Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1487CI/6f1954441
Pomocné orgány ČSAV
Odpis listu VI. sekcie ČSAV vo veci spolupráce na ideologických diskusiách o zväzku Čechov a Slovákov v minulosti a prítomnosti; návrh tém na diskusie o zväzku Čechov a Slovákov v minulosti a prítomnosti; žiadosť Historického ústavu ČSAV o spoluprácu na príprave konferencie o Přehlade československých dejín; stanovisko SAV k návrhu štatútu Československo-sovietskeho inštitútu.
1488CI/6f1955441
Pomocné orgány ČSAV
Nadviazanie spolupráce medzi biologickou sekciou ČSAV a sekciou biologických a lekárskych vied SAV; žiadosť na člena korešpondenta SAV Landaua o vypracovanie návrhu na riešenie otázok výskumu fyziológie domácich zvierat; koordinácia plánu vedeckej práce biologickej sekcie ČSAV; menovanie doc. Z. Servíta členom vedeckej rady fyziologických pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied SAV; záznam z porady o koordinácii vedeckej práce biologickej sekcie ČSAV.
1489CI/6f1956441
Pomocné orgány ČSAV
Zaradenie Výskumného ústavu onkologického do kategórie vedeckých pracovísk stupňa „b“.
1490CI/6f1957441
Pomocné orgány ČSAV
Výpis zo zápisnice 7. zasadania Rady pre koordináciu činnosti akadémií; materiál z plenárneho zasadania biologickej sekcie ČSAV, týkajúci sa ohlasu na výzvu Svetovej rady mieru; správa o činnosti Archeologického ústavu v r. 1919 –1957; správa o činnosti Virologického ústavu ČSAV za r. 1953–1956.
1491CI/6f1958441
Pomocné orgány ČSAV
Príprava spoločnej porady I. sekcie ČSAV a IV. sekcie SAV; správa Geofyzikálneho ústavu ČSAV o československej seizmickej službe za r. 1957; pozvánka Pedagogického ústavu J. A. Komenského na poradu o príprave konferencie o diele J. A. Komenského Orbis pictus; žiadosť o odvoz poplachového variografu z Hurbanova do Průhonic.
1492CI/6f1959441
Pomocné orgány ČSAV
Spoločné úlohy sekcie biologicko-lekárskej ČSAV a SAV; správa spoločenskovednej sekcie SAV o plnení uznesení zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV; pozvanie a materiál na zasadania historickej sekcie ČSAV; organizačný poriadok Československej spoločnosti pre medzinárodné právo; zápisnica zo spoločného zasadania predsedníctiev spoločenskovedných sekcií ČSAV a SAV; pozvánky na zasadania VII. sekcie ČSAV; informácia o spolupráci Historického ústavu ČSAV a SAV; žiadosť SAV na Ústav prístrojovej techniky v Brne o zhotovenie prístroja na meranie tvrdosti kovov za vysokých teplôt; odpoveď ČSAV na žiadosť SAV na zabezpečenie výskumu tvárnenia ocele a zliatín; informácia o rozšírení spolupráce ČSAV–SAV; odpoveď Ústavu hydrodynamiky ČSAV na ponuku Ústavu hydrológie a hydrotechniky na členstvo vo vedeckej rade ústavu; informácia Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky o príprave konferencie k 40. výročiu založenia pracoviska.
1493CI/6f1960441
Pomocné orgány ČSAV
Stanovisko geologicko-geografickej sekcie ČSAV k návrhu na začlenenie Geologického laboratória SAV do ČSAV; správa o spolupráci sekcie biologických a lekárskych vied ČSAV a SAV; pozvánka matematicko-fyzikálnej sekcie na konferenciu o výsledkoch Medzinárodného geofyzikálneho roka; správa o spolupráci sekcie technických vied ČSAV a SAV; správa o činnosti Horníckeho ústavu ČSAV za r. 1958–1960; správa o činnosti Chemického ústavu ČSAV za r. 1952–1960; správa o činnosti Biologického ústavu ČSAV za r. 1950–1960; správa spoločenskovedných pracovísk SAV o spolupráci s ČSAV; správa o činnosti Ústavu technickej fyziky ČSAV; spoločné memorandum Laboratória energetiky ČSAV a Energetického laboratória SAV; žiadosť Historického ústavu ČSAV o zabezpečenie prác na príprave Historického atlasu ČSR.
