Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2815CII/211953–1989703–705
Arborétum Mlyňany (Ústav dendrobiológie)
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2816CII/211953–1990706–708
Archeologický ústav
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2817CII/211954–1989709
Astronomické observatórium
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2818CII/211982710
Banícky ústav
Správa o kontrole na pracovisku za r. 1981.
2819CII/211954–1989710
Biologický ústav (Ústav experimentálnej biológie a ekológie)
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2820CII/211953–1960710
Botanická záhrada
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2821CII/211977–1991711
Centrum biologicko-ekologických vied
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracoviskách centra.
2822CII/211989–1990712
Centrum elektrofyzikálneho výskumu
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracoviskách centra.
2823CII/211981–1989712–713
Centrum fyziologických vied
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracoviskách centra.
2824CII/211978–1989713–714
Centrum chemického výskumu
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracoviskách centra.
2825CII/211955, 1963715
Československo-sovietsky inštitút
Sumárny inventúrny zoznam.
2826CII/211954–1989715–716
Domov vedeckých pracovníkov, Smolenice
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2827CII/211990716
Domov vedeckých pracovníkov, Stará Lesná
Sumárna správa o revíznej kontrole vykonanej na pracovisku,
2828CII/211982718
Ekonomický ústav
Správa z kontroly pracoviska za r. 1981.
2829CII/211963–1987717–718
Elektrotechnický ústav
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2830CII/211986719
Encyklopedický ústav
Sťažnosť pracovníčky ústavu na vedenie pracoviska vo veci finančnej ujmy.
2831CII/211955–1987719
Endokrinologický ústav (Ústav experimentálnej endokrinológie
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2832CII/211965719
Filozofický ústav
Kontrola odmeňovania prednášateľov marxistickej filozofie pre ašpirantov.
2833CII/211969–1987719–720
Fyzikálny ústav
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2834CII/211968–1990720–721
Geografický ústav
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2835CII/211982721
Geofyzikálny ústav
Správa o kontrole na pracovisku za r. 1981.
2836CII/211982721
Geologický ústav
Správa o kontrole pracoviska za r. 1981.
2837CII/211954–1988722
Helmintologický ústav
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2838CII/211963722
Historický ústav
Kontrola vyplatenia honorára.
2839CII/211955–1990722–723
Chemický ústav
Sumárne správy o revíznych kontrolách vykonaných na pracovisku.
2840CII/211982, 1989724
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
Správa o zhodnotení kontroly v Jazykovednom ústave za r. 1981, 1988.
2841CII/211982724
Kabinet orientalistiky
Správa o kontrole pracoviska za r. 1981.
2842CII/211982–1985724
Katedra jazykov
Sťažnosť zamestnankyne na plat počas pracovného pomeru na pracovisku.
2843CII/211963, 1989724
Národopisný ústav
Súhlas s odpisom strát knižných fondov; správa o kontrolnej činnosti ústavu za r. 1988.
2844CII/211981, 1989724
Neurobiologický ústav
Sťažnosť pracovníka ústavu na nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami; správy o kontrolnej činnosti na pracovisku.
2845CII/211967–1985724
Riaditeľstvo výstavby pracovísk
Správy o vykonaných kontrolách, sťažnosti zamestnancov na nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami.
2846CII/211982724
Spoločenskovedný ústav
Výsledky šetrenia anonymného oznámenia na prácu riaditeľa pracoviska.
2847CII/211978–1991724–727
Správa účelových zariadení
Správa o vykonaných kontrolách na pracovisku; sťažnosti zamestnancov na nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami.
2848CII/211953–1957728
Súbor pracovísk I. sekcie
Sumárne správy o kontrolách vykonaných na pracoviskách I. sekcie.
2849CII/211953–1954728
Súbor pracovísk II. sekcie
Sumárne správy o kontrolách vykonaných na pracoviskách II. sekcie.
2850CII/211955–1957729
Súbor pracovísk III. sekcie
Sumárne správy o kontrolách vykonaných na pracoviskách III. sekcie.
2851CII/211953–1959729
Súbor pracovísk IV. sekcie
Sumárne správy o kontrolách vykonaných na pracoviskách IV. sekcie.
2852CII/211954–1957730
Súbor pracovísk V. sekcie
Sumárne správy o kontrolách vykonaných na pracoviskách V. sekcie.
2853CII/211967–1991730–732
Technicko-hospodárska správa Ústavov spoločenských vied, Bratislava
Sumárne správy o vykonaných kontrolách na technicko-hospodárskej správe.
2854CII/211960–1989733–734
Technicko-hospodárska správa ústavov, Košice
Sumárne správy o vykonaných kontrolách.
2855CII/211982735
Technicko-hospodárska správa Centra fyziologických vied
Správa o previerke.
2856CII/211978735
Umenovedný ústav
Tematická previerka vo fotolaboratóriu pracoviska.
2857CII/211954735
Úrad Predsedníctva SAV
Tematické previerky na ÚP SAV.
2858CII/211963–1987735
Ústav anorganickej chémie
Správy o periodických inventúrach na pracovisku; správa o účinnosti kontroly na pracovisku za r. 1987.
2859CII/211963–1990736
Ústav baníctva
Správy o kontrolnej činnosti vykonanej na pracovisku.
2860CII/211982736
Ústav experimentálnej biológie a ekológie
Správa o kontrolnej činnosti za r. 1981.
2861CII/211982, 1984–1987736
Ústav experimentálnej farmakológie
Prešetrovanie sťažnosti pracovníkov.
2862CII/211963–1988736
Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie
Záznamy o vykonaní inventarizácie hospodárskych prostriedkov; prešetrenie sťažnosti pracovníkov.
