Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4045CII/36b8I19601438
Uznesenia Predsedníctva SNR
Zasadanie Predsedníctva SNR z 23.VII.1960 – plán úloh SNR na 2. polrok 1960 (1); kádrov návrhy na funkcie do Slovenskej plánovacej komisie, odborov SNR (2); stav plánovacej a projektovej prípravy investičnej výstavby na Slovensku v r. 1961–1963 (3); plnenie plánu v 1. polroku 1960 (4); správa o priebehu žatvy (5); návrh na menovanie profesorov na vysokých školách (6); návrh rozpočtu SNR na 2. polrok 1960 (7); výsledok previerky kvality údržby a opráv cestnej siete a mostov (8); rozmiestnenie pracovníkov bývalých povereníctiev (9); príprava ustanovujúcej schôdze SNR (10); zabezpečenie rozpracovania záverov celoštátnej konferencie KSČ pre prácu SNR (11); rozdelenie funkcie podpredsedu SNR (12); stav aparátu SNR (13); menovanie členov Slovenskej plánovacej komisie (14); previerky odboru SNR pre štátnu kontrolu (15); previerky plnenia uznesenia Zboru povereníkov o usporiadaní majetku (16); plán dovoleniek členov predsedníctva SNR (17); návrh na dočasnú úpravu náhrad poslancov SNR (18); zasadanie Predsedníctva SNR dňa 25.VIII.1960 – politicko-organizačné zabezpečenie 1. majstrovstiev sveta v leteckej akrobacii (19); pracovná náplň a rokovací poriadok mandátovej komisie SNR (20); návrh smerníc o príprave materiálov na schôdze SNR (21); návrh zákona SNR o náhradách poslancov a o platoch predsedu, podpredsedu SNR (22); zriadenie premietania filmov v budove SNR (23); návrh na vydanie brožúry „SNR v 3. volebnom období“ (24); hospodárenie JRD v 1. polroku 1960 (25); včasné vykonanie jesenných poľnohospodárskych prác (26); plnenie plánu investičnej výstavby na úseku školstva a kultúry za január–júl 1960 (27); návrh na menovanie profesorov na vysokých školách (28); previerka úrovne výchovy a vyučovania na poľnohospodárskych školách (29); návrh pracovnej náplne a rokovacieho poriadku Komisie SNR pre zdravotníctvo (31); návrh uznesenia vlády o rozsahu oprávnenia Predsedníctva SNR menovať štátnych funkcionárov (32); termíny vypracovania návrhu súhrnného plánu a rozpočtu SNR na r. 1961 (33); rozdeľovník štatistických správ Štátneho štatistického úradu (34); previerka neplnenia dodávok poľnohospodárskych výrobkov (35); kádrové návrhy na funkcie SNR pre školstvo a kultúru Slovenskej plánovacej komisie, odborov SNR pre veci finančné a spravodlivosť (36); návrh na priznanie dôchodku spisovateľovi J. Čajakovi (37); súhlas s členstvom A. Pauloviča v Štátnej komisii pre otázky organizácie a systemizácie správy (38); návrh programu nasledujúcej schôdze Predsedníctva SNR (39); uznesenia schôdze predsedníctva SNR dňa 22.IX.1960 – úlohy rozvoja národného hospodárstva v 3. päťročnici (40); plnenie úloh plánu vo Východoslovenskom kraji v r. 1960 (41); rozmiestnenie absolventov odborných škôl v r. 1960 (42); návrh pracovnej náplne a rokovacieho poriadku Komisie SNR pre školstvo a kultúru (43); plnenie uznesení ÚV KSČ o bezplatnom prideľovaní učebníc a školských potrieb (44); plnenie uznesení ÚV KSČ o opatreniach na zabezpečenie bytovej výstavby v r. 1961 (45); návrh na zriadenie Stáleho výboru pre výstavbu miest a dedín (46); plnenie uznesenia vlády o boji proti zhubným nádorom (47); vyhodnotenie práce súdov (48); návrh spisového poriadku SNR (49); návrh na menovanie ďalších členov sekretariátu Slovenskej plánovacej komisie (50); návrh na zriadenie Stáleho výboru pre otázky rozvoja cestovného ruchu na Slovensku (51); príprava výstavby novej budovy Slovenského národného divadla (52); usporiadanie majetku bývalých povereníctiev používaného závodnými kuchyňami (53); návrhy na funkcie odboru SNR pre spravodlivosť, odboru SNR pre štátnu kontrolu a odboru SNR pre výstavbu (54); rozdeľovník pozvaní na schôdzu SNR dňa 29.IX.1960 (55); zasadanie Predsedníctva SNR dňa 28.IX.1960 – menovanie námestníkov predsedu Slovenskej plánovacej komisie (56); zasadanie Predsedníctva SNR dňa 7.X.1960 – previerka príčin neplnenia bytovej a občianskej výstavby v závodoch K. J. Vorošilova v Dubnici nad Váhom (57); zasadania Predsedníctva SNR dňa 27.X.1960 – návrh zabezpečenia prípravy 