Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3454CII/2719531157
Príležitostné podujatia
Ponuka J. Alexyho na výzdobu budovy SAV na Štefánikovej ul.; požiadavka Ústrednej školy KSS na odporučenie pracovníkov SAV na prednáškovú činnosť; žiadosť Povereníctva kultúry o poskytnutie údajov do publikácie o štátnopolitických akciách; návrh SAV na postavenie pomníkov a pamätníkov významným vedeckým a umeleckým osobnostiam; požiadavka Osvetového ústredia o účasť na akciách SAV.
3455CII/2719541157
Príležitostné podujatia
Prehľad štátnopolitických akcií v r. 1954; prehľad predvolebnej činnosti vedeckých pracovníkov II. sekcie; oznam o usporiadaní akcie na tému atropická príroda; záväzky pracovníkov SAV k významným politickým a spoločenským výročiam.
3456CII/2719551157
Príležitostné podujatia
Zapojenie SAV do osláv 10. výročia oslobodenia ČSR.
3457CII/2719561157
Príležitostné podujatia
Požiadavka Československého rozhlasu na prípravu relácie z českej a slovenskej histórie; návrh SAV na prípravu osláv založenia Učenej spoločnosti Šafárikovej; námety zo SAV na Československú expozíciu svetovej výstavy v Bruseli.
3458CII/2719571157
Príležitostné podujatia
Účasť delegácie ČSAV a SAV na oslavách 40. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR) v Moskve; žiadosť Ústavu dejín KSS o spoluprácu pri otvorení Múzea revolučnej tlače vo Vrútkach; ponuka na výrobu populárno-vedeckých filmov; oslavy 40. výročia VOSR na pracoviskách II. sekcie; prehľad prednášok v Spoločnosti slovenských lekárov.
3459CII/2719581157
Príležitostné podujatia
Slávnostné zasadanie SAV pri príležitosti 10. výročia Víťazného februára; príprava osláv 15. výročia Slovenského národného povstania (SNP); návrh na usporiadanie osláv Aurela Stodolu.
3460CII/2719591157
Príležitostné podujatia
Žiadosť Ústrednej technickej knižnice o vypracovanie prednášky o A. Stodolovi; príprava osláv 15. výročia vzniku ČSR; kultúrne výročia v r. 1959.
3461CII/2719601157
Príležitostné podujatia
Slávnostné zasadanie SAV pri príležitosti 90. výročia narodenia V. I. Lenina; oslavy 15. výročia oslobodenia ČSR; oslavy 40. výročia vzniku KSČ.
3462CII/2719611158
Príležitostné podujatia
Oslavy 40. výročia vzniku KSČ – správy o priebehu; plány propagačnej činnosti k uzavretiu mierovej zmluvy s Nemeckom; zaslanie publikácií SAV pre výstavu 10 rokov ČSAV; oznam o podiele Vydavateľstve SAV na výstave ČSAV 1952–1962.
3463CII/2719621158
Príležitostné podujatia
Zapojenie SAV do osláv 500. výročia Academie Istropolitany.
3464CII/2719631158
Príležitostné podujatia
Verejná diskusia k 10. výročiu vzniku SAV; tlačová porada pri príležitosti 1100. výročia príchodu byzantskej misie; výstava pôvodnej vedeckej tvorby pracovníkov SAV.
3465CII/2719641158
Príležitostné podujatia
Prehľad akcií ČSAV k oslavám 20. výročia oslobodenia ČSR.
3466CII/2719651158
Príležitostné podujatia
Výstava vedeckodokumentárneho filmu o bukovohorskej kultúre; účasť ČSAV na svetovej výstave v Montreali; príprava osláv 20. výročia oslobodenia ČSSR; slávnostné zasadanie Vedeckého kolégia histórie pri príležitosti 550. výročia smrti Jána Husa.
3467CII/2719661158
Príležitostné podujatia
Námety na výrobu filmov o Arboréte, o Gerulate; príprava celoštátnej oslavy 500. výročia používania knižnej tlače v Československu; návrh na vyhotovenie fotoalbumov propagujúcich SAV; návšteva novinárov na pracoviskách SAV; podujatia SAV pri príležitosti 50. výročia VOSR; razenie pamätnej mince pri príležitosti 500. výročia Academie Istropolitany.
3468CII/2719671159
Príležitostné podujatia
Tematické návrhy na výrobu krátkych filmov; slávnostné zasadanie SAV a Povereníctva SNR pre školstvo pri príležitosti 50. výročia VOSR.
