Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4080CII/36b8I19711477
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Riešenie základných problémov v investičnej výstavbe (4); zabezpečenie nadväznosti odberateľsko-dodávateľských vzťahov na plán investičnej výstavby (5); správa o výstavbe Novej rafinérie v n.p. Kaučuk, Kralupy nad Vltavou (6); financovanie výstavby vodného diela Dalešice (7); vyšetrovanie príčin banského nešťastia na bani Paskov v ostravsko-karvínskom revíre (8); zákaz zvyšovania cien na výrobu kameniva (9); vývoz oviec (10); likvidácia parnej trakcie v železničnej doprave (11); zloženie a štatút Vládnej komisie pre výstavbu a rozvoj televízie (12); výstava k 50. výročiu založenia KSČ (13); 1. majstrovstvá Európy v športovej streľbe (14); spoločný výbor pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (15); úprava plánu práce na r. 1971 v súvislosti s čiastkovými úpravami, v súvislosti s československou federáciou (16); zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva tuhými palivami, elektrinou a plynom (17); prvá splátka ČSSR na kapitál Medzinárodnej investičnej banky v rubľoch (18); umiestnenie niektorých federálnych orgánov v Prahe (19); odvolanie dr. J. Dohnala z funkcie hlavného arbitra ČSSR (20); pozvanie ministra obchodu Bulharska Peko Takova do ČSSR (21); schválenie zahraničných ciest (22); zásady ČSSR a ÚR ROH pre uzatváranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv (23); koncepcia rozvoja východoslovenských prekladísk (27); koncepcia výroby zalomených hriadeľov pre lodné motory (28); koordinácia plánov s Mongolskou ľudovou republikou (29); plán práce vlády ČSSR na 1. polrok 1971 (30); turistický ruch s kapitalistickými štátmi (31); preverenie neinvestičných dotácií (32); organizačné usporiadanie federálnych a národných orgánov (33); menovanie vedúceho a jeho zástupcu delegácie ČSSR do „Porady zástupcov štátov RVHP pre právne otázky“ (34); výstavba obchodných domov v Prahe (35); umiestnenie niektorých federálnych orgánov v Prahe (36); pozvanie ministra spravodlivosti NDR do ČSSR (37); počet vyznamenaní k 1. a 9. máju a k 50. výročiu KSČ (38); rozbor skúseností z uplatňovania zákonníka práce (39); výstavby elektrárne Dětmarovice (40); dovoz ropy z nesocialistických štátov (41); limit na pohostenie a dary pre Federálne ministerstvo spojov (42); rozpočet výstavby k 50. výročiu založenia KSČ (43); 10. kongres Medzinárodného zväzu študentstva (44); prijímacie konanie na stredné a vysoké školy v školskom roku 1970/1971 (45); zabezpečovanie úloh vlády v ČSSR v oblasti školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkevnej politiky, starostlivosti o mládež, šport a telovýchovu a cestovný ruch (46); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných funkcionárov do ČSSR (47); vývoj populácie (48); správa o situácii stavebných akcií v arabských zemiach (49); problémy výroby obalových a karosárskych plechov vo Východoslovenských železiarňach, Košice (51); posilnenie zdrojov mäsa (52); usporiadanie riadenia poľnohospodárstva v krajoch a okresoch (53); koncentrácia výroby v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (54); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných funkcionárov do ČSSR (55); dodatok k plánu zahraničných ciest na 1. štvrťrok 1971 (56); rozvoj hlavného mesta Prahy (57); odstránenie nedostatkov v oblasti investícií zistených cenovou kontrolou (58); zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad (59); zhodnotenie Dní sovietskej kultúry v ČSSR (63); jubilejná výstava „Československo 1970“ v Moskve (64); udelenie titulu Kolektív 50. výročia KSČ kolektívu Dolů ČSM v Stonave (65); cesta predsedu vlády do Maďarska (66); schválenie ciest do zahraničia (67); určenie vládnej delegácie na jarný lipský veľtrh (68); 1. majstrovstvá Európy v športovej streľbe zo vzduchových zbraní v okrese Most (69); zahraničná účasť na výstavách usporiadaných na území ČSSR (70); hospodárska a technická pomoc Mongolskej ľudovej republike 1971–1975 (71); list ministerskej predsedníčky Cejlónu (72); zákonná úprava sústavy orgánov ľudovej kontroly (73); schválenie počtu pracovníkov pre orgány štátnej správy postihnutej úpravami československej federácie (74); situácia v Indočíne (76); schválenie zahraničných ciest generálnych riaditeľov podnikov riadených federálnymi orgánmi (77); pozvanie ministra zahraničného obchodu ZSSR do ČSSR (78); zaistenie kompresných staníc tranzitného plynovodu (79); Rad práce ministra hutníctva a strojárstva Ing. Jozefovi Šimonovi (80); návšteva ministra výstavby a techniky SSR v Švédsku (81); rokovanie s Poľskom o dopravnej dohode na r. 1971–1975 (82); konsolidácia v československej kinematografii (85); udelenie Radu práce k 1. a 9. máju a k 50. výročiu KSČ (86); stanovenie platu vedúceho Úradu predsedníctva vlády ČSSR (87); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (88); zriadenie justičného štúdia na právnických fakultách v Prahe a Bratislave (89); výstava mäsokombinátu v ČSR (90); československá účasť na Svetovej výstave v Osake (92); 8. medzinárodný televízny festival v Prahe (95); uznesenie o usporiadaní „Ceny Dunaj“ (96); udelenie Radov práce k 1. a 9. máju a k 50. výročiu KSČ (97); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie (98); uznesenie predsedníctva o opatreniach v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (99); výchova k voľbe povolania na školách (100); pozvanie námestníka ministra spojov ZSSR do ČSSR (101); podpísanie kultúrnej dohody s Cyprom (103); dlhodobé obchodné dohody s Kubou (104); schválenie zahraničných ciest na 2. štvrťrok 1971 (105); správa o zasadaní Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov (107); úprava maloobchodných cien v r. 1971 (108); zásady použitia prostriedkov rizikových fondov z limitovanej a voľnej tvorby cien organizáciou vnútorného obchodu (109); udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1971 (110); hodnotenie pracovnej iniciatívy v r. 1970 na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (111); zloženie československej vládnej delegácie pre zjednanie Dohody o výmene tovaru s Čínskou ľudovou republikou na r. 1971 (112); 3. letná spartakiáda spriatelených armád v ČSSR v r. 1973 (113); prípravné rozhovory k výstavbe tranzitnej širokorozchodnej trati na území Poľska (114); úprava prednostného predaja osobných automobilov mimo poradovníka (115); zasadanie Stáleho výboru Medzinárodnej organizácie pre mosty a stavebné konštrukcie a sympózia „Hromadne vyrábanej oceľovej stavby“ v Prahe (116); správa Komisie pre racionalizáciu štátnej správy o previerke činnosti štatistických úradov ČSSR, ČSR a SSR (119); smernice XIV. zjazdu KSČ k 5. päťročnému plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1971–1975 (120); menovanie československej delegácie pre majetkové vyjednávanie s Rakúskom (121); návrh zásad riadenia a organizácie vedecko-výskumnej činnosti v odvetví hospodárstva a výživy (123); populačná situácia (124); mzdová preferencia baníkov v rudných baniach a magnezitových závodoch (126); energetické strojárenstvo ČSSR a ZSSR (127); konferencia Európskej hospodárskej komisie k problematike životného prostredia (128); kultúrne, školské a vedecké styky so zahraničím (129); oprávnenie k zahraničnému obchodovaniu cestovnej kancelárie Autoturist (130); menovanie zástupcu ČSSR k bankovej správe Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu v Moskve (131); zaisťovanie kompresných staníc tranzitného plynovodu (137); vozové jednotky pre pražské metro (138); príčiny havárie v bani Dukla v Šardiciach (139); výskyt cholery a jej likvidácia na východnom Slovensku (140); zahraničné cesty a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (141); správa o havárii v n.p. Duslo Šaľa (142); politicko-organizačné opatrenia vlády ČSSR a Ústrednej rady československého ROH k rozvoju iniciatívy pracujúcich v r. 1971 (143); 24. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (144); československá delegácia pre rokovanie o otvorených majetkoprávnych otázkach s Kanadou (145); zloženie československých delegácií pre zjednanie dohôd o medzinárodnej preprave v r. 1971–1975 s Poľskom a NDR (146); cesty do zahraničia (147); zaistenie mechanizačných prostriedkov pre československé poľnohospodárstvo (149); spresnenie plynových kompresorových agregátov pre tranzitný plynovod (150); cenové sústavy (152); prioritné úlohy zahraničnej politiky ČSSR (154); plánovité riadenie národného hospodárstva (155); devízové zabezpečenie liečebného a rekreačného pobytu pracujúcich Osstravsko-karvínskych baní v r. 1971 v Juhoslávii (156); medzinárodná konferencia členských štátov RVHP o ekonomických prognózach v ČSSR (157); prepožičanie radov v oblasti federálnych orgánov (158); uznesenie predsedníctva k ústnej správe o priebehu 52. zasadania výboru RVHP (159); zahraničné cesty a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (160); zmeny v zložení československých dvojstranných vládnych výborov pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (161); rokovanie s vládou NDR o právnej ochrane vynálezov, priemyslových vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (162); návšteva ministra financií v Alžírsku a v Spojenej arabskej republike (163); zahraničné cesty a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (164); 56. Medzinárodná konferencia práce (166); pozvanie zahraničných politikov do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (167); sociálna a mládežnícka turistika v aktívnom turistickom ruchu s kapitalistickými štátmi (168); 3. medzinárodný chemický veľtrh Incheba 71 v Bratislave (170); predĺženie platnosti prístupu Tuniska ku Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT) (171); kontrola cien vybraných stavieb a dodávok pre výstavbu (174); predaj osobných automobilov a riešenie ich maloobchodných cien (175); úprava poplatkov za zápis zmeny držiteľa motorového vozidla (176); nová kandidatúra ČSSR do Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) (177); racionálne využitie zásob v národnom hospodárstve (178); stanovenie platu predsedovi Úradu pre patenty a vynálezy (179); uznesenie predsedníctva k návrhu volebných zákonov (180); rozvoj iniciatívy pracujúcich v r. 1971–1975 (181); platové úpravy zdravotníckych pracovníkov (182); uznesenie predsedníctva o vyúčtovaní doterajšej prirážky k veľkoobchodnej cene uhlia (184); zriadenie dvojročných dôstojníckych škôl v československej armáde (185); výsledky previerky výskumnej a vývojovej základne ČSSR (186); jednotné sústavy plánovaného riadenia vedy a techniky (187); zníženie neinvestičných výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií výskumnej a vývojovej základne (188); prepožičanie československých štátnych vyznamenaní sovietskym občanom za spoluprácu v mierovom využití jadrovej energie (190); politicko-organizačné opatrenia v oblasti personálnych činností (191); M. Galuška odvolaný z funkcie generálneho komisára na Svetovej výstave v Osake (192); pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (194); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Kuvajtu o kultúrnej spolupráci (195); novelizácia uznesenia vlády ČSSR o predlžovaní pobytu československých občanov v cudzine (196); dodávka jadrového paliva pre elektráreň A-1 (197); dar pre vietnamskú televíziu (199); koncepcia rozvoja, riadenia a zásad štátnej vydavateľskej politiky (200); hlavné úlohy vlády ČSSR na 2. polrok 1971 (201); deň stavbárov v ČSSR (202); pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (203); výstava Ex Plzeň 1971 (204); previerka rozpočtových nákladov vybraných elektrární v 5. päťročnici (205); koncepcia a predpoklady zaistenia investičnej výstavby v 5. päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva (206); uznesenia predsedníctva o schválení plánu zahraničných ciest na 3. štvrťrok 1971 (207); pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (208); slávnostné otvorenie 1. úseku československej diaľnice (209); 25. zasadanie RVHP (211); vojenská výpomoc pri senách (212); schválenie zahraničných ciest (213); hodnotenie zásobovania palivom a energiou obyvateľstva a národné hospodárstvo (214); výsledky hodnotenia opatrení prijatých pre zlepšenie zásobovania palivom a energiou (215); veľkoobchodné ceny slaboprúdovej elektrotechniky (217); výstavba Experimentálnej základne paragenerátorov v Prvej brnianskej strojárni (217); zabezpečenie stavieb spojov podmieňujúcich komplexnosť bytovej výstavby (218); riešenie dôsledkov havárie chlóroprénového kaučuku v národnom podniku Duslo Šaľa (219); potreba výpomoci pri zberových prácach v poľnohospodárstve (220); verejná kontrola plnenia polročných kolektívnych zmlúv (222); dohoda medzi ČSSR a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (223); uznesenie Predsedníctv ČSSR o ďalšom zameraní práce orgánov ľudovej kontroly (227); schválenie štatútu Štátneho sanatória v Prahe (228); schválenie ciest do zahraničia (229); správa o hlavných príčinách zaostávania predaja spotrebného tovaru (230); rozvoj národných výborov (231); zlepšenie a zefektívnenie činnosti škôl a o úprave platov vysokoškolských učiteľov (232); rozmiestňovanie pracovných síl v r. 1972 a v ďalších rokoch 5. päťročnici (233); 13. Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne v r. 1971 (236); „Atóm v službe človeka“ sovietska výstava v Prahe a Bratislave a československá výstava „Mierové využitie jadrovej techniky v ČSSR“ v Moskve (237); akademik Vladimír Zoubek vymenovaný za vládneho experta pre Medzinárodný program geologických korelácií (238); zabezpečenie pocínovaných obalových plechov pre potravinársky priemysel (241); pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (242); zostavenie Vládnej komisie pre overovanie racionalizácie sústav základných miezd (246); voľby do zastupiteľských zborov po štátnej línii (247); úverová činnosť Medzinárodnej investičnej banky (248); 14. Svetový cestný kongres v Prahe (250); zriadenie Vládneho výboru pre „Dni kultúry ČSSR v NDR“ a „Dni kultúry NDR v ČSSR“ (252); nový predseda Rady výtvarnej kultúry výroby (253); uznesenie o pozvaní zahraničných politikov do ČSSR (254); sociálno-politické opatrenia pre baníkov (256); Deň baníkov v r. 1971 (257); presun pracovného voľna a pracovnej doby v r. 1972 (258); zvýšenie rozpočtových nákladov ministerstva hutníctva a strojárstva (259); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Chemlon VII.–I. rozšírenie PAD textilného hodvábu“ (260); pozvanie ministra zahraničných vecí Irackej republiky do ČSSR (261); zaistenie chodu cementárne Darchan v Mongolskej republike (262); 8. zasadanie konferencie ministrov spojov socialistických krajín (263); úprava postavenia Inštitútu riadenia v Prahe (264); správa o zriadení sekretariátu československej delegácie v Porade zástupcov členských štátov RVHP pre právne otázky (265); rad práce k 100. výročiu ČKD Praha (266); zmena zmocnenca k podpisu Dohody o vedecko-technickej spolupráci s Equadorom (267); 13. Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne (268); schválenie ciest do zahraničia (269); zber kovového odpadu (271); výstavba viacúčelovej kongresovej haly v Prahe (272); správa o stave v rastlinnej výrobe (273); pôsobnosť národných výborov (274); pôžičky poskytované obyvateľstvu (275); schválenie ciest do zahraničia (276); rozvoj a využitie elektrotechnickej výpočtovej techniky (277); správa o vypracovaní projektovej úlohy západnej časti televízneho strediska v Prahe na Kavčích horách (278); „Dni sovietskej vedy a techniky“ v ČSSR v r. 1971 (279); priebeh zaisťovania sledovaných stavieb stavaných československými organizáciami v arabských zemiach (280); návrh na predloženie požiadaviek na dlhodobé úvery od Medzinárodnej investičnej banky (281); úpravy ekonomických podmienok riadenia poľnohospodárstva od r. 1972 (282); zmluvné úpravy československo-poľskej spolupráce na úseku pracovných síl (283); účasť československých vládnych činiteľov na Medzinárodnej výstave stavebnej techniky a materiálov pre stavanie v Moskve (284); pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (285); dodržovanie opatrení pre poskytovanie štátnych dotácií na investičnú výstavbu hospodárskym organizáciám (290); vládna populačná komisia (291); čestný názov „Valcovňa plechu 3, 5 kvarto 50. výročie vzniku KSČ“ (292); 6. konferencia ministrov vysokých škôl socialistických krajín v Bukurešti (293); schválenie ciest do zahraničia (295); zabezpečenie uznesení XIV. zjazdu KSČ v úlohách komplexnej bytovej výstavby (296); družstevná výstavba z hľadiska XIV. zjazdu KSČ (297); koncepcia štátnej bytovej politiky (298); údržba bytového fondu (299); priebeh prác na územnom pláne pražskej-stredočeskej aglomerácii (300); zmena palivovej základne elektrárne Vojany II. (301); úverová dohoda pri spolupráci v ťažbe medi medzi ČSSR a PĽR (302); pristúpenie Rumunska k Dohode o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle valivých ložísk (303); správa o rekreačných zariadeniach československých organizácií v SFRJ (304); tlačové a informačné stredisko pre zahraničných novinárov (305); schválenie plánu zahraničných ciest (306); sezónne predzásobenie palivom (308); úprava vládneho návrhu zákona o ľudovej kontrole (309); zmiešaná komisia československo-rakúska pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty (310); prepožičanie titulu námestníka ministra zahraničného obchodu (311); výstava k 50. výročiu založenia KSČ (312); postup prác na prvej československej jadrovej elektrárni A-1 (313); zjednotenie dohody s vládou Bulharska o spolupráci v oblasti elektronickej výpočtovej techniky (314); príprava na overovanie racionalizácie základných miezd (315); usporiadanie pôsobnosti vo veciach dopravy, patriacich do právomoci národných republík (316); polygrafický priemysel (317); krátkodobé úlohy vyplývajúce z opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (319); schválenie zahraničných ciest (320); preprava ropy ropovodom „Adria“ (321); správa o vyhodnotení režimu devízovej zainteresovanosti, tvorby a používaní devízových rizikových fondov (322); príprava 8. zasadania československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú (323); previerka rozpočtových nákladov na výstavbu televízneho strediska v Prahe na Kavčích Horách (326); súčasný stav vo výstavbe televízneho strediska Bratislava-Mlynská Dolina (327); zásobovanie mäsom na r. 1971 (329); obmedzenie písomných blahoželaní k Novému roku 1972 (330); zmena vedúceho československej delegácie pre vyjednávanie o spolupráci na úseku medzinárodnej prepravy (331); vládna delegácia na sovietskej výstave „Atóm v službách človeka“ (332); schválenie zahraničnej cesty a pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (333); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. A. Pokladníkovi (334); zmiešaná československo-rakúska komisia pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty (340); titul „Kolektív 50. výročia vzniku KSČ“ udelený mládežníckemu kolektívu ZČSSP, OKP – dol A. Zápotockého (341); zabezpečenie úloh súvisiacich s riadením činnosti medzinárodnej organizácie Interchim (342); pozvanie zahraničných politikov do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (343); náhrada výdavkov funkcionárom pri zahraničných cestách (344); uznesenie predsedníctva o výsledkoch konzultácie so ZSSR o dodávkach paliva pre jadrovú elektráreň (345); dohoda o dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci v oblasti výroby a využitia olefinov medzi ČSSR a NDR (346); postup realizácie petrochemického komplexu ČSR a dovoz zariadenia na výrobu nízkotlakového polyetylénu a polypropylénu (347); postup realizácie petrochemického komplexu SSR a dovoz zariadenia pre 1. etapu komplexu (348); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Centrotex (349); zverejňovanie výsledkov z činnosti ľudovej kontroly a zahraničného obchodu (350); uznesenie predsedníctva o prepožičaní Radu práce a udelení čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v oblasti federálnych orgánov (351); menovanie vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre telekomunikáciu a pošty (352); schválenie zahraničného dodávateľa pre výstavbu obchodného v Prahe na námestí Republiky (353); schválenie zahraničných ciest (354); konferencia o medzinárodnej sústave kozmických spojov (Intersputnik) – zmena vo vedení (355); československá vládna delegácia vo Vietname (358); schválenie zahraničných ciest (359); výstavba veľkolomu Maxim Gorkij (360); stavba „Prekladište automobilov Košice“ zaradená do štátneho plánu (361); správa o problémoch strojárenskej metalurgie v rezorte Federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva (362); vyjednávanie s ministerstvom práce Egyptskej arabskej republiky o zamestnávaní egyptských štátnych občanov v československých organizáciách (363); systemizácia vo federálnych ústredných orgánoch štátnej správy na r. 1972 (364); československo-poľské rokovania o spolupráci na úseku pracovných síl (365); správa o šírení chrípky v ČSSR (366); výsledky o rokovaniach straníckych a vládnych delegácií ČSSR a NDR (367); medzinárodná organizácia pre výstavbu Paríža – vyslanie delegácie (368); schválenie zahraničnej cesty (369); ťažba, úprava a spracovanie tuzemských cínovo-wolframových rúd (370); realizácia a zvýšenie rozpočtu na stavbu Nová rafinéria v Kralupoch n.p. Kaučuk (371); realizácia licenčnej politiky (372); finančný limit stanovený Generálnej prokuratúre na pohostenie a dary (373); trojstranné rokovanie medzi ČSSR, NDR a Poľskom o energetike (378); „Dni československej vedy a techniky“ v Sofii – zmena v zložení československej delegácie (379); schválenie zahraničnej cesty a pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (380); koncepcia sústavy poľnohospodárskych strojov, ich realizácia a dodávka do r. 1975 (381); uznesenie predsedníctva ku kontrolnej správe o plnení uznesení vlády ČSSR o výstavbe východoslovenských prekladísk (382); výroba chloroprénového kaučuku (383); prepožičanie Radu práce pri príležitosti jublileí v rezorte Federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva (384); generálny konzulát ČSSR v Istanbule (387); ročné finančné limity na pohostenie a dary (388); polygrafický priemysel v 5. päťročnici (388); zmena vedúceho československej delegácie majetkového rokovania s Rakúskom (390); pozvanie zahraničných politikov do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (391); 18. Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (392); vývoj zásob v rezorte hutníctva a strojárstva (394); zásobovanie pivovarníckeho priemyslu chmeľom (395); zmiešaná československo-rakúska komisia pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty – zasadanie (396); pridelenie Ústavu jadrového výskumu ČSAV v Řeži do pôsobnosti Československej komisie pre atómovú energiu (397); kolektívne zmluvy na r. 1972 (398); politicko-organizačné a materiálne zaistenie konferencie ministrov vysokých škôl socialistických krajín v r. 1972 v Prahe (400); smernice k udeľovaniu štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1972 (401); pozvanie zahraničných politikov do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (403).
