Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

5046CII/43b19542484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Prehľad členstiev funkcionárov SAV v zahraničných vedeckých spoločnostiach; žiadosť Výskumného ústavu zváračského o súhlas so vstupom do Medzinárodného zváračského inštitútu (MSI).
5047CII/43b19552484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Rozpis pridelených devíz na úhradu členských príspevkov medzinárodným vedeckým inštitúciám; súhlas Predsedníctva SAV s členstvom Ing. Storka v RILEM; UNESCO – ponuka, bulletin; členstvo Ing. M. Gregora v Societé de chimie Industrielle.
5048CII/43b19572484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Súhlas s menovaním M. Končeka členom Medzinárodnej spoločnosti pre biometeorológiu; prehľad konferencií UNESCO.
5049CII/43b19582484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Súhlas Predsedníctva SAV s kolektívnym členstvom Vodohospodárskeho laboratória v medzinárodných organizáciách; zoznam členov SAV, ktorí sú členmi medzinárodných organizácií.
5050CII/43b19592484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Súhlas Predsedníctva SAV s menovaním I. Staneka členom International Society for Cell Biology; žiadosť Archeologického ústavu o súhlas s kolektívnym členstvom Rei Creatariae Romanae Favtores Ubique Consistenses; návth na miesto vedúceho oddelenia pre užité spoločenské vedy v sekretariáte UNESCO; prehľad členstiev v medzinárodných organizáciách.
5051CII/43b19602484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Zoznam zahraničných organizácií Nemeckej AV; prehľad členstiev členov AV v medzinárodných organizáciách.
5052CII/43b19612484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Prehľady členstiev pracovníkov SAV v medzinárodných organizáciách.
5053CII/43b19622484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Oznam M. Končeka o zvolení za čestného člena Maďarskej meteorologickej spoločnosti; prehľad o individuálnom a kolektívnom členstve v zahraničných organizáciách; zrušenie členstva K. Havelku v Association Internationale des Ponts et Charpenters; menovanie J. Balaša členom Medzinárodného združenia pre mosty a konštrukcie v Zürichu; zoznam UNESCO v oblasti prírodných vied.
5054CII/43b19632484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Žiadosť Svetovej zdravotníckej organizácie o zaslanie zoznamu pracovníkov SAV, ktorí pracujú v lekárskych vedách; úhrada členského príspevku za akademika K. Šišku Európskej spoločnosti kardiovaskulárnej chirurgie; výber vedeckých publikácií pre Vedeckú radu Indonézie.
5055CII/43b19642484
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Karty individuálneho a kolektívneho členstva v medzinárodných organizáciách; súhlas s prihláškou Ekonomického ústavu SAV do Európskej dokumentačnej komisie; zoznam pracovníkov SAV, ktorí vykonávajú funkcie v medzinárodných organizáciách; menovanie zástupcu SAV do generálnej konferencie UNESCO; záznam z 1. zasadania Československej národnej komisie ICSU.
5056CII/43b19652485
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Zápis zo zasadania Národnej komisie ICSU; prehľad členstiev v medzinárodných vedeckých spoločnostiach; medzivládny program UNESCO – Človek a biosféra.
5057CII/43b19662485
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Zabezpečenie finančného limitu na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách.
5058CII/43b19672485
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Žiadosť o predloženie návrhu kandidátov pre činnosť v Medzinárodnej organizácii práce; návrhy aktivistov zo Slovenska do Československej spoločnosti pre medzinárodné styky; návrh na zahraničné štipendium WHO.
5059CII/43b19682485
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Určenie experta zo Slovenska pre register OSN.
5060CII/43b19692485
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Žiadosť o členstvo v AIPPI; spolupráca SAV s ČSKAE; zoznam členstiev v medzinárodných organizáciách.
5061CII/43b19712486
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Oznam o členstve A. Randíka v organizácii IWRB–Pannonicum; úvodný československý príspevok k vytvoreniu informačného strediska UNESCO pre otázky kultúrneho rozvoja; zmluva s WHO pre práce Regionálneho referenčného centra pre rickettsie; zaslanie podkladov do evidencie pre spoluprácu ČSSR s WHO; účasť na zasadaní Československého výboru pre európsku bezpečnosť; prehľad členstiev v zahraničných organizáciách; spolupráca s UNESCO.
