Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4726CII/39b19531935
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Smernice pre zostavenie plánov vedeckej práce na pracoviskách SAV pre r. 1954 a výhľadový plán do r. 1960.
4727CII/39b19541935
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Smernice pre zostavenie plánov na pracoviskách SAV pre r. 1955; smernica pre kontrolu plnenia vedeckého plánu v r. 1955; zoznam komisií a ich členov pre vypracovanie perspektívneho plánu vedecko-výskumných prác do r. 1960.
4728CII/39b19551935
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Smernica pre zostavenie plánu vedeckej práce na pracoviskách ČSAV a SAV na r. 1956; smernica na koordinovanie vedecko-výskumných plánov pracovísk SAV, katedier vysokých škôl a rezortných výskumných ústavov.
4729CII/39b19561935
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Smernice pre zostavenie plánu výskumných úloh na pracoviskách Akadémie na r. 1957; smernice pre postup práce zodpovedných pracovníkov a koordinátorov.
4730CII/39b19571935
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Smernica pre zostavenie plánu výskumných úloh na pracoviskách Akadémie na r. 1958; smernice pre vypracovanie 2. päťročného plánu vo vede a výskume; zoznam členov komisií pre vypracovanie a koordináciu štátneho plánu výskumu.
4731CII/39b19581935
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Návrh metodických pokynov pre zostavenie 3. päťročného plánu vedecko-výskumných prác; vývoj metodiky vedeckého plánovania.
4732CII/39b19591935
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Metodické pokyny pre zostavenie plánu rozvoja ČSAV v r. 1961–1965; metodické pokyny pre zostavenie štátneho plánu rozvoja vedecko-výskumnej základne v r. 1961–1965; smernice pre vypracovanie vedecko-výskumných úloh na r. 1960.
4733CII/39b19601936
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Pokyny pre definitívnu úpravu 3. päťročného plánu vedecko-výskumných úloh ČSAV; smernica pre rozpis a ročné spresňovanie štátneho plánu vedecko-výskumných prác; metodické pokyny pre zostavenie perspektívneho plánu vedecko-výskumných úloh na r. 1961–1965; návrh na zloženie kolégií komplexných úloh a rád hlavných úloh štátneho plánu na r. 1961–1965.
4734CII/39b19611936
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Návrh pokynov na vypracovanie výročnej správy o činnosti pracovísk ČSAV; návrh na postup pri vypracovaní správy pre Predsedníctvo SAV o plnení vedecko-výskumných úloh na pracoviskách SAV za 1. polrok 1961; zloženie kolégií komplexných úloh a rád hlavných úloh štátneho plánu na r. 1961–1965.
4735CII/39b19621936
Vedecko-výskumná činnosť – ŠVPZ, metodika
Metodické pokyny k zostaveniu plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1963 na pracoviskách ČSAV; návrh smerníc pre navrhovanie a udeľovanie cien, odmien a medailí za vynikajúce výsledky vedeckovýskumných prác na pracoviskách SAV.
4736CII/39b19631936
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Metodické pokyny pre zostavenie plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1964; návrh smerníc štátneho plánu výskumu v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied na r. 1964–1970; pokyny pre kontrolu plnenia vedeckovýskumných úloh v ČSAV v r. 1963; štúdia o vedeckej politike a organizácii vedy a výskumu v ČSSR.
4737CII/39b19641936
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Informácia o spôsobe zostavenia plánov vedeckovýskumných prác pracovísk ČSAV na r. 1965; smernice pre výber návrhov do plánu tematických úloh ČSAV–SAV pre vynálezcov a zlepšovateľov; smernice pre výročné hodnotenie činnosti ČSAV.
4738CII/39b19671936
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Organizačný poriadok Rady pre koordináciu výskumu v spoločenských vedách.
4739CII/39b19681937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Model riadenia výskumu na Slovensku.
4740CII/39b19701937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Pokyny pre zostavenie plánu výskumných prác na pracoviskách ČSAV na r. 1971; osnova na vypracovanie správy o ukončení 4. päťročného plánu štátneho bádateľského výskumu; informácia o plánovaní vedy v Akadémii.
4741CII/39b19711937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Štatút Rád štátnych programov základného výskumu; menovanie člena Rady programu VI.
4742CII/39b19721937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Pokyny pre kontrolu plnenia úloh ŠPZV v r. 1972; menovanie členov Rady programu IV., VIII.
4743CII/39b19741937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Menovanie členov do Rád hlavných úloh.
4744CII/39b19761937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Menovanie členov do Rád hlavných úloh.
4745CII/39b19781937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Návrh dlhodobých cieľov, nosných smerov výskumu a zásad pre prípravu ŠPZV na 7. päťročnicu; návrh zásad na prehĺbenie nadväznosti úloh ŠPZV na štátne úlohy technického rozvoja v SSR a ich urýchlenú realizáciu v spoločenskej praxi.
4746CII/39b19791937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Pokyny na zostavenie plánu vedeckovýskumných úloh na pracoviskách SAV na r. 1980; zásady pre spracovanie cieľových projektov základného výskumu; smernice Federálneho ministerstva technického a investičného rozvoja o priebehu oponentúr úloh ŠPZV.
4747CII/39b19801937
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Pokyny pre spracovanie cieľových projektov ŠPZV; osnova zámerov cieľových projektov; pracovný postup pri prejednávaní návrhov cieľových projektov; metodické pokyny pre vypracovanie návrhu päťročného plánu na r. 1981–1985; menovanie garantov cieľových projektov; návrh na rozšírenie Rady programu ŠPZV V.
4748CII/39b19811937–1938
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Štatút Rád štátnych programov základného výskumu; pokyny na zaistenie kontroly úloh a cieľových projektov ŠPZV v r. 1981–1985; informácie o zložení Rád kľúčových smerov I.–VIII. v SSR pre 7. päťročnicu.
4749CII/39b19821939
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Informácie o zložení Rád štátnych programov základného výskumu a Rád kľúčových smerov I.–VIII.; zápis z aktívu garantov cieľových projektov ŠPZV.
4750CII/39b19831939
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Rámcový postup prípravy ŠPZV na 8. päťročnicu; rámcová osnova prognostického rozboru pre prípravu ŠPZV na 8. päťročnicu; informácie o zložení Rád štátnych programov základného výskumu.
4751CII/39b19841939
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Metodické pokyny pre vypracovanie návrhu päťročného plánu na r. 1986–1990; návrh smernice ŠPZV na 8. päťročnicu; pokyny pre spracovanie cieľových projektov ŠPZV na 8. päťročnicu; informácie o zložení Rád štátnych programov základného výskumu; menovanie koordinátorov hlavných úloh.
4752CII/39b19851939–1940
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Správa o plánovaní a riadení základného výskumu; zásady riadenia vedecko-výrobnej i celkovej realizačnej činnosti ČSAV a SAV; informácie o zložení Rád štátnych programov základného výskumu a Rád kľúčových smerov.
4753CII/39b19861940
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Metodické pokyny pre vyplňovanie evidenčného listu vedecko-výskumnej úlohy; menovanie garantov cieľových projektov základného výskumu; informácie o zložení Rád štátnych programov základného výskumu a Rád kľúčových smerov.
4754CII/39b19871940–1941
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Pokyn predsedu ČSAV k obsahovej príprave námetov tém ŠPZV na 9. päťročnicu; návrh postupu pri priebežnom kontrolnom hodnotení úloh ŠPZV v 8. päťročnici; metodické pokyny pre spresnenie plánu vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV; informácia o zložení Rád štátnych programov a Rád kľúčových smerov.
4755CII/39b19881941
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Návrh smernice ŠPZV na r. 1991–1995; metodika tvorby a riadenia ŠPZV v 9. päťročnici; informácia o zložení Rád štátnych programov základného výskumu a Rád kľúčových smerov.
4756CII/39b19891942
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, metodika
Metodika tvorby a riadenia ŠPZV v 9. päťročnici; podklady pre vypracovanie návrhu ŠPZV na 9. päťročnicu; informácia o zložení Rád štátnych programov základného výskumu a Rád kľúčových smerov.
4757CII/39b19531942
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Prehľad vedeckých prác v SAV na r. 1954 a náčrt výhľadového plánu do r. 1960; plán Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre; pripomienky k plánu SV na r. 1954.
4758CII/39b19541942
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Prehľad hlavných vedeckých a výskumných prác SAV v r. 1955; perspektívny plán vedeckého rozvoja na nasledujúce roky pripomienky k plánu SAV na r. 1955.
4759CII/39b19551943
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných prác ČSAV na r. 1956; plán vedeckovýskumných prác SAV na r. 1956; pripomienky k plánu SAV na r. 1956; poznámky z diskusie o tézach perspektívneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku pre r. 1956–1960; plán vedeckovýskumných úloh Ústavu pre aklimatizáciu rastlín; perspektívny plán budovania vedeckých pracovísk SAV v r. 1956–1960; plány rezortných výskumných ústavov; plán rozvoja speleológie na Slovensku.
