Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1749CII/17b1953526
Investície – dislokácie
Zápisnica z odovzdania stavby adaptácie zámku Smolenice investorovi SAV; pridelenie budovy na ul. Obrancov mieru č. 41 v Bratislave pre SAV; informácia o prevode nehnuteľného majetku p. A. Mikešovej na SAV; žiadosť SAV o vyčlenenie budovy na ul. Obrancov mieru č. 41 v Bratislave do správy SAV; stanovisko SAV k vyčleneniu nemovitosti č.p. II/679 v prospech SAV.
1750CII/17b1954526
Investície – dislokácie
Návrh na zriadenie pracoviska SAV pri Výskumnom ústave umelých vlákien vo Svite; informácia Vydavateľstva SAV o nevyhovujúcej priestorovej situácii; lokalitný program využitia 2. poschodia budovy Botanickej záhrady v Košiciach; požiadavky sekcie biologických a lekárskych vied na priestory; rozdelenie priestorov v budove na Sládkovičovej ul. 11, 2.–3. poschodie; žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy medzi SAV a správou domu na Sládkovičovej ul. 11; žiadosť SAV riaditeľovi závodu K. J. Vorošilova v Dubnici o uvoľnenie priestorov v penzióne Astória; Arborétum Mlyňany – prevod vlastníctva na štát; žiadosť sekcie biologických a lekárskych vied o podporu v pláne výstavby budovy pre jej pracoviská; informácia o nedostatku priestorov na pracoviskách SAV; dohoda medzi Geofyzikálnym laboratóriom SAV a Miestnym národným výborom v Hurbanove o užívaní časti parku; umiestnenie fotolaboratória ÚSTARCH-u; informácia o probléme vyvlastnenia Botanickej záhrady; návrh na vyčlenenie nehnuteľnosti v Trenčianskych Tepliciach; zápisnica o prevzatí Evanjelickej cirkevnej knižnice do správy SAV; informácia o snahe Ústrednej knižnice SAV o získanie primeraných priestorov; prevod nehnuteľnosti v katastri územia Jánova Ves do správy SAV; prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku Geofyzikálneho laboratória v Hurbanove do správy SAV; žiadosť o urýchlené vybavenie prevodu budovy na ul. Obrancov mieru č. 41 do správy SAV; pridelenie priestorov do správy SAV pre účely Veterinárneho ústavu; oznámenie o prevode budovy v Košiciach na Širokého ul. č. 5 do správy SAV; oznámenie o prevode zariadení z Povereníctva školstva do SAV; žiadosť Vydavateľstva SAV o pridelenie priestorov; žiadosť pracovísk II. sekcie o pridelenie miestnosti na zriadenie ústredného skladu; žiadosť Správy lesného hospodárstva v Smoleniciach o uvoľnenie bytu obývaného zamestnancom SAV; žiadosť akademika Andrusova o uvoľnenie priestorov užívaných Virologickým ústavom v budove Geologického ústavu D. Štúra; správa zo zasadania Komisie pre posudzovanie projektov; technická dokumentácia ku generálnej oprave žľabu v Domove vedeckých pracovníkov; žiadosť o finančnú dotáciu bytov pre Archeologický ústav; návrh na výstavbu Laboratória pre ochranu rastlín v Ivánke pri Dunaji; výstavba vedeckých pracovísk SAV v Bratislave – investičná úloha; prehľad o generálnych opravách v r. 1954.
1751CII/17b1955526
Investície – dislokácie
Návrh SAV Okresnému národnému výboru v Trnave na pridelenie konfiškátov parcely na ktorých stojí smolenický zámok; vyčlenenie Výskumného ústavu odboru ekonomiky a úpravy lesného hospodárstva; žiadosť SAV SNR o prevod budovy na ul. Obrancov mieru č. 41 do správy SAV; vyčlenenie Výskumného ústavu pre lesné hospodárstvo do SAV; žiadosť Vydavateľstva SAV o pridelenie priestorov; žiadosť o pridelenie hospodárstva Medziháj pre Výskumný ústav krmovinársky v Trnave; likvidácia škody požiarom zničenej kaplnky na zámku Smolenice; poskytnutie náhradného pozemku Hydinárskym závodom Cífer; rozhodnutie Dislokačnej komisie Zboru povereníkov o pridelení priestorov SAV po bývalom Československo-sovietskom inštitúte; oznámenie sekcie biologických a lekárskych vied o ďalšom riešení pridelených priestorov po redakcii časopisu Smena; výmer Obvodného národného výboru v Bratislave pre pridelenie priestorov pre SAV; žiadosť o určenie výšky náhrady za vyvlastnený pozemok; informácia o nehnuteľnostiach po spolku „Maďarská spoločnosť pre vedy, literatúru a umenie“; žiadosť Endokrinologického ústavu o pridelenie priestorov; oznámenie Ústredného národného výboru v Bratislave o pridelení pozemku na Belehradskej ul.; dotaz SAV ohľadom majiteľa budovy na ul. Obrancov mieru č. 41; požiadavky sekcie biologických a lekárskych vied na pridelenie priestorov; žiadosť SAV na prevod parcely na ktorej je postavený smolenický zámok do vlastníctva SAV; požiadavky sekcie matematických a prírodných vied na pridelenie priestorov; žiadosť sekcie technických vied o pridelenie prevádzkových priestorov; správa o uvoľnení staveniska na Šteinerovej ul.; žiadosť SAV riaditeľstvu Slovenského múzea o súhlas so zriadením Klubu vedeckých pracovníkov v pridelených priestoroch; žiadosť Okresného národného výboru v Hurbanove o prenájom budovy patriacej SAV; protest SAV vo veci zriadenia železničnej zastávky pre Viesku nad Žitavou a Slepčany; odvolanie sa SAV proti výmeru o zabratí objektu SAV; výkaz o využití priestorov spoločenskovedných pracovísk SAV; prevod vily Silvany do správy SAV; žiadosť Vydavateľstva SAV o pridelenie skladových priestorov; správa o výstavbe Botanickej záhrady, Arboréta a Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; zápisnica z porady o bytových záležitostiach vedeckých pracovníkov; žiadosť o pridelenie miestností Laboratóriu pedológie a výživy rastlín; zadávanie projektových prác súkromným osobám; žiadosti o pridelenie prostriedkov na individuálnu bytovú výstavbu.
1752CII/17b1956527
Investície – dislokácie
Oznámenie o prevzatí výskumných ústavov poľnohospodárskych do správy SAV; určenie orientačného čísla novostavby na Dohnányho ul.; nájomná zmluva medzi A. Vavrekom a P. Hladišom a Výskumným ústavom krmovinárskym; žiadosť Endokrinologického ústavu SAV o pridelenie priestorov; žiadosť SAV o zvýšenie kontrolného čísla na bytovú výstavbu v r. 1957; žiadosť Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonomiky o pridelenie priestorov; pridelenie priestorov sekcii biologických a lekárskych vied v budove na Sienkiewiczovej ul.; žiadosť Vydavateľstva SAV o pridelenie priestorov; návrh SAV na zriadenie ústredného skladu; riešenie problému využitia budovy detašovaného pracoviska v Čilistove; návrh na prenájom poľnohospodárskych objektov Arboréta v Mlyňanoch Štátnym majetkom v Nitre; vyčlenenie 1 miestnosti v budove na Sienkiewiczovej ul. pre požiadavky Predsedníctva SAV; žiadosť Lesníckeho laboratória SAV o doriešenie problému pridelenia miestnosti na Michalskej ul. 24; oznámenie plochy Ústrednej knižnice SAV; súhlas SAV s výstavbou rekreačnej chaty na pozemku Výskumného ústavu krmovinárskeho; žiadosť o udelenie výnimky z prikazovacieho práva v zmysle bytového zákona; žiadosť o pridelenie bytov z panelovej výstavby pre pracovníkov SAV; súhlas SAV s prevzatím akcie výstavby 40 bytových jednotiek na Belehradskej ul. mestským investorom; návrh na riešenie problému priestorov Endokrinologického ústavu SAV; žiadosť sekcie biologických a lekárskych vied o uvoľnenie priestorov v budove pridelenej SAV; požiadavky na investičnú výstavbu v r. 1957; hlásenie o plnení plánu bytovej výstavby; určenie kontrolného čísla na investičnú výstavbu a generálne opravy; návrh vládneho uznesenia o limitoch pre zaradenie stavieb do nadlimitnej výstavby; stavebné akcie zaradené dodatočne do plánu; perspektívny plán budovania Endokrinologického ústavu; perspektívny plán investičnej výstavby do r. 1960; nehnuteľnosti SAV v Bratislave a Dobrej vode.
1753CII/17b1957527
Investície – dislokácie
Súhlas SAV k prevodu stavby 14 bytových jednotiek na generálneho investora v nitrianskom kraji; súhlas SAV k prevodu stavby bytových jednotiek na Belehradskej ul. na mestského investora; žiadosť Kabinetu dejín poľnohospodárskych vied o pridelenie kancelárskych miestností; požiadavky Výskumného ústavu pre vinohradníctvo a vinárstvo na pridelenie nebytových priestorov na území Bratislavy; požiadavky Chemického ústavu SAV, Ekonomického ústavu SAV, Výskumného ústavu poľnohospodárskej ekonomiky na pridelenie priestorov; súhlas SAV k prevodu stavieb bytových jednotiek pre Výskumný ústav živočíšnej Výroby SAV, Výskumný ústav rastlinnej výroby SAV na generálneho investora v bratislavskom kraji; žiadosť Ústavu pre výskum rúd o uvoľnenie priestorov obsadených Baníckym kabinetom SAV; žiadosť Archeologického ústavu SAV o schválenie podnájmov v manzardkách na Pionierskej ul. v Nitre; žiadosť Archeologického ústavu SAV o súhlas s prenájmom vysunutého pracoviska vo Veľkom Grobe; informácia o rokovaniach o prenájme miestností pre kozmickú fyziku na Skalnatom plese; žiadosť sekcie biologickým a lekárskych vied o uvoľnenie priestorov vysokoškolského zdravotného strediska; žiadosť SAV o prevod administratívnej budovy na Klemensovej ul. do správy SAV; odvolanie sa SAV proti rozhodnutiu bytového odboru Mestského národného výboru v Košiciach o pridelení bytu v objekte Botanickej záhrady; žiadosť Ústredného národného výboru v Bratislave o predloženie vývojových plánov Virologického ústavu, Geologického ústavu D. Štúra; žiadosť Vodohospodárskeho laboratória o pridelenie priestorov na Trnavskej ceste; zložky SAV sídliace v budove na Obrancov mieru č. 41; administratívna dohoda o prevode národného majetku medzi SAV a Domovou správou 10; stanovisko SAV k rozhodnutiu Okresného národného výboru v Námestove k uvoľneniu drevených zrubov a zariadení na Slanickej osade pre turistický ruch.
1754CII/17b1958527
Investície – dislokácie
Návrh sekcie technických vied na získanie budovy Výskumného ústavu miestneho hospodárstva; rozdelenie pracovných priestorov na Jiráskovej ul.; žiadosť sekcie technických vied o zmenu uznesenia Predsedníctva SAV vo veci pridelenia priestorov; žiadosť sekcie biologických lekárskych vied o včlenenie lôžkového oddelenia Ústavu experimentálnej medicíny po právnej a prevádzkovej stránke do 2. OÚNZ na Bezručovej ul.; prehľad umiestnenia pracovísk sekcie technických vied; žiadosť Endokrinologického ústavu o premiestnenie učtárne Krajskej správy spojov z budovy na ul. Obrancov mieru do budovy Povereníctva pôšt; opätovná žiadosť SAV o pridelenie budovy na ul. Obrancov mieru č. 39, v ktorej sídlia zväzy SOR; majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností SAV; sťažnosť ÚSTARCH-u na nevhodné umiestnenie dielní; žiadosť Výskumného ústavu včelárskeho o doriešenie problému nájomnej zmluvy prenajatých pozemkov; návrh na zriadenie Chovnej stanice na Dobrej vode; zápisnice z rokovaní medzi SAV a ČSD o vyčlenení časti železničného pozemku; dohoda o výmene pozemkov medzi Arborétom Mlyňany a JRD vo Vieske nad Žitavou; žiadosť Laboratória meracích prístrojov o pridelenie priestorov; žiadosť sekcie biologických a lekárskych vied o povolenie prístavby k budove na Sienkiewiczovej ul.; stanovisko Botanickej záhrady k výstavbe hutníckeho laboratória v areáli záhrady; správa o rekonštrukcii a adaptácii budovy bývalej Academie Istropolitany; správa o bytovom fonde a pracovných Priestoroch v SAV; údaje o administratívnej budove na ul. Obrancov mieru 39; presťahovanie jaslí z budovy ÚP SAV; správa o stave umiestnenia pracovísk SAV; žiadosť o pridelenie budovy pre pracoviská SAV po bývalom Výskumnom ústave miestneho hospodárstva; projektová dokumentácia Observatória na Skalnatom plese. [ 1 kniha ]
1755CII/17b1959527
Investície – dislokácie
Žiadosť o uvoľnenie miestností pre Ústav slovenského jazyka; žiadosť sekcie spoločenských vied o pridelenie budovy bývalého evanjelického seminára na Konventnej ul. pre Ústav slovenskej literatúry; dohoda o prenájme miestností pre dialektologické oddelenie Ústavu slovenského jazyka medzi Ústrednou knižnicou SAV a Ústavmi spoločenských vied; prehľad o priestorovej situácii na pracoviskách sekcie technických vied; prehľad o priestorovej situácii v budove na Klemensovej ul. č. 17; správa sekcie spoločenských vied o zlej priestorovej situácii na jej pracoviskách; upozornenie Kabinetu teórie a dejín umenia na nevyhovujúce umiestnenie Kabinetu; priestorové perspektívy ústavov sekcie spoločenských vied; záznam z porady Zboru povereníkov o pridelení priestorov na Koceľovej ul.; hrubý lokalitný program výstavby na Patrónke; výhľadový plán bytovej výstavby sekcie poľnohospodárskych vied; správa o umiestnení pracovísk SAV; žiadosť Zboru povereníkov o pridelenie priestorov pre pracoviská technického výskumu.
1756CII/17b1960527
Investície – dislokácie
Uznesenie Ľudového súdu o zápise správy nehnuteľností na SAV; prehľad o pracovných priestoroch košických pracovísk SAV; žiadosť Laboratória baníctva v Košiciach o pridelenie priestorov; oznam sekcie spoločenských vied o pripravovanej úprave priestorov na Konventnej ul. č. 15; oznam o predpokladanom presťahovaní jasiel z budovy SAV do priestorov na Leškovej ul.; žiadosť o pridelenie vily Marta pre Astronomický ústav; žiadosť o prednostné začatie výstavby Výskumného ústavu baníckeho a hutníckeho v Košiciach; odvolanie sa SAV proti rozhodnutiu Rady Ústredného národného výboru ohľadom 2. poschodia v budove na Konventnej č. 15; žiadosť Laboratória meracích prístrojov o pridelenie vyhovujúcich priestorov; žiadosť Ústavu hydrológie a hydrauliky o pridelenie 6 miestností v budove Krajskej správy vodných tokov; informácia o priestorových problémoch SAV; žiadosť Vítkovických železiarní Klementa Gottwalda na SAV o uvoľnenie kancelárskej miestnosti na Jiráskovej ul.; prehľad priestorovej situácie na pracoviskách SAV; uvoľnenie niektorých priestorov v budove Akadémie na ul. Obrancov mieru č. 41; prehľad priestorových problémov v SAV; rozbor priestorovej situácie Laboratória strojov a automatizácie; problém vysťahovania detských jaslí z budovy na Obrancov mieru; priestorové nedostatky na Patrónke; správa o priestorovej situácii v SAV; zabezpečenie závodného stravovania; údaje o užívaných priestoroch; stav majetku SAV; údaje o priestoroch SAV na území Bratislavy.
1757CII/17b1961528
Investície – dislokácie
Správa o kritickej priestorovej situácii v Geologickom laboratóriu; návrh sekcie matematických a prírodných vied na obsadenie priestorov na Patrónke; prehľad o bytovom fonde SAV; návrh sekcie technických vied na presťahovanie pracovísk na Patrónku; udelenie udelenie dispozičného práva zasadacej miestnosti bývalej sekcie pre Ústav experimentálnej medicíny SAV; návrh na schválenie niektorých dislokačných opatrení pracovísk SAV; správa o investičnej výstavbe a priestorovej situácii v SAV; spresnenie údajov o dielňach SAV; situácia v pracovných priestoroch SAV; prehľad priestorov Chemických ústavov SAV na Mlynských Nivách; správa o investičnej výstavbe a priestorovej situácii SAV; žiadosť sekcie matematických a prírodných vied o umiestnenie sekretariátu I. sekcie; dislokačný návrh rozmiestnenia priestorov v súvise so sťahovaním na Patrónku; smernice pre dislokačnú činnosť; návrh na rozdelenie priestorov Laboratória fyziky a Geofyzikálneho laboratória; zdôvodnenie pridelenia ďalších priestorov Zemepisnému ústavu; zabezpečenie priestorov pre Kabinet matematiky; zriadenie závodnej jedálne a závodnej ambulancie; prehľad miestností užívaných ústavmi matematických a prírodných vied.
1758CII/17b1962528
Investície – dislokácie
Odpoveď rektorovi Slovenskej vysokej školy technickej na žiadosť o prepustenie niektorých priestorov; informácia o priestorových problémoch chemických pracovísk SAV; žiadosť o súhlas k výmene kancelárskych miestností medzi Pobočkou Maďarskej akadémie a Ekonomickým ústavom SAV; žiadosť SAV o pridelenie miestností v bývalom Mirbachovom paláci; príkaz predsedu SAV na presťahovanie Chemického ústavu do pridelených priestorov na Patrónke; žiadosť Ústrednej knižnice o uvoľnenie zapožičaných priestorov; žiadosť Chemického ústavu o pridelenie priestorov pre oddelenie špeciálnej analytiky; žiadosť Ekonomického ústavu o pridelenie priestorov; predbežné pridelenie garsoniéry pre M. Červenku; žiadosť SAV Dislokačnej komisii Mestského národného výboru o pridelenie priestorov pre pracoviská spoločenských vied; žiadosť Ústavu slovenskej literatúry o pridelenie budovy bývalého evanjelického lýcea na Konventnej č. 15 do správy; požiadavky Psychologického laboratória o pridelenie miestností na Koceľovej ul.; uvoľnenie priestorov po Ústave strojov a automatizácie SAV; pridelenie priestorov v budove Chemického ústavu na Mlynských Nivách; žiadosť ÚSTARCH-u o výmenu pracovných priestorov; návrh na budovanie vedecko-výskumnej základne na východnom Slovensku; správa o postupe výstavby ústavov SAV na Patrónke; žiadosť o pridelenie priestorov na Červeňovej ul. 15; žiadosť o pridelenie priestorov na Diebrovom nám. 8; evidencia priestorov ústavov matematických a prírodných vied, ústavov technického výskumu.
1759CII/17b1963528
Investície – dislokácie
Žiadosť Národopisného ústavu o pridelenie miestností na Mlynských Nivách; návrh Ústavu baníctva na zriadenie spoločných dielní a iných pracovísk; protest SAV Mestskému národnému výboru v Košiciach proti odobratiu 2 miestností Helmintologickému ústavu; umiestnenie Riaditeľstva výstavby SAV v budove Ústavu mechaniky a automatizácie na Patrónke; pripomienky k zmene uznesenia Predsedníctva SAV č. XI. z 24.VI.1963; žiadosť Kabinetu orientalistiky o pridelenie miestností na Vajanského nábreží; žiadosť SAV Rade Okresného národného výboru v Nitre o pridelenie priestorov po Poľnohospodárskej technickej škole v Topolčiankach; žiadosť Ústrednej knižnice o pridelenie priestorov v budove SAV na Klemensovej ul.; žiadosť Biologického ústavu SAV o možnosť spoločného užívania zverínca s Ústavom experimentálnej medicíny SAV; žiadosť SAV o uvoľnenie priestorov v budove na Konventnej č. 13; výmena priestorov medzi n.p. Neón a SAV; výkaz o investičnej výstavbe a generálnych opravách; zoznam vedeckých pracovísk rozmiestnených na území Slovenska; stanovisko predsedu SNR k riešeniu problému dislokácie pracovísk SAV; pridelenie priestorov po n.p. Technomat v Bratislave; premiestnenie pracovísk SAV v Košiciach; žiadosť o pridelenie priestorov pre pracovisko pre vedecký film a fotografiu; žiadosť predsedovi SNR o riešenie priestorovej situácie spoločenskovedných pracovísk SAV; pridelenie miestností Výskumnému ústavu lesného hospodárstva v Banskej Štiavnici; úvaha o umiestnení pracovísk SAV na r. 1964–1970.
1760CII/17b1964528
Investície – dislokácie
Pripomienky podpredsedu SAV k návrhu dislokačného plánu na r. 1964–1965; zoznam miestností v ktorých je zakázané dlhodobo pracovať; žiadosť Biologického ústavu o pridelenie priestorov; žiadosť Katedry jazykov o pridelenie priestorov; návrh dislokačného plánu pracovísk SAV na r. 1964–1965; žiadosť SAV dislokačnej komisii Mestského národného výboru v Bratislave o pridelenie priestorov pre nový Ústav experimentálnej hygieny; návrh vybudovania vedecko-výskumnej základne vo Východoslovenskom kraji; zápisnica z odovzdania časti vojenského objektu na Dúbravskej ceste do správy SAV; nájomná zmluva na garáž na Moravskej ul.; žiadosť Farmakologického ústavu SAV o pridelenie priestorov; vyčlenenie lesov pre parkové účely v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; žiadosť SAV Slovenskej spoločnosti pre racionálnu výživu o uvoľnenie miestností na Konventnej č. 13; zápisnica z porady podpredsedov SAV o pripomienkach k dislokačnému plánu; návrh na perspektívne umiestnenie pracovísk spoločenských vied SAV; odpoveď na žiadosť Mestského národného výboru v Hurbanove na odovzdanie budovy v Hurbanove; žiadosť SAV Výskumnému ústavu energetickému na uvoľnenie priestorov v prospech SAV; žiadosť Laboratória fyziky kovov o stanovisko k vykonaniu adaptačných prác v cudzom objekte; prevzatie domu na ul. kpt. Nálepku č. 26 do operatívnej správy; prevzatie objektu na Starých Gruntoch do operatívnej správy; návrh na pridelenie priestorov pre časť knižnice chemických pracovísk SAV v centrálnej budove SAV na Patrónke; pripomienky ku generálnej oprave skleníka v Arboréte Mlyňany; žiadosť SAV o pridelenie areálu Starého mesta určeného na renováciu pre pracoviská spoločenských vied SAV; lokalitné programy pre umiestnenie Ústavov spoločenských vied SAV v historickom jadre mesta; pridelenie priestorov pre časť knižnice Chemického ústavu v Centrálnej budove na Patrónke; výmena miestností medzi Ústavmi spoločenských vied a Ústavom experimentálnej medicíny; pripomienky podpredsedu SAV k návrhu dislokačného plánu na r. 1964–1965; návrh dislokačného plánu na r. 1964–1965; prehľad o plochách zložiek ÚP SAV a Kabinetu plánovania vedy; prehľad o priestoroch pracovísk SAV; žiadosť o priestory pre Ústav práce SAV; výmena miestností medzi n.p. Neónom a SAV; prehľad o umiestnení pracovísk Ústavov technického výskumu; žiadosť o pridelenie priestorov na Zvolenskej č. 28; žiadosť na Okresný stavebný podnik Galanta o uvoľnenie miestností na Slovanskej 53; prehľad o priestorovej situácii v SAV k 31.I.1964.
1761CII/17b1965529
Investície – dislokácie
Pridelenie priestorov na Mlynských Nivách Ústavu biológie krajiny; nesúhlas Chemického ústavu SAV s rozdelením priestorov v budove Chemického ústavu na Patrónke; prehľad priestorového umiestnenia pracovísk SAV; informácia o priestorovej situácii v budove pracovísk spoločenských vied na Klemensovej č. 17; prehľad o priestorovej situácii v budove na Sienkiewiczovej č. 1; kolaudačné závady výstavby pracovísk SAV na Patrónke; záznam z porady podpredsedov SAV o riešení priestorových problémov na Klemensovej a Mlynských Nivách; pripomienky k bodu č. 11 zasadania Predsedníctva SAV dňa 8.III.1965; uvoľnenie miestnosti na Sienkiewiczovej používanej Historickým ústavom SAV pre Ústav experimentálnej medicíny; žiadosť Ústavu pre výskum rúd o uvoľnenie miestností Ústavu baníctva v Košiciach; dohoda medzi Biologickým ústavom SAV a Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV o zaevidovaní zmeny nehnuteľnosti; pripomienky Chemického ústavu SAV k dislokačnému plánu pracovísk; správa o postupe II. stavby výstavby výskumných pracovísk SAV na Patrónke; správa o priestorovej situácii Biologického ústavu SAV; priestorová situácia matematicko-fyzikálnych vied SAV; pridelenie priestorov na Mlynských Nivách Ústavu experimentálnej hygieny; prehľad pridelených priestorov v pavilóne chemických pracovísk na Patrónke; žiadosť Akadémie o uvoľnenie 6 miestností v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach; žiadosť SAV predsedovi SNR o pomoc pri riešení priestorových problémov SAV; prehľad priestorov v areáli SAV na Patrónke; komentár k priestorovej situácii pracovísk SAV; žiadosť o uvoľnenie priestorov po archeológoch na bratislavskom hrade; žiadosť o pridelenie priestorov na Trnavskej č. 20; porada riaditeľov matematicko-fyzikálnych pracovísk vo veci priestorov v budove na Obrancov mieru; zápis z porady zástupcov Fyzikálneho ústavu, Geofyzikálneho laboratória, Astronomického Ústavu vo veci rozdelenia priestorov; dislokácia pracovísk SAV na r. 1966–1970; uvoľnenie priestorov v budove Chemického Ústavu na Patrónke.
1762CII/17b1966529
Investície – dislokácie
Sťahovanie redakcie časopisu Svet vedy do nových priestorov; objasnenie investičnej úlohy III. stavby na Patrónke; žiadosť o pridelenie priestorov na Jiráskovej ul. č. 3; odpoveď SAV na žiadosť o odpredaj budovy určenej na asanáciu; problém umiestnenia Riaditeľstva výstavby pracovísk; žiadosť SAV dislokačnej komisii Mestského národného výboru o pridelenie priestorov na Jiráskovej ul. č. 3; návrh SAV na využitie areálu starého mesta pre spoločenskovedné ústavy SAV; riešenie priestorov pre vedecké kolégiá biologického zamerania na Sienkiewiczovej ul. 1; žiadosť Ústavu biológie krajiny o uvoľnenie priestorov na Mlynských Nivách; možnosť umiestnenia Ústavu meteorológie a klimatológie v priestoroch ÚSTARCH-u na Patrónke; súhlas s výstavbou Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici; riešenie problému priestorov na Sládkovičovej ul. č. 11; informácia SAV pre predsedu SNR o stave rokovania o perspektívnom využití časti starého mesta pre pracoviská SAV; žiadosť vedeckého tajomníka SAV riaditeľovi Chemického ústavu SAV o vysťahovanie z priestorov na Mlynských Nivách; návrh na zlepšenie priestorovej situácie Ústavu meteorológie a klimatológie; návrhy opatrení na riešenie priestorovej situácie pracovísk SAV do r. 1970; návrh SAV povereníkovi SNR pre školstvo a kultúru na získanie priestorov pre SAV na bratislavskom hrade; pridelenie priestorov pre Ústav meteorológie a klimatológie SAV na Patrónke; požiadavky na pracovníkov a miestnosti pracovísk pri hospodárskej organizácii Kabinetu plánovania vedy SAV; priestorová delimitácia Laboratória hutníckej technológie v Košiciach; žiadosť o dislokačné rokovanie o pridelení priestorov na Trnavskej ul. 20; požiadavky pracovísk Akadémie na zriadenie zdravotného strediska; pridelenie priestorov Ústavu spoločenských vied v budove Slovenského národného múzea; pridelenie priestorov Vydavateľstvu SAV; pridelenie podnikového bytu p.Koštekovej; stanovisko Slovenskej komisie pre techniku k II. úlohe stavby výskumných ústavov SAV; informácia o nedostatkoch budovy Ústavu technickej kybernetiky; sťažnosť pracovísk SAV na Sienkiewiczovej ul. na Dopravný podnik mesta Bratislavy; prevod správy budovy na Mlynských Nivách; informácia o bytových problémoch pracovníkov SAV; prevzatie obytného domu na Bielych Vodách do správy SAV; žiadosť o zrušenie rozhodnutia o výmene priestorov medzi SAV a Československým poľovníckym zväzom; návrh na pridelenie garzónky V. Kollárovi; definitívne určenie hraníc pozemku anglického parku v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; žiadosť o zistenie príčiny nedodržania nápravy v suteréne budovy chemických ústavov SAV; zdôvodnenie potreby 12 pohotovostných bytov; žiadosť dekanátu Prírodovedeckej fakulty UK o pomoc pri získaní budovy Strednej poľnohospodársko-technickej školy v Ivánke; žiadosť SAV Mestskému národnému výboru v Trenčianskych Tepliciach o možnosť získania vhodných priestorov pre potreby SAV; majetko-právne usporiadanie anglického parku v Smoleniciach; odpoveď SAV na žiadosť Lekárskej fakulty UPJŠ na uvoľnenie priestorov obsadených Ústavom experimentálnej biológie SAV; pridelenie priestorov na Trnavskej č. 20; žiadosť o ponechanie priestorov po delimitácii Laboratória hutníckej technológie; opatrenia na riešenie priestorovej situácie do r. 1970; protest Vedeckého kolégia všeobecnej biológie proti rozdeleniu priestorov na Mlynských Nivách.
1763CII/17b1967529
Investície – dislokácie
Stanovisko SAV k užívaniu priestorov po Laboratóriu hutníckej technológie; žiadosť SAV o možnosti získania priestorov v Topolčiankach pre Ústav dendrobiológie SAV; objasnenie užívacích práv SAV na miestnosť v dome na Zvolenskej ul. 28; požiadavka SAV na zvýšenie kvóty na štátnu bytovú výstavbu v Košiciach o 15–20 bytov pre pracovníkov SAV; návrh na preverenie možnosti získania pozemkov na Lištinách; žiadosť SAV o poskytnutie priestorov na Odborárskom nám. č. 3 pre Slovenskú chemickú spoločnosť; uvoľnenie miestnosti na Zvolenskej č. 28; predbežný súhlas SAV k výmene stavebných pozemkov v Košiciach; koncepcia rozvoja SAV na území mesta Bratislavy do r. 1980; návrh na premiestnenie Encyklopedického kabinetu z priestorov na Gorkého ul. č. 17 do kancelárskych miestností na nám. SNP č. 11; žiadosť o riešenie priestorovej situácie Ústavu mechaniky strojov SAV; žiadosť Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV o súhlas s výstavbou laboratória virológie v areáli ústavu; návrh na riešenie problémov v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; pridelenie priestorov pre Ústav meteorológie a klimatológie v objektoch ÚSTARCH-u; správa o kolaudačných závadách v Ústave technickej kybernetiky; prehľad umiestnení pracovísk SAV; žiadosť Ústavu experimentálnej hygieny SAV o urýchlené uvoľnenie zverínca na Mlynských Nivách; žiadosť o riešenie priestorovej situácie Encyklopedického kabinetu; pridelenie priestorov na Legionárskej ul. 10 Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra; žiadosť SAV predsedovi Slovenskej komisie pre techniku o pridelenie zvýšeného finančného limitu na zahájenie výstavby Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici; správa o ťažkostiach s projektovaním III. stavby na Patrónke; námietky Fyzikálneho ústavu proti skráteniu úžitkovej plochy; žiadosť Ústavu experimentálnej biológie o zaistenie finančných prostriedkov pre adaptáciu novopridelených priestorov; výpisy uznesení Predsedníctva SAV za r. 1953–1967 o dislokácii pracovísk SAV; návrh na odstránenie chýbajúcich pracovných plôch na pracoviskách SAV; návrh dislokačného plánu pracovísk SAV; návrh na využitie bratislavského hradu.
1764CII/17b1968530–531
Investície – dislokácie
Žiadosť Ústavu normálnej a patologickej fyziológie o pomoc pri riešení zlej priestorovej situácie; výstavba provizória pre Ústav biológie krajiny; výstavba nového objektu pre spoločenskovedné pracoviská; riešenie priestorových problémov Ústavu mechaniky strojov a Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV; prehľad bytových jednotiek pracovísk SAV; priestorová situácia Ústavu experimentálnej chirurgie; návrh na prístavbu ku Klemensovej č. 27; návrh stavby spoločenskovedného pracoviska modernou stavebnou metódou; návrhy na možnosti riešenia ubytovania pracovníkov Arboréta Mlyňany; žiadosť o pridelenie miestnosti pre celozávodný výbor KSS pri SAV; problém uvoľnenia priestorov SAV na Sládkovičovej ul.; žiadosť Chemického ústavu o ponechanie všetkých im pridelených priestorov; správa o stave výstavby III. stavby na Patrónke; oznámenie o presťahovaní Ústavu slovenskej literatúry do priestorov zrenovovaného bývalého Evanjelického lýcea; návrh na riešenie priestorovej situácie Ústavu mechaniky strojov; záznam o riešení využitia miestností na Legionárskej ul. č. 10; priestorová situácia Ústavu experimentálnej psychológie SAV; požiadavky SAV na využitie priestorov na bratislavskom hrade; stavebné projekty experimentálnej základne v Košiciach; generel územného rozvoja SAV v Bratislave.
1765CII/17b1969532
Investície – dislokácie
Odpoveď na žiadosť Arboréta Mlyňany na vyčlenenie a odpredaj pozemkov z areálu Arboréta na individuálnu výstavbu rodinných domov; záznam z rokovania funkcionárov SAV s vedením Sociologického ústavu SAV o uvoľnenie miestností na Legionárskej ul.; oznámenie SAV Zväzu slovenských skladateľov o pripravovanom uvoľnení priestorov na Sládkovičovej ul.; návrh SAV na využitie garzónky na Križkovej ul. č. 10; informácia o výstavbe pracovísk SAV do r. 1980; stanovisko pracovísk SAV k prestavbe vestibulu bloku „A“; investičný zámer na prístavbu k budove Ústavu technickej kybernetiky; požiadavka Ústavov spoločenských vied o ponechanie miestnosti čitárne Ústrednej knižnice SAV v pôvodnom stave; požiadavky Ústavu experimentálnej chirurgie pri výstavbe pracoviska; požiadavka Arboréta Mlyňany na výstavbu bytoviek v Zlatých Moravciach; zmena užívateľa bytu na Dohnányho ul. č. 3; žiadosť SAV o udelenie výnimky z vládneho uznesenia pre zahajovanie stavieb; žiadosť SAV o pridelenie bytovej jednotky vzniklej pri rekonštrukcii objektu na jiráskovej ul.; zmena užívateľov podnikových bytov na Križkovej ul.; urgencia opravy stropu v miestnostiach Ústredného archívu SAV; opätovná žiadosť SAV o obnovenie rokovaní s odborom pre výstavbu Národného výboru mesta Bratislavy o pridelení priestorov v areáli starého mesta; návrh na lokalitu pre výstavbu Geofyzikálneho observatória; uvoľnenie pozemku pre výstavbu budovy náhradného zdroja elektrickej energie pre Výskumné výpočtové stredisko; stanovisko SAV k ponuke akademika J. Horáka v Martine o ponechaní domu so zariadením a knižnicou do správy SAV.
1766CII/17b1970532
Investície – dislokácie
Ponuka hlavného architekta mesta Košíc na pridelenie Levočského domu do správy SAV; poďakovanie podpredsedu SAV akademikovi Horákovi za venovanie domu v Martine pre SAV; žiadosť oddelenia pre propagáciu a tlač o súhlas k získaniu miestností na Gunduličovej ul.; dotaz na rekonštrukciu cesty Stará Lesná–Tatranská Lesná; projekty na zariadenie izieb v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; pridelenie miestností na Jiráskovej ul. č. 11 do správy Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV; informácia o III. stavbe výskumných ústavov SAV na Patrónke; schvaľovací protokol akcie Experimentálne odchovňa zvierat Helmintologického ústavu SAV; žiadosť SAV o pridelenie 2 objektov na ul. kpt. Nálepku do správy SAV; zoznam vybraných stavieb pre rozvoj Bratislavy v 5. päťročnici; požiadavky pracovísk na pridelenie priestorov; projekt zariadenia zasadacej miestnosti na Jiráskovej ul. č. 3; súhlas s dodatočným zaradením výstavby drevenej provizórnej budovy v priestoroch Geologického ústavu D. Štúra; informácia o výstavbe ústavov Vedeckého kolégia lekárskych vied v priestoroch na Kramároch; informácia o priestorovej situácii pracovísk spoločenských vied; pridelenie 1 miestnosti do správy Geologického ústavu SAV; pridelenie priestorov po Ústave experimentálnej endokrinológie Ústavu experimentálnej chirurgie a Ústavu experimentálnej hygieny; zmena vo využití priestorov po Ústave experimentálnej endokrinológie; pôdorys podlaží Ústavu experimentálnej onkológie.
1767CII/17b1971532
Investície – dislokácie
Zoznam objektov pamiatkovej starostlivosti, ktoré sú v správe SAV; informácia o výstavbe Virologického ústavu SAV; žiadosť Ľudového bytového družstva o uvoľnenie garáže v Novej Dobe III.; súhlas s výmenou bytu; žiadosť Vedeckého kolégia fyziky so započatím výstavby Fyzikálneho ústavu; súhlas stavebného bytového družstva SAV s vyčlenením 1-bytovej jednotky; pridelenie garáže na Moravskej ul. Ústavu normálnej a patologickej fyziológie; prevzatie vily Partizán v Trenčianskych Tepliciach do správy SAV; žiadosť Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti o uvoľnenie priestorov užívaných SAV na Koceľovej ul.; žiadosť SAV o pridelenie pozemku na výstavbu chaty pri jazere Sĺňava; informácia o priestorovej situácii Ústavu experimentálnej psychológie SAV; stanovisko SAV k žiadosti zdravotníckej komisie Národného výboru Bratislavy o uvoľnenie priestorov v budove na Sienkiewiczovej ul. č. 1 pre činnosť Mestskej nemocnice; rozdelenie priestorov v novostavbe na ul. Februárového víťazstva; žiadosť SAV o prioritné zaradenie Združenej výstavby pracovísk SAV v Košiciach do plánu; perspektívy získania priestorov na r. 1971–1975; adaptácia objektu na Starých Horách.
1768CII/17b1972532
Investície – dislokácie
Žiadosť o uvoľnenie priestorov zverinca Virologického ústavu SAV pre Geologický ústav D. Štúra; žiadosti SAV Slovartu o uvoľnenie miestnosti na Gorkého 17 v prospech Encyklopedického ústavu; žiadosť o urýchlené započatie výstavby Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat; problémy s realizáciou výstavby Astronomického ústavu SAV; záznam z rokovania o dočasnom vyčlenení priestorov z novostavby Ústavu kovových materiálov pre Ústav hydrológie a hydrauliky SAV; pridelenie priestorov v budove na Mlynských Nivách; správa o postupe prác na objekte Aktívny zverinec; žiadosť SAV o súhlas na projektovú prípravu prístavby k budove Technikum pre Chemický ústav; žiadosť predsedu SAV primátorovi mesta Bratislavy o uvoľnenie 4-bytových jednotiek v objekte na Štefánikovej č. 1 pre pracovisko SAV; riešenie priestorovej situácie Ústavu mechaniky strojov; žiadosť o povolenie korekcie pre investičnú výstavbu SAV v Košiciach z pozemku Botanickej záhrady; oznámenie o započatí dostavby Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; využívanie pracovných priestorov v objekte Ústavu kovových materiálov SAV; zápisnica z rokovania o možnosti získania rekreačného objektu v Trenčianskych Tepliciach; oplotenie areálu SAV v Bratislave; žiadosť o zaradenie stavby „združená výstavba pracovísk SAV v Košiciach“ do 5-ročného plánu; žiadosť o pridelenie prostriedkov na prístavbu k budove Technikum pre Chemický ústav.
1769CII/17b1973532
Investície – dislokácie
Stanovisko SAV k žiadosti riaditeľa Fakultnej nemocnice k uvoľneniu priestorov na Partizánskej č. 1; žiadosť riaditeľky Astronomického ústavu o pomoc pri výstavbe ústavu; žiadosti pracovníkov SAV o prídel bytov z kvóty vlády SSR pridelenej SAV; prehľad o priestorovej situácii Ústavu experimentálnej psychológie a žiadosť o jej riešenie; žiadosť predsedu SAV primátorovi mesta Bratislavy o pomoc pri dislokácii priestorov na Štefánikovej č. 1; riešenie priestorovej situácie Ústavu experimentálnej pedagogiky; informácia predsedu Okresného národného výboru v Nitre o situácii vo výstavbe bytov v Zlatých Moravciach; lokalitný program plánovanej novostavby pre Predsedníctvo SAV; vyjadrenie generálneho riaditeľstva Slovchémie a Slovcepu k žiadosti SAV o poskytnutie limitu na prístavbu Technika Chemického ústavu SAV; návrh na využitie domu stážistov SAV; záznam z porady o dispozičnom práve a správy objektu domu stážistov na Kramároch; zápis z rokovania o vybudovaní centrálnej budovy Predsedníctva SAV; správa o havarijnej situácii v priestoroch Ústavu biológie krajiny SAV; správa o plnení uznesenia vlády SSR o príprave investičnej výstavby; informácia o výstavbe pracovísk SAV v Košiciach; žiadosť o pridelenie pozemku na výstavbu rekreačného zariadenia SAV v Patinciach; žiadosť Geologického ústavu SAV o riešenie priestorovej situácie pracoviska; zápis z kontroly zvláštnej stavby civilnej oochrany na Patrónke; návrh na priestorové umiestnenie novozriadených spoločenskovedných pracovísk SAV.
1770CII/17b1974532
Investície – dislokácie
Informácia pre Ministra výstavby a techniky o investičnej výstavbe v SAV; zápisnica z porady o prevzatí bytovej jednotky v Trenčianskych Tepliciach; záznam z rokovania na Štátnom projektovom a typizačnom ústave o vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavbu Ústavu technickej kybernetiky SAV; žiadosť SAV primátorovi Bratislavy o pomoc pri riešení priestovej situácie spoločenskovedných pracovísk SAV na Klemensovej ul.; žiadosť o urýchlenie výstavby Astronomického ústavu SAV; zoznam stavieb zahájených v r. 1976–1980; žiadosť o riešenie priestorovej situácie Ústavu experimentálnej psychológie; riešenie umiestnenia Encyklopedického ústavu SAV; informácia o výstavbe Ústavov spoločenských vied SAV; budovanie školiaceho a rekreačného strediska v Patinciach; správa o adaptačných prácach v objekte SAV na ul. Obrancov mieru č. 1; správa o projektovej pripravenosti stavby Ústavov spoločenských vied; rozdelenie pracovných priestorov v budove na Obrancov mieru č. 1, Sienkiewiczovej a Klemensovej 27; informácia o disponovaní miestnosťami v Dome stážistov na Royovej ul.; návrh na ďalší postup riešenia otázky bytových jednotiek pridelených SAV; požiadavky Ústavu vedeckého ateizmu na úpravu priestorov; návrh opatrení na zabezpečenie združenej výstavby pracovísk SAV v Košiciach; objemová štúdia školiaceho a rekreačného strediska SAV v Patinciach; oznam o predložení projektovej úlohy na prístavbu skvapalňovacej stanice hélia; správa o vyhodnotení systému investorskej prístavby stavieb s rozpočtovým nákladom nad 1,5 mil. Kčs v SAV; žiadosť Astronomického ústavu o súhlas s prenájmom miestností; úprava rozpočtových nákladov III. stavby na Patrónke; investičný zámer na výstavbu školiaceho strediska v Patinciach, okres Komárno; investičný zámer na výstavbu rehabilitačnej zotavovne v Dudinciach; návrh na využitie obytných jednotiek na Galbavého ul. pre zahraničný odbor ÚSP SAV; správa o možnosti pridelenie 19 bytových jednotiek pre SAV; prehľady o umiestnení pracovísk SAV.
1771CII/17b1975533
Investície – dislokácie
Správa o plnení uznesení dislokačnej komisie Predsedníctva SAV; informácia o výstavbe Astronomického ústavu SAV; návrh na budovanie ubytovní pre pracovníkov SAV; žiadosť SAV o vypracovanie technologickej časti projektu na výstavbu Ústavu technickej kybernetiky SAV a centrálneho výpočtového strediska SAV; žiadosť o pridelenie stavebného pozemku pre družstevnú výstavbu SAV; informácia o pripravenosti stavieb návrh na zahájenie v r. 1976; riešenie priestorovej situácie pracovísk SAV; žiadosti o pridelenia bytov a oznámenia o pridelení bytov; záznam z kontrolného dňa na stavbe združená výstavba pracovísk SAV v Košiciach; žiadosť o pomoc pri získavaní stavebných lokalít pre stavebné bytové družstvo SAV; záznam z odovzdania staveniska stavby Účelové zariadenie SAV na Donovaloch; podklady pre započatie výstavby Virologického ústavu; zápisnica z porady o vybudovaní malotirážneho strediska; žiadosť riaditeľovi Geofyzikálneho ústavu SAV o vypracovanie správy o príprave návrhu na výstavbu nových geofyzikálnych observatórií na Slovensku; žiadosť o pridelenie 8 bytoviek Astronomickému ústavu SAV; návrhy rekonštrukcií na pracoviskách SAV; žiadosť primátora Bratislavy o určenie dodávateľa na výstavbu Ústavov spoločenských vied; záznam z kontrolného dňa na združenej výstavbe pracovísk SAV v Košiciach; žiadosť Stavebného bytového družstva pracovníkov SAV o pridelenie pozemkov na výstavbu; vysvetlenie termínu náhradné priestory Ústavu technickej kybernetiky; žiadosť o úpravu priestorov pridelených Ústrednému archívu SAV; stav projektovej prípravy stavieb zaradených na začatie v 6. päťročnici; nedostatky v projektovej dokumentácii stavby Združená výstavba pracovísk SAV v Košiciach; situačná správa o výstavbe Virologického ústavu SAV; súhlas Štátnych majetkov vo Veľkej Lomnici na prevod Starolesnianskych lúk do správy SAV ako stavebný pozemok; plnenie uznesenia vlády o situácii v investičnej výstavbe SAV; porada o budovaní centrálnych vedeckých laboratórií; analýza činnosti investorských orgánov.
1772CII/17b1976533
Investície – dislokácie
Návrh na riešenie bytovej situácie pracovníkov SAV v r. 1976; žiadosť riaditeľky Astronomického ústavu o pomoc pri riešení problémov ústavu; žiadosť SAV Študijnému projektovému a typizačnému ústavu o spracovanie projektovej úlohy výstavby Virologického ústavu; informácia o umiestnení Ekonomického ústavu SAV; oznámenie o havarijnej priestorovej situácii Ekonomického ústavu SAV; informácia o priebehu Združenej výstavby SAV v Košiciach; žiadosť SAV Ministrovi pre výstavbu a techniku o pomoc pri výstavbe Virologického ústavu SAV; správa o zabezpečení rekonštrukčných prác na kotolni v budove Predsedníctva SAV; žiadosť SAV o pomoc pri riešení bytovej situácie V. Holeca v Trenčianskych Tepliciach; návrh na riešenie prechodného ubytovania stavebnej skupiny Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; žiadosť SAV primátorovi mesta Bratislavy o pomoc pri riešení priestorovej situácie spoločenskovedných pracovísk SAV; návrh opatrení na zabezpečenie vypracovania projektovej úlohy stavby Virologického ústavu SAV; informácia o projektovej pripravenosti investičnej výstavby SAV v 6. päťročnici; pridelenie priestorov na Hviezdoslavovom nám. 10 pre Ústav filozofie a sociológie; žiadosť o riešenie priestorovej situácie Ústavu experimentálnej psychológie SAV; návrh zásad pre prípravu a realizáciu stavieb s rozpočtovým nákladom do 2,0 mil. Kčs; žiadosť o pridelenie miestností na 4. Poschodí v budove SAV na ul. Obrancov mieru pre Matematický ústav SAV; záznam z porady o prevzatí dodávateľstva na stavbu Ústavu molekulárnej biológie SAV; správa o priestorovej situácii Astronomického ústavu SAV; žiadosť Vydavateľstva Veda o získanie priestorov na Bezručovej ul. 8; získanie náhradného skladu pre Lýceálnu knižnicu; informácia o umiestnení tektonického oddelenia Geologického ústavu SAV; informácia o príprave rekonštrukcie objektu na Hviezdoslavovom nám. č. 8; získanie pozemku na výstavbu chemického pracoviska v Prievidzi; budovanie malotirážneho strediska SAV; pridelenie kancelárskych miestností Ekonomickému ústavu SAV; zoznam stavieb v r. 1976, u ktorých bola SAV určená ako priamy investor; rozdelenie priestorov po presťahovaní Ústavu polymérov SAV; informácia o zabezpečení projektovej dokumentácie pre stavbu Centrálneho výpočtového strediska SAV; informácia o zásobovaní Domova vedeckých pracovníkov pitnou vodou; havarijná situácia v priestoroch Geologického ústavu; správa o priestorovej situácii Vydavateľstva Veda v súvislosti s budovaním vlastnej polygrafickej základne; hospodárska zmluva medzi Správou účelových zariadení a Jednotným spotrebným družstvom; dislokačný prehľad budovy Predsedníctva SAV; prehľad rekreačných zariadení SAV; doriešenie investičnej výstavby objektov pre vojenský výskum; projektová príprava stavieb v pláne 6. päťročnice; pridelenie priestorov na Hviezdoslavovom nám. 10; Prehľad o dislokáciách za r. 1973–1976.
1773CII/17b1977533
Investície – dislokácie
Návrh na využitie budovy na Palárikovej ul. pre účely Vydavateľstva SAV; budovanie malotirážneho strediska SAV; žiadosť o dodatočné zaradenie výstavby rekreačného zariadenia do plánu.
1774CII/17b1978534
Investície – dislokácie
Stanovisko ÚP SAV k návrhu na úpravu v disponovaní s ubytovacími priestormi v Domove vedeckých pracovníkov SAV; návrh na využívanie ubytovacej kapacity SAV z hľadiska vytvorenia možností pre ubytovanie zahraničných hostí; dočasná prevádzka malotirážneho strediska SAV na Palárikovej ul.; žiadosť Správy účelových zariadení SAV o udelenie súhlasu pre Stavoindustriu na vybudovanie ubytovne pre pracovníkov výstavby Virologického ústavu; správa z rokovania na Okresnej pamiatkovej správe v Spišskej Sobote o možnostiach priestorov pre SAV; žiadosť o pridelenie priestorov Ekonomickému ústavu na ul. Obrancov mieru; informácia o riešení priestorovej situácie spoločenskovedných pracovísk; žiadosť o pridelenie priestorov v Košiciach; užívanie garáže na Podtatranskej ul.; situačná správa o využívaní priestorov SAV a návrhy na opatrenia.
1775CII/17b1979534
Investície – dislokácie
Priebeh prác na Hviezdoslavovom nám. 10; situácia v umiestnení spoločenskovedných pracovísk; riešenie priestorovej situácie Encyklopedického ústavu; riešenie priestorov vedeckých spoločností SAV; investičná príprava výstavby Astronomického ústavu v Starej lesnej; návrh na premiestnenie niektorých bratislavských pracovísk mimo Bratislavy; žiadosť o pridelenie priestorov na Mojmírovej ul.; pridelenie štátnych a družstevných bytov v Košiciach; investičný zámer výstavby pracoviska pre výskum a výrobu prístrojov.
1776CII/17b1980534
Investície – dislokácie
Žiadosť o pridelenie priestorov pre Ústav technickej kybernetiky SAV; žiadosť SAV o pomoc pri dokončení pavilónu Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach; žiadosť SAV Priemyselnému riaditeľstvu v Košiciach o prevzatie rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu Štift v Senci; záznam z kontrolného dňa v areáli SAV na Patrónke; prehľad stavieb SAV určených ako záväzné úlohy štátneho plánu a centrálne posudzovaných stavieb; riešenie ubytovacích problémov zahraničných stážistov v Košiciach; upozornenie na vynechanie pomocnej prevádzky z objemu stavby Astronomického ústavu SAV; zmena dodávateľa stavby Astronomického ústavu SAV; správa o priebehu stavebných prác na nadstavbe Ústavu experimentálnej kybernetiky SAV; správa o priestorovej situácii pobočky Ústavu experimentálnej kybernetiky v Banskej Bystrici; stanovisko vedúceho investičného oddelenia ÚP SAV k priestorom na Českej ul. v Bratislave; záznam z porady o priebehu investičnej výstavby SAV; návrh na využitie objektov na Robotníckej ul. pre Slovenskú národopisnú spoločnosť pri SAV; záznam z kontrolného dňa stavieb SAV; návrh harmonogramu premiestnenia Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV z Bratislavy do Ivánky pri Dunaji; úžitkové plochy priestorov pracovísk SAV v areáli na Patrónke; stanovisko Predsedníctva SAV k spoločnej výstavbe chovnej stanice laboratórnych zvierat; správa o stave výstavby meracieho domku na Lomnickom štíte; záznam z porady o priebehu investičnej výstavby SAV; návrh zmeny termínu nového zastavovacieho areálu SAV na Patrónke; záznam z kontrolného dňa stavieb SAV v areáli na Patrónke; plnenie plánu stavebných investícií; žiadosť o pridelenie miestností uvoľnených THS v Košiciach; záznam z prerokovania investičných akcií v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; záznam z kontrolného dňa stavieb – Rekonštrukcia budovy na Hviezdoslavovom nám. 10 a Lyceálnej knižnice na Konventnej č. 15; záznam z rokovania o výstavbe Centra fyziologických vied SAV; návrh dislokačných opatrení na r. 1980; plnenie opatrení na zlepšenie priestorovej situácie spoločenskovedných pracovísk; pridelenie priestorov Jednote matematikov a fyzikov; pridelenie priestorov na Obrancov mieru 27; prípravy výstavby budovy pre spoločenskovedné pracoviská; žiadosť o využívanie priestorov na Trnavskej č. 20; budovanie Centrálnych vedeckých laboratórií; projekt rekonštrukcie administratívnej budovy Trnavská – Ondavská.
1777CII/17b1981535
Investície – dislokácie
Informácia o stave výstavby Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej; príkaz predsedu SAV na odstránenie závad v objekte Združenej výstavby pracovísk SAV; stanovisko predsedu Slovenskej plánovacej komisie k presťahovaniu Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV do Ivánky pri Dunaji; odpoveď ministra elektrotechnického priemyslu na požiadavku SAV o pridelenie priestorov; stanovisko podnikového riaditeľa Pozemných stavieb k odstráneniu závad v objekte Združenej výstavby pracovísk SAV; informácia o stave prípravy a realizácie stavieb SAV; informácia o zabezpečenosti stavebných prác v Domove vedeckých pracovníkov SAV; žiadosť o pridelenie priestorov pre Ústav technickej kybernetiky v budove na Leškovej ul. č. 5; správa o problémoch pri výstavbe pracovísk SAV dodávateľom Stavoindustria; správa o investičnom rozvoji pracovísk SAV na území Bratislavy; záznam z kontrolného dňa stavieb na Patrónke; požiadavka SAV na skrátenie termínov na určenie lokality a dodávateľa stavby Ústavu technickej kybernetiky SAV; požiadavka SAV o pridelenie Grassalkovichovho paláca pre potreby SAV; žiadosť SAV o pomoc pri zabezpečovaní výstavby Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej; informácia predsedu Stredoslovenského krajského národného výboru o plnení dohody vo veci prideľovania bytov; žiadosť SAV o pridelenie náhradných priestorov pre Ústav experimentálnej onkológie z dôvodu rekonštrukcie; záznamy z porád o priebehu investičnej výstavby; priebeh expertízy projektovej úlohy stavby Centra fyziologických vied; odstránenie závad objektu Združenej výstavby pracovísk SAV v Košiciach; problémy výstavby Stavoindustriou; návrhy investičného rozvoja SAV v Bratislave; plán stavebných investícií; opatrenia na zlepšenie priestorovej situácie spoločenskovedných pracovísk SAV; dislokačné opatrenia v budove Predsedníctva SAV; priestorová situácia na Trnavskej 32; stav priestorov na Mlynských Nivách; žiadosť Slovenskej chemickej spoločnosti o pridelenie priestorov; žiadosť o pridelenie priestorov pre Ústav hydrológie a hydrauliky; uvoľnenie priestorov v budove Ústavu technickej kybernetiky; asanácia priestorov pre Výrobné priestory pre Ústav technickej kybernetiky; postup prác pri prebudovaní Ústavu technickej kybernetiky na vedecko-výrobnú jednotku; výkaz priestorov pridelených SAV od r. 1971; žiadosť Ústrednej knižnice o pridelenie priestorov; žiadosť SAV o pridelenie priestorov na Leškovej č. 5; umiestnenie oddelenia hydrológie na Koceľovej 15; návrh dislokačných opatrení na r. 1981.
1778CII/17b1982535
Investície – dislokácie
Žiadosť SAV generálnemu riaditeľovi Pozemného staviteľstva o revíziu rozhodnutia o zmene dodávateľa stavby Astronomického ústavu SAV; doporučenie Predsedníctva SAV Ústrednému archívu o zaslanie podrobných informácií potrebných k vypracovaniu investičného zámeru výstavby Ústredného archívu SAV; potvrdenie zabezpečenia limitu stavebných prác Astronomického ústavu SAV; žiadosť Geologickému ústavu o premiestnenie skladu do náhradných priestorov; pridelenie priestorov Stredisku pre vynálezy a objavy SAV; pridelenie priestorov Oddeleniu teórie organizácie a prognóz pri Výpočtovom stredisku SAV; pridelenie priestorov odborným útvarom ÚP SAV; žiadosť SAV o pomoc pri vyriešení problému nebytových priestorov na Mlynských Nivách č. 59; žiadosť SAV o doriešenie sporu medzi Pozemným staviteľstvom Poprad a Prešov o technológii objektu účelového zariadenia; záznam z porady zástupcov prípravy rekonštrukcie prístavby a modernizácie budovy na ul. Obrancov mieru 2; oznámenie o pridelení bytových jednotiek pre pracovníkov SAV; stanovisko ekonomicko-technického odboru ÚP SAV k projektovej úlohe napojenia na inžinierske siete areálu SAV na Patrónke; riešenie rozporu u stavby Hviezdoslavovo nám č. 10 v termíne dokončenia; súhlas so započatím výstavby výrobných priestorov Ústavu technickej kybernetiky SAV v r. 1982; oznámenie o riešení bytových a ubytovacích problémov pracovníkov SAV v Košiciach; harmonogram budovania Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; žiadosť SAV o dočasné vyňatie 5 bytových jednotiek v dome na Bynskobystrickej ul. 2 z bytového fondu; podklady pre spracovanie prieskumov a rozborov v zóne „V“, v ktorej je správcom SAV; žiadosť Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach na priestory vo zverinci; podklad pre rokovanie podpredsedu vlády SSR s predsedom SAV o problémoch investičnej výstavby; súhlas SAV s kúpou nehnuteľnosti v Košiciach Hrnčiarska č. 11 a 13; stanovisko ekonomicko-technického odboru ÚP SAV k žiadosti Virologického ústavu SAV na zvýšenie rozpočtových nákladov; stanovisko ekonomicko-technického odboru ÚP SAV k riešeniu odpadových vôd na Skalnatom Plese; návrh na riešenie priestorovej situácie spoločensko-vedných pracovísk v Bratislave; stanovisko ÚP SAV k žiadosti Ústavu hydrológie a hydrauliky na kúpu nehnuteľnosti v Liptovskom Jáne; informácia o riešení priestorovej situácie na bratislavských pracoviskách SAV; informácia o premiestnení organizácií z Bratislavy; odpoveď SAV Stavoprojektu na prieskum a rozbor územia Bratislava-Vinohrady; informácia z rokovania o dodávateľskom zabezpečení stavby Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej; plán stavebnej skupiny na r. 1982; záznamy z porád o situácii a priebehu investičnej výstavby; informácia z rokovania predsedu SAV s ministrom zdravotníctva SSR o stavbách SAV; plnenie plánu stavebných investícií; žiadosť o lokalizáciu výstavby Centra biologicko-ekologických vied SAV v Nitre; žiadosť o zapožičanie priestorov Inštitútu výchovy a vzdelávania v Modre pre potreby SAV; súhlas s rekonštrukciou kotolne na Sienkiewiczovej ul.; informácia o príprave stavby Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; informácia o stave stavby Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej; vyňatie pohotovostných bytov na Dobrej Vode z pôdneho fondu; žiadosť o predĺženie termínu uvoľnenia priestorov pre detašované pracovisko SAV v Martine; informácia o príprave rekonštrukcie objektu na Obrancov mieru 2–4; žiadosť Ekonomického ústavu o pridelenie priestorov v objekte na Obrancov mieru 2; zásady hospodárenia s nebytovými priestormi; návrh dislokačných opatrení na r. 1982; pridelenie priestorov pre Ústav technickej kybernetiky; stav budovania vedecko-výskumnej základne v západoslovenskom a východoslovenskom kraji; dislokácia priestorov po Výpočtovom stredisku; rozvoj vedevo-výskumnej základne SAV v Bratislave; rozpis umiestnenia pracovných priestorov Národopisného ústavu.
1779CII/17b1983536
Investície – dislokácie
Žiadosť SAV Ministerstvu stavebníctva SSR o určenie dodávateľa na vybudovanie Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; žiadosť o špecifikáciu požiadavky na priestory oddelenia experimentálnej výroby vo Virologickom ústave SAV; žiadosť SAV Slovenskej plánovacej komisii o zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Virologického ústavu SAV; menovitý zoznam stavieb začínaných v r. 1983; informácia o stave prípravy Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; pridelenie náhradných priestorov pre Geologický ústav SAV; návrh dislokačného riešenia SAV v budove na ul. Obrancov mieru č. 3; potvrdenie o zaradení stavby Centra fyziologických vied na Kramároch do plánu stavieb v 7. päťročnici financovaných štátnym rozpočtom; pripomienky SAV k spôsobu využívania nebytových priestorov v Bratislave; súhlas predsedu SAV s vykonávaním správy budovy na Vlárskej ul. č. 5 v Bratislave Centrom fyziologických vied SAV; stanovisko SAV k zastavovacej štúdii súboru stavieb Mestského veterinárneho zariadenia; prehľad dislokačnej situácie v Ústave technickej kybernetiky SAV; žiadosť SAV o rozšírenie areálu SAV na Patrónke; žiadosť SAV dislokačnému odboru Národného výboru mesta Bratislavy o zrušenie užívacieho práva na miestnosti Slovenského ÚV československého zväzu telesnej výchovy na Fučíkovej ul. č. 10; odpoveď riaditeľa ÚP SAV na žiadosť Ústavu experimentálnej pedagogiky o vyňatie bytu z bytového fondu na Malinovského ul. č. 100; odpoveď riaditeľa ÚP SAV na žiadosť Ústredného archívu SAV o pridelenie skladovacích priestorov; žiadosť riaditeľa ÚP SAV o spoluprácu Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV pri riešení priestorových problémov Ústrednej knižnice SAV; žiadosť SAV riaditeľovi spojov o uvoľnenie priestorov v budove na ul. Obrancov mieru 3; nesúhlas so znaleckým posudkom na nehnuteľnosť v Banskej Bystrici, Hronská ul. č. 3; zabezpečenie generálnej opravy budovy Ekonomického ústavu SAV; oznámenie o zaradení nadstavby Ústavu merania a meracej techniky SAV do plánu na r. 1984; vyčlenenie miestnosti v stavbe malotirážneho strediska SAV pre potreby Ústredného archívu SAV; zabezpečenie palivovej základne na zemný plyn pre Archeologický ústav v Nitre; uvoľnenie prostriedkov na úpravu halových častí Ústavu experimentálnej metalurgie SAV; súhlas s vypracovaním projektovej úlohy prístavby mechanického laboratória ÚSTARCH-u; žiadosť o vypracovanie projektovej úlohy stavby Centra biologických a ekologických vied v Nitre; žiadosť ekonomicko-technického odboru ÚP SAV o doplnenie dokumentácie objektu Úprava halových častí Ústavu experimentálnej metalurgie SAV; stanovisko ekonomického odboru ÚP SAV k nadstavbe Ústavu merania a meracej techniky SAV; žiadosť o doloženie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu na Hrnčiarskej ul. č. 11 a 13 v Košiciach; pozvanie na poradu o stavbách skladov pre Ústrednú knižnicu a Ústredný archív SAV a nadstavbe Geologického ústavu SAV; požiadavka na zaradenie stavby Laboratória pre výskum biotechnológie potravín do plánu; žiadosť SAV dislokačnému odboru Národného výboru Bratislavy o pridelenie náhradných priestorov Geologickému ústavu SAV; záznam z kontrolného dňa stavby Astronomického ústavu v Starej Lesnej; žiadosť SAV o zmenu termínu pre čerpanie bytov pridelených z komunálnej výstavby; odvolanie sa Vydavateľstva proti prideleniu priestorov Ústrednému archívu SAV v malotirážnom stredisku; žiadosť SAV o vyňatie 2 bytových jednotiek z bytového fondu v budove na nám. 4. apríla č. 4; žiadosť SAV o udelenie užívacieho práva na pivničné priestory v budove na Leningradskej ul. 1; zabezpečenie technického a stavebného vybavenia Arboréta Mlyňany; žiadosť o udelenie užívacieho práva na objekt na Moskovskej ul. 21; žiadosť SAV o vysťahovanie cudzích pracovísk z objektu SAV na ul. Obrancov mieru č. 3; pripomienky k projektu stavby definitívna vrátnica areálu SAV; žiadosť SAV o pomoc Národného výboru Bratislavy pri vybavovaní územného konania stavby výrobných dielní Ústavu technickej kybernetiky SAV; riešenie umiestnenia Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV; stanovisko riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV k výmene garáží; informácia o výstavbe areálu v Starej Lesnej; arbitrážny spor medzi Ústavom národného zdravia a Správou účelových zariadení SAV; žiadosť o priestory na Hečkovej 18; návrh dislokačného opatrenia pre Ústav experimentálnej biológie a ekológie; pridelenie priestorov na Fučíkovej 10; prevod správy budovy na Obrancov mieru 2; pridelenie priestorov na Studeného 9; pridelenie miestností v malotirážnom stredisku pre Ústredný archív SAV; žiadosť Ústavu experimentálnej psychológie o pridelenie priestorov; riešenie problému na Mlynských Nivách; uvoľnenie priestorov na Vajanského nábr. č. 2; prehľad priestorov Ústavu experimentálnej pedagogiky; komentár k ponuke priestorov od Národného výboru mesta Bratislavy; dislokačný prehľad Fučíkovej 10, nám. 4. apríla, Dunajskej 29, Hviezdoslavovho nám., Leninovho nám.; potreba priestorov vedecko-výskumnej základne SAV v Bratislave; orientačný prepočet pracovných plôch; prehľad o umiestnení pracovísk v Bratislave; zásady hospodárenia s nebytovými priestormi; dislokačný prehľad budovy ÚP SAV; situačná správa o využívaní priestorov SAV; súpis úžitkových plôch.
1780CII/17b1984537–538
Investície – dislokácie
Pridelenie miestností Izotopovému pracovisku Ústavu biofyziky v Košiciach; investičný zámer stavby Informačného centra SAV; návrh na využívanie školiaceho strediska SAV v Patinciach; oznam o zaradení stavby kaplnky Smolenice do investičného plánu; žiadosť SAV o vypracovanie lokalitného programu spoločného vedecko-výrobného pracoviska SAV a Chirana Piešťany; hospodárska zmluva o užívaní nehnuteľného majetku medzi SAV a Závodmi na výrobu ložísk v Považskej Bystrici; majetkoprávne usporiadanie objektu na Palackého ul. č. 12; sťažnosť na rekonštrukciu v budove na Mlynských Nivách 59; žiadosť o doplnenie dokumentácie stavieb Výskumnej bázy Ústavu hydrológie a hydrauliky v Michalovciach; stanovisko ekonomicko-technického útvaru ÚP SAV k investičnému zámeru Spoločného pracoviska pre výskum biotechnológie potravín; príprava prevodu správy majetku objektu na ul. Obrancov mieru 2–4 zo Štátneho evidenčného vydavateľstva tlačív na SAV; požiadavka SAV na výstavbu pracovísk SAV v Banskej Bystrici; záznam z porady na Stavoindustrii o požiadavkách investora a dodávateľa; zmena funkčného užívania skleníkov Virologického ústavu SAV v Mlynskej doline; žiadosť SAV o pridelenie priestorov na Jozefskej ul. č. 7; záznam z kontrolného dňa stavby Astronomického ústavu v Starej Lesnej; žiadosť SAV o podporu mesta Bratislavy pri riešení situácie spoločenskovedných pracovísk SAV; poverenie Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV rekonštrukciou Unimobuniek pre spoločné pracovisko výskumu biotechnológie potravín; pridelenie priestorov na Palárikovej ul. č. 13 Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV; pridelenie priestorov Národopisnému ústavu SAV na Fajnorovom nábr.; pridelenie priestorov Encyklopedickému ústavu SAV na Klemensovej 19; pridelenie priestorov Vydavateľstvu Veda v budove malotirážneho strediska; pridelenie priestorov Ekonomickému ústavu SAV na Fučíkovej ul. č. 10; pridelenie priestorov Jazykovednému ústavu SAV na Jiráskovej ul. 1; pridelenie priestorov Ústavu experimentálnej psychológie na Dunajskej č. 29; pridelenie priestorov Ústavu filozofie a sociológie na Hviezdoslavovom nám. č. 10; záznam z kontrolného dňa stavby Astronomického ústavu SAV; dislokačné opatrenia priestorov Vydavateľstva SAV; požiadavky na riešenie niektorých problémov košických pracovísk; žiadosť SAV o pridelenie Grassalkovichovho paláca pre SAV; žiadosť SAV Slovenskému ústavu pamiatkovej starostlivosti o stanovisko k využívaniu a rekonštrukciu pamiatkového objektu zemianskej kúrie Ondrašová; súhlas s užívaním stavby Spoločné pracovisko M3 Piešťany; žiadosť SAV o pridelenie obytného domu Dvory VI. Pre Vývojové dielne SAV; žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu zverinca Virologického ústavu SAV; správa o priebehu investičnej výstavby na stavbách SAV v r. 1984; schvaľovací protokol stavby Centra biologicko-ekologických vied SAV; záznam z rokovania o vyčlenení obytného domu v Petržalke pre SAV; záznam z rokovania medzi SAV a Slovenskou štátnou poisťovňou o uvoľnení priestorov na Jiráskovej ul. č. 1; prehľad využitia priestorov v obytnom dome v Petržalke; informácia o príprave výstavby Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; záznam z porady na Stavoprojekte o vytypovaní vhodného bytového objektu v Petržalke pre dočasné umiestnenie pracovísk SAV; zoznam stavieb rozpočtových organizácií na r. 1985; žiadosť o pridelenie priestorov pre Kabinet teórie vedy a prognóz; žiadosť o súhlas s nákladmi na zriadenie výpočtového strediska v novostavbe Centra fyziologických vied na Kramároch; žiadosť SAV o pridelenie priestorov v budove na Obrancov mieru č. 2; oznámenie o začiatku rekonštrukčných prác v objektoch v Spišskej Sobote; žiadosť SAV o stanovenie limitu bytov pre SAV v rámci komunálnej bytovej výstavby; príprava centralizovaných stavieb s plánovaným začiatkom na r. 1985 a 1986; žiadosť SAV o pridelenie pivničných priestorov v dome na nám. 4. apríla; stanovisko SAV k žiadosti Slovenského národného divadla o uvoľnenie priestorov SAV na Koceľovej ul.; určenie dodávateľa pamiatkovej stavby v Banskej Bystrici; správa o plnení plánu stavebných investícií v r. 1984; žiadosť SAV o zaradenie stavby Centra fyziologických vied do štátneho plánu; stanovisko Predsedníctva SAV k problémom novostavby výrobných priestorov Ústavu technickej kybernetiky SAV; žiadosť SAV o preradenie stavby Centra fyziologických vied do záväzných úloh štátneho plánu; zápisnica z porady o prerokovaní stavby Centra biologicko-ekologických vied SAV v Nitre; súhlas s uvedením kotolne v budove na Konventnej ul. do užívania; pridelenie priestorov Kabinetu teórie vedy a prognóz, Inštitútu výchovy vedeckých pracovníkov, Informačnému centru SAV; žiadosť SAV o určenie pozemku na výstavbu 96 bytových jednotiek; záznam z pracovnej porady k úprave generelu výstavby areálu SAV na Patrónke; sťažnosť riaditeľa Výpočtového strediska na kolaudačné závady v budove; pripomienky ekonomicko-technického odboru ÚP SAV ku generelu SAV;537
pridelenie bytov pre pracovníkov SAV zo získanej kvóty družstevných bytov; adaptácia komína v budove na Fučíkovej ul.; informácia SAV o nevyhovujúcej priestorovej situácii spoločenskovedných pracovísk SAV; súhlas s užívaním kotolne v Astronomickom ústave v Starej Lesnej; stanovisko SAV k nákupu a autorskému právu brúsených zrkadiel v Domove vedeckých pracovníkov SAV; mimoriadna inventarizácia nebytových priestorov; uvoľnenie priestorov v budove SAV na ul. Obrancov mieru 3; plán investičnej výstavby v r. 1984; dostavba Výpočtového strediska; plán projektových prác na r. 1984; záverečné vyhodnotenie stavieb; oznamy pracoviskám o pridelení priestorov; situačná správa o postupe výstavby na stavbách SAV; previerka investorskej a projekčnej prípravy stavieb plánovanej v r. 1985 a 1986; rekonštrukcia ústredného kúrenia na Sienkiewiczovej ul.; riešenie priestorovej situácie pracovísk SAV; situačný plán malotirážneho strediska; žiadosť o pridelenie Grassalkovichovho paláca pre SAV; zápisnica zo zasadania Slovenskej komisie pamiatkovej starostlivosti; správa o dislokácii novozriadených spoločných pracovísk SAV; uvoľnenie priestorov na Koceľovej 15; pridelenie priestorov Geologickému ústavu na Studenej č. 9; správa o budovaní spoločných laboratórií v SAV; záznam z obhliadky budovy na Hviezdoslavovom nám č. 10; požiadavka Jazykovedného ústavu na pridelenie priestorov; premiestnenie skladu Ústavu molekulárnej biológie; zabezpečenie priestorov Geologického ústavu v Banskej Bystrici; riešenie situácie priestorov spoločenskovedných pracovísk; schválenie stavieb na 8. päťročnicu; návrh dislokačných opatrení na r. 1984.538
1781CII/17b1985538
Investície – dislokácie
Menovitý zoznam stavieb v r. 1985; príprava výstavby vývojových dielní SAV v Košiciach; príprava združenej investície Centrum VTEI v SSR; informácia o stavbe realizačných stredísk Elektrotechnického a Fyzikálneho centra SAV; informácia o príprave stavby Informačného centra SAV; žiadosť o odstránenie závad v objekte Virologického ústavu SAV; informácia o príprave výstavby Výskumnej bázy Ústavu hydrológie a hydrauliky v Michalovciach; hospodárska zmluva o dodávke prác na investičnú výstavbu Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; súhlas Predsedníctva SAV s kúpou nehnuteľnosti pre Ústav hydrológie a hydrauliky v katastri územia Liptovský Mikuláš; žiadosť SAV o zaradenie stavby vývojovo-výrobných dielní v Košiciach do plánu investičnej výstavby na r. 1986; záznam z porady o pridelení budovy MC 4 pre Ústav merania a meracej techniky SAV; závery z porady o postupe a zabezpečení výstavby Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej; oznam Stavebných závodov o podmienkach realizácie stavby Ústavy spoločenských vied SAV; prehľad základných údajov stavieb SAV na r. 1986–1990; žiadosť SAV o pridelenie náhradných priestorov pre Ústav vedeckého ateizmu SAV; žiadosť SAV o udelenie súhlasu k projektovej príprave stavieb Vývojových dielní SAV a Ústavov spoločenských vied SAV; žiadosť SAV primátorovi Košíc o pridelenie budovy na Kukorelliho č. 6 pre potreby SAV; záznam z rokovania s primátorom Bratislavy o dislokačných problémoch SAV; žiadosť Ústavu technickej kybernetiky o zvýšenie stavebného limitu na úpravu výrobných priestorov ústavu; záznam z porady o príprave spoločnej stavby Experimentálno-realizačnej základne SAV a Ministerstva stavebníctva SSR; žiadosť Jednoty československých matematikov a fyzikov o pridelenie priestorov; podklady pre vypracovanie investičného zámeru výstavby detašovaného pracoviska Ústavu molekulárnej biológie SAV v Slovenskej Ľupči; plnenie plánu stavebných investícií; havarijná situácia v miestnostiach budovy na Konventnej ul. č. 1; žiadosť o pridelenie skladu tlakových fliaš pre Centrum elektrofyzikálneho výskumu; žiadosť o povolenie drobných úprav na Koceľovej ul.; žiadosť o pridelenie priestorov, ktoré užíva Ústredný archív SAV v malotirážnom stredisku; dohoda so Západoslovenskými vodárňami o vyňatí 5 bytov z bytového fondu; žiadosť SAV o pridelenie bytového objektu na Drobného č. 20; výmena pracovných priestorov medzi SAV a Generálnym riaditeľstvom Slovenskej poisťovne na Jiráskovej č. 1; zabezpečenie výstavby bytového objektu v Petržalke; žiadosť o odkúpenie domu na Banskobystrickej ul. č. 16; žiadosť o pridelenie priestorov v budove Československého rozhlasu na Leninovom nám.; správa o plnení úloh investičnej výstavby; riešenie priestorových problémov SAV v Bratislave; situačná správa o využívaní priestorov v SAV; priestory na ul. Obrancov mieru č. 2.
1782CII/17b1986539
Investície – dislokácie
Žiadosť o pridelenie priestorov na Gorkého ul. 5 pre Slovenskú chemickú spoločnosť; žiadosť Ústavu štátu a práva SAV o pridelenie priestorov na Klemensovej 19; žiadosť riaditeľa Ústavu molekulárnej biológie o udelenie súhlasu na pokračovanie v projekčných prácach na budove Ústavu molekulárnej biológie SAV; pridelenie priestorov Ústavu štátu a práva a Ústavu vedeckého ateizmu SAV v budove na Klemensovej 19; informácia o výstavbe SAV v Banskej Bystrici; návrh Ústrednej knižnice a Literárnovedného ústavu SAV na využitie budovy kapucínskeho kláštora pre potreby SAV; ideový zámer SAV využitia bývalého Grassalkovichovho paláca; žiadosť predsedu Slovenskej odborovej rady o prehodnotenie stanoviska SAV na uvoľnenie parkovacej plochy na dvore budovy SAV na ul. Obrancov mieru 47; záznam z rokovania generálneho riaditeľstva poľnohospodárskych stavieb a SAV o prevzatí stavby administratívnej budovy a haly v areáli SAV; stanovisko riaditeľa ÚP SAV k uvoľneniu priestorov na Sienkiewiczovej ul.; expertíza k investičnému zámeru stavby Ústredné laboratóriá Ústavu technickej kybernetiky SAV; oznam o zmene koncepcie a lokality stavby realizačný útvar a vývojové dielne SAV v Košiciach; žiadosť SAV o uvoľnenie priestorov, ktoré jej boli Národným výborom pridelené; žiadosť Výpočtového strediska o uvoľnenie priestorov; žiadosť Centra fyziologických vied o uvoľnenie priestorov na Vlárskej ul.; informácia o zabezpečení výstavby Biotechnologického centra v Slovenskej Ľupči; menovanie pracovnej skupiny na posúdenie využitia priestorov v budove Správy účelových zariadení SAV; informácia SAV o plnení úloh štátneho plánu investičnej výstavby; stanovisko k žiadosti Ústavu merania a meracej techniky k zaradeniu stavby Vývojové dielne Bratislava do zoznamu stavieb na prípravu; stanovisko riaditeľa Informačného centra k využitiu náhradných priestorov na sklad kníh; zámery SAV na budovanie skleníkov pre Centrum biologicko-ekologických vied SAV v Nitre; informácia o výstavbe budovy realizačného strediska Centra elektrofyzikálnych vied SAV; ideový zámer kádrového a stavebnotechnického dobudovania Ústavu experimentálnej genetiky v Nitre; infotmácia o materiálnom a priestorovom zabezpečení rozvoja základného genetického výskumu; protest Astronomického ústavu vo veci výstavby školiaceho a rekreačného zariadenia Okresného národného výboru v blízkosti ústavu; dohoda o užívaní priestorov v objekte MC-4 na Mánesovom nám č. 1 medzi Ústavom merania a meracej techniky a Elektrotechnickým ústavom; pridelenie priestorov Ústavu vedeckého ateizmu; návrh SAV na trvalé umiestnenie spoločenskovedných pracovísk SAV v Bratislave; správa o stave majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností SAV; ideový zámer SAV na zriadenie Areálu umenia a vedy; žiadosť SAV o uvoľnenie priestorov Inštitútu pre výchovu a vzdelávanie v Modre; prehľady o plnení plánu stavebných investícií; žiadosti SAV na kúpu nehnuteľností; návrh dislokačných opatrení pre novozriadené spoločné pracoviská SAV; návrh opatrení na trvalé umiestnenie spoločenskovedných pracovísk; zoznam stavieb v pláne na r. 1986–1990; prehľad základných údajov navrhovaných stavieb; pridelenie priestorov pre Inštitút pre výchovu vedeckých pracovníkov na Jozefskej ul.; žiadosť o pridelenie objektu kapucínskeho kláštora; žiadosť Výpočtového strediska o nákup prefabrikovaných garáží; zrušenie užívacieho práva SAV na objekt Hečkova 18; žiadosť Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností o pridelenie priestorov na Gorkého 5.
1783CII/17b1987540
Investície – dislokácie
Záznam z porady organizácií stavieb v areáli SAV v Starej Lesnej; žiadosť SAV riaditeľstvu telekomunikácií o ukončenie prepojenia telekomunikačnej siete; žiadosť SAV o pridelenie priestorov na Fučíkovej ul. č. 6 pre požiadavky SAV; oznámenie riaditeľa Archeologického ústavu SAV o ukončení rekonštrukčných prác v budove na Hrnčiarskej ul. č. 11 a 13 v Košiciach; žiadosť riaditeľa Centra fyziologických vied o prevod správy budovy na Sienkiewiczovej ul. 1 na Ústavy spoločenských vied SAV; žiadosť podpredsedu Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o pomoc pri uvoľnení priestorov v Geologickom ústave D. Štúra, ktoré užíva Virologický ústav SAV; žiadosť Umenovedného ústavu SAV o pridelenie priestorov; zmluva o spolupráci pri zabezpečení investičnej výstavby rekonštrukcie informačného strediska Košice; žiadosť Ústavu vedeckého ateizmu SAV o rozdelenie priestorov na ul. Obrancov mieru 3; návrh na umiestnenie SAV do budovy SNR na Októbrovom nám.; plnenie plánu stavebných investícií; správa o usporiadaní nehnuteľného majetku SAV; výstavba novej budovy SNR a umiestnenie SAV v starej; stavba Ústredného laboratória Ústavu technickej kybernetiky SAV; opatrenia na skvalitnenie správy nehnuteľného majetku; správa o výstavbe Virologického ústavu SAV; priebeh výstavby nových objektov SAV; pridelenie priestorov pre Ústav technickej kybernetiky v Banskej Bystrici; úprava priestorov na Leninovom nám. pre Národopisný ústav; žiadosť Geofyzikálneho ústavu o pridelenie priestorov v Tatranskej Lomnici; pridelenie priestorov na ÚP SAV; informácia o projektovej pripravenosti stavieb; dislokácia nebytových priestorov; opatrenia na trvalé umiestnenie spoločenskovedných pracovísk SAV; postup prác na Jozefskej 7; rozvoj Centrálnych laboratórií SAV; záznam z rokovania s ministrom stavebníctva; predĺženie užívacieho práva na priestory na Studenej ul.; súpisy úžitkovej plochy pracovísk SAV.
1784CII/17b1988541
Investície – dislokácie
Stanovisko SAV k zachovaniu stacionára v Bábe; pridelenie bytových jednotiek zamestnancom SAV v Piešťanoch; stanovisko Virologického ústavu SAV k výstavbe závodnej kuchyne v blízkosti pracoviska; pridelenie priestorov pre Inštitút pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV na Jozefskej ul. 7; hospodárska zmluva o prevode správy národného majetku medzi Ústrednou knižnicou SAV a Slovenskou technickou knižnicou na Jozefskej č. 11 a 13; hospodárska zmluva o prideľovaní družstevných bytov medzi Stavebným bytovým družstvom v Nitre a ÚP SAV; stanovisko II. oddelenia vied SAV k návrhu stavieb na 9.–10. päťročnicu; žiadosť Informačného centra SAV o pridelenie priestorov v budove na ul. Obrancov mieru; stanovisko organizácií mesta Bratislavy k projektovej úlohe Viacúčelová montovaná stavba Ústavu technickej kybernetiky SAV; žiadosť Geofyzikálneho ústavu SAV o prevod národného majetku na inú rozpočtovú organizáciu; požiadavky Ústrednej knižnice na úpravu skladu na Patrónke; žiadosť o súhlas s hospodárskou zmluvou o prevode správy obytného domu v Bratislave na ul. I. Bukovčana č. 9–11; súhlas s hospodárskou zmluvou o združení finančných prostriedkov na výstavbu trafostanice na Lazovej ul. v Banskej Bystrici; súhlas SAV s prevodom práva hospodárenia s nehnuteľnosťou na Pribinovej ul. 5 v Nitre; hospodárska zmluva o spolupráci pri prideľovaní družstevných bytov medzi Okresným stavebným bytovým družstvom v Trnave a SAV; informácia o riešení zabezpečenia elektrickej energie pre stavbu Ústredné laboratóriá Ústavu technickej kybernetiky; informácia o priestorovej situácii Ústavu experimentálnej psychológie SAV; harmonogram stavby Montovaná viacúčelová stavba Ústavu technickej kybernetiky SAV; správa o výstavbe vývojových dielní SAV v Košiciach; informácia o príprave investičnej akcie pavilón materiálového výskumu ÚSTARCH-u; stav priestorového zabezpečenia Ústavu historických vied SAV; žiadosť o úpravu plánu stavebnej investície Centra fyziologických vied SAV; pridelenie limitu stavebných kapacít na výstavbu Realizačného útvaru v Vývojových dielní SAV v Košiciach; úhrada investičného podielu za pridelené priestory na Miletičovej ul.; priestorové zabezpečenie patentovej dokumentácie; stacionár v Bábe; uvoľnenie priestorov po Virologickom ústave; žiadosť o odkúpenie pozemku na Sienkiewiczovej ul. pre nemocnicu s poliklinikou; návrh na vytvorenie Domova vedeckých pracovníkov v Starej Lesnej; uvoľnenie miestností na Malinovského 56 pre Prognostický ústav SAV; ukončenie adaptačných prác na Bulharskej ul. v Košiciach; umiestnenie garáží; rokovanie o realizácii stavby vývojových dielní v Košiciach; rokovania o využití haly Ústavu merania a meracích strojov; investičný zámer Archeologického ústavu; rekonštrukcia Jozefskej; stanovisko ku kolaudácii Virologického ústavu; realizácia výstavby vývojových dielní v Bratislave a v Košiciach.
1785CII/17b1989542
Investície – dislokácie
Stanovisko predsedu SAV k sťahovaniu Centra biologicko-ekologických vied do Nitry; žiadosť riaditeľa Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV o doriešenie problému priestorov na Jozefskej ul.; žiadosť SAV Slovenskej komisii pre plánovanie o pomoc pri financovaní stavby Vývojové dielne v Košiciach; poverenie pracovníka Technicko-hospodárskej správy v Košiciach majetkoprávnym usporiadaním nehnuteľnosti na Palackého ul. v Košiciach; žiadosť riaditeľa Ústavu experimentálnej metalurgie SAV o súhlas so zakúpením rodinného domu v Košiciach na Hurbanovej ul. pre potreby pracoviska; informácia Ústrednej knižnice o stave úpravy skladu na Patrónke; stav priestorového vybavenia pracovísk SAV v Stredoslovenskom kraji; oznam o ukončení výstavby budovy Výskumnej hydrologickej základne v Michalovciach; riešenie priestorovej situácie Centra biologicko-ekologických vied SAV; žiadosť riaditeľa Ústrednej knižnice SAV o urýchlené uvoľnenie skladu na Vlárskej ul.; záznam z kontrolného dňa rekonštrukcie budov SAV v Košiciach; žiadosť Centra biologicko-ekologických vied, pobočky Košice o pridelenie finančných prostriedkov na vybudovanie Ekologického ústavu v Košiciach; záznam z rokovania na novostavbe Virologického ústavu; informácia o výstavbe Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; súhlas podpredsedu vlády SSR s investorstvom SAV v r. 1989 stavby Realizačný útvar a vývojové dielne SAV v Košiciach; žiadosť SAV o zvýšenie rozpočtových nákladov na výstavbu Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; informácia o havarijnej priestorovej situácii spoločných pracovísk SAV a SVŠT pre výskum biotechnológie potravín; informácia SAV k investičnej výstavbe.
1786CII/17b1990542
Investície – dislokácie
Uvoľnenie priestorov v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábr. 2; využitie priestorov Centra biologicko-ekologických vied v Nitre; informácia o pamiatkovo chránenom objekte na Nám. 4. apríla; zmeny presunov pracovníkov medzi ústavmi rozčleneného Centra biologicko-ekologických vied; správa o užívaní haly ÚMMS; dostavba Výpočtového strediska; dislokačný prehľad pracovísk SAV.