Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2742CII/191953664
Komunistická strana
Žiadosť SAV o pomoc pri vojenskej príprave ašpirantov SAV.
2743CII/191954664
Komunistická strana
Správa o konferencii výskumných pracovníkov v poľnohospodárstve o uzneseniach ÚV KSČ a ÚV KSS; správa o odborno-politickom školení vedeckých pracovníkov SAV; správa zo schôdze Predsedníctva ÚV KSS o poľnohospodárskom výskume v SAV; výpis z uznesenia ÚV KSS o zavádzaní výsledkov poľnohospodárskej vedy do praxe; správa o situácii v spoločenských vedách.
2744CII/191955664
Komunistická strana
Predloženie stanoviska SAV k uzneseniu byra ÚV KSS o organizácii poľnohospodárskeho výskumu; uznesenie byra ÚV KSS o zákone hodnoty; uznesenie byra ÚV KSS o zriadení konzultačného strediska chozrazčotu; dotaz SAV o schválení organizačného poriadku ÚV KSS; uznesenie byra ÚV KSČ k správe o činnosti Československej akadémie poľnohospodárskych vied; uznesenie byra ÚV KSS o opatreniach v poľnohospodárskom výskume; uznesenie byra ÚV KSS k perspektívnemu plánu rozvoja pracovísk SAV v r. 1956–1960; informatívna správa o zavedení systemizácie na pracoviskách SAV; žiadosť o stanovisko SAV k návrhu na vybudovanie múzea Klementa Gottwalda v Bratislave.
2745CII/191956664
Komunistická strana
Oznámenie o odsune termínu prerokovania správy o činnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV; pripomienky k vládnemu uzneseniu o úlohách vedy. Uznesenia byra ÚV KSS k správe o organizácii a rozmiestnení poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku; uznesenie byra ÚV KSS o politickom zabezpečení uznesenia strany o úlohách vedy; uznesenie k správe o príprave a zapojení pracovníkov zo Slovenska do výskumu mierového využitia atómovej energie; uznesenie k opatreniam o úlohách vedy pri zabezpečovaní rozvoja národného hospodárstva; uznesenie byra ÚV KSČ o usporiadaní konferencie o vzťahoch Čechov a Slovákov; uznesenie byra ÚV KSS k návrhu na schválenie nových funkcionárov vedeckých kolégií SAV; uznesenie sekretariátu ÚV KSČ o príprave diela Vývoj kapitalizmu v ČSR; stanovisko SAV k návrhu na zriadenie Veterinárneho laboratória SAV v Biovete v Nitre; uznesenie sekretariátu ÚV KSS k menovaniu riaditeľov Astronomického observatória a Botanickej záhrady v Košiciach; uznesenie byra ÚV KSS k vyhodnoteniu významu Ľ. Štúra v slovenských dejinách; problémy a pripomienky z plenárnych schôdzí ZO KSS na pracoviskách SAV; uznesenie sekretariátu ÚV KSS k správe o priebehu a výsledkoch konferencie o československo-ukrajinských vzťahoch; uznesenie byra ÚV KSS k perspektívnemu plánu hlavných vedeckých výskumných smerov rozvoja pracovísk v r. 1956–1960; uznesenie sekretariátu ÚV KSS k návrhu na schválenie vedeckých, technických spoločností na Slovensku; správa o kádrovej situácii na pracoviskách sekcie poľnohospodárskych vied SAV.
2746CII/191957665
Komunistická strana
Pripomienky ÚV KSS k tézam plánu výskumných úloh v oblasti poľnohospodárskych vied; správa o plnení uznesení ÚV KSČ o úlohách vedy pri zabezpečovaní zvyšovania úrovne československého priemyslu.
