Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4472CII/37b19531876
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam pracovísk oprávnených udeľovať vedecké hodnosti; menovacie dekréty školiteľov vedeckých ašpirantov.
4473CII/37b19541876
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam pracovísk oprávnených udeľovať vedecké hodnosti; menovacie dekréty školiteľov vedeckých ašpirantov; návrhy skúšobných komisií a plán prijímacích skúšok uchádzačov o ašpirantúru.
4474CII/37b19551876
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam profesorov a docentov, ktorí školia ašpirantov SAV; menovacie dekréty školiteľov vedeckých ašpirantov; zoznam pracovísk oprávnených udeľovať vedecké hodnosti.
4475CII/37b19561877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Menovanie pracovísk s právom udeľovať vedecké hodnosti; menovacie dekréty školiteľov vedeckých ašpirantov; návrh na schválenie komisií pre skúšky ašpirantského minima.
4476CII/37b19571877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy pracovísk na priznanie práva udeľovať vedecké hodnosti; menovacie dekréty školiteľov.
4477CII/37b19581877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy pracovísk na priznanie práva udeľovať vedecké hodnosti; návrhy na zmenu školiteľa; menovacie dekréty školiteľov ašpirantov; pozvánka na zasadanie komisie pre redakciu zoznamu ašpirantských špecializácií.
4478CII/37b19591877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrh na rozšírenie špecializácií pre udeľovanie hodnosti kandidáta vied; návrhy pracovísk na priznanie práva udeľovať vedecké hodnosti; menovacie dekréty školiteľov; zabezpečenie školiteľov pre rezortné výskumné ústavy; menovanie skúšobných komisií pre ašpirantov.
4479CII/37b19601877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy na rozšírenie špecializácií pre udeľovanie hodnosti kandidáta vied; žiadosti pracovísk o priznanie práva udeľovať vedecké hodnosti; návrhy na menovanie školiteľov ašpirantov; schválenie komisií na obhajobu kandidátskych prác.
4480CII/37b19611877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy pracovísk na rozšírenie špecializácií pre schvaľovanie vedeckých hodností; návrhy na výnimočné schválenie školiteľov; návrh na zriadenie kartotéky školiteľov SAV; zloženie komisií sekcie biologických a lekárskych vied, ktoré sú oprávnené vykonávať obhajoby kandidátskych a doktorských prác.
4481CII/37b19621877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam školiacich pracovísk a školiteľov SAV.
4482CII/37b19631877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Žiadosti pracovísk o priznanie práva školiaceho pracoviska SAV; menovacie dekréty školiteľov; návrhy na školiteľov.
4483CII/37b19641877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy na nové školiace pracoviská; menovacie dekréty školiteľov; zoznamy školiteľov; návrh vedeckého kolégia chémie na zloženie komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác.
4484CII/37b19651877
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam školiacich pracovísk SAV; schválenie siete školiacich pracovísk; rozdelenie odborov pre vedeckú výchovu medzi vedecké kolégiá; zoznam školiteľov; uznesenie Prezídia ČSAV k zriaďovaniu komisií pre obhajoby kandidátskych prác; návrhy komisie kolégií SAV pre obhajoby kandidátskych prác.
4485CII/37b19661878
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Schválenie komisie vedeckého kolégia špeciálnej biológie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác,
4486CII/37b19671878
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Hodnotenie výsledkov vedeckej výchovy na školiacich pracoviskách.
4487CII/37b19681878
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Prehľady o školiacich pracoviskách.
4488CII/37b19691878
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Menovanie školiteľa.
4489CII/37b19701878
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam školiacich pracovísk SAV; správy školiacich pracovísk o výsledkoch vedeckej výchovy; menovanie školiteľov.
4490CII/37b19711879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy na menovania školiteľov; určenie predsedu komisie pre obhajobu kandidátskej práce.
4491CII/37b19721879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam školiacich pracovísk; zoznamy školiteľov.
4492CII/37b19731879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy na menovanie školiteľov.
4493CII/37b19741879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam školiacich pracovísk; návrhy na nové školiace pracoviská; návrhy na menovanie školiteľov; menovanie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác.
4494CII/37b19751879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Menovanie nových školiacich pracovísk; návrhy na menovanie školiteľov; menovanie komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; správa o komisiách pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác.
4495CII/37b19761879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Menovacie dekréty školiteľov.
4496CII/37b19771879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam školiacich pracovísk v SSR; menovacie dekréty nových školiacich pracovísk; menovacie dekréty školiteľov.
4497CII/37b19781879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zoznam školiacich pracovísk; prehľad o komisiách pre obhajoby doktorských dizertačných prác.
4498CII/37b19801879
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Správa o činnosti školiaceho pracoviska; žiadosť o menovanie pracoviska školiacim pracoviskom.
4499CII/37b19811880
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Správa o činnosti školiacich pracovísk za r. 1976–1980; návrh na určenie školiaceho pracoviska; zásady pre určovanie školiacich pracovísk; vyhodnotenie komisií pre obhajoby doktorských dizertácií.
4500CII/37b19821880
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrh na určenie nového školiaceho pracoviska.
4501CII/37b19831880
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Žiadosť vedeckého kolégia o rozšírenie právomoci udeľovať hodnosť kandidáta vied; záznam z aktívu vedúcich školiacich pracovísk.
4502CII/37b19841880
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Záznam z aktívu vedúcich školiacich pracovísk; návrh na zrušenie školiaceho pracoviska; oznam o kontrole školiaceho pracoviska; návrh na určenie pracovísk na školiace pracoviská; správa o školiacich pracoviskách; správa o zhodnotení siete školiacich pracovísk; návrhy predsedov komisií pre obhajoby dizertačných prác.
4503CII/37b19851880
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Stanovisko k zhodnoteniu siete školiacich pracovísk; návrhy na školiace pracoviská; zmeny v štruktúre školiacich pracovísk; zoznam školiacich pracovísk; návrhy na menovania školiteľov; ocenenia školiteľov.
4504CII/37b19861880
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Doplnok zoznamu školiacich pracovísk; správa o vedeckej výchove na určených školiacich pracoviskách; návrh na rozšírenie pôsobnosti školiaceho pracoviska; návrh na ocenenie školiteľov; prehľad o školiteľoch; vyjadrenie predsedu komisie pre obhajoby k doktorskej práci RNDr. I. Bajáka, CSc.
4505CII/37b19871880
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrh na rozšírenie školiacich pracovísk; návrhy na ocenenia školiteľov.
4506CII/37b19881881
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Návrhy na rozšírenie školiacich pracovísk; nové vedné odbory pre vedeckú výchovu; zoznam komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác; súhlas k vykonávaniu funkcie školiteľa.
4507CII/37b19891881
Vedecká výchova – školiace pracoviská, školitelia...
Zmena štruktúry školiaceho pracoviska; stanovisko k členstvu v komisii pre obhajoby doktorských dizertačných prác.