2863CII/211982736
Ústav experimentálnej fyziky
Správa o kontrolnej činnosti za r. 1981.
2864CII/211959–1964736
Ústav experimentálnej medicíny
Sumárne správy o vykonaných kontrolách na pracovisku.
2865CII/211982–1989736
Ústav experimentálnej metalurgie
Prešetrovanie sťažnosti zamestnancov.
2866CII/211981–1991737–738
Ústav experimentálnej onkológie
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2867CII/211988–1989738
Ústav experimentálnej pedagogiky
Správy o hodnotení kontrolnej činnosti na pracovisku.
2868CII/211963, 1988738
Ústav experimentálnej psychológie
Správa o kontrolnej činnosti na pracovisku.
2869CII/211980–1984738
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
Prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2870CII/211960–1991738–739
Ústav hydrológie a hydrotechniky (Ústav hydrológie a hydrauliky)
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2871CII/211953–1954739
Ústav chemickej technológie organických látok
Sumárne správy o vykonaných kontrolách na pracovisku.
2872CII/211984–1990739–740
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku.
2873CII/211980–1987740
Ústav merania a meracej techniky
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku.
2874CII/211984–1990741
Ústav molekulárnej biológie
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku.
2875CII/211967–1982741–742
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2876CII/211961–1990742–743
Ústav stavebníctva a architektúry
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2877CII/211962–1963743
Ústav strojov a automatizácie
Sumárne správy o vykonaných revíziách na pracovisku.
2878CII/211969, 1988743
Ústav štátu a práva
Sumárne správy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku.
2879CII/211967–1989743–744
Ústav technickej kybernetiky
Sumárne výkazy o vykonaných revíziách a kontrolách na pracovisku; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2880CII/211963744
Ústav teórie merania
Prešetrovanie sťažností zamestnancov pracoviska.
2881CII/211982744
Ústav vedeckého ateizmu
Správa o kontrolnej činnosti na pracovisku za r. 1981.
2882CII/211969744
Ústav vlastnosti hornín
Správa o inventarizácii na pracovisku.
2883CII/211960744
Ústavy matematických vied
Správa o periodickej revízii v ústavoch.
2884CII/211953–1960744–745
Ústavy technických vied
Správy z periodických revízií v ústavoch; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2885CII/211956–1981745
Ústredná knižnica
Správy z periodických revízií a kontrol vykonaných na pracovisku; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2886CII/211988745
Ústredný archív
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za r. 1987.
2887CII/211981–1990745–746
Virologický ústav
Správy z periodických revízií a kontrol vykonaných na pracovisku.
2888CII/211953–1990747–752
Vydavateľstvo Veda
Správy z periodických revízií a kontrol vykonaných na pracovisku; prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2889CII/211985–1990752
Výpočtové stredisko
Prešetrovanie sťažností zamestnancov.
2890CII/211955–1958752
Výskumný ústav krmovinársky
Sumárne správy z periodických revízií vykonaných na pracovisku.
2891CII/211957752
Výskumný ústav poľnohospodárskej ekonomiky
Sumárna správa z revízie vykonanej na pracovisku.
2892CII/211956–1957752
Výskumný ústav pre chov hydiny
Sumárne správy z revíznych kontrol vykonaných na pracovisku.
2893CII/211956–1957753
Výskumný ústav pre vinohradníctvo a vinárstvo
Sumárne správy z revíznych kontrol vykonaných na pracovisku.
2894CII/211953–1958753
Výskumný ústav pre výrobu rastlinnú
Sumárne správy z revíznych kontrol vykonaných na pracovisku.
2895CII/211954–1957754
Výskumný ústav pre výrobu živočíšnu
Sumárne správy z revíznych kontrol vykonaných na pracovisku.
2896CII/211980–1990754–755
Organizačné stredisko vedeckých spoločností
Sumárne správy z revíznych kontrol vykonaných na pracovisku.
2897CII/211986–1987765
Slovenská antropologická spoločnosť
Sumárne správy z periodických revízií.
2898CII/211987–1989765
Slovenská archeologická spoločnosť
Sumárne správy z kontrol o hospodárení v spoločnosti.
2899CII/211982–1987765
Slovenská biochemická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodickej revízie hospodárenia v spoločnosti.
2900CII/211986–1987756
Slovenská bioklimatologická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií hospodárenia.
2901CII/211982–1984756
Slovenská botanická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2902CII/211985755
Slovenská geografická spoločnosť
Správa o výsledku revízie hospodárenia spoločnosti.
2903CII/211982–1987756
Slovenská geologická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií hospodárenia v spoločnosti.
2904CII/211982–1988756
Slovenská historická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2905CII/211980–1987756
Slovenská chemická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2906CII/211979757
Slovenská jednota klasických filológov
Správa o výsledku periodickej revízie hospodárenia v spoločnosti.
2907CII/211980757
Slovenská literárnovedná spoločnosť
Správa o výsledku periodickej revízie v spoločnosti.
2908CII/211982–1987757
Slovenská meteorologická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií hospodárenia v spoločnosti.
2909CII/211982–1984757
Slovenská psychologická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2910CII/211957757
Slovenská rada vedecko-technických spoločností
Správa o výsledku periodickej revízie v spoločnosti.
2911CII/211982, 1984757
Slovenská sociologická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2912CII/211980757
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky
Správa o výsledku periodickej revízie.
2913CII/211986–1987757
Slovenská spoločnosť pre mechaniku
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2914CII/211982, 1984758
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2915CII/211982, 1984758
Slovenská zoologická spoločnosť
Správy o výsledkoch periodických revízií.
2916CII/211972–1975758
Spravodaj ústredných štatistických orgánov