členov komisie; smernice pre jednotné posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov; menovacie dekréty členov komisie; záznamy a materiály komisie z 3.VI., 24.VI., 7.X. a 11.XI.
1871CII/18a1970550
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Správa o činnosti komisie za r. 1969; záznamy a materiály zo zasadaní komisie z 5.II., 24.III., 26.V., 24.VI., 10.XI. a 9.XII.; zoznam členov komisie.
1872CII/18a1971550
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Zoznam členov komisie; záznamy a materiály zo zasadaní komisie z 2.II., 29.III., 11.V., 4.VI., 21.VI., 20.IX., 23.XI. a 22.XII.
1873CII/18a1972550
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Záznamy a materiály zo zasadaní komisie z 19.I., 29.III., 27.IV., 12.VI., 27.IX., 25.X. a 14.XII.; zoznam členov komisie; správa o činnosti komisie; protokol o zaraďovaní do kvalifikačných stupňov za r. 1969–1972.
1874CII/18a1973551
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Záznamy a materiály zo zasadania komisie z 24.I., 20.III., 19.IV., 12.VI., 11.IX., 27.IX., 30.X. a 27.XI.; správa o činnosti komisie.
1875CII/18a1974551
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Záznamy a materiály zo zasadania komisie z 31.I., 26.II., 25.IV., 30.V., 28.VI., 23.IX., 24.X. a 10.XII.; správa o činnosti komisie.
1876CII/18a1975551
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Záznamy a materiály zo zasadaní komisie z 21.I., 18.III., 15.IV., 26.V., 23.VI., 29.IX., 30.X. a 2.XII.; menovací a uvoľňovací dekrét člena komisie; protokol o zaraďovaní do kvalifikačných stupňov z r. 1972–1975.
1877CII/18a1976552
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Záznamy a materiály zo zasadania komisie z 18.II., 30.III., 27.IV., 15.VI., 27.IX. a 9.XI.; odvolanie sa proti rozhodnutiu komisie.
1878CII/18a1977552
Komisia pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov
Program zasadania komisie zo dňa 1.VI.; výsledky zasadanií komisie z 27.IX. a 14.X.; program zasadania komisie a záznam zo zasadania z 22.XI.; správa o činnosti komisie za r. 1977.
1879CII/18a1978552
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Uvoľňovacie dekréty členov komisie pre zaraďovanie pracovníkov do kvalifikačných stupňov; návrh na menovanie členov komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; zriaďovací dekrét komisie; pozvanie, program a záznam zo zasadania komisie z 13.V.; oznámenie pre členov komisie o odvolaniach proti jej rozhodnutiu; rozhodnutia komisie o odvolaniach.
1880CII/18a1979552
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Záznam a materiály zo zasadania komisie z 21.II.; rozklady proti rozhodnutiu komisie; návrh na rozšírenie členov komisie; návrhy na odmeny členom komisie; správa o činnosti komisie.
1881CII/18a1980553
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Rozklady proti rozhodnutiu komisie; materiály zo zasadania komisie z 20.III.; organizačný a rokovací poriadok Rezortnej atestačnej komisie Ministerstva kultúry SSR a pripomienky k nemu; správa o činnosti komisie za r. 1980.
1882CII/18a1981553
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Menovací a uvoľňovací dekrét člena komisie; prezenčné listiny zo zasadania komisie; protokol o zaraďovaní do kvalifikačných stupňov za r. 1975–1981.
1883CII/18a1982553
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Materiály zo zasadania komisie z 1.VII.; správa o činnosti komisie; prezenčná listina zo zasadania komisie z 22.VI.
1884CII/18a1983554
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Materiály a záznamy zo zasadaní komisie z 23.III., 30.VI.1983 a 3.XI.; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
1885CII/18a1984554
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Rozklady proti rozhodnutiu komisie; materiály a záznamy z rokovaní komisie z 13.III. a 28.XI.
1886CII/18a1985554
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Materiály a záznamy zo zasadaní komisie z 28.III., 27.VI.1985 a 15.XI.; správa o činnosti komisie za r. 1983–1985.
1887CII/18a1986555
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Materiály a záznamy zo zasadaní komisie z 27.III., 26.VI. a 26.XI.; správa o činnosti komisie za r. 1986; protokol o zaraďovaní do kvalifikačných stupňov za r. 1981–1986.
1888CII/18a1987555
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Materiály a záznamy zo zasadaní komisie z 25.III., 24.VI. a 24.XI.
1889CII/18a1988556
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Zoznam členov komisie; odvolacie dekréty členov komisie; záznamy zo zasadaní komisie zo 14.IV., 24.VI. a 27.X.
1890CII/18a1989556
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
Zoznam členov komisie; materiály a záznamy zo zasadaní komisie z 24.II., 30.VI. a 1.XII.; protokol o zaraďovaní do kvalifikačných stupňov z r. 1986–1989.
1891CII/18a1967557
Komisia SNR pre stavebníctvo
Uznesenia komisie zo dňa 24.II.
1892CII/18a1966557
Komisia SNR pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu
Návrh na zriadenie komisie.
1893CII/18a1967557
Komisia SNR pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu
Zápisnice zo zasadaní komisie.
1894CII/18a1968557
Komisia SNR pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu
Zápisnice zo zasadaní komisie.
1895CII/18a1969557
Komisia SNR pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu
Zápisnice zo zasadaní komisie.
1896CII/18a1970557
Komisia SNR pre pedagogiku a pedagogickú psychológiu
Zápisnice zo zasadaní komisie.
1897CII/18a1959557
Komisia štátneho plánu výskumu pre spoločenské vedy
Zmena zástupcu SAV v členstve komisie.
1898CII/18a1965557
Komisia teoretických základov poľnohospodárstva
Návrh ČSAV na vytvorenie komisie.
1899CII/18a1957557
Komisia vedeckých pracovníkov pri Slovenskom výbore zamestnancov školstva a vedy
Menovanie zástupcov zo SAV do komisie; štatút komisie.
