Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2098CII/18b1978613
Archívna komisia
Materiály zo zasadania komisie.
2099CII/18b1979613
Archívna komisia
Materiály a pozvanie na zasadanie komisie.
2100CII/18b1980613
Archívna komisia
Informácia o rokovaní komisie.
2101CII/18b1981613
Archívna komisia
Menovacie dekréty členov komisie; pozvanie a materiál zo zasadania komisie.
2102CII/18b1986613
Archívna komisia
Menovanie predsedu komisie.
2103CII/18b1988613
Archívna komisia
Menovacie dekréty členov komisie.
2104CII/18b1976613
Atestačná komisia
Menovacie dekréty členov komisie; pozvanie a program zasadania komisie; štatút a rokovací poriadok komisie; program a materiály zo zasadania komisie z 30.XI.
2105CII/18b1977613
Atestačná komisia
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení vedecko-technických pracovníkov; záznam zo zasadania komisie z 29.XI.
2106CII/18b1978613
Atestačná komisia
Menovacie dekréty členov komisie; materiály zo zasadaní komisie z 30.III. a 28.XI.
2107CII/18b1979613
Atestačná komisia
Materiály zo zasadaní komisie z 24.V. a 27.XI.; správa o činnosti komisie za r. 1979.
2108CII/18b1980613
Atestačná komisia
Materiály zo zasadaní komisie z 22.V. a 28.XI.
2109CII/18b1981613
Atestačná komisia
Materiály zo zasadaní komisie z 21.V., 24.VI. a 19.XI.
2110CII/18b1982613
Atestačná komisia
Materiály zo zasadania komisie z 31.V.
2111CII/18b1983613
Atestačná komisia
Menovacie dekréty členov komisie; materiály zo zasadania komisie z 23.VI.
2112CII/18b1984614
Atestačná komisia
Materiály zo zasadania komisie z 11.V.
2113CII/18b1985614
Atestačná komisia
Materiály zo zasadania komisie z 15.V.
2114CII/18b1987614
Atestačná komisia
Materiály zo zasadania komisie z 28.V.
2115CII/18b1988614
Atestačná komisia
Odvolacie dekréty členov komisie; materiály zo zasadania komisie z 30.V.; správa o činnosti komisie za r. 1988; organizačný a rokovací poriadok komisie.
2116CII/18b1989614
Atestačná komisia
Prehľad o počte navrhovaných preradení.
2117CII/18b1989614
Atestačná komisia pre hodnotenie riaditeľov pracovísk SAV
Zápisnica zo zasadania komisie z 22.V.
2118CII/18b1954614
Banícka komisia
Zoznam navrhovaných členov komisie; záznam zo schôdze komisie zo 6.XII.–7.XII.
2119CII/18b1955614
Banícka komisia
Protest predsedu komisie vo veci prídelu umiestneniek absolventov vysokej školy; zápisnica zo zasadania komisie z 19.II.
2120CII/18b1953614
Bytová komisia
Žiadosti pracovníkov o pridelenia bytu: Ing. M. Beňušku, M. Jančinu, Ing. F. Rendoša, dr. M. Sámela, E. Schilla a J. Tomku.
2121CII/18b1954614
Bytová komisia
Žiadosti pracovníkov o pridelenia bytu: O. Čepana, M. Malocha, O. Markoviča, dr. E. Mazúra, A. Műnzovej, Ing. Š. Petráša, dr. J. Podoláka, dr. P. Šefčoviča a dr. J. Tibenského.
2122CII/18b1955614
Bytová komisia
Poradovník uchádzačov o pridelenie bytu; dekréty o pridelení bytu: Ing. J. Blichtovi, Ing. M. Beňuškovi, akademikovi I. Braunerovi, dr. O. Čepanovi, dr. B. Filovej, Š. Janákovi, M. Jančinovi, dr. J. Krajčovičovi, dr. A. Luxovi, akademikovi M. Malochovi, Ing. O. Markovičovi, dr. E. Mazúrovi, dr. J. Mišianikovi, Ing. Š. Petrášovi, dr. J. Podolákovi, dr. F. Rendošovi, dr. M. Sámelovi, E. Schillovi, dr. R. Skrúcanému, P. Šefčovičovi, dr. V. Tibenskému, dr. J. Tomkovi.
2123CII/18b1957614
Bytová komisia
Uznesenia vlády ČSSR č. 1018 z 25.IX.1957 o zásadách správy štátneho bytového fondu; administratívne dohody medzi SAV a domovou správou č. 29 o prevode správy národného majetku; administratívna dohoda medzi SAV a domovou správou č. 10 o prevode správy národného majetku; dekréty o pridelení bytu: Ing. K. Baborovi, G. Bzdúchovi, Ing. Š. Jesenskému, A. Kederovi, dr. R. Kočiškovi, Ing. J. Kolekovi, dr. D. Kováčovi, Ing. A. Lukačovičovi, Ing. E. Minárikovi, Ing. V. Peterovi, A. Sakáčovi a Ing. M. Smíškovi.
2124CII/18b1958614
Bytová komisia
Zápisnica o odovzdaní obytnej budovy SAV na Belehradskej ul. do správy domovej správy č. 29; rozhodnutie o pridelení bytu J. Brtvovi.
2125CII/18b1959614
Bytová komisia
Oznam SAV generálnemu investorovi ÚNV o ukončení výstavby 27 bytových jednotiek na Dohnányho ul.; uznesenie vlády ČSSR č. 344 z 29.IV.1959 o sústredení správy štátneho bytového fondu do bytového hospodárstva národných výborov; rozhodnutie o pridelení bytu Ing. J. Bolfovi a M. Hromádkovej.
2126CII/18b1960614
Bytová komisia
Oznámenie o dokončení a odovzdaní stavby.
2127CII/18b1961614
Bytová komisia
Stav bytového fondu v SAV; rozhodnutie o pridelení bytu pre A. Bugošovú; rozhodnutie o výmene bytov Ing. L. Weismanna a J. Hirnera.
2128CII/18b1962614
Bytová komisia
Rozhodnutie o výmene bytov medzi O. Filom, dr. T. Műnzom a S. Linkom; medzi Ing. M. Pakánom a M. Konrádom.
2129CII/18b1964614
Bytová komisia
Dohoda o prevzatí bytu s. C. Danevom; rozhodnutie o výmene bytu medzi A. Šiškovou a L. Resslerom; prevzatie bytu B. Váhovskou.
2130CII/18b1967615
Bytová komisia
Rozhodnutia o výmene bytov medzi I. Bakovou a E. Haršányovou a A. Šimkovicom a Z. Garsiovou.
2131CII/18b1969615
Bytová komisia
Rozhodnutie o pridelení bytu doc. Ing. K. Matiašovskému.
2132CII/18b1970615
Bytová komisia
Rozhodnutie o pridelení bytu Š. Tomanovi.
2133CII/18b1971615
Bytová komisia
Rozhodnutie o pridelení bytu A. Mituníkoví; rozhodnutie o výmene bytu medzi Ing. Š. Oravským a E. Galanovou.
2134CII/18b1972615
Bytová komisia
Rozhodnutie o výmene bytu medzi dr. I. Švehlom a Ing. J. Tóthom.
2135CII/18b1973615
Bytová komisia
Záznam z rokovania o pridelení 20 bytových jednotiek pre SAV z vládnej kvóty; návrh na využitie pridelených bytových jednotiek; rozhodnutie o výmene bytu medzi J. Brozom a doc. L. Cigánkom; rozhodnutie o pridelení bytu p. E. Chebenovi; rozhodnutie o výmene bytov medzi L. Leitgebom a J. Berešom a Ž. Šándorovou a dr. A. Pojeznou.
2136CII/18b1974615
Bytová komisia
Zápisnica z porady o pridelení bytových jednotiek; návrh na riešenie otázky bytových jednotiek pridelených SAV pre ubytovanie pracovníkov SAV.
2137CII/18b1975615
Bytová komisia
Odovzdanie bytových jednotiek na Galbavého ul. do správy SAV; oznámenie predsedníctvu vlády SSR o pridelení 2 bytových jednotiek pre SAV; rozhodnutie o výmene bytov medzi Ing. P. Beňuškom a Ing. Kovačíkom a F. Doležílekom a doc. Djubekom; rozhodnutie o pridelení bytu Ing. J. Juríkovi.
2138CII/18b1976615
Bytová komisia
Smernice k štátnym štatistickým výkazom pre bytové hospodárstvo; štatistické výkazy o bytovom hospodárstve; návrh na doriešenie pridelenia bytových jednotiek; rozhodnutie o pridelení bytu P. Cagáňovi, Ing. V. Chorvátovi.
2139CII/18b1977615
Bytová komisia
Štatistické výkazy o bytovom hospodárstve; oznámenie predsedníctva vlády SSR o pridelení 5 bytových jednotiek pre SAV; správa o bytovej problematike v SAV; rozhodnutie o výmene bytov Ing. V. Chorváta a M. Hlobeňovej; rozhodnutie o pridelení bytu L. Lengovi, Ing. E. Oremusovej.
2140CII/18b1978615
Bytová komisia
Smernice k štatistickým výkazom pre bytové hospodárstvo; štatistické výkazy o bytovom hospodárstve; rozdelenie 5 bytových jednotiek pridelených zo štátnej bytovej výstavby; rozhodnutie o pridelení bytu dr. A. Dvurečenskému; žiadosti o pridelenia bytu Ing. J. Chudíka; rozhodnutia o pridelení bytu E. Lipovskému, Ing. V. Matyášovi, doc. Dr. F. Mikovi, DrSc., T. Papayovej; informácia o pridelení bytu M. Šipkovi od Mestského národného výboru Košice; žiadosť o pridelenie bytu Ing. Ľ. Sestrienkovi; rozhodnutie o výmene bytov medzi F. Slobodom a Ing. M. Trníkom; rozhodnutie o pridelení bytu D. Šimovej.
2141CII/18b1979615
Bytová komisia
Štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; pridelenie 5 bytových jednotiek z kvóty vlády SSR pre SAV; uznesenie vlády SSR z 3.VIII.1979 č. 240 o bytovej politike; rozhodnutie o pridelení bytu Ing. P. Gramatovi, Ing. L. Hluchému, Ing. Š. Tormovi; rozhodnutie o výmene bytov medzi I. Krajňákovou a Z. Kedrovou.
2142CII/18b1980615
Bytová komisia
Informácia o postupe Národného výboru mesta Bratislavy v prideľovaní bytov zo štátnej bytovej výstavby; návrh na schválenie poradovníka na pridelenie bytov; štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; rozhodnutia o pridelení bytov Ing. V. Barákovi, V. Britaňákovi, J. Chudíkovi; rozhodnutie o výmene bytov medzi V. Kováčovou, M. Pietorom, V. Cápovou, D. Neupauerovou, medzi N. Szuttorom a F. Turanským.
2143CII/18b1981615
Bytová komisia
Štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; potvrdenie o prevzatí nehnuteľnosti s príslušenstvom na Dohnányho ul. č. 1–3; dispozičné oprávnenie pre byty trvalo určené pre ubytovanie pracovníkov organizácie; požiadavky SAV na pridelenie bytov v r. 1981; záznam z obhliadky ubytovacích priestorov na Považanovej ul. 4; pridelenie 4 bytov z kvóty vlády SSR v r. 1981; žiadosti pracovníkov SAV z košických pracovísk o zaradenie do bytového poradovníka; správa o výsledkoch previerky bytov trvale určených na ubytovanie pracovníkov SAV; pridelenie 2 bytových jednotiek z družstevnej výstavby; vzorový ubytovací poriadok; zmluva o poskytnutí prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení SAV; návrhy na pridelenie bytov zo štátnej bytovej výstavby a z družstevnej výstavby; prehľad bytov a nájomníkov na Križkovej ul. 8, Dohnányho č. 1–3, Belehradskej ul. 6, Kováčskej ul. 2; správa o podnikových bytoch SAV; rozhodnutia o pridelení bytu Š. Bogdalíkovi, M. Drábikovi, J. Halasekovi, V. Havlíkovej; rozhodnutie o výmene bytov medzi J. Hladkým a S. Stankom; rozhodnutie o pridelení bytov J. Lenčešovi, J. U. Peškovi, I. Pleškovi, J. Vladárovi; pridelenie bytov pre Bázové laboratórium ÚTK SAV.
2144CII/18b1982616
Bytová komisia
Štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; dočasné vyňatie z bytového fondu; správa o výsledkoch previerky bytov trvale určených na ubytovanie pracovníkov SAV v Košiciach; požiadavky na pridelenie bytov vo Zvolene; návrhy na rozdelenie bytov pridelených pre SAV z družstevnej výstavby; rozhodnutie o pridelení bytov S. V. Fajnovi, P. Floriathovi, Hvang-Kiemovi, O. Hraškovej, F. Chovancovi, K. Karovičovi, A. Kelemenovej, G. Koganovi, T. Kováčovi, M. Kubešovi, O. Matušákovi, O. B. Manolovi, N. Mirenkovi, L. Mišíkovi, M. Nemcovi, L. Nemečkayovi, M. Novosadovej, K. Ondriašovi, Š. Perimu, A. A. Petrovi, V. Valevovi, V. Vaľkovskému, E. Viktorínovej a Ch. M. Westendorfovi.
