Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1450CI/6e1953429
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Správy Prezídia a ÚP ČSAV č. 1–8 a 10–19; pozvánka Komisie zboru povereníkov pre vybudovanie SAV na slávnostné otvorenie SAV; návrh na zloženie Rady pre koordináciu vedeckej práce Akadémií.
1451CI/6e1954429
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Správy Prezídia a ÚP ČSAV č. 1–11; zápisnica zo Schôdze Rady pre koordináciu činnosti akadémií z 24.XI.
1452CI/6e1955429
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Správa Prezídia a ÚP ČSAV č. 1–12; zápisnice zo schôdzí Rady pre koordináciu činnosti Akadémií z 12.V., 30.VI., 12.IX. a 24.XI.; zoznam styčných referentov pre zahraničné styky pracovísk ČSAV; oznámenie o zriadení dislokovaného pracoviska SAV v Prahe pre styčného referenta pre zahraničné styky; správa o činnosti styčného referenta zahraničných stykov za január 1955; rozsah činnosti styčného referenta SAV v Prahe; zápisnice z pracovných porád oddelenia pre styk s cudzinou z 1.IV., 4.IV., 18.IV., 10.V., 17.V. a 31.V.
1453CI/6e1956429
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Zápisnice a materiály z porád Rady pre koordináciu činnosti akadémií z 24.I., 27.VI. a 30.X.; žiadosť vedeckého sekretára Prezídia ČSAV o zaslanie materiálov o zahraničných stykoch SAV; zápisnica z pracovnej porady oddelenia pre styky s cudzinou zo 6.III.; oznámenie vedeckého sekretára ČSAV SAV o delegovaní zástupcu za SAV na schôdze Prezídia ČSAV.
1454CI/6e1957429
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Zápisnica zo zasadania Rady pre koordináciu činnosti Akadémií zo dňa 26.II.; výpis zo zápisnice Rady pre koordináciu činnosti akadémií; štatút ÚP ČSAV; zápisnice z pracovných porád oddelenia zahraničných stykov z 26.I., 1.II., 12.II., 19.II., 11.III., 24.IV., 6.VI., 17.VI., 24.VI., 1.VII., 12.VII., 1.VIII., 3.IX., 26.IX., 16.X., 24.X., 1.XI., 7.XI., 29.XI. a 5.XII.
1455CI/6e1958429
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Poďakovanie podpredsedu ČSAV akademika F. Šorma za blahoželanie k udeleniu Štátnej ceny Klementa Gottwalda, ku zvoleniu členom korešpondentom Nemeckej AV, ku zvoleniu za kandidáta ÚV KSČ a členom AV ZSSR; žiadosť ČSAV o zaslanie tém úloh štátneho plánu základného výskumu; oznámenie sekretariátu Predsedníctva SAV o zložení Výboru Predsedníctva SAV; zápisnice z pracovných porád zahraničného odboru z 3.I., 9.I., 16.I., 23.I., 10.IV., 17.IV., 25.IV. a 6.VI.; zápis a materiály z 9. zasadania Rady pre koordináciu činnosti Akadémií.
1456CI/6e1959430
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Rokovania o trvalej spolupráci ČSAV a SAV v oblasti encyklopedických prác; informácia o spoločnom zasadaní Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV v Libliciach; návrh dlhodobého rozvoja vedecko-výskumnej základne do r. 1965 a 1975; postup ČSAV pri organizácií akcií na podporu záchrany života Manolisa Glezosa; pozvánka na aktív vedcov k problematike životného prostredia; prehľad hlavných ukazovateľov rozvoja ČSAV v r. 1955–1959.
1457CI/6e1960430
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Návrhy delegátov na zjazd socialistickej kultúry; žiadosť o zaslanie podkladov k referátu akademika Málka o vývoji vedy od r. 1945; oznámenie členov delegácie zo SAV na slávnostné zasadanie k 90. výročiu narodenia V. I. Lenina; údaje ku konkrétnym formám spolupráce medzi ČSAV a SAV; plnenie uznesení spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV; organizácia deľby práce sekretariátu Prezídia ČSAV; opatrenia na zlepšenie prípravy rokovaní Výboru Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV; žiadosť o zaslanie podkladov o vývoji vedy v SAV do pripravovanej publikácie o vývoji československej vedy; reorganizácia usporiadania vzťahov medzi ČSAV a SAV.