1900CII/18a1976557
Komisia vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí
Správa o činnosti komisie.
1901CII/18a1977557
Komisia vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí
Správa o činnosti komisie.
1902CII/18a1988557
Komisia vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí
Zdôvodnenie opätovného zriadenia komisie.
1903CII/18a1987557
Komisia vlády SSR pre prevenciu AIDS
Návrh na zriadenie komisie.
1904CII/18a1988557
Komisia vlády SSR pre prevenciu AIDS
Návrh na zriadenie komisie.
1905CII/18a1986557
Komisia Stredoslovenského krajského výboru KSS pre riešenie problémov SAV v Stredoslovenskom kraji
Záznam zo zasadania komisie z 23.XII.
1906CII/18a1956557
Komisia Zboru povereníkov pre novú techniku
Menovanie člena SAV členom komisie; správa o plnení vládneho uznesenia o vedecko-technických spoločnostiach.
1907CII/18a1957557
Komisia Zboru povereníkov pre otázky organizácie a systemizácie správy
Výpis z uznesenia komisie.
1908CII/18a1954557
Komisia Zboru povereníkov pre vypracovanie plánu rozvoja školstva a kultúry
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1909CII/18a1978557
Koordinačná komisia pre medzinárodné nevládne organizácie
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1910CII/18a1979557
Koordinačná komisia pre plánovanie a riadenie rozvoja vedy a techniky v oblasti poľnohospodárstva a výživy
Štatút komisie.
1911CII/18a1970557
Koordinačná skupina pre prípravu materiálov za oblasť vedy na Konferencii ministrov štátov UNESCO
Menovanie zástupcov zo SAV do komisie.
1912CII/18a1970558
Koordinačno-konzultačná komisia FMTIR
Menovanie zástupcov zo SAV do komisie; materiály pracovnej skupiny komisie pre prípravu zásad zákona o riadení vedy a techniky.
1913CII/18a1956558
Koordinačno-kooperačná komisia pre odbor vedy štátu a práva
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1914CII/18a1971558
Koordinačný výbor pre elektronickú a výpočtovú techniku
Návrh organizácie jednotného riadenia rozvoja elektronickej výpočtovej techniky; menovanie zástupcu SAV za člena výboru; rozbor situácie vo výrobe a využívaní výpočtovej techniky; návrh štatútu výboru.
1915CII/18a1977558
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Zápisnica a materiály zo zasadania z 22.IX.
1916CII/18a1981558
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Materiály zo zasadaní Stálej komisie výboru z 21.I. a 16.VI.
1917CII/18a1982558
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Materiály a zápisnice zo zasadaní výboru z 30.III., 19.V. a 20.X.
1918CII/18a1983559
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Výboru z 22.II., 30.III., 6.VI. a 23.XI.
1919CII/18a1984559
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Výboru zo 4.IV. a 18.IX.
1920CII/18a1985559
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Zápisnice zo zasadaní Výboru z 19.II. a 14.V.
1921CII/18a1986560
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Výboru z 21.V., 13.VI. a 14.X.
1922CII/18a1987560
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Výboru z 19.II., 26.?.–29.?. a 16.XII.
1923CII/18a1988561
Koordinačný výbor pre vedecké prístroje a automatizáciu vedeckých výskumov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Výboru zo 16.II., 23.V.–27.V. a 29.VI.
1924CII/18a1980561
Medzinárodná astronautická akadémia
Menovanie zástupcu SAV za člena.
1925CII/18a1955561
Národná komisia UNESCO
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1926CII/18a1957561
Poľnohospodárska komisia RVHP
Menovanie zástupcu SAV členom komisie.
1927CII/18a1963561
Poľnohospodárska komisia RVHP
Problém hlavných parazitóz – prerokovanie v komisii.
1928CII/18a1954561
Poradný zbor pre architektúru a územné plány Povereníctva miestneho hospodárstva
Menovanie zástupcov SAV do poradného zboru; štatút poradného zboru.
1929CII/18a1973561
Pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SSR pre trestné a občianske právo
Menovanie zástupcov SAV do komisie.
1930CII/18a1966561
Poradná a koordinačná komisia pre zahraničné styky
Zápisnica zo schôdze z 29.IX.
1931CII/18a1962561
Pracovná komisia pre prepracovanie návrhu postupu pri riešení otázok vývoja bývania...
Menovanie zástupcu SAV do komisie.
1932CII/18a1965561
Pracovná komisia pre zaisťovanie vedy a techniky prístrojmi z dovozu
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
1933CII/18a1974561
Pracovná skupina pre prípravu analýzy kvalifikačnej a vekovej štruktúry tvorivých pracovníkov...
Menovanie zástupcu SAV za člena.
1934CII/18a1962561
Pracovná skupina pre vývoj železobetónových prepjatých trubiek
Menovanie zástupcu SAV za člena skupiny.
1935CII/18a1983561
Pracovná skupina Federálneho ministerstva palív a energetiky pre posudzovanie materiálových a materiálovo-prevádzkových problémov československej energetiky
Návrh na zloženie členov skupiny.
1936CII/18a1971562
Problémová komisia pre kritiku buržoáznych ideologických smerov
Menovanie členov komisie.
1937CII/18a1973562
Problémová komisia pre mnohostrannú spoluprácu AV socialistických krajín
Oznámenie o príprave zasadania komisie.
1938CII/18a1989562
Problémová komisia pre mnohostrannú spoluprácu AV socialistických krajín
Podpora usporiadania pracovného zasadania komisie.
1939CII/18a1983562
Rada pre spoluprácu s ministerstvom školstva
Menovanie členov do Rady.
1940CII/18a1973562
Rezortná komisia pre poskytovanie príplatkov v obtiažnom a zdraviu škodlivom prostredí
Smernice pre hodnotenie pracovných podmienok za účelom odmeňovania; zoznam pracovných činností zdraviu škodlivých.
1941CII/18a1976562
Rezortná komisia pre poskytovanie príplatkov v obtiažnom a zdraviu škodlivom prostredí
Zhodnotenie obtiažnych zdravotných podmienok na pracoviskách SAV.