2747CII/191958665
Komunistická strana
Zníženie stavu pracovníkov na základe uznesenia ÚV KSČ; smernice pre rozpracovanie materiálov XI. zjazdu KSČ; zdovodnenie SAV požiadavky urýchleného vybudovania 2 chemických pracovísk; uznesenia byra ÚV KSS k správe o jednotnom systéme riadenia poľnohospodárskeho a lesníckeho výskumu; návrh na schválenie vedúceho kádrového referenta v SAV; uznesenie byra ÚV KSS k návrhu na zmenu zákona o SAV; oznámenie o príprave vydania encyklopedického vlastivedného obrazu Slovenska; správa o pripravovanej konferencii Historického ústavu o myšlienke slovanskej vzájomnosti; uznesenie sekretariátu ÚV KSS o vyriešení vydania publikácie J. Kříženeckého; správa o výsledkoch kádrovej previerky v SAV; uznesenie byra ÚV KSS k návrhu organizačného poriadku SAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ o ďalšom rozvoji ideovej činnosti osvetovej práce; správa o pripravovanej 3. konferencii slovenských filozofov.
2748CII/191959666
Komunistická strana
Plán práce straníckej skupiny Predsedníctva SAV; zápisnice zo zasadaní straníckej skupiny Predsedníctva SAV.
2749CII/191960666
Komunistická strana
Správa o zabezpečení uznesenia ÚV KSČ o novom usporiadaní vzťahov medzi ČSAV a SAV.
2750CII/191961666
Komunistická strana
Správa o uzneseniach byra ÚV KSS o situácii a perspektívach spoločenských vied; návrh Prezídia ČSAV pre ÚV KSČ na zaistenie komplexného vedeckého spracovania problematiky rozvojových krajín.
2751CII/191962667
Komunistická strana
Uznesenie byra ÚV KSS o situácii a perspektívach spoločenských vied; uznesenie ÚV KSČ o zvýšení úlohy vedy a techniky v rozvoji výrobných síl národného hospodárstva ČSSR; uznesenie byra ÚV KSS k správe o zavádzaní a využívaní samočinných počítacích strojov; správa o plnení uznesenia vlády a ÚV KSČ o zabezpečení rozvoja chemického priemyslu.
2752CII/191963667
Komunistická strana
Správa o zabezpečení uznesenia byra ÚV KSS o teoretickom výskume malých hudobných foriem.
2753CII/191964667
Komunistická strana
Návrh osláv 25. výročia 17. novembra; správa o stave a návrhoch ďalšieho rozvoja vedecko-výskumnej základne na Slovensku.
2754CII/191965667
Komunistická strana
Správa o religiozite a problémoch vedecko-ateistickej výchovy na Slovensku; uznesenia ÚV KSS prijaté do r. 1965; správa Predsedníctva SAV o encyklopedickej tvorbe na Slovensku pre Ideologickú komisiu ÚV KSS; návrh na zameranie hlavných úloh bádateľského výskumu v oblasti ekonómie a filozofie; problémy rozvoja sociológie na Slovensku.
2755CII/191966667
Komunistická strana
Materiály Ideologickej komisie ÚV KSČ k naliehavým úlohám československej psychológie; rozpracovanie výsledkov XIII. zjazdu KSČ a XXIV. valného zhromaždenia SAV pracoviskami SAV; materiály z pléna ÚV KSS o vede.
2756CII/191967668
Komunistická strana
Žiadosť ÚV KSS Ekonomickému ústavu SAV o vypracovanie materiálov o úlohách a riadení socialistického podniku; materiály zo spoločnej porady Predsedníctva SAV s pracovníkmi oddelenia škôl a vedy ÚV KSS; návrh na vytvorenie pracoviska pre politické vedy a demografický výskum; tézy k diskusii na plenárne zasadanie ÚV KSČ k otázkam rozvoja vedy a techniky; podkladový materiál pre plénum ÚV KSS k otázkam vedecko-technického rozvoja.
2757CII/191968668
Komunistická strana
Správa o pripomienkach vysokých škôl k tézam ÚV KSČ o rozvoji vedy a techniky; oznámenie ÚV KSČ o zriadení riadneho štúdia politických vied pre mládež; predbežné hodnotenie okresných a obvodných konferencií komunistickej strany; stanovisko Ekonomického ústavu SAV k problémom politického a ekonomického vývoja spoločnosti; príprava materiálov o vede k XIV. zjazdu KSČ; žiadosť oddelenia kultúry a umenia ÚV KSS o spoluprácu; hlavné princípy postavenia a riadenia socialistického podniku.