3. schôdze SNR (58); návrh kádrového poriadku SNR (59); rozmiestnenie pracovníkov v súvislosti s novým usporiadaním slovenských národných orgánov (60); návrh plánu SNR na r. 1961 (61); návrh rozpočtu SNR na r. 1961 (62); správa o učebno-výchovných výsledkoch na školách I. a II. cyklu (63); správa o vyučovacích výsledkoch na školách s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským (64); návrh na zriadenie kultúrneho strediska československo-sovietskeho priateľstva (65); správa o priebehu jesenných poľnohospodárskych prác ä66); vývoj absencie pre chorobu za 1. polrok 1960 (67); správa o znečisťovaní ovzdušia exhalátmi (68); správa o výchove stredných zdravotníckych kádrov (69); správa o vývoji a príčinách niektorých občianskoprávnych sporov (70); rozpracovanie záverov celoštátnej konferencie KSČ pre prácu SNR (71); plnenie plánu odovzdávania kapacít do prevádzky v JRD (72); stav likvidácie majetku zrušených povereníctiev (73); určenie platov podpredsedu a povereníkov SNR (74); návrh na menovanie zástupcu hlavného arbitra ČSSR (75); návrh na zloženie Povodňovej komisie na Slovensku (76); návrh na vydávanie Informačných správ pre poslancov SNR (77); uznesenia finančnej a rozpočtovej komisie SNR; zasadanie Predsedníctva SNR dňa 24.XI.1960 – návrh súhrnného rozvoja hospodárstva na Slovensku v r. 1961 (78); stanovisko k rozpočtom KNV na r. 1961 (79); plnenie plánu v 3. štvrťroku 1960, priebeh jesenných prác (80); výsledky previerky príčin neplnenia zmluvných dodávok poľnohospodárskych výrobkov (81); plnenie úloh v živočíšnej výrobe (82); správa o plnení plánu bytovej a občianskej výstavby v n.p. Dubnica, v závode Klementa Gottwalda, v závodoch J. V. Stalina, v Podpolianskych strojárňach (83); opatrenia na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z referátu 1. tajomníka ÚV KSČ (84); opatrenia na zabezpečenie plnení uznesení strany a vlády o ochrane majetku v socialistickom vlastníctve (85); správa o politicko-výchovnej práci na vysokých školách (86); správa o plnení záverov Zjazdu socialistickej kultúry (87); školenie funkcionárov JRD o zriaďovaní odborných učilíšť pre výchovu mládeže (88); rozvoj socialistickej súťaže za úsporu materiálu na stavbách (89); schválenie zamestnancov Štátneho sanatória po územnej reorganizácii (90); priznanie osobného dôchodku Štefánii Votrubovej (91); správa o plnení smerníc ÚV KSČ k 43. výročiu VOSR (92); rozpracovanie uznesení ÚV KSČ k 40. výročiu založenia KSČ (93); návrh na zriadenie Stáleho výboru pre prípravu kvalifikovaných pracovníkov pri Slovenskej plánovacej komisii (94); zasadanie Predsedníctva SNR dňa 10.XII.1960 – návrh na zvolanie 3. schôdze SNR (95); vyhlásenie 1. zasadania SNR (96); rozvoj hospodárstva na Slovensku v r. 1961 (97); zhodnotenie výsledkov hnutia za zvýšenie úrodnosti pôdy (98); rozpočet SNR na r. 1961 (99); stanovisko k rozpočtu krajov na Slovensku (100); poskytnutie príspevku pre Dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda na novoročné slávnosti (101); návrh na zvolanie tlačovej konferencie k otázkam bytovej a výstavby dedín (102); zasadanie Predsedníctva SNR dňa 28.XII.1960 – plán úloh SNR na 1. polrok 1961 (103); rozpis plánu SNR a úloh pre jednotlivých povereníkov (104); rozpis rozpočtu SNR (105); príprava výstavby Východoslovenských železiarní v r. 1961 (106); správa o zalesňovaní a výsadbe rýchlorastúcich drevín (107); plnenie uznesení ÚV KSČ o úzkom spojení školy so životom (108); plnenie uznesenia ÚV KSČ o práci medzi cigánskym obyvateľstvom (109); opatrenia v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji na urýchlenie jesenných prác (110); správa o riešení prašnosti v cementármi v Banskej Bystrici (111); výsledok previerky hospodárenia so železničným vozňovým parkom (112); previerka cien kamenárskych výrobkov (113); boj proti silikóze (114); pomoc príprave 5. celoštátneho zjazdu JRD (115); príprava bytovej výstavby JRD (116); menovanie námestníkov povereníka SNR pre pôdohospodárstvo (117); pomoc národným výborom, podnikom a JRD pri posudzovaní prebytkov hospodárenia (118); správa o vývoji a stave pracovnej úrazovosti (119).
