Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4508CII/37c19531881
Vedecká výchova – ašpirantúry
Zoznam prijatých vedeckých ašpirantov v školskom roku 1953/1954.
4509CII/37c19541881
Vedecká výchova – ašpirantúry
Žiadosti ašpirantov o prerušenie ašpirantúry; návrhy na umiestnenie absolventov ašpirantúry; žiadosti o prijatia do ašpirantúry; potvrdenia o ukončení ašpirantského štúdia; pozvania na prijímacie skúšky ašpirantov; návrhy na plány ašpirantov na r. 1955; menovacie dekréty prijatých ašpirantov; návrhy na zrušenia ašpirantúry; návrhy na vyslania ašpirantov na štúdium do ZSSR; návrh na pracovné zaradenie absolventov ašpirantúry zo ZSSR.
4510CII/37c19551881
Vedecká výchova – ašpirantúry
Žiadosti uchádzačov o prijatie do ašpirantúry; pozvania na odborné skúšky; potvrdenie o ukončení ašpirantského štúdia; platové náležitosti ašpirantov; obhajoby kandidátskych prác; žiadosti o oslobodenie od ašpirantských skúšok; návrh plánu na vyslania ašpirantov na štúdium do ZSSR a ľudovodemokratických štátov.
4511CII/37c19561882
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznam o udelení vedeckej hodnosti; žiadosti o odklady a zmeny termínov ašpirantských skúšok; žiadosti o preradenia z internej na externú ašpirantúru; konkurzy na obsadenie miest ašpirantov; žiadosti o prijatie do ašpirantúry; prijímacie dekréty ašpirantov.
4512CII/37c19571882
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznamy o obhajobách kandidátskych dizertačných prác; vypísanie súbehu na miesta ašpirantov v školskom roku 1957/1958; žiadosti o pripustenie k ašpirantským skúškam; žiadosti o zmenu špecializácie; žiadosti o oslobodenie od skúšok; potvrdenia o ukončení ašpirantúry; zápisy zo skúšok z ašpirantského minima; žiadosti o prijatia do ašpirantského štúdia; žiadosti o zmeny termínov a odklady ašpirantských skúšok; návrhy na umiestnenia ašpirantov; zoznam pracovníkov SAV zaradených do vedeckej prípravy; vyhodnotenie plánov ašpirantského štúdia.
4513CII/37c19581882
Vedecká výchova – ašpirantúry
Vypísanie súbehu vedeckých ašpirantov; žiadosti ašpirantov o oslobodenie od kandidátskych skúšok; zoznam pracovníkov SAV, ktorých Slovenská vysoká škola technická nepripustila ku kandidátskym skúškam; žiadosti o prerušenie ašpirantúry; návrh na zrušenie ašpirantúry; správa o práci na kandidátskych dizertačných prácach absolventov ašpirantúry; návrhy na zmenu školiteľov; výročné hodnotenie ašpirantov; potvrdenia o ukončení ašpirantského štúdia.
4514CII/37c19591883
Vedecká výchova – ašpirantúry
Žiadosti o predĺženia termínov odovzdania dizertačných prác; žiadosti o oslobodenia od kandidátskych skúšok; súhlasy s oslobodením od skúšok; potvrdenia o ukončení ašpirantúry; návrhy na vypísanie súbehu na miesta ašpirantov; oznamy o konaní obhajob kandidátskych dizertačných prác; zápisnice zo zasadaní vedeckých rád pracovísk, na ktorých sa konali obhajoby kandidátskych prác; žiadosti o prijatia na ašpirantské štúdium; zoznamy pracovníkov, ktorí sú vo vedeckej ašpirantúre.
4515CII/37c19601884
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznamy o konaní obhajob kandidátskych dizertačných prác; potvrdenia o ukončení ašpirantúry; študijné plány ašpirantov; vypísanie súbehu na voľné ašpirantské miesta; výročné hodnotenia ašpirantov; prijímacie pohovory uchádzačov o ašpirantúru; zoznamy pracovníkov zaradených do vedeckej prípravy; žiadosti o zmeny školiteľov; zoznamy pracovníkov, ktorí obhájili hodnosť kandidáta vied; odporučenie pracovníkov SAV na ašpirantské štúdium do ZSSR.
4516CII/37c19611884
Vedecká výchova – ašpirantúry
Žiadosť o zaradenie do vojenskej prípravy v rámci ašpirantúry; priznanie špecializácie bez atestácie; potvrdenia o prijatí do ašpirantúry.
4517CII/37c19621885
Vedecká výchova – ašpirantúry
Žiadosti o zmenu ašpirantúry; zamestnanie interných ašpirantov; odvolanie Ing. Vojtkovej proti rozhodnutiu vedeckého kolégia pre chémiu SAV o odňatí hodnosti CSc.; oznámenia o ukončení ašpirantúry.
4518CII/37c19631885
Vedecká výchova – ašpirantúry
Prehľady ašpirantov, ktorí absolvovali skúšky z jazykov; zabezpečenie výučby marxistickej filozofie pre ašpirantov; oznamy o udelení vedeckej hodnosti; vypísanie súbehov na miesta ašpirantov; oznamy o obhajobách kandidátskych prác; upozornenie na nedostatočnú úroveň vedeckej výchovy v niektorých odboroch; žiadosti o prijatie na ašpirantúru; pozvania na pohovory na ašpirantské štúdium; oznamy o prijatia do ašpirantúry; žiadosti pracovísk o pridelenie ašpirantských miest; návrh na úpravu štipendií ašpirantom; výročné hodnotenie ašpirantov; plán absolventov ašpirantúry; žiadosť pracoviska o zaradenie pracovníka do vedeckej ašpirantúry v ZSSR.