4760CII/39b19561943–1944
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckých a výskumných prác SAV na r. 1957; perspektívny plán vedeckovýskumnej práce pracovísk SAV v r. 1956–1960; program perspektívneho rozvoja vedy a výskumu do r. 1975; jednotný celoštátny plán hlavných vedeckovýskumných prác na r. 1957; prehľad najdôležitejších úloh plánovaných na pracoviskách sekcie technických vied v r. 1957; návrh plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v r. 1957; plány výskumných úloh jednotlivých výskumných pracovísk rezortov na r. 1957; požiadavky rezortov na perspektívny plán SAV; spresňovanie plánu výskumných úloh pracovísk SAV.
4761CII/39b19571944–1945
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Štátny plán hlavných vedeckovýskumných prác na r. 1958–1960; plán vedeckovýskumných prác SAV na r. 1958; návrh slovenského plánu hlavných vedeckovýskumných úloh na r. 1958–1960; výhľadový plán vedeckovýskumných úloh ČSAV do r. 1960; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk rezortov a vysokých škôl na r. 1958; pripomienky rezortov k plánu vedecko-výskumných úloh SAV na r. 1958; návrhy rezortov na kľúčové úlohy Jednotného slovenského plánu; spresňovanie plánu výskumných úloh pracovísk SAV.
4762CII/39b19581946
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1959; vyjadrenie ČSAV k Slovenskému plánu hlavných vedeckovýskumných úloh na r. 1958–1960; perspektívny plán rozvoja biologických a lekárskych vied na Slovensku do r. 1965 a 1975; návrh perspektívneho plánu rozvoja národného hospodárstva v r. 1961–1965; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk rezortov a vysokých škôl na r. 1959; spresňovanie plánu výskumných úloh pracovísk SAV; úlohy SAV pri dobudovaní rybárskeho výskumu na Slovensku.
4763CII/39b19591947–1949
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1960; perspektívny plán spoločenskovedných pracovísk SAV do r. 1975; prehľad vedeckovýskumných úloh zaradených do 3. päťročného plánu; návrh na dobudovanie siete vedeckovýskumných pracovísk SAV; štátny plán hlavných vedeckovýskumných úloh spoločenských vied na r. 1959–1960; rozpis plánu výskumu v stavebníctve na Slovensku na r. 1960–1961; plán výskumu v odbore lekárskych vied a zdravotníctva na r. 1960; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk rezortov a vysokých škôl na r. 1960; spresňovanie plánu výskumných úloh pracovísk SAV.
4764CII/39b19601950–1953
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Návrh štátneho plánu vedeckovýskumných úloh ČSAV na r. 1961–1965; návrhy plánov vedeckovýskumných úloh pracovísk jednotlivých sekcií na r. 1961–1965; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk rezortov a vysokých škôl na 3. päťročnicu; spresňovanie plánu výskumných úloh pracovísk SAV.
4765CII/39b19611953
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Zostavenie ročného plánu vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1961; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1962 a ich spresňovanie; plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1962.
4766CII/39b19621953–1954
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1963 a ich spresňovanie; návrh štátneho plánu výskumu v oblasti prírodných a spoločenských vied na r. 1963; plán rozvoja základného výskumu v poľnohospodárstve a lesníctve; koncepcia budovania vedeckovýskumnej základne ČSAV vo Východoslovenskom kraji; plány rezortných výskumných ústavov na r. 1962.
4767CII/39b19631954–1955
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Návrh ŠPZV v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied na r. 1964; návrh hlavných smerov základného výskumu v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied na r. 1964–1970; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV a ich spresňovanie.
4768CII/39b19641955–1956
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Zoznam vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1964; zoznam vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1965; perspektívny rozvoj technických vied na Slovensku; spresnenie ŠPZV v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied pracovísk SAV na r. 1965; návrh koncepcie rozvoja vedných disciplín na Slovensku do r. 1970 (1. verzia); plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1965.
4769CII/39b19651956–1957
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1966; štátny plán bádateľského výskumu v oblasti prírodných, technických, poľnohospodárskych a lekárskych vied na r. 1966–1970; návrh päťročného plánu bádateľského výskumu komplexných, hlavných a samostatne hlavných úloh koordinovaných hlavnými pracoviskami na Slovensku na r. 1966–1970; návrh na ideové a organizačné zoskupenie vied o človeku v SAV; vykonávací plán bádateľského výskumu v oblasti lekárskych vied na r. 1966; náčrt téz k problematike spoločenských vied; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1966; hlavné smery ďalšieho rozvoja československej ekonomiky.
4770CII/39b19661957–1958
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Štátny plán bádateľského výskumu na r. 1966–1970; štátny plán bádateľského výskumu v oblasti prírodných, technických, poľnohospodárskych a lekárskych vied na r. 1966–1970; štátny plán bádateľského výskumu v oblasti spoločenských vied na r. 1966–1970; úvaha o dlhodobom rozvoji Akadémie do r. 1980; prehľad výskumných úloh jazykovedných pracovísk na Slovensku v r. 1966–1970; príprava výskumu medziodborových spoločenskovedných problémov; návrh koncepcie rozvoja vedných disciplín na Slovensku do r. 1970 (2. verzia); plány výskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1967.
4771CII/39b19671958–1960
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1967; štúdia o rozvoji vedeckých disciplín na Slovensku do r. 1980; úvaha o dlhodobom rozvoji bádateľského výskumu na Slovensku do r. 1980 a výhľad rozvoja SAV do r. 1980; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1968 a ich spresňovanie.
4772CII/39b19681960–1961
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1968; návrh na ustanovenie interdisciplinárneho vedeckovýskumného tímu v oblasti spoločenských vied; návrh na zabezpečenie výskumu národností na Slovensku; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1969.
4773CII/39b19691961–1962
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1969; návrh zamerania bádateľského výskumu v ČSSR; perspektívne zameranie bádateľského výskumu na Slovensku; návrh opatrení na zabezpečenie automatizovaného spracovania evidencií; plány vedeckovýskumných úloh jednotlivých pracovísk SAV na r. 1970 a ich spresňovanie.
4774CII/39b19701962–1964
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1970; štátny plán bádateľského výskumu na r. 1970; informácia o príprave programov bádateľského výskumu na r. 1971–1975; predbežná štruktúra programov bádateľského výskumu na r. 1971–1975; návrh ŠPZV – vykonávací plán na r. 1971.
4775CII/39b19711964–1966
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1972; dokument Úlohy SAV po XIV. zjazde KSČ; prehľad čiastkových úloh štátnych programov základného výskumu na r. 1971; návrh hlavných úloh ŠPZV na r. 1971–1975 koordinovaných hlavnými pracoviskami v SSR; správa k návrhu koncepcie vedeckého výskumu pracovísk SAV na r. 1971–1975; návrh hlavných smerov základného výskumu na Slovensku; návrh na postupnú realizáciu záverov a návrhov vládnej komisie pre antropoonózy; projekt štátnej úlohy „Teoretické objasnenie cieľa a obsahu štátnej propagandy..“; prognóza rozvoja výskumu v oblasti makromolekulových látok na Slovensku do r. 1990.
4776CII/39b19721966
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Prehľad čiastkových úloh štátnych programov základného výskumu na r. 1972; dokument „Stav, úlohy a koncepcia rozvoja prírodných a technických vied SAV“; úvaha o dlhodobom rozvoji SAV do r. 1990; informácia o zabezpečení rozvoja budovania vedeckovýskumnej základne SAV vo Východoslovenskom kraji; návrh na zaistenie informačnej činnosti v oblasti spoločenských vied; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV.
4777CII/39b19731967
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Koncepcia rozvoja a hlavné smery základného výskumu SAV do r. 1990; informácia o úlohách SAV po XIV. zjazde KSČ; plán prehĺbenia objektivizácie tvorby vedeckého programu vedeckých pracovísk SAV; návrh na riešenie ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej základne v oblasti spoločenských vied v rámci SAV na východnom Slovensku; postupný plán na vykonanie uznesenia vlády SSR č. 120/1973 a uznesenia vlády ČSSR č. 20/1973 o zdokonaľovaní a racionalizácii informačných sústav a perspektívach ich integrácie.
4778CII/39b19741967–1968
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Prvý variant návrhu 6. päťročného plánu štátnych programov základného výskumu; koncepcia rozvoja ČSAV v 6. päťročnici a hlavné smery rozvoja základného výskumu do r. 1990 v ČSAV a SAV; návrh rozvoja SAV do r. 1990; plán rozvoja molekulárnej biológie na pracoviskách SAV; súbor opatrení k zefektívneniu základného výskumu v SAV; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV.
4779CII/39b19751968–1971
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Hlavné smery činnosti SAV v 6. päťročnici; zápis z rokovania o možnostiach užšieho prepojenia programov základného výskumu a technického rozvoja na obdobie 6. päťročnice; návrh na zabezpečenie reštrukturalizácie v SAV za oblasť chemických, biologických, lekárskych a poľnohospodárskych vied; návrh na zabezpečenie reštrukturalizácie v SAV za oblasť vied o Zemi a vesmíre, matematicko-fyzikálnych vied a technických vied; akčný plán na r. 1975; návrh rozvoja pracovísk SAV vo Východoslovenskom kraji do r. 1990; plán Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV na 6. päťročnicu; projekt zdokonaľovania a racionalizácie informačného systému v SAV; koncepcia rozvoja SAV a ČSAV do r. 1990.