1942CII/18a1977562
Rezortná komisia pre poskytovanie príplatkov v obtiažnom a zdraviu škodlivom prostredí
Menovacie dekréty členov komisie; zoznam členov komisie; záznam z rokovania komisie z 19.X–21.X.; zhodnotenie činnosti komisie; návrh na znenie mzdového predpisu; prehľad pracovísk s rádioaktívnymi látkami.
1943CII/18a1978562
Rezortná komisia pre poskytovanie príplatkov v obtiažnom a zdraviu škodlivom prostredí
Zoznam členov komisie; zhodnotenie činnosti komisie; smernice hodnotenie práce v škodlivom prostredí; pripomienky k mzdovému predpisu k príplatkom za prácu v obtiažnom prostredí.
1944CII/18a1979562
Rezortná komisia pre poskytovanie príplatkov v obtiažnom a zdraviu škodlivom prostredí
Pripomienky k návrhu smerníc a zoznam práv; hodnotenie činnosti komisie.
1945CII/18a1985562
Rezortná komisia pre poskytovanie príplatkov v obtiažnom a zdraviu škodlivom prostredí
Návrhy na doplnenie zoznamu pracovísk navrhovaných na vyplácanie príplatkov.
1946CII/18a1986562
Rezortná komisia pre poskytovanie príplatkov v obtiažnom a zdraviu škodlivom prostredí
Návrhy na doplnenie zoznamu pracovísk navrhovaných na vyplácanie príplatkov; záznam z porady ústredných orgánov o vyplácaní príplatkov.
1947CII/18a1959562
Rezortná komisia Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu
Menovanie zástupcov SAV do komisie.
1948CII/18a1988562
Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj
Menovanie predsedu SAV členom komisie.
1949CII/18a1989562
Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj
Pozvanie a materiály 3. pléna komisie z 5.IX.
1950CII/18a1966563
Slovenská komisia pre techniku
Správa o vybraných výskumných úlohách štátneho plánu prípravy novej techniky; tézy o vzťahoch ČSAV a Slovenskej komisie pre techniku; základné princípy sústavy riadenia vedecko-technického rozvoja; materiály zo zasadania komisie z 31.X.; uznesenia komisie č. 27–33; menovanie doc. Mäsiara a dr. Ružičku zo SAV za členov Stáleho výboru pre vodné hospodárstvo Slovenskej komisie pre techniku.
1951CII/18a1967563
Slovenská komisia pre techniku
Uznesenie komisie o opatreniach na zlepšenie kvalifikačnej štruktúry pracovníkov výskumnej základne; návrh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky za Slovensko.
1952CII/18a1968563
Slovenská komisia pre techniku
Inštrukcia pre skupiny na vypracovanie hypotézy dlhodobého výhľadu a rozvoja výskumnej základne; podkladový materiál o vedecko-technickom rozvoji na Slovensku; návrh zabezpečovania vedecko-technického rozvoja vo federatívnom usporiadaní.
1953CII/18a1973563
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Ponuka SAV rezortným pracoviskám o možnosti školenia externých ašpirantov na pracoviskách SAV.
1954CII/18a1974563
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Zloženie členov komisie; návrh na menovanie členov komisie; pripomienky k príprave vedeckých pracovníkov so zreteľom na potreby výrobnej sféry.
1955CII/18a1975563
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Uvoľnenie z funkcie člena komisie.
1956CII/18a1976563
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Zápisnice zo zasadaní komisie z 1.VII. a 25.XI.; vyhláška komisie o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností; uznesenie Predsedníctva vlády SSR k správe o činnosti komisie.
1957CII/18a1977564
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Zápisnica zo zasadania komisie z 27.I.
1958CII/18a1978564
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Žiadosť predsedu komisie o vyhotovenie správy o činnosti členov komisie.
1959CII/18a1980564
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Oznámenia termínov zasadania komisie.
1960CII/18a1985564
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
Správa o činnosti komisie za r. 1984.
1961CII/18a1983564
Slovenská komisia pre vedecko-technický a investičný rozvoj (VTIR)
Návrhy na menovanie zástupcov SAV v Radách komisie; menovanie predsedu SAV členom komisie.
1962CII/18a1984564–566
Slovenská komisia pre VTIR
Materiál na rokovanie pléna komisie dňa 23.I.; stanovisko komisie k návrhu na rozšírenie realizačnej základne v SAV a vysokých školách; návrh zástupcov SAV do sekcií komisie; návrh na zriadenie Ústavu mentálneho zdravia; postup prác na prognózach strategických medziodvetvových smerov vedecko-technického rozvoja; návrh projektu „Výskum geologických štruktúr juhozápadnej časti Západných Karpát...“; návrh na zriadenie nových sekcií komisie; pripomienky SAV k návrhu štatútu komisie; materiály pre rokovanie pléna komisie dňa 12.IV.;564
záznam z rokovania pléna z 12.IX.; materiály na rokovanie pléna na 26.VI.; materiály zo zasadania komisie z 20.IX.;565
návrh štatútu komisie; materiály zo zasadania komisie z 31.X.; návrh dohody o spolupráci medzi SAV a komisiou.566
1963CII/18a1985566–568
Slovenská komisia pre VTIR
Projekt bioplynovej jednotky v lokalite Veľké Bierovce; koncepcia vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov; stanovisko komisie k návrhu realizačného projektu súhrnnej prognózy rozvoja SSR; návrh na zmenu prognostickej činnosti usmerňovanej komisiou; realizačný projekt prognózy strategických smerov vedecko-technického rozvoja; materiál na 5. zasadanie komisie dňa 17.IV.;566
záznam z 5. schôdze komisie; materiál k 6. zasadaniu komisie dňa 26.VI.;567
zápisnica zo 6. schôdze komisie; pozvanie a materiál na 7. schôdzu dňa 11.IX.; materiál 8. schôdze komisie; štatút komisie.568
1964CII/18a1986569–570
Slovenská komisia pre VTIR
Pozvanie a materiály 9. zasadania komisie dňa 19.III.;569
materiály na 10. zasadanie komisie dňa 4.VI.; záznam z 10. zasadania komisie; záznam z rokovania vedenia komisie s vedením SAV zo 4.IX.; vyžiadanie zástupcu SAV do sekcie pre vedeckotechnickú činnosť mládeže pri komisii; materiály 11. zasadania komisie z 1.X.; materiály 12. zasadania komisie zo 17.XII.570
1965CII/18a1987571–572
Slovenská komisia pre VTIR
Materiály 13. zasadania komisie z 29.IV.; materiály 14. zasadania komisie z 2.VII.;571
návrh dohody o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja projektovania pre komplexnú automatizáciu strojárenských výrob; materiály 15. zasadania komisie z 15.X.; materiály 16. zasadania komisie zo 16.XII.572
1966CII/18a1988573
Slovenská komisia pre VTIR
Materiály a záznam z rokovania komisie z 11.III.; oznam o ukončení činnosti komisie.