3469CII/2719681159
Príležitostné podujatia
Žiadosť o spoluprácu so SAV na Štúrovských oslavách vo Zvolene; spolupráca so Slovenským novinárskym klubom vedy a techniky; pozvánka na aktív technickej a ekonomickej inteligencie; popularizácia výsledkov vedeckej práce; určenie delegácie SAV na prijatie u prezidenta republiky pri príležitosti 50. výročia ČSR; príprava vydávania týždenníka „Doba“.
3470CII/2719691159
Príležitostné podujatia
Žiadosť Vydavateľstva Obzor o spoluprácu pri vydávaní bulletinu o kultúrnych výročiach; žiadosť o spoluprácu pri príprave osláv 50. výročia založenia Slovenského gymnázia v Petrovci; účasť SAV na oslavách 25. výročia SNP; plán podujatí SAV v 100. výročiu narodenia V. I. Lenina; návrh podujatí pri príležitosti 15. výročia uzákonenia SAV.
3471CII/2719701159
Príležitostné podujatia
Zabezpečenie podujatia vo Vysokých Tatrách a Košiciach k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina; príprava osláv 25. výročia oslobodenia ČSR; usporiadanie slávnostného zhromaždenia pracovníkov SAV; zhodnotenie politickej a publicistickej činnosti v oblasti matematicko-fyzikálnych a technických vied; správa o politicko-organizačnom zabezpečení akcií v r. 1971; vyhlásenie účastníkov celoslovenského aktívu vedeckých a technických pracovníkov; plán podujatí k 50. výročiu založenia KSČ; prehľad kultúrnopolitických výročí v r. 1970.
3472CII/2719711160–1161
Príležitostné podujatia
Vyžiadanie životných jubileí členov SAV za r. 1971; hlásenia o podujatiach k 50. výročiu KSČ; žiadosť o spoluprácu na 7. ročníku Academia film Olomouc; žiadosť o účinkovanie predsedu SAV v profilovom filme v Československej televízii; materiály z aktívu funkcionárov; pozvanie generálneho sekretára SAV na besedu Klubu vedy a techniky; rozpracovanie akcií ku Dňom sovietskej vedy a techniky; predvolebná príprava na pracoviskách SAV; činnosť volebnej komisie Prezídia ČSAV; správa volebnej komisie Predsedníctva SAV o predvolebnej agitácii v SAV; prehľad kultúrnopolitických výročí na r. 1972.
3473CII/2719721162–1163
Príležitostné podujatia
Dokončenie filmu Vegetácia Muránskej planiny; ohlasy tlače z Bratislavských hudobných slávností; príprava osláv 20. výročia založenia SAV; rámec osláv 20. výročia založenia ČSAV; poďakovanie za prípravu a priebeh Dní sovietskej vedy a techniky; požiadanie o príspevok na zasadanie pri príležitosti 90. nedožitých narodenín J. Dimitrova; prehľad akcií pre Kalendár významných udalostí na r. 1973; návrh na prípravu a organizačné zabezpečenie osláv 20. výročia vzniku SAV; jednotlivé akcie usporiadané na pracoviskách SAV pri príležitosti 50. výročia vzniku ZSSR a 55. výročia VOSR.
3474CII/2719731163–1164
Príležitostné podujatia
Oslavy 500. výročia narodenia M. Kopernika; príprava podujatí k 30. výročiu SNP; zhodnotenie osláv 20. výročia vzniku SAV; záznam z aktívu pracovníkov pri príležitosti odovzdania diplomov vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov; materiály z aktívu na podporu čílskeho ľudu; hodnotenie podujatí k 30. výročiu SNP; slávnostné zhromaždenie k svetovému kongresu mierových síl v Moskve; významné výročia v r. 1973; príležitostné príspevky k rozličným podujatiam.
3475CII/2719741164–1165
Príležitostné podujatia
Materiály z aktívu riaditeľov a predsedov ZO KSS SAV; materiály z aktívu pri príležitosti vyhodnotenia socialistickej súťaže; slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 250. výročia vzniku AV ZSSR; prehľady akcií a vyhodnotenie osláv 30. výročia SNP; návrh tém na vyhotovenie populárnovedeckých filmov; priebeh osláv 57. výročia VOSR a mesiaca ZČSSP v rámci SAV; príležitostné príspevky k rozličným podujatiam.