4046CII/36b8I19611439
Uznesenia Predsedníctva SNR
Zasadanie Predsedníctva SNR dňa 28.I.1961 – správa o zosuve pôdy v Handlovej (1); školenie poslancov SNR (2); prieskum zabezpečenia výstavby Niklovej hute v Seredi (3); plnenie úloh predzjazdovej kampane 5. zjazdu JRD (4);kontrola plnenia harmonogramu a postupu prác najdôležitejších centralizovaných stavieb (5); príprava zabezpečenia „dokumentu o typizácii vo výstavbe“(6); previerka pripravenosti melioračných stavieb (7); previerka príčin nízkej kvality stabebno-montážnych prác v bytovej výstavbe (8); boj proti reumatickým a srdcovým chorobám na Slovensku (9); postgraduálna výchova stomatológov (10); zabezpečenie úloh pre Právnu komisiu SNR (11); plán služobných ciest pracovníkov SNR do cudziny (12); určenie právomoci ústredného úradu vo veciach správy národného majetku (13); celkový stav prípravy učňovského dorastu v odvetviach materiálnej výroby (14); návrh zákona SNR o múzeách a galériách (15); návrhy menovania profesorov na Vysokej škole technickej v Košiciach (16); návrh na menovanie J. Kubína do funkcie vedúceho Správy dôchodkov (17); návrhy poslancov SNR pre prácu Predsedníctva SNR a jednotlivých komisií (18); situácia v zásobovaní palivami na Slovensku (19); návrh zmeny uznesenia Predsedníctva SNR v zmene člena Štátneho výboru pre rozvoj techniky (20); zhodnotenie metód práce SNR (22); správa o časopise „Výstavba socializmu“ (23); vyhlásenie národných kultúrnych pamiatok (24); previerka plnenia opatrení na úseku výchovy robotníckeho dorastu (25); stav prípravy učňovského dorastu v odvetví materiálnej výroby (26); plán najdôležitejších previerok SNR na 1. polrok 1961 (27); zabezpečenie plánovanej živočíšnej výroby (28); zabezpečenie jarných prác (29); zabezpečenie skrátenia času výstavby (30); rozšírenie a rekonštrukcia cementárne v Banskej Bystrici (31); pracovná náplň a rokovací poriadok Komisie SNR pre výstavbu (32); previerka psychiatrických liečební na Slovensku (33); pracovná náplň a rokovací poriadok Finančnej a rozpočtovej komisie SNR (34); nové organizačné usporiadanie referátu vnútornej správy Hospodárskeho útvaru SNR (35); odvolanie A. Veningerovej z funkcie vedúcej sekretariátu povereníka SNR pre veci finančné a ustanovenie J. Rezníka do tejto funkcie (36); správa o plnení nákupu živočíšnych výrobkov (37); školenie poslancov SNR (38); rozpracovanie problémov rozvoja národného hospodárstva na pracoviskách SAV (39); zabezpečenie plnenia rezolúcie ÚV KSČ o hospodárskom rozvoji Východoslovenského kraja (40); zmeny v organizačnej štruktúre odboru SNR pre školstvo a kultúru (41); previerka skladovania konzumných zemiakov (42); odstraňovanie nedostatkov pri výkupe výrobe a odbyte mliečnych výrobkov (43); čerpanie prostriedkov Dispozičného fondu Predsedníctva SNR (44); program 4. schôdze SNR (45); správa o činnosti Predsedníctva SNR (46); stav výchovy učňovského dorastu v odboroch materiálnej výroby (47); plán nákupu poľnohospodárskych výrobkov (48); návrh zákona SNR o múzeách a galériách (49); návrh zákona SNR o voľbách do SNR (50); plnenie plánu hospodárstva v r. 1960 (51); skúsenosti z rozpisu plánu poľnohospodárskej výroby (52); návrh na ustanovenie Ing. Ľ. Kozára do funkcie vedúceho kancelárie predsedu Slovenskej plánovacej komisie (53); menovanie doc. I. Ivanču rektorom Univerzity P. J. Šafárika (54); organizačné usporiadanie spotrebných družstiev na Slovensku (55); prieskum plnenia