1967CII/18a1989573
Slovenská komisia pre VTIR
Žiadosť SAV o pomoc pri riešení mobilnosti laboratórnych pracovísk Centra biologicko-ekologických vied; záznam z rokovania komisie z 27.XI.
1968CII/18a1965574
Slovenská komisia vzdelávania pracujúcich
Menovanie zástupcu SAV členom komisie.
1969CII/18a1959574
Slovenská plánovacia komisia
Záznam z porady o rozpracovaní hlavných smerníc technického rozvoja potravinárskeho priemyslu na Slovensku; záznam z porady o riešení problémov plánu technického rozvoja.
1970CII/18a1960574
Slovenská plánovacia komisia
Zriadenie dočasnej komisie pri Slovenskej plánovacej komisii na riešenie celoročného využitia pracovných síl v poľnohospodárstve.
1971CII/18a1961574
Slovenská plánovacia komisia
Súhlas SAV s vypracovaním koncepcie rozvoja výroby v strojárenstve na Slovensku; žiadosť komisie o zaslanie správy zo SAV o vedecko-výskumných prácach v oblasti ochrany biológie a tvorby krajiny na Slovensku.
1972CII/18a1962574
Slovenská plánovacia komisia
Menovanie zástupcu SAV do pracovnej skupiny; súhlas SAV s uvoľnením Ing. Petráša pre prácu na previerke Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie; stanovisko k problému riešenia exhalátov na Slovensku.
1973CII/18a1963574
Slovenská plánovacia komisia
Žiadosť komisie o stanovisko SAV k úlohe o závlahách na pravom brehu Malého Dunaja; správa o rozvoji polymérov v SAV.
1974CII/18a1966574
Slovenská plánovacia komisia
Zoznam členov riadiacich skupín na vypracovanie koncepcií dlhodobého výhľadu rozvoja hospodárstva na Slovensku.
1975CII/18a1967574
Slovenská plánovacia komisia
Technicko-ekonomická koncepcia rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku do r. 1980.
1976CII/18a1971574
Slovenská plánovacia komisia
Informácia zabezpečení úlohy 5. päťročnice v SAV.
1977CII/18a1972574
Slovenská plánovacia komisia
Opatrenia k zabezpečeniu smernice pre vykonávací plán na r. 1973; rámcová osnova pre vypracovanie kontrolnej správy o plnení záverov februárových plén ÚV KSČ a ÚV KSS.
1978CII/18a1974574
Slovenská plánovacia komisia
Oznam o zmene štátneho vykonávacieho plánu v r. 1974 za oblasť zahraničného obchodu; osnova na predbežné vyhodnotenie uplatňovania zásad riadenia; stanovisko komisie k požiadavke SAV na zvýšenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov.
1979CII/18a1975574
Slovenská plánovacia komisia
Správa SAV o plnení komplexného programu socialistickej ekonomickej integrácie; správa SAV o plnení uznesení vlády č. 63/75 a 120/75; stanovisko komisie k žiadosti SAV o pomoc pri riešení problémov rozvoja v 6. päťročnici; žiadosť SAV o možnosť bezplatného používania výpočtovej techniky vo Výpočtovom laboratóriu komisie; správa o plnení komplexného programu rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie v SAV.
1980CII/18a1976574
Slovenská plánovacia komisia
Rozpis ukazovateľov zahraničného obchodu na r. 1977; informácia o organizačnom zabezpečení vykonávacieho štátneho plánu a rozpočtu na r. 1977.
1981CII/18a1977574
Slovenská plánovacia komisia
Rozhodnutie komisie o uvoľnení mimoriadneho prídelu devízových prostriedkov pre SAV; pokyny komisie k postupu pri prerokovávaní investičných zámerov.
1982CII/18a1978574
Slovenská plánovacia komisia
Odpoveď komisie na žiadosť SAV o zaradenia stavby Neurofyziológia II. do plánu na r. 1981; poznámky SAV k materiálu o základných problémoch rozvoja ekonomiky SSR v 7. päťročnici.
1983CII/18a1979574
Slovenská plánovacia komisia
Správa SAV o plnení uznesenia vlády SSR o zabezpečení národného hospodárstva palivami a energiou; záznam z rokovania predsedu komisie s predsedom SAV a Ministrom výstavby a techniky SSR.
1984CII/18a1980574
Slovenská plánovacia komisia
Záznam z porady u podpredsedu vlády SSR; stanovisko komisie k požiadavke SAV o zvýšenie ostatných osobných nákladov; žiadosť SAV o pridelenie mimoriadnych investícií na zakúpenie počítačovej techniky; záznam z porady o návrhu na prebudovanie Ústavu technickej kybernetiky SAV na vedecko-výrobnú jednotku; rozhodnutie 21. pléna Slovenskej plánovacej komisie.
1985CII/18a1981574
Slovenská plánovacia komisia
Podklady k rokovaniu u predsedu komisie; zápis a materiály z rokovania komisie z 2.IV.; uznesenie vlády SSR k správe o plnení štátneho plánu technického rozvoja za r. 1980; námety SAV na rokovanie komisie.