4780CII/39b19761972
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán SAV na r. 1976; návrh 6. päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva ČSSR v oblasti základného výskumu; informácia o duplicitách ŠPZV s úlohami štátnych programov technického rozvoja; opatrenia na zvýšenie účinnosti fyzikálneho výskumu v SAV; jednotný program spoločenských vied na r. 1976–1980; informácia o zmenách v štruktúre výskumnej základne ČSAV a SAV do r. 1980; návrh koncepcie výskumu mládeže v SSR; rozpracovanie opatrení v oblasti základného výskumu v SAV na urýchlené dokončenie vodohospodárskych a zúrodňovacích prác vo Východoslovenskej nížine; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1977.
4781CII/39b19771972–1973
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán SAV na r. 1977; prehľad čiastkových úloh štátnych programov základného výskumu pre oblasť vied o živej prírode; koncepcia základného farmaceutického výskumu v SSR; námety vedeckovýskumných úloh pre strojníctvo a hutníctvo odporúčaných riešiť v podmienkach SAV; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV.
4782CII/39b19781973–1975
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán na r. 1978; informácia o príprave plánu SAV na 7. päťročnicu; plán vedeckovýskumnej činnosti v oblasti spoločenských vied na 7. päťročnicu; návrh nosných tém ŠPZV v oblasti prírodných a technických vied na r. 1981–1985; dokument úlohy prírodných, technických a biologických vied v podmienkach SAV; koncepcia základného výskumu v chemickom inžinierstve; návrh na zefektívnenie výskumu v problematike životného prostredia; informácia o opatreniach na zabezpečenie rozvoja biofyziky, molekulárnej biológie a biomatematiky na pracoviskách SAV; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1979; koncepcia rozvoja chemického výskumu v SAV.
4783CII/39b19791975–1977
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Stanovisko rezortov k návrhu nosných tém ŠPZV na r. 1981–1985 pre oblasť prírodných a technických vied; dlhodobá prognóza rozvoja biomedicínskych vied a techniky do r. 2000; rozpracovanie záverov XIII. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS o ďalších úlohách poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu v podmienkach SAV; príprava plánu štátneho programu základného výskumu V a VIII na 7. päťročnicu; výber prioritných úloh ŠPZV pre oblasť prírodných a technických vied na 7. päťročnicu; koncepcia základného výskumu teórie architektúry a urbanizmu a návrh na jej realizáciu v ŠPZV na r. 1981–1985; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1980; dlhodobý výhľad sociálno-ekonomického rozvoja Bratislavy.
4784CII/39b19801977–1981
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Prehľad úloh základného výskumu v oblasti prírodných a technických vied v SSR v 7. päťročnici; charakteristiky návrhov cieľových projektov ŠPZV na r. 1981–1985; prehľad kľúčových smerov ŠPZV v období 7. päťročnice; stanovisko Kolégia predsedu SAV k návrhu dlhodobých cieľov nosných smerov výskumu v 7. päťročnici; správa o predpokladanej účasti spoločenskovedných pracovísk SAV na ŠPZV v 7. päťročnici; stanovisko II. oddelenia Predsedníctva SAV k Návrhu koncentrácie výskumných kapacít v rámci SAV; koncepcia rozvoja chemických vied v SAV;1977
dokument Úlohy SAV vyplývajúce z opatrení Predsedníctva ÚV KSS a vlády SSR k Správe o rozvoji a využití biologických vied v SSR; koncepcia rozvoja vednej disciplíny vedecký ateizmus na Slovensku; prehľad úloh v základnom výskume na r. 1981–1985 riešiacich lesnícku tematiku; výhľadová koncepcia výtvarnej kultúry na Slovensku; návrh CPZV (Cieľový program základného výskumu): Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny; návrh CPZV: Bioanalogické polyméry; dokument Rozvoj vedy a výskumu na ceste k závodom budúcnosti; návrh na zabezpečenie CPZV: Tvorba zelene v sídelnej a výrobnej krajine na 7. a 8. päťročnicu; doplnky za SAV k Opatreniam k príprave spoločného uznesenia strany a vlády k rozvoju vedy v ČSSR;1978
plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1981;1979
príprava plánu štátneho programu základného výskumu V, III a VIII na 7. päťročnicu;1980
úvaha o dlhodobom vývoji základného výskumu v SSR do r. 1990.1981
4785CII/39b19811982–1983
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán SAV na r. 1981; hlavné smery rozvoja a uplatnenia československej vedy v 7. päťročnici; hlavné úlohy SAV po XVI. zjazde KSČ a zjazde KSS na r. 1981–1985; koncepcia činnosti a hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied SAV na r. 1981–1985; dôvodová správa k návrhu vykonávacieho plánu výskumných pracovísk SAV na r. 1981; zoznam CPZV (Cieľový program základného výskumu) v r. 1982–1985; prehľad CPZV v spoločenských vedách; návrh rozvoja vedecko-výskumnej základne SAV v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji v období 7. päťročnice; koncepcia starostlivosti o životné prostredie v SSR za 7. päťročnicu s výhľadom do r. 2000; návrh CPZV: Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny; spresnenie NCPZV Ekologické vzťahy a tvorba zelene v sídelnej a výrobnej krajine; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1982.
4786CII/39b19821983–1985
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Prehľad čiastkových úloh štátnych programov základného výskumu I–VIII; správa k návrhu spresnenia plánu vedecko-výskumných úloh pracovísk SAV na r. 1981–1985; správa o predpokladanom prínose SAV pre spoločenskú prax v 7. päťročnici; informácia o potrebách rozvoja SAV do r. 1985 s výhľadom do r. 1990; pripomienky k návrhu koncepcie nasadzovania výpočtovej techniky v 7. päťročnici; plán rozvoja vedeckovýskumnej základne SAV v Bratislave; správa o spresnení ŠPZV na r. 1983; opatrenia na rozvíjanie svetonázorovej, ideologickej a kultúrno-výchovnej funkcie vedy na spoločenskovedných pracoviskách SAV v r. 1982–1985; koncepcia rozvoja izotopovej produkcie v ČSSR do r. 1990; návrh koncepcie a koordinácie výskumných prác na tvorbe prognostickej úvahy „Slovensko v r. 2000“; spresnenie výstupov výskumu pre riadiacu prax na 7. päťročnicu; správa o úlohách základného výskumu pre zabezpečovaní spoľahlivosti strojov a konštrukcií a znižovania ich hmotnosti; zámer CPZV: Výskum geologických štruktúr juhozápadnej časti Západných Karpát...; informácie o zabezpečovaní riešenia komplexného problému Východoslovenskej nížiny; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1983.
4787CII/39b19831985–1986
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Prehľad kontrolovateľných etáp hlavných úloh ŠPZV na r. 1984 a 1985; návrh hlavných úloh ŠPZV koordinovaných v rezorte školstva SSR v rokoch 8. päťročnice; prehľad CPZV v spoločenských vedách; návrh formulácií špičkových problematík základného výskumu pracovísk ČSAV a SAV v oblasti vied o živej prírode a chemických vied; informácia o príprave ŠPZV (CPZV) na 8. päťročnicu; návrh organizačného poriadku Kabinetu pre výskum mládeže; rozpracované závery 8. pléna ÚV KSČ na podmienky SAV; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1984.
4788CII/39b19841986–1990
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán na r. 1984; návrh spresnenia vykonávacieho plánu vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1984; úlohy základného výskumu v oblasti strojárskej výroby z hľadiska potrieb SSR; súčasné trendy rozvoja chemickej fyziky; návrhy problematík špičkovej úrovne; upravený návrh na zriadenie pracoviska pre výskum mládeže v SAV; zámery na zaradenie hlavných úloh do ŠPZV kľúčové smery I.–IX.; námety cieľových projektov základného výskumu na 8. päťročnicu; návrh štruktúry a orientácie kľúčových smerov ŠPZV I–VIII na 8. päťročnicu; stanoviská rezortov k ŠPZV na 8. päťročnicu; návrh projektu: Výskum súčasného stavu spoločnosti v SSR; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1985.
4789CII/39b19851990–1997
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Návrhy CPZV na r. 1986 a ďalšie roky 8. päťročnice; návrh ŠPZV na r. 1986 a ďalšie roky 8. päťročnice; námety spoločenskej praxe na prehlbovaní objektivizácie vedeckovýskumného programu pracovísk SAV; hlavné smery rozvoja vedeckej základne SAV do r. 2000; návrh ŠPZV na 8. päťročnicu s koordinačnými pracoviskami v Bratislave; návrh výskumných prác v oblasti vysokohorskej fyziológie v období 1986–1990; návrhy hlavných úloh ŠPZV na 8. päťročnicu, program II., III., V.–IX.; prehľad úloh ŠPZV na 8. päťročnicu koordinovaných ústrednými orgánmi v SSR; stanovisko Slovenskej komisie VTIR k návrhu ŠPZV na r. 1986 a ďalšie roky 8. päťročnice; koncepcia rozvoja špecializovaného systému VTEI v SAV na roky 8. päťročnice; správa k návrhu spresnenia vykonávacieho plánu vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1985; Nové smery v psychológii a potreba ich rozvíjania v SSR (ČSSR); návrh hlavných smerov rozvoja vedy (základný výskum) do r. 2000; koncepcia rozvoja SAV v r. 1986–1995; návrh štruktúry a orientácie kľúčových smerov štátneho programu základného výskumu V.; informácie o zaradení požiadaviek rezortov do návrhu ŠPZV na r. 1986–1990; návrh na riešenie komplexného a centralizovaného archeologického výskumu v SSR; záznam z porady o návrhu spolupráce riešiteľov ŠPZV a ŠRVT pri výskumoch spoločensky závažných ochorení kardiovaskulárneho systému.