2758CII/191969669
Komunistická strana
Návrh rokovacieho poriadku ÚV KSČ; správa o vývoji členskej základne KSS za obdobie 1.I.–30.VI.; uznesenia ÚV KSČ k ekonomickej problematike; materiály z plenárneho zasadania ÚV KSČ z 29.V.; dôverné vnútrostranícke spravodajstvo; zápisnica z porady riaditeľov spoločenskovedných ústavov s ÚV KSČ; zásady inštitucionálneho usporiadania výkonných orgánov ČSR.
2759CII/191970669
Komunistická strana
Hodnotenie plnenia realizačnej smernice ÚV KSČ v organizačných zložkách SAV; návrh na vytvorenie komisie historikov pri ÚV KSČ; plnenie realizačnej smernice ÚV KSČ na úseku vedeckých spoločností v oblasti matematicko-fyzikálnych a technických vied; realizácia záverov XIV. zjazdu KSČ v podmienkach SAV; správa o ďalšom postupe plnenia konsolidačných úloh v SAV; analýza spoločenko-politickej činnosti pracovísk prírodných a technických vied SAV.
2760CII/191971670–671
Komunistická strana
Plnenie realizačnej smernice ÚV KSČ na úseku vedeckých spoločností v oblasti chemických, biologických, lekárskych a poľnohospodárskych vied; uznesenie predsedníctva ÚV KSS k správe o aktuálnych problémoch SAV; kádrový poriadok ÚV KSČ a ÚV KSS v oblasti ČSAV a SAV; žiadosť ÚV KSČ o vypracovanie materiálu k zvýšeniu ideovej a politickej účinnosti štátnej propagácie; prejav predsedu SAV na celoštátnom aktíve pracovníkov SAV; úlohy SAV po XIV. zjazde KSČ – rozpracovanie materiálov; vedúca úloha strany pri rozvoji Akadémie.
2761CII/191972671–672
Komunistická strana
Kontrolná správa k plneniu uznesenia ÚV KSČ k rozboru kádrovej a personálnej práce v SAV; materiál o lektorskom zbore Vydavateľstva SAV; politicko-organizačné zabezpečenie prípravy pléna ÚV KSS o vedecko-technickom rozvoji; opatrenia k ďalšiemu zintenzívneniu práce strany na pracoviskách SAV; kontrolná správa o výsledkoch plnenia záverov februárových plén ÚV KSČ a ÚV KSS; uznesenia Mestského výboru KSS k správe o práci Celozávodného výboru KSS a politickej situácii na bratislavských pracoviskách SAV; pripomienky k tézam o vedecko-technickej revolúcii na rokovanie pléna ÚV KSČ; podkladový materiál pre prípravu pléna ÚV KSS o riadení vedecko-technického rozvoja; materiály z Celozávodného výboru KSS v SAV; správa o politicko-ideovej situácii na úseku vied o štáte a práve.
2762CII/191973672–673
Komunistická strana
Správa o plnení uznesení Predsedníctva ÚV KSČ o kádrovej a personálnej práci; opatrenia Predsedníctva SAV pre splnenie úloh plenárnych zasadaní ÚV KSČ o hlavných úlohách v ideologickej práci; návrh politicko-organizačných opatrení na počesť 30. výročia SNP; správa o plnení opatrení k príprave výroby počítačového systému RPP-16; rozpracovanie záverov plenárnych zasadaní ÚV KSČ o socialistickej výchove mladého pokolenia; plán práce oddelenia školstva a vedy ÚV KSČ; závery celoštátneho straníckeho seminára k úlohám vedy o štáte a práve; kontrola plnenia záverov XIV. zjazdu KSČ; komentár k uzneseniu ÚV KSS k oslavám 250. výročia založenia AV ZSSR; rámcový program 4. etapy previerky plnenia smernice ÚV KSČ k sústavnému skvalitňovaniu členskej základne strany; správa o skvalitňovaní členskej základne strany na bratislavských pracoviskách SAV; správy pracovísk SAV o plnení opatrení ÚV KSČ a ÚV KSS o hlavných úlohách v ideologickej práci; zápisnice zo zasadaní celozávodnej organizácie Komunistickej strany pri bratislavských pracoviskách SAV.