1494CI/6f1961442
Pomocné orgány ČSAV
Žiadosť Archívu ČSAV o zasielanie Vestníka SAV; správa o činnosti Geofyzikálneho ústavu za r. 1953–1960; rozbor činnosti Laboratória optiky ČSAV; oslavy 40. výročia založenia Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV; príprava jubilejnej publikácie ČSAV v spolupráci so SAV; informatívna správa podľa sekcií SAV o pripravovanej pomoci východnému Slovensku; žiadosť redakcie Sovietskej encyklopédie o zaslanie článkov.
1495CI/6f1962442
Pomocné orgány ČSAV
Správa o porade predsedov vedeckých kolégií ČSAV s vedúcimi oddelení vied; prípis vedeckého sekretára ČSAV predsedom vedeckých kolégií ČSAV o zasielaní zápisníc zo zasadaní kolégií vedúcim príslušných oddelení vied SAV; materiály zo spoločného zasadania oddelení chemických a biologických vied ČSAV a SAV zo dňa 27.VI.1962; zápis zo 4. zasadania poradného zboru oddelenia matematicko-fyzikálnych a technických vied ČSAV; zoznam členov vedeckých kolégií ČSAV; správa o výskume v odbore silikátov; odpoveď vedeckého sekretára SAV na list člena Prezídia ČSAV k edičnej činnosti SAV; odpoveď podpredsedu ČSAV podpredsedovi SAV vo veci postupu pri previerkach štruktúry a zamerania vedeckých pracovísk ČSAV.
1496CI/6f1963442
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnica zo zasadania poradného zboru I. oddelenia matematicko-fyzikálnych a technických vied ČSAV; návrh na zmeny vo vedeckých kolégiách ČSAV; zápisnica z 9. zasadania Vedeckého kolégia automatizácie a elektroniky ČSAV; pozvanie a program porady riaditeľov pracovísk ČSAV; informácia o zriadení Výskumného ústavu chemickej techniky v Ústí nad Labem; organizačný poriadok vedeckých kolégií ČSAV.
1497CI/6f1964442
Pomocné orgány ČSAV
Novelizácia smerníc ČSAV č. 16/62 o odmeňovaní činnosti členov vedeckých kolégií ČSAV; zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia automatizácie a elektroniky ČSAV z 22.I.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia jadrového výskumu z 31.I., 20.III., 17.IV., 29.V., 26.VI., 21.VIII., 25.IX., 30.X. a 20.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia náuky o materiáli z 23.I., 20.II., 19.III., 23.IV., 21.V., 18.VI., 16.VII., 17.IX., 22.X., 26.XI. a 17.XII.; informácia o zriadení Podnikovej technickej školy biologických pracovísk ČSAV.
1498CI/6f1965442
Pomocné orgány ČSAV
Zásady pre prácu členov Prezídia ČSAV poverených sledovaním činnosti vedeckých kolégií ČSAV; zoznam členov vedeckých kolégií ČSAV; závery zo spoločnej porady vedúcich pracovníkov sekretariátu Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV.
1499CI/6f1966443
Pomocné orgány ČSAV
Zoznam členov vedeckých kolégií ČSAV na r. 1966–1970; pozvanie na spoločné zasadanie Vedeckého kolégia pre vedy o umení SAV a Vedeckého kolégia pre vedy o umení ČSAV; zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia fyzikálnej, anorganickej a analytickej chémie ČSAV z 18.II.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia jadrového výskumu z 21.I., 18.II., 25.III., 29.IV., 27.V., 1.VII., 26.VIII., 23.IX. a 14.X.; zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV z 22.VI.; zápisnica zo spoločného zasadania Vedeckého kolégia mechaniky ČSAV a Vedeckého kolégia pre mechaniku a materiály SAV z 21.X.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia náuky o materiáli ČSAV z 19.I., 16.II., 23.III., 21.IV., 16.V., 22.VI., 20.VII., 21.IX., 25.X. a 24.XI.