2145CII/18b1983616
Bytová komisia
Smernice pre bytové hospodárstvo; záznam z rokovania o uvoľnení bytov na Považanovej č. 4; vyčlenenie družstevných bytov pre SAV; štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; vyčlenenie bytov z komunálnej výstavby pre SAV; vyčlenenie bytov zo štátnej bytovej výstavby pre SAV; návrhy na pridelenie bytov z kvóty vlády SSR; rozdelenie družstevno-stabilizačných bytov pre ústredné orgány štátnej správy; harmonogram zabezpečenia pridelenia 35 družstevno-stabilizačných bytov pre SAV; zriadenie komisie pre prideľovanie družstevno-stabilizačných bytov; hospodárska zmluva medzi SAV a Stavebným bytovým družstvom IV. Petržalka; vyčlenenie bytových jednotiek v objekte DI-10B; zápisnica z rokovania komisie pre prideľovanie bytov; žiadosť SAV o zabezpečenie prídelu družstevných a komunálnych bytov na r. 1984; inventarizácia bytov a kancelárskych priestorov; správa o inventarizácii bytového fondu SAV; rozhodnutie o pridelení bytu A. Brešťanskej, H. Görnerovej; rozhodnutie o výmene bytov medzi J. Hajzukom a Š. Lahitom; súdny spor s M. Hornungovou; rozhodnutie o pridelení bytu M. Kubešovi; výmena bytu Ľ. Laudára; pridelenie bytu A. Mičkovi, D. Perečkovi, Š. Périmu a E. Pinčíkovi; vysťahovanie z bytu R. Pomšára; riešenie ubytovania pre zahraničných vedeckých pracovníkov Bázového laboratória.
2146CII/18b1984617
Bytová komisia
Hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom IV. a SAV; vyčlenenie bytových jednotiek v objekte D III-25 pre SAV; štatistické výkazy o bytovom hospodárení; informácia o inventarizácii bytového fondu SAV v Bratislave; uznesenie vlády SSR o rozdelení bytov zo štátnej a družstevnej bytovej výstavby; záznam z rokovania o vyčlenení obytného domu pre potreby SAV; hospodárska zmluva o spolupráci na zabezpečení družstevnej stabilizačnej výstavby; žiadosť SAV o vydanie súhlasu na užívanie bytov pre zahraničných vedeckých pracovníkov; pokyny predsedu SAV, ktorými sa stanovujú zásady pre pridelenie bytov; hospodárska zmluva medzi Bytovým podnikom 5 a ÚP SAV; rozhodnutie o pridelení bytu C. Belicovi, V. Benkovi, R. Braunerovej, J. Čápovi, J. Fabianovi, S. Feketemu, V. Ferenčíkovej, P. Fričovi, A. Gaboňovej a J. Gajdošovi; súdny spor o vysťahovanie z bytu s M. Hornungovou; rozhodnutie o pridelení bytu T. Horskému, J. Horváthovi, O. Hraškovej, M. Hrobárovi, J. Huranovi, J. Chylovi, M. Jergelovi a V. Ješkovi; rozhodnutie o výmene bytov medzi S. Kadlecom a F. Turanským; rozhodnutie o pridelení bytu S. Kalúzovi, S. Kovačovičovej, Ľ. Kudolányiovej, M. Kuchtovi, Ľ. Lifkovi, M. Murkovi, P. Matiašovskému, R. Monošíkovej, E. Morárovej, I. Mórimu, V. Novákovi, Ľ. Padúchovej, G. Petríkovi, J. Petríkovi a M. Petrufovej; rozhodnutie o výmene bytov medzi A. Prokopčákovou, V. Biskupským a T. Sučanskou; rozhodnutie o pridelení bytu F. Slamkovi; rozhodnutie o výmene bytov medzi F. Smolenom, J. Dovalom a V. Schmidtovou; rozhodnutie o pridelení bytu P. Svitokovi, J. Šelcovi, M. Šemro-Koválikovej, J. Šmatlíkovi, J. Šteffekovej, S. Valtýniovej, P. Weismannovi, E. Zelenayovej a W. Zieglerovi; ubytovací poriadok Ubytovne SAV v Košiciach.
2147CII/18b1985617–618
Bytová komisia
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie bytov pre iné účely; štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; vyčlenenie družstevných bytov z kvóty Národného výboru mesta Bratislavy pre potreby SAV; záznam z rokovania Bázového laboratória Ústavu technickej kybernetiky o bytovej otázke; správa o stave bytového fondu v SAV; žiadosť SAV o odkúpenie domu na Banskobystrickej ul. č. 16; pridelenie 16 bytových jednotiek z komunálnej bytovej výstavby; záznam zo zasadania Bytovej komisie; zoznam záujemcov na pridelenie bytov; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava II. a ÚP SAV; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava-Petržalka a SAV; schválenie poradovníka záujemcov o byt; návrh poradovníka záujemcov o byt v Nitre; rozhodnutie o pridelení bytu Ľ. Bilčíkovej, B. Bodnárovej, E. Boťťánkovej, M. Fehérovi, R. Fibymi, V. Frollovi a A. Gažiovej; rozhodnutie o výmene bytov medzi R. Glassom a R. Skrúcaným; rozhodnutie o pridelení bytu V. Grigarovi, D. Grigorasovi, Z. Hírešovej, M. Hlinkovej, M. Hojovej, A. Hűblerovi, K. Chlebákovej, E. Cho, M. Janošťákovej, H. Jesenskej; rozhodnutie o výmene bytov medzi T. Dietrichovou, Procházkovou a Š. Kadlecom; rozhodnutie o pridelení bytu F. Karovičovi, V. Kempnému, I. Kišacovi, M. Kocianovej, M. Koóšovi, Ľ. Kudolányovej, E. Kužmovi, S. Lubjakovi, A. A. Lompovi, M. Macinovi, J. Martinovičovej, M. Mlynarovičovi, A. Navláčilovej, I. Novákovi, J. Pavlovej, J. Piroškovej, V. Pjatkinovi, J. Prachřovi, M. Rajčákovi, P. Sapatyjovi, J. Sebestényiovej, P. Studničnému, M. Súdolskému, V. Szalaiovej, M. Sírovej, H. Terpákovej, M. Tóthovej, J. Tvrdoňovi, E. Vagássyovej, G. Vargovej, I. Vaškovovi, J. Vavríkovi, A. Vinczeovi, S. Vrbanovej, E. Viskupovej, G. Wernerovi a M. Žitňanaskej; správa o stave bytového fondu SAV.
2148CII/18b1986618–619
Bytová komisia
Smernice k štatistickým výkazom bytového hospodárstva; informácia predsedu SAV o využití bytov vyčlenených z družstevnej bytovej výstavby pre SAV; pridelenie družstevných bytov pre SAV z kvóty národného výboru; ročný výkaz o bytovom hospodárstve; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava VI.-Petržalka a SAV; pokyny k predkladaniu súhrnných štatistických výkazov; zápisnica zo zasadania Bytovej komisie; oznámenie o pridelení 3 bytových jednotiek z kvóty družstevno-stabilizačnej výstavby a zo štátnej bytovej výstavby; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom v Nitre a SAV; rozpis družstevných bytov; rozpis družstevných bytov pridelených SAV v Košiciach; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava-Polianky a SAV; návrh na pridelenie družstevných družstevných bytov v lokalite Devínska Nová Ves; oznámenia o kolaudácii družstevných bytov v Nitre; schválenie poradovníka na pridelenie bytov; správa o stave bytového fondu SAV; hospodárska zmluva medzi Okresným stavebným bytovým družstvom v Trnave a SAV; žiadosť o pridelenie bytu; rozhodnutie o pridelení bytu Ľ. Bágeľovi, M. Belejovej, R. Benkovi, E. Bětákovi, M. Bodišovi, I. Fischerovej, E. Gemeranovej, E. Gollvitzerovej; súdny spor s M. Hornungovou; rozhodnutie o pridelení bytu Ľ. Hrčkovej, V. Jakušovej, P. Jaurovi, V. Kérymu, J. Koppovi, P. Komadelovi, Z. Komínkovej, V. Koprdovi, J. Kormancovi, V. Krajkovičovej, I. Kusému, J. Labudovi, J. Lapinovi, K. Luciakovej, K. Marholdovi, E. Mészarosovej, I. Neradovi, J. Sedlákovi, M. Šalingovi, P. Šetinovi, D. Šimovej, J. Švecovi, M. Tobolkovej, E. Trochanovi, P. Ujházymu a D. Zegerovej.
2149CII/18b1987619
Bytová komisia
Pridelenie družstevno-stabilizačných bytov v Piešťanoch pre SAV; záznam z rokovania Bytovej komisie; pridelenie dužstevno-stabilizačných bytov pre SAV; ročný štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; schválenie poradovníka uchádzačov o byty; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava II. a SAV; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Banská Bystrica a SAV; oznámenie o vyčlenení bytových jednotiek pre SAV z komunálnej bytovej výstavby; návrhy na pridelenia bytov; zoznam žiadateľov o pridelenie bytu; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava IV. a SAV; požiadavka na byty pre pracovníkov SAV v stredoslovenskom kraji; rozhodnutie predstavenstva Okresného stavebného bytového družstva v Trnave o pridelení bytov pre pracovníkov SAV v Piešťanoch; návrhy na pridelenie družstevných bytov pre pracovníkov SAV v Nitre; rozhodnutie o pridelení bytu P. Baenskovi, M. Bolvanskému, I. Borodajkovičovi, J. Bosákovi, J. Bunčiakovi, Ľ. Búryovej; P. Guráňovi, V. Hrubíkovej, E. Jarošovej, E. Jenčíkovej, V. Kartúskovi, M. Kodríkovi, M. Koprdovej, A. Kormuťákovi, D. Miškovi, Ľ. Mlynárovej, P. Nováčkovi, P. Pekárovej, J. Práznovskému, A. Preťovej, J. Richvalskému, B. Rujbrovej, J. Ruskovi, M. Ružičkovi, H. Schmidtmayerovej, Slotovi, B. Stachovej a J. Strělcovi; rozhodnutie o výmene bytov medzi A. Tatarovou a G. Molnárovou; rozhodnutie o pridelení bytu D. Tunegovi; previerka vybavenosti a využívania bytov pre zahraničných pracovníkov.
2150CII/18b1988620–621
Bytová komisia
Pridelenie bytov Okresného stavebného bytového družstva v Trnave pre pracovníkov SAV; hospodárska zmluva medzi Okresným stavebným bytovým družstvom v Trnave a SAV; ročné štatistické výkazy o bytovom hospodárstve; hospodárska zmluva medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava IV. a SAV; požiadavka SAV na pridelenie bytov Nitre; pridelenie 10 bytov v Nitre pre pracovníkov SAV; žiadosť o schválenie podnikového poradovníka; oznámenie o kolaudácii družstevných bytov; záznam z rokovania Bytovej komisie; oznámenie Národného výboru mesta Bratislavy o pridelení družstevných bytov pre SAV; návrhy na pridelenie bytov; hospodárska zmluva medzi Okresným stavebným bytovým družstvom v Nitre a SAV; úpravy v návrhoch na pridelenia bytov; oznámenie o vyčlenení komunálnych bytov pre SAV; smernice pre plánovanie a prideľovanie družstevných bytov; hospodárska zmluva medzi Bytovým podnikom Bratislava III. a SAV; oznámenie o zmene v projekte; informácia o využití bytov pridelených pre SAV; smernice pre plánovanie a prideľovanie družstevných bytov; organizačný a rokovací poriadok Bytovej komisie; poradovník pracovníkov na pridelenie bytov; rozhodnutie o pridelení bytu M. Bačovi, K. Balíkovej, I. Cvrkalovi, O. Černejovej, B. Dedičovej, M. Filípkovej, Ľ. Haladovi, M. Haringovej, D. Hlavovej, M. Hrušovskej, J. Kalafútovi, O. Kardelisovi, K. Karovičovi, I. Klučiarovej, Ľ. Kováčovi, J. Michalkovi, I. Novákovi a J. Pavlovej; rozhodnutie o výmene bytov medzi J. Pulpitovou a V. Kollárom; rozhodnutie o pridelení bytu J. Repovi, J. Salajovi a M. Sekáčovej; súdne rozhodnutie o zrušení práva na užívanie bytu P. Siekelovi; rozhodnutie o pridelení bytu R. Svatošovi, E. Šebökovej, J. Šutkovi, J. Topercerovi a Z. Zeleňákovi; pripomienky k ubytovaciemu poriadku.
2151CII/18b1989621–622
Bytová komisia
Hospodárska zmluva o spolupráci pri prideľovaní družstevných bytov medzi Okresným stavebným bytovým družstvom v Trnave a SAV; žiadosti bytových družstiev o doplnenie členských materiálov; ročné výkazy o bytovom hospodárstve; požiadavka SAV na prídel malých družstevných bytov; žiadosť SAV na zmenu rozpisu stabilizačných bytov; prídel stabilizačných bytov pre SAV z kvóty Predsedníctva vlády SSR; uznesenie Predsedníctva vlády SSR k návrhu na rozdelenie bytov pre ústredné orgány; hospodárska zmluva o spolupráci pri prideľovaní bytov medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava II. a SAV; hospodárska zmluva o spolupráci pri prideľovaní družstevných bytov medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava V. a SAV; dodatky k hospodárskym zmluvám; zoznam žiadateľov o družstevné byty k 20.VI.; dohoda o zapožičaní podnikovo družstevných stabilizačných bytov medzi Tesla Piešťany a ÚP SAV; požiadavka SAV na prídel bytov v r. 1990; záznam z rokovania Bytovej komisie; zmeny návrhov na pridelenia bytu; koncepcia štátej bytovej politiky po r. 1990; informácia o bytovom fonde SAV; prehľady bytového fondu SAV; žiadosti pracovníkov o pridelenie bytu; rozhodnutie o pridelení bytu J. Kvitkovičovi; rozhodnutie o výmene bytu medzi Z. Kedrovou a Ľ. Alexieovou; rozhodnutie o pridelení bytu Š. Kuricovi, I. Lehutovi, B. Malovej, S. Masárovi, H. Mikuškovej, J. Obrcianovi, P. Ondrejkovičovi, J. Pavlovej, K. Prindtovi a P. Tonkovi.