4081CII/36b8I19721478
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Situácia v dôchodkovom zabezpečení pracujúcich (1); spracovanie súborných koncepcií tvorby a ochrany životného prostredia v ČSR a SSR (3); rozvoj lesného hospodárstva v ČSSR (4); zásady súboru opatrení k zníženiu rozpočtových a investičných nákladov (5); zabezpečenie dodávky rafinérie Basra – Irak (6); prepožičanie štátnych vyznamenaní v hutníctve a strojárenstve (7); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (8); využívanie prostriedkov získaných vedľajšou činnosťou škôl a školských zariadení (9); 6. Medzinárodný kongres pre oblastnú ekonomiku vo Varšave (11); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (12); návrh na vytvorenie výrobno-hospodárskej jednotky sklárskeho priemyslu v SSR (13); opatrenia v rezorte federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva vyvolaných obmedzením dodávky topných plynov (16); začiatok výstavby závodu Tesla Karlín-Hostivar (17); vývoz špecializovaných kapacít pre elektrifikáciu železníc do NDR (18); pravidlá mzdovej regulácie vo vybraných podnikoch v priemysle (20); správa o politicko-organizačnej príprave na overovaní racionalizácie práce a zdokonaľovaní sústav odmeňovania (21); nové územné vymedzenie mzdovej preferencie v stavebníctve (22); perspektívy československého školstva (23); správa o námietkach Poliakov k výstavbe elektrárne v Dětmaroviciach (24); uznesenie Predsedníctva ČSSR o schválení cesty so zahraničia (26); kádrová evidencia v štátnej hospodárskej správe (27); zvýšenie rozpočtových nákladov na rozostavané stavby federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva (28); zriadenie Vládnej komisie pre oceňovanie najlepších podnikov „Rudými prapory pátej pětiletky“ (29); výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1970 (30); prepožičanie Radu práce (31); uznesenie Predsedníctva ČSSR o príprave programu štátnej politiky voči mladej generácii (32); zabezpečenie záverečných prác na výstavbe prvej československej jadrovej elektrárne A-1 (33); rozšírený cestovný ruch s NDR (34); skvalitnenie zdravotníckych služieb a zabezpečenie zdravotníckych zariadení a obyvateľstva liečivami (35); uznanie štátu Bangladéš (36); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (37); organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne plynárenstva (38); náklady na vysielanie 2. televízneho programu a farebnej televízie (39); olympijské prípravy (40); prechodné zníženie maloobchodných cien kureniec (41); pomoc ZSSR pri dokončovaní výstavby prvej československej jadrovej elektrárne A-1 (42); ďalšia správa k rozšírenému cestovnému styku s NDR (43); schválenie zahraničných ciest (44); rokovanie o hospodárskej spolupráci medzi ČSSR a ZSSR (45); výsledky rokovania československej vládnej ekonomickej delegácie vo Vietnamskej republike (46); prechod ČSD na prevádzku s automatickými spínačmi (47); Závody ťažkého strojárenstva, Martin – uznesenie Predsedníctva ČSSR o povolenie odvodu zo zisku (49); zásady na získanie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (50); uvedenie prvej československej jadrovej elektrárne A-1 do chodu (51); dopredaj osobných áut (52); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (53); vyslanie československej vládnej delegácie na jarný lipský veľtrh 1972 (54); 3. Medzinárodná výstava reprografie a racionalizačných prostriedkov pre technické a riadiace práce REPRO `72 (55); zabezpečenie záverečných prác na výstavbe československej jadrovej elektrárne A-1 (56); zmena zmocnenca k podpisu kultúrnej dohody medzi ČSSR a Holandskom (57); uznesenie o zmocnení k podpisu dohody o výskume morí a oceánov za účelom využitia ich nerastných zdrojov (58); schválenie zahraničných ciest (59); zjednotenie cestnej dohody s NDR (60); menovanie námestníka ministra hutníctva a strojárenstva (61); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (62); hodnotenie kádrov v štátnej a hospodárskej správe a pracovníkov v spoločenských organizáciách (63); správa o rozvoji rozhodujúcich strojárenských výrobných hospodárskych jednotiek (65); zaistenie výroby automatických spínačov (66); správa o odstránení následkov požiaru centrálnej valcovne v Gottwaldove (67); postup prípravy na overovanie racionalizácie práce a zdokonaľovaní sústav odmeňovania (68); správa o výsledkoch rokovaní o zamestnávaní zahraničných pracovníkov v ČSSR (69); správa o výsledkoch stretnutia predsedov oboch častí Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (70); vývoj čerpania tržných fondov mäsa – správa (72); zmena v osobe zmocnenej k podpisu dohody o neplatnosti ustanovenia o zmluvnej pokute za prekročenie dodacej lehoty v železničnej preprave tovaru medzi ČSSR a ZSSR (73); správa o situácii na stavbe cesty v Líbyi (74); 3. medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru v Brne (75); riešenie priamych vzťahov medzi orgánmi a organizáciami členských štátov RVHP (76); ekonomické opatrenia na podporu chovu oviec (77); cena vstupného na stretnutie 1. a 2. ligy futbalu (78); koordinačná komisia vlády ČSSR pre národné výbory (79); zmena vo funkcii predsedu vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (80); uznesenie predsedníctva vlády ČSSR o rozdelení úľav vo výkone vojenskej služby z hospodárskych dôvodov v r. 1972 (83); príprava výstavby v SONP Kladno (84); výstavba viacúčelovej kongresovej haly v Prahe (85); 4. medzinárodný kongres CHISA '72 v Prahe (85); zmeny v zložení Vládnej populačnej komisie (88); zmena zmocnenca k podpisu Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia bakteriologických zbraní a o ich ničení vo Washingtone (89); schválenie zahraničných ciest (90); zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých rozostavaných stavieb federálneho ministerstva palív a energetiky (91); nevyhnutnosť výstavby čistiarní odpadových vôd (92); centrálna regulácia bytovej výstavby (93); zabezpečenie stavebníctva strojmi (94); zaistenie dodávky lodných zalomených hriadeľov do NDR (95); stranícke a vládne rokovanie delegácií ČSSR–Bulharsko (96); schválenie zahraničných ciest (97); komplexný prieskum pôdy v ČSSR v r. 1961–1970 (98); zrušenie Ústavu verejnej mienky pri Federálnom štatistickom úrade (99); prepožičanie titulu Hrdina socialistickej práce a Radu práce k 1. a 9. máju 1972 (104); povolenie výnimky z uznesenia vlády na ťažbu uhlia pod sídliskom Šalamoun v Ostrave (105); postup prípravy I.B etapy petrochemického komplexu ČSR (106); zaistenie rekonštrukcie a modernizácie SONP Kladno v 5. päťročnici (107); zabezpečenie úloh v tlači a razení nových československých peňazí (109); realizácia vydávania 500 Kčs bankoviek (110); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (111); návrh na udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda v r. 1972 (112); desiate výročie leteckého spojenia Praha – Havana (113); výsledky výskumu a vývoja elektrárenského bloku 500 MW (116); začiatok výstavby jadrovej elektrárne V-1 (117); zrušenie Rady výtvarnej kultúry výroby (118); zabezpečenie odvetvia poľnohospodárstva a výživy chemickými prostriedkami v r. 1972–1975 (119); usporiadanie riadenia poľnohospodárskej výroby v krajoch a okresoch (120); predĺženie spolupráce s OSN pri výstavbe Výpočtového strediska v Bratislave (121); zamestnávanie juhoslovanských robotníkov v ČSSR (122); 30. zasadanie Dunajskej komisie (123); zmeny v zastúpení ČSSR v niektorých orgánoch RVHP (124); splnomocnenie k podpisu dohody o riešení problému „Syntéza nových plastických hmôt a syntetických živíc„ (126); štátne ceny Klementa Gottwalda na r. 1972 (127); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (128); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (130); pripravenosť podnikov na overovanie racionalizácie práce a zdokonaľovanie sústavy odmeňovania (131); uvedenie prvej československej jadrovej elektrárne A-1 do prevádzky; zlepšenie zásobovania palivami a energiou (133); vyúčtovanie 4% prirážky k veľkoobchodným cenám tuhých palív (134); úprava pracovnej v súvislosti so sviatkami v r. 1973–1975 (135); zabezpečenie dodávok materiálov a výrobkov pre výstavbu v 5. päťročnici (136); rozvoj a využitie výpočtovej techniky v ČSSR (137); zjednotenie Dohody o špecializácii a kooperácii výroby syntetických kaučukov (138); rozostavanosť v oblasti zabezpečovacej techniky a využitie kapacít automatizácie železničnej dopravy a elektrifikácie železníc (139); príplatok k nákupnej cene jatočného hovädzieho dobytka (141); menovanie námestníka riaditeľa Československej televízie (142); medzinárodný rok knihy (143); schválenie ciest do zahraničia (144); 3. zasadanie Československo-indického výboru pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (148); správa o plnení výrobných úloh v mäsovom priemysle (149); zmena ukazovateľov stavby Zvýšenie výroby zalomených a turbínových hriadeľov v n.p. VZKG Ostrava (150); 5. zasadanie stáleho výboru pre plnenie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci (151); zriadenie sekretariátu Rady pre spoluprácu v oblasti materiálno-technického zabezpečenia a technických výskumov (152); mimosezónne zľavy a sezónne prirážky k cenám hnedého uhlia a brikiet (153); 25. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (154); zmena v zložení československej delegácie k ustanoveniu dohody o leteckej doprave s Indonéziou (155); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (156); rekreačné zariadenia československých organizácií v Juhoslávii (157); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (158); 4. Medzinárodný chemický veľtrh INCHEBA '72 v Bratislave (160); zabezpečenie motorových lokomotív v r. 1971–1975 (161); prepožičanie Radu práce v oblasti federálnych orgánov (162); správa o dopyte a predaji osobných automobilov obyvateľstvu (163); zvýšenie poštovného za balíky a telegramy do cudziny (164); zriadenie československého veľvyslanectva v Dháke (169); návšteva Indíry Gándhiovej v ČSSR (170); zmena zmocnenca k podpisu dokumentov na obchodnom rokovaní s Cejlónom (171); schválenie zahraničných ciest (172); 6. zasadanie Rady OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) (173); 2. konferencia teratologickej spoločnosti v Prahe (174); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (175); spresnenie prirážok k úradným kurzom národných mien členských štátov RVHP pre vyrovnanie neobchodných platov (177); zaistenie dodávateľov meracej a riadiacej techniky pre tranzitný plynovod (179); zrušenie štátnej výskumnej úlohy „Skúšobné odsírovacie zariadenie 25 MW v elektrárni Tušimice I.“ (180); rokovanie s Poľskom o zmluvnej úprave zamestnávania poľských pracovníkov v ČSSR (181); poskytovanie náborového príspevku pre pracovníkov Slovenských magnezitových závodov Košice a Banských stavieb Prievidza (182); výroba obrábacích strojov v r. 1972–1975 (183); preradenie stavieb „Chemlon Humenné – rozšírenie PAD textilného hodvábu VIII“ a „PCHZ Žilina – intenzifikácia kaprolaktanu“ z rezervy do vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1972 (184); prepožičanie Radu republiky kolektívu pracujúcich n.p. Tatra Kopřivnice (185); správa o dlhodobom vývoji osídlenia v ČSSR (186); zriadenie Výboru pre oslavy 50. výročia založenia ZSSR a 55. výročia VOSR (187); zvýšenie úveru juhoslovanskej organizácii Glóbus (188); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (189); zmluva o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby traktorov a poľnohospodárskych strojov (190); zmluva o výrobe obrábacích strojov (191); zmluva o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby námorných a riečnych lodí (192); zmluva o výrobe kompletných technologických liniek na výrobu kyseliny fosforečnej, dusičnej a sírovej (193); 57. Medzinárodná konferencia práce v Ženeve (194); výsledky rokovania pracovnej skupiny expertov RVHP pre otázky zodpovednosti štátov (195); zmocnenie k podpisu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní medzi socialistickými štátmi (196); nadviazanie diplomatických stykov s Austrálskym zväzom (197); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (199); návšteva ministra zahraničných vecí v Mongolskej republike (200); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (201); zabezpečenie zberu úrody v r. 1972 (205); koncepcia rozvoja výroby nákladných automobilov v n.p. Tatra Kopřivnice (206); celková situácia vo výstavbe Štětí II. n.p. Severočeské papierne (207); úprava rozpočtových nákladov stavby Kombinát Záhorie I. (208); časové a ekonomické zabezpečenie dodávky rafinérie ropy Basra v Iraku (209); výsledky rokovania o zamestnávaní egyptských pracovníkov v ČSSR (210); únos československého civilného lietadla do NSR (211); návšteva ministerskej predsedníčky Indie v ČSSR (212); zvýšenie počtu pracovníkov v ústredných federálnych ministerstvách zahraničných vecí a zahraničného obchodu (213); otvorenie výstavy Ex Plzeň 1972 (214); schválenie zahraničných ciest (215); výstavba elektrární so sovietskymi 100 MW spaľovacími turbínami vo Vojanoch a v Hodoníne (216); previerka rozpočtu elektrárne Vojany II. (217); zaistenie výstavby tranzitného plynovodu materiálom (218); elektráreň Počerady I. (219); vládna delegácia vyslaná na 10. výročie nezávislosti Alžírskej republiky (221); rokovanie zmocnencov vlád ČSSR a ZSSR pre výstavbu pražského metra (222); overovanie racionalizácie práce a zdokonaľovanie sústav odmeňovania (223); prepožičanie Radu práce v hutníctve a strojárenstve ČSSR (224); návrh na riešenie dôsledkov zrušenia dôchodkového poistenia pracujúcich (225); zaistenie úloh investičnej výstavby a rozvojových a nosných programov v chemickom a spotrebnom priemysle (226); zaistenie dodávok veľkých lodných zalomených hriadeľov z ČSSR do NDR (227); spoločný československo-mongolský výbor pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (228); československo-vietnamský výbor pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (229); schválenie zahraničných ciest a pozvania zahraničných hostí do ČSSR (230); schválenie zahraničnej cesty (231); postup výstavby rozhodujúcich stavieb v rezorte palív a energetiky (234); zabezpečenie realizácie programu petrochémie v ČSSR (235); vývoj stavebne montážnych kapacít pre výstavbu líniovej časti tranzitného plynovodu v NDR (236); Deň baníkov a energetikov v r. 1972 (237); vplyv dovezených panelární na rast nákladov v bytovej výstavbe (238); vylúčenie výstavby provizórií v ubytovacích kapacitách pri výstavbe SONP Kladno (239); zjednotenie cien prác a služieb poskytovaných podnikmi miestneho hospodárstva a cien verejného stravovania a ubytovania (240); dohoda o spolupráci v oblasti výroby a využitia olefínu medzi vládami ČSSR a NDR (241); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (242); československá účasť pri budovaní závlah v Juhoslávii (243); vojenská výpomoc na urýchlenie likvidácie škôd v chmeľniciach (245); medzinárodná výstava a bývanie v Santiagu de Chile (246); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (247); výpomoc československej armády pri trojsmennej prevádzke sušiarní obilia (248); odstraňovanie dôsledkov živelnej katastrofy v n.p. Mostáreň Brezno (250); Rad práce prepožičaný kolektívu pracovníkov n.p. Janka – Závody Rudých letnic, Radotín (251); možnosti zvýšenia účinnosti cenovej sústavy v investičnej výstavbe (252); rozvoj vnútroštátnej leteckej dopravy (253); určenie platu predsedom Úradu pre patenty a vynálezy (254); slávnostné zahájenie výroby metalurgicko-strojárenského kombinátu v Tabríze v Iráne (255); 14. medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne 1972 (256); taliansky Národný ústav pre zahraničný obchod v Prahe (257); československá účasť na XX. olympijských hrách 1972 v Mníchove (258); usporiadanie 47. medzinárodnej šesťdennej motocyklovej súťaže v ČSSR (259); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (260); schválenie platov učiteľom, vychovávateľom I. a II. cyklu (261); postup prác na výstavbe tranzitného plynovodu (263); situácia v zabezpečovaní opatrení k rýchlejšiemu prechodu obyvateľstva na spotrebu ušľachtilých foriem energie (264); prepožičanie Červených zástav 5. päťročnice, Červenej zástavy sovietskych baníkov, Štandardy Klementa Gottwalda a Štandardy rudného baníctva najlepším podnikom v odvetviach palív, energetiky a rudného baníctva (265); prepožičanie Radu práce (266); prepožičanie vyznamenania ku Dňu baníkov (267); územný plán rajónu Východoslovenských prekladísk (269); zvýšenie rozpočtových nákladov centrálne posudzovaných stavieb federálneho ministerstva dopravy (270); výsledky 30. zasadania Dunajskej komisie (271); mnohostranná zmluva o právnej ochrane vynálezov (272); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb spojov stanovených záväznými úlohami vlády (273); centrálne valcovne gumy v n.p. Svit Gottwaldov (274); koncepcia rozvoja buničiny v celulózkach na Považí (275); polročná verejná kontrola kolektívnych zmlúv a príprava kolektívnych zmlúv na r. 1973 (276); úprava platov colníkom (277); koncepcia československého výstavníctva (278); racionalizačné opatrenia v orgánoch štátnej správy (279); zaradenie stavieb „Ubytovňa 2. etapa Bratislava“ a „Ubytovňa 2. etapa Senecká cesta Bratislava“ do plánu začínajúcich stavieb (281); uvoľnenie príplatku k nákupným cenám obilovín (282); zmena v zložení československej delegácie pre rokovanie o Dohode medzi vládou ČSSR a Maďarska o vodnom hospodárstve na hraničných vodách (283); majstrovstvo sveta v orientačnom behu v ČSSR (284); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (285); svetlomety pre volžský automobilový závod (287); československá vládna delegácia na 28. Medzinárodný plovdivský veľtrh (289); prognóza rozvoja hlavného energetického zariadenia (290); zahájenie výstavby „Rozšírenie výroby polyuretanov“ v n.p. Gumotex Břeclav (291); výroba energetických zariadení na skladovanie v podniku Škoda Plzeň a s ňou spojené výdavky (292); správa o situácii v dôchodkovom poistení pracujúcich (293); hmotná zodpovednosť štátu za nesplnenie záväzkov z dohôd o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (295); prepožičanie Červenej zástavy sovietskych železničiarov Strednej dráhe so sídlom v Olomouci (296); prepožičanie vyznamenania ku Dňu československých železničiarov (297); správa o súčasnom stave príprav výstavby k 50. výročiu založenia ZSSR (298); posudok riešenia prieplavného spojenia Dunaj–Odra–Labe (299); zmeny v uznesení vlády ČSSR(300); predpoklady nákupu a zásobovania zemiakmi na r. 1972 (301); vládny výbor pre zahraničný cestovný ruch – zmeny v zložení (302); zmena vedúceho delegácie pre obchodno-politické rokovanie s Cyprom (303); schválenie zahraničných ciest (304); 8. Európska regionálna konferencia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (305); rokovanie ČSSR–NDR o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách (personálne zmeny) (306); zmena vo funkcii námestníka ústredného riaditeľa ČTK (307); 12. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (308); schválenie zahraničných ciest (309); rozvoj slovenských strojárenských podnikov (311); pôžičky na nákup osobných automobilov (312); úprava pracovnej doby v r. 1973–1975 (313); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (314); prestavba veľkoobchodných cien v doprave a spojoch (315); prevedenie stavby spojov z rezervy do plánu na r. 1972 (316); účelová prirážka pre stavbu Elektráreň Tušimice II. (317); stavba transformovne Levice prevedená do plánu na r. 1972 (318); zmiešaná československo-rakúska komisia pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty (319); výstavba Ústavu pre výskum, výrobu a využitie rádioizotopov v Prahe-Malešice (320); previerka využívania devízových prostriedkov na dovoz strojov (322); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (324); vojenská výpomoc pri jesennom zbere úrody (325); československá delegácia vyslaná na 2. Medzinárodný bukureštský veľtrh 1972 (326); schválenie zahraničnej cesty (327); vyslanie československej delegácie na slávnostné otvorenie ázijského veľtrhu v Indii (328); schválenie zahraničných ciest (329); zaistenie generálnej dodávky technologického zariadenia kompresných staníc tranzitného plynovodu (331); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných centrálne posudzovaných stavieb (332); využívanie typových článkov o cenách a o otázkach zahraničnej obchodnej spolupráce pri zjednávaní dohôd o špecializácii a kooperácii vo výrobe medzi štátmi RVHP (334); predĺženie vojenskej výpomoci pri prácach na chmeľniciach (335); odbyt hydiny a vajec (336); predpoklad výroby cukru z kampane (337); preradenie stavby „Spalovňa odpadov Bratislava-východ“ z rezervy do štátneho plánu na r. 1972 (338); vývoj cien na r. 1974–1975 (339); Rad práce prepožičaný kolektívu ČSD – Dielne pre opravu vozidiel – závod Louny (340); zabezpečenie zasadaní vedúcich štátnych banských správ členských štátov RVHP (341); zaistenie rozvoja slovenských strojárenských podnikov v 5. päťročnici (342); pozvanie generálneho sekretára Medzinárodnej telekomunikačnej únie do ČSSR (343); delegácia vyslaná na multilaterálne rokovanie k príprave konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci (344); konzulárne zmluvy s Talianskom (345); schválenie ciest do zahraničia (346); zabezpečenie poľnohospodárstva agrochemikáliami (347); úprava štátneho plánu na r. 1972 na trase C pražského metra (348); dohody medzi vládou ZSSR a vládou ČSSR o spolupráci pri výstavbe dvoch atómových elektrární v ČSSR (349); zaistenie vnútorného trhu priemyslovými výrobkami (350); 25. výročie podpísania dohody o vedecko-technickej spolupráci so ZSSR (351); vyhodnotenie povinnej výmeny valút u študentov z kapitalistických štátov študujúcich v ČSSR (352); zvýšenie tržného fondu mäsa a zníženie dovozu masla (353); obmedzenie písomných blahoželaní k Novému roku 1973 (354); smernice k udeľovaniu štátnych vyznamenaní za rozličnú činnosť k 1. a 9. máju (355); počet štátnych vyznamenaní k 25. výročiu Víťazného februára pre orgány vlády ČSSR (356); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (357); schválenie ciest do zahraničia (359); zabezpečovanie zásobovania mäsom na r. 1972 a 1973 (362); overovanie racionalizácie práce a zdokonalenie sústav odmien (363); nábor a stabilizácia pracovníkov v železničnej doprave (364); správa pripravenosti energetických kapacít na krytie potrieb národného hospodárstva elektrickou energiou (365); preradenie stavby „ČAZ Bratislava, karosársko-montážny závod“ z rezervy do plánu na r. 1972 (366); opatrenia k riešeniu úverového preťaženia štátnych organizácií v poľnohospodárstve (367); výroba osobných automobilov v ČSSR (368); návrh na postavenie výrobných hospodárskych jednotiek v sústave plánovaného riadenia národného hospodárstva (370); správa o pobyte československej vládnej delegácie v Iráne (371); udelenie Radu práce vedúcemu odboru ÚPV ČSSR (372); schválenie cesty do zahraničia (373); zmena vedúceho delegácie na rokovania so Senegalskou republikou (376); schválenie zahraničných ciest (377); skrátenie doby výstavby „Liptovskej Mary“ (379); preradenie stavieb „Tretia deliaca linka TŠP“ a „Pocínované plechy na obaly“ VŽ Košice do hospodárskeho plánu Federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva (380); zaistenie dodávok veľkých lodných hriadeľov z ČSSR do NDR (381); správa o nezačatí stavby ponomerická koža kolagenová v n.p. Svit Gottwaldov (382); zásady pre rozvoj kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím do r. 1975 (383); výsledky zo zasadania Zmiešanej československo-rakúskej komisie pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty (384); rokovanie o poskytnutí náhrady Rumunsku a Juhoslávii v súvislosti s výstavbou VDD v úseku Železných vrát (385); zmena zmocnenca k podpisu zmluvy s Franciou o zamedzení dvojakého zdanenia (386); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (387); úsek Js 1200 tranzitného plynovodu daný do užívania (388); hlavné úlohy vlády ČSSR na 1. polrok 1973 (389); plán zahraničných ciest a pozvania zahraničných hostí do ČSSR (390); preradenie stavby „Zvýšenie výroby filmových tlačí na Slovensku“ do štátneho plánu na r. 1972 (391); pôžičky pre mladé manželstvá (392); usporiadanie „Dní vedy a techniky NDR“ v ČSSR (393).
4082CII/36b8I19731479
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Správa o príprave výstavby metra v Prahe (2); spolupráca RVHP pri zabezpečovaní rozvoja liniek na výrobu etylénu (3); účasť československého strojárenstva pri výstavbe jadrovej energetiky (5); schválenie zahraničných ciest (7); zmena zmocnenca k podpisu Dohody o výmene tovaru medzi ČSSR a Vietnamskou republikou (8); pozvanie ministra stavebníctva Poľskej republiky do ČSSR (9); rozpočtové náklady 1. etapy tranzitného plynovodu (11); dôvody zvýšenia rozpočtových nákladov u rozostavaných stavieb federálneho významu v rezorte ministerstva stavebníctva ČSR (12); príprava na zasadanie Konferencie členských štátov, ktorých železnice sú členmi „Organizácie pre spoluprácu železníc“ (15); zákonné úpravy poľnohospodárskeho družstevníctva (17); vecné riešenie užívacích vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (18); zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (19); 61. zasadanie výkonného výboru RVHP (20); zahraničný cestovný ruch v ČSSR (21); menovanie členov československej delegácie v stálych komisiách RVHP (23); menovanie zástupcu ČSSR v porade ministerstva vnútorného obchodu členských štátov RVHP (24); schválenie odpovedí na návrh prípravných konzultácií k rokovaniu o znížení ozbrojených síl v Európe (25); výskyt slintavky v ČSSR (26); riešenie problematiky životného prostredia v Severočeskom kraji (28); opatrenia k odsíreniu spalín v elektrárňach (29); rozvoj magnezitového priemyslu (30); rokovanie s delegáciou Guinejskej republiky (32); zavedenie kontajnerového dopravného systému v ČSSR (33); výsledky 9. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (34); zabezpečenie ročných rozborov hospodárskej činnosti štátnych hospodárskych organizácií (35); zmena zmocnenca k podpisu protokolu zo zasadania zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrového výskumu a k vysloveniu súhlasu s členským príspevkom ČSSR (36); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (37); zmena námestníka ústredného riaditeľa Československej televízie (40); schválenie zahraničných ciest (41); zvýšenie normy pre výmenu hotovostí mien členských štátov RVHP (42); výstavba vedenia zvlášť vysokého napätia zo ZSSR do ČSSR (43); evidencia strojov a zariadení pre výstavbu líniovej časti tranzitného plynovodu (44); rozvoj strojárenskej výroby na Slovensku (45); prípravy na Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní (46); svetový zraz motoristov v r. 1974 vo Vysokých Tatrách (47); správa o pracovnej neschopnosti pre nemoc a úraz v ČSSR (48); Vládny výbor pre zahraničný cestovný ruch – zmena v zložení členov výboru (52); Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda (53); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (54); príprava 28. zasadania RVHP v Prahe (56); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (57); pozvanie vládnej delegácie Kórejskej ľudovej republiky do ČSSR (59); zmena termínu začiatku výroby v oceliarňach II. n.p. VŽ Košice (61); ďalšie čistiarenské kapacity odpadových vôd pre hlavné mesto Prahu (62); výhľadový výrobný program národného podniku Považské strojárne v Považskej Bystrici (63); schválenie harmonogramu riešenia problémov vyplývajúcich z previerky energetických kapacít (65); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb federálneho ministerstva palív a energetiky (66); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu nemocnice s poliklinikou v Moste (67); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu Cementáreň Turňa nad Bodvou (68); bilancia rafinovaného cukru podľa výsledkov cukrovarníckej kampane (69); výsledky trojstranného rokovania zainteresovaných podnikov o výstavbe ropovodu ADRIA (70); 4. Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru v Brne (71); predseda rady ministrov Maďarskej republiky v ČSSR (72); výskyt slintačky a krívačky v SSR (73); zloženie československej delegácie v pracovnej skupine výkonného výboru RVHP (74); prepožičanie Radu práce za hospodársku činnosť k 1. a 9. máju (75); vymenovanie námestníka ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie (76); vymenovanie vedúceho odborov Úradu predsedníctva vlády a riaditeľa Ústavu štátnej správy (77); schválenie zahraničných ciest (78); správa o problémoch strojárenskej metalurgie (79); zaistenie výroby a dodávky nákladných vagónov typu dumcarp pre ZSSR (80); výstavba tranzitného plynovodu a zaistenie úloh na r. 1973 (81); dobrovoľné brigády mládežníkov vysielaných na Kubu (82); dohoda o poskytnutí úveru Kubánskej republike (83); jubilejný 10. medzinárodný televízny festival v Prahe (85); správa o tlmení slintačky na Slovensku (87); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (88); zmena v zložení delegácie pri rokovaní so Švajčiarskou konfederáciou o zozname označení pôvodu (89); ukončenie výstavby úseku tranzitného plynovodu k preprave zemného plynu do NDR (90); výstavba 5. koksárenskej batérie na koksovni J. Švermu v Ostrave (91); zmena termínu pre dokončenie stavieb tepelných elektrární Počerady I. a Vojany II., teplárne Malešice II. a vodnej elektrárne Ružín (92); zmena rozpočtu a termínu pre uvedenie do chodu elektrárne Nováky IV. (93); výsledky štátnej expertízy na stavbe 2. a 3. televízneho strediska Bratislava-Mlynská dolina (94); cieľové prémie priznané pre stavbu Štětí II. v n.p. Severočeské papierne, Štětí (95); správa o nekvalitných telefónnych ústredniach a ich súčiastkach (96); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (100); návrh na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda v r. 1973 (101); personálne zmeny v stálych komisiách a iných stálych orgánoch RVHP (103); súhlas k prevzatiu záštity nad sympóziom „Problémy zriaďovania a činnosti medzinárodných ekonomických a hospodárskych organizácií“ (106); schválenie zahraničných ciest (107); správa o koncepcii sústavy poľnohospodárskych strojov (108); súpis hospodárskych zvierat k 1.I.1973 (110); 1. Medzivládna československo-mongolská komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (111); Albánska požiadavka na ocenenie kobaltu obsiahnutého v dodávanej železoniklovej rude (112); zabezpečenie modernizácie výroby v AZNP Mladá Boleslav (113); koncepcia automatizovaného spracovania sociálne ekonomických informácií (114); opatrenia na dokončenie kabínkovej stavby lanovky Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso (115); rozpracovanie záverov pléna ÚV KSČ k ideologickým otázkam v štátnej sfére (117); zvýšenie devízových prostriedkov pre pasívny cestovný ruch s kapitalistickými štátmi (118); 9. porada predstaviteľov vládnych orgánov cestovného ruchu socialistických krajín v ČSSR (119); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (120); úprava zásad pre poskytovanie vojenských výpomocí (126); 7. zasadanie Rady pre priemyslový rozvoj (UNID) (122); problematika alkoholizmu a iných toxikománií (121); zapojenie zvyšku jednotlivo hospodáriacich roľníkov do socialistických foriem hospodárenia (127); komplexné využitie areálu „Vinohrady“ (129); rozvoj výrobno-technickej základne stavebníctva v 5. päťročnici (130); správa o zaistení uznesení 14. zjazdu KSČ v oblasti modernizácie a rekonštrukcie spotrebného priemyslu (131); riešenie zvýšenej úhrady za užívanie družstevných bytov (133); prepožičanie Radu práce organizáciám zahraničného obchodu (134); zmena zmocnenca k podpisu Konzulárnej zmluvy medzi ČSSR a Maďarskom (135); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (136); realizácia úveru od Medzinárodnej investičnej banky v Moskve na výstavbu Tatry Kopřivnice (137); finančne ekonomický rozbor výhodnosti československého leteckého priemyslu a jeho ďalší vývoj (140); ťažba a úprava fluoritu v ČSSR (141); 5. Medzinárodný chemický veľtrh Incheba '73 (142); 1. zasadanie Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (143); hospodárske styky s Kubánskou republikou (144); správa o návšteve československej straníckej a vládnej delegácie v Kubánskej republike (145); 58. Medzinárodná konferencia práce v Ženeve (146); vojenská výpomoc v poľnohospodárstve (147); inovácia strojárenského spotrebného tovaru (148); realizácia zakúpených licencií (149); zabezpečenie výroby obuvi v SSR (150); politické a organizačné zhodnotenie výstavy k 50. výročiu založenia ZSSR (151); rozvoj fosforečných hnojív a kyseliny fosforečnej v ČSSR (152); zlepšenie dislokačnej situácie v hlavnom meste Prahe (153); kurzy cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov 1. a 2. okruhu (154); prepožičanie Radu víťazného februára a Radu práce v oblasti federálnych orgánov (155); návšteva ministra zahraničných vecí v Poľskej republike (156); návšteva ministra zahraničných vecí Irackej republiky v ČSSR (157); schválenie ciest do zahraničia (158); slintačka a krívačka na území ČSSR (159); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (160); správa o opatreniach k prehĺbeniu systemizácie v orgánoch štátnej správy (161); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (162); otvorenie výstavy Ex Plzeň '73 (164); schválenie zahraničnej cesty (165); hlavné problémy postavenia výroby špeciálnej techniky v československom priemysle (168); činnosť Vládnej populačnej komisie v r. 1972 (169); výsledky previerky plnenia opatrení prijatých ku zníženiu materiálových a iných nákladov (170); výstavba objektov pre zastupiteľský úrad ČSSR v Tokiu (171); schválenie smerníc pre československú delegáciu na Konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách (172); schválenie zahraničných ciest na 3. štvrťrok 1973 (173); úprava povinnej výmeny valút u sociálnej a mládežníckej turistiky (174); realizácia uznesení XIV. zjazdu KSČ pri starostlivosti o zdravie ľudu (175); dočasné uzatvorenie pohraničného priechodu v Mikulove (176); návšteva generálneho tajomníka OSN v ČSSR (177); schválenie zahraničných ciest (178); odborná príprava občanov Vietnamskej republiky v ČSSR (181); zmena vo financovaní vládnych úverov (182); výsledky rokovaní s Rumunskom a Juhosláviou o poskytnutí náhrady v súvislosti s výstavbou vodného diela na Dunaji v úseku Železných vrát (183); krytie zvýšených nákladov, ktoré vznikli pri výstavbe sídliska pre rafinériu ropy Basra v Iraku (185); 15. Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne (186); vyslanie vládnej delegácie do Iraku (187); zásobovanie maslom (188); koncepčné riešenie surovinovej základne krmovinárskeho priemyslu (189); havária zariadenia na extrakciu olejnatých semien v Ústí nad Labem (190); návrh na spoločnú výstavbu závodu na výrobu syntetických bielkovín z ropy v ZSSR (191); zvýšenie nákladov na výstavbu mäsových priemyselných závodov Praha-juh a Mladá Boleslav (192); zapojovanie jednotlivo hospodáriacich roľníkov do socialistických foriem hospodárenia (193); nákup obilia nad plán zo žatvy 1973 (194); zvýšenie nákladov na stavby, ktoré majú byť hotové v r. 1973, v rezorte hutníctva a strojárenstva (195); dôchodkové zabezpečenie účastníkov odboja (197); zabezpečenie prepravných kapacít v okrese Veľký Krtíš (198); Deň československého letectva a 50. výročie založenia podniku Československé aerolínie (199); zvýšenie objemu prác a dodávok na stavbách do 1,5 mil. Kčs rozpočtových nákladov (200); 2. ročník Medzinárodného festivalu televíznych programov pre deti a mládež Cena Dunaja Bratislava (201); československá účasť na 8. konferencii ministrov vysokých škôl socialistických krajín (202); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly ČSSR (203); úprava pracovného času v SSR (204); zmena v zložení Vládnych výborov pre zahraničný cestovný ruch (206); personálna zmena v československej delegácii a rokovanie o spolupráci so Sudánom (207); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (208); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie zahraničných ciest (209); československá účasť na oslavách 10. výročia konžskej revolúcie (210); personálna zmena v československej delegácii v pracovnej skupine výkonného výboru RVHP (211); schválenie zahraničnej cesty (212); výsledky rokovania československej a sovietskej delegácie o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky (213); zabezpečenie výstavby petrochemických komplexov ČSR a SSR (214); výstavby etylenovodu Zálužie – Neratovice (215); všeobecné dohody o clách a obchode v Tokiu (217); zvýšenie rozpočtových nákladov na výstavbu skladu obuvi Exico v Partizánskom (219); zvýšenie rozpočtových nákladov u rozostavaných stavieb federálneho ministerstva dopravy (220); výstavba Fakultnej nemocnice v Prahe 5 – Motole (221); rozmiestňovací plán kvalifikovaných pracovníkov na r. 1974 (222); 7. zasadanie Rady OSN pre priemyslový rozvoj (UNIDO) (223); menovanie československého zástupcu do komisie pre spoluprácu RVHP s Fínskou republikou (224); 6. medzinárodný speleologický kongres v Olomouci (225); poskytnutie materiálnej pomoci chilskej filmovej výrobe (226); plnenie uznesení predsedníctva vlády ČSSR ku kádrovej práci v štátnej a hospodárskej správe (227); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (228); poskytovanie náborového príspevku pracovníkom podniku Vojenské stavby (230); postupné prepojenie spotrebiteľov svietiplynu na odber zemného plynu (232); prepojenie odberateľov svietiplynu v Prahe na odber zemného plynu (233); štátna cenová disciplína (234); výstavba Thermalu v Karlových Varoch zaradená do zoznamu záväzných úloh (235); zjednotenie cien neperiodických publikácií (236); výroba hydiny a vajec (238); schválenie základných zásad hospodárenia s obilným fondom (239); zákonné opatrenie o udeľovaní vedeckých hodností Ústavmi marxizmu-leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS (241); predstihové začiatky stavieb n.p. Tatra Kopřivnice (243); zmena ukazovateľov na stavbe Prekližkárňa Pezinok (244); zmena rozpočtu a termínu realizácie stavby Drevokombinát Šariš n.p. Píloimpregna Košice (245); výroba a predaj potravín pre diabetikov (246); návštevy medzi ČSSR a Kubánskou republikou (247); kúpenie jazykového laboratória pre Vysokú diplomatickú školu v Moskve (248); príprava Zmiešanej československo-rakúskej komisie pre ťažbu spoločných ložísk ropy a plynu v hraničnom území (249); 65. zasadanie výkonného výboru RVHP (250); hospodárske styky medzi ČSSR a Chile (251); niektoré problémy realizácie uznesenia vlády ČSSR o dôchodkovom poistení pracujúcich (252); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (253); prerušenie diplomatických stykov medzi ČSSR a Chile (254); dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o spolupráci pri tranzitných prepravách tovaru (257); schválenie plánu zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvanie zahraničných hosti do ČSSR na 4. štvrťrok 1973 (258); zaistenie spotrebnej kapacity prekladateľskej činnosti vo sfére technických služieb medzi členskými štátmi RVHP (260); ukončenie výstavby prvej etapy tranzitného plynovodu (261); zníženie dodávky hnedého uhlia pre trhové fondy SSR (262); úlohy československého komitétu pre vedecké riadenie a úpravy jeho vzťahu k štátnym a hospodárskym orgánom (263); usporiadanie Bulharskej národnej výstavy v Prahe (266); návšteva straníckej a vládnej delegácie Vietnamskej republiky v ČSSR (268); výstavba vedenia o napätí 750 KV spoločnými prostriedkami zainteresovaných členských krajín RVHP (269); vývoz nafty na r. 1973 (270); postup pri predkladaní správ orgánom