Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3512CII/2919531179
ROH
Plán činnosti závodnej rady na 4. kvartál 1953; zápisnica zo zasadania závodnej rady; rozpočet príjmov a výdavkov na r. 1954; plán činnosti závodnej rady Vydavateľstva a Riaditeľstva SAV; voľba členov závodnej rady.
3513CII/2919541179
ROH
Zoznam členov základnej organizácie ROH pri ÚP SAV; hlásenia o činnosti jednotlivých komisií základnej organizácie; návrhy na menovanie členov do pracovných komisií; členské prihlášky; správa o uskutočnení kontroly hospodárenia; správa o výsledku ustanovujúcej schôdze závodnej rady; správa o činnosti Závodnej rady pri ÚP SAV; správa o činnosti Závodnej rady Vydavateľstva; rozpočet Závodnej rady na r. 1955; zápisnice zo schôdzí Závodnej organizácie.
3514CII/2919551179
ROH
Zápisnica z odovzdávania a preberania pokladne a pokladničnej agendy; dôvodová správa k rozpočtu Základnej organizácie pri ÚP SAV v r. 1955; zápisnica z kontroly hospodárenia Základnej organizácie pri ÚP SAV; plán činnosti Základnej organizácie na r. 1956; návrh rozpočtu na r. 1956; plán činnosti pracovných komisií v r. 1956; program a príprava volieb Základnej organizácie; zápisnice z výborových schôdzí.
3515CII/2919561180
ROH
Zbierka do Fondu solidarity; oznámenie o vzniku Základnej organizácie pri Ústave experimentálnej medicíny; návrh na rozpočet na r. 1957; plány činnosti pracovných komisií na r. 1956–1957; stanovisko závodnej organizácie k zlepšeniu práce Ústrednej bytovej komisie SAV; príprava volieb závodného výboru a revíznej komisie; správy o činnosti pracovných komisií; výmena členských preukazov; program výborových schôdzí; zápisnice zo zasadaní výboru.
3516CII/2919571180
ROH
Výročná členská schôdza a voľby funkcionárov; zápisnica z odovzdávania a preberania pokladnice; správa o výsledku volieb a rozdelenie funkcií; plány práce pracovných komisií na r. 1958; štatút Ústrednej bytovej komisie ZV ROH; zoznam predsedov a tajomníkov ROH na pracoviskách SAV; plán činnosti závodného výboru v r. 1957; zápisnice zo zasadaní výboru v r. 1957.
3517CII/2919581180
ROH
Rezolúcia z celoštátneho aktívu delegátov vedeckých pracovníkov; plán práce závodného výboru v r. 1958; štatút Komisie vedeckých pracovníkov pri Odborovom zväze zamestnancov školstva a vedeckých ústavov; voľby do závodného výboru v r. 1958; správy o plnení plánu činnosti pracovných komisií uznesenia z členskej schôdze ROH; správa o patronáte Základnej organizácie ROH nad JRD vo Vieske nad Žitavou; správa o revízii v závodnom výbore; správa o prevádzkovej práci na vedeckých ústavoch; záznam z porady funkcionárov závodných výborov ROH vedeckých pracovísk na Slovensku; zápisnice z výborových schôdzí; výstavba chaty v Senci.
3518CII/2919591181
ROH
Zápisnica z preberania a odovzdávania pokladnice; uznesenia 4. pléna Mestského výboru OZ zamestnancov školstva, vedy, umenia a tlače; voľby a správa o činnosti závodného výboru; návrh zásady na zvýšenie účasti pracujúcich na riadení pracovísk SAV prostredníctvom odborovej organizácie; námety na zlepšenie spojenia vedy s praxou; zriadenie závodnej školy práce; plán práce závodného výboru v r. 1959; zápisnice zo schôdzí odborovej organizácie.
3519CII/2919601181
ROH
Zápisnica z preberania a odovzdávania pokladnice; zriadenie závodnej školy práce; oslavy 15. výročia oslobodenia ČSR; uplatňovanie zásad na zvýšenie účasti pracujúcich na riadení pracovísk SAV prostredníctvom odborovej organizácie; uznesenia z plenárnej schôdze zamestnancov školstva, vedy, umenia a tlače; zápisnice zo schôdzí odborovej organizácie.