2152CII/18b1990622
Bytová komisia
Žiadosti o doplnenia členských materiálov; ročné štatistické výkazy o bytovom hospodárstve; požiadavky SAV na pridelenie družstevných bytov v západoslovenskom kraji; oznámenie Okresného stavebného bytového družstva v Trnave a v Nitre o pridelení bytov pre zamestnancov SAV; rozhodnutie Národného výboru v Bratislave o schválení poradovníka na pridelenie bytov; správa o stave bytového fondu SAV; oznámenie o vypovedaní hospodárskych zmlúv v Piešťanoch; stanovisko k obsadzovaniu bytov na Belehradskej ul. č. 6; rozhodnutie o pridelení bytu V. Cirbesovi, E. Čajagimu, E. Glatzovi, M. Hrivňákovi, M. Juríkovi, D. Kusému, D. Mackovi, Š. Puškárovi, T. Radovi a J. Tutkovi.
2153CII/18b1991622
Bytová komisia
Ročný štatistický výkaz o bytovom hospodárstve; žiadosť o schválenie poradovníka; návrhy na pridelenie bytov.
2154CII/18b1992622
Bytová komisia
Dodatok k hospodárskej zmluve so Stavebným bytovým družstvom Bratislava IV. Polianky.
2155CII/18b1959622
Československo-maďarská historická komisia
Zoznam členov komisie.
2156CII/18b1960622
Československo-maďarská historická komisia
Protokol z 1. zasadania komisie.
2157CII/18b1961622
Československo-maďarská historická komisia
Návrh zástupcov zo Slovenskej archívnej správy a Ústavu dejín KSS za členov komisie.
2158CII/18b1963622
Československo-maďarská historická komisia
Protokol zo 4. zasadania komisie.
2159CII/18b1964622
Československo-maďarská historická komisia
Protokol z 5. zasadania komisie.
2160CII/18b1966622
Československo-maďarská historická komisia
Protokol zo 6. zasadania komisie.
2161CII/18b1967622
Československo-maďarská historická komisia
Protokol zo 7. zasadania komisie.
2162CII/18b1977622
Československo-maďarská historická komisia
Protokol z 13. zasadania komisie.
2163CII/18b1959623
Československo-ukrajinistická komisia
Návrh na zriadenie komisie; súhlas Predsedníctva SAV so zriadením komisie; menovanie predsedu komisie.
2164CII/18b1965623
Encyklopedická komisia
Menovacie dekréty členov komisie.
2165CII/18b1966623
Encyklopedická komisia
Menovacie dekréty ďalších členov komisie.
2166CII/18b1967623
Encyklopedická komisia
Organizačný a rokovací poriadok komisie; správa o činnosti komisie za r. 1966; zápisnice zo zasadaní komisie z 27.IV. a 2.VI.
2167CII/18b1968623
Encyklopedická komisia
Správa o činnosti komisie za r. 1967.
2168CII/18b1969623
Encyklopedická komisia
Správa o činnosti komisie za r. 1968; ukončenie činnosti komisie; správa o činnosti komisie za r. 1965–1969.
2169CII/18b1960623
Ideová komisia pre prípravu investičnej výstavby...
Menovacie dekréty členov komisie.
2170CII/18b1964623
Karpatsko-balkánska komisia pre geomorfológiu
Návrh na zriadenie komisie.
2171CII/18b1968623
Karpatsko-balkánska komisia pre geomorfológiu
Oznámenie o rezignácii na usporiadanie X. zjazdu Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie.
2172CII/18b1954623
Knižničná komisia
Zápisnica zo zasadania komisie z 21.VI.
2173CII/18b1960623
Knižničná komisia
Menovacie dekréty členov komisie.
2174CII/18b1964623
Knižničná komisia
Menovacie dekréty členov komisie.
2175CII/18b1965623
Knižničná komisia
Návrhy na doplnenie členov komisie.
2176CII/18b1966623
Knižničná komisia
Návrh na doplnenie člena komisie; zápisnice zo zasadaní komisie zo 14.VII. a 3.XII.
2177CII/18b1967623
Knižničná komisia
Správa o činnosti komisie za r. 1966; organizačný a rokovací poriadok komisie; zápisnice zo zasadaní komisie z 11.II. a 4.II.
2178CII/18b1968623
Knižničná komisia
Správa o činnosti komisie za r. 1967; zápis zo zasadania komisie zo 6.VI.
2179CII/18b1972623
Komisia pre analýzu situácie v spoločenskovednej oblasti
Zoznam členov komisie; ukončenie činnosti komisie; odvolacie dekréty členov komisie.
2180CII/18b1977623
Komisia pre automatizované systémy riadenia (ASR) a výpočtovú techniku
Zriadenie komisie a menovacie dekréty.
2181CII/18b1979623
Komisia pre ASR a výpočtovú techniku
Odvolanie člena komisie; zápisnica zo zasadania komisie zo 4.XII.; správa o činnosti komisie za r. 1979.
2182CII/18b1980623
Komisia pre ASR a výpočtovú techniku
Návrh zloženia komisie a jej subkomisií; správa o činnosti komisie za r  1980; odvolacie a menovacie dekréty členov komisie.
2183CII/18b1989623
Komisia pre ASR
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2184CII/18b1983623
Komisia pre biotechnológie
Organizačný a rokovací poriadok komisie.
2185CII/18b1985623
Komisia pre biotechnológie
Plán práce komisie na r. 1985–1986; materiál zo zasadania komisie z 28.VI.
2186CII/18b1988623
Komisia pre biotechnológiu
Schválenie Ing. Farkaša za predsedu komisie.
2187CII/18b1984623
Komisia pre brannú výchovu
Plán úloh Jednotného systému brannej výchovy.
2188CII/18b1988623
Komisia pre brannú výchovu
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2189CII/18b1976623
Komisia pre cyklickú prípravu
Menovanie členov komisie; plán činnosti komisie; správa o činnosti komisie.
2190CII/18b1977623
Komisia pre cyklickú prípravu
Správa o činnosti komisie za r. 1977.
2191CII/18b1978624
Komisia pre cyklickú prípravu
Zápisnica z rokovania komisie z 2.III.; správa o plnení uznesenia vlády ČSSR o cyklickej príprave.
2192CII/18b1979624
Komisia pre cyklickú prípravu
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2193CII/18b1980624
Komisia pre cyklickú prípravu
Plán činnosti komisie na r. 1980.
2194CII/18b1988624
Komisia pre cyklickú prípravu
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; zápisnice z 1. a 2. zasadania komisie; plán práce komisie.
2195CII/18b1989624
Komisia pre cyklickú prípravu
Zoznam účastníkov seminárov; zmena predsedu komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2196CII/18b1971624
Komisia pre dobudovanie vedecko-výskumnej základne (VVZ) na východnom Slovensku
Zoznam členov dočasnej komisie; analýza vedecko-výskumnej základne na východnom Slovensku; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie.
2197CII/18b1972624
Komisia pre dobudovanie VVZ na východnom Slovensku
Menovacie dekréty členov komisie; zoznam členov komisie; personálne a prístrojové budovanie ústavov SAV na východnom Slovensku.
2198CII/18b1973624
Komisia pre dobudovanie VVZ na východnom Slovensku
Správa o činnosti komisie za r. 1973; menovacie dekréty členov komisie.
2199CII/18b1974624
Komisia pre dobudovanie VVZ na východnom Slovensku
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2200CII/18b1975624
Komisia pre dobudovanie VVZ a východnom Slovensku
Uvoľňovacie dekréty členov komisie z dôvodu zrušenia komisie.
2201CII/18b1973624
Komisia pre dopracovanie analýzy spoločensko-politickej činnosti pracovísk prírodných a technických vied
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2202CII/18b1982624
Komisia pre energetiku
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; návrh hlavných úloh komisie; zápisnice zo zasadaní komisie z 1.IV. a 5.XI.
2203CII/18b1983624
Komisia pre energetiku
Menovanie podpredsedu komisie; žiadosť o vypracovanie materiálu o aktuálnych problémoch výskumu v oblasti energetiky; pozvanie a materiál zo zasadania komisie z 15.XII.
2204CII/18b1984624
Komisia pre energetiku
Výpis zo zasadania Predsedníctva SAV z 28.II.; zápisnica zo zasadania komisie z 27.IX. a 17.XII.
2205CII/18b1985624
Komisia pre energetiku
Záznam zo zasadania komisie z 19.VI.
2206CII/18b1986624
Komisia pre energetiku
Plán činnosti komisie na r. 1986; materiály zo zasadaní komisie z 7.III. a 12.IX.; námety do plánu činnosti komisie na r. 1987; správa o činnosti komisie za r. 1986.
2207CII/18b1987624
Komisia pre energetiku
Pozvanie a zápisnica zo zasadania komisie z 12.III.; pozvanie a prezenčná listina zo zasadania komisie z 27.XI.
2208CII/18b1988624
Komisia pre energetiku
Zoznam členov komisie; odvolacie dekréty členov komisie z dôvodu jej zrušenia.
2209CII/18b1981624
Komisia pre experimentálne zvieratá a biomodely
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2210CII/18b1983624
Komisia pre experimentálne zvieratá a biomodely
Správa o činnosti komisie za r. 1982.
2211CII/18b1988624
Komisia pre experimentálne zvieratá a biomodely
Zoznam členov komisie; odvolacie dekréty členov komisie z dôvodu jej zrušenia.
2212CII/18b1974625
Komisia pre expozíciu SAV na medzinárodnom chemickom veľtrhu Incheba
Správa o činnosti komisie.
2213CII/18b1975625
Komisia pre expozíciu SAV na medzinárodnom chemickom veľtrhu Incheba
Menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie.
2214CII/18b1976625
Komisia pre expozíciu SAV na medzinárodnom chemickom veľtrhu Incheba
Zápisnica zo zasadania komisie; správa o činnosti komisie.
2215CII/18b1977625
Komisia pre expozíciu SAV na medzinárodnom chemickom veľtrhu Incheba
Zápisnice zo zasadaní komisie z 3.VI. a 21.XI.; správa o činnosti komisie.
2216CII/18b1980625
Komisia pre expozíciu SAV na medzinárodnom chemickom veľtrhu Incheba
Správa o činnosti komisie.
2217CII/18b1970625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2218CII/18b1971625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Správa o činnosti komisie.
2219CII/18b1972625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie.
2220CII/18b1973625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Zoznam nového zloženia členov komisie; správa o činnosti komisie.
2221CII/18b1974625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Zoznam členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2222CII/18b1975625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Správa o činnosti komisie za r. 1975; zápisnica zo zasadania komisie.
2223CII/18b1976625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Návrh na nové zloženie komisie; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1976; plán seminárov.
2224CII/18b1977625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Návrh tematického plánu seminárov na r. 1977–1980; správa o činnosti komisie za r. 1977; zoznam tém.
2225CII/18b1978625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Správa o činnosti komisie za r. 1978.
2226CII/18b1979625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1979.
2227CII/18b1980625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Správa o činnosti komisie za r. 1980; námet na 5-ročný cyklus seminárov.
2228CII/18b1983625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zriadenie Útvaru filozoficko-metodologických seminárov.
2229CII/18b1985625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Menovací dekrét člena komisie; uverejnenie referátov vo Filozofickom časopise.
2230CII/18b1986625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Tézy k hlavnej téme seminárov na r. 1987.
2231CII/18b1988625
Komisia pre filozoficko-metodologické semináre
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2232CII/18b1982625
Komisia pre genetiku
Rozvoj genetiky na Slovensku do r. 2000.
2233CII/18b1983625
Komisia pre genetiku
Návrhy na menovanie zástupcov z vysokých škôl a rezortov za členov komisie.
2234CII/18b1984625
Komisia pre genetiku
Menovacie dekréty členov komisie; organizačný a rokovací poriadok komisie; materiály zo zasadaní komisie z 10.II., 22.VI. a 9.XI.
2235CII/18b1985626
Komisia pre genetiku
Plnenie úloh SAV vyplývajúcich z dokumentu o rozvoji genetiky na Slovensku do r. 2000; materiály zo zasadaní komisie z 12.IV., 28.VI., 27.IX. a 13.XII.; rokovací a organizačný poriadok komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2236CII/18b1986626
Komisia pre genetiku
Materiály zo zasadaní komisie z 25.IV. a 19.XII.
2237CII/18b1988626
Komisia pre genetiku
Odvolacie dekréty členov komisie z dôvodu jej zrušenia.
2238CII/18b1956627
Komisia pre hospodársky plán Akadémie
Návrh na zriadenie komisie.
2239CII/18b1960627
Komisia pre hospodársky plán Akadémie
Menovanie členov komisie.
2240CII/18b1962627
Komisia pre hospodársky plán Akadémie
Menovanie členov komisie; materiály a zápisnice zo zasadaní komisie z 9.III., 7.IV., 18.V., 12.IX. a 30.XI.
2241CII/18b1963627
Komisia pre hospodársky plán Akadémie
Materiál na zasadanie komisie na 20.IX.
2242CII/18b1964627
Komisia pre hospodársky plán Akadémie
Uvoľnenie z funkcie predsedu komisie.
2243CII/18b1974627
Komisia pre informačný systém v SAV
Správa o stave prác na projektoch zdokonaľovania informačných sústav v SAV; zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; informačný systém odvetvia kultúry v SSR; zabezpečenie smernice v SAV o evidencii cestovných správ, výskumných správ a obhájených dizertácií v SAV; materiály a zápisnice zo zasadaní komisie zo 4.VI., 23.VII. a 24.X.; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2244CII/18b1975627
Komisia pre informačný systém v SAV
Projekt zdokonalenia a racionalizácie informačného systému; materiály a zápisnice zo zasadaní komisie zo 7.IV. a 20.VI.; správa o činnosti komisie za r. 1975.