Federálneho zhromaždenia (271); koncepcia zberu a skladovania obilnín v rámci poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu do r. 1990 (272); schválenie zahraničnej cesty (273); zmena zmocnenca k podpisu dohody so ZSSR o špecializácii výroby niektorých druhov strojov pre potravinársky priemysel (274); prehlásenie vlády k situácii na Strednom východe (275); zaistenie výstavby odbavovacej haly v Prahe – Hlavné nádražie (277); mimoriadny dovoz oblastných rádiolokátorov a rádionavigačných zariadení (278); zriadenie medzinárodného hospodárskeho združenia výrobcov technologického zariadenia pre pletiarenský priemysel (279); rozvoj vedecko-výskumnej základne strojárenstva na Slovensku (280); výsledky rokovania zmocnencov ZSSR a ČSSR o výstavbe druhej vetve tranzitného plynovodu (281); zvýšenie výrobnej kapacity prečerpávacej elektrárne Čierny Váh (282); zákon o poľnohospodárskej dani (283); využitie orenburského náleziska zemného plynu (285); výsledky porady zástupcov RVHP a SFRJ o zriadení medzinárodného združenia Interatomenerga (286); 9. medzinárodné sympózium krajín RVHP k otázkam materiálne technického zásobovania v ČSSR (287); zmena v zastúpení ČSSR v Rade spoločného parku nákladných vozov (288); schválenie zahraničných ciest (289); obmedzenie písomných blahoželaní k Novému roku 1974 (290); príprava na 6. päťročnicu (292); dostavby plynární Praha-východ (293); koncepcia zberu a využitia kostí (294); 19. medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (295); rámcová dohoda medzi vládami ČSSR a ZSSR (297); ďalší postup pri tlačení nových československých peniazov (298); personálne zmeny v československých delegáciách, v komisiách RVHP (300); schválenie zahraničných ciest (301); uvoľnenie limitu na nákup PVC a karbidu vápnika (303); schválenie ciest do zahraničia (304); personálna zmena zmocnenca k podpisu doplnkovej dohody na dodávky materiálu do Indie (305); informácia o schválení harmonogramu riešenia problémov vyplývajúcich z previerky energetických kapacít (307); výsledky previerky činnosti vybraných rezortných projektových organizácií (309); výstavby výrobne „slinku“ v Ostrave-Kunčičkách (310); stavebné oceľové konštrukcie v r. 1974 zabezpečené na záväzné stavby (211); zabezpečenie stavieb poľnohospodárskeho strojárenstva v ročných štátnych plánoch na r. 1973–1975 (312); zvýšenie rozpočtu na rozostavané centrálne posudzované stavby v rezorte hutníctva a strojárenstva (313); zvýšenie nákladov na stavbu „Rozšírenie závodu – Gumárne 1. mája Púchov – B etapa“ (315); zmena termínov stavieb v n.p. Chemické závody Wilhelma Piecka, Nováky (316); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (317); Úprava konzulárnej problematiky medzi ČSSR a Veľkou Britániou (319); zvolanie mimoriadneho zasadania Dunajskej komisie (323); nedostatky v hospodárení s výrobkami pri overovaní ich spoľahlivosti a pri ich predaji (324); „Modernizácia širokopásovej teplej trate VSŽ Košice“ – začatie výstavby v predstihu (325); schválenie ciest do zahraničia (326); odmeňovanie v JRD (329); československá účasť na oslavách v Zanzibare (330).
4083CII/36b8I19741480
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Zmeny vo funkciách predsedov československých častí výborov a komisií pre dvojstrannú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (1); odvolanie vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre strojárenstvo (2); doplnenie Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda (3); rokovanie o spolupráci s Juhosláviou v oblasti neželezných kovov (6); varianty novej konštrukčnej sústavy bytových objektov (8); finančné otázky bytovej výstavby (9); správa o postupe racionalizácie práce a mzdových sústav (10); zabezpečenie výroby a dodávok náhradných dielov na nákladné autá a autobusy pre tuzemsko v r. 1973 (11); zaistenie výstavby odbavovacej haly v Prahe – hlavné nádražie (12); výsledky jesenného zasadania Zmiešanej československo-rakúskej komisie pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty (13); schválenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov na r. 1974 federálnych a republikových orgánov štátnej správy (14); zdokonalenie činnosti a štruktúry RVHP (15); hlavné úlohy vlády ČSSR na 1. polrok 1974 (16); rozdelenie úloh medzi členov predsedníctva vlády (17); žiadosť Kuby o prijatie za člena Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce v Moskve (18); schválenie ciest do zahraničia (19); československá účasť na spoločnej výstavbe závodu na výrobu kŕmnych bielkovín v Mozyre (23); koncepcia potreby ťaženého a drveného kameniva (24); základné dokumenty o výstavbe vodných diel na Dunaji Gabčíkovo–Nagymaros (25); dojednanie Protokolu medzi vládou ČSSR a ZSSR o poskytnutí pozemku a výstavba československého obchodného zastupiteľstva (26); schválenie plánu zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvanie zahraničných politikov do ČSSR na 1. štvrťrok (27); zabezpečenie havarijných akcií chemického a spotrebného priemyslu (28); financovanie investičnej výstavby ministerstva priemyslu v r. 1973 (29); schválenie osôb a zásad pre poskytovanie zdravotníckych služieb v Štátnom sanatóriu v Prahe (30); zabezpečenie dusíkatých hnojív pre poľnohospodárstvo (31); rozvoj hlavného mesta Prahy (32); formovanie ekonomickej štruktúry hlavného mesta Prahy (33); výstavba dopravných investícií v Prahe v období 1976–1985 (34); dar ČSSR Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (35); zvýšenie nákladov na výstavbu „Nového hutného závodu, VSŽ Košice“ (36); rozvoj filmovej tvorby a využívanie odborných filmov (37); stanovenie príplatku k nákupným cenám hovädzieho dobytku (38); maloobchodná znížená cena kureniec (39); zaradenie stavieb poľnohospodárskeho strojárenstva do štátneho plánu na r. 1974 (40); medzinárodné sympózium v ČSSR k problematike poľnohospodárskych odpadov (41); československý podiel na financovaní výstavby veľkopredajní potravín v Ulánbátare (42); správa o ďalších rokovaniach o zvýšenie normy pre výmenu hotovostí mien členských štátov RVHP (43); zasadanie Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne pri Moskve (44); nová konštrukčná sústava bytových objektov (46); predseda vlády Líbye na návšteve v ČSSR (48); menovanie vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre strojárenstvo a zmena vedúceho v stálej komisii RVHP pre devízové a finančné otázky (51); personálne zmeny v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (52); zabezpečenie úloh štátneho plánu na r. 1974 (53); 66. zasadanie výkonného výboru RVHP (54); rozšírenie kapacít pre výrobu syntetických farbív (55); stanovisko československej vlády k návrhom k „Ustanoveniu o norme RVHP“ a „Konvencii o využití noriem RVHP“ (56); správa o návrhoch na zmeny v štatúte RVHP (57); zvýšená potreba finančných a devízových prostriedkov na dokončenie rafinérie ropy Basra (Irak) (58); zabezpečenie záväzných úloh v investičnej výstavbe montážnymi kapacitami (59); výstavba cementární (60); výstavba 1. úseku trasy A metra (61); plnenie rozvojových programov v chemickom a spotrebnom priemysle (62); zvýšenie finančných nákladov a zmena termínov „Granulované viaczložkové hnojivá“ v n.p. Chemické závody J. Dimitrova, Bratislava (63); dohoda o cestovnom ruchu medzi ČSSR a NDR (65); komisia vlády ČSSR na zabezpečenie národného hospodárstva palivom a energiou (66); úprava hraníc hlavného mesta Prahy (67); menovanie podpredsedu Správy federálnych hmotných rezerv (68); schválenie ciest do zahraničia (69); štátny plán na r. 1974 (70); vyslanie oficiálnej delegácie na „Dni československého hospodárstva“ v Paríži (71); minister zahraničných vecí Bulharska v ČSSR (72); zmena vo funkcii námestníka predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (73); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (74); zvýšenie devízových prostriedkov na individuálnu turistiku do Juhoslávie (75); 5. Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru v Brne 1974 (76); zmena v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (77); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (78); predaj budovy užívanej tureckým veľvyslanectvom v Prahe Tureckej republike (80); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvanie zahraničných politikov do ČSSR (81); stranícka a vládna delegácia ČSSR na návšteve v Poľskej republike (83); dohoda o zriadení Medzinárodného hospodárskeho združenia pre poskytovanie pomoci pri budovaní jadrových elektrární (84); zvýšenie limitu devízových prostriedkov na liečebnú zdravotnú starostlivosť československých detí (85); medzinárodné sympózium o automatizovaných systémoch riadenia podnikov v Prahe (86); ponuka na výstavbu rekreačných zariadení v ZSSR československými stavebnými organizáciami pre rekreáciu československých občanov (87); žiadosť ministerstva hutníctva a strojárenstva o vojenskú výpomoc výrobným hospodárskym jednotkám Škoda Plzeň a ČKD Praha (88); zvýšenie nákladov na výstavbu „Zápustková kovárna“ n.p. Zbrojovka, Vsetín, závod Jihlava (89); zvýšenie rozpočtu na stavbu „Výstavba závodu Nižná Slaná“ (90); dodávka rúr do ZSSR (91); dodatočné zaradenie obnovy výrobne ABS terpolymerov v n.p. Kaučuk, Kralupy nad Vltavou do štátneho plánu ČSSR na r. 1974 (92); zvýšenie rozpočtu na stavbu Kamenina Tomášovce (93); rozdelenie účelovej rezervy mzdových prostriedkov k zabezpečeniu racionalizácie práce a mzdových sústav v r. 1974 (94); zabezpečenie osláv 30. výročia vzniku národne oslobodeneckého boja nášho ľudu (95); zmena v osobe vedúceho delegácie pre rokovanie s Marokom (96); pozvanie dr. M. Koivistu do ČSSR (97); rámcové dohody o spolupráci v rozvoji výroby železorudných surovín na území ZSSR (99); zmena v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (100); personálna zmena vedúceho delegácie pre medzivládnu dohodu o spolupráci s Cyperskou republikou (101); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (102); výroba súčiastok a kompletov stavebných inštalácií a klimatizácií (104); úprava rozpočtových nákladov na novozačatých stavbách v rezorte hutníctva a ťažkého strojárenstva (105); schválenie hmotnej bilancie rafinovaného cukru (106); použitie clearingových devízových prostriedkov pre turistické cesty československých občanov do rozvojových krajín prostredníctvom cestovných organizácií (107); 11. Medzinárodný televízny festival v Prahe (109); úprava maloobchodných cien pohonných hmôt (112); úprava platu pracovníkom národných výborov (113); 67. zasadanie výkonného výboru RVHP (114); dohoda o zriadení medzinárodného združenia v oblasti chemických vlákien Interchimvolokno (115); rozvoj turistiky s Kubou (116); schválenie zahraničnej cesty (117); personálna zmena k podpisu Dohody o zriadení medzinárodného združenia chemických vlákien Interchimvolokno (118); reklamácia na neuspokojivú kvalitu vyvezených telefónnych ústrední (121); odsun sovietskych splátok úveru podľa dohody o spolupráci pri ťažbe ropy v ZSSR (122); 6. medzinárodný chemický veľtrh Incheba '74 v Bratislave (123); zásady koncepcie stykov ČSSR–NSR (125); 27. svetové zdravotnícke zhromaždenie v Ženeve (128); dohoda o vedecko-technickej spolupráci v oblasti vypracovania metodiky pre automatizované spracovanie a ukladanie údajov naftovej geofyziky (129); ťažba a úprava fluoritu (130); modernizácia Spojených oceliarní n.p. Kladno (131); výhľady na zásobovanie mäsom a živočíšnymi výrobkami na r. 1974 (132); spresnenie výstavby mliekarne v Prahe-Kyjích a mäsového priemyslového závodu v Příbrami (133); zvýšenie nákladov na stavbu „Dostavba a rekonštrukcia závodu Pravenec, Tatra nábytok, Pravenec (134); zvýšenie nákladov na stavby: Nová rafinéria, Chemické závody ČSSP n.p. v Záluží v Krušných horách, a výstavba závodu n.p. Vertex (135); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavby ICP Štúrovo v n.p. Juhoslovenské celulózky a papierne Štúrovo (136); správa o zabezpečení výstavby petrochemických komplexov ČSR a SSR (137); 8. zasadanie Rady pre priemyslový rozvoj (UNIDO) vo Viedni (138); zmluvná úprava spolupráce a vzájomnej pomoci na československo–maďarských štátnych hraniciach (139); návšteva ministra zahraničných vecí Bangladéžskej republiky v ČSSR (140); pozvanie zahraničných politikov do ČSSR a schválenie ciest do zahraničia (141); schválenie ciest do zahraničia (144); dohoda o spolupráci medzi RVHP a Irackou republikou (147); výstava k 25. výročiu RVHP (148); 26. zasadanie stálej komisie RVHP pre devízové a finančné otázky (149); zriadenie Komisie vlády ČSSR pre životné prostredie (150); výpomoc československej armády pri zaistení zásobovania potravinárskeho obchodu v Prahe (151); schválenie cesty do zahraničia (152); zmena v osobe zmocnenca k podpisu dohody so ZSSR o opatreniach k zlepšeniu obchodne technických služieb vo vzájomnom obchodnom styku (153); vojenská výpomoc v poľnohospodárstve na r. 1974 (154); schválenie ciest do zahraničia (156); turistika medzi ČSSR a Poľskom (157); zmena zmocnenca k podpisu dohody so ZSSR o spoločnom vývoji technologického procesu (159); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (160); rekonštrukcia kotlov v elektrárni Vojany I. (161); uznesenie o zásadách pre hospodárne používanie oceľových konštrukcií (162); rozvoj výroby unifikovaných systémov halových a nízkopodlažných objektov pre priemysel, poľnohospodárstvo, dopravu a občiansku vybavenosť do r. 1980 (163); zmena nákladov a termínov na rozostavanej stavbe „Duslo IV. etapa“ n.p. Duslo Šaľa (164); overenie chovu chovného dobytka plemena Hereford z Kanady v ČSSR (165); zvýšenie účinnosti a zefektívnenie vedecko-výskumnej práce v odvetví poľnohospodárstva a výživy (167); riešenie prebytku masla a využitie mliečneho tuku v r. 1974–1975 (168); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR na 3. štvrťrok 1974 (169); oslavy 30. výročia národne oslobodzovacieho boja nášho ľudu a oslobodenie ČSSR Sovietskou armádou (170); menovanie vedúcich československých delegácií a ich zástupcov v stálych komisiách RVHP (171); zahraničný cestovný ruch v r. 1973 a výhľady na r. 1974 (172); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (174); 19. Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (176); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (177); správa o plnení úloh stanovených uznesením vlády ČSSR o zásadách jednotnej technologickej politiky v rozvoji stavebníctva a jeho materiálovej základni (179); schválenie početného stavu pracovníkov federálnych ministerstiev hutníctva a ťažkého strojárenstva (180); odsunutie uvedenia technologického komplexu TC-3 do prevádzky (181); zmena termínu pre uvedenie elektrárne Tušimice II. do prevádzky (182); zaradenie stavby Slovenské magnezitové závody n.p. Košice do plánu na r. 1974 (183); havarijný stav v zásobovaní mesta Olomouc pitnou vodou (184); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb federálneho ministerstva palív a energetiky (186); výstavby elektrární na chomutovské uhlie (187); výstavby areálu Vinohrady (188); 16. Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne (189); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe závodu na výrobu amofosu v kombináte Fosforit (190); zvýšenie rozpočtových nákladov na tavbu Ústavu teórie, informácie a automatizácie ČSAV v Prahe (191); pomoc ČSSR pri vybudovaní pozemnej stanice Interkozmos na Kube (192); riešenie problémov výroby a predaja potravín pre diabetikov (193); modernizácia a rekonštrukcia spotrebného priemyslu (194); zmena v zložení československej časti výborov a komisií pre dvojstrannú hospodársku vedecko-technickú spoluprácu (195); zrušenie Univerzity 17. novembra v Prahe (196); materiálno-technická základňa krmovinárskeho priemyslu – predloženie koncepcie (198); schválenie zahraničných ciest (199); preradenie stavby „Rozvoj výroby 1. časť – modernizácia AZNP Mladá Boleslav“ do štátneho plánu investičnej výstavby 1974 (201); návšteva predsedu vlády v NDR (202); vyslanie československej vládnej delegácie na oslavy štátneho sviatku Irackej republiky (203); zmena v zložení československej delegácie v pracovnej skupine výkonného výboru RVHP (204); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (205); výstavba elektrárne Počerady II., Chvaletice a Dětmarovice (208); výstavby vodného diela Dalešice (209); výstavba rozhlasových vysielačov Liblice, Topolná a Košice (211); úprava štátneho rozpočtu na r. 1974 v kapitolách federálnych ministerstiev hutníctva a ťažkého strojárenstva a všeobecného strojárenstva (212); zaradenie stavieb všeobecného strojárenstva do štátneho plánu na r. 1974 (213); „Vlnárenský kombinát“, Slovena, n.p. Žilina, závod Čadca (214); zmena termínu dokončenia II. a III. stavby Televízneho strediska Bratislava, Mlynská dolina (215); výstavba Cementárne Prachatice a Ubytovňa Kupa I. v r. 1974 (216); výsledky rokovania o dlhodobej spolupráci s SFRJ v oblasti neželezných kovov (217); spolupráca medzi ČSSR a NSR (218); schválenie ciest do zahraničia (219); likvidácia havárie v n.p. Chemické závody Československo-sovietskeho priateľstva v Záluží v Krušných horách (220); výpomoc československej armády pri žatve v r. 1974 (221); schválenie zahraničných ciest (222); 14. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (223); slávnostný začiatok vysielania 2. televízneho programu televíznej veže Bratislava-Kamzík (224); výstava „Trenčín mesto módy 1974“ (225); vojenská výpomoc pri nakrúcaní filmu „Komunisti“ (226); menovanie zástupcu ČSSR vo výbore RVHP pre spoluprácu v materiálne technickom zásobovaní (227); zmena zmocnenca k podpisu obchodnej dohody so Senegalom (228); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (229); realizácia stavby „Petrochemický komplex SSR – vysokotlakový polyetylén III. n.p. Slovnaft Bratislava (231); návšteva ministra zahraničných vecí Maďarska v ČSSR (233); menovanie podpredsedu pre vynálezy a objavy (234); previerka rozvoja výroby nákladných automobilov v n.p. Tatra Kopřivnice (235); uvedenie prvej československej jadrovej elektrárne A-1 na plné projektové parametre (236); dotácia zo štátneho rozpočtu na stavbu „Rekonštrukcia závodu II. Banská Štiavnica“ (237); stavba Výskumný ústav zváračský Bratislava, zapísaný do vykonávacieho plánu na r. 1974 (238); zvýšenie rozpočtových nákladov a predĺženie lehoty výstavby niektorých stavieb federálneho ministerstva dopravy (239); zabezpečenie dodávok rúr do ZSSR (240); zmena dohody o poskytnutí hospodárskej a technickej pomoci Mongolskej ľudovej republike v r. 1971–1975 (241); 20. kongres Medzinárodnej federácie pletiarenských odborníkov v ČSSR (243); 8. zasadanie Rady pre priemyselný rozvoj (UNIDO) (244); prevod experimentálneho bytového objektu do vlastníctva ZSSR (245); odmeňovanie vo vybraných JRD (246); prepožičanie radov a vyznamenaní pri príležitosti dožiniek 1974 v Nitre a Prahe (247); schválenie plánu kvalifikovaných pracovníkov na r. 1975 (248); správa o zásadách obsahovej a organizačnej prestavby prípravy mládeže pre robotnícke povolania (249); zvýšenie nominálnej hodnoty pamätných mincí vydávaných v r. 1974–1975 (250); zmena zmocnenca k podpisu novej obchodnej dohody so Sudánom (251); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (252); 24. zasadanie európskeho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie v Bukurešti (235); zvýšenie rozpočtových nákladov a úprava ďalších ukazovateľov I.A a I.B etapy petrochemického komplexu ČSR (254); zmena rozpočtových nákladov a realizácia stavby Petrochemický komplex SSR – I.A etapa v n.p. Slovnaft Bratislava (255); priebeh výstavby petrochemického komplexu ČSR (256); opatrenia k zaisteniu postupu realizácie výstavby 2. etapy petrochemického komplexu ČSR (257); dohoda medzi ČSSR a NDR o spolupráci vo výrobe a využití olefínov (258); koncepcia rozvoja výroby textilných strojov v 5. a 6. päťročnici (260); správa o stave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na r. 1975 (261); zrušenie zimného príplatku k cene slepačích vajec (262); zaradenie stavby „Prípojka z tranzitného plynovodu pre tlakovú plynáreň Úžín“ do štátneho plánu na r. 1974 (263); preradenie činnosti Československého komitétu pre vedecké riadenie do Československej vedecko-technickej spoločnosti (265); schválenie postupu československej delegácie na jesennom zasadaní Zmiešanej československo-rakúskej komisie pre ťažbu spoločných ložísk zemného plynu a nafty (266); prídavok pracovníkom vysielaným do medzinárodných organizácií členských štátov RVHP (267); schválenie plánu zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR na 4. štvrťrok 1974 (268); zľava na cestovné pre hromadnú návštevu výstavy „30 rokov socialistického Poľska“ (269); 21. Zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) (270); Valné zhromaždenie Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (271); 6. Európske oblastné združenie Svetovej meteorologickej organizácie (272); zmeny v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (273); obmedzenie písomných blahoželaní k Novému roku 1975 (274); schválenie zahraničných ciest a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (275); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (277); zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (280); vznik Československej akadémie poľnohospodárskych vied (282); „30 rokov socialistického Poľska“ výstava v Prahe (283); premostenie nádražia Praha-stred (285); úprava termínov ukončenia stavieb v odvetví hutníctva a ťažkého strojárenstva (286); modernizácia a obnova naftového priemyslu (287); „Obalový kongres 1975“ Európskej obalovej federácie v Prahe (288); zabezpečenie dodávok nábytku pre obyvateľov na r. 1974–1975 (289); situácia v zásobovaní liečivami a zdravotníckym materiálom (290); spresnenie prirážok k úradným kurzom národných mien členských štátov RVHP na vyrovnanie neobchodných platov (291); 9. Európska regionálna konferencia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Lausanne (292); kultúrna dohoda s Peruánskou republikou (293); pomoc Bangladežskej ľudovej republike pri odstránení následkov záplav (294); schválenie ciest do zahraničia (295); pomoc československej ľudovej armády pri jesenných poľnohospodárskych prácach na Slovensku (300); pozvanie zväzového tajomníka zahraničných vecí Juhoslávie M. Minica na oficiálnu návštevu do ČSSR (301); pozvanie ministra zahraničných vecí Singapúrskej republiky na oficiálnu návštevu do ČSSR (302); schválenie cesty do zahraničia (303); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o vzájomnej ochrane autorských práv (304); československá vládna delegácia vyslaná do Alžírskej republiky na oslavy 20. výročia začiatku ozbrojeného boja alžírskeho ľudu (305); situácia v zbere cukrovej repy v ČSR (306); úprava nákupných cien prasiat na mäso (307); schválenie ciest do zahraničia (310); výsledky spolupráce ZSSR a Poľska pri riešení spalín z elektrární (311); stanovenie veľkoobchodných cien plynových turbín Ladoga a Tranzit (312); výstavba siete televíznych vysielačov (313); zaistenie výroby vozu TATRA–AGRO (314); zriadenie chráneného závodu pre osoby so zníženou pracovnou schopnosťou v ostravsko-karvinskom revíre (316); výstavba „Rekonštrukcia Veľkolomu ČSA – 1. stavba“ v r. 1974 (317); dostavba nového Mostu v r. 1971–1975 (318); overovanie funkčnej a prevádzkovej spoľahlivosti výrobkov spotrebnej povahy (320); 4. Medzinárodný kongres chemického inžinierstva, strojárenstva a automatizácie CHISA '72 v Prahe (321); dni československej vedy a techniky v NDR v r. 1975 (322); zmena plánu federálneho ministerstva dopravy na r. 1974 (323); likvidácia dôsledkov požiaru Veľtržného paláca (324); formy spolupráce medzi zúčastnenými československými hospodárskymi organizáciami pri zabezpečovaní záväzkov a členstva v Medzinárodnom hospodárskom družstve INTERATOMENERGO (325); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri rozvoji výroby železorudných surovín a ferrozliatin vZSSR (329); stavba „Drevovláknité dosky suchou cestou a povrchová úprava“ n.p. Bučina, Zvolen (330); dokončenie 1. etapy a zaistenie 2. etapy stavby „Plastická koža hygienická“ a príprava výstavby „Plastická koža kolagenová“ (331); zvýšenie nákladov na stavbu „Výroba slinkov, Ostrava Kunčice“ (332); odovzdanie pozemkov do užívania cudzím zastupiteľským úradom v ČSSR (333); záväzné systemizačné ukazovatele orgánom štátnej správy na obdobie 6. päťročnice (335); 11. zasadanie československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (336); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (337); správa o situácii v oblasti agentúrnej činnosti, v kultúrnych stykoch so zahraničím na komerčnej základni a o ďalšej činnosti v týchto oblastiach (338); vecný a časový postup pri riešení problémov súvisiacich s prípravou zavedenia automatického spínača (339); výstavba celulózky a papierne Štětí II. (340); previerka cien pri vývoze a dovoze tovaru vo vzťahu ku kapitalistickým štátom (342); výstavba celuloziarsko-papiernického a drevárskeho kombinátu Paskov (343); zaistenie výstavby troch obchodných budov v dôsledku požiaru v bývalom Veľtržnom paláci (344); rekonštrukcia Gottwaldovej triedy a mostov v Ostrave-Svinove (345); komplexné riešenie problematiky životného prostredia v Severočeskom kraji (346); výstavba požiarom zničených objektov nábytkárne v n.p. Drevoindustria Žilina (347); havarijná akcia Rekonštrukcia valcovne n.p. Optimit, Odry v r. 1974 (348); 3. ročník medzinárodného festivalu televíznych programov pre deti a mládež „O cenu Dunaja“ (349); schválenie cesty do zahraničia (350); usporiadanie celoštátneho aktívu pracovníkov v kontrole (351); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvanie zahraničných hostí do ČSSR na 1. štvrťrok 1975 (352); schválenie cesty do zahraničia (353); výber, výchova a odmeňovanie pracovníkov v justícii a prokuratúre (354); perspektívy československého zahraničného obchodu a jeho efektívnosť (355); koncepcia zastúpenia československej bankovej sústavy v zahraničí a povoľovanie bankových reprezentácií v ČSSR (356); ukončenie platnosti Dohody medzi ČSSR a Maďarskom o doprave ropy zo ZSSR do Maďarska (357); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o usporiadaní finančných a majetkových otázok (359); rekonštrukcia a modernizácia SONP Kladno (360); úprava termínov ukončenia rozostavaných stavieb ČKD Praha – Bajkal (361); zmena termínu dokončenia stavby Thermal v Karlových Varoch (362); uznesenie PV ČSSR o uplatňovaní súhrnných paušálov bytových objektov novej konštrukčnej sústavy (363); schválenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov federálnych republikových orgánov štátnej správy na r. 1975 (364); program prác na zaistenie úloh novembrového zasadania ÚV KSČ pri príprave návrhu smerníc k 6. päťročnici (367); zmeny vo funkciách predsedov komisií pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (368); Výbor pre štátnu cenu Klementa Gottwalda – doplnenie členov (369); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (371).
4084CII/36b8I19751481
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Menovanie československých zástupcov v orgánoch RVHP (1); zmena v zložení Medzivládnej komisie pre spoluprácu pri výstavbe plynovodu Orenburg (2); schválenie ciest do zahraničia (3); koncepcia likvidácie znečistenia odpadových vôd z koksovní (6); odstránenie následkov havárie v n.p. Chemopharma (7); zmena ukazovateľov stavby v n.p. Zdravotnícke zásobovanie (8); dôchodkové poistenie obyvateľstva (9); súčasná situácia v zásobovaní liečivami (10); zásady zabezpečovania podnikovej rekreácie v socialistických krajinách (11); príprava 70. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (13); návšteva ministra zahraničných vecí vo Fínsku (14); schválenie ciest do zahraničia (15); závery XIV. zjazdu KSČ o vodnom hospodárstve (17); obmedzenie účinkov leteckého hluku v Prahe (18); poskytovanie cieľových odmien organizáciám zaisťujúcim rozvoj jadrovej energie (19); zamestnávanie zahraničných pracovníkov (20); dohoda so ZSSR o kooperácii výroby zariadení pre jadrové elektrárne (21); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb spotrebného priemyslu (23); dohoda s Poľskom o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách (24); odovzdanie jazykového laboratória pre Moskovský inštitút (25); správa o 1. zasadaní Medzivládnej komisie pre spoluprácu vo výstavbe plynovodu Orenburg (26); pozvanie predsedu vlády Socialistickej republiky Slovinsko (27); usporiadanie výstavy poľského spotrebného tovaru v Bratislave (28); delegovanie na konferenciu OSN o zastúpení štátov vo vzťahoch s medzinárodnými organizáciami (29); zmena v zložení Komisie vlády ČSSR na plynulé zásobovanie hospodárstva palivom (30); pozvanie ministra dopravy ZSSR do ČSSR (31); stanovenie cien nových potravinárskych výrobkov (32); zaistenie záverov novembrového pléna ÚV KSČ (33); zaistenie záverov novembrového pléna ÚV KSČ (34); návrh na výstavbu celulózopapierenského kombinátu v Ružomberku (35); realizácia výstavby československého úseku plynovodu Orenburg (36); zmena v osobe vedúceho československej delegácie pre rokovania o spolupráci s Tanzániou (37); zvýšenie počtu námestníkov ministra palív a energetiky (38); poskytovanie úľav vo výkone vojenskej služby (41); vyhlásenie Dňa ZNB (42); vyslanie československých zástupcov na zasadanie zástupcov členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov (44); príprava 2. zasadania Medzivládneho československo-kórejského poradného výboru (45); mnohostranná dohoda o pomoci pri výstavbe obchodu v Ulánbátore (46); usporiadanie výstavky k 30. výročiu oslobodenia ČSSR v budove RVHP v Moskve (47); doplnenie Komisie ČSSR pre životné prostredie (48); schválenie ciest do zahraničia (49); pozvanie ministra zahraničných vecí NDR do ČSSR (50); schválenie ciest do zahraničia (51); uvedenie do prevádzky I.A etapy petrochémie v n.p. Záluží (52); realizácia výstavby československého úseku plynovodu Orenburg (53); zásady úpravy mzdovej preferencie pracovníkov v investičnej výstavbe (54); mzdová preferencia na vybraných stavbách energetiky (55); hospodárenie s kovovým odpadom (56); dodávky automatických telefónnych ústrední do ZSSR (57); urýchlenie pasovej kontroly na prechodoch do NSR (58); zaistenie bezpečnej prevádzky v Športovej hale ČSTV v Prahe (60); úprava normy výmeny hotovostí národných mien štátov RVHP (61); riešenie straty pri vývoze masla (62); usporiadanie výstav v zahraničí k 30. výročiu oslobodenia (63); výstavba zjazdového paláca v Prahe (64); poskytnutie daru Vietnamskej republike (65); schválenie ciest do zahraničia (66); účasť ČSSR na rokovaniach Výboru pre odzbrojenie (67); schválenie ciest do zahraničia (68); problémy investičnej výstavby v 6. päťročnici (69); výsledky rokovaní na zaistenie plánu maloobchodného obratu (70); zahájenie 6. Medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru (71); dohoda o uplatňovaní noriem RVHP (72); riešenie problémov v Dohode o spolupráci pri ochrane vodných zdrojov (73); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (74); pozvanie ministra zahraničia NSR (75); plán výstavných akcií v zahraničí (76); správa o zahraničnom cestovnom ruchu (77); zaistenie potrieb cvičencov Československej spartakiády (78); zmena zmocnenca k podpisu ciest do zahraničia (80); situácia v predaji osobných automobilov (81); problémy rozvoja chemického priemyslu (82); novelizácia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (83); výstavba sezónneho zdroja svietiplynu Čechy II. (84); rámcová dohoda o spolupráci na využití orenburgského náleziska plynu (85); zabezpečenie po pozostalých banského nešťastia na Dole Staříč (86); zabezpečenie pozostalých po obetiach havárie v Juhomoravských energetických závodoch (87); riešenie súčasnej energetickej situácie (88); rokovania so ZSSR o rozšírení prepravnej kapacity 2. linky plynovodu (89); správa Vládnej komisie pre likvidáciu dôsledkov požiaru Veľtržného paláca (90); zahájenie 7. ročníka veľtrhu Incheba ’75 (91); príprava československej hospodárskej výstavy v Düsseldorfe (92); vyslanie československej delegácie na 9. svetový kongres o rope (94); delegovanie na 58. zasadanie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (95); účasť ČSSR na Medzinárodnej hydrologickej dekáde (96); usporiadanie 12. Medzinárodného televízneho festivalu v Prahe (97); návrh na vybudovanie výpočtového strediska sekretariátu RVHP (98); príprava 6. zasadania námestníkov plánovacích orgánov štátov RVHP (99); menovanie vedúceho československej delegácie v komisii pre uholný priemysel (100); schválenie ciest do zahraničia (101); určenie užívateľa a dostavba spoločenského strediska Thermal v Karlových Varoch (102); rozbor stavu investičnej výstavby (103); riešenie problematiky alkoholizmu (104); výroba nových vozidiel pre československú kamiónovú dopravu (106); urýchlenie výstavby rozostavaných stavieb na výrobu nábytku (107); ekonomické kritériá na posudzovanie ťažby rúd (108); koncepcia rozvoja chovu oviec (109); zásobovanie mäsom na 1. polrok 1975 (110); výsledky 2. Generálnej konferencie OSN pre priemyslový rozvoj (111); príprava 71. zasadania výboru RVHP (112); návrh dokumentu o zodpovednosti štátov (113); pozvanie ministra zahraničia Rakúskej republiky (114); zmluva s Rakúskom o zrušení vízovej povinnosti pre služobné pasy (115); schválenie ciest do zahraničia (116); zvýšenie československého príspevku v Dunajskej komisii (117); schválenie ciest do zahraničia (118); zmena zmocnencov k podpisu medzivládnych dohôd pre výstavbu plynovodu Orenburg (119); delegovanie na Svetové zdravotnícke zhromaždenie (123); delegovanie na 1. valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (124); rokovania o spolupráci so SFRJ v oblasti neželezných kovov (127); správa o československých hospodárskych výstavách v Sao Paulo a Herningu (128); mimoriadny dovoz skorých zemiakov (129); schválenie cesty do zahraničia (130); koncepcia bytovej politiky (131); podmienky pre vybavenie bytov nad štandard (132); progresívne formy oceňovania stavebnej produkcie (133); stanovisko k žiadosti Rady ministrov Mongolskej republiky o zvýšenie kontraktných cien mäsa (135); zabezpečenie liatinových tubinkov pre výstavbu metra (136); rozsah vojenskej výpomoci jarným poľnohospodárskym prácam (138); delegovanie na medzinárodnú konferenciu o víne (140); delegovanie na 45/46. zasadanie Rady pre colnú spoluprácu (141); objem stavebných prác v Prahe (142); formovanie ekonomickej štruktúry Prahy (143); smer dlhodobého rozvoja Prahy (144); opatrenia proti hluku (145); škodlivé dôsledky motorizácie (146); predĺženie termínov dopredaja niektorých typov osobných automobilov (147); delegovanie na zahájenie Dní československého hospodárstva v zahraničí (148); delegovanie na československú hospodársku výstavu v Düsseldorfe (149); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (150); zapožičanie cukru do Maďarskej republiky (151); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (152); rozvoj stavebníctva (153); spolupráca automobilového priemyslu ČSSR so ZSSR (156); dohoda o medzinárodnej špecializácii opráv lietadiel (157); využitie sírnatého uhlia (159); spolupráca s Poľskom na geologicko-prieskumných prácach (160); prijatie pracovníkov ministerstva práce a sociálnych vecí Alžírskej republiky (162); príprava zásad lesného zákona (164); schválenie ciest do zahraničia (165); dohoda o spolupráci pri výstavbe kapacít na výrobu produkcie s niklom a kobaltom na Kube (166); príprava žatvy (167); stavebno-montážne práce na plynovode Orenburg (168); zmena vedúceho delegácie ku Dňom československého hospodárstva vo Fínsku (169); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (170); úprava maloobchodných cien kožušníckych výrobkov (171); koncepcia činnosti Kabinetu pre výskum verejnej mienky (173); výsledky návštevy predsedu výkonnej rady skupštiny Slovinskej republiky (174); rozvoj československej kinematografie (176); správa Dočasnej komisie vlády ČSSR na vyšetrenie príčin havárie v Juhomoravských energetických závodoch (177); ťažba a úprava pyritu (178); cenová stimulácia módnych noviniek (179); regulácia odmien za prácu v JRD (180); koncentrácia a špecializácia poľnohospodárskej výroby (181); rozvoj výroby obilovín (182); rozvoj výroby cukru (183); uznanie Republiky Kapverdských ostrovov, Ostrova svätého Tomáša a Princovho ostrova (184); príprava zasadania prípravného výboru pre Svetový kongres Medzinárodného roku ženy (185); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov (186); schválenie ciest do zahraničia (187); kontrola vedúcich pracovníkov federálneho ministerstva dopravy (189); koordinácia plánov s NDR (191); zahájenie 17. medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne (192); realizácia 2. etapy petrochemického komplexu ČSR v Záluží (193); zahájenie stavieb s neúplnou prípravou v rezorte ministerstva hutníctva (194); zmena záväzných ukazovateľov stavby v n.p. Chemické závody J. Dimitrova (195); postup výstavby televízneho strediska v Prahe (196); príprava výstavby jadrovej elektrárne V-1 a V-2 (197); rozšírenie pôsobnosti medzirezortnej komisie na dozor na výstavbu pražského metra (200); československý návrh na spoluprácu štátov RVHP v oblasti požiarnej ochrany (201); schválenie ciest do zahraničia (202); zmena zmocnenca k podpisu protokolu o zmene platobného styku s Alžírskom (203); dohoda o vedecko-technickej spolupráci v oblasti chémie (204); výsledky predaja niektorých typov osobných automobilov (205); priebeh výstavby nových kapacít v cementárňach (207); program výhľadového rozvoja koksárenstva (208); zabezpečenie prepravy palív (209); dodatočné zaradenie stavieb drevospracujúceho priemyslu do štátneho plánu (210); zmeny v zložení Komisie vlády ČSSR na riešenie otázok zabezpečenia plynulého zásobovania hospodárstva palivom (211); zmena vo funkcii veľvyslanca v Keni (213); odvolanie veľvyslanca (214); schválenie ciest do zahraničia (215); delegovanie na 15. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (219); zmena vedúceho československej delegácie k rokovaniu o dohode o leteckej doprave so Srí Lankou (220); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (221); zabezpečenie obalových plechov pre konzervárne (222); zmeny v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (223); zmena v zastúpení ČSSR v niektorých orgánoch RVHP (224); zabezpečenie výstavby elektrárne Chvaletice (225); dlhodobý rozvoj využívania surovinovej základne vybraných kovov (226); zásady jednotnej technickej politiky v stavebníctve (227); postup stavby „Farmaceutická výroba“ (228); dostavba areálu Strahova (229); predĺženie čerpania dotácie na dostavbu budovy pre Inštitút obalových skladových systémov (230); zmena vedúceho československej delegácie k rokovaniam o novej obchodnej dohode s Tureckom (231); pozvanie zahraničného politika do ČSSR (232); koordinácia národohospodárskych plánov s Bulharskom (234); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb federálneho ministerstva palív a energetiky (235); zmena záväzných ukazovateľov stavby v n.p. Gumárne 1. mája (236); plán kvalifikovaných pracovníkov (237); smery rozvoja štátnych majetkov (238); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Rumunsku (239); zabezpečenie pozostalých po obetiach leteckej nehody v Sýrii (240); delegovanie na 25. zasadanie Svetovej zdravotníckej organizácie (241); delegovanie na 5. kongres OSN o prevencii zločinnosti (242); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (243); prepožičanie vyznamenaní k 30. výročiu znárodnenia československej kinematografie (244); výstavba magistrálnych plynovodov (245); zabezpečenie výstavby elektrárne Mělník III. (246); činnosť medzinárodných hospodárskych organizácií na území ČSSR (249); československá účasť na Konferencii OSN o kakau (250); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (251); príprava návštevy predsedu vlády Iránu (252); vyslanie delegácie na zahájenie výstavy československého umenia v Paríži (253); delegovanie na 19. konferenciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (254); zmena zmocnenca k podpisu dohody o spolupráci s Holandskom (255); zmocnenie k podpisu dokumentov o spolupráci s Maďarskou republikou na riešení problému „Komplexné využitie drevnej suroviny“ (256); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (257); zabezpečenie prepravy uhlia (259); zaistenie nadplánovej ťažby uhlia (260); podmienky pre ťažbu uhlia pod sídliskom Šalomoun (261); rozvoj výroby montovateľných drevených objektov pre poľnohospodársku výstavbu (263); úprava veľkoobchodných cien kanalizačnej a odpadovej liatiny (264); zaradenie stavieb do plánu rezortu všeobecného strojárenstva (265); koordinácia národohospodárskych plánov s Mongolskou republikou (266); prístup SFRJ k dohode o zriadení medzinárodnej organizácie Interelektro (267); dohoda o špecializácii výroby maleinanhydridu v Maďarsku a jeho dodávok do ČSSR (268); delegovanie na Správnu oblastnú konferenciu pre rozhlas v pásmach dlhých a stredných vĺn (269); usporiadanie regionálneho seminára Európskej hospodárskej komisie a UNESCO o štatistike vedy a techniky (270); usporiadanie Medzinárodnej záhradníckej výstavy (271); vylúčenie niektorých organizácií z Prahy (272); zmeny v zložení československej časti Spoločnej komisie pre hraničné vody s NDR (273); pozvanie zahraničného politika do ČSSR (274); zabezpečenie výstavby sovietskych technických stredísk v ČSSR (279); príprava návštevy predsedu vlády v Líbyjskej arabskej republike (280); koordinácia národohospodárskych plánov s Poľskom (281); príprava 12. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (282); príprava 2. zasadania Zmiešanej komisie pre spoluprácu s Iránom (283); zahájenie stavby Výstavba nábytkárne Říčany (284); podmienky zamestnávania cyperských robotníkov v ČSSR (285); schválenie ciest do zahraničia (286); rozbor racionálneho hospodárenia s obilným fondom (287); spôsob financovania výstavby jadrovej elektrárne V-1 (288); bezplatné odovzdanie pracovných nástrojov pre kultúrne a športové účely Kubánskej republike (289); zmena záväzných ukazovateľov stavieb vysielačov 2. televízneho programu (290); príprava novely zákona o predaji bytov do osobného vlastníctva (291); odstránenie havarijného stavu základného závodu n.p. Korak (292); príprava obnovy píly n.p. Bučina (293); výkon vyšších dodávateľských funkcií v strojárenstve (294); opatrenia na zdokonalenie systému obchodne technických služieb medzi štátmi RVHP (295); zriadenie Federálnej koordinačnej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky (298); výhliadky v zásobovaní mäsom (297); priebeh zásobovania neskorými zemiakmi (298); podmienky pre vydaj naturálneho cukru (299); zmena zmocnenca pre rokovania o kultúrnych stykoch s Japonskom (302); zmena zmocnenca na podpis dohody o spolupráci s Holandskom (303); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (304); zmena sadzieb v medzinárodnom telefónnom styku (305); zastúpenie ČSSR v komisiách RVHP pre zdravotníctvo a civilné letectvo (307); odovzdanie vecného daru AV NDR (308); úprava relácií maloobchodných cien osobných automobilov (309); súčasný stav vyšetrovania nacistických vojnových zločinov (310); zvýšenie rozpočtových nákladov na zaistenie výstavby vodného diela Dalešice (312); dôsledky požiaru závodu stavebnej keramiky Fortuna (313); zastavenie stavby teplárne IV. Bratislava (314); výstavby kapacít na zabezpečenie dodávok trúb do ZSSR (315); zabezpečenie železorudných surovín zo ZSSR (316); delegovanie na 18. konferenciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (317); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí Rakúska (318); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR vo Francúzsku (319); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v Holandsku (320); príprava Dní sovietskej kultúry v ČSSR (321); cestovný ruch s Bulharskom a Rumunskom (322); zmena vo funkcii zmocnenca pre realizáciu dohody o spolupráci s NDR v oleínovej chémii (323); obmedzenia písomných blahoželaní k Novému roku (325); schválenie ciest do zahraničia (326); racionalizačné opatrenia v železničnej doprave (327); uznanie nezávislosti Angoly (328); československá účasť na oslavách 5. výročia víťazstva guinejského ľudu (329); odstránenie následkov nehody juhoslovanského dopravného lietadla (330); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (332); uskutočnenie návštev ministra zahraničných vecí v Indii, Nepále a Afganistane (334); plat ministra dopravy (335); zmena zmocnenca k podpisu úpravy medzi Rakúskom a ČSSR o zrušení víz pre služobné pasy (336); schválenie ciest do zahraničia (337); schválenie ciest do zahraničia (339); realizácia električkového spojenia triedy Červenej armády a Partizánskej ulice v Prahe (340); zabezpečenie prechodu palivo-energetickej základne v Prahe (342); zahájenie stavby „Nový závod ostravsko-karvínskych koksovní“ (343); zahájenie stavby „Sochorová valcovňa – Poldi II“ (344); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby rozhlasového strediska v Bratislave (345); výstavby mraziarne v Dašicích (346); predĺženie termínu ukončenia stavby rekonštrukcie Španielskej siene (347); zahájenie stavby Cementárne Mokrá (348); zahájenie stavby „Rozšírenie a modernizácia závodu Libavské údolí „(349); obnova zničených objektov tlačiarne n.p. Východoslovenské tlačiarne (350); zamestnanie poľských pracovníkov v ČSSR (351); výsledky 12. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (352); správa o zásobovaní vnútorného trhu (353); vykonanie geologického prieskumu v koryte Dunajca poľskými orgánmi (354); schválenie mimoriadnych ciest československých funkcionárov do zahraničia (355); zmena termínov ukončenia stavieb spotrebného priemyslu (356); uvádzanie nových elektrárenských kapacít do prevádzky (357); zmena záväzných ukazovateľov stavieb Kombinátu Záhorie (358); prípravy zahájenia prevádzky I.A a I.B etapy petrochemického komplexu ČSR (359); systém jednotnej regulácie zamestnanosti (360); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (361); devízové vybavenie československých turistov (362); schválenie mzdových prostriedkov federálnych orgánov (363); schválenie mimoriadnych zahraničných ciest československých funkcionárov (364); výber uchádzačov o štúdium na stredných a vysokých školách (365); zásady výberu československých občanov pre štúdium na školách v zahraničí (366).
4085CII/36b8I19761482
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Poskytnutie vojenskej výpomoci pre Československý film (3); menovanie 1. námestníka riaditeľa Československého filmu (4); prepočet nákladov na výstavbu kapacity tranzitného plynovodu (5); zvýšenie rozpočtových nákladov „Kombinátu Čížkovice“ (6); prístrojové vybavenie defektoskopickej kontroly jadrových elektrární V-1, V-2 (7); zmena termínov realizácie stavby Petrochemický komplex SSR (8); zásady systému poskytovania príspevkov z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb JRD k dôchodkom (9); systém vzdelávania pracovníkov štátnej správy (10); zmocnenie k podpisu Dohody o kultúrnej spolupráci s Pakistanom (11); zmena zmocnenca k podpisu Dohody s Maďarskou republikou o spolupráci pri výstavbe elektrického vedenia (12); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (13); menovanie vedúceho odboru medzinárodných ekonomických vzťahov Úradu predsedníctva vlády (14); nábeh modernizovaného vozu Š 100/110 (15); výpomoc železničného vojska rezortu palív a energetiky (16); zaistenie výstavby sezónneho zdroja svietiplynu Čechy II. (17); stabilizácia pracovných síl v železničnej doprave (18); zaistenie dostavby Strahova (19); zvýšenie rozpočtových nákladov Novej rafinérie v Kralupách (20); riešenie otázok cigánskeho obyvateľstva (21); účasť ČSSR na Konferencii OSN o ľudských sídlach Habitat (22); darovanie filmu Československá spartakiáda (24); zabezpečenie 10. konferencie geodetických služieb socialistických štátov (25); zmena zmocnenca k podpisu protokolu o výmene tovaru s Kórejskou ľudovou republikou (26); schválenie ciest do zahraničia (27); príprava dohody so ZSSR o výstavbe ďalších jadrových elektrární (29); rokovania so ZSSR o otázkach výstavby jadrových elektrární V-1, V-2 (30); zasadanie Zmiešanej československo-rakúskej komisie pre ťažbu zemného plynu a nafty (32); zásady platovej sústavy organizácií výskumnej základne (34); výstavba elektrizácie trate Roudnice Ústí nad Labem (35); zmena zmocnenca k podpisu Dohody s Albánskom o výmene tovaru (37); zmena zmocnenca k podpisu Dohody o spolupráci štátov RVHP v stavebnej akustike (38); schválenie ciest do zahraničia (39); zaistenie celoštátnej dobrovoľnej zmeny (40); zmeny v zložení Komisie pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín (41); príprava stretnutí ministrov zahraničných vecí Poľska a ČSSR (42); zmeny v zastúpení ČSSR v stálych komisiách RVHP (43); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (44); výsledky 2. zasadania Medzivládnej komisie pre spoluprácu na výstavbe plynovodu Orenburg (47); zahájenie 7. Medzinárodného spotrebného tovaru (48); uznanie Komorských ostrovov (49); delegovanie na 7. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (50); využitie zdrojov československej energetickej sústavy (52); vyhlásenie elektrárne Mělník III. za celoštátnu stavbu mládeže (53); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (58); schválenie ciest do zahraničia (59); príprava 75. zasadania výboru RVHP (61); československé dodávky materiálu na obnovu železnice vo Vietname (62); zaistenie autopríslušenstva pre rozvoj automobilového priemyslu (63); rozvoj výroby nákladných automobilov (64); zvýšenie úveru Afganistanskej republike (66); predĺženie termínov na stavbe Nová pneumatikáreň Otrokovice (68); zmena ukazovateľov stavby nemocnice v Moste (68); usporiadanie 20. medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (69); výstava Desať storočí českého a slovenského umenia v Paríži (70); udelenie Červených zástav 5. päťročnice (71); plnenie úloh smernice XIV. zjazdu KSČ o zdravotníctve (72); správa o československom zahraničnom cestovnom ruchu (73); dar Zjazdovému palácu v Moskve (74); zásobovanie živočíšnymi výrobkami, zeleninou (75); zmena vedúceho československej delegácie na Diplomatickej konferencii o rozvoji medzinárodného humanitárneho práva (76); zmena vedúceho československej delegácie na 3. konferenciu OSN o morskom práve (77); schválenie ciest do zahraničia (78); rozsah vojenskej výpomoci poľnohospodárstvu (79); koncepcia rozvoja výroby traktorov (80); usporiadanie 5. Medzinárodného kongresu o reprografii (81); úprava nákupných cien jatočných prasiat (83); úpravy kontraktných cien v obchode s Bulharskom (84); delegovanie na 4. konferenciu pre obchod a rozvoj (86); delegovanie na 34. zasadanie Dunajskej komisie (87); postup racionalizácie práce v štátnom a družstevnom obchode (89); neoprávnené používanie prostriedkov podnikových fondov na financovanie rekreačných zariadení (90); vylúčenie niektorých organizácií z Prahy (91); účasť na výstave tvorivosti mládeže v Moskve (93); schválenie ciest do zahraničia (94); delegovanie na 61. medzinárodnú konferenciu práce (95); usporiadanie 13. medzinárodného televízneho festivalu (96); výroba valcovacích zariadení pre tuzemsko a export (98); postup výstavby vodnej elektrárne Čierny Váh (100); delegácia na zahájenie Dní československého hospodárstva v zahraničí (101); hospodárska dohoda s Tuniskom (102); príprava materiálov na 30. zasadanie RVHP (103); realizácia výstavby stavieb rezortu palív a energetiky (104); zaistenie výstavby Zjazdového paláca (105); rozbor realizácie stavieb Národného výboru Prahy (106); schválenie ciest do zahraničia (107); realizácia 2. etapy petrochemického komplexu ČSR (108); zahájenie stavby Petrochemie II.B (109); zvýšenie rozpočtových nákladov jadrovej elektrárne V-1 (111); výstavba magistrálnych plynovodov (112); úpravy odvodov organizácií federálneho ministerstva palív a energetiky (115); výsledky 75. zasadania výboru RVHP (116); výsledky 76. zasadania výboru RVHP (117); dohoda o úprave otázok platieb v železničnej tranzitnej preprave tovaru (118); priebeh obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (119); dohoda o hospodárskej spolupráci s Cyprom (120); dohoda s Maďarskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (121); návšteva ministra zahraničných vecí v Kórejskej ľudovej republike (122); návšteva ministra zahraničných vecí v NDR (123); návšteva ministra zahraničných vecí v Belgickom kráľovstve (124); zahájenie 8. medzinárodného chemického veľtrhu Incheba ’76 (125); delegovanie na zasadanie Zboru zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (126); zmena zástupcu československej delegácie v stálej komisii RVHP pre dopravu (127); zmena vedúceho československej delegácie pre rokovania o uzavretí hospodárskej dohody s Marokom (128); zmena zmocnenca k rokovaniu s Kubou o úprave cien cukru (129); zmena zmocnenca k podpisu dokumentu československých dodávok na obnovu železníc vo Vietname (130); zmena plánu zahraničných ciest (131); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (132); zásobovanie mäsom (133); platová úprava veterinárnym pracovníkom (134); zabezpečenie žatevných prác (135); zásobovanie živočíšnymi výrobkami (136); schválenie ciest do zahraničia (137); plán rozvoja vedy a techniky v poľnohospodárstve (140); výstavba lomu Chabařovice (141); zavedenie železničného automatického spriahadla (142); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (143); obmedzenie blahoželaní k Novému roku (144); zmeny v zložení komisií pre vedu, techniku a umenie Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda (145); výstavba Technického strediska obytných a účelových budov v ZSSR (146); delegovanie na 47/48. zasadanie Rady pre colnú spoluprácu (147); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Luxembursku (148); 14. koordinačná porada predstaviteľov národných komisií UNESCO (149); schválenie ciest do zahraničia (150); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (152); návšteva ministra zahraničných vecí Tunisu v ČSSR (153); schválenie ciest do zahraničia (155); menovanie členov československej časti medzivládnej komisie pre spoluprácu socialistických štátov vo výpočtovej technike (158); zahájenie 18. medzinárodného strojárenského veľtrhu (160); návrh dohovoru s Poľskom o otázkach ochrany čistoty vôd hraničných tokov (162); výchova kvalifikovaných pracovníkov pre poľnohospodárstvo (163); účasť ČSSR na 12. Zimných olympijských hrách v Innsbucku (164); návšteva ministra zahraničných vecí Nórska v ČSSR (165); zabezpečenie potrieb zalomených hriadeľov (169); zabezpečenie železorudných surovín (170); zvýšenie rozpočtových nákladov ministerstva priemyslu ČSR (171); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Drevokombinát Polomka (172); zmena termínu odovzdania kapacity Drevokombinát Šariš (173); zahájenie stavby Obkladačky Rakovník (174); výsledky 18. konferencie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (175); zmeny v štúdiu architektúry na vysokých školách (176); zmena vo funkcii vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre naftový a plynárenský priemysel (177); zmena zmocnenca k podpisu dohody o výmene tovaru s Vietnamskou republikou (178); problémy československého výstavníctva (180); návšteva ministra zahraničných vecí v Dánsku (181); návšteva ministra zahraničných vecí Islandu v ČSSR (182); návšteva ministra zahraničných vecí Cyperskej republiky v ČSSR (183); schválenie ciest do zahraničia (184); schválenie ciest do zahraničia (186); zmiernenie následkov nehody lietadla z Bratislavy (187); zmena zmocnenca k podpisu Dohody o spolupráci na probléme „Komplex výskumných prác potrebných pre vybudovanie magnetohydrodynamických elektrární na báze plynného, tekutého a tuhého paliva“ (188); schválenie ciest do zahraničia (189); plnenie dohody s Poľskou republikou o ochrane ovzdušia pred znečistením (191); zaradenie stavieb federálneho ministerstva všeobecného strojárenstva do plánu (192); zaradenie stavby „POP textilný hodváb II.“ (194); zvýšenie rozpočtových nákladov dostavby závodu n.p. Matador (195); riešenie zložiska popolovín Louchov (196); zmena termínov dokončenia stavieb federálneho ministerstva spojov (197); účinnosť centrálneho riadenia rezortu spojov (198); rozbor stavu živočíšnej výroby (199); koncepcia rozvoja sladkovodného hospodárstva (200); rozbor pridruženej výroby JRD (201); realizácia servisu pre plynové spotrebiče z dovozu (202); zmena v zložení československej vládnej delegácie k rokovaniam na príprave štatútu hraníc s NDR (203); schválenie ciest do zahraničia (204); formy hmotnej zainteresovanosti pri výstavbe metra (207); rekonštrukcia Národného divadla (208); plán kvalifikovaných pracovníkov (209); zabezpečenie dovozu odsírovacieho zariadenia pre elektráreň Tušimice (210); koordinácia národohospodárskych plánov s Kubánskou republikou (211); schválenie cesty do zahraničia (213); usporiadanie sympózia Európskeho zväzu pre buničinu a papier (EUCEPA) (216); zabezpečenie výroby pre výstavbu 2. etapy petrochemického komplexu v ČSR (217); schválenie ciest do zahraničia (218); usporiadanie 2. kongresu Európskej urologickej spoločnosti (219); delegovanie na 10. konferenciu pre výživu a poľnohospodárstvo (220); delegovanie na 20. konferenciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (221); prípravy 52. ročníka Medzinárodnej šesťdennej motocyklovej súťaže (226); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (228); zaradenie stavieb federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva do štátneho plánu (229); rozvoj výrobného oboru oceľových konštrukcií (230); usporiadanie Svetového elektrotechnického kongresu (232); koncepcia výstavby podzemných zásobníkov svietiplynu (233); zvýšenie systemizovaného počtu pracovníkov federálneho ministerstva palív (234); usporiadanie 6. porady vedúcich predstaviteľov štátnych orgánov učňovského školstva (236); rozdelenie pôsobnosti medzi členov predsedníctva vlády (237); návšteva barmského ministra zahraničných vecí v ČSSR (238); schválenie ciest do zahraničia (239); zmena vo funkcii námestníka predstaviteľa ČSSR v RVHP (240); delegovanie na 5. konferenciu pre legálnu metrológiu (241); usporiadanie 2. Európskeho kongresu klinickej chémie (242); povýšenie plukovníkov ku Dňu československej ľudovej armády (244); dohoda o tranzitnej preprave obilia cez územie ZSSR (245); delegovanie na 16. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (246); usporiadanie výstavy „Mesto bohatých tradícií, vecných inšpirácií, životných perspektív – Praha“ (247); menovanie vedúceho sekretariátu predsedu vlády (248); schválenie cien nových typov osobných automobilov Škoda (250); objem stavebných prác v Severočeskom kraji (251); problematika životného prostredia v Severočeskom kraji (252); príprava 78. zasadania výboru RVHP (253); delegovanie na zasadanie Európskeho oblastného združenia Svetovej meteorologickej organizácie (255); záštita nad 4. medzinárodnou výstavou reprografie REPRO ’76 (256); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (257); zmena vo funkcii námestníka stáleho predstaviteľa ČSSR v RVHP (258); schválenie ciest do zahraničia (259); správa o dodávkach iránskeho zemného plynu do ČSSR (260); zmena vedúceho československej delegácie ku Dňom československého hospodárstva v Kyjeve (261); menovanie zástupcu vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre geológiu (262); rozvoj československého hutníctva a strojárenstva po XV. zjazde KSČ (263); výstavba centrálnej opravárenskej základne plynovodu Orenburg (265); dislokácia sírnatého uhlia z veľkolomu Československej armády (266); dodatočné zaradenie stavieb energetiky a plynárenstva do štátneho plánu (267); zmena záväzných ukazovateľov stavby „Dostavba závodu Matador“ (268); zaistenie výroby kukurice (269); poskytnutie daru Československej televízie televízii Vietnamskej socialistickej republiky (270); výstavba Pamätníku oslobodenia ČSR Sovietskou armádou (271); cesty československých funkcionárov do zahraničia (272); zmena vymielacích klíčkov obilia (273); zriadenie nových fakúlt (274); rozvoj výroby regulačnej a meracej techniky (275); zvýšenie výroby surového železa (276); platová úprava príslušníkom verejných požiarnych útvarov (278); zaradenie československých štátnych občanov do posádok sovietskych kozmických lodí (279); príprava návštevy predsedu vlády v ZSSR (280); menovanie zástupcu ČSSR do Spoločnej komisie RVHP a Irackej republiky a do Komisie pre spoluprácu RVHP a Spojených štátov mexických (281); schválenie ciest do zahraničia (282); zabezpečenie obyvateľstva palivom (283); vyslanie vládnej delegácie do Mongolskej republiky (284); dohoda so ZSSR o spolupráci v jadrovej energetike (289); zabezpečenie výstavby železničnej trate Malé Stracany – Veľký Krtíš (290); zabezpečenie výroby pre razenie dlhých banských chodieb (291); stav výstavby agloporitového závodu (292); materiálno-technické zabezpečenie československého poľnohospodárstva (293); previerka hospodárenia s pôdnym fondom (294); príprava 13. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (295); zmena ukazovateľov stavby Rekonštrukcia zlievarne Hronec (296); previerka činnosti vybraných organizácií (294); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb federálneho ministerstva hutníctva (298); zvýšenie prirážok k cenám ubytovania pre cudzincov (299); smernice na prepožičanie vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť (300); výnimočná úprava pracovnej doby v niektorých uhoľných revíroch (302); schválenie ciest do zahraničia (303); výsledky zasadania Politického poradného výboru Varšavskej zmluvy (304); potreby materiálu pre rozvoj automobilového priemyslu (305); výstavba valcovne Poldi II. (306); zmeny výroby vo výrobnom družstevníctve (307); úprava počtu námestníkov ministra všeobecného strojárenstva (308); dohoda s Maďarskou republikou o kooperácii výroby pre kompletizáciu kapacít naftového priemyslu (309); rozpočet výstavby tranzitného plynovodu (310); ťažba uhlia a lignitu v nových banských poliach (311); rumunská účasť pri ťažbe koksovateľného uhlia v ČSSR (312); dohoda s NDR o užívacích právach na pozemky pre výstavbu budov veľvyslanectiev (313); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (314); mzdové riešenie prestojov v dôsledku regulačných opatrení v zásobovaní elektrinou (315); schválenie počtu pracovníkov ústredných orgánov (316); návšteva luxemburského predsedu vlády v ČSSR (317); menovanie vedúceho odboru kádrovej a personálnej práce Úradu predsedníctva vlády ČSSR (318); schválenie ciest do zahraničia (319); úprava sústavy ekonomických nástrojov plánovania v poľnohospodárstve (323); kontrakt s Poľskou republikou na dodávku elektrárne Prunéřov II. (324); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch (325); schválenie cesty do zahraničia (326).
4086CII/36b8I19771483
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Zmiernenie následkov banského nešťastia na bani Staříč (1); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (2); menovanie veliteľa Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy (4); zdokonalenie systému riadenia projektovej činnosti (5); rozvoj potravinárskeho priemyslu (6); výstavba kapacít n.p. Tatra Kopřivnice (7); náhradné termíny dokončenia limitu na stavby do 2 mil. Kčs (9); zamedzenia zvýšení nákladov pri zavádzaní novej konštrukčnej sústavy v bytovej výstavbe (10); materiálne využívanie československého členstva v medzinárodných organizáciách (11); výsledky 13. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (12); rozšírenie rozpočtu stavby Fakultnej nemocnice v Košiciach (13); predĺženie termínu dokončenia stavby Obchodný dom Liberec (14); predĺženie dokončenia stavby „Štětí“ (15); prestavba národnej kultúrnej pamiatky Lidice (16); schválenie ciest do zahraničia (17); zabezpečenie prepravy uhlia z revírov (19); program teplárenstva (20); zásady pre posudzovanie efektívnosti domácej ťažby a úpravy rúd (21); integračné vzťahy medzi potravinárskym priemyslom a poľnohospodárstvom (23); vyslanie československých zástupcov na zasadanie Zboru splnomocnencov Spojeného ústavu jadrových výskumov (24); systematizácia výkonného aparátu Prezídia ČSAV (25); schválenie ciest do zahraničia (26); rozvoj výroby strojárenského spotrebného tovaru (28); zaistenie výstavby sezónneho zdroja svietiplynu (29); priebeh výstavby jadrovej elektrárne V-1 (30); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb (31); úprava plánu investičnej výstavby Národného výboru Prahy (32); zrušenie usporiadania Medzinárodnej záhradníckej výstavy (33); koncepcia zásobovaním ovocím a zeleninou (34); zabezpečenie starostlivosti o deti v mikrojasliach (35); dohoda so ZSSR o kooperácii výroby unifikovanej rady elektromotorov (36); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v Etiópii, Somálsku, Jemene, Líbyi (37); vyslanie československej delegácie na rokovanie Výboru pre odzbrojenie (38); schválenie ciest do zahraničia (39); návšteva holandského ministra zahraničných vecí v ČSSR (41); schválenie ciest do zahraničia (42); zaistenie výstavby jadrovej elektrárne Dukovany (43); realizácia výstavby kapacít na zabezpečenie dodávok rúr do ZSSR (45); zmena ukazovateľov niektorých stavieb ministerstva priemyslu ČSR (46); organizačné zmeny v rezorte zahraničného obchodu (48); návšteva ministra zahraničných vecí vo Vietname, Laose, Barme a Pakistane (49); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v Maďarskej republike (50); delegovanie na Konferenciu OSN o vode (51); delegovanie na Konferenciu OSN o spoločnom fonde pre suroviny (52); usporiadanie Svetovej výstavy poštových známok PRAGA (53); zmena vo funkcii vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre chemický priemysel (54); súťaž na návrh Pamätníka oslobodenia ČSR Sovietskou armádou v Prahe (55); schválenie ciest do zahraničia (56); riešenie problematiky alkoholizmu (60); koncepcia vývoja a využitia výpočtovej techniky (61); zabezpečenie dodávok zariadení pre vodohospodársku výstavbu (62); zabezpečenie leteckej techniky pre Československé aerolínie (63); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb ministerstva stavebníctva (64); zásobovanie mäsom (65); vojenská výpomoc na opravy energetických zariadení (67); uplatnenie vedecko-technických atestácií mimo výskumnej základne (70); zjednotenie platieb stravníkov za jedlá na stavbách (71); zmena zastúpenia ČSSR v niektorých orgánoch RVHP (73); pomoc Rumunsku pri odstraňovaní následkov zemetrasenia (74); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (75); vyšetrovanie príčin havárie na dole Staříč (77); zmiernenie následkov banského nešťastia v Bani československej armády (78); mzdové opatrenia pre vybrané pracoviská v podzemí baní koncernu Ostravsko-karvínskeho revíru (79); doplnenie vládnej delegácie k rokovaniu o príprave štatútu hraníc s NDR (80); schválenie ciest do zahraničia (81); zaistenie úprav v elektrárni Tušimice II. (82); výsledky 3. zasadania Medzivládnej komisie pre spoluprácu na výstavbe plynovodu Orenburg (83); príprava 2. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (84); plán Severočeskej hnedouholnej pánve (85); príprava dohody s NDR o výstavbe výmennej stanice (86); vyhodnotenie úpravy predajných tuzexových cien osobných automobilov (87); zahájenie 8. medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru (88); stav dokumentácie stavieb plánovaných na zahájenie v r. 1977 a 1978 (89); previerka prídavkov na deti (90); zamestnanie poľských občanov v ČSSR (91); usporiadanie 11. medzinárodného sklárskeho kongresu (92); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Nigérie (93); schválenie cesty do zahraničia (94); výstavba magistrálnych plynovodov (97); vytvorenie bilančnej gescie pre obrábacie stroje (98); obchodná dohoda s Iránom (99); zaradenie stavby Škoda–Plzeň – lis do štátneho plánu (100); zahájenie 9. chemického veľtrhu Incheba (101); využitie domácich zdrojov kŕmnych bielkovín (102); dodávky priemyselných hnojív a agrochemikálií (103); rozvoj strojnotraktorových staníc (104); zmena záväzných ukazovateľov rozostavaných stavieb ministerstva poľnohospodárstva (105); povoľovanie pridruženej výroby JRD (106); zmena termínu dokončenia stavby 2. televízneho programu Stredné Slovensko (107); zmena dokončenia termínu centrálne posudzovaných stavieb ministerstva školstva ČSR (108); zmena termínu dokončenia stavby Destilačná jednotka Vojany (109); usporiadanie 14. medzinárodného televízneho festivalu „Zlatá Praha“ (110); príprava návštevy predsedu Rady ministrov Poľskej republiky (111); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v Cyperskej republike (112); schválenie ciest do zahraničia (113); príprava návštevy člena generálneho sekretariátu Generálneho ľudového kongresu Líbye (114); žiadosť Vietnamskej republiky za člena medzinárodnej investičnej banky (115); delegovanie na 2. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (116); schválenie ciest do zahraničia (117); využitie areálu Vinohrady (118); obnova zariadení pre prevod elektrickej energie v Prahe (119); plnenie dohôd so ZSSR o spolupráci pri výrobe zariadení pre atómové elektrárne (120); dodávky hydraulických valcov pre veľkostroje na ťažbu uhlia (121); zlepšenie dodávok priemyslového spotrebného tovaru (122); predĺženie termínov dokončenia stavieb federálneho ministerstva všeobecného strojárstva (123); zaradenie stavieb ministerstva všeobecného strojárstva do štátneho plánu (124); zmena termínu dokončenia stavby nemocnice v Moste (125); realizácia výstavby 2. časti Domu odborov v Bratislave (126); usporiadanie regionálnych seminárov Európskej hospodárskej komisie o integrovanom štatistickom informačnom systéme (127); usporiadanie 28. medzinárodného astronautického kongresu (128); ciele zdravotníckej politiky (129); rozvoj farmaceutického priemyslu (130); priznanie prídavku pracovníkom vysielaným do medzinárodných organizácií štátov RVHP (131); dar Vietnamskej republike na vybavenie učebne chémie a fyziky na strednej škole (132); zmena v zložení československej časti v Československo-maďarskej technickej komisii pre výstavbu vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (133); zmena zmocnenca k podpísaniu dohody o spolupráci s Angolou (134); schválenie ciest do zahraničia (135); spresnenie rozpočtových nákladov diaľničného ťahu Praha – Bratislava (139); preradenie stavby Obnova pílnice do štátneho plánu (141); usporiadanie výstavy Praha – mesto tisícročnej histórie v Luxemburgu (144); delegovanie na konferenciu o Zákaze umiestňovania jadrových zbraní (145); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (146); menovanie predsedu československej časti Československo-iráckeho výboru pre spoluprácu (147); zmena vedúceho československej delegácie na rokovanie o obchodnej dohode s Guineou (149); bezpečnosť jadrovej elektrárne V-1 (150); zabezpečenie vyšších dodávateľských funkcií (151); systém dodávateľa stavby (152); odstránenie nedostatkov náhradných dielov k strojárenským výrobkom (153); zaradenie niektorých stavieb federálneho ministerstva hutníctva do plánu (154); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Výroba vlnitej lepenky a kartonáže (155); zabezpečenie žatevných prác (156); zvýšenie rozsahu zavlažovaných plôch v poľnohospodárstve (157); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Mliekareň v Prahe (158); zdokonalenie plánovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu (159); usporiadanie 4. medzinárodného festivalu televíznych programov pre deti „Cena Dunaja“ (160); menovanie vedúceho odboru priemyslu Úradu predsedníctva vlády (161); schválenie ciest do zahraničia (162); vecný dar vláde Etiópie (164); schválenie ciest do zahraničia (165); prechodné zníženie maloobchodných cien kurčiat (167); rozvoj vnútrozemských vodných ciest medzinárodného významu (168); zhodnotenie dodržiavania banských bezpečnostných predpisov (169); plán kvalifikovaných pracovníkov (170); konferencia o zriadení veľkých hospodárskych komplexov (171); hlavné smery činnosti hospodárskych organizácií Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (172); prekročenie limitu výrobnej spotreby cukru (173); výsledky VII. zasadania ÚV KSČ (174); zabezpečenie zamestnanosti v strojárenstve a hutníctve (175); rekonštrukcia a modernizácia výrobnej základne strojárenstva (176); zabezpečenie ohrozených úloh štátneho plánu technického rozvoja (177); zvýšenie úrovne kontroly akosti (178); využívanie poznatkov z vybavovania sťažností občanov (179); zahájenie 19. strojárenského veľtrhu v Brne (180); menovanie vedúcich delegácií „Dní československého hospodárstva v zahraničí“ (181); usporiadanie 10. kongresu Európskej akadémie pre alergológiu a klinickú imunológiu (182); zmena zástupcu vedúceho československej delegácie v komisii RVHP pre chemický priemysel (183); zmena zloženia československej delegácie na rokovania o právnej pomoci s Irakom (184); schválenie ciest do zahraničia (185); delegovanie na 36. zasadanie Medzinárodnej konferencie o výchove (188); delegovanie na 27. zasadanie Európskeho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (189); koncepcia výstavby jadrovej energetiky do r. 1990 (190); plnenie dodávok zariadenia jadrových elektrární (191); výstavba jadrovej elektrárne V-2 (194); technický dozor v oblasti jadrovej energetiky (195); formovanie ekonomickej štruktúry Prahy (196); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Rekonštrukcia spaľovne Praha 9“ (197); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby skladu ovocia a zeleniny Brno (198); zmena ukazovateľov stavby „Intenzifikácia celulózky v n.p. Buková“ (199); zmena záväzných ukazovateľov „Prestavby závodu Chemicelulóza Žilina“ (200); zmena v československej delegácii k rokovaniam o právnom riešení vlastníckych vzťahov v československo-poľskom pohraničí (201); schválenie ciest do zahraničia (202); problematika pracovných síl a bytovej výstavby v Severomoravskom kraji (203); výsledky rokovaní Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie (204); zaistenie odvozu pevných palív (205); zabezpečenie jesenných prác (206); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (207); rozšírenie turistiky s Kubou (208); bezplatná pomoc kinematografii Vietnamskej republiky (210); úprava platových pomerov sudcov Najvyššieho súdu (211); schválenie ciest do zahraničia (212); objem stavebných prác v Severočeskom kraji (215); obmedzovanie vybraných útlmových programov v strojárenstve (216); program nákupu a predaja licencií (217); zmena ukazovateľov stavby „Výroba a spracovanie PP fólií“ (218); overovanie systemizácie v organizáciách výskumnej a vývojovej základne (219); výsledky 63. medzinárodnej konferencie práce (220); zásobovanie mäsom (221); zmena zastúpenia ČSSR v Komisii pre spoluprácu RVHP a Fínska (222); schválenie ciest do zahraničia (223); výsledky návštevy delegácie ČSSR v NDR (224); rozvoj opravárenskej základne v ministerstvách hutníctva a ťažkého strojárenstva a palív a energetiky (225); previerka expertnej schopnosti strojárenských výrobkov (226); zvýšenie úrovne riadiacej činnosti ministerstva hutníctva a všeobecného strojárenstva (228); rozvoj výroby poľnohospodárskych strojov v rámci štátov RVHP (229); previerka zásobovania ovocím a zeleninou (230); výstavba oceľového obilného sila Hodonice (231); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rozšírenie výroby obkladačiek (232); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Modernizácia cementárne Maloměřice (233); zavádzanie letného času (234); usmerňovanie mzdového vývoja (235); dohoda s Rakúskom o zriadení cestovných prechodov na spoločných hraniciach (236); zmena člena Československo-maďarskej komisie pre výstavbu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (237); schválenie ciest do zahraničia (238); úpravy štátneho plánu v r. 1977 (239); príprava 83. zasadania výboru RVHP (240); rozvoj odvetvia osobných automobilov v ČSSR (243); postavenie juhoslovanských hospodárskych organizácií v ČSSR (243); výstavba novej rafinérie Litvínov (245); usporiadanie 21. medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (246); výsledky rokovaní podpredsedu vlády ČSSR s predsedom Výkonnej rady skupštiny Socialistickej republiky Macedónie (247); schválenie ciest do zahraničia (248); budovanie špecializovaných poľnohospodárskych organizácií (250); schválenie ciest do zahraničia (251); odstránenie disproporcií medzi kapacitnými možnosťami strojárenských kompletačných oborov (253); zabezpečenie magistrálnych plynovodov (253); rokovania podpredsedu vlády ČSSR s námestníkom predsedu rady ministrov ZSSR o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky (254); zaistenie výstavby 2. etapy petrochemického komplexu ČSR (255); náhradné termíny dokončenia stavieb Strašnice II. a 2. TV programu Trutnov (256); organizácia vývoja a výroby výpočtovej techniky (257); náhradné termíny dokončenia stavieb federálneho ministerstva hutníctva (258); náhradný termín stavieb Poldi (259); delegovanie na 19. konferenciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (261); zmena zástupcu RVHP pre spoluprácu v materiálno-technickom zásobovaní (262); odvolanie námestníka predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (263); schválenie ciest do zahraničia (264); nová Medzinárodná železničná tranzitná tarifa (266); darovanie technického zariadenia Československej televízie televízii Vietnamskej republiky (267); schválenie ciest do zahraničia (268); zahájenie stavby na plynulé odlievanie vo Východoslovenských železiarňach Košice (270); rozvoj československého hutníctva a strojárenstva (271); príprava výstavby celulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku (273); previerka využitia drevnej hmoty v hospodárstve (274); náhradné termíny dokončenia stavieb Mäsokombinát Ružomberok a Prievidza (275); možnosti využitia allytisohiokyanátu v poľnohospodárskej praxi (276); špecializácia poľnohospodárskej výroby a integrácia s potravinárskym priemyslom (277); výsledky rokovaní delegácií ČSSR a Vatikánu (278); overovanie nových prvkov sústavy plánovaného riadenia (279); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (280); zmena zmocnenca k podpisu dohody o spolupráci pri využití tranzitného plynovodu do SFRJ (281); schválenie ciest do zahraničia (282); náhradné termíny dokončenia stavieb národného výboru Prahy (284); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby závodu Hodonice n.p. Vertex (285); odstránenie dôsledkov požiaru v n.p. Motorpal (286); prevod prepravy kusových zásielok k ČSAD (287); zaradenie stavby Čistiareň odpadových vôd I. do štátneho plánu (288); overovanie sústavy odmeňovania za prácu vo vybraných JRD (289); systém vývoja odmien v JRD do r. 1980 (290); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (291); schválenie mzdových prostriedkov a počtu pracovníkov v ústredných orgánoch (292); smernice o prepožičiavaní čestných titulov, rádov a vyznamenaní k 1. a 9. máju (293); zmeny v zložení československej delegácie na rokovania s Veľkou Britániou, Talianskom, Dánskom a Nórskom o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov (294); schválenie ciest do zahraničia (295).
