Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3491CII/28a19721170
Rada ekonomického výskumu
Návrh programov ekonomického výskumu ČSSR I.–III. – správa; ťažiskové a hlavné úlohy a dielčie úlohy jednotlivých programov.
3492CII/28a19841170
Rada ekonomického výskumu
Materiály zo zasadania Rady.
3493CII/28b19801170
Rada komplexného projektu vedecko-technického rozvoja
Štatút rady.
3494CII/28c19731170
Rada pre boj proti rakovine
Zriadenie medzirezortnej Rady pre boj proti rakovine; projekt programu komplexného problému o zhubných nádoroch; integrácia protirakovinového boja.
3495CII/28c19741170
Rada pre boj proti rakovine
Vyžiadanie funkcionára SAV za člena Rady vlády SSR pre boj proti rakovine; plnenie uznesenia vlády č. 188 o opatreniach na zlepšovanie životného a pracovného prostredia v podmienkach SAV.
3496CII/28c19771170
Rada vlády SSR pre boj proti rakovine
Žiadosť o informáciu o vykonaných opatreniach na vydanie smerníc o zákaze fajčenia na pracoviskách SAV; návrh na zriadenie Onkologického centra v Bratislave.
3497CII/28d19841170
Rada pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
Zápisnica zo 177. schôdze Rady zo 14.XI.1984.
3498CII/28e19721171
Rada pre vedu a techniku
Pozvanie a program zasadania Rady zo 17.III.1972 – materiály zo zasadania Rady: opatrenia na intenzívnejšie zapojenie vedeckej a technickej inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh; návrh na zabezpečenie uznesenia vlády ČSSR o zriadení Rady ekonomického výskumu na Slovensku; správa o vedecko-výskumnej činnosti na SVŠT v r. 1971; pozvanie, program a materiály z rokovania Rady z 18.V.1972; rokovací poriadok Rady; návrh smernice vykonávacieho plánu a rozvoja vedy a techniky; správa o prácach na prognózach rozvoja vedy a techniky; správa o zabezpečovaní vynálezcovského hnutia; pozvanie, program a materiály z rokovania Rady z 5.X.1972; správa o realizácii záverov rozvoja vedy a techniky medzi krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci; správa o vedecko-výskumnej činnosti vysokých škôl na Slovensku; návrhy na zabezpečenie realizácie vynálezov a zlepšovacích návrhov v Domoch techniky; ekonomická efektívnosť technického rozvoja za r. 1966–1970; správa o plnení úloh ČSAV uložených uzneseniami ÚV KSČ; rámcová osnova koncepcie využívania výpočtovej techniky do r. 1975; pozvania, program a materiály zasadania Rady z 2.XI.1972; informácia o experimente v elektrotechnickom priemysle ZSSR; návrh zásad novej úpravy riadenia a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov výskumu a vývoja; správa o expertíznej činnosti Úradu pre patenty a vynálezy.
3499CII/28e19731171–1172
Rada pre vedu a techniku
Materiály z rokovania vedeckej rady Rady pre vedu a techniku z 29.III.1973; plán zasadnutí Rady na 1. polrok 1973; pozvanie, program a materiály zo zasadania Rady z 24.V.1973; správa o výsledkoch zasadania Výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci pre vedecko-technickú spoluprácu; postup prác na zdokonaľovaní sústavy plánovitého riadenia rozvoja vedy a techniky; koncepcia rozvoja práškovej metalurgie na Slovensku; návrh na zriadenie Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV; pozvanie, program a materiály zo zasadania Rady z 20.IX.1973; návrh na vytvorenie siete vedúcich pracovísk vedecko-technického rozvoja; návrhy na odstránenie nedostatkov v oblasti riadenia a zabezpečenia výskumu na vysokých školách; správa o výsledkoch vedecko-technickej spolupráce štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci; správa o zabezpečení koordinácie výskumu ochrany životného prostredia; pozvanie, program a materiály zo zasadania Rady z 11.XII.1973; správa o uplatňovaní výskumu v realizácii výstavby diaľníc v SSR.
3500CII/28e19741172
Rada pre vedu a techniku
Materiály zo zasadania Rady zo 6.V.1974; správa o koncepcii rozvoja výroby a výskumu liečiv na Slovensku; správa o realizácii úloh štátneho plánu výskumných a vývojových prác; pozvanie, program a materiály zo zasadania Rady z 1.X.1974; stanovisko k návrhu smernice 6. päťročného plánu rozvoja vedy; správa o rozvoji vedy a techniky vo väzbe na hospodársky rozvoj v 6. päťročnici; návrh nového spôsobu obstarávania a účinnejšieho využívania prístrojovej techniky; záznamy zo zasadania Rady v r. 1974.
