Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4314CII/36f219591790
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Správa o jednorazovej previerke na pracoviskách SAV.
4315CII/36f219611790
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Správa o nedostatkoch zistených pri previerkach na pracoviskách SAV; materiály zo školenia pracovníkov.
4316CII/36f219621791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Uznesenia Predsedníctva SAV k správe o nedostatkoch zistených vo vedeckých spoločnostiach za r. 1961.
4317CII/36f219671791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Súdny spor vo veci Ľ. Rihákovej.
4318CII/36f219691791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Súdny spor s Ing. Duhajom.
4319CII/36f219701791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri previerkach na pracoviskách SAV; rozpracovanie politických opatrení pre pracovníkov kontroly v SSR v podmienkach SAV; pokyny na vykonávanie kontrolnej činnosti; opatrenia na zlepšenie hospodárenia vo vedeckých spoločnostiach SAV; opatrenia na zabezpečenie budov.
4320CII/36f219741791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Záznamy z previerok hospodárenia na organizačno-právnom odbore ÚP SAV; záznam z koordinačnej porady k návrhu plánu kontrolnej činnosti ústredných orgánov štátnej správy; správa o stave a vývoji kriminality a opatrenia proti recidíve.
4321CII/36f219751791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Metodické pokyny pre spracovanie a vedenie pasportov pracovísk SAV; opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri previerkach; námety na skvalitnenie činnosti výkonného aparátu Predsedníctva SAV; správa o zhodnotení kontrolnej činnosti v SAV; poznatky z periodických revízií na pracoviskách SAV; rozpracovanie uznesení ÚV KSČ v podmienkach SAV; dočasný zoznam utajovaných skutočností v SAV; správa o odstránení nedostatkov zistených Výborom ľudovej kontroly; správa o stave kontrolnej činnosti.
4322CII/36f219761791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Zloženie inventarizačnej komisie pre inventarizáciu na ÚP SAV; návrh na novú štruktúru Ústrednej správy pracovísk SAV; nedostatky zistené na pracoviskách SAV pri periodických revíziách za r. 1975; stanovisko kontrolného odboru k správe o realizácii uznesenia vlády SSR č. 396/71; vyhodnotenie tematických previerok na pracoviskách SAV; vymedzenie vzájomných vzťahov medzi kontrolným odborom a funkcionármi SAV; stanovisko k návrhu poukazovacieho a dispozičného práva; správa o previerke súvisiacej so zriadením bufetu na Patrónke; zhodnotenie kontrolnej činnosti a dodržiavania štátnej disciplíny v SAV; návrhy na zlepšenie práce výkonného aparátu SAV; plán kontrolných úloh.
4323CII/36f219771791
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Systém kontroly pre jednotlivé útvary aparátu Predsedníctva SAV; plán právnej výchovy a propagandy SAV; vybavovanie sťažností zamestnancov; previerka plnenia opatrení v oblasti kontrolnej činnosti.
4324CII/36f219781792
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Vybavovanie anonymnej sťažnosti; vyčíslenie hmotnej škody spôsobenej Ing. Lipovským; správa o previerke plnenia opatrení na zvýšenie úrovne ekonomiky; vybavovanie sťažností zamestnancov; príkaz predsedu SAV k odstráneniu nedostatkov zistených kontrolou na ÚP SAV; výsledok šetrenia na riaditeľa Ústavu experimentálnej metalurgie; previerka nedostatkov v realizácii výsledkov úloh štátneho plánu technického rozvoja.
4325CII/36f219801793
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Informácia o zabezpečení komplexného hodnotenia pracovníkov ÚP SAV; kontrolné správy útvarov ÚP SAV.
4326CII/36f219811793
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Správa o priebehu kontroly plnenia záverov hodnotenia pracovníkov ÚP SAV; plány kontroly; správa o kontrole útvarov ÚP SAV; výsledky šetrenia sťažnosti na Ing. R. Fardu; zdokonalenie kontrolného systému v SAV.
4327CII/36f219821794
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Hodnotenie výsledkov periodických revízií hospodárenia v SAV; návrh zásad kontroly v národnom hospodárstve a štátnej správe; plán kontrolnej činnosti SAV.
4328CII/36f219831794
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Uznesenia vlády SSR o kontrolnej činnosti; sťažnosti na zamestnancov.
4329CII/36f219841795
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Záznam z koordinačnej porady plánu mzdových kontrol; kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na pracoviskách.
4330CII/36f219851795–1796
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Tematické previerky majetko-právneho usporiadania nehnuteľností vo vzťahu k orgánom geodézie; záznam z porady o koordinácii plánov mzdových kontrol; ochrana majetku v socialistickom vlastníctve; návrh programu hospodárnosti v oblasti kontroly; vybrané poznatky získané pri kontrolách na pracoviskách SAV; plán kontrolných úloh pre SAV; vyhodnotenie kontrolnej činnosti za r. 1985.
4331CII/36f219861796
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Vyhodnotenie výsledkov mzdových kontrol; informácia o stave vo výkone správy a ochrany národného majetku na pracoviskách SAV; záznam z previerky náhradného zdroja elektrickej energie v Ústave experimentálnej farmakológie, Astronomického ústavu, Domova vedeckých pracovníkov; hodnotenie stavu vo výkone správy národného majetku v SAV za r. 1986.
4332CII/36f219871796
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Správa o vybavovaní sťažností; správa o hodnotení výsledkov periodických revízií; hodnotenie stavu vo výkone správy národného majetku; správa o koordinácii mzdových kontrol; námety na skvalitnenie práce; návrh plánu kontrolnej činnosti.
4333CII/36f219891796
Kontrolný odbor – organizačné materiály
Správa o hodnotení výsledkov periodických revízií hospodárenia.