2763CII/191974673–675
Komunistická strana
Správa o práci straníckych organizácií na bratislavských pracoviskách SAV; plán hlavných úloh ÚV KSČ v oblasti školstva a vedy; pripomienky SAV k materiálu ÚV KSČ o systéme výchovy nových vedeckých pracovníkov; zameranie základného výskumu k súčasným a perspektívnym potrebám zámerov politiky KSČ; podklady k príprave pléna ÚV KSČ o vedecko-technickom rozvoji; informatívna správa o realizácii uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ o príprave vedeckých pracovníkov; spolupráca Arboréta Mlyňany na úprave duklianskej oblasti; vnútrostranícka informácia o základnom výskume v ČSAV a cestách jeho zefektívnenia; vývin, súčasný stav a úlohy spoločenských vied v ČSSR; súbor opatrení na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja; pripomienky ku kontrolnej správe o plnení opatrení Predsedníctva ÚV KSS k výpočtovej technike; zoznam pracovníkov spoločenskovedných pracovísk SAV; opatrenia k zdokonaleniu riadiacej činnosti v SAV; opatrenia na zvýšenie efektívnosti vedeckého výskumu v SAV; kontrolná správa o plnení záverov ÚV KSČ a ÚV KSS k ideologickým otázkam; rozpracovanie záverov XV. zjazdu na bratislavských pracoviskách SAV; rozpracovanie uznesení plenárneho zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS na podmienky ZO KSS pri výkonnom aparáte SAV; rozpracovanie novembrových plén ÚV KSČ v podmienkach SAV; správa o realizácii uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ o úlohách spoločenských vied v ČSSR; správa o podujatiach v SAV k 30. výročiu SNP a oslobodením ČSR Sovietskou armádou; zápisnice zo zasadaní Celozávodného výboru KSS pri bratislavských pracoviskách SAV.
2764CII/191975676–677
Komunistická strana
Súbor opatrení vlády SSR na zabezpečenie záverov novembrového zasadania ÚV KSČ; oznámenie SAV o príprave návrhov na menovanie akademikov; správa o súčasnej situácii v umenovedných disciplínach SAV; podkladový materiál o plnení záverov plén ÚV KSČ a ÚV KSS na bratislavských pracoviskách SAV; termínované pracovné zmluvy so spoločenskovednými pracovníkmi vylúčenými z KSS J. Štvrteckým, J. Mészárošom, J. Vantuchovou, S. Falťanom a E. Rečkovou; tézy správy o kooperácii bratislavských pracovísk vedecko-výskumnej základne pri plnení úloh vedecko-technickej revolúcie; oznam ÚV KSČ o zmenách v nomenklatúrnom prerokovávaní návrhov pri výchove vedeckých pracovníkov; plán hlavných úloh orgánov ÚV KSČ; podklady ku kontrolnej správe o plnení uznesení Sekretariátu ÚV KSS o kádrovej práci v SAV; informácia o spôsobe schvaľovania zmien v pravidlách slovenského pravopisu; kontrolná správa o plnení opatrení Predsedníctva ÚV KSS na úseku zavádzania výpočtovej techniky; správa o úrovni stranícko-politickej práce na pracoviskách SAV; informácia o zabezpečení plnení uznesení plén ÚV KSČ a ÚV KSS o ďalšom rozvoji poľnohospodárstva; oznam Predsedníctva SAV o zriadení 3 oddelení pre riadenie činnosti pracovísk SAV; záznam z prerokovania výzvy ÚV KSČ k rozvoju pracovnej iniciatívy na počesť XV. zjazdu KSČ; koncept správy o činnosti Celozávodného výboru KSS na bratislavských pracoviskách SAV za uplynulé obdobie; zoznam základných organizácií na bratislavských pracoviskách SAV; zoznam vedeckých pracovníkov v spoločenskovednej oblasti vylúčených z KSČ; informácia o možnostiach umiestnenia vylúčených vedeckých pracovníkov zo spoločenskovednej oblasti; prehľad vedeckých pracovníkov vylúčených z KSČ, ktorí pracujú na technických, prírodovedných, lekársko-biologických pracoviskách SAV; zápisnice zo zasadaní Celozávodného výboru KSS pri SAV; koncept záverov prijatých na novembrovom zasadaní ÚV KSČ; správa k ideologickým uzneseniam o výchove mladej generácie.