1986CII/18a1982575
Slovenská plánovacia komisia
Záznamy a materiály z rokovaní komisie z 13.I.1982 a 1.II.; záznam z rokovania o riešení problematiky Centra biologicko-ekologických vied SAV; záznam z rokovania u predsedu komisie z 13.IV.; záznam z rokovania komisie o vecnej časti plánu SAV dňa 20.X.
1987CII/18a1983575
Slovenská plánovacia komisia
Záznam z rokovania Riadiacej komisie Slovenskej plánovacej komisie pre prácu na základných smeroch hospodárskeho a sociálneho rozvoja SSR; stanovisko ku koncepcii rozvoja strojárenstva do r. 1995; prehľad zloženia komisií, pracovných skupín a tímov v SSR na celoštátnej úrovni; smery optimálneho využitia rozmiestnenia pracovných síl do r. 2000; optimalizácia zabezpečenia surovinovej základne; záznam zo 4. rokovania Riadiacej komisie; záznam z 30. pléna Slovenskej plánovacej komisie; podklady pre rokovania Predsedníctva SAV so zástupcami komisie.
1988CII/18a1984576
Slovenská plánovacia komisia
Materiály a zápis zo zasadania Riadiacej komisie Slovenskej plánovacej komisie z 25.III.; pozvanie a program zasadania 32. pléna Slovenskej plánovacej komisie z 20.III., rozhodnutie z 33. pléna komisie z 20.VI.; materiály zo zasadania 33. pléna; záznam z rokovania o návrhu smernice pre vypracovanie 8. päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva SSR; záznam z porady u podpredsedu vlády SSR k otázkam prípravy plánu; rozhodnutia z 34. pléna komisie z 18.X.; záznam z rokovania Predsedníctva SAV a Slovenskej plánovacej komisie z 21.XI.
1989CII/18a1985576
Slovenská plánovacia komisia
Závery z rokovania u podpredsedu vlády SSR, predsedu Slovenskej plánovacej komisie a predsedu SAV zo dňa 5.II.; návrh na zameranie prognostickej činnosti organizovanej Slovenskou plánovacou komisiou; závery z rokovania predsedu Slovenskej plánovacej komisie a predsedu SAV zo 7.III.; rozhodnutie 35. pléna komisie; stanovisko komisie k žiadosti SAV o poskytnutie pomoci pri riešení niektorých jej problémov; rozhodnutia 36. pléna komisie; záznam z rokovania o návrhu štátneho plánu rozvoja hospodárstva; uznesenia Riadiacej komisie Slovenskej plánovacej komisie pre dlhodobý výhľad rozvoja SSR; hypotézy vedecko-technického a sociálno-ekonomického rozvoja SSR do r. 2010; informácia o prácach na súhrnnej prognóze rozvoja SSR; vybraný okruh vedecko-technického rozvoja vyžadujúci riešenie; zhodnotenie plnenia záverov z rokovania Predsedníctva SAV s podpredsedom vlády SSR; záznam z rokovania Predsedníctva SAV s predsedom Slovenskej plánovacej komisie zo 4.XII.; závery z rokovania Riadiacej komisie Slovenskej plánovacej komisie pre dlhodobý výhľad rozvoja SSR; dôvodová správa k Realizačnému projektu súhrnnej prognózy rozvoja SSR; východisková hypotéza hlavných smerov vedecko-technického rozvoja v podmienkach SSR do r. 2010.
1990CII/18a1986577
Slovenská plánovacia komisia
Stanovisko SAV k záverom z rokovania Riadiacej komisie Slovenskej plánovacej komisie pre dlhodobý výhľad rozvoja SSR; záznam z rokovania u námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie o výstavbe objektu Ústavu technickej kybernetiky v Banskej Bystrici; stanovisko SAV a závery z rokovania podpredsedu vlády SSR, predsedu SAV a predsedu Slovenskej plánovacej komisie dňa 24.II.; záznam z rokovania predsedu SAV s predsedom komisie zo 7.V.; záznam z rokovania Riadiacej skupiny Slovenskej plánovacej komisie z 9.IX.; stanovisko k Programu realizácie ďalších opatrení v sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva v 8. päťročnici; materiály a záznam zo zasadania pléna komisie zo dňa 18.XII.
1991CII/18a1987577
Slovenská plánovacia komisia
Záznam z rokovania podpredsedu vlády SSR, predsedu Slovenskej plánovacej komisie a predsedu SAV zo dňa 24.IV.; rozhodnutia 39. pléna komisie; záznam z rokovania podpredsedu vlády SSR, predsedu Slovenskej plánovacej komisie a predsedu SAV dňa 3.XII.; záznam z rokovania o návrhu štátneho vykonávacieho plánu; námety zo SAV na rokovania komisie.
1992CII/18a1988577
Slovenská plánovacia komisia
Zoznam a popis prístrojov vyvinutých na pracoviskách ČSAV a SAV; odpoveď Slovenskej plánovacej komisie na požiadavku Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat o zvýšenie plánu práce.
1993CII/18a1969577
Slovenská rada komisie UNESCO
Návrh zástupcov SAV do Rady.
1994CII/18a1970577
Slovenská rada komisie UNESCO
Návrh zástupcov SAV do Rady.
1995CII/18a1964577
Slovenská volebná komisia Národného frontu
Pozvanie na schôdzu komisie.
1996CII/18a1959578
Slovenský výbor pre zveľaďovanie, poľného lesného a vodného hospodárstva
Menovanie nových členov Výboru.
1997CII/18a1984578
Sovietsko-československá komisia pre spoločenské vedy
Návrh štatútu komisie.
1998CII/18a1986578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre automatizované systémy riadenia
Zápis zo 6. plenárneho zasadania komisie z 11.XI.
1999CII/18a1987578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre automatizované systémy riadenia
Pozvanie a program 7. plenárnej schôdze komisie z 12.V.