1458CI/6e1961431
Prezídia ČSAV – Organizačné veci
Návrh dlhodobého dislokačného plánu ČSAV; spresnenie názvov orgánov a pracovísk ČSAV v zmysle zásady usporiadania nových vzťahov medzi ČSAV a SAV; oznámenie o pripomienkach k 1. variantu dlhodobého perspektívneho plánu rozvoja ČSAV do r. 1980.
1459CI/6e1962431
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Určenie zástupcu ÚV odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry delegovaného na zasadania Predsedníctva SAV; štúdia o rozvoji vedy a výskumu do r. 1980; harmonogram prác spolupráce ČSAV a Karlovej univerzity; koncepcia budovania vedecko-výskumnej základne vo Východoslovenskom kraji; vymedzenie vzťahov medzi hlavnými orgánmi ČSAV a SAV; uznesenia Prezídia ČSAV o účasti pracovníkov na poradách v dopoľudňajších hodinách; zápisnice z pracovných porád sekretariátu Prezídia ČSAV.
1460CI/6e1963431
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Úvaha o rozvoji ČSAV v r. 1964–1970; zoznam pracovísk ČSAV; žiadosť o pripomienky k návrhu na vydanie informačných publikácií o ČSAV; rokovací poriadok Prezídia ČSAV; organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií ČSAV; organizačný poriadok sekretariátu Prezídia ČSAV; dočasný organizačný poriadok Prezídia ČSAV; zápisnice z pracovných porád sekretariátu Prezídia ČSAV.
1461CI/6e1964432
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Organizačný poriadok ÚP ČSAV; návrh definitívnych organizačných poriadkov výkonného aparátu Prezídia ČSAV; popisy pracovnej náplne pracovníkov; organizačný poriadok Ústavu plánovania vedy ČSAV; návrh plánu a rozpočtu ČSAV na r. 1965; zápisnice z pracovných porád vedúcich sekretariátu Prezídia ČSAV; informácia o príprave jednotnej organizácie dokumentácie a bibliografie v spoločenských vedách.
1462CI/6e1965432
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Závery z porady funkcionárov ČSAV a Ministerstva školstva a kultúry; organizácia a formy zabezpečovania úloh výkonného aparátu Prezídia ČSAV; smernice pre zostavenie plánu rozvoja pracovísk ČSAV na r. 1966–1970; zásady spolupráce medzi ČSAV a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva; predbežný návrh kandidátskej listiny na voľby členov Prezídia ČSAV na r. 1965–1969; zoznam školiacich pracovísk a školiteľov ČSAV; informačná príručka ČSAV na r. 1966; zoznam členov ČSAV k 1.XII.1965; dočasný organizačný poriadok Prezídia ČSAV; organizačný poriadok sekretariátu Prezídia ČSAV; návrh upraveného znenia organizačného poriadku sekretariátu Prezídia ČSAV; zápisnice z porád vedúcich sekretariátu Prezídia ČSAV; súhlas Prezídia ČSAV s vyčlenením Ústavu práce a Ústavu životnej úrovne zo SAV a pričlenením k SNR.
1463CI/6e1966432–433
Prezídia ČSAV – Organizačné veci
Informácia o organizačnej štruktúre výkonného aparátu Prezídia ČSAV; návrh plánu rozvoja ČSAV na r. 1966–1970; pripomienky funkcionárov Predsedníctva SAV k zmene názvu ÚP ČSAV na Ústrednú správu pracovísk ČSAV; rokovací poriadok Prezídia ČSAV; organizačný poriadok sekretariátu Prezídia ČSAV; vzorový organizačný poriadok Československých spoločností pri ČSAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV k 1.XII.1966; zápisnice z porád vedúcich sekretariátu Prezídia ČSAV.