2765CII/191976677–678
Komunistická strana
Pripomienky z výročných schôdzí Základných organizácií KSS; informácia o výsledkoch rokovaní tajomníkov ÚV socialistických krajín; správa zaslaná na rokovanie ÚV KSS o problémoch v oblasti jazykovej kultúry a jazykovej politiky; informácia SAV o pripravenosti 1. zväzku Encyklopédie Slovenska do tlače; uznesenie Predsedníctva Východoslovenského Krajského výboru KSS o plnení zámerov rozvoja vedecko-výskumnej základne vo východoslovenskom kraji; harmonogram práce pri rozpracovaní uznesení XV. zjazdu KSČ na podmienky SAV; postup vypracovania správy k materiálu Súbor opatrení k zabezpečeniu záverov ÚV KSČ na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja...; správa z výskumu verejnej mienky: Ohlas na rokovanie XV. zjazdu KSČ; opatrenia na zabezpečenie úloh pri výchove vedeckých pracovníkov; plán akčných opatrení vyplývajúcich pre SAV zo záverov XV. zjazdu KSČ; plán akčných opatrení ČSAV na r. 1976–1980; stenografický záznam z aktívu k záverom plén ÚV KSČ a ÚV KSS o ďalšom rozvoji československého strojárstva a hutníctva; informácia o rozpracovaní záverov XV. zjazdu KSČ na bratislavských pracoviskách SAV; vedecko-výskumná základňa SAV a XV. zjazd KSČ; zápisnice zo zasadaní Celozávodného výboru KSS pri SAV.
2766CII/191977678
Komunistická strana
Návrh opatrení ČSAV na zabezpečenie záverov z porady tajomníkov ÚV komunistických strán socialistických krajín; realizácia uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS k otázkam rozvoja československého strojárenstva a hutníctva v podmienkach SAV; opatrenia na realizáciu uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS k otázkam rozvoja československého stavebníctva v podmienkach SAV; informatívne správy o plnení úloh vyplývajúcich z Jednotného programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; osnova správa o súčasnom stave a úrovni aparátu centrálnych štátnych orgánov a návrhy na jeho doplňovanie a skvalitňovanie; správa o plnení uznesenia Sekretariátu ÚV KSS o kádrovej situácii v SAV; materiály k príprave volieb Celozávodného výboru KSS pri SAV.
2767CII/191978678
Komunistická strana
Kontrolná správa o plnení uznesení ÚV KSS ku kádrovej situácii v SAV; podkladové materiály k príprave zasadania ÚV KSČ o otázkach týkajúcich sa činnosti ČSAV a SAV; úlohy prírodných, technických a biologických vied a koncepcia kádrového rozvoja pracovísk SAV do r. 1990.
2768CII/191979679
Komunistická strana
Účasť Ekonomického ústavu SAV na realizácii dokumentu ÚV KSČ o zvýšení účinnosti ekonomickej propagandy a agitácie; podklady k správe o plnení úloh z májových plén ÚV KSČ; politicko-organizačné zabezpečenie úloh vyplývajúcich z porady tajomníkov ÚV KS v Berlíne; záznam zo zasadania Ideologickej komisie ÚV KSČ; podklady pre rokovanie predsedníctva ÚV KSČ; príprava materiálov pre XVI. zjazd KSČ.