4790CII/39b19861997–2003
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán SAV na r. 1986; plán vedeckovýskumných úloh SAV na r. 1986–1990; prehľad kľúčových smerov základného výskumu riadených pracoviskami v SSR v období 8. päťročnice; prehľad úloh SAV vyplývajúcich zo záverov XI. zasadania ÚV KSČ; program rozvoja SAV v r. 1986–1990s výhľadom do r. 2000; program rozvoja a uplatnenia československej vedy v podmienkach ČSAV (SAV) v 8. päťročnici s výhľadom do r. 2000; prehľad CPZV na 8. päťročnicu; spresnenie ŠPZV v SSR na r. 1987; návrh na spresnenie ŠPZV ČSAV v 8. päťročnici; spresňovanie úloh štátnych programov základného výskumu II., III., V. a VIII. na r. 1987; evidenčné listy vedeckovýskumných úloh štátnych programov základného výskumu I., III. a V.; návrh rozvoja národného hospodárstva v SSR 1986–1990; návrh odvetvovej koncepcie starostlivosti o životné prostredie v SAV; návrh programu komplexného výskumu človeka; koncepcia základného výskumu v genetike na pracoviskách SAV; koncepcia činnosti Výskumného centra pôdnej úrodnosti; spresnenie námetov na zabezpečenie Ďalšieho rozvoja psychológie v SSR; koncepcia výskumu v lekárskych vedách do r. 2000 a predpoklady pre účasť pracovísk v SSR na jej realizácii; pripomienky a požiadavky rezortov k návrhu ŠPZV na 8. päťročnicu; hlavné úlohy spoločenských vied SAV v 8. päťročnici; hlavné úlohy SAV po XVII. zjazde KSČ v r. 1986–1990; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1987; opatrenia na zabezpečenie účinnejšej ochrany genofondu.
4791CII/39b19872003–2006
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán ČSAV na 8. päťročnicu; návrh tematických úloh SAV na r. 1987; informatívna správa o zameraní výskumu v oblasti spoločenských vied v základnom a aplikovanom výskume v rokoch 8. päťročnice; návrh programu komplexného výskumu človeka v SSR na r. 1987–1995; správa o úlohách základného výskumu v oblasti automatizácie konštrukčných projekčných prác z hľadiska potrieb strojárstva; návrh na riešenie problematiky Zvýšenie funkčného potenciálu lesných ekosystémov; uznesenia vlády SSR k programu rozvoja československej vedy v podmienkach SAV v 8. päťročnici s výhľadom do r. 2000; návrh výskumu súčasného stavu spoločnosti v SSR; koncepcia činnosti Centra chemického výskumu SAV a Centrálnych laboratórií prístrojovej techniky; spresnenie ŠPZV na r. 1988 – štátny program základného výskumu II., VIII.; námety výskumných tém na zaradenie do ŠPZV v 9. päťročnici – program II., IX.; plány vedeckovýskumných úloh pracovísk SAV na r. 1988; akčný plán SAV na r. 1987.
4792CII/39b19882006–2010
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán SAV na r. 1988; návrh ŠPZV na r. 1991–1995; návrh na prestavbu celkového života v SAV; informácia o zameraní a štruktúre ŠPZV a PZV na 9. päťročnicu v oblasti vied o živej prírode a chemických vied; koncepcia výskumu optiky v ČSSR; odvetvová koncepcia SAV do r. 2005; zoznam CPZV na 8. päťročnicu; koncepcia činnosti Ústavu nukleárnej biológie a rádiochémie ČSAV; spresnenie ŠPZV na r. 1989; námety hlavných a CPZV na zaradenie do ŠPZV v 9. päťročnici.
4793CII/39b19892011–2013
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, plán
Akčný plán SAV na r. 1989 a 1990; koncepcia rozvoja informatiky v SSR v r. 1989–1995; program činnosti rozvoja SAV v 9. päťročnici; návrh dlhodobej koncepcie rozvoja slavistiky v ČSSR; informácia o pripravenosti využitia vedeckovýskumných kapacít vysokých škôl v SSR v 9. päťročnici; úlohy SAV o oblasti tvorby a ochrany životného prostredia; návrh harmonogramu úloh rozvoja spektroskopických metód v SSR; spresnenie ŠPZV na r. 1990; prehľad projektov a kľúčových smerov v programoch ŠPZV na 9. päťročnicu; informácia o stave prípravy ŠPZV na 9. päťročnicu; stanovisko SAV a jej oddelení k návrhu ŠPZV na 9. päťročnicu; stanoviská rezortov k návrhu ŠPZV na 9. päťročnicu; ŠPZV na 9. päťročnicu – plánovacie listy hlavných úloh štátnych programov základného výskumu I., II., V., VII., VIII., X., XI., XII.
4794CII/39b19822025
Vedecko - výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, súhrnná prognóza do r. 2010
Záznam z diskusie k zabezpečeniu rozvoja prognostickej činnosti v ČSAV a SAV; návrhy na zriadenie prognostických smerov.
4795CII/39b19832025–2033
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, súhrnná prognóza do r. 2010
Návrh projektu obsahového zamerania, organizačného a hmotného zabezpečenia cyklických prác na súhrnnej prognóze; zhodnotenie doterajšej činnosti vedeckých kolégií SAV na úseku rozpracovania strategických smerov rozvoja vedných odborov – posúdenie a určenie ich účasti na tvorbe sociálno-ekonomických prognóz; materiály z 1.–4. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu ČSSR; zápisnice a materiály z 1. a 2. zasadania Rady Predsedníctva SAV pre prognózy rozvoja a uplatnenia vedy; materiály z 1.–4. zasadania Rady Prezídia Prezídia ČSAV pre prognózu rozvoja a uplatnenia vedy v ČSSR; prehľad námetov vybraných prognóz vedecko-technického rozvoja schválených Radou pre súhrnnú prognózu; informácia o postupe prípravy prognostických prác; návrh postupu spracovania vybratých prognóz vedecko-technického rozvoja v r. 1983; výstupné dokumenty vedecko-technických štúdií; návrh na zabezpečenie úloh v oblasti prognostickej činnosti v SAV; informácia o finančnom zabezpečení prognostickej činnosti v r. 1983 zabezpečovanej SAV; záznam z aktívu prognostických pracovísk ČSAV; poverenia pracovísk funkciou prognostických pracovísk; menovania členov jednotlivých prognostických pracovných skupín; stanoviská prognostických pracovných skupín k aplikácii vybraných prognóz ČSSR na podmienky SSR; prognostické rozbory pre jednotlivé vedné témy.
4796CII/39b19842014–2024, 2034–2035
Vedecko-výskumná činnosť – ŠPZV súhrnná prognóza do r. 2010
Návrh projektu obsahového zamerania, organizačného a hmotného zabezpečenia cyklických prác na súhrnnej prognóze rozvoja SSR; uznesenie vlády ČSSR zo dňa 2.VI. o „Projekte“; pripomienky rezortov k „Projektu“; materiály z 5. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu ČSSR; zápisnice z 1. a 2. zasadania Riadiacej a koordinačnej skupiny Rady pre súhrnnú prognózu; materiály zo zasadania Komisie Prezídia ČSAV pre dlhodobý rozvoj a uplatnenie vedy; informácia o prognostických témach navrhovaných pre spracovanie na prognostických pracoviskách na r. 1985; prehľad o stave cyklických prác na súhrnnej prognóze rozvoja SSR k 30.XI.1984; návrh na organizáciu rozpracovania blokov strategických smerov VTR v rámci súhrnnej prognózy; zápisnice zo zasadaní prognostických pracovných skupín pre jednotlivé problémové okruhy; menovacie dekréty do prognostických pracovných komisií; prognózy strategických medziodvetvových smerov vedecko-technického rozvoja československej ekonomiky; metodologické a analytické východiská dlhodobej prognózy ekonomického rozvoja SSR.
4797CII/39b19852035–2036
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, súhrnná prognóza do r. 2010
Materiály zo 6. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu ČSSR; materiály z 1. a 2. zasadania pracovnej Komisie Prezídia ČSAV pre prognózy ČSR a SSR; materiály zo zasadania pracovnej skupiny Komisie Prezídia ČSAV pre dlhodobý rozvoj a uplatnenie vedy; menovacie dekréty členov Komisie Predsedníctva SAV pre prognózu rozvoja vedy; materiály zo 6. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu vedecko-technického a sociálneho rozvoja SSR; realizačný projekt prognózy strategických smerov vedecko-technického rozvoja; správa o výsledkoch 2. etapy prác na súhrnnej prognóze rozvoja SSR do r. 2000; metodické odporúčania k programu rozvoja vedy v podmienkach SSR; správa o stave prác na súhrnnej prognóze rozvoja SSR k 31.I.1985; prognóza rozvoja vedy v oblasti technických vied v SSR; harmonogram prognostických prác v SSR do konca r. 1985; zásady metodiky a postup prác na súhrnnej prognóze; stanoviská Slovenskej komisie pre VTIR a Slovenskej plánovacej komisie k Návrhu realizačného projektu súhrnnej prognózy rozvoja SSR do r. 2010; menovacie dekréty do prognostických pracovných skupín a návrhy zmien v ich zložení.