zmlúv na výstavbe Duslo Šaľa (56); stav a vývoj sociálneho zabezpečenia na Slovensku (57); vyhodnotenie vybavovania sťažností (58); celoslovenský aktív o zabezpečení školskej investičnej výstavby v r. 1961 (59); účasť odboru SNR pre školstvo a kultúru na plnení štátneho plánu školských a kultúrnych stykov so zahraničím (60); plnenie uznesenia ÚV KSČ o oslavách 40. výročia vzniku KSČ (61); spolupráca medzi Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Československo-sovietskym inštitútom SAV (62); stav poľnohospodárskeho školstva s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským (63); previerky pridružených výrob niektorých JRD (64); previerka plnenia uznesenia vlády na odstránenie nedostatkov v tvorbe cien (65); rozvoj závodných jaslí (66); záverečné hodnotenie celoštátnej diskusie o bývaní v ČSSR (67); hnutie za vonkajšiu úpravu sídlisk (68); návrh na ustanovenie vedúceho oddelenia škôl I. cyklu (69); zmena uznesenia Predsedníctva SNR č. 45 (70); správa o činnosti Predsedníctva SNR (71); plnenie plánu hospodárstva vo februári 1961 (72); návrhy poslancov na prácu Predsedníctva SNR (73); práca medzi obyvateľstvom maďarskej národnosti (74); výsledky rozvoja hospodárstva vo Východoslovenskom kraji v 1. štvrťroku 1961 (75); postup výstavby na centralizovaných stavbách (76); plnenie úloh v zúrodňovaní pôdy (77); opatrenia v rozvoji semenárstva (78); plán výskumných úloh Pobočky Československej akadémie poľnohospodárskych vied a zmeny v organizácii pôdohospodárskeho výskumu (79); zabezpečenie kvalifikovaných kádrov v stavebníctve (80); vybavenie odborov výstavby národných výborov (81); plnenie uznesenia vlády o opatreniach proti silikóze (82); záverečný účet rozpočtu SNR za r. 1960 (83); ukončenie likvidácie majetku zrušených povereníctiev (84); starostlivosť o pracujúcich v závodoch (85); zabezpečenie všetkých foriem bytovej výstavby na Slovensku v 3. päťročnici (86); rozpracovanie záverov 5. zjazdu JRD (87); návrh na menovanie profesorov na vysokých školách (88); príprava aktívu o stave ochrany majetku v socialistickom vlastníctve (89); priznanie diét členom Komisie SNR pre výstavbu (90); menovanie Š. Minárika vedúcim Správy tlačového dozoru na Slovensku (91); stretnutie predstaviteľov strany a vlády s pioniermi (92); plnenie plánu hospodárstva v 1. štvrťroku 1961 (93); koncepcia dlhodobého rozvoja poľnohospodárskej výroby na Slovensku do r. 1980 (94); previerka hospodárenia Slovenského národného divadla (95); štúdium pracujúcich na školách II. cyklu a na vysokých školách (96); zabezpečenie žatvy, mlatby a nákupu obilia (97); školenie funkcionárov JRD a ostatných socialistických poľnohospodárskych podnikov (98); zabezpečenie všetkých foriem bytovej výstavby (99); organizácia, systemizácia pracovníkov SNR (100); vytvorenie Stáleho výboru pre starostlivosť o prírodné prostredie pri Slovenskej plánovacej komisii (101); vymenovanie prof. E. Špaldoňa rektorom Vysokej školy poľnohospodárskej (102); uznesenie ÚV KSČ o niektorých otázkach stavebníctva a o riešení bytového problému (103); zabezpečenie zakončenia školského roku 1960/1961 (104); činnosť súdov na Slovensku na úseku starostlivosti o rodinu (105); zneužitie funkcií v okrese Humenné (106); zúrodňovanie Východoslovenskej nížiny (107); práva aktivistov SNR pre krajské a okresné národné výbory (108); pomoc Slovenskej plánovacej komisie pri riešení problémov Východoslovenského kraja (109); správa