3520CII/2919611181
ROH
Plán práce Základnej organizácie v r. 1961; správa o revízii v základnej organizácii; súhlas akademika J. Gondu s menovaním do prípravného výboru plesu pracovníkov SAV; zápisnice zo schôdzí odborovej organizácie.
3521CII/2919621181
ROH
Pripomienky prevádzkovej komisie Závodného výboru ROH k náplni práce v sekretariáte Predsedníctva SAV; Kolektívna zmluva na r. 1962–1963 medzi vedením ÚP SAV a Závodnou organizáciou ROH; spolupráca OZ zamestnancov školstva a kultúry Praha so SAV; žiadosť o zaslanie celoštátneho adresára podnikov podľa odborových zväzov.
3522CII/2919631181
ROH
Poverenie Ing. J. Komára zastupovaním OZ zamestnancov školstva, vedy, umenia a tlače v Predsedníctve SAV; zhodnotenie účasti odborových organizácií na skvalitňovaní úrovne práce vedeckých ústavov v západoslovenskom kraji; žiadosť Krajského výboru OZ zamestnancov školstva a kultúry na podanie návrhov udelenia štátnych vyznamenaní.
3523CII/2919641181
ROH
Správa o skúsenostiach z účasti pracujúcich na plánovaní práce v oblasti vedy; zastúpenie Ústredného výboru OZ zamestnancov školstva a kultúry vo vedeckých kolégiách SAV.
3524CII/2919651181
ROH
Námety na uplatnenie rezolúcie ÚV KSČ pri práci ROH.
3525CII/2919661181
ROH
Zásady spolupráce SAV–ČSAV s OZ školstva a kultúry.
3526CII/2919671181
ROH
Zápisnica zo schôdze predsedov základných organizácií ROH a KSS vedeckých pracovísk SAV na Patrónke; záznam z 2. schôdze Areálovej komisie ROH pracovísk na Patrónke.
3527CII/2919681182
ROH
Pripomienky k účasti zástupcu ROH na zasadaniach vedeckých kolégií SAV; zriadenie centrálneho pobádacieho fondu; návrh predbežného štatútu Celoakademického výboru ROH; rozdelenie funkcií v Celoakademickom závodnom výbore; návrh rokovacieho poriadku Celozávodného výboru; návrh textu politického stanoviska 1. zjazdu Českého odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy; plán práce kultúrno-politickej komisie; zápisnica zo schôdze výboru.
3528CII/2919691182
ROH
Dohoda o spolupráci medzi Predsedníctvom SAV a OZ pracovníkov školstva a vedy; dohoda medzi Ministerstvom školstva SSR a ÚV OZ pracovníkov školstva a vedy o usporiadaní partnerských vzťahov; zodpovednosť zamestnancov za zverený národný majetok; zápisnice z výborových schôdzí; protest proti platovej úprave ekonomicko-správnych zamestnancov.
3529CII/2919711182
ROH
Zásady spolupráce medzi SAV a Slovenským OZ pracovníkov školstva a vedy; uznesenia XIV. plenárnej schôdze ÚV Slovenského odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
3530CII/2919721182
ROH
Politicko-organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí ROH; správa o socialistickej racionalizácii v SAV; zápisnica z pracovnej porady predsedov základných organizácií ROH pracovísk SAV.
3531CII/2919731182
ROH
Návrh spoločného listu SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; sťažnosť Závodného výboru ROH pri Elektrotechnickom ústave SAV na závodnú jedáleň na Patrónke; list predsedníctva ÚRO k výmene členských preukazov.
3532CII/2919751182
ROH
Zápisnice zo zasadaní Závodného výboru ROH.