2769CII/191980679
Komunistická strana
Plán hlavných úloh orgánov ÚV KSČ z oblasti školstva a vedy; správa o členskej schôdzi ZO KSS v Ústave experimentálnej fyziky; údaje o činnosti pracovísk SAV na riešení úloh základného výskumu vypracované na požiadavku ÚV KSS; súbor opatrení vyplývajúcich pre vysoké školy zo záverov 15. zasadania ÚV KSČ; súbor opatrení SAV na realizáciu uznesenia ÚV KSS o stave a úlohách politickej ekonómie na Slovensku; správy pracovísk o plnení plánu ideologickej aktivity spoločenskovedných pracovísk po XV. zjazde KSČ.
2770CII/191981679
Komunistická strana
Návrh na zloženie členov Vedeckého kolégia histórie; záznam z porady prípravného výboru konferencie k 60. výročiu vzniku KSČ; uznesenie predsedníctva Mestského výboru KSS k správe o zapojení pracovísk SAV v Bratislave do integrovaného výskumu socialistických krajín; hlavné úlohy SAV po XVI. zjazde KSČ; program realizácie záverov XVI. zjazdu KSČ na spojenie vedy a praxe; kontrolná správa o plnení úloh súvisiacich so závermi porady tajomníkov ÚV komunistických krajín; uznesenia ÚV KSS.
2771CII/191982680
Komunistická strana
Informácia o rozpracovaní záverov z porady tajomníkov ÚV komunistických krajín; plán hlavných úloh orgánov ÚV KSČ z oblasti školstva a základného výskumu; návrhy a stanoviská delegátov Mestskej konferencie KSS; určenie zástupcov SAV do pracovnej komisie pre vypracovanie správy o intenzifikácii využitia nerastnej surovinovej základne vybraných surovín vo východoslovenskom kraji; informácia o plnení akčných úloh ČSAV po XVI. zjazde KSČ; informácia z porád s predstaviteľmi vedeckých centier SAV o zabezpečovaní vedúcej úlohy strany vo vedeckých centrách; rozvoj vedecko-výskumnej základne SAV v stredoslovenskom kraji; rozvoj vedecko-výskumnej základne SAV v Bratislave; uznesenie predsedníctva ÚV KSS k správe Ekonomického ústavu SAV o plnení úloh politiky strany v základnom ekonomickom výskume; zoznam funkcionárov ZO KSS v SAV; uznesenia ÚV KSS.
2772CII/191983680
Komunistická strana
Spolupráca spoločenskovedného úseku ČSAV so straníckymi a štátnymi orgánmi; rozpracovanie záverov protokolárneho zápisu z porady tajomníkov ÚV komunistických krajín; rozpracovanie záverov 8. zasadania ÚV KSČ o uplatňovaní výsledkov vedy a techniky v praxi; záznam z porady k príprave podkladového materiálu pre plenárne zasadanie ÚV KSS o vedecko-technickom rozvoji; rozpracovanie záverov 8. zasadania ÚV KSČ na podmienky SAV; rozpracovanie záverov 8. zasadania ÚV KSČ na podmienky spoločenskovedných pracovísk; žiadosť SAV oddeleniu školstva a vedy ÚV KSS o posúdenie projektu Malej encyklopédie Slovenska; kontrolná správa o plnení úloh z dokumentu „Hlavné úlohy SAV po XVI. zjazde KSČ a KSS na r. 1981–1985“; realizácia záverov mimoriadnej porady tajomníkov komunistických strán v podmienkach SAV; zápisnice a správy o činnosti ZO KSS pri ÚP SAV; správa o výchove vedeckých pracovníkov.