o činnosti krajských združení poslancov za január–apríl 1961 (110); program 5. schôdze SNR (111); rozvoj hnutia za splnenie 3. päťročného plánu v poľnohospodárstve za 4 roky (112); zabezpečenie všetkých foriem bytovej výstavby (113); návrh zákona SNR o múzeách a galériách (114); plnenie úloh výstavby Východoslovenských železiarní (115); správa o stave výstavby inžinierskych sietí na sídliskách (116); plán dovoleniek členov Predsedníctva SNR (117); situácia v príprave spotrebných družstiev na zabezpečenie plynulého zásobovania (118); menovanie J. Sýkoru vedúcim odboru spoločenskej spotreby na Slovenskej plánovacej komisii (119); výsledky plnenia plánu do konca mája 1961 (120); plán hlavných úloh SNR na 2. polrok 1961 (122); zriadenie Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby (123); určenie dňa doplňovacích volieb v Topoľčanoch (124); zabezpečenie ďalšieho rozvoja Východoslovenského kraja (125); previerka plnenia uznesenia ÚV KSČ o zásadách organizačnej výstavby štátnych majetkov (126); rozvoj cestovného ruchu v najbližších rokoch (127); úroveň a rozsah zdravotníckych služieb pre poľnohospodárske obyvateľstvo (128); starostlivosť o pracujúcich počas výstavby Východoslovenských železiarní (129); výsledky rokovania 5. schôdze SNR (130); menovanie profesorov na niektorých vysokých školách (131); priebeh letných prác (132); správa o výstavbe závlah (144); priebeh letných prác (145); návrh na menovanie profesorov na niektorých vysokých školách (146); plnenie plánu hospodárstva v 1. polroku 1961 (147); zabezpečenie jesenných poľných prác (148); výsledok súpisu hospodárskych zvierat (149); plnenie hlavných úloh TANAP-u (150); koncepcia rozvoja služieb v miestnom hospodárstve a vo výrobných družstvách (151); riešenie otázok zvyšovania zamestnanosti žien (152); plnenie úloh organizačného náboru pracovných síl (153); problémy investičnej výstavby v odvetví zdravotníctva (154); plnenie rezolúcie ÚV KSČ o rozvoji Východoslovenského kraja (155); návrh zamerania ďalšej pomoci Východoslovenskému kraju (156); výsledok previerky údržby a opravy železničných tratí (157); previerka vykonávania rekonštrukcií a asanácií historických pamiatok (158); prevod poľnohospodárskeho a lesníckeho školstva do pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry (159); určenie okruhu spotrebiteľov predajne Zdroj na Tobruckého ul. v Bratislave (160); okruh osôb spadajúcich do starostlivosti Štátneho sanatória (161) program 6. schôdze SNR (162); problémy dodržiavania štátnej disciplíny a socialistickej zákonnosti (163); návrh zákona SNR o múzeách a galériách (164); zmena zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku SNR (165); opatrenia na zvýšenie úrovne časopisu „Výstavby socializmu“ (166); súčasný stav zdravotníctva na Slovensku a koncepcia jeho dlhodobého rozvoja (167); výsledky v závodoch pracujúcich v skrátenej pracovnej dobe za 1. polrok 1961 (168); projektová pripravenosť bytovej výstavby v r. 1962 (169); prieskum práce Štátnej arbitráže ČSSR (170); plnenie rozpočtov závodných výborov v 1. polroku 1961 (171); výsledky plnenia akcie zveľaďovania miest a obcí (172); zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o chrup obyvateľstva (173); súčasná situácia v zásobovaní ovocím a zeleninou na Slovensku (174); doplňovacie voľby poslanca SNR v obvode Topoľčany (178); menovanie vedúceho ekonomického oddelenia odboru SNR pre pôdohospodárstvo (176).