1464CI/6e1967433
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií ČSAV; organizačný poriadok sekretariátu Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV; organizačný poriadok Ústrednej hospodárskej správy pracovísk ČSAV; zoznam pracovísk ČSAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV k 28.IX.1967; štúdia o rozvoji Akadémie do r. 1980; niektoré dáta o vývoji ČSAV v r. 1953–1966; zápisnice z porád vedúcich sekretariátu Prezídia ČSAV.
1465CI/6e1968433–434
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Oznámenie o zriadení vyrovnávacieho fondu vedecko-technickej spolupráce so socialistickými krajinami; úvaha o rozvoji výskumnej a vývojovej základne do r. 1980; zoznam členov ČSAV k 17.IV.1968; návrh na doplnenie členov Prezídia ČSAV o 3 ďalších do konca funkčného obdobia; žiadosť o zaslanie stanoviska k tzv. protestnému rozkladu skupiny 11 členov bývalej ČAVU; problémy budúcich vzťahov Akadémie k federatívnym a národným štátnym orgánom; pozvanie na XXV. Valné zhromaždenie ČSAV; upozornenie na nepriaznivú situáciu vo vydávaní vedeckej literatúry; žiadosť akademika V. Knappa o uvoľnenie z funkcie v Predsedníctve ČSAV; hodnotenie XXV. Valného zhromaždenia ČSAV; návrh zásad zákona Federálneho zhromaždenia o ČSAV; návrh opatrení k usporiadaniu výkonného aparátu ČSAV a ČAV; materiály obrodného procesu a vstupu vojsk z 21.VIII.1968; materiály pracovnej skupiny pre prípravu prestavby ČSAV; zápisnice z pracovných porád vedúcich sekretariátu Prezídia ČSAV.
1466CI/6e1969434
Prezídia ČSAV – Organizačné veci
Návrh osnovy Federálneho zákona o ČSAV; záverečná správa komisie na prešetrenie kádrových opatrení v ČSAV; prehľad o čerpaní prostriedkov v ČSAV za r. 1968; pripomienky k návrhu pracovnej náplne o organizačnej štruktúre Kancelárie ČSAV; návrh rozpočtu ČSAV na r. 1970; rozpis ukazovateľov rozpočtu ČSAV na r. 1970; koncepcia rozvoja vedecko-výskumnej základne ČSR do r. 1975; pozvania a program rozličných zasadaní ČSAV pre funkcionárov SAV – stranícka skupina, udeľovanie cien, zasadania funkcionárov; abdikačný list predsedu ČSAV akademika F. Šorma; zápisnice zo zasadaní prípravnej komisie ČAV; zápisnice z porád pracovníkov sekretariátu Prezídia ČSAV.
1467CI/6e1970435–436
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Správa o stave a činnosti vedeckých pracovísk ČSAV a SAV v r. 1966–1969; protest proti odvolaniu akademika Servíta z funkcie riaditeľa ústavu; zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/63 Zb. o ČSAV; dočasné stanovy ČSAV a SAV; rokovací poriadok Prezídia ČSAV; informácia o obnovení činnosti útvaru pre kádrovú a personálnu prácu v ČSAV; pozvania a program na rozličné zasadania Prezídia ČSAV pre funkcionárov SAV; zápisnice z porád pracovníkov Sekretariátu Prezídia ČSAV.
1468CI/6e1971436
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Program racionalizačných opatrení v r. 1971–1972; predvolebná agitácia v ČSAV; zápisnice zo zasadaní straníckej skupiny Prezídia ČSAV; zápisnice z pracovných porád pracovníkov Sekretariátu Prezídia ČSAV.