3476CII/2719751166
Príležitostné podujatia
Protokol z aktívu funkcionárov a pracovníkov SAV; aktív žien pri príležitosti medzinárodného roku ženy; regionálny sprievodca trasou III. 1. československej potápačskej expedície Maledivy v Indickom oceáne; príležitostné príspevky k rozličným podujatiam.
3477CII/2719761167
Príležitostné podujatia
Správa o. činnosti pracovnej skupiny o vede; správy o zabezpečení osláv 59. výročia VOSR a Mesiaca Zväzu československo-sovietskeho priateľstva; objednávka na výrobu krátkeho dokumentárneho filmu; účasť pracovísk na predvolebnej aktivite a voľbách do Národného frontu; 1. československá zoologická expedícia Indický oceán; príležitostné príspevky z rozličných podujatí.
3478CII/2719771168
Príležitostné podujatia
Žiadosti o príspevky pre publikáciu k 25. výročiu založenia SAV; žiadosť o návrhy na riešenie problematiky súvisiacej s medzinárodným rokom dieťaťa; angažovanosť ústavov II. oddelenia na príprave volieb do zastupiteľských orgánov; vyhlásenie Predsedníctva SAV k tzv. Charte 77; plán a prehľady podujatí k 60. výročiu VOSR.
3479CII/2719781168
Príležitostné podujatia
Príprava akcií k 25. výročiu vzniku SAV; prehľad plánovaných akcií k Medzinárodnému roku dieťaťa; správy o Medzinárodnom filmovom festivale ekologických filmov Ekofilm '78; objednávky a tematické návrhy na výrobu krátkych filmov; príležitostné príspevky z rozličných podujatí.
3480CII/2719791168
Príležitostné podujatia
Príležitostné príspevky z rozličných podujatí.
3481CII/2719801169
Príležitostné podujatia
Objednávky na výrobu krátkych filmov na tematické návrhy zo SAV; informácia o porade podpredsedov AV socialistických krajín; materiály z aktívu tlačových tajomníkov ku Dňu tlače; návrh textu pracovníkov SAV do 1. májového sprievodu; informácia o podujatiach k 35. výročiu oslobodenia ČSR.
3482CII/2719811169
Príležitostné podujatia
Oslavy 100. výročia narodenia akademika J. Hronca; znenie pozdravného listu účastníkov seminára Centra fyziologických vied; tematická štruktúra propagácie SAV v médiách.
3483CII/2719821169
Príležitostné podujatia
Stretnutie predstaviteľov SAV s vedúcimi funkcionármi Československej vedeckotechnickej spoločnosti; rozhovor s predsedom SAV pri príležitosti 30. výročia vzniku SAV.
3484CII/2719831169
Príležitostné podujatia
Rezolúcia členov SAV zaslaná Svetovému zhromaždeniu za mier a život, proti jadrovej vojne; oslavy 400. výročia narodenia J. A. Komenského.
3485CII/2719841169
Príležitostné podujatia
Vyhlásenie účastníkov celoslovenského aktívu „Vysokou kvalitou výrobkov...“; účasť na podujatiach k 200. výročiu České společnosti nauk; účasť na sympóziu k 200. výročiu vynálezcu I. Borna; účasť na 20. ročníku Academia filmu Olomouc '85; správa o expedícii Himaláje '84.
3486CII/2719851169
Príležitostné podujatia
Materiály z aktívu vedeckých pracovníkov; žiadosť o podporu medzinárodných pretekov Pravda–Televízia–Slovnaft.
3487CII/2719861169
Príležitostné podujatia
Účasť na Dňoch dánskej techniky v ČSSR; žiadosť o podporu osláv 100. výročia založenia Arboréta v Mlyňanoch; príprava osláv 400. výročia narodenia J. A. Komenského; pozvánka na oslavy 275. výročia narodenia H. V. Lomonosova.
3488CII/2719871169
Príležitostné podujatia
Beseda k zásadám prestavby v SAV.
3489CII/2719881170
Príležitostné podujatia
Program propagandistických akcií o problémoch životného prostredia v Bratislave; príprava osláv k 100. výročiu založenia Arboréta v Mlyňanoch; scénar dokumentárneho filmu o SAV.
3490CII/2719891170
Príležitostné podujatia
Stretnutie vedenia SAV s vedením Zväzu protifašistických bojovníkov; zoznam osobností slovenskej kultúry; podujatia k 400. výročiu narodenia J. A. Komenského; príprava a organizácia štrajku pracovníkov SAV za zrušenie monopolu jednej politickej strany.