2000CII/18a1983578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre biotechnológie
Materiály k uzneseniu vlády SSR č. 377/82; poznámky k porade predsedníctva komisie; pozvanie, program a zápis zo zasadania komisie z 29.XI.
2001CII/18a1984578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre biotechnológie
Návrh plánu činnosti komisie; žiadosť o vypracovanie správy o rozvoji genetiky; zápisnice zo zasadaní komisie zo 4.VI. a 7.XI.; správa o činnosti komisie za r. 1983–1984.
2002CII/18a1985578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre biotechnológie
Návrh plánu činnosti komisie; materiál zo zasadania komisie z 8.V.; zápisnica zo zasadania komisie z 20.XI.
2003CII/18a1986578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre biotechnológie
Návrh plánu činnosti komisie; zloženie členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 19.XI.
2004CII/18a1987578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre biotechnológie
Návrh plánu činnosti komisie.
2005CII/18a1988578
Spoločná komisia ČSAV a SAV pre biotechnológie
Návrh plánu činnosti komisie; správa o činnosti komisie za r. 1987–1988.
2006CII/18a1984578
Spoločná komisia SAV a SÚV SZM pre prácu s mladými
Zoznam členov komisie; návrh zástupcov SAV do komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2007CII/18a1985578
Spoločná komisia SAV a SÚV SZM pre prácu s mladými
Zápisnica zo zasadania komisie z 29.V.; menovacie dekréty členov komisie.
2008CII/18a1986578
Spoločná komisia SAV a SÚV SZM pre prácu s mladými
Návrh plánu činnosti komisie.
2009CII/18a1988578
Spoločná komisia SAV a SÚV SZM pre prácu s mladými
Menovacie dekréty členov komisie.
2010CII/18a1989578
Spoločná komisia SAV a SÚV SZM pre prácu s mladými
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2011CII/18a1955578
Stála komisia pre stanovenie úradných názvov miest a obcí na Slovensku
Menovanie zástupcu SAV členom komisie.
2012CII/18a1958578
Stála komisia pre stanovenie úradných názvov miest a obcí na Slovensku
Menovanie dr. Hanzlíka členom komisie.
2013CII/18a1963578
Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
Súhrnný zoznam školiacich pracovísk a školiteľov vedeckej výchovy v ČSAV, na vysokých školách a v pôsobnosti ústredných úradov ČSSR.
2014CII/18a1964578
Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie; štatistika vedeckých pracovníkov k 31.XII.1963
2015CII/18a1967579
Štátna komisia pre techniku
Pracovný materiál k Výboru pre rozvoj vedecko-výskumnej základne; zápis zo schôdze zo 17.IV.
2016CII/18a1956579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Zápisnica zo zasadania komisie z 9.VI.
2017CII/18a1958579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Oznámenie komisie o novelizácii predpisov o vedeckých hodnostiach.
2018CII/18a1959579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Návrh člena SAV za podpredsedu komisie.
2019CII/18a1960579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Uvoľnenie z funkcie člena prezídia komisie.
2020CII/18a1961579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Pripomienky k návrhu vyhlášky komisie o nostrifikácii vedeckých hodností získaných v zahraničí; prípis komisie o kontrole obhajob dizertačných prác členov komisie.
2021CII/18a1964579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Návrh nového znenia vyhlášky o riadení pri udeľovaní vedeckých hodností; pripomienky pracovísk a vedeckých kolégií SAV k návrhu vyhlášky; zásady pre určovanie siete školiacich pracovísk.
2022CII/18a1965579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Odvolanie niektorých vedeckých kolégií proti rozhodnutiu komisie v otázke práva udeľovať vedeckú hodnosť.
2023CII/18a1968579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Predbežný návrh úpravy práce komisie v súvislosti s federatívnym usporiadaním republiky; náčrt navrhovaných zmien vo vyhláške 199/64.
2024CII/18a1969579
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
Návrh na zvolanie spoločnej porady komisie so zástupcami SAV, ČSAV a ministerstiev školstva.
2025CII/18a1983579
Štátna komisia pre vedecko-technický a investičný rozvoj (VTIR)
Návrh zásad činnosti československých zástupcov v radách zmocnencov pre realizáciu mnohostranných dohôd; koncepcia vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov.
2026CII/18a1984579–581
Štátna komisia pre VTIR
Žiadosť SAV o súhlas s členstvom zástupcu SAV vo vedecko-technickej sekcii pre elektroniku; záznam z 1. zasadania komisie z 25.I.; podiel orgánov Národného frontu a organizácií v ňom združených na realizácii záverov ÚV KSČ o urýchlenom zavádzaní vedy a techniky do praxe; zloženie členov komisie; menovanie zástupcu SAV do pracovnej skupiny pre komplexný program vedecko-technického pokroku štátov RVHP; zásady postupu organizačného zabezpečenia prác pre blok medziodvetvových prognóz vedecko-technického rozvoja; návrh zástupcov SAV do komisie VTIR; návrh na zriadenie územných sekcií komisie; návrh smernice pre vypracovanie 8. päťročného plánu; stanovisko komisie k návrhu ďalšieho zdokonaľovania sústavy plánovaného riadenia národného hospodárstva; správa o hlavných smeroch a oblastiach vedecko-technickej spolupráce ČSSR a ZSSR v r. 1986–1990; plnenie štátneho plánu základného výskumu; správa o stave prác na komplexnom programe elektronizácie československého hospodárstva; uznesenia zo 4. zasadania komisie; uznesenia z 5. zasadania komisie; zaistenie dlhodobého programu rozvoja poľnohospodárstva; zásady štátnej koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia; zásady organizácie a činnosti odborových sekcií komisie; návrh programu rozvoja účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji.
2027CII/18a1985581–582
Štátna komisia pre VTIR
Jednotný plán rozvoja vedy a techniky poľnohospodársko-priemyslového komplexu v 8. päťročnici; materiály zo 6. zasadania komisie z 9.II.; správa o plnení opatrení ku koncepcii vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov; materiály 7. zasadania komisie z 21.V.; materiály a uznesenia zo zasadania komisie z 11.IX.; menovania zástupcov SAV členmi komisií; návrh rámcovej dohody o mnohostrannej spolupráci automatizovaných projektov; materiály zo zasadania komisie z 12.XI.