4519CII/37c19641886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznamy o udelení vedeckej hodnosti; oznamy o prijatí do ašpirantúry; povolenie obhajoby kandidátskej práce; úpravy výšky štipendia ašpirantov; žiadosti pracovísk o pridelenie miesta ašpiranta.
4520CII/37c19661886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Zoznam predmetov odborných kandidátskych skúšok; žiadosť o menovanie oponenta kandidátskej dizertačnej práce.
4521CII/37c19671886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznam o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce; prijatie na vedeckú ašpirantúru.
4522CII/37c19691886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznámenie o udelení vedeckej hodnosti; nostrifikácia vedeckej hodnosti získanej v zahraničí; žiadosť o prijatie do ašpirantúry.
4523CII/37c19701886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Realizácia uznesení SKVH k otázkam vedeckej výchovy.
4524CII/37c19711886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Protokoly z odborných kandidátskych skúšok; žiadosti o pripustenie k obhajobe kandidátskej dizertačnej práce; oznam o udelení vedeckej hodnosti.
4525CII/37c19721886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Správa o výučbe vedeckých pracovníkov SAV; žiadosti o pripustenie k obhajobe kandidátskych dizertačných prác; súhlas s prijatím do externej ašpirantúry.
4526CII/37c19731886
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznamy o udelení vedeckej hodnosti.
4527CII/37c19741886–1887
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznamy o udelení vedeckých hodností; zoznamy autoreferátov ašpirantov; zoznam inštitúcií, ktorým sa autoreferáty zasielali; oznam o zrušení ašpirantúry; žiadosti o predĺženie doby ašpirantúry; oznamy o prijatí na ašpirantúru; súhlas k prijatiu ašpirantov na pracoviská nad stanovený plán; kandidátska práca Ing. J. Packu; oznamy o prijatí ašpirantov zo zahraničia.
4528CII/37c19751888
Vedecká výchova – ašpirantúry
Prehľad vedeckých pracovníkov a ich výchove; oznámenia o udelení vedeckej hodnosti; žiadosti o predĺženie ašpirantúry; oznámenia o prijatí do ašpirantúry; koncepcia výučby marxizmu-leninizmu; žiadosti o prerušenia a zrušenia ašpirantúry; žiadosti o prerušenia a zrušenia ašpirantúry; návrh na vyslanie pracovníkov SAV na stáž do ZSSR v rámci vedeckej výchovy.
4529CII/37c19761888
Vedecká výchova – ašpirantúry
Žiadosti o prerušenia ašpirantúry; oznamy o udelení vedeckých hodností; žiadosť SAV Mestskému výboru KSS o ponechaní pracovníkov spoločenskovedných ústavov vo vedeckej výchove; protokoly zo skúšok z ašpirantského minima; oznamy o obhajobách kandidátskych dizertačných prác; súhlas s prijatím zahraničných občanov do ašpirantúry; oponentské posudky kandidátskych dizertačných prác.
4530CII/37c19771889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznamy o prijatí uchádzačov do ašpirantúry; súhlas s predĺžením ašpirantúry; súhlas s prijatím ašpirantov na pracoviská nad stanovený plán; oznamy o udelení vedeckých hodností.
4531CII/37c19781889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Návrh na udelenie vedeckej hodnosti zahraničnému uchádzačovi; žiadosť o presunutie ašpirantského miesta z r. 1977 na r. 1978.
4532CII/37c19791889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznam o obhajobe dizertačnej práce.
4533CII/37c19801889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Návrh na obnovenie oddeleného skladania odborných ašpirantských skúšok; oznam o obhajobe dizertačnej práce.
4534CII/37c19811889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Žiadosť o pomoc pri priznaní vedeckej kvalifikácie; návrhy na vyslanie pracovníkov na internú ašpirantúru do socialistických krajín.
4535CII/37c19821889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Riešenie prípadu anonymného listu na kandidátsku prácu M. Mojzeša.
4536CII/37c19831889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznamy o obhajobách dizertačných prác; oznamy o smerných číslach vedeckej výchovy v socialistických štátoch pre záujemcov zo SAV.
4537CII/37c19841889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Návrh na konanie obhajoby verejnou rozpravou; odvolanie uchádzača proti neprijatiu do vedeckej ašpirantúry.
4538CII/37c19851889
Vedecká výchova – ašpirantúry
Anonymné podanie o podvodoch pri obhajobách dizertácií; oznam o udelení vedeckej hodnosti.
4539CII/37c19861890
Vedecká výchova – ašpirantúry
Jednotný vzorový plán štúdia marxizmu-leninizmu; návrh stáží pracovníkov SAV v zahraničí; informácia o vysielaní pracovníkov SAV na vedeckú výchovu do krajín RVHP; informácia o vedeckej výchove v zahraničí.
4540CII/37c19871890
Vedecká výchova – ašpirantúry
Spresnenie plánu vysielania na štúdium do ZSSR na r. 1988–1990.
4541CII/37c19881890
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznam o udelení vedeckej hodnosti; pozvanie na poradu vedúcich pracovísk školiacich vedeckých ašpirantov.
4542CII/37c19891890
Vedecká výchova – ašpirantúry
Oznam o udelení vedeckej hodnosti; informácia o poskytovaní štipendií ašpirantom.
4543CII/37c1953–19791890–1891
Vedecká výchova – ašpirantúry
Pomocná evidencia k odovzdávaniu hodnosti kandidátov a doktorov vied.