3501CII/28e19751173
Rada pre vedu a techniku
Materiály z rokovania Rady z 3.IV.1975; pozvanie a záznam z rokovania; stanovisko k návrhu zásad platovej sústavy; návrh na zriadenie Výskumného ústavu miestneho hospodárstva v Bratislave; zápisnica a materiály z rokovania Rady z 30.V.1975; stanovisko a správa o postupe budovania automatizovaných systémov riadenia na Slovensku; pozvanie, zápisnica a materiály z rokovania Rady z 2.X.1975; správa o plnení štátneho plánu rozvoja vedy a techniky za 1. polrok 1975; stanovisko ku koncepcii rozvoja využitia drevnej hmoty v celulózo-papierenskom, drevárskom a nábytkárskom priemysle; návrh na zvýšenie účinnosti vedeckých a technických informácií; program a materiály z rokovania Rady z 27.X.1975; plnenie uznesení Rady; návrh plánu výchovy vedeckých pracovníkov formou riadnej a účelovej ašpirantúry; informácia ku koncepcii jednotnej vedecko-technickej politiky rozvoja rezortu všeobecného strojárstva; návrh na zriadenie Výskumného ústavu sklárskeho v Trenčíne; stanovisko k návrhu na začlenenie hospodárskej organizácie Vodorozvoj do Výskumného ústavu vodného hospodárstva; program, zápisnica a materiály z rokovania Rady z 27.XI.1975; kontrola plnenia uznesení; správa o plnení štátneho plánu technického rozvoja; správa o základnom zameraní vedecko-technickej spolupráce so štátmi RVHP.
3502CII/28e19761174
Rada pre vedu a techniku
Materiály a zápisnica zo zasadania Rady z 5.II.1976; kontrola plnenia uznesení; informácia o opatreniach v oblasti aktívnej licenčnej politiky; postup prác na pripravovanej platovej prestavbe a zriaďovaní atestačných komisií; materiály zo zasadania Rady z 27.V.1976; opatrenia na zabezpečenie rozvoja potravinárskeho priemyslu v 6. päťročnici; zabezpečenie rozvoja vedy a techniky v stavebníctve; úprava kontrolného systému v oblasti technického rozvoja; informácia o pripravovanom systéme zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia spôsobilosti tvorivých pracovníkov; zápisnica zo zasadania rady z 27.V.1976; materiály zo zasadania Rady zo 14.X.1976; kontrola plnenia uznesení; správa o stave zavádzania elektronických počítačov v SSR; rozbor problémov v aktívnej licenčnej politike; návrh výskumného programu pre uplatnenie žien v spoločnosti; informácia o rozvoji vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia; materiály zo zasadania Rady z 30.XI.1976; zápisnica zo zasadania Rady zo 14.X.1976; kontrola plnenia uznesení; správa o opatreniach zameraných na komplexné využitie drevnej hmoty; správa o plnení úloh vedecko-technického rozvoja v zdravotníctve; informácia o hodnotení akosti výrobkov; správa o plnení realizačných výstupov úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky; postup prác na príprave dlhodobého výhľadu vedecko-technického rozvoja do r. 1990.
3503CII/28e19771175
Rada pre vedu a techniku
Materiály zo zasadania Rady z 28.IV.1977; kontrola plnenia uznesení; zápisnica zo zasadania Rady; plán činnosti Rady na 2. polrok 1977; správa o rozvoji a využití biologických vied v SSR; plnenie realizačných výstupov z úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky; správa o zdrojoch odpadového tepla a možnostiach ich využitia; návrh na zriadenie Výskumného ústavu gerontológie; súhrnné ocenenie ekonomických prínosov vybraných úloh štátnych programov; materiály zo zasadania Rady z 25.X.1977; zápisnica zo zasadania z 23.VI.1977; kontrola plnenia uznesení; návrh smernice na oponentské konanie u úloh štátneho rezortného plánu technického rozvoja; stav nákupe licencií.
3504CII/28e19781175–1176
Rada pre vedu a techniku
Materiály zo zasadania Rady z 15.VI.1978; kontrola uznesení; zápisnica zo zasadania Rady; zhodnotenie územného rozloženia vedecko-výskumnej základne a budovanie výskumných pracovísk v priemyselných centrách na Slovensku; rozbor ekonomického prínosu výsledkov vedy a techniky s osobitným zreteľom na využívanie licencií; rozpis základných úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky; výsledky 19. zasadania výboru RVHP pre vedecko-technickú spoluprácu;1175
materiály zo zasadania Rady z 13.XI.1978; kontrola plnenia uznesení; návrh na rozšírenie náplne činnosti a organizačné zmeny vo výskumnej základni Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR; informácia o konzultácii hlavných problémov vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR; informácia o probléme úspory a nekonvenčných zdrojov energie.1176
3505CII/28e19791176
Rada pre vedu a techniku
Zápisnica zo zasadania Rady zo 14.XII.1979.
