Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3585CII/30b19531254–1255
Úpravy rozpočtu
Úpravy rozpočtu stanovené Povereníctvom financií; podrobné rozpisy rozpočtu; rozpisy rozpočtu podľa pracovísk.
3586CII/30b19541256–1257
Úpravy rozpočtu
Rozpisy reprezentačných limitov; žiadosti pracovísk o otvorenie úveru; oznamy o presunoch v rozpočte; rozpisy odvodov do štátneho rozpočtu; rozpisy rozpočtu u jednotlivých pracovísk; žiadosti pracovísk o udelenie súhlasu k čerpaniu rozpočtu; žiadosti o rozpočtové presuny; oznamy o presunoch úveru na pracoviská.
3587CII/30b19551258–1259
Úpravy rozpočtu
Schválený plán investícií na jednotlivé štvrťroky; rozpočtové presuny; zmeny v rozpočte – štvrťročné presuny; dočasná systemizácia; rozpis úprav štátneho rozpočtu; žiadosti o zvýšenie mimolimitných investícií v rozpočte; žiadosti pracovísk o rozpočtové presuny; žiadosti pracovísk o zvýšenie úveru; oznamy pracoviskám o rozpočtových presunoch.
3588CII/30b19561259–1260
Úpravy rozpočtu
Súhlas s otvorením účtov; vyčlenenie plánu a rozpočtu poľnohospodárskych výskumných ústavov pre SAV; previsy investícií zrušených osobitných rozpočtových organizácií; žiadosti o otvorenie rozpočtových úverov; určenie limitov na reprezentačné výdavky; žiadosti o rozpočtové presuny; žiadosti o povolenie výplaty z neosobného fondu; zníženie maloobchodných cien, premietnutie do rozpočtu; žiadosti o zvýšenie rozpočtu; udelenie súhlasu k prekročeniu rozpočtu; žiadosť o úhradu platieb do cudziny.
3589CII/30b19571260–1261
Úpravy rozpočtu
Žiadosti o rozpočtové presuny; hlásenia o rozpočtových úsporách; rozpis plánu neosobného fondu; oznámenia o rozpočtových príkazoch; prídely devízového limitu; žiadosti o prekročenie mzdového fondu a rozpočtu; žiadosti o zvýšenie rozpočtových prostriedkov; žiadosti o zvýšenie kvóty mimolimitných investícií; oznamy o zmenách v rozpočte; úprava cestovných výdavkov; rozpis nákladov na prieskumné a projektové práce; rozpis plánu výroby poľnohospodárskych výrobkov; rozpis reprezentačných výdavkov.
3590CII/30b19581261–1262
Úpravy rozpočtu
Oznam Povereníctva financií o blokovaní úveru rozpočtových úspor; žiadosti pracovísk o rozpočtové presuny; žiadosti o úhrady cestovného; úpravy v rozpise plánu práce; návrhy rozpisu rozpočtu na 1. a 2. štvrťrok 1958; rozpis mimolimitných investícií; oznam o medzirezortnej zmene plánu práce; oznamy pracoviskám o finančnom limite výdavkov; vyčíslenie úspor na mzdovom fonde; požiadavky na zmenu systemizácie; žiadosti o povolenie prekročenia plánu nestavebných investícií; rozpis plánu práce; rozpis fondu odmien; žiadosti o zvýšenie neosobného fondu; zmeny vo finančnom limite neinvestičných výdavkov v rámci štvrťrokov.
3591CII/30b19591263
Úpravy rozpočtu
Žiadosti o stanovenie výšky reprezentačného príspevku; žiadosti o udelenie súhlasu na prekročenie mzdového fondu; žiadosti o povolenie nástupu s predstihom; rozpisy plánu práce; oznamy o blokovaní finančných nákladov; úpravy rozpočtu v rámci štvrťrokov; žiadosti o zvýšenie rozpočtu; oznamy o rozpočtových presunoch; oznam o uvoľnení rezervy Predsedníctva SAV pre Ústav experimentálnej medicíny; rozpis smerných čísiel na pracoviská; rozpis finančného limitu neinvestičných výdavkov podľa štvrťrokov; rozpis reprezentačného fondu.
3592CII/30b19601264
Úpravy rozpočtu
Zmeny prírastku pracovných síl na r. 1960; žiadosti o určenie výšky reprezentačných výdavkov; rozdelenie štipendijných miest; zmeny v systemizácii; odvolanie sa proti výške mzdového fondu; žiadosti o povolenie prekročenia rozpočtu; žiadosti o udelenie súhlasu na prijatie zamestnancov; rozpisy rozpočtu na pracoviská; prídel funkcií z rezervy Predsedníctva SAV; žiadosti o zvýšenie reprezentačného fondu; oznamy o úprave plánu; rozpočtové úpravy v investíciách; požiadavky pracovísk na prídel z rezervy Predsedníctva SAV.