4798CII/39b19862036–2038
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, súhrnná prognóza do r. 2010
Súhrnná správa o zabezpečení prognostickej činnosti v rámci SAV; správa o prácach na súhrnnej prognóze SSR; menovacie dekréty do prognostických pracovných skupín; zápisnice zo zasadaní pracovných skupín pre prognózy jednotlivých vedeckých kolégií SAV; realizačný projekt súhrnnej prognózy rozvoja SSR do r. 2010; metodologické východiská dlhodobej prognózy ekonomického rozvoja SSR; východisková hypotéza ekonomického rozvoja SSR do r. 2010; materiály zo 7. a 8. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu ČSSR; zápisnica zo zasadania Rady pre súhrnnú prognózu vedecko-technického rozvoja; niektoré problémy prognózovania vedy – zborník štúdií, pracovná verzia súhrnnej úvahy o vedecko-technickom a sociálno-ekonomickom rozvoji SSR do r. 2010; 1. variant hypotézy dlhodobého rozvoja a uplatnenia vedy v ČSSR; ciele a potenciály vývoja vedy v SSR.
4799CII/39b19872038–2042
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, súhrnná prognóza do r. 2010
Správa o stave prác na prognóze vedy a špeciálnych vedných odborov do r. 2010; správa o doterajších výsledkoch prác na súhrnnej prognóze SSR do r. 2010; menovacie dekréty do prognostických pracovných skupín; zápisnice zo zasadaní vedúcich pracovných skupín pre prognózu vedy; materiály zo zasadaní Komisie Prezídia ČSAV pre dlhodobý rozvoj a uplatnenie vedy; materiály z 9.–11. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu ČSSR; pracovný variant prognózy ekonomického rozvoja do r. 2010; návrh prognózy a koncepcie výskumu v oblasti architektúry a urbanizmu; materiály z 1.–8. zasadania Komisie Predsedníctva SAV pre prognózu rozvoja z r. 1984–1987; súhrnný variant prognózy uplatnenia strategických medziodvetvových smerov vedecko-technického rozvoja v SSR do r. 2010; zákonité tendencie a prognózy sociálneho rozvoja SSR; vybrané smery prognózy ekonomického rozvoja.
4800CII/39b19882043–2048
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, súhrnná prognóza do r. 2010
Zápisnice z 1.–11. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu vedecko-technického a sociálno-ekonomického rozvoja SSR za r. 1983–1988; návrh dokumentu Súhrnná prognóza vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja ČSSR do r. 2010; pracovná verzia súhrnnej prognózy vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja SSR do r. 2010; stanovisko Vedeckého kolégia pre vedy o Zemi a vesmíre k Prognóze rozvoja vedy SSR do r. 2010; materiály z 12. zasadania Rady pre súhrnnú prognózu ČSSR; materiály zo 4. a 5. zasadania Komisie Prezídia ČSAV pre prognózy ČSR a SSR; zápisnice zo zasadaní Komisie Prezídia ČSAV pre dlhodobý rozvoj a uplatnenie vedy; zápisnice zo zasadaní pracovnej skupiny na zabezpečenie tvorby syntetického dokumentu súhrnnej prognózy SSR do r. 2010 za r. 1985–1988; materiál Prognóza vývoja vedy v SSR do r. 2010 a syntéza prognózy vedy a vedecko-technického rozvoja; prejav akademika I. Hrivňáka o prognóze rozvoja vedy; uznesenie vlády SSR č. 46 z 23.II.1988 k správe o doterajších výsledkoch prác na súhrnnej prognóze SSR do r. 2010; materiály ku konfrontácii prognózy vedy a vedecko-technického rozvoja podľa strategických medziodvetvových smerov.
4801CII/39b19892048
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, súhrnná prognóza do r. 2010
Zápisnica zo zasadania vedenia Komisie Predsedníctva SAV pre prognózu vedy; materiály o zameraní súhrnnej prognózy SSR v 2. cykle prognostických prác.
4802CII/39b19532049
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Štvrťročné orientačné správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie v r. 1953; správa o plnení vládneho uznesenia o novej organizácii vedy, výskumu a propagácie.
4803CII/39b19542049
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Štvrťročné orientačné správy o plnení vedeckého plánu pracoviskami Akadémie v r. 1954; správa o plnení vedecko-výskumného plánu SAV v 1. polroku 1954.
4804CII/39b19552050
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Štvrťročné a polročné orientačné správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie v r. 1955; zhodnotenie činnosti Sekcie biologických a lekárskych vied a Sekcie matematických a prírodných vied za r. 1954.
4805CII/39b19562051
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Štvrťročné a polročné orientačné správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie v r. 1956; výročné správy rezortných výskumných ústavov za r. 1955 a 1956.
4806CII/39b19572052–2055
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách SAV za r. 1956; výročné správy rezortných výskumných ústavov za r. 1956 a 1957; polročné orientačné správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie v r. 1957; správa o plnení plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v r. 1956; stanovisko povereníka financií k správe o výsledkoch prieskumu efektívnosti v SAV; správa o súčasnom stave a ďalšom rozvoji aplikácie rádioizotopov vo vede a národnom hospodárstve ČSR; správy o zavádzaní výsledkov vedecko-výskumných úloh do praxe; správa o plnení štátneho plánu kľúčových vedeckovýskumných prác do 1.VIII.1957; správa o činnosti pracovísk Sekcie technických vied za r. 1955–1956.
4807CII/39b19582056–2058
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie za r. 1957; správa o plnení štátneho plánu hlavných vedecko-výskumných úloh za r. 1957; zoznam záverečných správ o ukončených vedeckých úlohách v r. 1957 a návrhy na zavedenie výsledkov do praxe; správa o súčasnom stave endokrinologického výskumu na Slovensku; polročné orientačné správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie v r. 1958; výročné správy rezortných výskumných ústavov za r. 1957.
4808CII/39b19592059
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie za r. 1958; správa o plnení štátneho plánu hlavných vedecko-výskumných úloh za r. 1958; správa o činnosti SAV za r. 1958 na úseku technických vied; správa o činnosti Sekcie spoločenských vied SAV za r. 1958; výročné správy rezortných výskumných ústavov za r. 1958.
4809CII/39b19602060–2061
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia
Správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách Akadémie za r. 1959; správy o kontrole plnenia plánu a celkovej činnosti sekcií SAV za r. 1959; správy o kontrole plnenia plánu sekcií SAV za 1. polrok 1960; správy sekcií o plnení uznesení zo spoločného zasadania Predsedníctva SAV a povereníka školstva a kultúry o spolupráci SAV a vysokých škôl pre riešenie vedecko-výskumných úloh; správa o zavádzaní vyriešených výskumných úloh do praxe; výročné správy rezortných výskumných ústavov za r. 1959.
4810CII/39b19612062
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o plnení vedeckého plánu na pracoviskách SAV za r. 1960; správa o plnení štátneho plánu vedeckovýskumných úloh za r. 1958–1960; správy o plnení vedeckého plánu na pracoviskách SAV za 1. polrok 1961.
4811CII/39b19622062–2063
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1961; správa o výsledkoch vedeckovýskumných prác za 10 rokov činnosti SAV; správa o súčasnom stave výskumu rozvojových krajín na pracoviskách SAV; správa o plnení štátneho plánu vedeckovýskumných úloh za r. 1961; správa o situácii a perspektívnom rozvoji výskumných SAV vo Východoslovenskom kraji; správa o rozvoji zdravotníctva na Slovensku v r. 1961.
4812CII/39b19632063–2064
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1962; správa o plnení úloh ŠPZV za r. 1962; správa o súčasnom stave a úlohách vied o umení; správa o súčasnom stave a ďalšom rozvoji geológie a geofyziky na Slovensku; prehľady vedeckých pracovísk SAV o vyriešených výskumných úlohách a ich využití v praxi; správa o rozvoji zdravotníctva na Slovensku v r. 1962.
4813CII/39b19642064
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o činnosti SAV za uplynulé roky a jej ďalšie úlohy; správa o plnení ŠPZV na pracoviskách SAV za r. 1963; referát predsedu SAV akademika D. Blaškoviča na pléne SNR o rozvoji vedy v SAV; správa o súčasnom stave jadrového výskumu v ČSAV ďalších perspektívach jeho rozvoja; správa o súčasnom stave využitia rádioizotopov a ionizujúceho žiarenia v ČSAV.
