Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3789CII/3419541345
Spoločenské organizácie
TJ Slávia: oznam o založení Telovýchovnej jednoty Slávia pri SAV a zoznam členov výboru; záznam zo zakladajúcej schôdze turistickej sekcie; Zväzarm: pozvánka na výročnú členskú schôdzu; žiadosť Výboru Zväzarmu pri SAV o poskytnutie finančnej podpory.
3790CII/3419551345
Spoločenské organizácie
TJ Slávia: záznam z výborovej schôdze telovýchovnej jednoty; Zväz československo-sovietského priateľstva (ZČSSP): menovanie člena SAV do Slovenského výboru ZČSSP; uznesenia okresnej konferencie ZČSSP; plán celomestských akcií ZČSSP v rámci mesiaca československo-sovietského priateľstva.
3791CII/3419561345
Spoločenské organizácie
TJ Slávia: zoznam funkcionárov z pracovísk SAV; ZČSSP: žiadosť o uvoľnenie člena korešpondenta J. Červeňanského z predsedníctva ZČSSP.
3792CII/3419571345
Spoločenské organizácie
ZČSSP: žiadosť Slovenského výboru ZČSSP o poskytnutie príspevku na oslavy 40. výročia Veľkej októbrovej revolúcie.
3793CII/3419581346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: menovanie člena komisie pre prípravu osláv 90. výročia narodenia M. Gorkého.
3794CII/3419591346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: menovanie členov zo SAV do pracovných komisií pre prípravu výstav Sovietske družice a Hydroenergetická výstavba.
3795CII/3419611346
Spoločenské organizácie
Zväzarm: organizačná príprava akcie Sokolovský pochod brannej zdatnosti.
3796CII/3419631346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: zoznam prispievateľov zo SAV do časopisu Praha–Moskva; príspevky pracovníkov SAV do časopisu Praha–Moskva.
3797CII/3419731346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: plán organizačno-politického zabezpečenia osláv 56. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie; Zväzarm: plán činnosti Zväzarmu pri SAV.
3798CII/3419741346
Spoločenské organizácie
Zväz protifašistických bojovníkov: pozvania na členské schôdze; Zväzarm: poďakovanie Zväzarmu Predsedníctvu SAV za podporu; návrh založenia Auto-moto-klubu a žiadosť o finančnú podporu.
3799CII/3419751346
Spoločenské organizácie
Zväzarm: žiadosť Zväzarmu predsedovi SAV o prevzatie patronátu nad 1. ročníkom pretekov v športovej streľbe.
3800CII/3419761346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: plán politicko-kultúrnych akcií pobočky ZČSSP pri Ústrednej správe pracovísk SAV; zápisnica zo zasadania Výboru pobočky ZČSSP; správa o činnosti pobočky za r. 1976; Zväz protifašistických bojovníkov: návrhy na skvalitnenie práce základnej organizácie zväzu pri SAV; Zväzarm: žiadosť o finančnú podporu pri organizovaní streleckých pretekov o „Veľkú cenu SAV“; sťažnosť Zväzarmu pri SAV na prerušenie prípojky elektrického prúdu i elektriny v objekte strelnice.
3801CII/3419771346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: plán činnosti pobočky ZČSSP pri ÚP SAV na 1. polrok 1977; Zväz protifašistických bojovníkov: správa o činnosti základnej organizácie za obdobie 1975–1976; Zväzarm: prijatie členstva v predsedníctve súťaže Veľká cena SAV; ustanovenia branno-orientačnej mototuristickej súťaže Smolenice; rámcový plán činnosti Automotoklubu pri SAV na r. 1977.
3802CII/3419791346
Spoločenské organizácie
Zväzarm: žiadosť o vecnú cenu na Veľkú cenu SAV; zápisnica zo zasadania výboru základnej organizácie Zväzarmu pri SAV.
3803CII/3419801346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: doklady o zakúpení predmetov na podujatia ZO ZČSSP.
3804CII/3419811346
Spoločenské organizácie
ZČSSP: doklady o zakúpení predmetov na podujatia ZČSSP.
3805CII/3419821346
Spoločenské organizácie
SZM: materiály z činnosti Základnej organizácie Zväzu socialistickej mládeže pri SAV za r. 1982; ZČSSP: doklady o zakúpení predmetov na podujatia ZČSSP.
3806CII/3419831347
Spoločenské organizácie
SZM: materiály z činnosti Základnej organizácie SZM za r. 1983; ZČSSP: materiály z činnosti základnej organizácie.
3807CII/3419841347
Spoločenské organizácie
ZČSSSP: materiály z činnosti základnej organizácie.
3808CII/3419871347
Spoločenské organizácie
SZM: prijímanie talentovaných študentov.
3809CII/3419891347
Spoločenské organizácie
SZM: materiály z činnosti základnej organizácie.