1469CI/6e1972436
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Opatrenia na realizáciu uznesení ÚV KSČ; žiadosť Prezídia ČSAV spoločenskovedným pracoviskám o vypracovanie správy o vývoji boja s antikomunizmom; posudok akademika K. Šišku na práce lekárskych pracovísk ČSAV za r. 1971; dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Teslou; prehľad tlače o ČSAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1973; štatistické údaje o ČSAV a SAV za r. 1952–1971; zápisnice zo zasadaní straníckej skupiny Prezídia ČSAV.
1470CI/6e1973436
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Pozvánka a program porady riaditeľov pracovísk ČSAV; nové organizačné usporiadanie oddelenia ochrany štátneho tajomstva; informácia o príprave 5. medzinárodného kongresu pre logiku, metodológiu a filozofiu vedy; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV na r. 1974; informácia o stave budovania pracovísk ČSAV; zoznam členov ČSAV; zápisnice zo zasadaní straníckej skupiny ČSAV.
1471CI/6e1974436–437
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Oznámenie o schvaľovaní ciest do zahraničia funkcionárom ČSAV a SAV straníckymi orgánmi; český preklad zmluvy o zriadení Medzinárodného strediska AV socialistických krajín pre zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov v odbore výmeny tepla a hmoty; pozvánka na odhalenie busty M. Koperníka; žiadosť o zaslanie podkladov pre publikáciu „ČSAV k 30. výročiu oslobodenia sovietskou armádou“; oznámenie o schválení návrhu pokynov FMTIR a MVT pre postup pri schvaľovaní zriadenia nových pracovísk ČSAV a SAV pri vypracovávaní noriem z oblasti patentovej a licenčnej politiky; rozšírenie Prezídia ČSAV o člena SAV; harmonogram prác k spresneniu štátnych programov základného výskumu; menovanie akademika Hajku podpredsedom ČSAV; dohoda s FMTIR o prerokovávaní návrhov na zriaďovanie nových pracovísk ČSAV; dohoda ČSAV s generálnym riaditeľstvom Kovohutě Praha; výročia členov ČSAV v r. 1974; zaistenie zahraničných stykov ČSAV v 6. päťročnici; správa o plnení úloh vlády ČSSR týkajúcich sa ČSAV; stanovisko organizačného odboru SP ČSAV k zabezpečeniu uznesenia vlády ČSSR č. 343/74; zmeny v spôsobe riadenia ČSAV a SAV; zápisnice zo straníckej skupiny ČSAV; stanovisko k návrhu rozvoja ČSAV do r. 1990.
1472CI/6e1975437
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Zásady systému zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v oblasti vedy; príprava výstavby prístrojovej techniky vyvinutej na pracoviskách ČSAV a SAV; správa o plnení uznesení ÚV KSČ týkajúcich sa ČSAV; podklady SAV pre rokovanie vlády ČSSR o rozvoji ČSAV; návrh na riešenie potrieb rozvoja ČSAV v r. 1976–1980; podklady SAV do publikácie „ČSAV dnes a zajtra“; výročia členov ČSAV v r. 1975; štúdia základného výskumu a jeho rozvoja v nadväznosti na potreby rozvoja československej ekonomiky; zápisnice zo zasadaní straníckej skupiny Prezídia ČSAV; dohoda medzi ČSAV a Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.
1473CI/6e1976438
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Výber štatistických informácií o vývoji ČSAV a SAV v r. 1952–1975; kópia návrhu dohody o spolupráci medzi ČSAV, SAV a Českým geologickým úradom, Slovenským geologickým úradom; výročia členov ČSAV v r. 1976; zápisnice zo straníckej skupiny Prezídia ČSAV; správa o výsledkoch patentovej a licenčnej činnosti.
1474CI/6e1977438
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Plán akčných opatrení ČSAV do r. 1980; prehľad o vývoji a výrobe prístrojov na pracoviskách ČSAV; návrh na udelenie čestných plakiet ČSAV zahraničným kozmonautom; vládny návrh zákona o ČSAV; zápisnica z prípravnej porady výboru prípravy osláv B. Bolzana; výročia členov ČSAV v r. 1977; zápisnice zo zasadaní straníckej skupiny Prezídia ČSAV; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií ČSAV.