2245CII/18b1976628
Komisia pre informačný systém v SAV
Odvolacie a menovacie dekréty členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 15.X.; správa o činnosti komisie za r. 1976.
2246CII/18b1977628
Komisia pre informačný systém v SAV
Odvolacie dekréty členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 30.IX.; materiály zo zasadania komisie; správa o činnosti komisie za r. 1977.
2247CII/18b1979628
Komisia pre informačný systém v SAV
Zápisnica zo zasadania komisie z 19.X.; správa o činnosti komisie za r. 1979.
2248CII/18b1954628
Komisia pre investičnú výstavbu
Menovacie dekréty členov komisie.
2249CII/18b1955628
Komisia pre investičnú výstavbu
Pozvania, materiály a zápisnice zo zasadaní komisie z 30.V., 21.X. a 22.XII.
2250CII/18b1956628
Komisia pre investičnú výstavbu
Výpis z uznesení komisie; zápisnice zo zasadaní komisie z 8.VI. a 10.XII.
2251CII/18b1957628
Komisia pre investičnú výstavbu
Materiály zo zasadania komisie zo 17.I.
2252CII/18b1958628
Komisia pre investičnú výstavbu
Materiály zo zasadaní komisie zo 7.II., 21.VI. a 16.XII.
2253CII/18b1959628
Komisia pre investičnú výstavbu
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie zo 16.IV. a 16.XI.
2254CII/18b1969628
Komisia pre investičnú výstavbu
Organizačný a rokovací poriadok komisie; zápisnica z rokovania komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2255CII/18b1970628
Komisia pre investičnú výstavbu
Zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie zo 17.XII.
2256CII/18b1971629
Komisia pre investičnú výstavbu
Zloženie komisie; pozvania na zasadania komisie.
2257CII/18b1972629
Komisia pre investičnú výstavbu
Plán činnosti komisie v r. 1972; zloženie komisie; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2258CII/18b1973629
Komisia pre investičnú výstavbu
Správa o činnosti komisie.
2259CII/18b1974629
Komisia pre investičnú výstavbu
Správa o činnosti komisie za r. 1974.
2260CII/18b1975629
Komisia pre investičnú výstavbu
Zloženie členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1975.
2261CII/18b1988629
Komisia pre koncepčné a ideové riadenie zvyšovania kvalifikačnej úrovne vybraných riadiacich pracovníkov a prípravy kádrových rezerv SAV
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2262CII/18b1971629
Komisia pre koordináciu prognostických prác v ČSAV
Menovanie podpredsedu komisie; úlohy ČSAV pri koordinácii výskumu.
2263CII/18b1956629
Komisia pre koordináciu výskumu v biológii
Návrh na zriadenie komisie.
2264CII/18b1958629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Zápisnice z porád o koordinácii výskumu vo Vysokých Tatrách z 13.VI. a 25.X.; návrh na zaistenie komplexného výskumu Vysokých Tatier a zabezpečenie jeho koordinácie SAV; zloženie komisie; organizačný poriadok komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2265CII/18b1959629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Zápisnice zo zasadaní komisie z 27.VI. a 23.X.
2266CII/18b1960629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Zloženie členov komisie; záznamy zo zasadaní komisie z 29.I. a 17.IX.; návrhy plánu výskumných úloh pre výskum Vysokých Tatier; plány výskumných úloh subkomisií.
2267CII/18b1961629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Osnova výskumných úloh v Tatranskom národnom parku v r. 1961; zápisnica zo zasadania komisie zo 4.II.; menovanie člena subkomisie pre biológiu; správa o zasadaní subkomisie pre výskum cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách.
2268CII/18b1962629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Program a zápisnica zo zasadania komisie z 3.II.; zoznam výskumných úloh komisie; správa o činnosti komisie; žiadosť o zabezpečenie finančných prostriedkov na výskum; pozvanie a zápisnica zo zasadania komisie zo dňa 3.XI.
2269CII/18b1963629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Prehľad dielčich úloh riešených v r. 1963; program a zápisnica zo zasadania komisie z 18.V.; menovacie dekréty členov komisie; prehľad výskumných úloh vyriešených na území Vysokých Tatier v r. 1958–1963.
2270CII/18b1964629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Pozvanie a zápisnica zo zasadania komisie z 10.II.; prehľad riešených dielčich výskumných úloh; plány výskumných úloh jednotlivých subkomisií; posúdenie projektu pri Brnčálovej chate; zápisnica zo zasadania komisie z 27.XI.; menovacie a uvolňovacie dekréty členov subkomisií; správy o činnosti jednotlivých subkomisií.
2271CII/18b1965629
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Správa subkomisie pre cestovný ruch o ekonomickom výskume vo Vysokých Tatrách; správa o činnosti komisie; návrh výskumných úloh subkomisie pre výstavbu na r. 1965–1970; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2272CII/18b1966929
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Zasadanie komisie dňa 3.III.; menovanie členov subkomisií; zápisnica zo zasadania subkomisie spoločenských vied; príprava sympózia o výsledkoch výskumu vo Vysokých Tatrách; zápisnice zo zasadaní komisie z 20.X. a 16.XI.; správa o priebehu a výsledkoch sympózia; správa o činnosti komisie za r. 1966.
2273CII/18b1967630
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Menovacie dekréty členov komisie; pripomienky členov komisie k organizačnému priadku komisie; zápisnica zo zasadania komisie zo 16.XII.; zoznam tém výskumu subkomisie pre spoločenské vedy.
2274CII/18b1968630
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Správa o činnosti komisie za r. 1967; poznámky zo zasadania komisie z 21.XI.; návrh plánu úloh na nasledujúce obdobie.
2275CII/18b1969630
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Správa o činnosti komisie za r. 1968; zápisnica zo zasadania komisie z 5.XI.; správy o činnosti subkomisií.
2276CII/18b1970630
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Plán činnosti komisie na r. 1970; zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; tematický plán výskumných úloh riešených vo Vysokých Tatrách; správy o činnosti jednotlivých subkomisií.
2277CII/18b1971630
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Previerka zloženia komisie; návrh dočasného organizačného a rokovacieho poriadku komisie; informatívna správa zo zasadania kooperačnej komisie SAV; zápisnica zo zasadania komisie z 5.IV.; návrhy na zmeny v zložení komisie; menovacie dekréty členov komisie; záznam zo zasadania komisie z 3.VI.; prehľad o povoleniach, ktoré vydala Výskumná stanica Tatranského národného parku v r. 1968–1970; správa o činnosti komisie v r. 1971; záznam zo zasadania komisie z 5.XI.; územnoplánovacia dokumentácia rajónu Vysoké Tatry; správy o činnosti subkomisií za r. 1971; návrhy výskumných úloh na r. 1971–1975.
2278CII/18b1972630
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Návrh subkomisie pre spoločenské vedy na výskum pôsobnosti národných výborov na území Vysokých Tatier; dočasný organizačný a rokovací poriadok komisie; záznam zo zasadania komisie z 29.II.; menovacie dekréty členov komisie; zoznam členov komisie; záznamy zo zasadaní rozšíreného predsedníctva komisie z 22.V.1972 a 25.IX.; rámcový pracovný plán komisie na r. 1973; správa o činnosti komisie za r. 1972; záznam zo zasadania komisie spoločne s poradným zborom pre Tatranský národný park zo dňa 7.XII.; záznam zo zasadania komisie z 18.XII.; menovanie členov subkomisií; správy o činnosti subkomisií.
2279CII/18b1973630
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Zoznam výskumných úloh subkomisií riešených v r. 1973; návrh na doplnenie členov komisie; záznam zo zasadania komisie zo 4.IV.–5.IV.; správa o činnosti komisie v r. 1973.
2280CII/18b1974631
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Záznamy zo zasadaní komisie z 25.II. a 29.III.; potvrdenie o odovzdaní písomného materiálu komisie Výskumnému ústavu cestovného ruchu v Bratislave; plán výskumných úloh subkomisie pre zdravotníctvo; návrh listu komisie pre predsedníctvo vlády SSR; záznam zo zasadania komisie z 30.X.; správa o činnosti komisie za r. 1974; plány výskumných úloh komisie a jej subkomisií v r. 1974.
2281CII/18b1975631
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Návrh listu predsedovi vlády SSR; záznamy zo zasadaní komisie z 31.I., 3.IV. a 6.V.; záznam z medzirezortného prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura; záznam zo zasadania komisie zo 14.V.–15.V.; správa o činnosti komisie za r. 1975.
2282CII/18b1976631
Komisia pre koordináciu výskumu vo Vysokých Tatrách
Návrh na reorganizáciu pomocných orgánov Predsedníctva SAV; uvoľňovacie dekréty členov komisie; prehľad výskumných úloh komisie a jej subkomisií do r. 1980.
2283CII/18b1954631
Komisia pre koordináciu výskumu v zdravotníctve
Menovanie členov komisie; zápisnica zo schôdze komisie z 26.V.; správa o činnosti komisie; plán činnosti komisie na r. 1955.
2284CII/18b1972631
Komisia pre mnohostrannú spoluprácu
Prehľad vedných odborov z oblasti chemických, biologických, lekárskych a poľnohospodárskych vied SAV zastúpený v komisii.
2285CII/18b1974631
Komisia pre mnohostrannú spoluprácu
Menovanie člena komisie.
2286CII/18b1967631
Komisia pre nákup a využívanie prístrojov
Zriadenie komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2287CII/18b1968631
Komisia pre nákup a využívanie prístrojov
Menovanie členov komisie; správa o činnosti komisie.
2288CII/18b1970631
Komisia pre nákup a využívanie prístrojov
Návrh na menovanie nového člena komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 27.II.; zoznamy členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 21.XII.
2289CII/18b1971631
Komisia pre nákup a využívanie prístrojov
Vývoj a výroba prístrojov na pracoviskách SAV; zápisnica zo zasadania komisie z 1.III.; stanovisko komisie pri Ministerstve výstavby a techniky SSR k zakúpeniu elektrónovej taviacej pece; správa o využití rozmnožovacích strojov v SAV; návrh Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat na zakúpenie drahých prístrojov na r. 1972; zápisnice zo zasadaní komisie z 15.X. a 15.XII.
2290CII/18b1972631
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Návrh opatrení na zabezpečenie pracovísk SAV výpočtovou technikou; požiadavka na nákup izostatického lisu; zoznam členov komisie; zoznam prístrojov z kapitalistických štátov schválených v r. 1970–1972; požiadavka na nákup v r. 1973; zápisnice zo zasadaní komisie z 31.III. a 8.IV.; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1971; zápisnica zo zasadania komisie z 12.V.; zápisnica z porady zástupcov Vývojových dielní ČSAV a SAV; záznam zo zasadania komisie Ministerstva výstavby a techniky SSR; zápisnice zo zasadaní komisie z 7.IX. a 5.X.; správa o vývoji a výrobe unikátnych prístrojov; výsledky hodnotenia využívania drahých prístrojov; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2291CII/18b1973632
Komisia pre nákup a využívanie prístrojov
Prehľad schválených prístrojov z kapitalistických štátov z r. 1969–1973; zoznam požiadaviek na nákup drahých prístrojov na r. 1974; zápisnice zo zasadaní komisie z 2.III., 5.IV., 12.VI., 5.X., 20.X. a 14.XII.; správa o činnosti komisie za r. 1973.
2292CII/18b1974632
Komisia pre nákup a využívanie prístrojov
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; materiály zo zasadania komisie zo 14.III.; správa o činnosti komisie za r. 1974; stanovisko k požiadavkám na nákup prístrojov v r. 1975.
2293CII/18b1975632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Materiály zo zasadania komisie zo 14.II.; uvoľňovacie dekréty členov komisie.
2294CII/18b1977632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Menovacie dekréty členov komisie; zoznam členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1977.
2295CII/18b1979632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2296CII/18b1980632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Správa o činnosti komisie za r. 1980.
2297CII/18b1982632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Rokovací poriadok komisie; úpravy Predsedníctva SAV pre nákup prístrojov; návrhy pracovísk na nákup.
2298CII/18b1983632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; materiál zo zasadania komisie z 9.II.
2299CII/18b1984632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Materiály zo zasadaní komisie zo 4.I., 21.VI. a 17.IX.
2300CII/18b1985632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Materiály zo zasadania komisie z 18.II.
2301CII/18b1986632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Materiály zo zasadania komisie zo 17.II.
2302CII/18b1988632
Komisia pre nákup a využitie prístrojov
Zoznam členov komisie; odvolacie dekréty členov komisie.
2303CII/18b1964632
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Príprava zriadenia komisie; zoznam členov komisie; záznam z ustanovujúcej schôdze komisie; zápisnice zo schôdzí komisie z 30.XI. a 11.XII.; menovacie dekréty členov komisie.
2304CII/18b1966632
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Menovacie dekréty členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie z 27.X. a 8.XII.
2305CII/18b1967632
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločnosti
Rozdelenie rozpočtu jednotlivým spoločnostiam; návrhy spoločností na svoju činnosť.
2306CII/18b1968632
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Správa o činnosti komisie za r. 1967 a plán činnosti na r. 1968; správa o činnosti komisie za r. 1968 a plán činnosti na r. 1969.
2307CII/18b1969632
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Návrh na zriadenie Rady vedeckých spoločností pri SAV.
2308CII/18b1970632
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Zoznam členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1969; odvolacie a menovacie dekréty členov komisie.
2309CII/18b1971633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Správa o plnení uznesení Predsedníctva SAV z 15.II.
2310CII/18b1972633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Správa o činnosti komisie za r. 1972; zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2311CII/18b1973633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Návrh komisie na spoluprácu spoločností so Socialistickou akadémiou Slovenska; správa o činnosti komisie za r. 1973.