4814CII/39b19652065
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia
Správa o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1964; návrh dokumentu o dosiahnutých vedeckých výsledkoch na pracoviskách SAV za r. 1953–1964; správa o dosiahnutých výsledkoch v ČSAV v oblasti fyziky za r. 1952–1964; správa o organizácii jednotného riadenia výskumu vo vybraných priemyselne vyspelých štátoch; správa o súčasnom stave vedeckých informácií v SAV a na Slovensku a perspektívach ich ďalšieho rozvoja; syntetický materiál o stave a perspektívach komplexného riešenia starostlivosti o životné prostredie; správa o rozvoji zdravotníctva na Slovensku v r. 1964.
4815CII/39b19662066
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1965; správa o výsledkoch vedeckovýskumnej práce v r. 1965, stave a ďalšom rozvoji pracovísk SAV vo Východoslovenskom kraji; oznámenie o vedeckovýskumných úlohách nezavedených do praxe; prehľad úloh riešených v SAV v oblasti technických vied; správa o rozvoji zdravotníctva na Slovensku v r. 1965.
4816CII/39b19672067
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1966; správa o otázkach stavu a rozvoja vedy na Slovensku; správa o činnosti SAV a úlohách bádateľského výskumu na Slovensku; správa o problémoch rozvoja strojárstva na Slovensku; správa o rozvoji zdravotníctva na Slovensku za r. 1966.
4817CII/39b19682067–2068
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1967; správa o podiele Slovenska na štátnom pláne bádateľského výskumu; rozbor situácie vo veterinárnych vedách na Slovensku; správa o rozvoji zdravotníctva na Slovensku za r. 1967.
4818CII/39b19692068
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1968; informácie o výskumnej činnosti SAV pre publikáciu o ČSAV; stručný historický prehľad o vzniku a rozvoji slovenskej zoológie; správa o stave na úseku automatizácie národohospodárskej evidencie v SAV; správa o rozvoji zdravotníctva na Slovensku za r. 1968; výročná správa Výskumného ústavu hygieny.
4819CII/39b19702069
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1969; prehľad o stave, vývoji a činnosti vedeckých pracovísk SAV v r. 1966–1970; správa o stave a ďalšom vývoji prírodných a technických vied na pracoviskách SAV; správa o výsledkoch pracovísk SAV pre výročnú správu ČSAV za r. 1970; správa o prepojení a vzťahu medzi základným a aplikovaným výskumom; správa o činnosti vedeckovýskumných pracovísk Ministerstva zdravotníctva v r. 1970.
4820CII/39b19712070
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o najdôležitejších výsledkoch dosiahnutých na pracoviskách SAV za r. 1966–1970; správa o najdôležitejších výsledkoch riešenia hlavných úloh bádateľského výskumu v odbore lekárskych vied v r. 1966–1970; analýza vedeckovýskumnej základne SAV na východnom Slovensku; rozbor situácie v spoločenskovednej oblasti SAV; správa o aktuálnych otázkach politickej konsolidácie v SAV a najbližších úlohách rozvoja vedy; správa o uzavretí štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1966–1970; výročná správa Výskumného ústavu hygieny.
4821CII/39b19722070
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Rozbor situácie v spoločenských vedách v SAV; správa o plnení uznesení Prezídia ČSAV k zabezpečeniu úloh daných XIV. zjazdom KSČ; správa o zameraní základného výskumu na Slovensku.
4822CII/39b19732071
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Analýza činnosti SAV v oblasti prírodných a technických vied; rozbor súčasného stavu a využívania výpočtovej techniky v SSR; správa o výsledku tematickej previerky „Efektívnosť realizovaných vedeckovýskumných úloh SAV v spoločenskej praxi“; správa o vývoji a výrobe vedeckých prístrojov; správy o podstate a úlohách automatizácie.
4823CII/39b19742072
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Rozbor vedeckovýskumnej činnosti SAV v oblasti prírodných, technických a lekárskych vied; správa o vedeckej práci SAV a uplatnení jej výsledkov v praxi; priebežná správa o stave prác na vypracovaní projektov zdokonaľovania informačných sústav v SAV; správa o výsledkoch tematickej previerky „Rozbor príčin oneskorenej realizácie výsledkov výskumu SAV v spoločenskej praxi“; vyhodnotenie doterajšieho plnenia programového vyhlásenia vlády SSR v SAV; materiál „Vývoj, súčasný stav a úlohy spoločenských vied v ČSSR“; vyhodnotenie činnosti odvetvového pracoviska pre automatizovaný systém riadenia v SAV.
4824CII/39b19752072
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o súčasnom stave a úlohách spojených so zabezpečením výpočtovej techniky pre výskumné práce SAV; správa o základnom výskume a jeho rozvoji v nadväznosti na potreby perspektívneho rozvoja československej ekonomiky; správa o súčasnom stave a perspektívach rozvoja biologicko-poľnohospodárskych vied na Slovensku; správa o súčasnej situácii v umenovedných disciplínach SAV; správa o súčasnom stave a úlohách spoločenskovedného výskumu v SAV; správa o súčasnom stave a zámeroch rozvoja základného výskumu v strojárstve v rámci SAV.
4825CII/39b19762072–2073
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o najvýznamnejších výsledkoch základného výskumu v SSR za r. 1971–1975; stručný prehľad najdôležitejších výsledkov základného výskumu v SAV v 5. päťročnici; kontrolná správa o plnení prijatej koncepcie rozvoja základného výskumu v petrochémii; správa o prepojení ŠPZV a štátneho plánu výskumných a vývojových prác; správa o stave a rozvoji literárnej vedy v SSR; správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 254/74 o životnom prostredí v SAV; správa o význame a úlohách základného výskumu v súčasnej spoločenskej činnosti; prehľad najdôležitejších výsledkov vedeckovýskumnej činnosti pracovísk Vedeckého kolégia pre vedy o Zemi a vesmíre za r. 1975.
4826CII/39b19772073
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o kontrole plnenia ŠPZV v SSR; anotácie výsledkov pracovísk SAV; správa o súčasnom stave a perspektívach výskumu v oblasti srdcocievnych chorôb v SSR; správa o plnení koncepcie automatizácie v ČSAV za r. 1976; informácia o súčasnom stave a výhľadoch výskumu problematiky ženy a rodiny v socialistickej spoločnosti.
4827CII/39b19782073–2074
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Kontrolná správa o plnení súboru opatrení k zvyšovaniu efektívnosti spoločenskovedného výskumu v SAV; správa o spoločenskovednom výskume a jeho prepojení so spoločenskou praxou; prehľad vybraných výsledkov výskumnej činnosti pracovísk spoločenských vied; správa o stave činnosti ČSAV v oblasti prírodných a technických vied; zhodnotenie doterajšieho rozvoja SAV a návrh koncepcie ďalšieho budovania jej pracovísk; správa o zabezpečovaní kardiovaskulárneho výskumu v rámci rozvoja biologicko-lekárskych vied v SSR; rozpracované závery XI. pléna ÚV KSČ a ÚV KSS na podmienky SAV.
4828CII/39b19792074
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Prehľady realizovaných výsledkov výskumnej činnosti pracovísk SAV od r. 1953; správa o realizácii JPSV po XV. zjazde KSČ; správa o stave a perspektívach rozvoja optoelektroniky v SSR; prehľad prístrojov vyvinutých na pracoviskách SAV; správa o činnosti tímu pre vedeckú kritiku nemarxistickej historiografie.
4829CII/39b19802075
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o činnosti SAV za r. 1979 s osobitným zreteľom na plnenie úloh ŠPZV koordinovaných hlavnými pracoviskami v SSR; príklady výsledkov ŠPZV za r. 1979 vybraných podľa ich významu pre jednotlivé oblasti spoločenskej praxe; anotácie výsledkov výskumnej činnosti spoločenskovedných pracovísk SAV za r. 1979; správa o plnení opatrení pre rozvoj a využitie biologických vied v SSR; správa o súčasnom stave v oblasti výskumu, vývoja a výroby vedeckých prístrojov v podmienkach SAV; správa o súčasnom stave a perspektívach bioenergetiky; informácia o vybraných výsledkoch výskumnej činnosti a ich realizácii v spoločenskej praxi.
4830CII/39b19812075–2076
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o činnosti SAV za r. 1980 s osobitným zreteľom na plnenie úloh ŠPZV v SSR za 6. päťročnicu; vybrané výsledky SPZV dosiahnuté v 6. päťročnici; súhrnná správa o stave a priebehu realizácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti pracovísk SAV dosiahnutých v období 6. päťročnice; anotácie výsledkov výskumnej činnosti spoločenskovedných pracovísk SAV za r. 1980; správa o realizácii uznesenia vlády SSR č. 223/80 o novej koncepcii životného prostredia; správa o stave požívania rádionuklidových metód vo výskume na pracoviskách chemických, biologicko-lekárskych a biologicko-poľnohospodárskych vied v SAV; správa o súčasnom stave a perspektívach rozvoja biofyziky; kontrolná správa o zabezpečení rozvoja chemickej fyziky v SAV; bibliografia Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie za r. 1961–1980.