2028CII/18a1986583
Štátna komisia pre VTIR
Oznam o menovaní zástupcu SAV členom sekcie pre životné prostredie; záznam zo zasadania komisie z 25.II.; základné zameranie činnosti komisie v r. 1986; materiály z rokovania komisie z 25.II.; plán bezdevízových stáží komisie; ekologický generel SSR – priestorová diferenciácia; návrh novelizácie smernice FMFTIR č. 8/78 o oponentskom konaní; uznesenia zo zasadania komisie z 1.VII.; materiály zo zasadania komisie z 30.IX.; stanovisko SAV k zásadám riadenia jednotnej výskumnej a vývojovej základne v ČSSR.
2029CII/18a1987584–585
Štátna komisia pre VTIR
Správa o celkovej zabezpečenosti úloh 8. päťročného plánu rozvoja vedy a techniky; materiály zo zasadania komisie zo 17.III.; plánovanie a usmerňovanie vedecko-technického rozvoja; materiály zo zasadania komisie zo 16.VI.; kontrolná správa o budovaní a činnosti realizačnej základne SAV; materiály zo zasadania komisie z 24.XI.; práva o výsledkoch realizácie programu rozvoja účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji; rozvoj aplikácie elektroniky vo vybraných úsekoch národného hospodárstva.
2030CII/18a1988585–586
Štátna komisia pre VTIR
Materiály zo zasadania komisie z 23.II.; materiály zo zasadaní komisie z 21.VI. a 27.IX.; uznesenia zo zasadania komisie z 29.XI.
2031CII/18a1989586
Štátna komisia pre VTIR
Materiály zo zasadania komisie z 5.V.
2032CII/18a1957587
Štátna skupina v stálom rozhodcovskom dvore v Haagu
Zamietavé stanovisko SAV k návrhu na menovanie zástupcu SAV do štátnej skupiny.
2033CII/18a1959587
Štátna skupina v stálom rozhodcovskom dvore v Haagu
Zamietavé stanovisko SAV k návrhu na menovanie zástupcu SAV do štátnej skupiny.
2034CII/18a1959587
Štátny výbor pre rozvoj techniky
Návrh na zriadenie Ústredia pre technické a ekonomické informácie.
2035CII/18a1961587
Štátny výbor pre rozvoj techniky
Smernice o spolupráci so Sovietskym zväzom v oblasti mierového využitia jadrovej energie.
2036CII/18a1962587
Štátny výbor pre rozvoj techniky
Menovací dekrét zástupcu SAV do kontrolnej komisie výboru.
2037CII/18a1956587
Štátny výbor pre výstavbu
Menovanie zástupcu SAV do Poradného zboru výboru.
2038CII/18a1989587
Terminologická komisia pre metrológiu
Informácia o zriadení komisie.
2039CII/18a1976587
Terminologická komisia pre tvorbu slovenských názvov minerálov
Informácia o činnosti komisie.
2040CII/18a1957587
Ústredná komisia pre previerku rezortných výskumných ústavov
Menovanie delegáta zo SAV do komisie.
2041CII/18a1962587
Ústredná komisia pre vzdelanie pracujúcich
Menovanie zástupcu SAV do komisie.
2042CII/18a1955587
Vládna komisia pre geologický prieskum
Menovanie zástupcu SAV za člena komisie.
2043CII/18a1987587
Vládna komisia pre koordináciu rozvoja a výstavby Vysokých Tatier
Informácia o účasti SAV na spolupráci s komisiou; materiály zo zasadaní Výboru z 15.IV. a 11.XI.
2044CII/18a1989587
Vládna komisia pre koordináciu výstavby v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier
Návrh na opätovné obnovenie činnosti komisie.
2045CII/18a1960587
Vládna komisia pre výstavníctvo
Výpis z uznesenia z 2. zasadania komisie.
2046CII/18a1962587
Vládna komisia pre výstavníctvo
Smernice pre zostavenie spresneného plánu výstavných akcií na r. 1963.
2047CII/18a1977587
Vládna komisia pre výstavníctvo
Smernice pre vypracovanie plánu akcií na r. 1978.
2048CII/18a1980587
Vládna komisia pre výstavníctvo
Smernice pre vypracovanie plánu akcií na r. 1980.
2049CII/18a1987587
Vládna komisia pre výstavníctvo
Oznam o menovaní Ing. J. Udavardyho predsedom komisie.
2050CII/18a1974587
Vládny výbor pre cestovný ruch
Správa o príprave XXXV. ročníka Rallye FICC ´74 vo Vysokých Tatrách.
2051CII/18a1971587
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadania výboru; správa o zaistení prípravy kádrov pre rozvojové krajiny; správa o československej účasti na frankfurtskom knižnom veľtrhu; návrh štatútu zahraničných kultúrnych zariadení.
2052CII/18a1972588
Vládny výbor pre kultúrne školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní vládneho výboru.
2053CII/18a1973588
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Žiadosť výboru o pripomienky SAV k plánu práce; materiály zo zasadaní výboru zo 17.IV. a 21.XI.
2054CII/18a1974589
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadania výboru z 2.IV.; rezignácia predsedu SAV na členstvo vo výbore; materiály zo zasadania výboru z 24.IX.
2055CII/18a1975589
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní výboru z 21.I., 16.IV. a 14.X.
2056CII/18a1976590
Vlády výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní výboru z 3.II. a 5.VII.; pozvanie na zasadanie výboru dňa 16.XI.
2057CII/18a1977590
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadania výboru z 8.II.
2058CII/18a1978591
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní výboru zo 16.V. a 17.X.
2059CII/18a1979591–592
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní výboru z 30.I., 3.VII. a 21.XI.
2060CII/18a1980592–593
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní výboru z 19.II., 2.VII. a 2.XII.
2061CII/18a1981593
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Program a materiály zasadania výboru zo 17.III.