3533CII/2919761182
ROH
Pozvánka na celoštátny aktív predsedov základných organizácií ROH SAV; návrh na riešenie zásobovacích služieb v areáli SAV; Kolektívna zmluva na r. 1976; zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami z rozpočtu ROH z Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb; správa revíznej komisie o výsledku hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami; plán aktivity od XV. zjazdu KSČ do IX. všeodborového zjazdu; prehľad pracovných a životných výročí zamestnancov ÚP SAV; prehľad dokončovacích prác na výstavbe chaty na Donovaloch; zápisnice zo zasadaní výborových schôdzí.
3534CII/2919781183
ROH
Pozvanie na zjazd Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; výpis úloh z Komplexného programu sociálnej starostlivosti o pracovníkov SAV; plán činnosti pracovno-právnej a mzdovej komisie na r. 1977; kolektívna zmluva medzi Závodným výborom ROH, Sekretariátom Predsedníctva SAV a Ústrednou správou pracovísk SAV; plán aktivity na r. 1978; zápisnice zo zasadaní základnej organizácie ROH.
3535CII/2919791183
ROH
Návrh opatrení na uplatnenie zásad vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov pre činnosť brigád socialistickej práce na pracoviskách SAV; návrh na spoločné rokovanie SAV a SVOZ.
3536CII/2919801183
ROH
Materiály z 11. plenárneho zasadania Ústredného výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; vyhlásenie celoštátneho námetu pre prevádzkové porady základných organizácií ROH pracovísk SAV; materiály zo zasadaní predsedníctva OZ pracovníkov školstva a vedy; zápisnice zo zasadaní výboru základnej organizácie ROH.
3537CII/2919811183
ROH
Harmonogram politicko-organizačného zabezpečenia výsledkov rokovania 10. plenárnej schôdze Ústrednej rady odborov; materiál na spoločné rokovanie Kolégia predsedu SAV a Predsedníctva Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy.
3538CII/2919821183
ROH
Závery zo spoločného rokovania vedúcich funkcionárov ČSAV a predsedníctva Ústredného výboru pracovníkov školstva a vedy; materiály zo spoločného zasadania Kolégia predsedu SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; Kolektívna zmluva medzi ÚP SAV a Závodným výborom OZ; postavenie, práva a povinnosti závodných výborov a vyšších orgánov ROH; zápisnica z porady riaditeľov a predsedov závodných výborov ROH spoločenskovedných pracovísk.
3539CII/2919831184
ROH
Konzultovanie Kolektívnych zmlúv; návrh na vyhlásenie jednotnej témy prevádzkovej porady na pracoviskách SAV; zásady prevádzkových porád a porád Predsedníctva SAV so SVOZ; zásady hospodárenia s Fondom sociálnych a kultúrnych potrieb; vyhodnotenie plnenia spoločných úloh SAV a SVOZ.
3540CII/2919841184
ROH
Dohoda medzi SAV a Slovenským výborom OZ pracovníkov školstva a vedy; aktív funkcionárov základných organizácií ROH k problematike zvyšovania a skvalitňovania vedecko-výskumnej činnosti; pozvanie a program 7. plenárnej schôdze Ústredného výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; záznam z porady riaditeľov a predsedov základných organizácií pracovísk I. oddelenia vied SAV; záznam z porady riaditeľov vedeckých centier, pracovísk a predsedov základných organizácií ROH Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied; osnova k správe o racionálnom rozvoji závodného stravovania; návrh na spoločné rokovanie Kolégia predsedu SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; materiály zo spoločného zasadania Kolégia predsedu SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; zápisnice z výrobných porád a zo schôdzí ZO ÚP SAV.
3541CII/2919851185–1188
ROH
Dohoda medzi Slovenskou odborovou radou a SAV; pozvanie a materiály na 10. plenárnu schôdzu Ústredného výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; vyhlásenie celoslovenskej témy prevádzkovej porady; návrh na skvalitnenie publicity o vedúcich osobnostiach ROH v SSR; materiál na spoločné rokovanie Kolégia predsedu SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; zásady výstavby, postavenia, náplne práce odborových organizácií pri Centrách SAV; zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami z rozpočtu ROH a z Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb; zápisnice zo zasadaní závodného výboru ÚP SAV; prideľovanie rekreačných pobytov tuzemských i zahraničných; návrhy na pridelenie liečení; Kolektívne zmluvy na r. 1985 uzatvorené na jednotlivých pracoviskách SAV.