2312CII/18b1974633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Uvoľňovací dekrét člena komisie; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2313CII/18b1975633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Materiál vypracovaný komisiou o výskumnej činnosti vedeckých spoločností v r. 1974–1975; návrh programu aktívu zástupcov vedeckých spoločností a socialistickej akadémie; správa o činnosti komisie za r. 1975.
2314CII/18b1976633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Správa o činnosti komisie za r. 1976.
2315CII/18b1977633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Správa o činnosti komisie za r. 1977.
2316CII/18b1978633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1978.
2317CII/18b1979633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2318CII/18b1980633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Správa o činnosti komisie za r. 1980.
2319CII/18b1983633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Menovacie dekréty členov komisie; návrh rozpočtu komisie; pozvania na zasadania komisie; správa o činnosti komisie za r. 1982 a za r. 1983.
2320CII/18b1984633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Informačný spravodaj komisie; zápisnica zo zasadania komisie zo 6.III.; správa o činnosti komisie za r. 1984.
2321CII/18b1985633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Pozvania na zasadania komisie.
2322CII/18b1986633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Zápisnice zo zasadaní komisie z 30.IV. a 26.XI.
2323CII/18b1987633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Plán hlavných podujatí na r. 1987; správa o činnosti komisie za r. 1986; pozvánky na zasadania komisie.
2324CII/18b1988633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Zoznam členov komisie; odvolacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1987.
2325CII/18b1989633
Komisia pre organizáciu vedeckých spoločností
Stanovisko komisie k návrhu metodického pokynu pre organizáciu vedeckých spoločností pri ČSAV.
2326CII/18b1982633
Komisia pre otázky základného výskumu v potravinárstve a výžive
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2327CII/18b1983633
Komisia pre otázky základného výskumu v potravinárstve a výžive
Menovacie dekréty členov komisie.
2328CII/18b1984633
Komisia pre otázky základného výskumu v potravinárstve a výžive
Menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1983.
2329CII/18b1986633
Komisia pre otázky základného výskumu v potravinárstve a výžive
Opatrenia k realizácii záverov XVII. zjazdu KSČ v poľnohospodársko-priemyslovom komplexe.
2330CII/18b1988633
Komisia pre otázky základného výskumu v potravinárstve a výžive
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie zo 16.XII.
2331CII/18b1989633
Komisia pre otázky základného výskumu v potravinárstve a výžive
Námety z rokovania komisie.
2332CII/18b1967634
Komisia pre patenty a vynálezy
Menovanie členov SAV do komisie.
2333CII/18b1969634
Komisia pre patenty a vynálezy
Menovacie dekréty členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie z 22.IV. a 30.IX.
2334CII/18b1970634
Komisia pre patenty a vynálezy
Zápisnica zo zasadania komisie zo 7.I.; správa o činnosti komisie za r. 1969 a plán úloh na r. 1970; zloženie členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2335CII/18b1972634
Komisia pre patenty a vynálezy
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2336CII/18b1973634
Komisia pre patenty a vynálezy
Správa o činnosti komisie za r. 1973.
2337CII/18b1974634
Komisia pre patenty a vynálezy
Uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2338CII/18b1975634
Komisia pre patenty a vynálezy
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1975.
2339CII/18b1976634
Komisia pre patenty a vynálezy
Správa o činnosti komisie za r. 1976.
2340CII/18b1977634
Komisia pre patenty a vynálezy
Správa o činnosti komisie za r. 1977.
2341CII/18b1978634
Komisia pre patenty a vynálezy
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2342CII/18b1979634
Komisia pre patenty a vynálezy
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2343CII/18b1980634
Komisia pre patenty a vynálezy
Správa o činnosti komisie za r. 1980.
2344CII/18b1983634
Komisia pre patenty a vynálezy
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1982.
2345CII/18b1988634
Komisia pre patenty a vynálezy
Odvolacie dekréty členov komisie.
2346CII/18b1959634
Komisia pre pomoc výstave Východoslovenských železiarní v Košiciach
Prehľad foriem pomoci SAV pri výstavbe Východoslovenských železiarní.
2347CII/18b1967634
Komisia pre posúdenie návrhu na vybudovanie areálu spoločenských vied v historickom jadre Bratislavy
Menovacie dekréty členov komisie; zápisnica z rokovania komisie z 29.V.
2348CII/18b1959634
Komisia pre posudzovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie
Námety komisie sekciám na lokalitné programy.
2349CII/18b1963634
Komisia pre posudzovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie
Menovacie dekréty členov komisie.
2350CII/18b1968634
Komisia pre posudzovanie projektov a dokumentácie stavieb
Materiály zo zasadania komisie z 29.I.
2351CII/18b1969634
Komisia pre posudzovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie
Správa o činnosti komisie za r. 1968 a plán úloh na r. 1969.
2352CII/18b1978634
Komisia pre právnickú terminológiu
Zriadenie komisie.
2353CII/18b1983634
Komisia pre právnickú terminológiu
Zmeny vo funkciách predsedov komisií.
2354CII/18b1988634
Komisia pre právnickú terminológiu
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2355CII/18b1989634
Komisia pre právnickú terminológiu
Zrušenie komisie; odvolacie dekréty členov komisie.
2356CII/18b1987634
Komisia pre právnu výchovu a propagandu
Témy právnej výchovy a propagandy; aktuálne úlohy socialistickej zákonnosti; plán právnej výchovy; správa o plnení úloh právnej výchovy.
2357CII/18b1988634
Komisia pre právnu výchovu a propagandu
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2358CII/18b1989634
Komisia pre právnu výchovu a propagandu
Správa o činnosti komisie za r. 1988; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti za r. 1989.
2359CII/18b1980635
Komisia pre prípravu akcií k 35. výročiu oslobodenia ČSR
Zápisnice zo zasadaní komisie z 25.III., 11.IV. a 16.IV.
2360CII/18b1968635
Komisia pre prípravu akčného plánu SAV
Menovanie členov komisie; stanovisko vedeckých kolégií k akčnému programu.
2361CII/18b1972635
Komisia pre prípravu osláv 20. výročia založenia SAV
Zloženie komisie; menovacie dekréty členov komisie; záznam zo zasadania komisie z 11.IX.; organizačné zabezpečenie osláv.
2362CII/18b1973635
Komisia pre prípravu osláv 20. výročia založenia SAV
Záznamy z porád komisie; pokyny k zabezpečeniu organizačných opatrení priebehu osláv; návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti osláv 20. výročia založenia SAV.
2363CII/18b1972635
Komisia pre prípravu osláv 50. výročia vzniku ZSSR a 55. výročia VOSR
Menovacie dekréty členov komisie; plán akcií pri príležitosti osláv; zápisnice zo zasadaní komisie; organizačno-technické zabezpečenie osláv.
2364CII/18b1973635
Komisia pre prípravu osláv 50. výročia vzniku ZSSR a 55. výročia VOSR
Ukončenie činnosti komisie a uvoľňovacie dekréty členov komisie.
2365CII/18b1977635
Komisia pre prípravu osláv 60. výročia VOSR
Žiadosť predsedu komisie o zaslanie vyhodnotenia priebehu osláv.
2366CII/18b1973635
Komisia pre prípravu osláv 30. výročia SNP a 30. výročia oslobodenia ČSR
Menovacie dekréty členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 22.X.; správa o účasti SAV na oslavách výročia SNP; plán podujatí usporiadaných v rámci osláv.
2367CII/18b1974635
Komisia pre prípravu osláv 30. výročia SNP a 30. výročia oslobodenia ČSR
Menovacie dekréty členov komisie; priebežná správa o akciách SAV k 30. výročiu SNP.
2368CII/18b1975635
Komisia pre prípravu osláv 30. výročia SNP a 30. výročia oslobodenia ČSR
Uvoľňovacie dekréty členov komisie.
2369CII/18b1980635
Komisia pre prípravu podkladov XVI. zjazdu KSČ
Zoznam materiálov pre rokovanie komisie.
2370CII/18b1988635
Komisia pre prípravu prestavby v podmienkach SAV
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; základné smery a princípy prestavby v podmienkach SAV; návrh na zdokonalenie činnosti SAV v rámci celkovej prestavby spoločnosti.
2371CII/18b1978635
Komisia pre prípravu stanov SAV
Menovacie dekréty členov komisie.
2372CII/18b1968635
Komisia pre prípravu straníckych materiálov o vede
Pracovné materiály komisie.
2373CII/18b1968636
Komisia pre prípravu zákona a stanov SAV
Návrh na ustanovenie komisie; zoznam členov a menovacie dekréty členov komisie.
2374CII/18b1985636
Komisia pre program Interkozmos
Menovacie dekréty členov komisie.
2375CII/18b1988636
Komisia pre program Interkozmos
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2376CII/18b1970636
Komisia pre propagáciu a tlač
Ustanovenie komisie a menovacie dekréty členov.
2377CII/18b1972636
Komisia pre propagáciu a tlač
Správa o činnosti komisie za r. 1971; plán činnosti komisie na r. 1972; zápisnice zo zasadaní komisie zo 4.V., 24.V. a 19.VII.; správa o činnosti komisie za r. 1972; zoznam členov komisie.
2378CII/18b1973636
Komisia pre propagáciu a tlač
Plán práce na 2. polrok 1973; správa o činnosti komisie za r. 1973.
2379CII/18b1974636
Komisia pre propagáciu a tlač
Menovacie dekréty členov komisie; dodatok k pracovnému rozboru tlačového oddelenia za 1. polrok 1974; kontrolná správa o činnosti komisie; dodatok ku kontrolnej správe o činnosti komisie.
2380CII/18b1975636
Komisia pre propagáciu a tlač
Menovacie dekréty členov komisie; zoznam členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1975; zápisnice zo zasadania komisie.
2381CII/18b1976636
Komisia pre propagáciu a tlač
Správa o činnosti komisie za r. 1976.
2382CII/18b1977636
Komisia pre propagáciu a tlač
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1977.
2383CII/18b1979636
Komisia pre propagáciu a tlač
Zápisnice zo zasadaní komisie z 9.I., 20.III., 10.IV., 30.X. a 11.XII.; správa o činnosti komisie za r. 1979.
2384CII/18b1980636
Komisia pre propagáciu a tlač
Zápisnica zo zasadania komisie z 15.I.; plán činnosti komisie na r. 1980; správa o činnosti komisie za r. 1979–1980.
2385CII/18b1982636
Komisia pre propagáciu a tlač
Správa o činnosti komisie za r. 1982.
2386CII/18b1988636
Komisia pre propagáciu a tlač
Zoznam členov komisie.
2387CII/18b1966636
Komisia pre riešenie otázky vývojových dielní v SAV
Menovanie komisie Predsedníctva SAV.
2388CII/18b1976636
Komisia pre rozpracovanie uznesení a záverov XV. zjazdu KSČ v podmienkach SAV
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; konkrétne námety k rozpracovaniu záverov XV. zjazdu KSČ v SAV.
2389CII/18b1971636
Komisia pre rozpracovanie záverov a uznesení XIV. zjazdu KSČ v podmienkach SAV
Zápisnice zo zasadaní komisie z 8.VII., 13.VII. a 22.X.; menovacie dekréty členov komisie; podkladové materiály pre referát tajomníka ÚV KSČ M. Hruškoviča.
2390CII/18b1972636
Komisia pre rozpracovanie záverov a uznesení XIV. zjazdu KSČ v podmienkach SAV
Ukončenie činnosti komisie; uvoľňovacie dekréty členov.
2391CII/18b1978636
Komisia pre rozpracovanie uznesení vlády SSR
Správa o činnosti komisie.
2392CII/18b1972636
Komisia pre rozpracovanie záverov októbrového pléna ÚV KSČ...
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2393CII/18b1971636
Komisia pre rozvoj súťažného hnutia „Každý po socialisticky“
Zoznam členov komisie.
2394CII/18b1972636
Komisia pre rozvoj súťažného hnutia „Každý po socialisticky“
Zoznam členov komisie; zmeny v zložení komisie; menovacie dekréty členov komisie; informatívna správa o rozvoji iniciatívy pracujúcich a súťažného hnutia „Každý po socialisticky“.
2395CII/18b1973636
Komisia pre rozvoj súťažného hnutia „Každý po socialisticky“
Správa o činnosti za r. 1973.
2396CII/18b1974636
Komisia pre rozvoj súťažného hnutia „Každý po socialisticky“
Uvoľňovací dekrét člena komisie; zápisnice zo zasadaní komisie; správa o rozvoji súťažného hnutia v SAV za 1. polrok 1974; zabezpečenie rozvoja iniciatívy pracujúcich na pracoviskách SAV; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2397CII/18b1975637
Komisia pre rozvoj súťažného hnutia „Každý po socialisticky“
Zápisnice zo zasadaní komisie; úvodná časť k správe o vyhodnotení súťažného hnutia; osnovy k vyhodnoteniu súťažného hnutia; správa o činnosti komisie za r. 1975; návrh na udelenie verejného uznania Predsedníctva SAV a Predsedníctva OZ pracovníkov školstva a vedy.
2398CII/18b1976637
Komisia pre rozvoj súťažného hnutia „Každý po socialisticky“
Zápisnice zo zasadaní komisie; vyhodnotenie výsledkov súťažného hnutia za r. 1975.
2399CII/18b1954637
Komisia pre schválenie systemizačných návrhov
Menovacie dekréty členov komisie.
2400CII/18b1976637
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Zriadenie komisie; menovacie dekréty členov komisie; vyhodnotenie súťažného hnutia za 1. polrok 1976; zápisnice zo zasadania komisie; správa o činnosti komisie za r. 1976; správy pracovísk o socialistickej súťaži a racionalizačnom hnutí na pracoviskách.
2401CII/18b1977637
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Vyhodnotenie súťažného hnutia na ÚP SAV za r. 1976; vyhodnotenie súťažného hnutia na oddeleniach SAV; zápisnice a materiály zo zasadaní komisie; hodnotenie pracovnej iniciatívy k 60. výročiu VOSR za 1. polrok 1977; pokyny k oceneniu iniciatívy pracujúcich; správa o činnosti komisie za r. 1977.