1475CI/6e1978438
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Zápisnica zo zasadania poroty pre udeľovanie cien ČSAV; prípravy osláv 200. výročia narodenia B. Bolzana; návrhy na udelenie čestných plakiet ČSAV; návrhy na udelenie vyznamení ČSAV; zabezpečenie recenzií 1. zväzku Encyklopédie Slovenska; návrh zmeny riaditeľa ÚP ČSAV; stanovisko k návrhu stanov ČSAV; zásady prijímania a vybavovania sťažností; plán akčných opatrení ČSAV do r. 1980; správy o činnosti členov Prezídia ČSAV; hodnotenie činnosti členov Prezídia ČSAV; výročia členov Prezídia ČSAV v r. 1978.
1476CI/6e1979439
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní; záznam zo zasadania poroty pre udeľovanie cien za popularizáciu; súbor sociálno-ekonomických informácií ČSAV; pripomienky k rokovaciemu poriadku Prezídia ČSAV a vedeckých kolégií ČSAV; činnosť orgánov ČSAV v riadení vedeckej výchovy; výročia členov ČSAV v r. 1979; návrh na voľbu G. Keila zahraničným členom ČSAV; návrh dohody o spolupráci medzi československou vedecko-technickou spoločnosťou a ČSAV.
1477CI/6e1980439
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Príprava osláv 200. výročia narodenia B. Bolzana; pripomienky k výročnej správe akademika J. Hovorku, J. Jeřábka; interné normy ČSAV – zákon o ČSAV, stanovy ČSAV; udelenie spoločných cien ČSAV a AV NDR; súbor sociálno-ekonomických informácií ČSAV; žiadosť ČSAV Štátnej plánovacej komisii o vypracovanie stanoviska k internej norme Akadémie o vytvorení funkcie konzultant; pripomienky k návrhu vzorového organizačného a rokovacieho poriadku komisií a pomocných orgánov Prezídia ČSAV.
1478CI/6e1981439
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Súbor sociálno-ekonomických informácií ČSAV; dohoda ČSAV s Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu.
1479CI/6e1982439
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Dodatok k rámcovej dohode medzi ČSAV, SAV a Ministerstvom zdravotníctva ČSR a SSR; dohoda medzi ČSAV a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.
1480CI/6e1983440
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Prehľad o vývoji a výrobe významných prístrojov na pracoviskách ČSAV a SAV.
1481CI/6e1984440
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Návrh zásad vnútornej organizácie realizačnej základne ČSAV; rámcová dohoda o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom všeobecného strojárenstva a ČSAV; pravidlá experimentálneho overenia foriem vedecko-výrobných jednotiek v ČSAV; úvaha o organizačnej výstavbe aparátu v ČSAV.
1482CI/6e1985440
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Dohoda o spolupráci medzi ČSAV a Federálnym ministerstvom spojov; súbor informácií o ČSAV.
1483CI/6e1986440
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Prehľad o vývoji a výrobe prístrojov na pracoviskách ČSAV a SAV; výber informácií o vývoji ČSAV a SAV do r. 1985; organizačný poriadok ÚP ČSAV; časový prehľad úloh vedeckých kolégií ČSAV.
1484CI/6e1987440
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Prehľad o vývoji a výrobe prístrojov na pracoviskách ČSAV a SAV; štatistické prehľady o členoch ČSAV; organizačný poriadok ÚP ČSAV.
1485CI/6e1988440
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Informácia o zložení členov Prezídia ČSAV a rozdelenie ich pôsobnosti; pripomienky Predsedníctva SAV k zdokonaleniu riadenia ČSAV; výsledky analýzy riešiteľskej úrovne a výslednosti práce vedeckých pracovísk SAV.
1486CI/6e1989440
Prezídium ČSAV – Organizačné veci
Varianty riešenia federalizácie ČSAV, SAV; dohody medzi ČSAV a podnikom Chepos Brno, ČKD Praha, Škoda Plzeň.