5062CII/43b19722486
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Zmluva s WHO pre práce Regionálneho referenčného centra pre rickettsie; informácia o činnosti Regionálneho referenčného centra Svetovej zdravotníckej organizácie pre ľudské rickettsiózy; informácia o činnosti Regionálneho referenčného centra Svetovej zdravotníckej organizácie pre arbovírusy; návrh na menovanie J. Sýkoru za člena Medzinárodnej astronomickej únie; predbežné členstvá v medzinárodných organizáciách.
5063CII/43b19732486
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Žiadosť o udelenie súhlasu k členstvu v zahraničnej spoločnosti pre predsedu SAV; registrácia členstva A. Randíka v IRWB; materiály o Stálom výbore World Future Studies Federation (WFSF).
5064CII/43b19742486
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Členstvo A. Randíka v International Council for Bird Preservation (ICBP); účasť Národného výboru pre Medzinárodnú hydrologickú dekádu v programe UNSCO; menovanie L. Záthureckého sekretárom Komisie FIP pre biofarmáciu; predĺženie členstva V. Thurzu v poradnom zbore expertov Svetovej zdravotníckej organizácie pre rakovinu; kandidáti SAV pre prácu v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie; registračné prihlášky individuálneho členstva v medzinárodných organizáciách; prehľady o individuálnych a kolektívnych členstvách v medzinárodných nevládnych organizáciách.
5065CII/43b19752486
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Predĺženie činnosti A. Winklera v Svetovej zdravotníckej orgnizácii; zvolenie dr. Seneša za člena Maďarskej geologickej spoločnosti; súhlas s členstvom A. Randíka v ICBP; informácia o činnosti Československej komisie pre spoluprácu s UNESCOm; žiadosť o kolektívne členstvo Arboréta Mlyňany v IUFRO; registračné prihlášky individuálnych členstiev v medzinárodných organizáciách; udelenie mimoriadnych členstiev I. Doležalovi, A. Rácovej, K. Baňákovi, K. Kuťkovi, Š. Kazimírovi; návrhy registrácie kolektívnych a individuálnych členstiev v medzinárodných nevládnych organizáciách v rámci ČSAV.
5066CII/43b19762487
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Program participácie UNESCO na činnosti členských štátov; prihlášky individuálnych členstiev v nevládnych organizáciách; prehľady individuálnych a kolektívnych členstiev v nevládnych organizáciách.
5067CII/43b19772487
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Prešetrenie účasti dr. Labudu na práci v Svetovej zdravotníckej organizácii; grant Svetovej zdravotníckej organizácie pre Virologický ústav SAV; prehľad o účasti pracovísk SAV na medzinárodnej vedeckej spolupráci s pracoviskami nesocialistických krajín; platby členských poplatkov za účasť v medzinárodnej organizácii; registračné prihlášky individuálneho členstva v medzinárodných organizáciách; menovanie J. Siráckeho členom komisie vo Výbore UICC.
5068CII/43b19782487
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Informácia o činnosti Goetheho inštitútu; údaje o členstve pracovníkov Ústavu biológie a ekológie v združení ESNA; súhlas s predĺžením členstva v Svetovej zdravotníckej organizácii A. Winklerovi; žiadosť o súhlas s členstvom M. Dušeka v medzinárodnej organizácii „Etnogenéza Trákov“; žiadosť o súhlas s členstvom J. Siráckeho v komisiách UICC; žiadosti pracovníkov SAV o úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách; registračné prihlášky k individuálnemu členstvu v medzinárodných organizáciách; informácia o členstve pracovníkov SAV a pracovísk SAV v medzinárodných organizáciách; zoznam medzinárodných nevládnych organizácií, v ktorých je ČSAV zastúpená; správa o účasti na medzinárodnom hydrologickom programe; správa o účasti SAV na medzivládnom programe UNESCO MAB; prehľady a zoznamy členstiev v nevládnych medzinárodných organizáciách.