2402CII/18b1978637
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Záznamy zo zasadaní komisie; vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich v SAV v r. 1977; menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; komplexné racionalizačné brigády v SAV.
2403CII/18b1979637
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2404CII/18b1980637
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Správa o činnosti komisie za r. 1980.
2405CII/18b1982637
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie.
2406CII/18b1983638
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2407CII/18b1985638
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Žiadosť o vyhodnotenie správy o činnosti komisie za jednotlivé oddelenia vied.
2408CII/18b1988638
Komisia pre socialistickú súťaž a racionalizačné hnutie
Zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov.
2409CII/18b1979638
Komisia pre spoluprácu SAV na koncepcii rozvoja vysokých škôl
Správa o činnosti komisie.
2410CII/18b1972638
Komisia pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne
Oznámenie o ukončení členstva v komisii.
2411CII/18b1981638
Komisia pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne
Návrh na nové zloženie komisie.
2412CII/18b1985638
Komisia pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne
Menovacie dekréty členov komisie.
2413CII/18b1986638
Komisia pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne
Menovanie predsedu komisie; štatút komisie a pripomienky k nemu.
2414CII/18b1987638
Komisia pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne
Žiadosť o uvoľnenie z členstva v komisii; pozvanie a materiály na zasadania komisie.
2415CII/18b1988638
Komisia pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2416CII/18b1959638
Komisia pre stavebníctvo
Pozvánky na zasadania komisie; zoznam členov komisie k vyplateniu honorára.
2417CII/18b1957638
Komisia pre strojárenstvo a elektrotechniku
Záznamy zo zasadaní komisie.
2418CII/18b1958638
Komisia pre televíziu
Návrh na zriadenie komisie.
2419CII/18b1964638
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; dočasný štatút komisie; záznam zo zasadania komisie; metodické podklady pre rozpracovanie kritérií, koncepcie a úloh komplexných problémov vedy pri tvorbe životného prostredia.
2420CII/18b1965638
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Návrh koncepcie vedeckých problémov komplexnej tvorby životného prostredia; správa o činnosti komisie za r. 1964.
2421CII/18b1966638
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Návrh nového zloženia komisie; menovacie dekréty členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie.
2422CII/18b1967639
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Správa o činnosti komisie za r. 1966; pozvanie, cieľ a zameranie sympózia – teoretické problémy biologického výskumu krajiny; návrh na udelenie odmien členom komisie; zápisnice zo zasadaní redakčnej rady časopisu Životné prostredie; zápisnice zo zasadaní komisie.
2423CII/18b1968639
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Stanovisko komisie k problému exhalátov v oblasti Košíc; návrh komisie na rozvoj výchovy odborníkov v oblasti teórie a tvorby životného prostredia; správa o činnosti komisie za r. 1967; stanovisko komisie k zabezpečeniu tvorby a ochrany životného prostredia v SR; zápisnica z redakčnej rady časopisu Životné prostredie.
2424CII/18b1969639
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Organizačné zmeny v komisii; správa o činnosti komisie za r. 1968; správa o činnosti komisie za r. 1969.
2425CII/18b1970639
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Stanovisko komisie k biologickému plánu krajiny; plán hlavných úloh komisie; zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zápisnica zo zasadania komisie; zásady metodiky usmerňovania tvorby a ochrany životného prostredia.
2426CII/18b1971639
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Pripomienky členov komisie k Zásadám metodiky usmerňovania tvorby a ochrany životného prostredia; zápisnice zo zasadaní komisie; referát o životnom prostredí na konferencii OSN; správa predsedu komisie o priebehu prieskumu a rozsahu angažovanosti pracovísk SAV pri tvorbe životného prostredia; správa o činnosti komisie za r. 1971; zápisnica z obhliadky Domova vedeckých pracovníkov v súvislosti s dostavbou zámku a funkčného využitia bývalej kaplnky a kolkárne pre stálu výstavu miestnych archeologických nálezov Archeologického ústavu SAV.
2427CII/18b1972639
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Pripomienky SAV k zásadám metodiky usmerňovania tvorby a ochrany životného prostredia; záznamy zo zasadania komisie zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; dočasný štatút komisie; požiadavky Ministerstva výstavby a techniky a Rady vlády SSR pre životné prostredie o zameranie výskumu v oblasti životného prostredia; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2428CII/18b1973639
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Zápisnice zo zasadania komisie; projekt ustálenia koncepcie a obsahu problematiky životného prostredia a jeho základných pojmov; návrh na vytvorenie zboru expertov pre problematiku životného prostredia pri SAV; zabezpečenie základného výskumu v oblasti životného prostredia v rámci SAV; návrh zmien v činnosti komisie.
2429CII/18b1974640
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; materiály a zápisnice zo zasadaní komisie; stanovisko komisie ku koncepcii rozvoja cementárenskej výroby v SSR do r. 1990; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2430CII/18b1975640
Komisia pre tvorbu životného prostredia
Návrh na riešenie teoretických a riadiacich otázok problematiky tvorby životného prostredia; záznam zo schôdze vedúcich pracovníkov SAV zameraných na riešenie problematiky životného prostredia; návrh na reorganizáciu komisie; menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1975.
2431CII/18b1976640
Komisia pre životné prostredie
Zápisnice zo zasadaní komisie; správa o činnosti komisie za r. 1976.
2432CII/18b1977640
Komisia pre životné prostredie
Správa o činnosti komisie za r. 1977.
2433CII/18b1978640
Komisia pre životné prostredie
Zefektívnenie využitia vedy – integrované medzivedné riešenie problematiky životného prostredia; zefektívnenie podielu geovied na riešení problematiky životného prostredia.
2434CII/18b1979640
Komisia pre životné prostredie
Správa o súčasnom stave zabezpečovania čistoty ovzdušia na jednotlivých stupňoch národných výborov; správa k „Zásadám pre vypracovanie pokynov pre stavbu sídiel pre rekreačné účely v SSR“; stanovisko k súhrnnej správe k zákonu o vodách; stanovisko k správe o situácii v zabezpečovaní odlučovacej techniky; stanovisko ku koncepcii a súboru opatrení na ochranu a zlepšenie životného prostredia v Bratislave; integrované medzivedné riešenie problematiky životného prostredia; správa o činnosti komisie za r. 1979; menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie.
2435CII/18b1980640
Komisia pre životné prostredie
Návrh na cieľový projekt základného výskumu v oblasti životného prostredia; správa o činnosti komisie za r. 1980.
2436CII/18b1981640
Komisia pre životné prostredie
Ťažiskové problémy komisie riešené v r. 1981; realizácie koncepcie SAV o ochrane a tvorbe životného prostredia; zápisnica zo zasadania komisie z 27.V.; návrh pokynov na uplatňovanie ochrany prírody pri príprave a prevádzke rekreačných zariadení; podklady za SAV k prehodnoteniu a aktualizácii súhrnnej koncepcie starostlivosti o životné prostredie do r. 2000; zápisnica zo zasadania komisie z 30.XI.; správa o činnosti komisie za r. 1981.
2437CII/18b1982640
Komisia pre životné prostredie
Stanovisko komisie k súhrnnej koncepcii starostlivosti o životné prostredie v SSR do r. 2000; správa o činnosti SAV na úseku životného prostredia; zápisnica zo zasadania komisie z 26.IV.; zápisnica zo zasadania komisie z 18.XI.; návrh na udelenie odmien členom komisie; stanovisko SAV ku koncepcii starostlivosti o životné prostredie v Bratislave; správa o činnosti komisie za r. 1982.
2438CII/18b1983641
Komisia pre životné prostredie
Návrh na zmeny v komisii; metodika a systém vyhodnocovania súhrnnej koncepcie starostlivosti o životné prostredie v SSR; menovacie dekréty členov komisie; plán a úlohy komisie v r. 1983; zápisnica zo zasadania komisie z 22.IV.; správa o vybraných problémoch ochrany prírody Národného parku Nízke Tatry; zápisnica zo zasadania komisie z 1.XII.; správa o činnosti komisie za r. 1983.
2439CII/18b1984641
Komisia pre životné prostredie
Informácia o plnení uznesenia vlády SSR č. 354 o aktualizovanej koncepcii tvorby a ochrany životného prostredia v Bratislave; správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 100 zo dňa 31.III.; zápisnica zo zasadania komisie z 18.IV.; stanovisko k ďalšiemu rozvoju hlavného mesta SSR Bratislavy; návrh odmien členom komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 30.XI.
2440CII/18b1985641
Komisia pre životné prostredie
Správa o činnosti komisie za r. 1984; zápisnica zo zasadania komisie z 26.II.; informácia o plnení uznesenia vlády SSR č. 100 z 31.III.1982; stanovisko k ďalšiemu rozvoju hlavného mesta SSR Bratislavy; stanovisko k návrhu koncepcie rozvoja Chemických závodov J. Dimitrova v Bratislave do r. 1995; životné prostredie a úloha vedy pri jeho tvorbe; pripomienky k materiálu pre zjazd KSS za oblasť životného prostredia; dopracovanie „hlavných úloh ku skvalitňovaniu tvorby a ochrany životného prostredia v Bratislave“; správa k návrhu doplnku smerného územného plánu Bratislavy; stanovisko ku skrátenému návrhu Doplnku...; zápisnica zo zasadania komisie z 4.IX.; pripomienky k „Návrhu nariadenia vlády SSR o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku“; zapojenie ČSAV do systému GEOMON; návrh na udelenie odmien členom komisie; správa o činnosti komisie za r. 1985.
2441CII/18b1986641
Komisia pre životné prostredie
Zápisnice zo zasadaní komisie z 5.VI. a 9.X.; požiadavka SAV Ministrovi kultúry a podpredsedovi vlády SSR o vyslaní zástupcu na poradu o otázkach geofondu SSR.
2442CII/18b1987641
Komisia pre životné prostredie
Zápisnica zo zasadania komisie z 24.II.; návrh odvetvovej starostlivosti o životné prostredie v SAV; biologické aspekty tvorby a ochrany životného prostredia Bratislavy; zápisnica zo zasadania z 3.XII.
2443CII/18b1988641
Komisia pre životné prostredie
Zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov; zápisnica zo zasadania komisie z 29.IX.
2444CII/18b1989641
Komisia pre životné prostredie
Zápisnica zo zasadania komisie z 3.V.
2445CII/18b1959641
Komisia pre udeľovanie odmien SAV
Menovacie dekréty členov komisie.
2446CII/18b1955641
Komisia pre územné plánovanie
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; požiadavky komisie na zaradenie konkrétnych úloh do plánu vedeckých a výskumných úloh.
2447CII/18b1956641
Komisia pre územné plánovanie
Požiadavka predsedu komisie o vypracovanie posudku k analýze technickej schémy východného Slovenska.
2448CII/18b1958641
Komisia pre územné plánovanie
Zápis zo zasadania komisie z 13.III.; správa o činnosti komisie za r. 1957.
2449CII/18b1959641
Komisia pre územné plánovanie
Zápis zo zasadania komisie z 2.IV.; správa k smernému územnému plánu mesta Košice.
2450CII/18b1960641
Komisia pre územné plánovanie
Zápis zo zasadania komisie z 19.II.
2451CII/18b1968642
Komisia pre vedecké informácie
Zriadenie komisie a menovacie dekréty členov komisie; zápis zo zasadania komisie; organizačný poriadok komisie.
2452CII/18b1969642
Komisia pre vedecké informácie
Správa o činnosti komisie za r. 1968; plán úloh komisie na r. 1969; organizačný poriadok komisie; menovací dekrét člena komisie.
2453CII/18b1970642
Komisia pre vedecké informácie
Správa o činnosti komisie za r. 1969; zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2454CII/18b1971642
Komisia pre vedecké informácie
Návrh na rozšírenie komisie.
2455CII/18b1972642
Komisia pre vedecké informácie
Správa o činnosti komisie za r. 1971 a plán činnosti na r. 1972; zápisnice zo zasadaní komisie; zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2456CII/18b1973642
Komisia pre vedecké informácie
Návrh na inováciu činnosti komisie.
2457CII/18b1974642
Komisia pre vedecké informácie
Uvoľňovacie dekréty členov komisie.
2458CII/18b1959642
Komisia pre vedecké pracoviská
Menovacie dekréty členov komisie.
2459CII/18b1953642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2460CII/18b1954642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Menovacie dekréty členov komisie.
2461CII/18b1955642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Návrhy na doplnenie členov komisie; návrh na schválenie pracoviska vytvoreného pri subkomisii komisie.
2462CII/18b1956642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Žiadosť o osamostatnenie rozpočtu na r. 1957; žiadosť komisie ÚP SAV o zaujatie stanoviska k návrhu na spoluprácu s ostatnými akadémiami podunajských štátov.
2463CII/18b1957642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Správa o činnosti komisie za r. 1956; zdravotnícke problémy pri plánovaní hydrotechnických stavieb na Dunaji a Žitnom ostrove; žiadosti komisie o dodávky stavebnej techniky.
2464CII/18b1958642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Zápisnica zo zasadania komisie z 27.I.; správa o činnosti komisie za r. 1957.
2465CII/18b1959642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Menovacie dekréty členov komisie.
2466CII/18b1960642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Zápisnice zo zasadaní komisie z 26.II., 21.IV. a 9.IX.
2467CII/18b1961642
Komisia pre vodné dielo na Dunaji
Zápisnice zo zasadaní komisie z 15.III. a 12.IV.
2468CII/18b1960642
Komisia pre vodné hospodárstvo
Stanovisko k zmenenému projektu československo-rakúskeho vodného diela Wolfstahl.