4047CII/36b8I19621440
Uznesenia Predsedníctva SNR
Program 8. schôdze SNR (1); zabezpečenie rozvoja hospodárstva v r. 1962 (2); prerokovanie návrhu plánu hospodárstva so Štátnou plánovacou komisiou (3); vyhodnotenie práce Slovenskej plánovacej komisie (4); zabezpečenie ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej práce na vysokých školách (5); návrh rozpočtu SNR na r. 1962 (6); návrh rozpočtu krajov na r. 1962 (7); zabezpečenie úloh lesného hospodárstva v 3. päťročnici (8); zabezpečenie uznesenia vlády o úlohách v šľachtení a semenárstve (9); návrhy poslancov na 7. schôdzi SNR (10); rozvoj zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu (11); úroveň hygienicko-protiepidemickej služby na Slovensku (12); plnenie uznesenia vlády o priamej alebo zastretej výstavbe rodinných domkov v rámci bytovej výstavby v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji (13); menovanie Ing. E. Čakajdu prvým námestníkom povereníka SNR pre pôdohospodárstvo (14); plnenie uznesenia vlády o zabezpečení rozvoja Uličsko-ubľanskej doliny (15); rokovanie predsedu SNR s ministrom hutného priemyslu a rudných baní a ministrom chemického priemyslu (16); prašnosť Stredoslovenskej cementárne v Banskej Bystrici (17); zmena uznesenia Predsedníctva SNR č. 1 (18); zabezpečenie plnenia uznesenia ÚV KSČ o plnení úloh štátneho plánu (19); plán SNR na r. 1962 (20); rozpis návrhu rozpočtu na r. 1962 (21); vyhodnotenie práce Komisie a odboru SNR pre Školstvo a kultúru (22); zabezpečenie jarných poľnohospodárskych prác (23); výsledky previerky distribúcie poľnohospodárskych strojov (24); Bystricko-Martinské hnutie za zvýšenie úrodnosti lúk a pasienkov (25); vyhodnotenie práce Komisie a odboru SNR pre výstavbu (26); plán služobných ciest pracovníkov SNR do cudziny (27); výsledky volieb sudcov okresných a krajských súdov (28); plán hlavných úloh SNR (29); rokovanie Predsedu SNR s ministrom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva (30); zabezpečenie plnenia uznesenia ÚV KSČ o riešení problémov vo Východoslovenskom kraji (31); menovanie dr. F. Orlovského vedúcim sekretariátu predsedu SNR (32); plnenie uznesenia ÚV KSČ k otázkam rozvoja Východoslovenského kraja (131); zabezpečenie otázok investičnej výstavby na Slovensku (132); zabezpečenie diskusie k dokumentu „O výhľadoch ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti“ (133); opatrenia vlády k rozvoju hospodárstva v r. 1963 (134); plnenie plánu hospodárstva v 1. polroku 1962 (135); plnenie investičného plánu na úseku školstva a kultúry za 1. polrok 1962 (136); plnenie uznesení ÚV KSČ o riešení pridruženej výroby v JRD (137); zabezpečenie jarných poľných prác (138); súpis hospodárskych zvierat (139); plnenie rozpočtu národných výborov (140); plnenie rozpočtu SNR za 1. polrok 1962 (141); tvorba hospodárskeho výsledku a odvodov zo zisku krajskými združeniami národných podnikov stavebníctva (142); úprava organizačnej štruktúry odboru SNR pre zdravotníctvo (143); zvyšovanie účasti pracujúcich na súdnej činnosti (144); menovanie Ing. J. Daubnera vedúcim kancelárie Slovenskej plánovacej komisie a Ing. Ľ. Kozára vedúcim odboru práce a kádrov Slovenskej plánovacej komisie (145); „O výhľadoch ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti „(146); orientačná bilancia zdrojov pracovných síl (147); príprava investičného plánu a plánu prieskumných a projektových prác (148); súčasné problémy výstavby a údržby štátnych ciest a mostov (149); plnenie uznesenia vlády o stabilizácii pracovných síl (150); zmena členstva v Stálom výbore pre otázky rozvoja cestovného ruchu na Slovensku (151); stav a vývoj ústavnej sociálnej starostlivosti (152); hospodárenie JRD v 1. polroku 1962 (153); rozvoj novej techniky a veľkovýrobnej technológie v poľnohospodárstve (154); základná koncepcia plemenárskej práce v chove hovädzieho dobytka (155); stav evidencie a riešenie niektorých problémov sociálneho zabezpečenia družstevných roľníkov (156); plnenie uznesenia vlády o poskytovaní niektorých materiálnych výhod pracovníkom SNR (157); práva o činnosti Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov (158); určenie dňa doplňovacích volieb do SNR v Sabinove (159); rozvoj verejného stravovania v priemyselných centrách (162); zásobovanie obyvateľstva palivom a elektrickou energiou v zimnom období 1962/1963 (163); zabezpečenie čistoty vôd na Slovensku (164); výpomoc stavebných podnikov zo Slovenska pre výstavbu v Severomoravskom kraji (165); problémy investičnej výstavby na Slovensku (166); zmena systemizácie odboru SNR pre spravodlivosť (167); stav a rozvoj telesnej výchovy na Slovensku (168); stav bezpečnosti práce na Slovensku (169); poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie novoročných slávností v Dome pionierov Klementa Gottwalda (170); voľba predsedu SNR (171); určenie dňa doplňujúcich volieb SNR v Nitre (172).