2773CII/191984681
Komunistická strana
Informácia ekonomického oddelenia ÚV KSS o zabezpečení úlohy zriadiť pracovisko experimentálneho výskumu psychotroniky pri Československom metrologickom ústave v Bratislave; zborník materiálov z aktívu straníckych a štátnych funkcionárov vysokých škôl; zborník zo seminára vedúcich pracovníkov a funkcionárov SAV; kontrolná správa o plnení opatrení prijatých k záverom medzinárodnej porady tajomníkov ÚV komunistických krajín; oznámenie riaditeľom vybraných pracovísk o uskutočnení prieskumu politickej a odbornej pripravenosti kádrov v SAV; politicko-organizačné zabezpečenie účasti SAV na úlohách vyplývajúcich z porady tajomníkov ÚV komunistických krajín; kontrola plnenia záverov 8. zasadania ÚV KSČ; správa o politickej a odbornej pripravenosti kádrov v SAV; koncepcia budovania realizačnej základne SAV v r. 1986–1990; realizácia záverov XVI. zjazdu KSČ na pracoviskách SAV v stredoslovenskom kraji; návrh na realizáciu uznesenia ÚV KSS k zvyšovaniu úrodnosti pôdneho fondu v SSR v podmienkach SAV; zápisnice a správy o činnosti základnej organizácie KSS pri Úrade PSAV; úlohy výskumu v oblasti strojárskej výroby.
2774CII/191985681–684
Komunistická strana
Plán hlavných úloh ÚV KSČ; úlohy SAV vyplývajúce zo záverov XI. zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS; materiály z porady tajomníkov ÚV socialistických krajín; prehľad materiálov a informácií ČSAV, ktoré budú prerokované na oddelení pre školstvo a vedu ÚV KSČ; príloha k materiálu 8. zasadania ÚV KSČ a septembrového zasadania ÚV KSS na podmienky SAV; informatívna správa pre tajomníka ÚV KSS o príprave podujatí pri príležitosti 1100. výročia úmrtia Metoda; starostlivosť základných organizácií KSS o kádrový rozvoj na bratislavských pracoviskách SAV; zabezpečenie uznesení XVI. zjazdu KSS vo farmaceutickom priemysle SSR; opatrenia k realizácii záverov XI. zasadania ÚV KSČ a 10. celoštátneho zjazdu Jednotných roľníckych družstiev; správa o postupe plnenia cieľového projektu Technológia génovej manipulácie; záznam zo stranícko-hospodárskeho kontrolného dňa na výstavbe Východoslovenskej nížiny; návrh na vypracovanie informácie o rozpracovaní záverov XV. zasadania ÚV KSČ, ÚV KSS na podmienky SAV; návrh na zriadenie vedecko-výskumného pracoviska pre mládež; metodické odporúčanie pre vypracovanie Päťročného plánu prípravy kádrov, personálneho a sociálneho rozvoja na r. 1986–1990; kontrola plnenia rozpracovania záverov 8. zasadania ÚV KSČ; medzinárodná vedecko-technická spolupráca bratislavských pracovísk SAV a zameranie spolupráce na 8. päťročnicu; návrh opatrení k problematike využitia prognostických prác v národnom hospodárstve; informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z prieskumu pripravenosti kádrov v SAV; návrh na skvalitnenie publicity vedúcich osobností revolučného komunistického hnutia v SSR; podklady k Mestskej konferencii KSS v Bratislave; príprava podkladových materiálov k VII. Zjazdu KSČ; hlavné úlohy ZO ÚP SAV v r. 1985; harmonogram práce ZO KSS pri ÚP SAV; zápisnice zo schôdzí ZO KSS; program rozvoja SAV v r. 1986–1995.