3593CII/30b19611264
Úpravy rozpočtu
Oznam o prevode finančných limitov na prieskumné a projektové práce; príprava plánu decentralizovanej investičnej výstavby; požiadavky pracovísk na zvýšenie mzdového fondu; oznamy pracoviskám o rozpočtových zmenách; určenie výšky reprezentačného príspevku; oznam o pridelení miest z rezervy Predsedníctva SAV; oznamy o uvoľnení blokovaných miest; zmeny vo výhľadovom pláne pracovníkov; požiadavky pracovísk na dodávky centrálne plánovaných výrobkov; oznamy pracoviskám o úpravách rozpočtu.
3594CII/30b19621265
Úpravy rozpočtu
Žiadosti pracovísk o úpravy v rámci decentralizovanej investičnej výstavby; plán prírastku pracovných síl na r. 1962; oznam o rozpočtových zmenách; ukazovatele pobádacieho fondu v r. 1962; rozpis objemu neinvestičných nákladov SAV na štvrťroky; rozpis plánu absolventov na r. 1962; žiadosti pracovísk o zvýšenie jednotlivých položiek rozpočtu; spresnenie plánu investičnej výstavby; zmeny v limitoch neinvestičných výdavkov; úpravy plánu práce; rozpis prídelu reprezentačného fondu.
3595CII/30b19631266
Úpravy rozpočtu
Návrh rozpočtu na študijné pobyty; opatrenia vlády ČSSR na úseku pobádacích fondov; oznam o krátení limitu na dovoz; žiadosti pracovísk o dodatočné otvorenia rozpočtových úverov; oznamy o presunoch v limitoch neinvestičných výdavkov; žiadosti pracovísk o zvýšenie rozpočtu; stanovenie ukazovateľov v pobádacom fonde na r. 1963; oznamy pracoviskám o úpravách rozpočtu; žiadosť o povolenie odpisu mánk na ťarchu rozpočtu; rozpis reprezentačného fondu.
3596CII/30b19641266–1267
Úpravy rozpočtu
Žiadosti o presun finančných prostriedkov v rozpočte; žiadosť o finančné zabezpečenie reinštalácie výstavy „Veľká Morava“; rozpis finančných dotácií pre vedecké spoločnosti pri SAV; žiadosti pracovísk o zvýšenie rozpočtu; stanovenie ukazovateľov pobádacieho fondu; oznamy o blokovaniach rozpočtu; oznamy o úpravách rozpočtu; úprava mzdových nákladov manuálne pracujúcich; zmeny v rozpisoch mzdového fondu; rozpisy plánu práce; rozpis reprezentačného fondu; rozpis limitov neinvestičných výdavkov.
3597CII/30b19651267
Úpravy rozpočtu
Žiadosti ústavov o zvýšenia rozpočtu; podiely pobádacieho fondu; schválenie prémiových ukazovateľov v jednotlivých štvrťrokoch; oznamy pracoviskám o úpravách rozpočtu; rozpis reprezentačného fondu.
3598CII/30b19661267
Úpravy rozpočtu
Rozpis rozpočtu položky financovanie dielčích úloh riešených hospodárskymi organizáciami.
3599CII/30b19671267
Úpravy rozpočtu
Oznam sekretariátu Predsedníctva SAV o pridelení čiastky na reprezentačné výdavky; dodatok k návrhu rozpočtu Sekretariátu Predsedníctva SAV; oznam o uvoľnení pracovníkov z rezervy Predsedníctva SAV; spresnenie potreby nových pracovníkov na r. 1967.
3600CII/30b19681267
Úpravy rozpočtu
Požiadavka pracoviska na zvýšenie rozpisu finančného plánu na r. 1968.
3601CII/30b19691267
Úpravy rozpočtu
Predbežný rozpočet 1. etapy prác na Etnografickom atlase; odvolanie sa pracoviska proti 10% zníženiu rozpočtu.
3602CII/30b19701267
Úpravy rozpočtu
Požiadavky na financovanie nákladov výskumnej úlohy Interkozmos; návrh na rozpis odmien pre vedecké kolégiá.
3603CII/30b19711268
Úpravy rozpočtu
Žiadosti o zvýšenie mzdového fondu pre sezónnych robotníkov; stanovisko pracovísk k predbežnému rozpisu hospodárskeho plánu na r. 1971; návrh na rozpis limitu na pracovné cesty do kapitalistických štátov; žiadosti o zvýšenie devízových prostriedkov; zmeny v pláne investičnej výstavby; predbežný orientačný limit na stroje a zariadenia; zmeny limitov reprodukcie základných fondov.