4048CII/36b8I19661440
Uznesenia SNR
Výstavba pracovísk SAV (1); účasť predsedu SAV na schôdzach Predsedníctva SNR (2); zvýšenie účasti SAV na činnosti orgánov SNR pri riešení problémov rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku (3); správa o plnení vybraných výskumných komplexných úloh štátneho plánu (4); zriadenie niektorých samostatných pracovísk v rámci vedecko-výskumnej a vývojovej základne na Slovensku (5); námety za SAV na rokovanie SNR (6); voľby členov korešpondentov SAV (7); hlavné úlohy SNR po XIII. zjazde KSČ a zjazde KSS a ich politicko-organizačné zabezpečenie (8); správa o problematike ochrany prírody, prírodného životného prostredia na Slovensku (9); vybrané problémy rozvoja okresu Čadca (10); príprava plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku po r. 1970 (11); správa o demografickom vývoji Slovenska (12); námety SAV na rokovanie SNR (13); správa o výbere variantu schémy sústavy vodných diel na Dunaji (14); informáciu predsedu SAV o riešení úlohy odparafínovania nafty (15).
4049CII/36b8I19671441
Uznesenia SNR
Návrh koncepcie a využitia výpočtovej techniky (1); správa o súčasnom stave genetického výskumu na Slovensku (2); plán práce SNR na 1. polrok 1967 (3); zriadenie vládnej koordinačnej komisie pre úpravy vodohospodárskych pomerov v oblasti južnej Moravy (4); návrh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky na r. 1967 za Slovensko (5); skvalitnenie sústavy VTI na Slovensku (6); plán hlavných úloh Predsedníctva SNR na 2. polrok 1967 (7); výhľad rozvoja závlah na Slovensku do r. 1980 (8); stanovisko SNR k správe o činnosti SAV za r. 1966 (9); výstavba Výskumného výpočtového strediska OSN (10); koncepcia dlhodobého rozvoja poľnohospodárstva a výživy na Slovensku do r. 1980 (11); koncepcia vodného hospodárstva na Slovensku do r. 1980 (12); koncepcia rozvoja dopravy na Slovensku do r. 1980 (13); publikácia k 50. výročiu vzniku Československa (14); koncepcia rozvoja hutníctva na Slovensku do r. 1980 (15); koncepcia rozvoja strojárenstva na Slovensku do r. 1980 (16); materiály vedeckej rady Povereníctva SNR pre lesné a vodné hospodárstvo (17); zvyšovanie ekonomickej aktivity práceschopných žien na Slovensku (18).
4050CII/36b8I19681441
Uznesenia SNR
Zvolenie Slovenskej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov (1); previerky dodržiavania zákona o štátnej ochrane prírody (2); návrh na zabezpečenie starostlivosti o národné kultúrne pamiatky na Slovensku (3); harmonogram prác na legislatívnych úpravách SNR (4); stanovisko SNR k správe o činnosti SAV za r. 1967 (5); doplňujúce voľby riadnych členov a členov korešpondentov SAV (6); zrušenie Slovenskej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov (7); správa o doterajších výsledkoch ekonomického obsahu federácie (8); potvrdenie voľby akademika Štefana Lubyho za člena Predsedníctva SAV (9).