2775CII/191986684–685
Komunistická strana
Prehľad úloh ČSAV určených na prerokovanie v orgánoch ÚV KSČ; plnenie opatrení na zabezpečenie záverov XI. zasadania ÚV KSČ; informácia o realizácii opatrení na zabezpečenie prognostickýchprác; vyjadrenie oddelenia spoločenských vied SAV k listu L. Sokolovského z katedry československých dejín a archívnictva; návrh na zastúpenie pracovníkov ÚV KSS v radách kľúčových smerov; prehľad úloh pre rezorty školstva ČSAV a SAV vyplývajúcich z porady tajomníkov komunistických strán; podklady pre ÚV KSS k materiálu o podiele SAV na dohode o spolupráci ZSSR a ČSSR; vybrané záväzky SAV k XVII. zjazdu KSČ; doplnenie lektorskej skupiny ÚV KSS o odborníkov na staršie dejiny; úlohy vlády SSR pri kádrovom zabezpečovaní uznesení XVII. zjazdu KSČ; pripomienky ÚV KSS ku koncepcii výskumu v lekárskych vedách do r. 2000; vysvetlenie predsedu SAV k pripomienkam členov Predsedníctva SAV A. Priesola a M. Grešíkovej na krajskej konferencii KSS; politicko-organizačné zabezpečenie záverov XVII. zjazdu KSČ v podmienkach SAV; programový cieľ plnenia záverov XVII. zjazdu KSČ v zdravotníctve a na úseku akupunktúry; hlavné úlohy SAV po XVII. zjazde KSČ na r. 1986–1990; realizácia záverov XVII. zjazdu KSČ v poľnohospodársko-priemyslovom komplexe; materiály zo zasadania Mestského výboru KSS; stav realizácie projektu Dejín Slovenska; plán masovo-politickej a ideologickej práce v podmienkach ÚP SAV; zápisnice zo zasadaní Výboru ZO KSS pri ÚP SAV; uznesenia z Výročnej členskej schôdze ZO KSS pri ÚP SAV; politicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie úloh SAV.
2776CII/191987685
Komunistická strana
Plán opatrení oddelenia spoločenských vied SAV na realizáciu záverov porady tajomníkov komunistických krajín; opatrenia na realizáciu záverov 5. zasadania ÚV KSČ v oblasti vedecko-technického rozvoja; zásady výberu, prípravy a práce s vysokotalentovanou mládežou v oblasti technických a prírodných vied; stanovisko odboru vedy Oddelenia školstva a vedy ÚV KSS k otázke integrácie základného výskumu v pedagogických vedách; prehľad o vekovej štruktúre riaditeľov vedeckých centier; materiály zo zasadaní Mestského výboru KSS; materiály z výročnej členskej schôdze ZO KSS pri ÚP SAV; zápisnice zo zasadaní ZO KSS pri ÚP SAV; riešenie problému sneti ozimnej pšenice na Slovensku; pripomienky členov ZO KSS pri Elektrotechnickom ústave k vedeckým centrám SAV.
2777CII/191988686
Komunistická strana
Podklad pre správu o hospodárskej politike Mestského výboru KSS; rozpracovanie úloh z porady tajomníkov komunistických strán komunistických krajín; materiály zo zasadaní Mestského výboru KSS; rozpracovanie uznesenia ÚV KSČ ku skvalitneniu kádrovej politiky na podmienky kádrovej práce v SAV; prehľad o vedúcich pracovníkov, ktorí sú v nomenklatúre Komunistickej strany; príprava a materiály výročnej členskej schôdze ZO KSS pri ÚP SAV; zápisnice zo schôdzí a materiály ZO KSS pri ÚP SAV; zoznam členov zo SAV do komisie školstva a vedy MV KSS.
2778CII/191989687
Komunistická strana
Stanovisko Predsedníctva SAV k vyhláseniu ÚV KSČ k 41. výročiu Víťazného februára; podkladový materiál k vyhodnoteniu plnenia záverov 5. zasadania ÚV KSČ v podmienkach SAV; informatívna správa o činnosti, výsledkoch a perspektívach rozvoja pobočiek a pracovísk SAV v Stredoslovenskom kraji; podklady pre rokovanie pracovnej skupiny ÚV KSČ pre vedu a techniku; kontrolná správa o podiele bratislavských pracovísk SAV na plnení úloh programu vedecko-technického pokroku krajín RVHP do r. 2000; rozvoj vedecko-výskumnej základne SAV v Stredoslovenskom kraji v 9. päťročnici; rozpracovanie opatrení 13. zasadania ÚV KSČ k analýze československej výchovno-vzdelávacej sústavy v podmienkach SAV; podklady SAV k zjazdu KSS; zameranie činnosti ZO KSS pri ÚP SAV; zápisnice z členských schôdzí ZO KSS pri ÚP SAV; vývoj členskej základne KSČ v SAV od XVII. zjazdu KSČ.