3604CII/30b19731268
Úpravy rozpočtu
Oznam o zvýšení mzdových prostriedkov; spresnený rozpis plánu práce v r. 1973; žiadosť pracoviska o úpravu rozpočtu.
3605CII/30b19741268
Úpravy rozpočtu
Žiadosti pracovísk o zvýšenie rozpočtu; žiadosti pracovísk o úpravy v rozpočte.
3606CII/30b19751268
Úpravy rozpočtu
Návrh rozpočtu Sekretariátu Predsedníctva SAV; žiadosť SAV Ministrovi výstavby a techniky o zohľadnenie požiadaviek rozpočtu; úprava záväzných limitov v rozpočte; návrh na rozpis prostriedkov na ceny a odmeny.
3607CII/30b19761268
Úpravy rozpočtu
Uvoľňovanie rezervy limitu investičných prostriedkov; úprava plánu v r. 1976; žiadosť SAV o finančnú dotáciu na realizáciu platovej prestavby; rozpočtové opatrenie v dôsledku zmeny plánu rozvoja vedy a techniky; žiadosť o uvoľnenie devízových prostriedkov.
3608CII/30b19791268
Úpravy rozpočtu
Úpravy rozpočtu na r. 1978; smerné limity.
3609CII/30b19801268
Úpravy rozpočtu
Zníženie ostatných osobných nákladov; návrh na úpravu rozpočtu pracovísk; oznamy o úpravách rozpočtu; návrh upraveného rozpočtu.
3610CII/30b19811269
Úpravy rozpočtu
Zabezpečenie mzdových prostriedkov na výplatu cieľových prémií; informácia o vytvorení a čerpaní rezervy z nesocialistických štátov v investičnom a neinvestičnom dovoze; žiadosť o zvýšenie recipročnej kvóty; rozpis ukazovateľov zahraničného obchodu pre SAV; oznamy o úpravách rozpočtu; rozpis reprezentačného fondu.
3611CII/30b19821269
Úpravy rozpočtu
Žiadosť SAV o úpravu plánu stavieb; ukazovatele plánu zahraničného obchodu za SAV na 7. päťročnicu; úprava plánu investičnej výstavby za r. 1982; rozpis rozpočtu; oznamy o úpravách rozpočtu.
3612CII/30b19831270
Úpravy rozpočtu
Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre Jazykovedný ústav na zabezpečenie prác spojených so zostavením Historického slovníka slovenského jazyka; rozpis rozpočtu; oznamy o úpravách rozpočtu.
3613CII/30b19841270
Úpravy rozpočtu
Precenenie stavieb na cenovú úroveň 1984; plán investícií v r. 1984; prepočet návrhu vykonávacieho plánu na r. 1985; úprava plánu investičnej výstavby v r. 1984; rozbor príplatkov a návrh požiadavky na dotáciu mzdových prostriedkov; oznamy o úpravách rozpočtu.
3614CII/30b19851270
Úpravy rozpočtu
Požiadavky na zvýšenie plánu; žiadosť o uvoľnenie devízových prostriedkov z kvóty na veľtrhy; úprava plánu investičnej výstavby na r. 1985; oznamy o úprave rozpočtu.
3615CII/30b19861270
Úpravy rozpočtu
Stav devízových prostriedkov v Obchodnej banke; zvýšenie neinvestičného dovozu z nesocialistických štátov – žiadosť o udelenie súhlasu; úprava rozpočtu na r. 1986; rozpis plánu investičnej výstavby na r. 1987; oznamy o úpravách rozpočtu.
3616CII/30b19871270
Úpravy rozpočtu
Úpravy rozpočtu na r. 1987; žiadosti pracovísk o zvýšenie rozpočtu; zdôvodnenie zvýšených potrieb neinvestičných prostriedkov.
3617CII/30b19881270
Úpravy rozpočtu
Posledný upravený rozpočet na r. 1988; úprava plánu investičnej výstavby v r. 1988; prevod devízových prostriedkov na 2. a 3. štvrťrok 1988; žiadosť o odčlenenie z investičných prostriedkov 2 mil. do neinvestičných prostriedkov.
3618CII/30b19891270–1271
Úpravy rozpočtu
Otvorenie limitu neinvestičných výdavkov v r. 1989; návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny súvisiacej so zabezpečením výpočtovej techniky do plánu práce; úprava rozpočtu na r. 1989; zníženie rozpočtu príspevkov vedeckým spoločnostiam pri SAV; zmena rozpisu plánu práce; uvoľnenie prostriedkov z účelovej rezervy SAV; prepočet zásob pri cenových úpravách; hmotná zainteresovanosť riaditeľov pracovísk v r. 1989; žiadosti pracovísk o úpravy v rozpočte v r. 1989.
3619CII/30b19901271
Úpravy rozpočtu
Žiadosti pracovísk o úpravu rozpočtu; upravený rozpočet v r. 1990.