Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4232CII/36d119711784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Návrh na zriadenie kádrovo-personálnych oddelení na pracoviskách SAV.
4233CII/36d119731784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Prehľad o kádrovo-personálnych odboroch na pracoviskách SAV.
4234CII/36d119741784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Záznamy z porád vedúcich kádrovo-personálnych odborov.
4235CII/36d119761784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Oznam o preradení kádrovo-personálneho odboru z Ústrednej správy pracovísk SAV do Sekretariátu Predsedníctva SAV; správa o účinnosti práce kádrovo-personálnych odborov; harmonogram prác pre odbor kádrovej a personálnej práce.
4236CII/36d119781784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Hlavné zameranie činnosti odboru; námety na pracovnú poradu odboru; zdôvodnenie požiadaviek väčšieho personálneho obsadenia.
4237CII/36d119791784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Záznam z rokovania o zabezpečení úloh pre kádrové dobudovanie personálnej a sociálnej činnosti v SAV; záznamy z pracovných porád odboru.
4238CII/36d119801784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Informácia o účinnosti práce kádrovo-personálnych odborov v SAV; zápisnice z pracovných porád odboru.
4239CII/36d119811784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru za r. 1981; návrh zásad hodnotenia pracovníkov ÚP SAV; správa o zabezpečení komplexného hodnotenia; zápisnice z pracovných porád odboru.
4240CII/36d119821784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Program rokovania s ČSAV o kádrovej a personálnej práci; zápisnice z pracovných porád odboru.
4241CII/36d119841784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Informácia o plnení uznesenia vlády SSR o neoprávnenom sa obohacovaní.
4242CII/36d119851784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4243CII/36d119861784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Plnenie opatrení riaditeľa ÚP SAV; zápisnice z pracovných porád odboru.
4244CII/36d119871784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti oddelenia pre riadenie vedeckej výchovy; vyhodnotenie plnenia plánu kádrovo-personálneho odboru; zápisnice z pracovných porád odboru.
4245CII/36d119881784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Požiadavka odboru na pridelenie pracovných priestorov; koncepcia činnosti kádrovo-personálneho odboru; stanovisko odboru k návrhom organizačných poriadkov Astronomického ústavu, Domova vedeckých pracovníkov v Starej Lesnej; plnenie úloh vyplývajúcich z plánov osobného rozvoja pracovníkov ÚP SAV; zápisnice z pracovných porád odboru.
4246CII/36d119891784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Návrh na organizačné začlenenie oddelenia pre riadenie vedeckej výchovy Inštitútu vedeckej výchovy pracovníkov SAV (IVVP) do ÚP SAV; zápisnice z pracovných porád odboru.
4247CII/36d119901784
Kádrovo-personálny odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.