1500CI/6f1967443–444
Pomocné orgány ČSAV
Pozvanie na poradu interdisciplinárneho tímu na tému „Ako menia objavy prírodných vied podmienky ľudského života“; smernice pre prognostickú činnosť vo vedeckých kolégiách ČSAV; závery Vedeckého kolégia astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie ČSAV k výhľadovej štúdii o rozvoji vedeckých odborov a kolégií do r. 1980; základné zámery fyziky; záver štúdie o rozvoji vedných odborov geológie, geografie a baníctva do r. 1980 vypracovanej Vedeckým kolégiom geológie, geografie a baníctva; úvaha o rozvoji vedeckých odborov v rámci Vedeckého kolégia histórie do r. 1980; štúdia vedeckých odborov v rámci Vedeckého kolégia jadrového výskumu do r. 1980; štúdia o rozvoji jazykovedy do r. 1980; štúdia Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV o rozvoji vedeckých odborov do r. 1980; štúdia Vedeckého kolégia matematiky o rozvoji vedeckých odborov do r. 1980; závery štúdie o rozvoji vedných disciplín spadajúcich do pôsobnosti Vedeckého kolégia mechaniky a energetiky ČSAV do r. 1980; rozvoj vednej disciplíny odboru organická chémia do r. 1980; štúdia o rozvoji pedagogických vied do r. 1980 v rámci pôsobnosti Vedeckého kolégia psychológie a pedagogiky ČSAV; stručný záver štúdie o rozvoji základného výskumu v odboroch technickej kybernetiky do r. 1980; stručné závery zo štúdie o rozvoji vedných odborov v rámci Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV; štúdia o rozvoji právnych vedných disciplín do r. 1980; rozvoj vied o umení do r. 1980; organizačný poriadok vedeckých kolégií ČSAV.
1501CI/6f1968444
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnica zo spoločného zasadania Vedeckého kolégia špeciálnej biológie ČSAV a SAV; štúdia o rozvoji výskumu v oblasti ekonomických vied do r. 1980; výpis zo zápisnice zo zasadania Vedeckého kolégia ekonómie ČSAV; správa o stave v odbore merania a meracích prístrojov spadajúcich do kompetencie Vedeckého kolégia technickej kybernetiky a elektrotechniky ČSAV; zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV; riešenie začlenenia Fyzikálneho ústavu ČSAV; uznesenia z porady zástupcov časopisov ČSAV.
1502CI/6f1969444
Pomocné orgány ČSAV
Rozvoj a stav personálneho a materiálneho zabezpečenia matematicko-fyzikálnych vied.
1503CI/6f1970444
Pomocné orgány ČSAV
Oddelenia vied – prehľad o vedeckom zameraní výskumných pracovísk v oblasti spoločensko-humanitných vied; zoznam členov vedeckých kolégií ČSAV; zápisnica z 3. zasadania Vedeckého kolégia fyziky ČSAV; zhodnotenie činnosti Vedeckého kolégia matematiky ČSAV; menovanie členov Predsedníctva SAV do vedeckých kolégií ČSAV; pozvánka na Deň otvorených dverí Fyzikálneho ústavu ČSAV.
1504CI/6f1971445
Pomocné orgány ČSAV
Zmeny v zložení vedeckých kolégií ČSAV.
1505CI/6f1972445
Pomocné orgány ČSAV
Vybudovanie informačnej siete v spoločenských vedách; zmeny v členstvách vo vedeckých kolégiách ČSAV; účasť členov SAV vo vedeckých kolégiách ČSAV; zoznam členov vedeckých kolégií ČSAV; rozvoj vedných odborov spadajúcich do pôsobnosti Vedeckého kolégia mechaniky a energetiky ČSAV; správa o študijnej ceste na expozíciu sovietskych prístrojov na Lipskom veľtrhu; zmena vo vedení v Ústave teoretickej a aplikovanej mechaniky ČSAV; posúdenie vedeckej úrovne a metód práce na niektorých pracoviskách ČSAV; pripomienky zo SAV k návrhu zásad racionalizácie riadenia vedeckých pracovísk ČSAV.
1506CI/6f1973445
Pomocné orgány ČSAV
Žiadosť vedeckého sekretára SAV o pomoc AV ZSSR pri zaškolení spoločenskovedných pracovníkov v oblasti marxisticko-leninskej bádateľskej práce.
1507CI/6f1974445
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia fyziky ČSAV z 29.I., 26.III., 26.IV., 25.VI., 24.IX., 22.X., 19.XI. a 17.XII.
1508CI/6f1975445
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia fyziky ČSAV z 22.IV., 20.V., 24.VI., 21.X. a 18.XI.; materiál o reštrukturalizáii pracovísk ČSAV a SAV.
1509CI/6f1976445
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia fyziky ČSAV z 24.II., 23.III., 20.IV., 25.V. a 23.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia histórie ČSAV z 21.IV., 19.V., 16.VI., 29.IX., 20.X. a 17.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV z 24.VI., 29.IX. a 17.XI.; zápisnica zo zasadaní Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV z 13.X.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia vied o štáte a práve ČSAV z 25.VI., 19.X. a 9.XII.
1510CI/6f1977445
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia fyziky ČSAV z 22.II., 22.III., 26.IV., 24.V. a 25.X.; zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV z 19.X.
1511CI/6f1978445
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV z 11.I.; analýza činnosti Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV; žiadosť podpredsedu ČSAV o vypracovanie podkladov k realizácii novej výchovno-vzdelávacej sústavy.