2469CII/18b1963642
Komisia pre vodné hospodárstvo
Správa o činnosti komisie; návrh na zrušenie komisie.
2470CII/18b1964642
Komisia pre vodné hospodárstvo
Oznámenie o zrušení komisie.
2471CII/18b1965642
Komisia pre vodné hospodárstvo
Zriadenie komisie; zoznam členov komisie; organizačný poriadok komisie.
2472CII/18b1971642
Komisia pre voľby do zastupiteľských orgánov
Plán politicko-organizačného zabezpečenia volieb; plán akcií SAV v predvolebnom období.
2473CII/18b1976643
Komisia pre voľby do zastupiteľských orgánov
Zoznam členov komisie; informácia o priebehu predvolebnej činnosti v SAV; zápisnice zo zasadaní komisie; menovacie dekréty členov komisie; účasť pracovísk SAV v predvolebnom období.
2474CII/18b1958643
Komisia pre „Východoslovenskú nížinu“
Návrh na zriadenie komisie.
2475CII/18b1954643
Komisia pre výchovu ašpirantov
Zoznam členov komisie.
2476CII/18b1978643
Komisia pre vypracovanie opatrení na skvalitnenie a sprogresívnenie urbanistickej a architektonickej tvorby v SSR
Menovacie dekréty členov komisie.
2477CII/18b1963643
Komisia pre vypracovanie Stanov SAV
Návrh na zriadenie komisie.
2478CII/18b1978643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Zriadenie komisie; zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2479CII/18b1979643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2480CII/18b1980643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Správa o činnosti komisie za r. 1980.
2481CII/18b1981643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Správa zo zasadania Stálej pracovnej skupiny pre automatizáciu vedeckých výskumov.
2482CII/18b1983643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2483CII/18b1984643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Správa o činnosti komisie za r. 1984.
2484CII/18b1987643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Záznam zo zasadania komisie z 18.XI.
2485CII/18b1988643
Komisia pre výskum a vývoj v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie vedeckých experimentov
Zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1988.
2486CII/18b1967643
Komisia pre výskum dreva
Návrh na zriadenie komisie; stanoviská pracovísk k zriadeniu komisie; správa o súčasnom stave a perspektívach základného výskumu dreva.
2487CII/18b1968644
Komisia pre výskum dreva
Návrh na schválenie celoštátnej pôsobnosti komisie; dočasný organizačný a rokovací poriadok komisie; zloženie členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; koncepcia výskumného smeru fyzikálne vlastnosti dreva; žiadosti rezortov a vysokých škôl o zaradenie úloh do výskumných plánov; zápisnice a materiály zo zasadaní komisie z 29.II. a 2.X.; záznam zo zasadania predsedníctva komisie zo 16.XII.; správa o činnosti komisie za r. 1968.
2488CII/18b1969644
Komisia pre výskum dreva
Plán úloh komisie na r. 1969; zápisnica z rozšíreného predsedníctva komisie z 13.I.; zápisnica zo zasadania metodickej komisie pre výskumnú úlohu o výskume dreva (VII-01/5e); zápisnica zo zasadania pléna komisie z 11.IV.; príprava československo-švédskeho sympózia o výskume a využití dreva; zápisnica zo zasadania predsedníctva komisie zo 16.IX.; návrh programu štátnej technickej politiky pre komplexné využitie dreva; zápisnica z plenárneho zasadania komisie zo 17.XII.; správa o činnosti komisie za r. 1969.
2489CII/18b1970644
Komisia pre výskum dreva
Plán činnosti komisie v r. 1970; informácia o konaní československo-švédskeho sympózia o výskume a využití dreva; odvolacie a menovacie dekréty členov komisie.
2490CII/18b1971644
Komisia pre výskum dreva
Návrhy na zmeny v členstve komisie.
2491CII/18b1972644
Komisia pre výskum dreva
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1971; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2492CII/18b1973644
Komisia pre výskum dreva
Správa o činnosti komisie za r. 1973.
2493CII/18b1974644
Komisia pre výskum dreva
Uvolňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r.1974.
2494CII/18b1975644
Komisia pre výskum dreva
Správa o činnosti komisie za r. 1975; žiadosť predsedu komisie o zaslanie stanoviska k návrhu na zrušenie komisie.
2495CII/18b1976644
Komisia pre výskum dreva
Nové zloženie komisie; odvolacie a menovacie dekréty členov komisie; návrh štatútu komisie; správa o činnosti a ďalšom zameraní komisie.
2496CII/18b1977644
Komisia pre výskum dreva
Štatút komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 26.IV.; správa o činnosti komisie za r. 1977.
2497CII/18b1979644
Komisia pre výskum dreva
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2498CII/18b1980644
Komisia pre výskum dreva
Správa o činnosti komisie za r. 1980.
2499CII/18b1983644
Komisia pre výskum dreva
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2500CII/18b1985644
Komisia pre výskum dreva
Zmena v členstve komisii.
2501CII/18b1988644
Komisia pre výskum dreva
Zrušenie komisie; odvolacie dekréty členov komisie.
2502CII/18b1976644
Komisia pre výskum národností
Zriadenie komisie; menovacie dekréty členov komisie; návrh štatútu komisie.
2503CII/18b1977645
Komisia pre výskum národností
Koncepcia komisie; zápisnica zo zasadania komisie z 26.X.; správa o innosti komisie.
2504CII/18b1978645
Komisia pre výskum národností
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2505CII/18b1979645
Komisia pre výskum národností
Menovací dekrét predsedu komisie; správa o činnosti komisie za r. 1979.
2506CII/18b1983645
Komisia pre výskum národností
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2507CII/18b1987645
Komisia pre výskum národností
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2508CII/18b1988645
Komisia pre výskum národností
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2509CII/18b1986645
Komisia pre výskum otázok mieru a odzbrojenia
Zriadenie komisie; menovacie dekréty členov komisie; návrh na predsedu komisie.
2510CII/18b1954645
Komisia pre výskum Slovenského národného povstania
Menovacie dekréty členov komisie.
2511CII/18b1985645
Komisia pre výstavnícku činnosť
Návrh na zriadenie komisie.
2512CII/18b1988645
Komisia pre výstavnícku činnosť
Menovacie dekréty členov komisie.
2513CII/18b1989645
Komisia pre výstavnícku činnosť
Zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2514CII/18b1957645
Komisia pre využitie jadrových reakcií vo výskume
Oznam o menovaní a zrušení komisie.
2515CII/18b1976645
Komisia pre zabezpečenie osláv 25. výročia vzniku SAV
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2516CII/18b1977645
Komisia pre zabezpečenie osláv 25. výročia vzniku SAV
Zápisnice zo zasadan9 komisie z 12.I., 14.VI., 4.X. a 7.XII.
2517CII/18b1978645
Komisia pre zabezpečenie osláv 25. výročia vzniku SAV
Ukončenie činnosti komisie; odvolacie dekréty členov.
2518CII/18b1973645
Komisia pre zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek (SI)
Zriadenie komisie; správa o činnosti komisie za r. 1973.
2519CII/18b1974645
Komisia pre zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek (SI)
Zoznam členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2520CII/18b1975645
Komisia na zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek (SI)
Správa o činnosti komisie za r. 1975.
2521CII/18b1976645
Komisia na zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek (SI)
Správa o činnosti komisie za r. 1976.
2522CII/18b1977645
Komisia na zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek (SI)
Správa o činnosti komisie za r. 1977.
2523CII/18b1979645
Komisia na zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek (SI)
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2524CII/18b1982645
Komisia na zabezpečenie prechodu na medzinárodnú sústavu jednotiek (SI)
Správa o činnosti komisie za r. 1982.
2525CII/18b1976645
Komisia pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1976.
2526CII/18b1977645
Komisia pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Úlohy SAV pri ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy; záznam zo zasadania komisie z 24.I.; záznam z rokovania Koordinačnej komisie vlády SSR pre postupnú realizáciu Projektu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy; záznam zo zasadania komisie zo 6.VI.; správa o činnosti komisie za r. 1977.
2527CII/18b1979645
Komisia na zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Správa o činnosti komisie za r. 1979.
2528CII/18b1980645
Komisia pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Správa o činnosti komisie za r. 1980; program ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy.
2529CII/18b1983645
Komisia pre zabezpečenie programu realizácie ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Zoznam členov komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; pripomienky k programu komunistickej výchovy žiakov stredných škôl a gymnázií; zápisnica zo zasadania komisie; dohoda Ministerstva školstva a SAV o konkretizácií spolupráce na úseku základných a stredných škôl.
2530CII/18b1985645
Komisia pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Žiadosť predsedu komisie o vypracovanie správy na vybraných pracoviskách o výsledkoch spolupráce s rezortom školstva.
2531CII/18b1988645
Komisia pre zabezpečenie realizácie programu ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy
Odvolacie dekréty členov komisie.
2532CII/18b1966645
Komisia pre zahraničné styky
Zriadenie komisie; zápisnice zo zasadaní komisie.
2533CII/18b1970645
Komisia pre zahraničné styky
Menovacie dekréty členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie.
2534CII/18b1971646
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie; pokyny pre prípravu a vykonávanie vedeckých stykov so zahraničím; previerka členstva v zahraničných organizáciách.
2535CII/18b1972646
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie; menovacie a uvolňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1972.
2536CII/18b1973646
Komisia pre zahraničné styky
Materiály a zápisnice zo zasadaní komisie; hodnotenie zahraničných štipendijných pobytov za r. 1972; materiály zo zasadaní medzirezortnej komisie pre stáže a štipendiá; správa o činnosti komisie za r. 1973.
2537CII/18b1974646
Komisia pre zahraničné styky
Menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; zápisnice a materiály zo zasadaní komisie; materiály zo zasadaní medzirezortnej komisie pre stáže a štipendiá; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2538CII/18b1975647
Komisia pre zahraničné styky
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie.
2539CII/18b1976647
Komisia pre zahraničné styky
Materiály a zápisnice zo zasadaní komisie; správa o činnosti komisie za r. 1976.
2540CII/18b1977647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie.
2541CII/18b1978647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2542CII/18b1979647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnica zo zasadania komisie; správa o činnosti komisie za r. 1979.
2543CII/18b1980647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2544CII/18b1981647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2545CII/18b1982647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2546CII/18b1983647
Komisia pre zahraničné styky
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie.
2547CII/18b1984647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2548CII/18b1985647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2549CII/18b1986647
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2550CII/18b1987647
Komisia pre zahraničné styky
Materiály a zápisnice zo zasadaní komisie.
2551CII/18b1988648
Komisia pre zahraničné styky
Menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zápisnica a materiály zo zasadania komisie.
2552CII/18b1989648
Komisia pre zahraničné styky
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie.
2553CII/18b1964648
Komisia pre zracionalizovanie administratívnych prác v SAV
Záznam zo zasadania komisie.
2554CII/18b1959648
Koordinačná komisia pre odbor ekonómie a práva
Záznam zo zasadania komisie.
2555CII/18b1961648
Koordinačná komisia pre výskum biologických a zdravotníckych problémov v oblasti Východoslovenských železiarní
Zoznam členov komisie.
2556CII/18b1959648
Koordinačná komisia pre výskum v biológii a zdravotníctve na Slovensku
Záznam zo zasadania komisie.
2557CII/18b1953648
Mzdová komisia
Menovanie zástupcov do komisie.
2558CII/18b1954648
Mzdová komisia
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2559CII/18b1955648
Mzdová komisia
Zápisnice zo zasadaní komisie; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie.
2560CII/18b1961648
Mzdová komisia
Menovacie dekréty členov komisie.
2561CII/18b1962648
Mzdová komisia
Odvolacie dekréty členov komisie.
2562CII/18b1976648
Mzdová komisia
Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí pre poskytovanie odmien pracovníkom štátnej správy a niektorých rozpočtových organizácií.
2563CII/18b1977648
Mzdová komisia
Poslanie a úlohy mzdovej komisie; nomenklatúra funkcií a základných platov pre pracovníkov výkonného aparátu SAV.
2564CII/18b1978648
Mzdová komisia
Súhrnný prehľad záväzných systemizačných ukazovateľov na r. 1978; zápisnice zo zasadaní komisie.
2565CII/18b1979648
Mzdová komisia
Funkčné a platové zaradenie pracovníkov ÚP SAV k 1.I.1979; zápisnice zo zasadaní mzdovej komisie.
2566CII/18b1980648
Mzdová komisia
Zásady systemizácie pre ústredné orgány a rozpočtové a príspevkové organizácie priamo riadené ústrednými orgánmi na r. 1981–1985; záznamy zo zasadaní komisie; zhodnotenie činnosti komisie.
2567CII/18b1981648
Mzdová komisia
Záznamy zo zasadaní komisie.
2568CII/18b1982648
Mzdová komisia
Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR o odmeňovaní hlavných kontrolórov; zápisnica zo zasadania komisie.
2569CII/18b1983648
Mzdová komisia
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2570CII/18b1984648
Mzdová komisia
Záznam zo zasadania komisie.
2571CII/18b1985648
Mzdová komisia
Zápisnice zo zasadaní komisie; návrh na zmenu v zložení komisie.
2572CII/18b1986648
Mzdová komisia
Záznam zo zasadania komisie.
2573CII/18b1987648
Mzdová komisia
Záznam zo zasadania komisie; organizačný a rokovací poriadok komisie; poslanie a úlohy komisie.
2574CII/18b1988648
Mzdová komisia
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2575CII/18b1989648
Mzdová komisia
Funkčné a platové zaradenie pracovníkov ÚP SAV k 1.VIII.1989.
2576CII/18b1957649
Odborná komisia pre baníctvo a hutníctvo
Menovacie dekréty členov komisie; návrh siete výskumných ústavov zaoberajúcich sa baníctvom a hutníctvom.