4831CII/39b19822076–2078
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o činnosti SAV za r. 1981 s osobitným zreteľom na plnenie úloh ŠPZV koordinovaných hlavnými pracoviskami v SSR; správa o stave plnenia úloh pri zabezpečovaní cieľových projektov výskumu sledovaných na úrovni SSR; správa o kontrole a realizácii výsledkov CPZV za r. 1981; analýza situácie na spoločenskovedných pracoviskách SAV; prehľad vybraných výsledkov ŠPZV dosiahnutých v r. 1981; správa o doterajších výsledkoch výskumu dejín národného hospodárstva a ekonomického myslenia na Slovensku; správa o doterajšej činnosti spoločného vedeckého pracoviska pre vírusové nákazy; správa o stave a perspektívach základného výskumu v potravinárstve a výžive; správy o súčasnom stave budovania vedeckovýskumnej základne v jednotlivých krajoch Slovenska.
4832CII/39b19832078–2079
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o kontrole plnenia plánu ŠPZV v SSR a cieľových projektov za r. 1982; správa o stave plnenia úloh pri zabezpečovaní cieľových projektov výskumu sledovaných na úrovni SSR; správa o skúsenostiach a zabezpečovaní úloh pri riešení CPZV a CPV v SSR na r. 1981–1982; súhrnná správa o postupe realizácie vybraných výsledkov základného výskumu v spoločenskej praxi; správa o súčasnom stave a perspektívach rozvoja biofyziky v SSR; správa o súčasnom stave a perspektívach rozvoja chemickej fyziky na pracoviskách Centra chemického výskumu SAV; podklady ku správe o stave umeleckej kritiky v SSR; prehľad problematík priorizovaných na základe hodnotenia špičkových výsledkov základného výskumu v ČSAV a SAV; prehľad materiálov spracovaných na vybraných spoločenskovedných pracoviskách ČSAV po XVI. zjazde KSČ pre stranícke a štátne orgány; prehľad významných výsledkov spoločenských vied v SAV za posledné obdobie; prehľad najdôležitejších výsledkov výskumnej činnosti bratislavských pracovísk SAV za posledné obdobie; správa o súčasnom stave rozvoja vedeckovýskumnej základne SAV v jednotlivých krajoch Slovenska.
4833CII/39b19842079–2081
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o kontrole plnenia ŠPZV v SSR a cieľových projektov za r. 1983; správa o kontrole plnenia úloh ŠPZV za 1. polrok 1984; podklady k spracovaniu analýza efektívnosti výskumnej a vývojovej základne ČSSR za SAV; správy o realizácii výsledkov základného výskumu v spoločenskej praxi; správa SAV o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie starostlivosti o životné prostredie v SSR; správa o súčasnom stave a perspektívach výskumu v oblasti imunológie v SSR; hodnotiaca správa o rozvoji optoelektroniky v SSR; kontrolné správy pracovísk II. oddelenia vied SAV o plnení úloh vyplývajúcich zo záverov VIII. zasadania ÚV KSČ; správa o základnom výskume v oblasti celulózy a papiera; správa o činnosti Vedeckovýskumného združenia veterinárnych vied v Košiciach za r. 1983; správa o činnosti Referenčného pracoviska pre kliešťovú encefalitídu za r. 1983; správa o ukončených štatistických výskumoch vo verejnosti na spoločenskovedných pracoviskách SAV v r. 1981–1983.
4834CII/39b19852081–2082
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o kontrole plnenia ŠPZV v SSR a cieľových projektov za r. 1984; informácia o výskumnom zabezpečení úloh uložených SAV uzneseniami vlády SSR; správa o plnení úloh programového dokumentu „Hlavné smery rozvoja a uplatnenia československej vedy v 7. päťročnici“ v podmienkach ČSAV a SAV; správa o činnosti SAV v r. 1981–1985; zhodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovísk SAV za 1. polrok 1985; kontrolná správa o realizácii opatrení na zabezpečenie rozvoja vedného odboru imunológia; správy o realizácii výsledkov výskumu v spoločenskej praxi; skrátená verzia správy o výsledkoch v spoločenských vedách pre vládu SSR; informácia o podiele pracovísk SAV na riešení problematiky odpadových vôd z chemických prevádzok; správa o základnom výskume v oblasti konštrukčnej keramiky; správa o podmienkach profesionálneho rozvoja mladých špecialistov vo sfére vedy.
4835CII/39b19862082
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o kontrole plnenia ŠPZV v SSR a cieľových projektov za r. 1985; správa o zhodnotení plnenia cieľových projektov za 7. päťročnicu a ich využití v spoločenskej praxi; kontrolná správa o plnení úloh vyplývajúcich z rozpracovania záverov VIII. a XI. zasadania ÚV KSČ na podmienky II. oddelenia vied SAV; správa o prínose základného výskumu v SAV pre rozvoj lekárskych vied; informácia o formách prenosu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti SAV do spoločenskej praxe; správa o súčasnom stave a perspektívach rozvoja základného výskumu v oblasti mechaniky tekutín v SSR z hľadiska potrieb strojárstva; štúdia „Vyhodnotenie produktivity pracovísk biologicko-lekárskeho výskumu na Slovensku v r. 1980–1981“; správa o kritike nemarxistických koncepcií v činnosti spoločenskovedných pracovísk SAV.
4836CII/39b19872082–2083
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Prehľad vybraných výsledkov ŠPZV dosiahnutých v r. 1986; informácia o zabezpečovaní základného a aplikovaného výskumu syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS); správy o postupe realizácie vybraných vedeckých výsledkov SAV za r. 1986–1987; správa o výskume, vývoji a potrebe meracej techniky v SSR; správa o výsledkoch prieskumu stavu a úrovne právnych služieb v SAV.
4837CII/39b19882083–2085
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Prehľad vybraných výsledkov ŠPZV dosiahnutých v r. 1987; výsledky analýzy riešiteľskej úrovne a výsledkov práce vedeckých pracovísk SAV; správy o plnení dokumentu „Hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied SAV v 8. päťročnici“; informácia o plnení programu komplexného výskumu človeka; návrhy tém výsledkov vedeckovýskumnej činnosti Chemicko-technologickej fakulty SVŠT na využitie v spoločenskej praxi; výročné správy spoločenskovedných ústavov SAV za r. 1987; zborník materiálov o činnosti vybraných vedeckých ústavov SAV z cyklu „Besedy o vede“; výstupy z automatizovaného systému evidencie publikovaných vedeckých prác pracovníkov SAV za r. 1987.
4838CII/39b19892085–2087
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia sumárne prehľady
Správa o realizácii uznesenia vlády SSR č. 209/1988 o štátnej koncepcii tvorby a ochrany životného prostredia v podmienkach SAV; materiál Vývoj a súčasný stav spoločenských vied v SSR ich postavenie a úlohy v procese prestavby; dokument Plnenie hlavných úloh ČSAV (SAV) v 8. päťročnici a jej úloha v prestavbe; informácia o výsledkoch základného výskumu dosiahnutých v r. 1989; správa o výsledkoch plnenia plánu výskumných úloh a ich realizácii v spoločenskej praxi; správa o činnosti SAV za r. 1988; správa o súčasnom stave a úlohách farmakologického výskumu v SAV; informácia o vzniku a vývine vednej disciplíny botanika v rámci SAV; správa o činnosti SAV za r. 1989; správa o problémoch fyziky a technického využitia laserov v SSR; dokumentačný prehľad o činnosti ČSAV za r. 1988; výročné správy ústavov SAV za r. 1989.
4839CII/39b19542087
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení vedeckovýskumných úloh pracovísk Sekcie technických vied, Sekcie prírodných vied a Sekcie biologických a lekárskych vied; správa SAV povereníkovi potravinárskeho priemyslu vo veci výskumu divorastúcich drevín.
4840CII/39b19552087
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správa Chemického ústavu SAV povereníkovi potravinárskeho priemyslu vo veci výskumu ochrany cukrovej repy; vyjadrenie súhlasu Predsedníctva SAV s odovzdaním správ o riešených výskumných úlohách na využitie v praxi.
4841CII/39b19562088
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správa pre Predsedníctvo Zboru povereníkov o výskume náhradnej suroviny pre výrobu penicilínu; pripomienky ministerstva chemického priemyslu a ministerstva hutného priemyslu k správam o vyriešených výskumných úlohách v oblasti lekárskych a technických vied.
4842CII/39b19572088
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Informácie o oponentúre výskumnej úlohy „Výskum ekológie burín“
4843CII/39b19582088
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správa o plnení úlohy „Výskum vhodných osevných postupov...“ za r. 1958; vyjadrenie Ministerstva energetiky k správe o výskumnej úlohe „Stabilita prútových tenkostenných konštrukcií“; súhlas Predsedníctva SAV s odovzdaním správ o riešených výskumných úlohách na využitie v praxi.
4844CII/39b19592088–2089
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení vedeckovýskumných úloh pracovísk sekcie poľnohospodárskych vied a sekcie spoločenských vied za r. 1958; súhlas Predsedníctva SAV s odovzdaním správ o riešených výskumných úlohách v praxi.
4845CII/39b19602089
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení vedeckovýskumných úloh na pracoviskách sekcie technických vied, sekcie biologických a lekárskych vied a sekcie spoločenských vied; súhlas Predsedníctva SAV s odovzdaním správ o riešených výskumných úlohách na využitie v praxi.