3506CII/28e19831176
Rada pre vedu a techniku
Materiály zo zasadania Rady z 20.X.1983 – zápisnica z rokovania; správa o zabezpečení geologického prieskumu a využívania prírodných zeolitov; návrh na realizáciu programu výskumu a aplikácie keramických materiálov ako náhrady kovov; rozbor disponibilnej drevnej hmoty vrátane druhotných zdrojov dreva v lese a v priemysle; výsledky spoločenskej previerky hospodárenia s palivami, energiou a pohonnými hmotami; systémové zabezpečovanie výstavby poloprevádzok; prerokovanie spoľahlivosti ultrazvukových generátorov a meničov; rozpracovanie a zabezpečenie úloh štátneho plánu technického rozvoja.
3507CII/28f19761176
Rada pre vedu, výskum a vývoj ministerstiev stavebníctva ČSR a SSR
Nominovanie zástupcu SAV do Rady.
3508CII/28g19851176
Rada pre výskum mládeže a mládežníckeho hnutia v SSR
Návrh na zriadenie Rady.
3509CII/28h19741176
Rada vlády SSR pre životné prostredie
Prehľad plnení uznesení Rady; stanovisko ku koncepcii cementárskej výroby v SSR; správa o činnosti Koordinačného strediska pre problém „Ochrana ekosystémov a krajiny“.
3510CII/28h19761177–1178
Rada vlády SSR pre životné prostredie
Uznesenie vlády SSR č. 94 ku správe o stave uplatňovania právnych predpisov o ochrane životného prostredia; vyhodnotenie činnosti pracovných komisií Rady; návrh opatrení na prípravu kádrov na úseku starostlivosti o životné prostredie; žiadosť o povolenie výnimky zo zákona o vodách pre mliekarenský závod v Tvrdošíne; žiadosť Ministerstva zdravotníctva o udelenie výnimky na vypúšťanie odpadových vôd pre n.p. Biotika; rozpracovanie záverov XV. zjazdu KSČ; plán práce Rady na 2. polrok 1976; žiadosť o povolenie výnimky na dočasné vypúšťanie odpadových vôd pre n.p. Bavlnárske závody v Ružomberku; ideový návrh na riešenie koordinácie a kooperácie výskumu životného prostredia v Bratislave; návrh na zriadenie výstavby jadrovoenergetického súboru v Košiciach; správa k projektu urbanizácie SSR; správa o tvorbe a ochrane životného prostredia v okrese Prievidza; materiály zo zasadania Rady z 30.IX.1976 – kontrola uznesení Rady; správa o zabezpečovaní prístrojovej techniky pre úsek ochrany ovzdušia; správa o sanačných opatreniach na jazere Zlaté piesky v súvislosti s haváriou lietadla ČSA; návrh na riešenie výskumu ochrany životného prostredia v Bratislave; vplyv cementárne Turňa nad Bodvou na okolie; zabezpečenie činnosti pracovných komisií Rady; správa o vplyve poľnohospodárskej veľkovýroby na životné prostredie; žiadosť o udelenie výnimky na vypúšťanie odpadových vôd n.p. Petrochema Dubová, n.p. Turčianske celulózky a papierne, n.p. Slovnaft; návrh na zmenu úloh pre Ministerstvo priemyslu o ochrane čistoty ovzdušia v Bratislave; správa o opatreniach na ochranu podzemných vôd Žitného ostrova; závrh zásad zákona o ochrane ovzdušia; správa o dodržiavaní prípustného stupňa znečistenia povrchových vôd na oxidovateľnosť manganistanom v Ružomberku; správa o regulácii individuálnej chatovej výstavby v SSR; záznam z 28. zasadania Rady z 23.XII.1976; rozbor zabezpečenia štátnej ochrany prírody na národných výboroch v ČSR; opatrenia na ďalšiu reguláciu chatovej výstavby v SSR; plán práce Rady na 1. polrok 1977; posúdenie zásad práce vedúceho výskumného pracoviska pre životné prostredie; návrh na povinné odovzdávanie a výkup opotrebovaných olejov; správa o zabezpečení zjazdnosti ciest posypmi; kontrola uznesení Rady.
3511CII/28h19771178–1179
Rada vlády SSR pre životné prostredie
Návrh na zaradenie výstavby jadrovoenergetického súboru v Košiciach; správa o zabezpečení výstavby čistiarní odpadových vôd na centrálne posudzovaných stavbách; správa o zapojení Slovenského zväzu ochrancov prírody do plnenia úloh ochrany životného prostredia; návrh zákona o lesoch; správa o opatreniach na ochranu podzemných vôd na Slovensku; kontrolná správa o plnení opatrení k Súhrnnej koncepcii starostlivosti o životné prostredie; kontrola uznesení Rady; návrh uznesenia Predsedníctva vlády SSR o plnení opatrení na odstraňovanie škodlivín v priestore Žiaru nad Hronom; správa o možnostiach dodržiavania prípustného znečistenia povrchových vôd na oxidovateľnosť manganistanom v Ružomberku.