5069CII/43b19792488
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Správa o možnostiach, stave a perspektívach podielu SAV v medzinárodných organizáciách; návrhy na zmeny funkcionárov československých národných komitétov; správy jednotlivých členov o činnosti v medzinárodných organizáciách; žiadosť o členstvo do Medzinárodnej astronautickej akadémie; žiadosti o úhrady členských príspevkov v medzinárodných organizáciách.
5070CII/43b19802488
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Informácie o členstvách pracovníkov SAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; správy jednotlivých členov o činnosti v medzinárodných organizáciách; návrhy nových členstiev v medzinárodných organizáciách.
5071CII/43b19812489
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Návrh zmien v členstvách komitétov vedeckých únií zo Slovenska; správy jednotlivých členov o činnosti v medzinárodných organizáciách; žiadosti o zaplatenie členských príspevkov v medzinárodných organizáciách; prihlášky o individuálne členstvá v medzinárodných organizáciách.
5072CII/43b19822489
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Správy jednotlivých členov o činnosti v medzinárodných organizáciách; návrhy nových individuálnych a kolektívnych členstiev v medzinárodných organizáciách; návrh československej účasti v Medzinárodnej asociácii pre krajinnú ekológiu; informácie o zastúpení ČSAV a SAV v medzinárodných vládnych a nevládnych organizáciách.
5073CII/43b19832489
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Zmeny v Československom národnom komitéte biochemickom; žiadosti o individuálne a kolektívne členstva v medzinárodných organizáciách; súhlas s kandidatúrou I. Ruttkaya-Nedeckého za predsedu Medzinárodnej kardiologickej spoločnosti; registračné prihlášky kolektívnych a individuálnych členstiev do medzinárodných organizácií; zoznamy členov československých národných komitétov medzinárodných organizácií; hodnotenie členstiev v medzinárodných organizáciách.
5074CII/43b19842490
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Prehľad o individuálnych a kolektívnych členstvách v medzinárodných organizáciách; správa o účasti SAV v činnosti medzinárodných organizácií; návrh na nové zloženie československých národných komitétov medzinárodných organizácií; informácia o členstvách pracovníkov v medzinárodných nevládnych organizáciách; návrhy na zrušenia členstiev; žiadosti o individuálne a kolektívne členstvá v medzinárodných organizáciách.
5075CII/43b19852490
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Správa z vedeckého zasadania Medzinárodnej asociácie rakovinových registrov; žiadosti o úhradu členských príspevkov; žiadosti o individuálne a kolektívne členstvo v medzinárodných organizáciách; úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách; zamietnuté žiadosti o prijatie do medzinárodných organizácií.
5076CII/43b19862491
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Správa o účasti SAV na činnosti v medzinárodných organizáciách; registračné prihlášky individuálnych členstiev do medzinárodných organizácií; správy jednotlivých členov o činnosti v medzinárodných organizáciách; informácie o činnosti UNESCO.
5077CII/43b19872491
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Príprava a zloženie delegácie ČSAV/SAV na generálnu konferenciu UNESCO; registračné prihlášky individuálneho a kolektívneho členstva do medzinárodných organizácií; žiadosti o spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu; súhlas Predsedníctva SAV s činnosťou pracovníkov SAV v medzinárodných organizáciách.
5078CII/43b19882491
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Návrh zmien v členstvách v národných komitétoch vedeckých únií zo Slovenska; správa o koordinovaní akcií v rámci medzinárodných nevládnych organizácií; hodnotenie individuálnych členstiev v medzinárodných organizáciách; registrácia individuálnych členstiev; správy jednotlivých členov o činnosti v medzinárodných organizáciách; registračné prihlášky individuálnych a kolektívnych členstiev do medzinárodných organizácií; žiadosti o úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách.
5079CII/43b19892492
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Informácia o účasti SAV v medzinárodných vládnych a nevládnych organizáciách; žiadosti o úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách; registračné prihlášky individuálnych a kolektívnych členstiev do medzinárodných organizácií.
5080CII/43b19902492
Zahraničné styky – medzinárodné organizácie
Registračné prihlášky individuálnych a kolektívnych členstiev do medzinárodných organizácií; prehľady individuálnych a kolektívnych členstiev SAV v medzinárodných organizáciách; žiadosti o úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách.