Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4118CII/36b8I19711541
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Československá porada funkcionárov kontrolných orgánov k rozpracovaniu záverov XIV. zjazdu KSČ a KSS (1); riadenie podnikov zdravotníckej výroby na Slovensku (2); zvýšenie rozpočtových nákladov rekonštrukcie a prístavby opery Národného divadla (3); zriadenie odborového riaditeľstva vydavateľstiev a podnikov knižného obchodu (4); zabezpečenie financovania investičnej výstavby v rezorte stavebníctva na Slovensku v r. 1971 (5); situácia na vnútornom trhu a opatrenia na jej zlepšenie v 2. polroku 1971 (6); situácia na vnútornom trhu a opatrenia na jej zlepšenie v 2. polroku 1971 (7); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb Farma odchovu a produkčná farma Géňa, Rekonštrukcia a dostavba účelového hospodárstva (8); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Chemlon VII.–I., rozšírenie PAD textilného hodvábu“ n.p. Chemlon Humenné (9); výmena vedúcich kádrových a personálnych útvarov (10); delimitácia Sekretariátu Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (11); dodatok plánu služobných zahraničných ciest na 3. štvrťrok 1971 (12); opatrenia v organizačnej a technickej príprave volieb do zastupiteľských zborov (13); obnova výroby chlóroprénového kaučuku n.p. Duslo Šaľa a riešenie následkov havárie z 19.IV.1971 (14); zvýšenie úrovne práce Poštovej novinovej služby (16); výstavba Základnej deväťročnej školy v Nemeckej (17); zvýšenie rozpočtu na stavbu TJ INTRENACIONAL Slovnaft v Bratislave (18); kádrové dobudovanie komisií ľudovej kontroly národných výborov, závodných komisií ľudovej kontroly kontrolných revíznych útvarov na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy SSR (20); postup realizácie petrochemického komplexu SSR (21); delimitácia organizácií dopravy SSR (22); vymenovanie vedúcich kádrových personálnych útvarov (23); zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie doby výstavby opravovne ČSAO Košice, opravovne ČSAO Prešov a závodu ČSAO Lučenec (24); zvýšenie rozpočtových nákladov zdravotníckych stavieb s rozpočtovým nákladom nad 20 mil. Kčs (26); schválenie pracovných ciest námestníka predsedu Slovenského cenového úradu a námestníka riaditeľa Odborového riaditeľstva Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu v Bratislave (27); priznanie dotácie na výstavbu Ústredia umeleckých remesiel, Bratislava závod KOV–DREVO, Ružomberok (28); previerka opodstatnenosti rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených za posledné tri roky (29); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životných jubileí (30); koncepcia zahraničného cestovného ruchu na r. 1972 (31); organizačné a materiálno-technické zabezpečenie jesenných poľných prác v r. 1971 (32); zvýšenie nákladov na stavbu „Sídlisko prednádražie“ v Prievidzi (34); rozvoj cestovného ruchu na Slovensku do r. 1975 (35); plán zahraničných ciest na 3. a 4. štvrťrok 1971 (36); vymenovanie V. Zábrodského za vedúceho kádrového útvaru civilno-správneho úseku Ministerstva vnútra SSR (37); plnenie plánu práce vlády SSR za VII. a VIII. mesiac 1971 (40); situácia v doprave na stavbe „Vodné dielo Liptovská Mara“ (42); priznanie finančných prémií za rozvoj hnutia „Každý po socialisticky“ (43); vymenovanie Ing. M. Vojtoviča do funkcie riaditeľa odboru pre prácu s kádrami na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy SSR (44); spáva o plnení plánu práce vlády SSR na 2. polrok 1971 za mesiac september (45); dodatočné schválenie zahraničných ciest na 4. štvrťrok 1971 (46); výstavba Televízneho strediska Bratislava, Mlynská dolina (47); rozvoj hlavného mesta SSR Bratislavy (48); vymenovanie Ing. J. Strmeňa do funkcie riaditeľa odboru kádrovej a personálnej práce Ministerstva financií SSR (49); zmena v riadení Tlačového a informačného strediska pre zahraničných novinárov (50); presuny stavebných kapacít do ČSR (51); riešenie otvorených problémov vo finančných bilanciách hospodárskych organizácií na r. 1971 (52); zvýšenie nákladov na stavbu: Administratívna budova štátnych orgánov Považská Bystrica (53); zahraničné cesty (54); uznesenia vlády SSR k návrhu na komplexné využitie Dunaja (55); správa o územnoplánovacej príprave výstavby Petržalky (56); zvýšenie nákladov a zmena termínu dokončenia výstavby Stredoslovenských sklární (57); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov centrálne posudzovanej stavby „Skladový areál Spišská Nová Ves“ (58); úprava čiastkových ekonomických podmienok lesného a vodného hospodárstva na Slovensku pre r. 1971 (59); zabezpečenie výstavby Centrálneho prekladiska obilia Malá Dobrá (60); vymenovanie Ing. Mészaroša za vedúceho kádrového a personálneho útvaru Slovenského cenového úradu (61); výroba série sekacích nožov na športovú obuv pre Kubánsku republiku (62); návrh hlavných smerov kontrolnej práce po XIV. zjazde KSČ a zjazde KSS (63); rozpis plánu pracovných síl na roky 1971–1975 podľa odvetví a krajov (64); program štátnej politiky voči mladej generácii v ČSSR (65); návrh politicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prvých zasadaní národných výborov (66); previerka zásobovania obyvateľstva vybranými nedostatkovými tovarmi a plnenie opatrení na zamedzenie protispoločenských javov v tejto oblasti (67); správa o plnení plánu práce vlády SSR na 2. polrok 1971 (68); Ing. J. Šufliarsky vymenovaný do funkcie vedúceho odboru pre prácu s kádrami Ministerstva kultúry SSR (69); uplatňovanie komplexnej socialistickej racionalizácie v pôsobnosti vlády SSR (70); dokončenie hydromelioračných prác na Východoslovenskej nížine (71); zapojenie technickej inteligencie do riešenia úloh národného hospodárstva (72); zásobovanie podnikov a obyvateľstva palivom plynom a elektrickou energiou v zimnom období 1971/1972 na Slovensku (73); zabezpečenie vykurovacích olejov na zimné obdobie 1971/1972 (74); zabezpečenie vnútorného trhu priemyslovým spotrebným tovarom (75); výskyt a šírenie chrípky (76); zriadenie Koordinačnej komisie vlády SSR pre prípravu Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v r. 1973 v Bratislave (77); riešenie krátkodobých úloh vyplývajúcich z „Opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov“ (78); organizačné usporiadanie výrobno-technickej stavebníctva v SSR v nadpodnikovej úrovni (79); uznesenie vlády SSR k havarijnej situácii v zásobovaní obyvateľstva hlavného mesta SSR Bratislavy pitnou vodou (80); presun stavebných kapacít do ČSR (81); výstavba tranzitného plynovodu ZSSR – Západná Európa (82); vymenovanie JUDr. V. Jirgesovej do funkcie riaditeľa odboru pre prácu s kádrami na Ministerstve školstva SSR (83).
4119CIII36b8I19721542
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Správa o stave a úlohách organizačnej výstavby umeleckých zväzov, kultúrnych fondov, kultúrnych zväzov maďarských a ukrajinských pracujúcich a spolkovej činnosti Matice slovenskej (3); výhľady zásobovania hlavného mesta SSR Bratislavy mäsom, mäsovými výrobkami a vybranými potravinárskymi výrobkami (4); zriadenie výrobnej hospodárskej jednotky Tatrasklo–trust sklárskych podnikov, generálne riaditeľstvo Trnava (5); zverejňovanie výsledkov kontrolnej činnosti orgánov ľudovej kontroly v SSR (6); personálne zmeny vo funkcii vedúceho odboru medzinárodných vzťahov Úradu vlády SSR (7); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Skladový areál Spišská Nová Ves“ (8); dotácia na stavbu „Hotel B“ v Bojniciach (9); zvýšenie rozpočtového nákladu na stavbu „Cesta Zverovka – Roháče s prípojkou Adamcula“ (10); zriadenie Inštitútu riadenia v Bratislave (11); riešenie problémov „Duslo Šaľa“ (12); plán práce vlády SSR za 2. polrok 1971 za mesiace XI. a XII. (14); vyslanie delegátov na otvorenie výstavy „Veľká Morava“ v Moskve (15); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (16); schválenie štatútu a rokovacieho poriadku Rady vlády pre národnosti (18); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov na výstavbu sídliska Západ II. v Poprade a sídlisko Topercerova v Kežmarku (19); správa o plnení uznesenia o ochrane vodných zdrojov na Žitnom ostrove a stanovisko k návrhom na riešenie havarijnej situácie v zásobovaní obyvateľstva mesta Bratislavy pitnou vodou (20); vymenovanie Ľ. Fiedla do funkcie námestníka predsedu Slovenského banského úradu (21); JUDr. A. Blaha vymenovaný za odborného poradcu I. Úradu vlády SSR (22); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (23); overovanie racionalizácie práce a zdokonaľovania sústav odmeňovania (24); úprava vzťahu štátnych a hospodárskych orgánov zo Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (25); plán zahraničných pracovných ciest členov vlády SSR (28); schválenie mimoriadnych zahraničných pracovných ciest v 1. štvrťroku 1972 (29); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1972 za január (30); medzinárodný chemický veľtrh INCHEBA 1971 – správa (31); mimoriadne pracovné cesty námestníkov ministrov a generálnych riaditeľov (32); skrátenie doby výstavby vodného diela „Liptovská Mara“ (33); úprava rozpočtového nákladu stavby „Cementársky kombinát Záhorie I.“ (34); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy na 1. polrok 1972 (35); správa o využití kapacít opravárenských zariadení v SSR (36); zásady riadenia kultúrnych zväzov národností (38); zásady riadenia členskej základne Matice slovenskej (39); príprava medzinárodného kongresu o čistení miest ISWA (40); plnenie úloh „Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva ČSSR“ v SSR (41); príprava výstavby vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (42); súčasný stav výučby marxizmu-leninizmu na vysokých školách a skvalitnenie činnosti ústavov marxizmu-leninizmu (43); plán zahraničných ciest primátora hlavného mesta SSR Bratislavy, námestníkov členov vlády SSR, námestníkov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR a pozvanie generálnych riaditeľov zo zahraničia do ČSSR (44); personálna výmena vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenského ústredia knižnej kultúry (46); zmena zloženia Koordinačnej komisie vlády SSR pre prípravu Majstrovstiev v krasokorčuľovaní v r. 1973 v Bratislave (47); usporiadanie celoslovenského aktívu funkcionárov orgánov ľudovej kontroly, rezortných kontrol a štátnych inšpekcií v SSR (48); vymenovanie československých zástupcov v Porade ministrov členských štátov RVHP a koordinácia činnosti ministerstva obchodu ČSR a SSR pri zabezpečovaní jednotného československého postupu v orgánoch RVHP (49); výstavba teplárne Bratislava IV. a rozšírenie výhrevne Bratislava západ (50); žiadosť o zvýšenie rozpočtu na stavbu akcie „D“ program IRP 222, Biotika, Slovenská Ľupča (51); úspora palív a energetiky vo vybraných výrobných hospodárskych jednotkách a organizáciách riadených národnými orgánmi (52); organizačné a kádrové dobudovanie orgánov štátnej arbitráže SSR (53); úprava schváleného počtu pracovníkov Slovenského geologického úradu (54); vymenovanie riaditeľa sekretariátu podpredsedu vlády a predsedu Slovenskej plánovacej komisie, zástupcu vedúceho odboru pre národnosti pri Úrade vlády SSR a odborných poradcov II. Úradu vlády SSR (55); návrh na mimoriadne zahraničné cesty (56); plnenie plánu hlavných úloh vlády SSR za február (57); návrh na mimoriadne zahraničné cesty a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (58); rozdelenie brancov určených na výpomoc národnému hospodárstvu SSR v r. 1972 (59); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Sídlisko E II.“ v Topoľčanoch (60); správa o výchove robotníckeho dorastu v miestnom hospodárstve, miestnom stavebníctve a vo výrobných družstvách (61); príprava Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v r. 1973 v Bratislave (62); personálna výmena vo funkcii námestníka riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce v Bratislave (63); vymenovanie vedúcich kádrových a personálnych útvarov niektorých ústredných orgánov štátnej správy SSR (64); JUDr. J. Lajda vymenovaný za odborného poradcu vlády SSR (65); odovzdanie Červených zástav 5. päťročnice za hospodárske výsledky dosiahnuté v r. 1971 (66); návrh na mimoriadne zahraničné cesty a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (69); preradenie stavieb „Chemlon Humenné – rozšírenie PAD textilného hodvábu VIII.“ a „PCHZ Žilina – intenzifikácia kaprolaktamu“ z rezervy do vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1972 (70); zvýšenie limitu počtu pracovníkov Ministerstva priemyslu SSE na r. 1972 (71); realizácia uznesenia XIV. zjazdu KSČ o problematike životného prostredia (72); konsolidácia podnikov odborového riaditeľstva Poľnohospodárske stavby, Bratislava (73); žiadosť o zvýšenie nákladov na stavbu Rekonštrukcia štátnej cesty v úseku Haligovce – Červený Kláštor (74); previerka dobudovania kádrových a personálnych útvarov na vybraných ministerstvách, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SSR a na národných výboroch (75); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1972 (76); schválenie zahraničnej cesty námestníka ministra výstavby a techniky do Poľskej republiky (78); doplnenie vybavenia stavebných organizácií zúčastnených na výstavbe diaľnice špeciálnymi strojmi a mechanizmami (79); výnimka na výstavbu stavebného dvora pre Okresný stavebný podnik v Liptovskom Mikuláši (80); plán zahraničných ciest členov vlády SSR a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR, ich námestníkov a generálnych riaditeľov na 3. štvrťrok 1972 (81); riaditeľstvo výstavby hlavného mesta SSR Bratislavy – zriadenie (82); kontrolná správa o zabezpečení realizácie programu petrochémie v ČSSR (83); previerka racionálneho hospodárenia s mäsom a mliekom (84); schválenie zahraničnej cesty a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (85); vymenovanie vedúcich kádrových a personálnych útvarov (86) odvolanie Ing. J. Mesároša z funkcie vedúceho kádrového a personálneho útvaru Slovenského cenového úradu (87);návrh kandidátov na miesta vedeckých pracovníkov v Medzinárodnom inštitúte ekonomických problémov svetovej socialistickej sústavy pri RVHP v Moskve (88); správa o výstavbe vysokých škôl v SSR (90); mimoriadna preferenčná prirážka pre stavbu Vlnársky kombinát Slovena Čadca (91); preferenčná prirážka pre stavbu „Drevovláknité dosky a povrchová úprava, Bučina Zvolen“ (92); výroba minerálnej vody v SSR (93); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Administratívna budova zložiek Martin“ (94); pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (95); stavba „Výrobňa prevádzok PSV Bratislava“ zaradená do plánu stavieb začínaných v r. 1972 (96); zákon o hospodárení s bytmi (97); rekonštrukcia Bratislavského hradu a jeho areálu (98); 35. Rallye FICC – svetový zraz mototuristov v r. 1974 v ČSSR – príprava (99); odvolanie J. Jonáša z funkcie tlačového tajomníka vlády SSR (100); vymenovanie A. Mišejovej do funkcie vedúcej kádrového a personálneho útvaru Slovenského cenového úradu (101); vrátenie budovy bývalého Krajského súdu v Nitre rezortu Ministerstva spravodlivosti SSR (102); analýza príčin zaostávania v plnení úloh základnej technickej a občianskej vybavenosti obytných súborov (104); žiadosť o súhlas s prevodom Stavebného podniku Jur pri Bratislave z pôsobnosti Okresného národného výboru Bratislava-vidiek do pôsobnosti Ministerstva stavebníctva SSR (105); poznatky o činnosti miestnych národných výborov zriadených pre viac obcí a miestnych národných výborov v zlúčených obciach (106); výnimky z uznesenia vlády ČSSR v tom, že dotácie z rozpočtu SSR sa budú poskytovať pre zdravotne-vodohospodárske stavby Stredoslovenského kraja (107); zabezpečenie zasadania vedúcich štátnych banských správ členských štátov RVHP v r. 1974 v ČSSR (108); správa o plnení plánovaných úloh vlády SSR za 1. polrok (109); presun stavebných kapacít do ČSR organizáciami Ministerstva stavebníctva SSR (111); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1972 (112); schválenie niektorých zahraničných ciest v 3. štvrťroku 1972 a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (114); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (115); príčiny požiaru a obnova prevádzky dimetyltereftalátu v n.p. Slovnaft Bratislava (116); žiadosť o zvýšenie nákladov na sídlisko Prednádražie – Piešťany I. (117); žiadosť o zvýšenie nákladov na sídlisko I. Poltár, sídlisko Hliny VI. a VII. Žilina a sídlisko Rimava nábrežie II. – Rimavská Sobota (118); zriadenie medzinárodného sekretariátu sekcie bezpečnej techniky pri Stálej komisii RVHP (119); udelenie štátnych vyznamenaní pracovníkom a podnikom v poľnohospodárstve pri príležitosti Celoslovenských dožiniek v r. 1972 v Nitre (120); delegovanie členov vlády SSR a námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie na plenárne zasadania krajských národných výborov (121); príprava výstavby politicko-administratívneho centra v Košiciach (122); zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1971/1972 (123); preradenie stavby „Spalovňa odpadov Bratislava-východ“ do vykonávacieho štátneho plánu r. 1972 (125); zabezpečenie vnútorného trhu priemyselným spotrebným tovarom vyplývajúcim z uznesenia vlády ČSSR a Predsedníctva vlády SSR (126); uznesenie Predsedníctva vlády SSR k súčasnému stavu výrobno-technickej základne stavebníctva v SSR z hľadiska úloh 5. päťročnice (127); zvýšenie systemizovaného počtu pracovníkov Slovenského štatistického úradu v r. 1973 (128); plnenie plánovaných úloh vlády SSR na 2. polrok 1972 (129); začatie výstavby 1. etapy Petrochemického komplexu SSR v n.p. Slovnaft Bratislava (130); schválenie niektorých zahraničných ciest v 4. štvrťroku (131); inovácia sortimentu priemyselného spotrebného tovaru na r. 1973–1975 (132); štatút splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu petrochemického komplexu SSR (134); schválenie niektorých zahraničných ciest a súhlas na pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (135); návrh na mimoriadne zahraničné cesty na 4. štvrťrok (136); zvýšenie rozpočtových nákladov rekonštrukcie a prístavby opery Slovenského národného divadla v Bratislave (137); zaradenie stavby „Závlahy pozemkov Trnavská tabuľa, sever – I. stavba“ do zoznamu centrálne posudzovaných stavieb (139); zaradenie ďalších stavieb ubytovní a stavebných dvorov do vykonávacieho štátneho plánu na r. 1972 nad rozsah vytvorenej rezervy (140); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Odborného učilišťa Krajskej organizácie pre rozvoj techniky v Banskej Bystrici (142); plnenie plánu hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1972 (143); návrh na odmeňovanie členov Výboru ľudovej kontroly SSR (144); žiadosť o preradenie stavby „Zvýšenie výroby filmových tlačí na Slovensku“ z rezervy do vykonávacieho štátneho plánu 1972 (145); časopis „Národné výbory“ v maďarskom jazyku (146); úprava plánu Ministerstva priemyslu SSR na r. 1972 (147); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb výpočtovej techniky (148); rozbor vzniku požiarov a iných havárií v prvom polroku 1972 (150); správa o príčinách odďaľovania uvedenia kapacít do prevádzky na vybraných stavbách a o dodržiavaní predpisov pri prideľovaní súhlasu na začínanie stavieb, stanovených ako záväzné úlohy štátneho plánu (151); výstavba hotela „B“ v Bratislave-Ružinove (152); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Výstavba závodu ČSAO Lučenec“ (153); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu hotela „B“ v Bardejovských kúpeľoch a výnimka z uznesenia vlády ČSSR (154); priestorové problémy v umiestnení ústredných orgánov v hlavnom meste SSR v Bratislave (155); plnenie plánovaných úloh vlády SSR na 2. polrok 1972 (156); zabezpečenie výstavby administratívnej budovy pre Západoslovenský krajský národný výbor a Okresný národný výbor Bratislava-vidiek (157); zaradenie ďalších stavieb ubytovní a stavebných dvorov do vykonávacieho štátneho plánu na r. 1972 (158); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 1. štvrťrok 1973 a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (159); kontrolná správa o plnení úloh vyplývajúcich zo záverov februárových zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS (160); výnimka pre dôchodcov pracujúcich v poštovej preprave SSR (161); zabezpečenie úloh štátneho rozpočtu a finančné hospodárenie v r. 1972 (163); správa o situácii v dôchodkovom poistení pracujúcich (164); zlepšenie spoločenskej starostlivosti o účastníkov protifašistického odboja (165); zvýšenie nákladov na stavbu „Sídlisko 1. mája v Lučenci“ (166); zvýšenie nákladov na stavbu „Obytný okrsok Lunik VIII. v Košiciach“ (167); zvýšenie nákladov na stavbu „Okresného podniku miestneho priemyslu v Nových Zámkoch a povolenie o výnimku z uznesenia vlády ČSSR pre Okresný podnik miestneho priemyslu v Nových Zámkoch a Komunálnej služby v Kolárove (168); výnimka z uznesenia vlády ČSSR a vlády SSR pre zdravotne-vodohospodárske stavby Stredoslovenského kraja (169); povolenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR pre Okresný podnik miestneho priemyslu v Michalovciach (170); povolenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR pre Komunálne služby v okrese Stará Ľubovňa (171); výnimka z uznesenia vlády ČSSR pre Komunálne služby Gelnice (172); problémy plnenia investičnej výstavby vo Východoslovenskom kraji v r. 1972 (173).
4120CII/36b8I19731543
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich za záverov zasadaní ÚV KSČ s ÚV KSS ideologickým otázkam po štátnej línii (1); majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v r. 1973 v Bratislave (2); vymenovanie F. Pazúra a Ing. Z. Ryšku do funkcií odborných poradcov II. Úradu vlády SSR (3); zaradenie do cyklickej prípravy ministrov, námestníkov ministrov, niektorých funkcionárov národných výborov a generálnych riaditeľov (4); jednotná úprava začiatku pracovného času v orgánoch štátnej správy SSR, v službách obyvateľstvu a v závodoch (5); usporiadanie celoslovenského funkcionárov a vedúcich pracovníkov orgánov ľudovej kontroly (6); racionálne využitie horúcich pozemných vôd na území SSR (8); „Dni vedy a techniky NDR“ v SSR v r. 1973 (9); výnimka zo „Zásad jednotného postupu pre uvoľnenie funkcionárov na výkon funkcie“ (10); výkon periodických revízií hospodárenia na vybraných ministerstvách SSR, národných výboroch ako aj v niektorých mimoriadnych organizáciách (11); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadanie Krajských národných výborov národného výboru hlavného mesta Bratislavy a vybraných okresných národných výborov na 1. polrok 1973 (14); ochrana a stráženie budov a pracovísk ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR (15); skvalitnenie prípravy mládeže na robotnícke povolania (16); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Sídlisko Juh – Veľký Krtíš“ (17); zvýšenie rozpočtu na výstavbu vodovodu Žilina – 1. stavba (18); zvýšenie rozpočtu na stavbu „Vozovňa DPMB Bratislava-Krasňany“ (19); plnenie plánovaných úloh vlády SSR za 2. polrok 1972 (20); V. Havlíček vymenovaný do funkcie poradcu Úradu vlády SSR (21); plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1973 (22); stavba Televízneho strediska Bratislava (23); plán zahraničných ciest členov vlády SSR, ich námestníkov, primátora hlavného mesta Bratislavy a generálnych riaditeľov na 2. štvrťrok 1973 (24); zabezpečenie porezu dreva vo mzde a návrh opatrení na odstránenie niektorých nedostatkov v tejto činnosti (25);odvolanie J. Chudíka z funkcie vedúceho kádrovo-personálneho odboru Ministerstva výstavby a techniky SSR (26); opatrenia proti slintačke a krívačke hospodárskych zvierat na území SSR (27); smernice o postavení a úlohách odborov pre občianske záležitosti (28); vyhodnotenie celkovej situácie v dodávkach a odbyte uhoľných palív v r. 1973 (29); zabezpečenie výstavby administratívnych budov a účelových zariadení pre vládu SSR (30); návrh na schválenie projektovej úlohy na výstavbu „Združenej administratívno-prevádzkovej budovy“ v Bratislave (31); návrh na schválenie projektovej úlohy na výstavbu „Združenej administratívno-prevádzkovej budovy“ v Bratislave (31); plnenie plánovaných úloh vlády SSR na 1. polrok 1973 (32); rozbor stavu umeleckého školstva v SSR a návrh na jeho zlepšenie (33); vymenovanie Ing. I. Lindtnera do funkcie odborného poradcu Úradu vlády SSR (34); plnenie stanovených úloh vlády SSR na 1. polrok 1973 (35); plán zahraničných ciest členov vlády SSR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR (39); zvýšenie systemizovaného počtu pracovníkov Ministerstva priemyslu SSR na r. 1973 (40); žiadosť o zvýšenie nákladov na stavbu „PIOR“ obchodný dom v Prievidzi (41); správa o súčinnosti súdov a štátnych notárstiev s národnými výbormi (42); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov podaných v r. 1972 ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a národným výborom v SSR (43); plnenie plánovaných úloh vlády SSR na 1. polrok 1973 (44); zabezpečenie vodohospodárskych investícií podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu v r. 1973 (46); riešenie individuálnej chatovej rekreácie v SSR a opatrení na jej usmernenie (47); odvolanie Ing. A. Benku-Rybára z funkcie vedúceho odboru pre kádrovú a personálnu prácu SAV a vymenovanie E. Chebena do tejto funkcie (48); vymenovanie Ing. M. Kuchára do funkcie odborného poradcu Úradu vlády SSR (49); úprava rozpočtových nákladov stavby účelového ubytovacieho zariadenia vlády SSR v Bratislave na Bôriku (50); delimitácia plánu pracovníkov a mzdových prostriedkov zaniknutého zväzu Cigánov–Rómov na Slovensku z Ústredného výboru Národného frontu SSR na Ministerstvo práce a sociálnych vecí SSR a národné výbory (51); výsledok previerky plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení straníckych a vládnych orgánov na zabezpečenie jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva ČSSR (52); plnenie plánovaných úloh vlády SSR na 1. polrok 1973 (53); vymenovanie R. Krátkeho za riaditeľa účelového zariadenia vlády SSR v Bratislave na Bôriku (54); vymenovanie Ing. Ožvoldu do funkcie vedúceho pre kádrovú a personálnu prácu na Slovenskom geologickom úrade (55); príčiny vysokej materiálovej náročnosti u rozhodujúcich výrobkov vyrábaných podnikmi Ministerstva priemyslu SSR, Ministerstva stavebníctva SSR a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (56); žiadosť o výnimku z uznesenia vlády ČSSR pre n.p. Stredoslovenské dopravné stredisko v Banskej Bystrici (58); hospodárske zabezpečenie účastníkov postgraduálneho štúdia na Univerzite 17. novembra pracovisko Bratislava (60); zabezpečenie odbornej prípravy občanov Vietnamskej demokratickej republiky v ČSSR (61); správa o plnení rozvojových nosných programov v chemickom a spotrebnom priemysle (62); organizačné zabezpečenie prípravy správy vlády o riadení, zabezpečovaní a kontroly plnenia úloh štátnej správy po línii národných výborov určenej na rokovania SNR (63); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania krajských národných výborov, národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy a vybraných okresných národných výborov na 2. polrok 1973 (64); rozpracovanie záverov plenárneho zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS; zvýšenie nákladov na rekonštrukciu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši (67); uznesenie Predsedníctva vlády SSR na vykonanie uznesenia vlády ČSSR o úprave ďalšieho postupu pri vykonávaní sústredeného inkasa (68); úprava povinnej minimálnej výmeny valút v cestovnom ruchu s kapitalistickými štátmi (69); schválenie zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce (70); zabezpečenie úloh 5. päťročnice na rozvoj palivo-energetickej základne (71); vykonanie uznesenia vlády ČSSR o schválení Konzulárneho dohovoru s Bulharskou republikou (72); vykonanie uznesenia vlády ČSSR o schválení Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy (73); schválenie protokolárnych pravidiel jednotnej protokolárnej praxe v ČSSR (74); situácia vo vývoji zdrojov a zásobovania maslom (75); koncepčné riešenie surovinovej základne krmovinárskeho priemyslu (76); správa o zásobovaní obyvateľstva SSR pitnou vodou (77); správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SSR o používaní mimosúdnych foriem postihu protispoločenského konania v ekonomickej oblasti v SSR (78); plán zahraničných ciest členov vlády SSR a vedúcich ústredných orgánov štátnej správy SSR, ich námestníkov a generálnych riaditeľov na 4. štvrťrok (79); jednorazový odpis nepotrebných základných prostriedkov v n.p. Duslo Šaľa na náklady podniku (80); uznesenie Predsedníctva vlády SSR na výstavbu nového Ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v hlavnom meste SSR (81); výstavba zariadení technickej a občianskej vybavenosti v lokalitách určených pre presídlencov zo zátopového územia vodného diela Liptovská Mara (82); správa o zásobovaní zimného trhu z hľadiska možností dovozu potravinárskeho a priemyselného tovaru (83); bytová výstavba realizovaná v novej konštrukčnej sústave (84); správa o plnení úloh vlády SSR za VII. a VIII. mesiac 1973 (85); koncepčné zámery rozvoja n.p. Vihorlat Snina do r. 1980 (88); spresnenie výrobného programu n.p. ZPA Dukla Prešov do r. 1980 (89); uplatňovanie hospodárskych predpisov pri zabezpečovaní plánovitého rozvoja národného hospodárstva v SSR (90); uznesenie Predsedníctva vlády SSR k návrhu nariadenia vlády ČSSR o štátnom riadení cien (91); spolupráca medzi ČSSR a ZSSR pri vypracovaní technologických procesov pre vybudovanie zariadení na výrobu gumárenských chemikálií (92); správa o výstavbe rozhodujúcich energetických diel a zariadení v SSR (93); rozvoj ľudovej umeleckej a ľudovo-umeleckej výroby v SSR (94); súčasný stav a zabezpečenie ďalšej integrácie siete malotriednych deväťročných škôl v SSR (95); uvoľnenie limitu na nákup PVC a karbidu vápnika potrebných pre presun do ČSR v 4. štvrťroku 1973 (96); výstavba krajinného celku Roháče (97); povolenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR pre zdravotne-hospodárske stavby Stredoslovenského kraja (98); plnenie úloh vlády SSR za 3. štvrťrok 1973 (99); realizácia opatrení na zabezpečenie základnej technickej a občianskej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby v SSR (100); výstavba Petrochemického komplexu SSR (101); zabezpečenie krytia kameniva v SSR do r. 1980 (102); výstavba hotela typu „Volga“ dovoz kapacít z Maďarskej republiky, prispôsobeného pre internátne ubytovanie vysokoškolákov v Bratislave (103); 35. Rallye FICC 1974 (104); vymenovania do funkcií II. poradcov Úradu vlády SSR (105); zabezpečenie investičnej výstavby vo vybraných strojárskych a hutníckych podnikoch na Slovensku (106); zveľadenie poľného, lesného a vodného hospodárstva v r. 1961–1971 (107); plnenie plánovaných úloh vlády SSR na 2. polrok 1973 (108); presun kapacít stavebnej výroby do ČSR v 1.–3. štvrťroku 1973 (109); plán zahraničných ciest členov vlády SSR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (111); správa o plnení plánu investičnej výstavby na účelových stavbách vlády SSR za 1.–3. štvrťrok 1973 (112); správa o súčasnom stave zabezpečenia opráv panelových bytových domov (113); odvolanie V. Havlíčka z funkcie I. odborného poradcu Úradu vlády SSR (114); zabezpečenie výroby priemyselných hnojív (115); správa o stave plnenia úloh „Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva ČSSR“ v štátnych orgánoch SSR (116); žiadosť o výnimku z uznesenia vlády ČSSR pre výstavbu autoservisnej opravovne v Nitre (117); vymenovanie Ing. L. Dobrodenku do funkcie II. poradcu Úradu vlády SSR (118); realizácia záverov 6. schôdze SNR o kultúrno-osvetovej práci (119); správa o plnení plánovaných úloh vlády SSR na 2. polrok 1973 (120); výstavba cementární v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR (121); realizácia koncepcie Predsedníctva ÚV KSS a vlády SSR o ďalšom rozvíjaní práce zborov pre občianske záležitosti (125); dosiahnutie potrebných parametrov na kapacitách chemického a spotrebného priemyslu SSR, ktoré sa majú uviesť do prevádzky v r. 1973–1974 (126); správa o priebehu prijímania študentov na stredné a vysoké školy pre školský rok 1973/1974 (127); zabezpečenie vyhodnotenia doterajšieho plnenia programového vyhlásenia vlády SSR (128).
4121CII/36b8I19751544
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Správa o zabezpečení 10. kongresu Interski (1); vyhodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády SSR (3); kontrolná správa o rozvoji strojárstva SSR (4); plnenie úloh v investičnej výstavbe železničných opravovní (5); koncepcia rozvoja výroby textilných strojov (6); príprava pracovníkov pre 1. etapu Petrochemického komplexu (7); plnenie opatrení na likvidáciu exhalátových výrob v n.p. Chemické závody J. Dimitrova (8); návrh zásad zriaďovania a činností komisií rád národných výborov pre cestovný ruch (9); menovanie členov Rady vlády SSR pre boj proti rakovine (10); správa o plnení úloh vlády SSR za 2. polrok 1974 (11); organizačné zabezpečenie oblastného plánovania (12); zabezpečenie ďalšieho rozvoja výroby obrábacích strojov (13); návrh štatútu Inštitútu riadenia v Bratislave (14); návrh na delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (15); návrh na zabezpečenie výroby obalových materiálov na výrobky potravinárskeho priemyslu (16); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej bytovej výstavby (17); realizácia 2. etapy výstavby campingu v Tatranskej Lomnici (18); správa o výsledkoch výstavby montovaných škôl (19); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (20); správa o priebehu výstavby teplárne Bratislava IV. (21); návrh na usporiadanie Festivalu záujmovej umeleckej činnosti socialistických krajín (22); návrh osláv 30. výročia vzniku Ústredného plánovacieho a štatistického orgánu (23); správa o plnení úloh vlády SSR za marec 1975 (24); výsledok previerky uplatňovania honorárovej politiky v Slovenskom fonde výtvarných umení (25); návrh projektovej úlohy stavby „Prístavba budovy vlády SSR (26); zabezpečenie výstavby Farmaceutického pavilónu (27); zabezpečenie realizácie výstavby výstavného zariadenia v Bratislave-Petržalke (28); činnosť Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve (29); plnenie úloh vlády SSR za apríl 1975 (30); výstavba účelového zariadenia „Fučík“ v Starom Smokovci (31); plnenie úloh vlády SSR za máj 1975 (33); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (34); zabezpečenie výstavby papierenského kombinátu v Ružomberku (35); zabezpečenie dodávok kompletizujúcich materiálov pre rozvoj automobilového priemyslu (38); plnenie úloh vlády SSR za 1. polrok 1975 (39); zabezpečenie právnej výchovy a propagandy (40); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (41); návrh obnovy objektov tlačiarne v Košiciach (42); návrh obnovy objektov n.p. Bučina Zvolen a Kožiarske závody Liptovský Mikuláš (43); zabezpečenie výstavby v n.p. Biotika (44); správa o plnení režimu výstavby čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši (45); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rozhlasové stredisko v Bratislave (46); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (47); návrh rozvoja ťažby prírodných blokov pre kancelársku výrobu (48); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Matice slovenskej (49); plnenie úloh vlády SSR za júl a august 1975 (50); dôsledky uplatňovania novej konštrukčnej sústavy v bytovej výstavbe (53); výsledky previerky kvality odovzdaných bytov (54); zmena termínov realizácie stavby Stredoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku (55); zabezpečenie výstavby Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave (56); priebeh výstavby administratívnej budovy Západoslovenského Krajského národného výboru (57); zmena plánu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy (58); priebeh nákupu jatočných ošípaných napevno (59); starostlivosť o invalidov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (60); vyhodnotenie politickej a odbornej prípravy funkcionárov a pracovníkov národných výborov (61); plnenie úloh vlády SSR za september 1975 (62); zabezpečenie prepravy v 4. štvrťroku 1975 v železničnej doprave (63); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb kombinát Záhorie (64); plnenie úloh vlády SSR za október 1975 (65); zmeny v zložení Komisie vlády SSR pre znižovanie mimopracovnej úrazovosti (66); správa o usporiadaní 52. ročníka Medzinárodnej 6-dennej motocyklovej súťaže (67); súčasná situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v Západoslovenskom kraji (68); návrh štatútu Komisie právnej výchovy a propagandy v SSR (69); návrh na zlepšenie prípravy architektov (71); odchýlky v hospodárskych plánoch niektorých organizácií rezortu Ministerstva priemyslu SSR (72); správa o plnení úloh vlády SSR za november 1975 (73); zabezpečenie výstavby komplexu jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach (74); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (75).
4122CII/36b8I19761544
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Zabezpečenie výstavby Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (1); plnenie opatrení na zvyšovanie kvality vybraných druhov potravín (2); previerky dodržiavania podmienok povoľovania výnimiek zo zákona o vodnom hospodárstve (3); správa o výstave kvetov Flora Bratislava 1976 (4); správa o dovoze a vývoze periodickej tlače (5); správa o plnení úloh vlády SSR za 2. polrok 1975 (6); postup premiestňovania organizácií z Prahy na Slovensko (8); návrh stavby na experimentálne overenie systému dodávateľa (9); previerka príčin neuspokojivého riešenia prípravy výstavby čistiarne odpadových vôd v Ružomberku (10); správa o stave plnenia úloh jednotného systému brannej výchovy (11); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (12); zabezpečenie rozvoja strojárskej výroby na Slovensku (13); informácia o zabezpečení prepravy v 4. štvrťroku 1975 v železničnej doprave (14); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (15); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej bytovej výstavby (17); príprava výstavy „Agrokomplex '76“ (19); správa o plnení úloh vlády SSR za január a február 1976 (20); zabezpečenie plnenia úloh štátneho plánu na r. 1976 (21); plnenie opatrení orgánov Slovenského úradu bezpečnosti práce na zníženie prevádzkových nehôd a havárií (22); správa o situácii v zásobovaní liečivami (23); zabezpečenie živočíšnej výroby krmivami (24); prehĺbenie kontroly a prípravy realizácie centrálne posudzovaných stavieb (25); správa o ubytovaní poslucháčov vysokých škôl na Slovensku (26); zabezpečenie školenia vedúcich pracovníkov o jednotných zásadách využívania výpočtovej techniky v straníckej práci (27); plnenie úloh vlády SSR za marec 1976 (28); zabezpečenie využitia ložiska štrkopieskov z vodného diela Kráľová nad Váhom (31); správa o príprave 11. festivalu Bratislavská lýra (32); plnenie úloh vlády SSR za apríl 1976 (33); návrh menovitého zoznamu záväzných úloh v rezorte Ministerstva obchodu (34); postup overovania zásad jednotnej sústavy odmeňovania v JRD (37); výsledok previerky pridruženej výroby JRD (38); zabezpečenie poslucháčov vysokých škôl študijnou literatúrou (39); situácia v projektovej príprave výstavby mestského sektoru Bratislava-Petržalka (40); plnenie opatrení na prehĺbenie ochrany spotrebiteľov (41); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Sanatórium Krym“ (42); návrh na uskutočnenie aktívu funkcionárov výborov ľudovej kontroly (43); zriadenie Komisie vlády SSR pre koordináciu zásobovania základnými potravinami (44); plnenie úloh vlády SSR za máj 1976 (45); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (46); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši (47); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby n.p. Matador Bratislava (48); návrh na preradenie stavby POP striž III. do zoznamu záväzných úloh s neúplnou prípravou do štátneho plánu (50); zmena v zložení medzirezortnej Komisie pre komplexné využitie drevnej hmoty (51); predbežné výsledky prestavby veľkoobchodných cien (52); zmena v zložení Komisie právnej výchovy a propagandy (53); návrh obnovy pradiarne n.p. Bavlnárske závody v Leviciach (54); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (55); návrh na riešenie hmotnej zainteresovanosti v potravinárskom priemysle (56); previerka plnení straníckych uznesení na úseku požiarnej ochrany (57); previerka prideľovania bytov zo štátnej bytovej výstavby v Bratislave (58); zabezpečenie výstavby spoločnej čistiarne odpadových vôd v Ružomberku (59); návrh toku informácií hromadným oznamovacím prostriedkom v SSR na 2. polrok 1976 (60); zásady riadenia kvalita potravinárskych výrobkov v rezorte poľnohospodárstva (62); výsledky vyšetrovania príčin požiarov v n.p. Bučina, Kožiarske závody, Východoslovenské tlačiarne (63); stav zabezpečenia Petržalky proti veľkým vodám (64); zabezpečenie rozvoja strojárstva (65); zabezpečenie výstavby rekreačného zariadenia pre pracovníkov ústredných orgánov (66); hospodárske zabezpečenie účastníkov postgraduálneho štúdia medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte UK (67); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (68); správa o dostavbe areálu Eurocampu vo Vysokých Tatrách (69); plnenie úloh vlády SSR za júl, august 1976 (70); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (71); plnenie úloh investičnej výstavby na území Bratislavy (72); návrh usporiadania aktívu o úlohách komplexnej bytovej výstavby (73); plán úloh právnej výchovy a propagandy do r. 1980 (74); návrh programu školenia pracovníkov o jednotných zásadách využívania výpočtovej techniky (75); výsledky komplexnej prestavby veľkoobchodných cien (77); plnenie úloh vlády SSR za september 1976 (78); návrh na úpravu štátneho plánu v úlohe „počet bytov na dokončenie“ (79); návrh na úpravu výkonu štátnej expertízy v pôsobnosti vlády (80); povolenie výnimky zo zásad jednotného postupu pri uvoľňovaní funkcionárov novozvolených národných výborov pre výkon funkcií (82); návrh na delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (84); zásady hmotnej zainteresovanosti pracovníkov obchodných organizácií pri predaji nealkoholických nápojov (84); zmena termínov dokončenia stavby Domu umenia v Piešťanoch (85); plnenie úloh v investičnej výstavbe železničných opravovní a strojární (87); plnenie úloh vlády SSR za október 1976 (88); zmena v zložení Komisie vlády SSR pre koordináciu zásobovania základnými potravinami (89); zmena termínov stavby „Výroba natieraných papierov“ v Ružomberku (90); vyhodnotenie opatrení na uplatňovanie cenovej stimulácie módnych noviniek (91); zabezpečenie výstavby Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (92); stav prác na Atlase SSR (93); návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Kultúrny dom Hurbanovo (94); plnenie úloh vlády SSR za november 1976 (95); menovanie vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády SSR ä96); opatrenia na obmedzenie chrípkovej epidémie (97); realizácia výstavby škôl (98); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (99); rozvoj československého hutníctva a strojárstva (100); návrh pravidiel prepočtu hlavných ukazovateľov spracovanej cukrovej repy pre hmotnú zainteresovanosť cukrovarníckeho priemyslu (101).
4123CII/36b8I19771545
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Zásady riadenia vedecko-technických stykov s nesocialistickými štátmi (1); zabezpečenie dodávok technologických zariadení pre vodohospodársku výstavbu (2); návrh zásad ďalšieho rozvoja ľudovej technickej zábavy (3); správa o zabezpečení zásobovania mäsom (4); návrh na delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (5); koncepcia rozvoja materiálno-technickej základne spojov v SSR (6); problémy rozvoja telefonizácie Bratislavy (7); zabezpečenie porezu dreva vo mzde (8); stav evidencie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (9); návrh toku informácií pre potreby masovej informácie (10); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (11); plnenie úloh vlády SSR za január, február 1977 (13); návrh koncepcie rozvoja farmaceutického priemyslu (15); koncepcia rozvoja knižnej kultúry (16); možnosť uplatnenia vedecko-technických atestácií v organizáciách mimo centrálne riadenej výskumnej základne (17); súčasný stav a rozvoj umeleckého školstva na Slovensku (18); návrh na výstavbu mlyna v Košiciach (19); návrh na poskytnutie daru Vietnamskej socialistickej republike (20); zmena v zložení Rady vlády SSR pre boj proti rakovine (21); plnenie úloh vlády SSR za marec 1977 (22); návrh na vedenie československej delegácie na otvorenie Dní československej techniky v ZSSR (23); finančno-ekonomická situácia v rezorte Ministerstva stavebníctva po uplatnení nových veľkoobchodných cien (25); previerka úloh Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva v pôsobnosti Ministerstva školstva SSR (26); správa o výsledkoch prírodovedeckej expedície Afrika 1976/1977 (27); zabezpečenie osláv 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR) (28); realizácia výstavby kultúrno-osvetových zariadení v SSR (29); návrh na umiestnenie teplárne Trnava II. (30); plnenie úloh vlády SSR za apríl 1977 (31); vyhodnotenie zimnej kampane v poľnohospodárstve (32); hlavné smery činnosti organizácií Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (33); správa o hlavných zásadách smerného vodohospodárskeho plánu SSR (34); stav zabezpečenia výstavby Techcentra v Bratislave (35); návrh na financovanie zvýšených rozpočtových nákladov zdravotno-hospodárskych stavieb (36); úlohy právnych útvarov v štátnych organizáciách (37); zabezpečenie uznesení ÚV KSČ o uspokojovaní hmotných potrieb obyvateľstva (38); štatút účelového zariadenia vlády SSR FUČÍK (39); menovanie vedúceho odboru vnútornej správy Úradu vlády SSR (41); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (42); výsledky právnej výchovy a propagandy v SSR (43); uplatňovanie nových veľkoobchodných cien v hospodárskych odvetviach (44); plnenie úloh vlády SSR za máj 1977 (45); účinnosť práce štátnych inšpekcií (47); návrh na zriadenie Pobočky Inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina so sídlom v Bratislave (48); schválenie projektovej úlohy dostavby účelového zariadenia FUČÍK (49); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (50); zabezpečenie valného zhromaždenia kongresu Medzinárodnej hudobnej rady a Svetového týždňa hudby v ČSSR (51); príprava výstavby Ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda (52); návrh na zloženie Komisie pre riešenie zosuvov pôdy na Slovensku (53); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (54); zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (55); tok informácií pre potreby masovej informácie a propagandy (56); príprava 52. ročníka Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže (57); zmena v zložení Komisie vlády SSR pre koordináciu zásobovania základnými potravinami (58); návrh na výstavbu atmosfericko-vákuovej destilácie ropy (59); plnenie úloh vlády SSR za júl a august 1977 (60); správa o postupe výstavby jadrových elektrární na Slovensku (62); zabezpečenie rozvoja hutníckej výroby (63); výsledky previerky racionálneho využívania priemyselných hnojív a pesticídov (64); zabezpečenie prepravy uhlia železničnou dopravou (66); priebeh jesenných poľnohospodárskych prác (67); stav socialistickej zákonnosti so zreteľom na ochranu ekonomiky (68); zabezpečenie ťažby uhlia a lignitu (70); návrh úprav štátneho plánu (71); vyhodnotenie návrhov hospodárskych plánov na r. 1978 (72); správa o plnení zámerov prestavby veľkoobchodných cien (73); správa o stave výstavby budovy Štátneho ústredného archívu SSR (74); plnenie úloh vlády SSR za 3. štvrťrok 1977 (75); správa o využívaní zásob v rezortoch priemyslu a stavebníctva (76); zabezpečenie zásobovania obyvateľstva palivom v zimnom období (77); dodržiavanie hospodársko-právnych predpisov pri zabezpečovaní plánovaného rozvoja národného hospodárstva (78); opatrenia na odstránenie nedostatkov pri tvorbe vysokoškolskej študijnej literatúry (79); priebeh a výsledky 9. Medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '77 (80); menovanie vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády SSR (81); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (82); previerka príčin oneskorenej výstavby čistiarne odpadových vôd v n.p. Petrochema Dubová (83); správa o realizácii stavieb osobitnej časti štátneho plánu (84); správa o dovoze zahraničnej periodickej tlače (85); žiadosť o dofinancovanie zvýšených rozpočtových nákladov stavieb hotelov „B“ v Čadci a Žiline (87); plnenie úloh vlády SSR za október 1977 (88); zabezpečenie výstavby Východoslovenských prekladísk (91); návrh 1. etapy zastavovania vybraných útlmových programov v strojárskych rezortoch (92); opatrenia na odstránenie disproporcií medzi kapacitnými možnosťami strojárskych kompletačných odborov (93); dlhodobý program rekonštrukcie výrobnej základne strojárstva (94); návrh zmeny pôsobnosti prevádzky 02-KOVO Okresného priemyslového podniku v Kráľovskom Chlmci (95); príprava technicko-ekonomických podkladov komplexnej bytovej výstavby (96); správa o projekte siete kultúrno-osvetových zariadení (97); správa o plnení úloh na výstavbe plynovodu Orenburg (98); správa o zabezpečení výroby čpavku (99); zabezpečenie volieb sudcov z ľudu krajských a okresných súdov (100); plnenie úloh vlády SSR za november 1977 (101).
4124CII/36b8I19781545–1546
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Vyhodnotenie siete kín (1); realizácia ochrany a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (2); návrh na zmenu zloženia Vládneho výboru SSR pre plánovité riadenie hospodárstva (3); výsledky prijímania na štúdium na vysoké a stredné školy (4); návrh na delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Národného výboru Bratislavy (5); zabezpečenie úloh v železničnej doprave (6); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR (7); návrh skvalitnenia propagácie slovenskej literatúry v zahraničí (8); postup vytvárania siete stredných odborných učilíšť (9); zabezpečovanie zásobovania mäsom v 1. polroku 1978 (10); postup výstavby diaľničnej siete v SSR (12); organizačné zabezpečenie jarných poľných prác (13); organizačné zabezpečenie 44. kongresu IFLA v ČSSR (14); návrh toku informácií pre potreby prostriedkov informácie a propagandy (15); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej bytovej výstavby v Bratislave (16); plnenie opatrení na zlepšovanie životného prostredia v okrese Prievidza (17); zabezpečenie rozvoja strojárstva (18); plán vývoja cien na r. 1979 (19); zmena pôsobnosti prevádzky Kodreta Veľké Leváre (20); previerka činnosti Západoslovenského Krajského národného výboru (21); návrh na usporiadanie 6. konzultatívnej porady ministrov spravodlivosti socialistických krajín (22); rozpracovanie záverov XI. zasadania ÚV KSČ (23); návrh na umiestnenie nového závodu na spracovanie ropy (25); program racionálneho využitia plastických hmôt (26); zabezpečenie komplexnej bytovej výstavby v Bratislave (27); plán výstavných akcií v r. 1978 (28); návrh zlepšenia sociálneho zabezpečenia študentov vysokých škôl (29); účinnosť špecializačných prémií na zintenzívnenie výroby a dodávok cukrovej repy (30); rozvoj veľkovýroby zeleniny a ovocia (31); povolenie výnimky zo zásad pre uvoľňovanie poslancov národných výborov pre výkon funkcií (32); výber nových príslušníkov pre Zbor národnej bezpečnosti (33); plnenie úloh vlády SSR za 1. štvrťrok 1978 (34); zabezpečenie koncepcie rozvoja výroby nákladných automobilov TATRA (35); koncepcia rozvoja odboru osobných automobilov (36); rozvoj poľnohospodárstva v Stredoslovenskom kraji (38); plnenie opatrení Ministerstva poľnohospodárstva a výživy na zabezpečenie rozvoja poľnohospodárstva vo Východoslovenskom kraji (39); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (40); priebeh výstavby energetických diel (41); zabezpečenie koncepcie rozvoja Československej plavby dunajskej (42); zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov vo výrobných kapacitách Petrochemického komplexu (43); príprava výstavby Fakultnej nemocnice lekárskej fakulty UK (44); organizačné zabezpečenie medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '78 (47); zameranie edičných plánov slovenských vydavateľstiev (48); štatút splnomocnenca vlády SSR pre záchranu pamiatkových rezervácií (49); spôsob riešenia likvidácie odpadov na skládkach n.p. Petrochema (50); situácia vo vnútornom obchode (51); zabezpečenie výstavby vybraných stavieb odvetvia kultúry (52); stav dodržiavania technicko-hospodárskych ukazovateľov stanovených pre výstavbu kultúrno-osvetových zariadení (53); opatrenia na zabezpečenie optimálneho vývoja zásob v rezortoch Ministerstva priemyslu (54); vyhodnotenie pôsobenia veľkoobchodných cien na výsledky hospodárenia (55); pôsobenie nových veľkoobchodných cien v odvetviach stavebnej výroby (56); plnenie úloh vlády SSR za apríl a máj 1978 (57); zabezpečenie letných poľnohospodárskych prác (58); zabezpečenie pracovných síl pre palivovo-energetickú základňu (59); pripravenosť výstavby závodov na výrobu technickej gumy (60); návrh na vedenie Československej delegácie na otvorenie Dní československého hospodárstva v ZSSR (61); návrh na poradie naliehavosti výstavby stavieb s rozpočtovými nákladmi nad 10 mil. Kčs (62); návrh na časové riešenie rekonštrukcie závodu n.p. Pleta Banská Štiavnica (63); materiálne zabezpečenie školstva v SSR (64); návrh na delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (65); plnenie úloh vlády SSR za 1. polrok 1978 (66); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (67); zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (68); príprava medzisektorových prevodov pôdy (69); náhradný termín dokončenia stavieb „Rekonštrukcia ciest“ (70); návrh na delegovanie na 28. zasadanie Európskeho oblastného výrobu Svetovej zdravotníckej organizácie (71); zabezpečenie krátkodobých brigád pre ťažobné podniky (72); správa o plnení úloh 6. päťročného plánu v odvetví spojov (73); zmena záväzných ukazovateľov dostavby filmových ateliérov v Bratislave (74); návrh na vybudovanie pamätníka príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti (75); plnenie plánu investičnej výstavby na území Bratislavy (76); zabezpečenie výstavby diaľnično-železničného mosta v Bratislave (77); príprava výstavby jadrových elektrární do r. 1990 (78); previerka postupu koncentrácie poľnohospodárskej výroby (79); plnenie opatrení vlády SSR na úseku Ministerstva stavebníctva (80); plnenie úloh vlády za 3. štvrťrok 1978 (81); návrh štátneho plánu na r. 1979 (82); vývoj zahraničného obchodu v organizáciách so sídlom v SSR (83); zabezpečenie dokončenia stavby „Veľkoobchodný sklad DOVOZ–OTEX Topoľčany“ (85); správa o stave právnej výchovy (86); opatrenia na zlepšenie realizácie zdravotníckej investičnej výstavby na Slovensku (87); problémy zabezpečenia dodávok výrobkov a zariadení dodávaných z iných rezortov potrebných na odovzdanie stavieb do užívania (89); návod na začatie stavby v n.p. Skloplast Trnava (90); kalamitný výskyt hrabošov poľných v SSR (91); plnenie záverov XV. zjazdu KSČ vo vodnom hospodárstve (93); rozbor efektívnosti ubytovacích a stravovacích zariadení cestovného ruchu (94); opatrenia na riešenie podnikovej a osobnej hmornej zainteresovanosti v podnikoch Uhoľných skladov v SSR (96); návrh na poskytnutie daru Kubánskej republike (97); správa o 10. ročníku Medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '78 (98); o cenách objektov občianskeho a technického vybavenia sídlisk (99); úpravy cien syntetických vlákien (100); určenie termínu dokončenia stavby budovy Obchodný dom PRIOR (101); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (102).
4125CII/36b8I19791546–1547
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Plnenie opatrení k energetickej situácii (1); úprava pracovného času organizácií nevýrobnej sféry (2); riešenie dôsledkov nepriaznivej situácie v zásobovaní palivami a energiou (3); zabezpečenie jadrovej elektrárne Mochovce technologickou vodou (4); koncepcia výstavby zariadení sociálnej starostlivosti pre starých občanov (5); návrh plánu výstavníckych akcií v r. 1979 (6); hlavné smery rozvoja sadovníctva do r. 1990 (7); tok informácií pre potreby masovej propagandy (8); plnenie úloh vlády za 2. polrok 1978 (9); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (10); výsledky plnenia štátneho plánu za január 1979 (11); zabezpečenie rozvoja hutníckej výroby (12); riešenie dopadu na dodržiavanie záväzného limitu nákladov za r. 1978 v Juhoslovenských celulózkach a papierňach (13); zabezpečenie prípravy novostavby Slovenského národného divadla (14); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania krajských národných výborov (15); rozdelenie bytov zo štátnej bytovej výstavby v Bratislave (17); plnenie štátneho plánu vo februári 1979 (18); kontrola zabezpečenia úloh na výstavbu sídliska Bratislava-Petržalka (19); náhradný termín dokončenia stavby „Útvar ZNV Banská Bystrica“ (20); plnenie plánu bytovej výstavby v Bratislave (21); postup pri úprave veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov (24); postup pri vypracovávaní štátnych cieľových programov na 7. päťročnicu (25); návrh na previerku činnosti národných výborov v Bratislave (26); zabezpečenie dokončenia stanoveného počtu bytov za r. 1979 (27); smernice pre vypracovanie plánu na r. 1980 v podnikoch Strojsmalt (28); zabezpečenie rozvoja strojárstva na Slovensku (29); riešenie nepriaznivých hospodárskych výsledkov JRD za r. 1978 (30); zabezpečenie ťažby uhlia a lignitu (31); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov (32); následky povodní v období 1978/1979 (33); vytvorenie materiálno-výrobnej základne stavebníctva (34); príčiny neplnenia plánu investičnej výstavby vo vodnom hospodárstve (35); koncepcia rozvoja Banskej Bystrice (36); zaradenie stavby „Kultúrny dom Hronec“ do akcie „Z“ (37); havária automatizovanej linky na výrobu fotosadzby v Polygrafických závodoch Bratislava (38); problémy realizácie investičnej výstavby za 1. štvrťrok 1979 (39); úprava systému odmeňovania zdravotníckych pracovníkov (40); využitie dovozených strojov a zariadení z nesocialistických štátov pre investičnú výstavbu (41); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby budovy Západoslovenského Krajského národného výboru (42); návrh na predstihové začatie stavby Agrochemikálie II. (43); organizačné zabezpečenie medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '79 (44); návrh na zriadenie bilančného gestorstva na generálne opravy úžitkových vozidiel (48); postup riešenia problémov výstavby jadrových elektrární (49); využitie výsledkov porady vlády SSR s funkcionármi národných výborov (50); plán vývoja cien na r. 1980 (51); koncepcia rozmiestňovania prostriedkov výpočtovej techniky (52); realizácia výhľadového programu rozvoja hudobnej kultúry (53); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (54); plnenie úloh vlády SSR za 2. štvrťrok 1979 (55); riadenie licenčnej politiky (56); úpravy sústavy ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve (57); problémy zaostávajúcich JRD hospodáriacich v horších prírodných podmienkach (58); sanácia závad na vodnom diele Liptovská Mara (59); menovanie funkcií aparátu vlády SSR (61); menovanie funkcií aparátu vlády SSR (61); koncepcia zásobovania obyvateľstva ovocím a zeleninou (62); zabezpečenie potrieb stavebníctva (63); úprava rozdelenia motorovej a vykurovacej nafty na r. 1979 (64); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (65); tok informácií pre potreby masovej informácie (66); zabezpečenie pracovných síl v odvetví školstva (67); závery štátnej expertízy k doplnku projektovej úlohy stavby „Vodárenská nádrž Starina II.“ (68); závery štátnej expertízy prípravy dokumentácie stavby „Preložka štátnej cesty Krásno nad Kysucou – Kysucký Lieskovec“ (69); koordinácia rozvoja opravárenských kapacít v organizáciách miestneho hospodárstva (70); riešenie hmotnej zainteresovanosti v obchode (71); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (72); stav materiálno-technického zásobovania stavebníctva (73); koncepcia výstavby kanalizácie a čistenia odpadových vôd v oblasti Podbanské – Pribylina (74); plnenie dodávok strojov a zariadení pre Severočeský hnedouhoľný revír (75); previerka zásobovania ovocím a zeleninou (76); požiarna ochrana v rezorte poľnohospodárstva a výživy (77); plnenie úloh vlády SSR za 3. štvrťrok 1979 (78); menovanie členov Rady vlády SSR pre boj proti rakovine (79); závery expertízy projektovej úlohy stavby „Preložka štátnej cesty Hronská Dúbrava – Zvolen“ (83); opatrenia na zlepšenie životného prostredia v okrese Prievidza (84); štatút Správy zariadení Úradu vlády SSR (85); zabezpečenie plnenia úloh štátneho plánu na r. 1980 (86); skvalitnenie pracovného vyučovania na základných školách a gymnáziách (87); zabezpečenie radiačnej bezpečnosti v budovaných jadrových elektrárňach (88); práce na úpravách cien palivoenergetických zdrojov (89); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (90).
4126CII/36b8I19801547
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Palivoenergetická bilancia ČSSR v 7. päťročnici (1); rozvoj dopravnej sústavy (2); tematická previerka určovania náhrad za vyvlastnené nehnuteľnosti (3); návrh na zaradenie stavby „Motel Lubina“ do akcie „Z“ (4); vyhodnotenie príčin nedostatočného zvyšovania počtu vedeckých pracovníkov (5); výsledky previerky nevyhnutnosti vedecko-výskumných pracovísk v lesníctve (6); opatrenia na zníženie výskytu nákazlivých ochorení(7); zmena v zložení Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (8); riešenie nepriaznivých ekonomických dôsledkov poľnohospodárskych organizácií (9); plnenie úloh vlády SSR za 4. štvrťrok 1979 (10); postup pri schvaľovaní pamätníkov a pamätných tabúľ v SSR (11); delegovanie členov vlády na plenárne zasadania Krajských národných výborov (12); tok informácií pre potreby prostriedkov masovej propagandy (13); organizačné zabezpečenie Medzinárodného dňa žien (14); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (15); rozdelenie bytov štátnej bytovej výstavby (16); príprava úpravy maloobchodných cien prechodného ubytovania, vstupného do múzeí a galérií (17); rozvoj stavebníctva v SSR (18); zaradenie prístavby Strednej priemyselnej školy v Komárne do akcie „Z“ (19); zabezpečenie toku informácií pre potreby prostriedkov masovej informácie (20); plnenie úloh vlády SSR za 1. štvrťrok 1980 (21); riešenie nedostatkových druhov tovaru na vnútornom trhu (23); zloženie Koordinačnej komisie pre riadenie prác na uvoľnenie dobývaných priestorov pre ťažbu baňa Nováky (25); realizácia koncepcie ľudovej umeleckej výroby (26); stav prípravy výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou (27); súčasný stav výstavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (28); predĺženie režimu komplexnej bytovej výstavby (29); urýchlenie modernizácie v spotrebnom priemysle (30); zabezpečenie opráv panelových bytov podnikmi miestneho stavebníctva (33); úlohy základného výskumu v oblasti prírodných a technických vied (34); zabezpečenie výroby vysoko kvalitnej módnej obuvi (35); zabezpečenie úloh komplexnej bytovej výstavby (37); využívanie základných prostriedkov v priemysle (38); realizácia výstavby celulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku (39); štátna expertíza projektovej úlohy stavby „Rekonštrukcia cukrovaru Trebišov“ (40); vývoj rentability s osobitným zreteľom na stratovosť podnikov v Ministerstve priemyslu (41); plán výstavníckych akcií v r. 1980 (42); zabezpečenie jadrových krmív (43); vysporiadanie rozdielov v evidencii pôdneho fondu (44); realizácia výstavby kultúrno-osvetových zariadení (45); menovanie vedúcich odborov Úradu vlády SSR (46); previerka príčin rozdielov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (47); komplexné hodnotenie nomenklatúrnych kádrov v štátnej správe (48); delegovanie členov vlády SSR na plenárne zasadania Krajských národných výborov (49); štátna expertíza projektovej úlohy stavby Vysokej školy ekonomickej (50); výsledky urbanistickej súťaže na novostavbu Slovenského národného divadla v Bratislave (51); hodnotenie kvality a inovácie výrobkov (52); zásobovanie liečivami a zdravotníckym materiálom (53); zhodnotenie platných právnych predpisov o vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom (54); koncepcia bytovej politiky (55); dôsledky vykonaných delimitácií miestneho priemyslu (59); využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (60); návrh na výstavbu skladovacích priestorov na maštaľné hnojivá (61); tok informácií pre potreby prostriedkov masovej informácie (62); vyhodnotenie návrhov plánov orgánov stredného článku riadenia (63); návrh zahraničnej cesty podpredsedu vlády SSR do NDR (64); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (65); rozvoj organizácií podriadených Úradu pre normalizáciu a meranie (66); postup odstraňovania nezákonnosti pri výstavbe rekreačných chát (67); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Bratislava – kanalizácia (68); návrh na odpustenie osobných nákladov v organizáciách Slovakotex (69); udelenie výnimky zníženia osobných nákladov pre Hydrometeorologický ústav (71); udelenie výnimky zníženia osobných nákladov pre Ministerstvo financií SSR (72); menovanie funkcie vedúceho oddelenia Úradu vlády SSR (73); zlepšenie investičnej výstavby vo vodnom hospodárstve (76); zvýšenie starostlivosti o deti a mládež vo výchovných zariadeniach (77); zabezpečenie dodávky vody do Michaloviec (78); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb „Gabčíkovo – Nové Zámky – Želiezovce – Šahy – prívod vody“ (79); zabezpečenie vyššej efektívnosti československého výstavníctva (80); ekonomické dôsledky uplatňovania súhrnných cien stavebných objektov (81); úprava plánu v potravinárskom priemysle (83); činnosť sudcov z ľudu (84); návrh zásad právnej výchovy a propagandy (85); plnenie úloh vlády SSR v 3. štvrťroku 1980 (86); technický stav starého mosta cez Dunaj (89); zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (90); návrh na zvýšenie možností štúdia žiakov maďarskej národnosti na stredných školách (91); využívanie popolovín a karbidového vápna (92); zabezpečenie úloh plnenia štátneho plánu na r. 1981 (93); problémy hospodárenia v Pozemnom staviteľstve Bratislava (94); zabezpečenie ubytovania pre pracovníkov z Vietnamskej socialistickej republiky (95); plán zahraničných ciest členov vlády SSR (96).
4127CII/36b8I19811548
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Spresnenie rozvoja n.p. Slovnaft Bratislava v nadväznosti na rozvoj chemického priemyslu v SSR (1); správa o výsledku previerky plnenia úloh zo záverov 7. zasadania ÚV KSČ výrobným družstevníctvom a miestnym hospodárstvom pri zvyšovaní podielu zabezpečovania vnútorného trhu (2); plnenie uznesenia vlády SSR č. 5/1979 o opatreniach na uplatňovanie ochrany poľnohospodárskej pôdy pri investičnej výstavbe (3); závery štátnej expertízy projektovej úlohy centralizovanej stavby „Mäsokombinát Lučenec“ (4); správa o postupe prác na úprave veľkoobchodných cien palivovo-energetických zdrojov na 7. päťročnicu (5); návrh na zmenu sústavy odmeňovania umeleckých pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva kultúry SSR a ČSR, Československej televízie, Československého rozhlasu, Československého filmu a Ústredia Slovenského filmu (6); plán výstavníckych akcií v pôsobnosti vlády SSR na r. 1981 (7); zmena v zložení Koordinačnej komisie vlády SSR pre otázky využitia horúcich podzemných vôd (9); výsledok previerky dodržiavania zásad overovania funkčnej spoľahlivosti výrobkov spotrebnej povahy (10); politicko-organizačné zabezpečenie osláv Medzinárodného dňa žien v r. 1981 (11); delegovanie členov vlády SSR a predsedu Slovenského cenového úradu na zasadania krajských národných výborov a vybraných okresných národných výborov na 1. polrok 1981 (12); správa o projektovom a materiálnom zabezpečení výstavby ďalších závlah v r. 1981 (13); stanovenie počtu radov a vyznamenaní za dlhoročnú prácu v baníctve na 7. päťročnicu (14); postup vyhodnotenia doterajšej činnosti poradných orgánov vlády SSR (15); správa o zabezpečení jarných poľnohospodárskych prác (16); správa o plnení opatrení na riešenie havarijnej situácie v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v Michalovciach a na Zemplínskej Šírave (17); správa o výsledkoch v plnení smerníc pre realizáciu Projektu urbanizácie SSR (18); návrh na určenie celkového počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány SSR za r. 1980 (19); hodnotenie činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR za r. 1980 (20); správa o plnení výhľadovej koncepcie pamätníkovej tvorby na Slovensku v oblasti umenia, kultúry a vedy za r. 1977–1980 a výhľad na r. 1981–1985 (21); správa o zabezpečení realizácie výstavby Celulózovo-papierenského kombinátu – 1  stavby celulózky v Ružomberku (22); správa o problémoch a hlavných smeroch rozvoja zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste SSR v Bratislave (23); správa o usporiadaní 16. majstrovstiev sveta v parašutizme v r. 1982 (24); zmena termínu dokončenia stavby Skupinový vodovod z nádrže Tichý potok (25); návrh plánu zahraničných ciest členov vlády SSR na 2. štvrťrok 1981 (26); správa o výsledku previerky zabezpečenia významných úloh štátneho plánu na r. 1981 (28); návrh toku informácií pre potreby prostriedkov masovej informácie a propagandy v SSR na 1. polrok 1981 (29); správa o súčasnom stave obnova národnej kultúrnej pamiatky areálu Bratislavského hradu (30); úpravy vládneho zákona SNR o vnútornom obchode (32); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov podaných v r. 1980 ústredným orgánom v SSR (33); vymenovanie D. Rolla do funkcie vedúceho odboru spoločenskej spotreby Úradu vlády SSR (34); výsledky cestovného ruchu za r. 1980 a za 6. päťročnicu (35); správa o plnení úloh vo výrobe zemiakov v SSR (36); rozbor úrovne sociálnej starostlivosti o deti a mládež v pôsobnosti národných výborov (37); správa o vykonaní dokumentačného súpisu pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ vybudovaných na území SSR od r. 1945 do r. 1979 (38); správa o výsledkoch biomedicínskeho výskumu za 6. päťročnicu (39); správa o zabezpečení národného hospodárstva SSR pohonnými hmotami v r. 1981 (41); správa o riešení následkov povodní vo Východoslovenskom kraji (42); správa o postupe prác na prebudovaní Ústavu technickej kybernetiky SAV na vedecko-výrobnú jednotku (43); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 3. štvrťrok 1981 (44); delegovanie členov ústredných orgánov SSR na zasadania národných výborov po voľbách v r. 1981 (45); rozbor príčin zaostávania poľnohospodárskych podnikov a program riešenia tejto problematiky v 7. päťročnici (46); správa o stave rozmiestnenia absolventov vysokých škôl v r. 1981 (47); vyhodnotenie plnenia hlavných spoločných úloh vlády SSR a Slovenskej odborovej rady (48); politicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie Table ronde des Archives v r. 1983 v Bratislave (49); správa o zabezpečení rozvoja farmaceutického priemyslu a zásobovaní obyvateľstva liekmi a zdravotníckym materiálom (50); správa o havárii na 4. etape Duslo Šaľa – čpavok (51); správa o výsledkoch previerky úrovne služieb v reštauračnom stravovaní (52); správa o plnení úloh v realizácii výstavby kultúrno-osvetových zariadení v r. 1981 vo sfére národných výborov (53); správa o plnení doteraz prijatých opatrení na riešenie havarijnej situácie v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v Michalovciach a na Zemplínskej Šírave (54); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Vodárenská nádrž Nová Bystrica (55); stav plnenia úloh z uznesenia vlády SSR č. 291/1980 o stavbe záväznej úlohy štátneho plánu Rekonštrukcia cukrovaru Trebišov (56); hodnotenie niektorých problémov v hospodárstve SSR z hľadiska jednorazovej úpravy veľkoobchodných cien palív, energie a niektorých surovín (57); správa o výsledkoch volieb sudcov z povolania v r. 1979 a 1980 (58); návrh toku informácií pre prostriedky masovej informácie a propagandy v SSR na 2. polrok 1981 (59); delegovanie členov vlády SSR a predsedu Slovenského štatistického úradu na zasadania národných výborov v 2. polroku 1981 (60); rozdelenia bytov zo štátnej bytovej výstavby v r. 1981 pre ústredné orgány (61); koncepcia rozvoja protektorovania v SSR do r. 1990 (62); zásady rozvoja múzeí a galérií v SSR v 7. päťročnici (63); správa o riešení problematiky nedostatkových druhov tovarov na vnútornom trhu v rámci pridruženej výroby JRD (64); správa o usporiadaní 57. ročníka medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže v Považskej Bystrici v dňoch 20.IX.–25.IX.1982 (65); koncepcia československého výstavníctva do r. 1990 (66); návrh úpravy bratislavského hradného vrchu (67); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 4. štvrťrok 1981 (70); správa o situácii v zásobovaní národného hospodárstva SSR motorovou naftou v r. 1981 (71); žiadosť o odsun termínu dokončenia stavby č. 536-3002-307 Leopoldov (72); vymenovanie V. Pikarta do funkcie námestníka riaditeľa Slovenského geologického úradu (74); správa o zhodnotení príčin doteraz minimálneho počtu výrobkov cenovo znevýhodnených pre ich nízku technickú úroveň (75); správa o hlavných problémoch ochrany čistoty vôd a ovzdušia v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (76); správa o havárii na 4. etape Duslo Šaľa – čpavok 3 a o obnove výroby (78); návrh na dofinancovanie investičných akcií v rezorte Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (79); výsledky plnenia plánu za september a od začiatku tohto roku (80); správa o podiele výskumných a vývojových ústavov a výrobných organizácií so sídlom v SSR na rozvoji elektroniky a mikroelektroniky (81); správa o výsledkoch previerky plnenia konsolidačných programov vo vybraných podnikoch VHJ Slovcepa (82); správa o politicko-organizačnej príprave volieb sudcov z ľudu v r. 1982 (83); správa o vplyve úpravy veľkoobchodných cien dodávok pre bytovú výstavbu na jej náklady (84); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Divadla Andreja Bagara v Nitre (85); návrh na riešenie dôsledkov znížených dodávok organizácií VHJ Drevársky a nábytkársky priemysel Žilina, VHJ Slovakotex Trenčín a Ogako Partizánske pre vnútorný a zahraničný obchod (86); správa o mzdovom vývoji v rezorte Ministerstva priemyslu SSR za 1. až 3. štvrťrok 1981 (87); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 1. štvrťrok 1982 (88); správa o zabezpečení prác spojených s opravou mesta cez Dunaj (89); správy o ekonomicko-finančnom vývoji v odvetví stavebnej výroby Ministerstva stavebníctva SSR a o stave plnenia úloh VHJ Pozemné staviteľstvo Bratislava v r. 1981 (90); správa o výsledku previerky sústreďovania stavebných kapacít na rozhodujúce stavby štátneho plánu (91); správa o dokončení jednorazovej úpravy veľkoobchodných cien palivovo-energetických zdrojov v hospodárstve riadenom vládou SSR (92); správa o zabezpečení výstavby Celulózovo-papierenského kombinátu v Ružomberku (94).
4130CII/36b8I19821548
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Námety ČSSR pre ekonomické poradie členských štátov RVHP na najvyššej úrovni (1); postup zabezpečenia úloh zo spoločného zasadania Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenského odborového zväzu (2); plán výstavníckych akcií v pôsobnosti vlády SSR na r. 1982 (4); správa o výsledkoch 22. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (5); správa o podiele výskumných a výrobných organizácií so sídlom v SSR na rozvoji robotizácie v československom národnom hospodárstve (6); vymenovanie splnomocnenca vlády SSR na zabezpečenie opravy budov divadiel P. O. Hviezdoslava a Novej scény v Bratislave (7); správa o plnení opatrení z uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 3/1980 o výsledkoch previerky určovania náhrad za vyvlastnené nehnuteľnosti (8); opatrenia na zvýšenie rentability lesného hospodárstva v 7. päťročnici (9); správa o plnení opatrení na riešenie havarijnej situácie v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v Michalovciach a na Zemplínskej Šírave (11); návrh na riešenie tranzitnej kamiónovej cestnej dopravy na území Bratislavy (12); delegovanie členov vlády SSR na zasadania národných výborov v 1. polroku 1982 (13); správa o výsledkoch prieskumu zásobovania obyvateľstva mäsom a mäsovými výrobkami a o výsledku prešetrenia sťažnosti pracovníkov Reštaurácií v Trnave (15); návrh na zabezpečenie úloh komplexnej bytovej výstavby v r. 1982 a 7. päťročnici (16); návrh toku informácií pre potreby prostriedkov masovej informácie na 1. polrok 1982 (17); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej a družstevnej bytovej výstavby v r. 1982 pre ústredné orgány SSR (18); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 2. štvrťrok 1982 (19); správa o plnení opatrení z analýzy súčasného stavu akosti v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR (22); správa o plnení úloh cestovného ruchu za r. 1981 (23); správa o plnení úloh vlády SSR za 1. štvrťrok 1982 (24); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 7/1979 o územnej plánovacej dokumentácii Východoslovenských prekladísk (25); správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých pri previerke bielkovinového programu (27); správa o vývoji cien v r. 1981 v hospodárstve SSR (28); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 362/1979 o stave a vývoji občiansko-právnej agendy v SSR (29); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 3. štvrťrok 1982 (30); správa o plnení úloh v realizácii výstavby kultúrno-osvetových zariadení v r. 1982 vo sfére národných výborov (31); správa o zabezpečení prechodu materiálno-technickej základne v stavebnej výrobe na tepelnú normu ČSN 73 0540 (32); konsolidačný program výrobnej hospodárskej jednotky Pozemné staviteľstvo Bratislava (33); správa o vývoji miezd v socialistickom sektore hospodárstva SSR za 1. štvrťrok 1982 (34); návrh na úpravu štátneho vykonávacieho plánu poľnohospodárskych organizácií (35); správa o zabezpečení letných poľnohospodárskych prác a nákupu obilia (36); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 124/1979 k opravám panelových bytových domov (39); obsahové zameranie kontroly činnosti národných výborov v Stredoslovenskom kraji (40); správa o plnení opatrení na riešenie havarijnej situácie v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v Michalovciach a na Zemplínskej šírave (41); správa o riešení problémov v zásobovaní pitnou vodou vo Východoslovenskom kraji (42); návrh na riešenie výroby celulózy v n.p. Bukóza Vranov nad Topľou (43); návrh na dofinancovanie niektorých stavieb vlastnej investičnej výstavby Ministerstva stavebníctva SSR (44); rozbor plnenia úloh programu kádrovej a personálnej práce na civilno-správnom úseku Ministerstva vnútra SSR (45); návrh toku informácií pre potreby prostriedkov masovej informácie SSR na 2. polrok 1982 (46); delegovanie členov ústredných orgánov SSR na zasadania národných výborov (47); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 4. štvrťrok 1982 (48); správa o zabezpečovaní úloh bytovej výstavby v Stredoslovenskom kraji v 7. päťročnici (49); správa o zabezpečení realizácie stavieb Plynofikácia 1. a 2. etapa v n.p. Slovnaft Bratislava a úprava zemného plynu 2. etapa v n.p. Duslo Šaľa (50); vyhodnotenie plánov orgánov stredného článku riadenia na r. 1983 (53); zabezpečenie obnovy národnej kultúrnej pamiatky dómu svätej Alžbety v Košiciach (54); správa o budovaní Štátnych reštaurátorských ateliérov (55); správa o plnení opatrení na realizáciu ďalšieho rozvoja hospodárskej jednotky Slovcepa (56); rozbory hospodárskej činnosti za roky 1981 za VHJ Drevársky a nábytkársky priemysel Žilina (57); program intenzifikácie výroby v dlhodobo zaostávajúcich poľnohospodárskych podnikoch na 7. päťročnicu (58); správa o súčasnom stave kádrového zloženia aparátu národných výborov v SSR (59); dlhodobá koncepcia rozvoja ťažby a úpravy domácich surovín a potrieb geologicko-prieskumných prác (60); správa o plnení opatrení k uzneseniu vlády SSR č. 175/1982 na zabezpečenie plánu zahraničného obchodu SSR v r. 1982 (61); informatívna správa o výsledkoch volieb sudcov z ľudu v SSR (62); správa o plnení úloh vlády SSR za 3. štvrťrok 1982 (63); spoločný postup Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenskej odborovej rady pri zabezpečovaní plnenia plánu v r. 1982 a 1983 (64); správa o výsledku previerky hospodárenia s pitnou vodou vo Východoslovenskom kraji (65); správa o priebehu Medzinárodného roku invalidov v ČSSR (66); správa o rozvíjaní chozrasčotových princípov hospodárenia v organizáciách ľahkého priemyslu a správa o previerke príčin nízkej ekonomickej efektívnosti vo vybraných podnikoch VHJ Slovakotex (67); výsledky kontroly plnenia opatrení prijatých na základe previerky racionálneho hospodárenia s mäsom (68); vyhodnotenie stavu v zabezpečovaní bytovej výstavby pre banícke organizácie (70); správa o erupcii plynu s následným požiarom na sonde GZ-32 podzemného zásobníka zemného plynu pri obci Gajary (72); návrh na zastavenie výroby polychlorovaných bifenylov v n.p. Chemko Strážske (73); plán výstavníckych akcií v r. 1983 (74); správa o výsledku kontroly plnenia uznesenia vlády SSR č. 193/1980 k výsledkom previerky životného prostredia v Žiari nad Hronom (75); stav zabezpečenia stavebných sústav a technológií pre bytovú výstavbu v centrách miest (76); správa o predpokladoch využitia voľných kapacít v pridruženej výrobe JRD (77); opatrenia na zastavenie poklesu devízových príjmov z aktívneho cestovného ruchu (78); správa o výsledkoch konsolidácie VHJ Pozemné staviteľstvo v r. 1982 (79); návrh riešenia vybraných ekologických stavieb v chemickom priemysle (80); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 1. štvrťrok 1983 (83).
4128CII/36b8I19831548
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 204/1983 a z uznesenia Predsedníctva ÚV KSS zo 7. júna 1983 o výchove vedeckých pracovníkov a ich uplatnení (47).
4129CII/36b8I19851548
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Návrh na využitie areálu bývalého Grassalkovichovho paláca vrátane záhrady Karácsonyiho paláca na areál umenia a vedy (50).
4131CII/36b8I19861548
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Návrh na usporiadanie následkov havárie v n.p. Chemko Strážske (1); zabezpečenie postupu výstavby južného železničného ťahu na území SSR v 7. a 8. päťročnici (2); delegovanie členov vlády na zasadania národných výborov v 1. polroku 1986 (3); kádrové zmeny v Úrade vlády SSR (4); vybrané problémy ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota (5); harmonogram postupného riešenia problémov v oblasti právnej výchovy a propagandy v SSR (6); správa o realizácii stanoveného zamerania pridruženej výroby JRD (7); analýza súčasného stavu v oblasti ľudovej umeleckej výroby a informácia o návrhu na legislatívne riešenie otázok sociálneho zabezpečenia ľudových umeleckých pracovníkov Ústredia ľudovej umeleckej výroby (8); plán výstavníckych akcií v pôsobnosti vlády SSR na r. 1986 (9); úprava systemizácie aparátu obvodných národných výborov v Košiciach (10); zvýšenie počtu námestníkov ministra stavebníctva SSR (11); správa o stave spracúvania, ochrany a správy historických knižničných fondov v SSR (12); správa o plnení štatútu kúpeľného mesta Bardejovské Kúpele (13); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby štátneho plánu Intenzifikácia pivovaru Hurbanovo pripravovanej na začatie v r. 1987 (14); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 2. štvrťrok 1986 (15); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej a bytovej výstavby v r. 1986 pre ústredné orgány SSR (16); návrh toku informácií prostriedkom masovej informácie a propagandy v SSR na 1. polrok 1986 (17); analýza možností výstavby závlah v 8. päťročnici s ohľadom na zabezpečenie oceľových rúr (18); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 3. štvrťrok 1986 (20); povolenie výnimky z uznesenia SSR č. 356/1978 a štatútu kúpeľného mesta Piešťany na rekonštrukciu objektu Účelové zariadenie Západoslovenského Krajského výboru KSS v Piešťanoch (21); návrh na riešenie záchrany, obnovy a využitia národnej kultúrnej pamiatky areálu kaštieľa v Antole (22); zrušenie Technickej tvorby kultúry, generálneho riaditeľstva v Bratislave (23); správa o zabezpečení výstavby Kúpeľného komplexu II. Piešťany (25); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 4. štvrťrok 1986 (26); správa o rozpracovaní a zabezpečení koncepcie rozvoja magnezitového priemyslu v oblasti investičnej výstavby v 8. päťročnici (27); správa o uskutočnených prevodoch výrobných programov z podnikov miestneho hospodárstva do ústredne riadených podnikov (28); návrh na riešenie priestorových a materiálových podmienok na zriaďovanie klubov mládeže s poslaním metodického centra pre ostatné kluby mládeže v SSR (29); výsledky previerky dodržiavania socialistickej zákonnosti v správe národného majetku po emigrantoch na obvodných národných výboroch v hlavnom meste SSR Bratislave (30); závery štátnej expertízy projektovej úlohy Vodárenská nádrž Málinec (31); správa o vývoji devízových príjmov generálneho riaditeľstva Slovakoterma z nesocialistických štátov (32); správa o výsledku volieb sudcov z ľudu krajských a okresných súdov SSR (33); delegovanie členov vlády SSR na zasadania národných výborov v 2. polroku 1986 (34); vymenovanie E. Ivančíka do funkcie šéfredaktora časopisu Národné výbory (35); návrh toku informácií prostriedkom masovej informácie a propagandy v SSR na 2. polrok 1986 (36); správa o spôsobe riešenia práce žien s imobilnými pacientmi a zverencami v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy a sociálnej starostlivosti (37); správa o plnení úloh v príprave a realizácii výstavby kultúrno-osvetových zariadení v r. 1986 vo sfére národných výborov (38); správa o stave prípravy a realizácie konštrukcie a modernizácie pamiatkového areálu Štátneho divadla v Košiciach (39); súčasný stav prác na výstavbe jadrovej elektrárne Mochovce v r. 1987 (40); správa o plnení opatrení a vyhodnotení akosti v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR za r. 1985 (41); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 1. štvrťrok 1987 (42); správa o plnení plánov personálnej a sociálnej starostlivosti aparátu národných výborov v SSR za 7. päťročnicu (43); správa o stave riešenia problematiky opráv súkromných obytných domov (44); správa o zabezpečovaní plnenia programu zatepľovania bytových domov v zmysle uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 39/1983 (45); správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách v 7. päťročnici (46); správa o bilanciách zásob ložísk nerastných surovín SSR k 1.I.1986 (47); správa o dôsledkoch požiaru sušiarní reziva a havarijnom stave v n.p. Drevina Turany (48); návrh na zvýšenia počtu systemizovaných pracovníkov vybraných národných výborov s určením pre sekretariáty rád obrany (49); správa o postupe pri realizácii programu skvalitňovania sociálnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vo vybraných okresoch a podnikoch v SSR na roky 1986–1990 (50).