4846CII/39b19612089–2090
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Učebné osnovy II. cyklu stredných všeobecnovzdelávacích škôl a pripomienky jednotlivých sekcií SAV k nim.
4847CII/39b19622090
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správa o plnení výskumnej úlohy o komplexnej automatizácii závodu Slovnaft; oznam o rozoslaní záverečných správ o riešených výskumných úlohách.
4848CII/39b19632090
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správa o plnení výskumnej úlohy „Komplexná automatizácia závodu Slovnaft“; oznam o rozoslaní záverečných správ o riešených výskumných úlohách.
4849CII/39b19662090
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Evidenčné listy výskumných úloh pracovísk technických vied v SAV; správa o sociologickom výskume Družstevníci o sebe a svojom družstve.
4850CII/39b19672090
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Evidenčné listy výskumných úloh pracovísk technických vied v SAV; správa o plnení hlavnej úlohy Problematika plánovitého riadenia rozvoja vedy a techniky...
4851CII/39b19682090
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Evidenčné listy výskumných úloh pracovísk technických vied v SAV; záznam z porady československých riešiteľov k problému VII-3 Medzinárodný plán koordinácie RVHP.
4852CII/39b19692090
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Evidenčné listy výskumných úloh pracovísk technických vied v SAV; štúdia o Výskume a vývoji vo vedúcich kapitalistických krajinách v r. 1963/64 a v r. 1967/68.
4853CII/39b19702091–2093
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program II – Výskum neživej hmoty; II. – Výskum stavby a funkcie živej hmoty; VII. – Biologické základy poľnohospodárstva; VIII. – Vývoj v oblasti lekárskych vied a starostlivosti o zdravie na r. 1966–1970.
4854CII/39b19712093
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program II. – Výskum stavby a funkcie živej hmoty; VIII. – Výskum v oblasti lekárskych vied a starostlivosti o zdravie za r. 1966–1970.
4855CII/39b19722093–2094
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program IV. – Nové chemické procesy, ich kontrola a technika; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka; VIII. – Socialistická spoločnosť v období vedecko-technickej revolúcie za r. 1971.
4856CII/39b19732094–2095
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program II. – Kozmický priestor Zem a využívanie ich zdrojov; III. – Nové teoretické základy techniky; IV. – Nové chemické procesy, ich kontrola a technika; V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty; VI. – Človek a biosféra; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka za r. 1972.
4857CII/39b19742095
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program VI. – Človek a biosféra; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka za r. 1973.
4858CII/39b19752095–2097
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program II. – Kozmický priestor, Zem a využívanie ich zdrojov; VI. – Človek a biosféra; VIII. – Socialistická spoločnosť v období vedecko-technickej revolúcie za r. 1971–1975.
4859CII/39b19762097
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program IV. – Nové chemické procesy, ich kontrola a technika; VI. – Človek a biosféra; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka za r. 1971–1975.
4860CII/39b19772098
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program IV. – Nové chemické procesy, ich kontrola a technika za r. 1971–1975.
4861CII/39b19782098
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy Rady štátneho programu základného výskumu V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty o plnení programu za r. 1970–1977; správy o plnení úloh ŠPZV program VI. – Človek a biosféra za r. 1971–1975; správy o plnení úloh ŠPZV program V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty za r. 1970–1977; VI. – Človek a biosféra za r. 1971–1975.
4862CII/39b19792098
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty; VI. – Človek a biosféra za r. 1978–1979; VIII. – Socialistická spoločnosť v období vedecko-technickej revolúcie za r. 1978–1979.
4863CII/39b19802099–2104
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program III. – Teoretické základy techniky za r. 1976–1980; V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty za r. 1976–1980; VI. – Človek a biosféra za r. 1976–1980; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka za r. 1976–1980; VIII. – Socialistická spoločnosť v období vedecko-technickej revolúcie za r. 1976–1980.
4864CII/39b19812104–2105
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program VI. – Človek a biosféra za r. 1971–1980; VIII. – Socialistická spoločnosť v období vedecko-technickej revolúcie za r. 1976–1980.
4865CII/39b19822105–2107
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV za r. 1981 program I. – Fyzikálne vlastnosti hmoty a jej mikroštruktúra; II. – Kozmický priestor, Zem a využívanie ich zdrojov; III. – Teoretické základy techniky; V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka; správy o plnení hlavných úloh ŠPZV za r. 1981 koordinovaných v rezorte školstva SSR.
4866CII/39b19832108–2111
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program II. – Kozmický priestor, Zem a využívanie jej zdrojov za r. 1982; V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty za r. 1981–1982; VI. – Človek a biosféra za r. 1981–1982; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka za r. 1982; VIII. – Výstavba rozvinutej socialistickej spoločnosti v ČSSR a jej medzinárodné súvislosti za r. 1982; správy o plnení hlavných úloh ŠPZV za r. 1982 koordinovaných v rezorte školstva SSR.
4867CII/39b19842111–2113
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV za r. 1983 program II. – Kozmický priestor, Zem a využívanie jej zdrojov; III. – Teoretické základy techniky; V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka; VIII. – Výstavba rozvinutej socialistickej spoločnosti v ČSSR a jej medzinárodné súvislosti.
4868CII/39b19852113–2115
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV za r. 1984 program II. – Kozmický priestor, Zem a využívanie jej zdrojov; III. – Teoretické základy techniky; IV. – Nové chemické procesy, ich kontrola a technika; V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka; VIII. – Výstava rozvinutej socialistickej spoločnosti v ČSSR a jej medzinárodné súvislosti; správy o plnení CPZV – Zariadenia, prístroje a metódy pre technologické a diagnostické účely v mikroelektronike za r. 1979–1985.
4869CII/39b19862116–2123
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV program II. – Kozmický priestor, Zem a využitie jej zdrojov za r. 1985 a 7. päťročnicu; III. – Teoretické základy techniky za r. 1985; IV. – Nové chemické procesy, ich kontrola a technika za 7. päťročnicu; V. – Štruktúra a funkcia živej hmoty za r. 1985; VI. – Človek a biosféra za r. 1985 a 7. päťročnicu; VII. – Biologické a lekárske základy zdravého vývoja človeka za r. 1985; VIII. – Výstavba rozvinutej socialistickej spoločnosti v ČSSR... za r. 1985 a 7. päťročnicu; správy o plnení CPZV Informačno-riadiace systémy robotiky za r. 1982–1986; CPZV Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny za r. 1978–1985; CPZV Racionálna priestorová organizácia urbanizovaného prostredia za r. 1980–1985; CPZV Ochrana veľkochovov hospodárskych zvierat pred parazitmi za 7. päťročnicu; CPZV Integrovaná ochrana kultúrnych rastlín za 7. päťročnicu; CPZV Ekologické vzťahy a tvorba zelene v sídelnej a výrobnej krajine za 7. päťročnicu.
4870CII/39b19872123–2128
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV za r. 1986 program II. – Vedy o Zemi a vesmíre; III. – Technické vedy; IV. – Chemické vedy; V. – Molekulárna a bunková biológia; VI. – Biologicko-ekologické vedy; VII. – Poľnohospodárske vedy; VIII. – Lekárske vedy; IX. – Spoločenské vedy; správy o plnení CPZV Materiály pripravené rýchlym ochladením za r. 1977–1987; CPZV Výskum geologických štruktúr juhozápadnej časti západných Karpát vo vzťahu k perspektívam ložísk ropy a zemného plynu za r. 1982–1987.
4871CII/39b19882129–2140
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV za r. 1986–1987 program I. – Matematické a fyzikálne vedy; II. – Vedy o Zemi a vesmíre; III. – Technické vedy; IV. – Chemické vedy; V. – Molekulárna a bunková biológia; VI. – Biologicko-ekologické vedy; VII. – Poľnohospodárske vedy; VIII. – Lekárske vedy; IX. – Spoločenské vedy.
4872CII/39b19892141–2152
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Správy o plnení úloh
Správy o plnení úloh ŠPZV za r. 1988 a 1989 program I. – Matematika a fyzikálne vedy; II. – Vedy o Zemi a vesmíre; III. – Technické vedy; IV. – Chemické vedy; V. – Molekulárna a bunková biológia; VI. – Biologicko-ekologické vedy; VII. – Poľnohospodárske vedy; VIII. – Lekárske vedy; IX. – Spoločenské vedy; správy o plnení CPZV – Mikrobiologické procesy za r. 1986–1988; CPZV – Technológia génovej manipulácie za r. 1986–1989; CPZV – Procesy vzniku, ochrana a využiteľnosť zdrojov pitnej vody za r. 1984–1989; CPZV – Inovácia diagnostických a liečebných prostriedkov a metód u civilizačných chorôb za r. 1981–1989; CPZV – Vysokotepelná supravodivosť za r. 1987–1989; CPZV – Peptidické regulátory životných procesov za r. 1986–1989; CPZV – Imobilizované biologické systémy za r. 1986–1989.
4873CII/39b19902153–2363
Vedecko-výskumná činnosť – štátny plán základného výskumu, realizácia Záverečné správy o výskumných úlohách
K orientácii v tomto materiáli slúžia 2 katalógy autorský a vecný s názvom Správy o vyriešených výskumných úlohách.