2062CII/18a1982594
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadania výboru z 2.III.
2063CII/18a1983594
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní výboru z 9.III. a 19.IX.
2064CII/18a1984595
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadania komisie zo 16.IV.
2065CII/18a1985595
Vládny výbor pre kultúrne školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadaní výboru z 5.IV. a 24.IX.
2066CII/18a1986596
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadania výboru z 18.II.; pozvanie na zasadanie výboru na 10.VI.
2067CII/18a1987596
Vládny výbor pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím
Materiály zo zasadania výboru zo 14.IV.
2068CII/18a1972596
Vládny výbor pre oslavy 50. výročia vzniku ZSSR a 55. výročia VOSR
Pozvanie a materiály na zasadanie výboru.
2069CII/18a1972596–598
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Menovací dekrét predsedu SAV za člena výboru; materiály zo zasadaní výboru z 21.I., 17.III., 22.V., 7.VII., 20.IX. a 7.XI.
2070CII/18a1973598–599
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Materiály z rokovania výboru z 13.III.; plán práce výboru v 1. polroku 1973; zápisnica z rokovania výboru z 24.IV.; materiály z rokovaní výboru z 11.VI.1973 a 28.IX.; plán práce výboru na 2. polrok 1973; záznam zo zasadania výboru z 21.XII.
2071CII/18a1974599
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Materiály zo zasadania výboru z 29.III.; menovací dekrét predsedu SAV členom komisie; materiály zo zasadaní výboru z 20.V., 12.VII. a 8.XI.
2072CII/18a1975600–601
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Zápisnice zo zasadaní výboru zo 6.I., 2.VI., 1.VII., 10.X. a 19.XII.
2073CII/18a1976602–604
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Materiály zo zasadaní výboru zo 16.II., 9.IV. a 19.X.
2074CII/18a1977604–605
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Vyhodnotenie podkladov z rokovania výboru o otázkach technického rozvoja v chemickom priemysle v r. 1976–1980; materiály na zasadnutie výboru 15.IV.; správa o rozvoji sušiarenských technológií v poľnohospodárstve; materiály zo zasadania výboru z 3.VI.; návrhy SAV k správe o účinnosti opatrenia pre zlepšenie riadenia výskumnej a vývojovej základne; pripomienky k materiálom na zasadanie výboru 23.IX.; záznam a materiály zo zasadania výboru zo 7.X.
2075CII/18a1978605–606
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Záznam a materiály zo zasadaní výboru zo 17.II., 21.IV., 4.IX. a 10.XI.
2076CII/18a1979606–607
Vládny výbor pre vedu a techniku ČSSR
Pozvanie a záznam zo zasadania výboru z 2.II.; materiál a zápis zo zasadania výboru z 27.IV.; materiály zo zasadaní výboru z 15.VI. a 5.XI.
2077CII/18a1980608
Vládny výbor pre vedu a techniku
Záznam zo zasadania výboru z 29.II.; materiály a záznam zo zasadania výboru z 13.VI.
2078CII/18a1981608–609
Vládny výbor pre vedu a techniku
Materiály zo zasadaní výboru zo 6.II., 13.IV. a 26.VI.
2079CII/18a1982609–610
Vládny výbor pre vedu a techniku
Záznam zo zasadania výboru z 3.V.; koncepcia jednotnej politiky v stavebníctve; materiály zo zasadania výboru z 8.XI.
2080CII/18a1955610
Vládny výbor pre výskum a mierové využitie jadrovej energie
Návšteva člena predsedníctva SAV za účelom získania informácií.
2081CII/18a1956610
Vládny výbor pre výskum a mierové využitie jadrovej energie
Návrhy výskumných plánov z oblasti výskumu mierového využitia jadrovej energie.
2082CII/18a1955610
Vládny výbor pre výstavbu
Menovanie zástupcov SAV do výboru.
2083CII/18a1960610
Vládny výbor pre zveľadenie poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
Pripomienky SAV k materiálu výboru.
2084CII/18a1989610
Výbor československej verejnosti pre ľudské práva a humanitnú spoluprácu
Návrh opatrení na zabezpečenie realizácie viedenského záverečného dokumentu v SAV.
2085CII/18a1972610–611
Výbor pre elektronickú a výpočtovú techniku
Materiály zo zasadaní výboru z 1.II., 17.III., 18.IV. a 3.X.
2086CII/18a1962611
Výbor SKVT pre strojárenskú technológiu
Menovanie zástupcov SAV do výboru.
2087CII/18a1960611
Výbor socialistickej kultúry
Menovanie delegátov SAV na besedy výboru.
2088CII/18a1955611
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Menovanie zástupcov SAV do výboru.
2089CII/18a1957611
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Menovanie zástupcov SAV do výboru.
2090CII/18a1968611
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Výpis zo zápisnice zo schôdze z 12.III.; návrh na uskutočnenie zmien vo výbore; návrh zásad na zjednodušený spôsob prerokovávania štátnych vyznamenaní; návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pracovníkom SAV.
2091CII/18a1970612
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Štatút výboru; materiály z rokovania výboru z 12.III.; návrhy na udelenie ceny.
2092CII/18a1971612
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Smernice pre udeľovanie štátnych cien; návrhy na zloženie komisií výboru; zoznam návrhov na udelenie vyznamenaní v r. 1972.
2093CII/18a1972612
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Výsledky rokovaní komisií výboru; návrhy na udelenie cien; návrh zloženia predsedníctiev komisií; zoznam členov výboru; zmeny v zložení výboru.
2094CII/18a1973612
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Návrhy na udelenia Štátnej ceny; materiály zo zasadania výboru z 23.X.
2095CII/18a1974612
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Menovací dekrét predsedu SAV predsedom výboru.
2096CII/18a1975612
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Materiály zo zasadaní výboru z 5.III. a 21.X.
2097CII/18a1976612
Výbor udeľovania Štátnej ceny Klementa Gottwalda
Oznámenie o účasti predsedu SAV na zasadaní výboru.