4132CII/36b8I19871549
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Vymenovanie I. Horňanského do funkcie námestníka predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie (1); opatrenia na zvládnutie mimoriadnej situácie v SSR vyvolanej nepriaznivými poveternostnými podmienkami (2); správa o plnení uznesení vlády SSR č. 255/1984 a č. 42/1986 k návrhu vodárenského využitia viacúčelovej nádrže Veľká Domaša (3); správa o riešení problémov v zásobovaní pitnou vodou vo Východoslovenskom kraji s osobitným zreteľom na riešenie havarijnej situácie v Košiciach (4); program zriaďovania a činnosti realizačných centier na vysokých školách v SSR (5); harmonogram na riešenie ďalších problémov v oblasti právnej služby (6); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej a bytovej výstavby v r. 1987 pre ústredné orgány SSR (7); delegovanie členov vlády SSR na zasadania národných výborov v 1. polroku 1987 (8); návrh toku informácií prostriedkom masovej informácie a propagandy v SSR na 1. polrok 1987 (9); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 2. štvrťrok 1987 (10); vymenovanie J. Havaša do funkcie zástupcu vedúceho Úradu vlády SSR a vedúceho sekretariátu predsedu vlády SSR (11); správa o plnení uznesenia vlády ČSSR č. 240/1985 a uznesenia vlády SSR č. 299/1985 o modernizácii vybraných výrob spotrebného priemyslu (12); správa o zabezpečení modernizácie výrobnej základne chemického priemyslu v 8. päťročnici (13); plán výstavníckych akcii v pôsobnosti vlády SSR na r. 1987 (14); plnenie uznesenia vlády SSR č. 65/1984 a uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 65/1984 a uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 15/1985 ku koncepcii vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov (15); závery štátnej expertízy projektovej úlohy Inhibítor navulkanizácie – DURET 50 6000 t/rok v n.p. Duslo Šaľa (16); návrh na usporiadanie následkov smrteľného pracovného úrazu A. Macku pracovníka n.p. Chemko Strážske (17); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Čistiareň odpadových vôd Bratislava-Petržalka (18); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Ústav klinickej onkológie Bratislava-Kramáre (19); správa o plnení koncepcie mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SSR Bratislave (20); správa o rekonštrukcii Zimného štadióna v Bratislave (21); správa o priebehu realizácie stavieb Komplex hydrokrak a Rozpúšťadlová parafínka III. v n.p. Slovnaft Bratislava (22); koncepcia osláv 125. výročia založenia Matice slovenskej v r. 1988 (23); informácia o zabezpečení Bienále ilustrácií Bratislava 1987 (24); doplňujúce opatrenia na riešenie problémov v zásobovaní pitnou vodou v Košiciach (25); správa o plnení uznesenia vlády ČSSR č. 190/1983 a uznesenia vlády SSR č. 263/1983 o zlepšení stavu a údržby železničných tratí ČSD vo Východnej dráhe (26); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov podaných v r. 1986 ústredným orgánom štátnej správy SSR (27); návrh na vykonanie komplexnej previerky činnosti národných výborov v Bratislave (28); správa o usporiadaní a tematickom zameraní výstavy Tvorba a ochrana životného prostredia v Banskej Bystrici (29); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 3. štvrťrok 1987 (30); správa o budovaní a činnosti realizačnej základne SAV (31); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Východoslovenské vodárne a kanalizácie, Košice, rozšírenie vodných zdrojov z Bodvy pre Košice (32); dodatok k plánu zahraničných ciest na 2. a 3. štvrťrok 1987 (33); úprava pravidiel pre poskytovanie jednorazových odmien funkcionárom národných výborov za mimoriadne zásluhy z fondu rezerv a rozvoja hospodárstva národných výborov (34); správa o plnení koncepcie rozvoja n.p. Pamiatkostav Žilina v r. 1984–1986 (35); návrh experimentu na urýchlenie uvedenia stavieb Komplex hydrokrak a Rozpúšťadlová parafínka III. v n.p. Slovnaft Bratislava do skúšobnej prevádzky (36); dodatok k plánu zahraničných ciest na 2. a 3. štvrťrok 1987 (37); dodatok k plánu zahraničných ciest na 3. štvrťrok 1987 (38); návrh na zabezpečenie Dní Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR) v ČSSR pri príležitosti 70. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR) (40); správa o príčinách zvýšenia hladiny spodných vôd v okrese Galanta (41); správa o dôsledkoch prevádzkovej nehody na portlandskej linke Kombinát Záhorie III. v k.p. Západoslovenské cementárne a vápenky Rohožník na plnenie úloh VHJ Cementárne a vápenky, koncern Trenčín v r. 1987 (42); dodatok k plánu zahraničných ciest na 3. štvrťrok 1987 (43); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Rozšírenie teplárne o kotol K-5 v n.p. Duslo Šaľa (44); správa o obnove pílnice zničenej požiarom v n.p. Drevoindustria Žilina, závod Oravský Podzámok (45); delegovanie členov vlády SSR na zasadania národných výborov v 2. polroku 1987 (47); dodatok k plánu zahraničných ciest na 3. štvrťrok 1987 (47); zabezpečenie integračnej výstavby plynárenských objektov (48); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 4. štvrťrok 1987 (49); dodatok k plánu zahraničných ciest na 4. štvrťrok 1987 (50); posúdenie možností a podmienok realizácie stavebných sústav a technológií vhodných pre výstavbu v historických jadrách miest a ochranných pásmach pamiatkových rezervácií (51); návrh na využitie druhotných nerastných surovín nachádzajúcich sa na veľkých haldách a skládkach odpadov (52); správa o postupe výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (53); návrh na riešenie problémov pri realizácii stavby Rozšírenie vodných zdrojov z Bodvy pre Košice (54); dodatok k plánu zahraničných ciest na 4. štvrťrok 1987 (55); postup prípravy a realizácie novostavby Slovenského národného divadla v Bratislave (56); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Ministerstva priemyslu SSR Intenzifikácia výroby Sulfenaxu CB/K v n.p. Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave (57); dodatok k plánu zahraničných ciest na 4. štvrťrok 1987 (58); správa o plnení úloh v realizácii výstavby kultúrno-osvetových zariadení v r. 1987 vo sfére národných výborov (59); dodatok k plánu zahraničných ciest na 4. štvrťrok 1987 (60); dodatok k plánu zahraničných ciest na 4. štvrťrok 1987 (61); pravidlá experimentálneho overovania mechanizmu riadenia vnútorného obchodu a jeho zavedenia vo verejnom stravovaní od 1.I.1988 (63); dodatok k plánu zahraničných ciest na 4. štvrťrok 1987 (64); pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (65); plán zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1988 (66); dodatok k plánu zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1988 (67).
4133CII/36b8I19881549
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Dodatok k plánu zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1988 (1); správa o príprave a realizácii mzdových opatrení schválených uznesením vlády SSR č. 136/1987 (5); návrh na riešenie záchrany a využitia lesnej železničky Hronec – Čierny Balog (6); správa o príprave expozície Klenotnica dávnej minulosti Slovenska na Bratislavskom hrade (7); dodatok k plánu zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1988 (8); dodatok k plánu zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1988 (9); aktualizácia projektu optimálnej siete rozvoja zariadení kultúry v SSR (10); správa o zabezpečení záverov zo seminára na urýchlenie rozvoja chemického priemyslu SSR s výhľadom do r. 2000 (11); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej a družstevnej bytovej výstavby v r. 1988 pre ústredné orgány SSR (12); delegovanie členov vlády SSR na zasadania národných výborov na 1. polrok 1988 (13); návrh toku informácií prostriedkom masovej informácie a propagandy v SSR na 1. polrok 1988 (14); vymenovanie J. Javorčíka do funkcie námestníka hlavnej arbiterky SSR (15); správa o vybraných problémoch dodávok, dopravy a spracovania dreva v n.p. Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok (16); dodatok k plánu zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1988 (17); dodatok k plánu zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1988 (18); vymenovanie L. Danížeka do funkcie tajomníka Komisie právnej výchovy a propagandy v SSR (19); informácia o hodnotení stavu ekonomickej propagandy a agitácie v jednotlivých rezortoch SSR (20); vymenovanie L. Hačku do funkcie riaditeľa sekretariátu podpredsedu vlády a predsedu Slovenskej plánovacej komisie (21); návrh prognózneho a signálneho systému znečistenia ovzdušia a krátkodobej regulácie emisií škodlivín v čase nepriaznivých meteorologických podmienok na území hlavného mesta SSR Bratislavy (22); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby CPK Ružomberok – Papiereň (23); návrh zahraničných ciest členov vlády SSR na 3. štvrťrok 1988 (24); úprava plánu práce a rozpočtu Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR na zabezpečenie jeho rozšírenej pôsobnosti v oblasti starostlivosti o deti a mládež (25); návrh plánu výstavníckych akcií v pôsobnosti vlády SSR na r. 1988 (26); delegovanie členov vlády SSR na zasadania národných výborov v 2. polroku 1988 (28); návrh na racionalizáciu činností a na znižovanie počtu pracovníkov v ústredných orgánoch, na čele ktorých nie je člen vlády SSR (29); návrh na odvolanie a schválenie vedúcich pracovníkov Úradu vlády SSR v súvislosti s jeho novým organizačným usporiadaním (30); informácia o konaní týždenných kurzov pre predsedov Rád pracovných kolektívov a podnikových výborov ROH štátnych podnikov v Slovenskej odborovej škole F. Zupku v Sládkovičove (31); správa o plnení opatrení ku komplexnému návrhu vodárenského využitia viacúčelovej nádrže Veľká Domaša (32); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Chemko Strážske – Komplex výroby urýchľovačov (33); návrh na riešenie a realizáciu úpravy vody vodného zdroja Rusovce – Ostrovné lúčky pre hlavné mesto SSR Bratislavu (34); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 4. štvrťrok 1988 (35); správa o plnení úloh na stavbe jadrovej elektrárne Mochovce a investíciách súvisiacich s touto výstavbou za 1. polrok 1988 (36); návrh na zmenu vo funkcii riaditeľa odboru ochrany a bezpečnosti Úradu vlády SSR a tajomníka Rady obrany SSR (37); zabezpečenie programu 4. celosvetového kongresu ECO-DANUBE 88 v Bratislave (38); návrh na vykonanie gestorskej činnosti na úseku výstavníctva a podmienkach novej organizácie a pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy SSR (39); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 1. štvrťrok 1989 (40).
4134CII/36b8I19891549
Uznesenia Predsedníctva vlády SSR
Informácia o riešení počtu pracovníkov pre Útvar splnomocnenca vlády ČSSR a vlády SSR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (1); žiadosť o súhlas so zvýšením rozpočtových nákladov záväznej stavby osobitnej časti vykonávacieho štátneho plánu 5140 140-13 Trebišov (3); návrh na riešenie finančnej výpomoci rodine C. Fedorčáka v súvislosti s jeho tragickým úmrtím (4); príprava 12. kongresu Medzinárodnej únie prehistorických a protohistorických vied UNESCO v r. 1991 v Bratislave a Nitre (5); správa o plnení úloh z plánu hlavných úloh vlády SSR v 2. polroku 1988 (6); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 2. štvrťrok 1989 (7); delegovanie členov vlády SSR na zasadania národných výborov v r. 1989 (8); návrh na rozdelenie bytov zo štátnej a družstevnej výstavby v r. 1989 pre ústredné orgány SSR (9); návrh na zvolanie celoslovenskej porady predsedov krajských a okresných národných výborov (11); vymenovanie tlačového tajomníka vlády SSR (12); správa o postupe realizácie stavieb Komplex hydrokrak a Rozpúšťadlová parafínka III. v n.p. Slovnaft Bratislava za 2. polrok 1988 (13); návrh na usporiadanie následkov havárie a hromadného smrteľného úrazu v štátnom cukrovarskom podniku Trnava, Cukrovar a mlyn n.p. Šurany (14); vymenovanie V. Štrica za vedúceho sekretariátu prvého podpredsedu vlády SSR (15); návrh na využitie bývalého Grassalkovichovho paláca za Dom vzdelávania, kultúry a umenia (16); informácia o príprave výstavy Národné kultúrne pamiatky v archívoch SSR v Rytierskej sieni Bratislavského hradu (17); vymenovanie I. Mitošinku do funkcie šéfredaktora časopisu Národné výbory (18); nové znenie štatútu splnomocnenca vlády SSR pre prípravu a realizáciu výstavby rýchlodráhy v Bratislave (19); vymenovanie Š. Grmana do funkcie riaditeľa legislatívneho odboru Úradu vlády SSR a J. Kováča do funkcie riaditeľa organizačného odboru Úradu vlády SSR (20); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 3. štvrťrok 1989 (21); správa o súčasnej situácii v starostlivosti o kultúrne pamiatky (22); návrh na vykonanie komplexnej previerky činnosti národných výborov vo Východoslovenskom kraji (23); zabezpečenie realizácie stavby Komplex výroby urýchľovačov v lokalite k.p. Chemko Strážske (24); plán zahraničných ciest členov vlády SSR na 4. štvrťrok 1989 (25); vymenovanie J. Brziaka do funkcie námestníka predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie (26); návrh súboru vybraných základných cieľov a parametrov sociálno-ekonomického rozvoja SSR do roku 1995 (27); osobitný režim zabezpečenia realizácie stavby Komplex výroby urýchľovačov a súvisiacich ekologických investícií v k.p. Chemko Strážske (28); návrh na zmeny vo vedúcich funkciách Úradu vlády SSR (30).