1512CI/6f1979445
Pomocné orgány ČSAV
Zmena riaditeľa Psychologického ústavu ČSAV; informácia o príprave 2. petrochemického zjazdu socialistických krajín.
1513CI/6f1980445
Pomocné orgány ČSAV
Prehľad pracovísk ČSAV.
1514CI/6f1981446
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnica z 2. plenárneho zasadania Oddelenia vied o neživej prírode z 13.X.; zápisnica zo schôdze Oddelenia spoločenských vied z 3.VI.
1515CI/6f1982446
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Oddelenia vied o živej prírode a chemických vedách ČSAV zo 16.IV. a 26.XI.; zápisnice zo zasadaní spoločenskovedného oddelenia vied ČSAV z 2.IV. a 18.XI.; zápisnica zo zasadania Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev ČSAV z 25.II.
1516CI/6f1983446
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnice zo zasadaní Oddelenia spoločenských vied ČSAV z 24.V. a 29.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev ČSAV z 10.II., 21.IV., 23.VI. a 7.XII.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV z 9.II., 13.IV., 11.V., 10.VI. a 14.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia molekulárnej a bunkovej biológie ČSAV z 20.I., 15.II., 14.IV., 16.VI., 29.IX. a 17.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV z 13.I., 12.V., 9.VI., 13.X. a 8.XII.
1517CI/6f1984446
Pomocné orgány ČSAV
Zápisnice zo zasadania Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied ČSAV z 19.I., 25.IV. a 11.X.; zápisnice zo zasadaní Oddelenia spoločenských vied ČSAV z 9.II. a 30.X.; zloženie vedeckých kolégií ČSAV a SAV II. oddelenia vied; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev ČSAV zo 16.II., 27.IV., 31.V., 27.IX., 25.X. a 29.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV z 11.IV., 10.X. a 12.XII.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia molekulárnej a bunkovej biológie ČSAV z 25.I., 23.II., 18.IV., 20.VI., 26.IX.–27.IX. a 22.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia základov poľnohospodárstva z 9.II., 12.IV., 3.V., 14.VI., 10.X. a 13.XII.
1518CI/6f1985447
Pomocné orgány ČSAV
Materiály a zápisnice zo zasadaní Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied z 20.III., 28.VI. a 3.X.; zápisnice zo zasadaní Oddelenia spoločenských vied ČSAV z 29.I. a 4.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev ČSAV zo 16.II., 18.IV., 20.VI., 3.X. a 5.XII.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV z 13.II., 10.IV., 27.VI., 2.X., 21.XI. a 11.XII.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia molekulárnej a bunkovej biológie ČSAV z 24.I., 21.II., 25.IV., 13.VI., 18.?.–19.?. a 21.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV zo 7.II., 21.III., 25.IV., 6.VI. a 10.X.
1519CI/6f1986448
Pomocné orgány ČSAV
Materiály a zápisnice zo zasadaní Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied z 27.II., 28.V. a 7.XI.; zápisnica zo zasadania Oddelenia spoločenských vied zo 16.VI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev z 24.IV., 19.VI., 18.IX. a 27.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV zo 16.IV., 11.VI., 8.X. a 10.XII.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia molekulárnej a bunkovej biológie ČSAV z 23.I., 20.II., 17.IV., 12.VI., 1.X.–2.X. a 20.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV z 13.II., 10.IV., 4.VI., 25.IX., 16.X. a 4.XII.
1520CI/6f1987448
Pomocné orgány ČSAV
Materiály a zápisnice zo zasadaní Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied ČSAV z 25.III., 1.VI. a 19.XI.; menovanie zástupcov SAV do pracovných prognostických skupín ČSAV.
1521CI/6f1988448
Pomocné orgány ČSAV
Zriadenie Vedeckého kolégia montánnych vied a energetiky ČSAV.
1522CI/6f1989448
Pomocné orgány ČSAV
Materiály z aktívu Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied o koncepcii Ústavu nukleárnej biológie a rádiochémie ČSAV; zápisnice zo zasadaní Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied zo 17.I. a 19.XII.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia biológie organizmov, populácií a spoločenstiev z 27.IV., 22.VI., 18.X.–19.X. a 8.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia lekárskych vied ČSAV zo 14.VI. a 13.XII.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia molekulárnej a bunkovej biológie ČSAV z 20.IV., 5.VI., 21.IX. a 16.XI.; zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia teoretických základov poľnohospodárstva ČSAV z 13.IV., 18.V.–19.V., 8.VI. a 12.X.