3542CII/2919861188–1191
ROH
Stanovisko SAV k vytvoreniu závodných výborov ROH pri vedeckých centrách SAV; správa o plnení opatrení vlády SSR 15/1983, pokynov Predsedníctva SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; materiály na spoločné rokovanie Kolégia predsedu SAV a Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; návrhy na kúpeľnú liečbu; návrhy na pridelenie rekreačných pobytov v zariadeniach SAV a aj mimoakademických; zápisnice zo schôdzí ZO na ÚP SAV; zásady hospodárenia s FKSP; zápisnice z výrobných porád; kolektívne zmluvy na r. 1986, správy o ich plnení uzatvorené na jednotlivých pracoviskách SAV.
3543CII/2919871191–1194
ROH
Fond medzinárodnej solidarity ROH; záznam o previerke hospodárenia v základnej organizácii ROH pri ÚP SAV; výkaz o činnosti základnej organizácie ROH pri ÚP SAV za r. 1986; rozpočet základnej organizácie ROH pri ÚP SAV na r. 1987; oznam o kandidatúre M. Ružeka do orgánov ÚV OZ pracovníkov školstva a vedy; oznam o menovaní M. Ružeka do funkcie člena Revíznej komisie ÚV OZ pracovníkov školstva a vedy; pokyny pre účastníkov zahraničnej podnikovej rekreácie; súhlas základnej organizácie ROH pri ÚP SAV s menovaním P. Mihaldu, D. Krajčiovej a M. Bajánka do pracovných komisií Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy; vyhodnotenie politicko-ekonomického vzdelávania členov ROH pri ÚP SAV; plnenie rozpočtu ZO ROH pri ÚP SAV k 30.VI.1987; správa revíznej komisie o výsledku kontroly hospodárenia s prostriedkami základnej organizácie ROH pri ÚP SAV k 30.IX.1987; pripomienky odborov k návrhu zákona o štátnom podniku; návrhy na pridelenie zahraničných rekreačných pobytov; zápisnice zo schôdzí ZO ÚP SAV; zápisnice z prevádzkových porád; Kolektívne zmluvy na r. 1987 uzatvorené na jednotlivých pracoviskách SAV.
3544CII/2919881194–1196
ROH
Osnova správy o rozvoji iniciatívy pracujúcich; príloha k výkazu činnosti základnej organizácie ROH pri ÚP SAV za r. 1987; prehľad informácií o aktivitách ROH; pripomienky k návrhu zásad vlády ČSSR, Ústrednej rady odborov pre rozvoj hnutia brigád socialistickej práce; prehľad seminárov politicko-ekonomického vzdelávania členov ROH pri ÚP SAV; prezenčné listiny a zápisnice z členských schôdzí ROH; zápisnice z prevádzkových porád; návrhy na pridelenie zahraničných rekreačných pobytov; Kolektívne zmluvy na r. 1988 uzatvorené na jednotlivých pracoviskách SAV.
3545CII/2919891196
ROH
Pozvanie na slávnostný zápis vybraných brigád socialistickej práce do „Knihy cti ROH“; stanovisko Slovenského výboru OZ pracovníkov školstva a vedy k správe o hospodárení SAV; hodnotenie plnenia spoločných úloh Predsedníctva SAV a SVOZ.
3546CII/2919901196
ROH
Zoznam členov Výboru OZ pracovníkov SAV; niektoré zásady politiky Výboru OZ pracovníkov SAV; námety pre prácu odborovej organizácie; úlohy závodnej organizácie OZ SAV pri štrukturálnych a organizačných zmenách v organizáciách spojených so znižovaním pracovných miest; voľby do Výboru OZ SAV; zápisnice zo zasadaní Výboru OZ pracovníkov SAV; Kolektívna zmluva na r. 1990 a jej príprava.