2577CII/18b1958649
Odborná komisia pre baníctvo a hutníctvo
Stanovisko komisie k uzneseniam ÚV KSS; oznámenie komisie o prerokovaní zoznamu úloh vedeckého výskumu Povereníctva miestnych palív; záznamy z porady komisie.
2578CII/18b1959649
Odborná komisia pre biológiu a zdravotníctvo
Návrh na schválenie komisie; rozhodnutie akademika Šišku o reorganizácii komisie pre biologické a lekárske vedy.
2579CII/18b1958649
Odborná komisia pre elektrotechniku a energetiku
Zoznam členov komisie; záznam z porady komisie.
2580CII/18b1959649
Odborná komisia pre elektrotechniku
Zoznam členov komisie.
2581CII/18b1960649
Odborná komisia pre elektrotechniku
Záznam zo zasadania komisie.
2582CII/18b1960649
Odborná komisia pre ekonómiu a právo
Návrh na udelenie odmien členom komisie.
2583CII/18b1957649
Odborná komisia pre geológiu
Pozvanie na zasadanie komisie.
2584CII/18b1958649
Odborná komisia pre geológiu
Zmena zloženia komisie; záznam zo zasadania komisie; zoznam členov komisie.
2585CII/18b1960649
Odborná komisia pre geológiu
Zápisnica zo zasadania komisie; zmeny v členstve komisie.
2586CII/18b1960649
Odborná komisia pre hutníctvo
Žiadosť komisie rezortným ústavom o zaslanie podkladov o pracoviskách; uznesenia zo zasadania komisie.
2587CII/18b1957649
Odborná komisia pre chémiu
Návrh na zloženie členov v komisii; záznam z porady predsedov odborných komisií; záznamy zo zasadaní komisie; návrh na školenie vedeckých pracovníkov v oblasti chémie; návrh dlhodobého plánu rozvoja výskumu a farmaceutickej výroby na Slovensku; menovanie M. Gregora členom komisie.
2588CII/18b1958649
Odborná komisia pre chémiu
Zoznam členov komisií; zápisnice zo zasadaní komisie.
2589CII/18b1959649
Odborná komisia pre chémiu
Zápisnica zo schôdze komisie.
2590CII/18b1960649
Odborná komisia pre chémiu
Prezenčné listiny zo zasadaní komisie.
2591CII/18b1957649
Odborná komisia pre matematiku a fyziku
Menovacie dekréty členov komisie.
2592CII/18b1958649
Odborná komisia pre matematiku a fyziku
Zoznam členov komisie.
2593CII/18b1957649
Odborná komisia pre odbor ekonómie, filozofie a histórie, jazykovedy a literatúry
Dočasná organizácia odborových komisií pri SAV; zoznam členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie.
2594CII/18b1958649
Odborná komisia pre odbor ekonómie, filozofie a histórie, jazykovedy a literatúry
Prezenčné listiny zo zasadaní komisie.
2595CII/18b1956649
Odborná komisia pre poľnohospodárstvo
Organizácia rezortného výskumu v lesníctve na Slovensku.
2596CII/18b1957649
Odborná komisia pre poľnohospodárstvo
Menovanie členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie.
2597CII/18b1958649
Odborná komisia pre poľnohospodárstvo
Zápisnice zo zasadaní komisie; návrh na rozšírenie členstva v komisii o 4 zástupcov Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
2598CII/18b1957649
Odborná komisia pre stavebníctvo
Súhlas so zmenou člena v komisii.
2599CII/18b1958649
Odborná komisia pre stavebníctvo
Zmeny v členstve komisie.
2600CII/18b1960649
Odborná komisia pre stavebníctvo
Pozvánka na zasadanie komisie; žiadosť komisie rezortom o poskytnutie informácii o výstavbe Východoslovenských železiarní.
2601CII/18b1957649
Odborná komisia pre strojárenstvo
Zápisnica zo schôdze komisie; zmena v členstve komisie.
2602CII/18b1958649
Odborná komisia pre strojárenstvo
Zoznam členov komisie; návrh na organizačné členenie komisie; zápisnica zo zasadania komisie; menovanie členov komisie.
2603CII/18b1959650
Odborná komisia pre strojárenstvo
Zápisnice zo zasadaní komisie; zoznam členov komisie; rozbor situácie vo výskume technológie obrábania.
2604CII/18b1960650
Odborná komisia pre strojárenstvo
Zápisnice zo zasadaní komisie; žiadosť komisie rezortným pracoviskám o zaslanie podkladov o výskumnej činnosti; návrhy na rozšírenie členstva v komisii.
2605CII/18b1959650
Odborná komisia pre vodné hospodárstvo
Podkladový materiál o vedecko-výskumných pracoviskách v odbore vodného hospodárstva; pripomienky k dokumentu „sieť výskumných pracovísk v odbore vodného hospodárstva“.
2606CII/18b1960650
Odborná komisia pre vodné hospodárstvo
Prezenčné listiny zo zasadania komisie.
2607CII/18b1957650
Odborná komisia pre vodné hospodárstvo a stavebníctvo
Zoznam členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie; plán výskumných úloh rezortných pracovísk; perspektívny plán siete výskumných pracovísk v stavebníctve na Slovensku do r. 1960–1965.
2608CII/18b1958650
Odborná komisia pre vodné hospodárstvo a stavebníctvo
Zápisnice zo zasadaní komisie; zoznam členov komisie; hlavné smery výskumu v odbore vodné hospodárstvo a stavebníctvo.
2609CII/18b1957650
Odborná komisia pre výskum dreva, celulózy a umelých vlákien
Zloženie členov komisie; dočasná organizácia odborných komisií pri SAV; zápisnice zo zasadaní komisie.
2610CII/18b1958650
Odborná komisia pre drevo, celulózu a umelé vlákna
Zápisnice zo zasadaní komisie.
2611CII/18b1957650
Odborná komisia pre zdravotníctvo
Zoznam členov komisie; zápisnice zo zasadaní komisie; plány výskumných kľúčových úloh rezortných pracovísk.
2612CII/18b1958650
Odborná komisia pre zdravotníctvo
Zápisnica zo zasadania komisie.
2613CII/18b1959650
Odborná komisia pre zdravotníctvo
Oznam o zasadaní komisie.
2614CII/18b1968650
Operatívna skupina pre vypracovanie návrhu na odstránenie prvkov a metód v riadení SAV
Zoznam členov skupiny; správa o činnosti skupiny.
2615CII/18b1969650
Operatívna skupina pre vypracovanie návrhu na odstránenie prvkov a metód v riadení SAV
Správa o plnení uznesení skupiny.
2616CII/18b1964651
Pracovná skupina pre prípravu novej koncepcie spoločenských vied
Menovacie dekréty členov skupiny.
2617CII/18b1972651
Pracovná skupina pre racionalizáciu riadenia a a organizácie SAV
Pracovný plán skupiny na 4. štvrťrok 1972.
2618CII/18b1968651
Pracovná skupina pre vypracovanie plánu spolupráce s Maticou slovenskou
Vytvorenie pracovnej skupiny; zoznam členov skupiny.
2619CII/18b1978651
Právnická terminologická komisia
Zriadenie komisie; menovacie dekréty členov komisie.
2620CII/18b1979651
Právnická terminologická komisia
Správa o činnosti komisie za r. 1978–1979.
2621CII/18b1980651
Právnická terminologická komisia
Správa o činnosti komisie za r. 1980.
2622CII/18b1974651
Prípravný výbor pre zabezpečenie výroby unikátnych prístrojov
Zápisnica zo zasadania výboru.
2623CII/18b1988651
Prípravný výbor účasti SAV pri príležitosti 400. výročia narodenia J. A. Komenského
Zoznam členov výboru; menovacie dekréty členov výboru.
2624CII/18b1989651
Prípravný výbor účasti SAV pri príležitosti 400. výročia narodenia J. A. Komenského
Menovacie dekréty členov výboru.
2625CII/18b1970651
Racionalizačná komisia
Zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; námet na 1. schôdzku komisie.
2626CII/18b1971651
Racionalizačná komisia
Zoznam členov komisie; zápisnice zo zasadania komisie; stanovisko k správe o výsledkoch činnosti pracovnej skupiny pre racionalizáciu administratívnych prác; návrh racionalizácie riadenia v SAV.
2627CII/18b1972652
Racionalizačná komisia
Zápisnice z porád komisie; metodické pokyny k vypracovaniu programu komplexnej racionalizácie pracovísk SAV; zoznam členov komisie; menovacie dekréty členov komisie; program racionalizačných opatrení na r. 1972; plán činnosti pracovnej skupiny racionalizačného programu pre organizáciu, riadenie a správnu oblasť; zoznam členov pracovných skupín racionalizačnej komisie; podnety pracovísk, ktoré možno aplikovať do programu racionalizačných zámerov; koncepcia zavádzania a využívania výpočtovej techniky v SAV; analýza stavu spracovania ekonomických informácií v SAV; rokovací poriadok komisie; správa o činnosti komisie za r. 1972; vyhodnotenie činnosti členov pracovných skupín komisie; plán úloh komisie na r. 1973.
2628CII/18b1973652–653
Racionalizačná komisia
Štatút a rokovací poriadok komisie; plán zasadaní komisie v r. 1973; správa o racionalizačnej činnosti SAV za r. 1972; zápisnice zo zasadaní pracovnej subkomisie pre racionalizáciu informačnej siete SAV; menovacie a odvolacie dekréty členov komisie; zápisnice a materiály zo zasadaní komisie; materiál o otázkach racionálneho systému vedeckých informácií v SAV; komplexná socialistická racionalizácia a zavádzanie mechanizácie a automatizácie ekonomických agend v SAV; návrhy pracovísk na racionalizačný program v r. 1973; organizačné pokyny pre vypracovanie racionalizačných programov v rozpočtových organizáciách SAV; návrh ďalšieho budovania reprografickej základne v SAV; správa o činnosti pracovných skupín komisie; správa o činnosti komisie za r. 1973.
2629CII/18b1974653
Racionalizačná komisia
Postupný plán realizácie uznesenia vlády SSR č. 120/73 o racionalizácii informačných sústav; plán zasadaní komisie v r. 1974; zápisnice zo zasadaní komisie; vyhodnotenie racionalizačných programov rozpočtových organizácií; návrh zavádzania automatizácie spracovávania sociálno-ekonomických informácií do r. 1980 v SAV; správa o využití reprografickej techniky v SAV; správa o činnosti komisie za r. 1974.
2630CII/18b1975654
Racionalizačná komisia
Zápisnice a materiály zo zasadaní komisie z 18.III., 6.V., 9.IX., 21.X. a 25.XI.; menovacie a uvoľňovacie dekréty členov komisie; správa o činnosti komisie za r. 1975; porada k opatreniam na usmerňovanie vývoja počtu pracovníkov riadiaceho aparátu.
2631CII/18b1976654
Racionalizačná komisia
Zoznam členov komisie; oznam o zrušení komisie.
2632CII/18b1986654
Rada pre riadenie interdisciplinárneho výskumu človeka
Zriadenie rady; zoznam členov; menovacie dekréty členov Rady.
2633CII/18b1988654
Rada pre riadenie interdisciplinárneho výskumu človeka
Zoznam členov Rady; menovacie dekréty členov.
2634CII/18b1981654
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Záznam zo zasadania z 25.IX.; záznam z vykonania kontroly vedeckej výchovy.
2635CII/18b1982654
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Materiály zo zasadaní Rady.
2636CII/18b1983655
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Rady z 24.III., 9.VI., 30.XI. a 13.XII.
2637CII/18b1984655
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Rady z 28.VI. a 23.XI.
2638CII/18b1985656
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Rady z 31.V. a 17.XII.
2639CII/18b1986656
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Materiály a zápisnice zo zasadania Rady z 18.VI.; zápisnica zo zasadania Rady z 31.X.
2640CII/18b1987656
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Zápisnica zo zasadania Rady zo 4.VI.; materiály a zápisnica zo zasadania Rady z 12.XII.; pripomienky k úprave zákona Federálneho zhromaždenia č. 39/77 a vyhlášky ČSAV č. 53/77 Zb.; zmena podpredsedu Rady.
2641CII/18b1988657
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Rady z 27.V. a 9.XII.; menovanie nových členov Rady.
2642CII/18b1989657
Rada pre vedeckú výchovu a zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov
Materiály a zápisnice zo zasadaní Rady z 1.VI. a 12.XII.
2643CII/18b1976658
Rada štátneho programu základného výskumu VIII
Zápisnice zo zasadaní Rady z 24.II. a 20.V.
2644CII/18b1989658
Rada vedecko-výskumného združenia veterinárnych vied
Zápisnica zo zasadania Rady z 1.II.
2645CII/18b1959658
Rádiobiologická komisia
Návrh na zloženie členov komisie.
2646CII/18b1965658
Redakčná komisia pre vypracovanie správy o vynikajúcich výsledkoch vedeckej práce SAV v r. 1953–1964
Menovanie členov komisie; návrh dokumentu o vynikajúcich výsledkoch SAV.
2647CII/18b1968658–659
Rehabilitačná komisia
Menovacie dekréty členov komisie; materiály zo zasadaní komisie.
2648CII/18b1969660
Rehabilitačná komisia
2649CII/18b1969660
Rehabilitačná komisia
Záznamy zo zasadania komisie; správa o činnosti komisie.
2650CII/18b1957660
Rybárska komisia
Obnovenie činnosti komisie.
2651CII/18b1969660
Slovenská komisia pre energetiku pri SAV
Organizačný poriadok komisie.
2652CII/18b1971660
Volebná komisia
Zápisnice zo zasadaní komisie; správa komisie o činnosti v období predvolebnej agitácie v SAV.
2653CII/18b1972660
Volebná komisia
Ukončenie činnosti komisie; odvolacie dekréty členov komisie.