4087CII/36b8I19781484
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Zaistenie úloh v živočíšnej výrobe (1); žiadosť zástupcu generálneho tajomníka Sýrskej socialistickej strany arabskej obrody (2); zaistenie prevádzky na veľkobani M. Gorkij (3); migrácia pracovníkov do Prahy (4); zabezpečenie údržby chemického zariadenia (5); rozvoj materiálno-technickej základne Československého rozhlasu a Československej televízie (6); predĺženie termínov dokončenia stavby Klinika plastickej chirurgie (7); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Plne mechanizovaný sklad tuhých palív (8); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Vodné dielo Liptovská Mara (9); zmena ukazovateľov stavby Obkladačky Lučenec (10); zmena termínu dokončenia stavby Zosiľovacia stanica (11); dar Ministerstva výchovy Cyperskej republiky (12); stanovenie podielu hydiny pre podniky verejného stravovania (13); schválenie ciest do zahraničia (14); zabezpečenie akcií k 600. výročiu úmrtia Karla IV. (17); zmena vedúceho československej delegácie k rokovaniu o dohode s Vietnamskou republikou o leteckej doprave (18); zmena vedúceho československej delegácie k rokovaniam o dohode o hospodárskej spolupráci s Etiópiou (19); schválenie ciest do zahraničia (20); zabezpečenie zariadenia pre povrchovú ťažbu hnedého uhlia (22); rozpočet tranzitného plynovodu Orenburg (23); obnova lietadlového parku Československých aerolínií (24); vybudovanie Strediska medzinárodného obchodu v Prahe (25); využitie československej pomoci Vietnamskej republike (26); vyslanie československých zástupcov na zasadanie zástupcov členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (27); plánovanie v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe (28); rozvoj československej výchovnovzdelávacej sústavy (29); schválenie ciest do zahraničia (30); rozvoj československého koksárenstva (33); výstavba jadrových elektrární V-1, V-2 (34); príprava 84. zasadania výkonného výboru RVHP (35); postup ČSSR na 84. zasadaní výboru RVHP v otázkach vzťahov medzi RVHP a Európskym hospodárskym spoločenstvom (36); zdokonalenie systému riadenia projektovej činnosti (37); uplatnenie výtvarného umenia v investičnej výstavbe (38); menovanie námestníkov ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (39); ocenenie československých občanov odznakom ZSSR „Víťaz socialistického súťaženia“ (40); schválenie ciest do zahraničia (41); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v NSR (43); schválenie ciest do zahraničia (44); stav zariadenia atómovej elektrárne A-1 po havárii (48); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Areál technických služieb (49); výstavba n.p. Tatra Kopřivnice (50); koncepcia bytovej politiky (51); prijímacie pohovory na stredné a vysoké školy (53); delegovanie na 9. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (54); zmena v zložení Komisie vlády ČSSR pre zabezpečovanie zásobovania hospodárstva palivom a energiou (55); zmena námestníka ústredného riaditeľa ČSTK (56); schválenie ciest do zahraničia (57); zásobovanie mäsom (58); príprava návštevy tajomníka zahraničných vecí Líbye v ČSSR (59); schválenie ciest do zahraničia (60); výstavba súboru stavieb ako náhrady za vodnú nádrž Dřínov (61); zabezpečenie technologického zariadenia teplární (62); výstavba elektrárne na mostecké uhlie Opatovice II. (63); objem prác na stavbách ministerstva palív a energetiky (64); súbor stavieb pre rozvoj výroby traktorov (65); zabezpečenie železorudných surovín (66); rokovania o dodávkach na vnútorný trh (67); zahájenie 9. medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru (70); žiadosť vlády Vietnamskej republiky o poskytnutie strednodobého úveru (71); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (72); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (73); rozvoj strojárensko-opravárenských kapacít v uhoľnom priemysle (76); zaistenie stavieb teplární (77); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Vagónka Poprad (78); využitie pracovných síl v rezorte palív a energetiky (79); menovanie vedúceho správy pre telesnú výchovu a šport Úradu predsedníctva vlády (80); zmena v zložení československej delegácie na 7. konferenciu OSN o morskom práve (82); pozvanie zahraničných hostí do ČSSR (83); úlohy československého zahraničného cestovného ruchu (84); havárie sieťových autotransformátorov v prenosovej sústave 400kV (86); prepočet investičných nákladov výstavby plynovodu Konsorcium (87); rozpočtové náklady stavby Základný závod Pražských komunikácií (88); delegovanie na 14. valné zhromaždenie Medzinárodného zväzu architektov (89); postup ČSSR na 85. zasadaní výkonného výboru RVHP (90); zahájenie 10. medzinárodného veľtrhu Incheba (91); usporiadanie 6. porady ministrov spravodlivosti socialistických krajín (93); usporiadanie 44. kongresu Medzinárodnej federácie knihovníckych združení (94); zmena v zložení československej vládnej delegácie na prípravu zmeny štatútu štátnych hraníc s NDR (95); zmena zmocnenca na podpis dohody o kultúrnej spolupráci s Marokom (96); schválenie ciest do zahraničia (97); menovanie člena Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (100); zmena vo vedení československej delegácie v stálej komisii RVHP pre civilné letectvo (101); menovanie zmocnenca k podpisu Zmluvy o využívaní dištančného sondovania Zeme z kozmu (102); schválenie ciest do zahraničia (103); výpomoc československej armády pri jarných poľnohospodárskych prácach (104); výsledky 4. zasadania Medzivládnej komisie pre spoluprácu na výstavbe plynovodu Sojuz (106); rokovania so ZSSR o spolupráci v jadrovej energetike (107); zaistenie pásovej dopravy vo veľkobani M. Gorkij (108); náhradné termíny dokončenia stavieb ministerstva dopravy (110); ukončenie výstavby 1. etapy kompresných staníc plynovodu (111); zvýšenie účinnosti expertízy dokumentácie stavieb (112); usporiadanie 15. televízneho festivalu „Zlatá Praha“ (113); dar Akadémie vied Kubánskej republiky (114); usporiadanie 11. medzinárodného angiologického kongresu (115); zmena hraničných prechodov s Poľskom v Českom Tešíne (117); schválenie ciest do zahraničia (118); schválenie ciest do zahraničia (120); zdokonaľovanie zahraničného obchodu (122); obmedzenie fluktuácie v železničnej doprave (123); zabezpečenie výroby podvozkov pre nákladné vagóny (124); zahájenie stavieb ministerstva všeobecného strojárenstva (126); overenie strojného zariadenia pre vypaľovanie cementárenského slienku s oddelenou kalcináciou (127); rokovania v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (128); cenové otázky v československom obchode s Mongolskom (130); usporiadanie výstavy „Praha 1378–1978“ (131); československá účasť na výstave „Človek a jeho svet“ (132); schválenie ciest do zahraničia (133); zmena vedúceho československej delegácie na rokovania o spolupráci s Mozambikom (134); zaistenie výroby surového železa (136); účasť ČSSR na výstavbe jadrovej elektrárne na území ZSSR (137); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rehabilitačný ústav (139); opatrenia v cenách prechodného ubytovania (140); menovanie delegácie na zahájenie Dní československého hospodárstva v zahraničí (142); nové organizačné usporiadanie vývoja a výroby výpočtovej techniky (144); usporiadanie 6. medzinárodného kongresu chemického inžinierstva (145); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (146); usporiadanie 6. konferencie európskych združení (147); schválenie ciest do zahraničia (148); ponukové riadenie na výstavbu celulózky v Ružomberku (149); vyhodnotenie zásobovania hospodárstva palivom (150); podmienky pre účasť ČSSR pri výstavbe rafinérie ropy Irak-sever (152); zmena zliatiny na nových 50 halierových minciach (153); usporiadanie 20. strojárenského veľtrhu (154); zapožičanie jadrových krmív (155); schválenie ciest do zahraničia (157); zvýšenie úrovne riadiacej činnosti ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva (159); zvýšenie úrovne riadiacej činnosti ministerstva všeobecného strojárenstva (160); mimoriadna pomoc Bulharskej republike v súvislosti so živelnou pohromou (161); zabezpečenie prípravy československých športovcov na olympijské hry (164); situácia na vnútornom trhu (165); usporiadanie výstavy „Úspechy sovietskej elektroniky a jej využitie v národnom hospodárstve“ (166); zásady pre poskytovanie stabilizačných odmien pracovníkom energetiky a plynárenstva (169); hmotná zainteresovanosť zameraná na úspory palivoenergetických zdrojov (170); výstavby dolu Hodonín (171); zmena termínu dokončenia stavby závodu Znojmo (172); užšia súťaž na návrh Pamätníka oslobodenia ČSR sovietskou armádou v Prahe (173); zdravotná starostlivosť o pracujúcich v poľnohospodárstve (174); odvolanie podpredsedu pre vynálezy a objavy (175); zmena v zastúpení ČSSR v Rade spoločného parku nákladných automobilov (176); schválenie ciest do zahraničia (177); usporiadanie 6. medzinárodnej výstavy stavebných hmôt (178); koncepcia bytovej politiky (181); optimálne riešenie prívodu palív do sídlisk (182); zabezpečenie výstavby bytov teplom (183); koncentrácia stavebných kapacít v miestach sústredenej výstavby (184); zabezpečenie výstavby východoslovenských prekladísk (185); rozvoj výroby priemyslových hnojív a pesticídov (186); plnenie dohody s NDR v olefínovej chémii (187); schválenie ciest do zahraničia (188); rozšírenie pomoci Etiópii (189); schválenie ciest do zahraničia (190); zabezpečenie programu automatizácie valcovacích tratí (195); prevody nástrojárenských kapacít (196); odstránenie disproporcií medzi kapacitnými možnosťami vybraných kompletačných oborov (197); zahájenie stavieb ministerstva hutníctva (198); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Cementáreň Prachatice (199); príprava prevodov pôdy a zlučovania poľnohospodárskych podnikov (200); delegovanie na 28. zasadanie Svetovej zdravotníckej organizácie (201); delegovanie na 22. konferenciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (202); zmena vo vedení československej delegácie v stálych komisiách RVHP pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel (203); plány ciest československých funkcionárov do zahraničia (204); zabezpečenie jesenných poľných prác (205); schválenie ciest do zahraničia (206); pripravenosť Veľkobane M. Gorkij (207); plnenie úloh v železničnej doprave (208); zmena termínu dokončenia stavby Rekreačné rehabilitačné zariadenia baníkov (204); výstavba diaľničného železničného mosta v Bratislave (210); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb ministerstva všeobecného strojárenstva (211); zmena termínu dokončenia stavby Technická kyselina fosforečná (212); rekonštrukcia Národného divadla (213); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (214); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (215); príprava rokovaní so ZSSR o spolupráci v leteckej technike (217); schválenie ciest do zahraničia (218); zabezpečenie potrieb strojárenstva (220); zabezpečenie dodávok nákladných automobilov pre poľnohospodárstvo (221); československá účasť na výstavbe ropného kombinátu vo Vietname (223); príprava 3. zasadania Československo-tureckej komisie (225); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Vodné dielo Stanovice (226); menovanie námestníka predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (227); zabezpečenie plánovanej zamestnanosti v strojárenstve (228); zaistenie dodávok transformátorov vysokého napätia (230); schválenie ciest do zahraničia (233); zásobovanie mäsom a živočíšnymi výrobkami (234); poskytnutie daru na vybavenie novej budovy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (236); príprava európskeho kongresu o životnom prostredí (237); stanovenie počtu vyznamenaní na r. 1979 (238); schválenie ciest do zahraničia (239); rozvoj výroby vybraných druhov strojárenského spotrebného tovaru (240); plánovanie strojárenskej výroby (241); realizácia odsírovacieho zariadenia pre elektráreň Tušimice II. (242); schválenie ciest do zahraničia (244); zabezpečenie československej účasti na výstavbe rafinérie ropy Irak-sever (245); schválenie ciest do zahraničia (246); zabezpečenie pozostalých po havárii v Juhomoravských elektrárňach (247); zmena vedúceho československej delegácie na rokovanie o uzavretí dohody o spolupráci s Keňou (248); schválenie ciest do zahraničia (249); opatrenia na zvládnutie palivoenergetickej situácie (250); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby lom Merkúr (251); menovanie riaditeľa sekretariátu podpredsedu vlády (252); schválenie ciest do zahraničia (253); dodávky strojov pre hlbinné doly (256); schválenie počtu návrhov na vyznamenania v baníctve (257); zahájenie stavby Stáčanie dichloretanu (258); previerka činnosti Drevoúnie Bratislava (259); zásobovanie vnútorného trhu textilným a odevným tovarom (260); overovanie jednotnej sústavy odmeňovania za prácu v JRD (261); schválenie ciest do zahraničia (262); vyslanie československej delegácie na oslavy 20. výročia kubánskej revolúcie (263); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (264); zahájenie skúšobnej prevádzky na niektorých stavbách ministerstva hutníctva (268); zmena rozpočtových nákladov dokončenia diaľnice D1 (269); riešenie výstavby celulózopapiernskeho kombinátu v Paskove (270); hlavné smery poľnohospodárskej investičnej výstavby (271); schválenie mzdových prostriedkov ústredných orgánov (272); zmena vo funkcii vedúceho odboru služieb Úradu predsedníctva vlády (273).
4088CII/36b8I19791484–1485
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Zabezpečenie ťažby uhlia v podkrušnohorských revíroch (1); špecializácia poľnohospodárskej výroby (2); darovanie učebných pomôcok Kubánskej republike (3); súčasná energetická situácia (4); situácia v zásobovaní palivom a energiou (6); úprava pracovnej doby (7); pripravenosť ostravskokarvínskeho revíru na ťažbu uhlia (8); rozvoj ťažby uhlia v bani Most (9); rozvoj výroby nákladných automobilov Škoda (10); zaistenie lodí pre vnútroštátnu potrebu (11); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby NHKG Kunčice (12); rozvoj zabezpečovacej leteckej techniky československého civilného letectva (13); náhradné termíny uvedenia stavby do prevádzky (14); zvýšenie rozpočtových nákladov pre stavby Železničných opravovní (15); usporiadanie šampionátu Svetovej ornitologickej konfederácie (16); zmena zmocnenca k podpisu dohody o kultúrnej spolupráci s Marokom (17); schválenie ciest do zahraničia (18); riadenie zásobovania elektrickou energiou (19); hospodárska spolupráca s Vietnamom a pomoc Laosu (20); riešenie splátok úveru Albánska (21); rozvoj výroby obrábacích strojov (22); plnenie výstavby Petrochemie ČSR (23); program rekonštrukcie strojárenstva (24); schválenie rozpočtu výstavby plynovodu (25); náhradné termíny dokončenia stavby Mliekarne (26); zabezpečenie nákupu konzumných zemiakov (27); riadenie efektívnosti a kvality v potravinárskom priemysle (28); plánované riadenie stavebníctva (29); náhrady za používanie motorových vozidiel (30); plán vývoja veľkoobchodných cien (31); schválenie ciest do zahraničia (32); 5. zasadanie Medzivládnej komisie pre spoluprácu pri výstavbe plynovodu Orenburg (33); príprava návštevy predsedu vlády ČSSR v Líbyi (34); schválenie ciest do zahraničia (35); program dlhodobého využitia palív a energie (36);1484
zavedenie letného času (37); zabezpečenie výstavby celeulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku (40); usporiadanie zájazdu Výboru pre bývanie, stavebníctvo a územné plánovanie Európskej hospodárskej komisie OSN (42); rozvoj obilninárstva (43); plán výstavných akcií (44); menovanie riaditeľa Inštitútu riadenia (45); schválenie ciest do zahraničia (46); rozvoj výroby textilných strojov (48); zásady deľby práce v textilnom priemysle (49); výstavba jadrových elektrární V-1, V-2 (50); výstavba lomu Vršany (51); koncepcia typizácie vo výstavbe (52); účasť ČSSR na konferencii o kakau (53); príprava stretnutia ministrov zahraničných vecí ČSSR a ZSSR (54); schválenie ciest do zahraničia (55); usmerňovanie spotreby elektrickej energie (56); schválenie ciest do zahraničia (57); plnenie záverov XV. zjazdu KSČ vo vodnom hospodárstve (59); náhradné termíny dokončenia stavby cementárne Mokrá (60); úspory dovozu z kapitalistických štátov (61); vyslanie československej delegácie na zasadanie zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (63); spolupráca ČSSR v OSN pre priemyslový rozvoj (64); zahájenie 10. medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru (66); delegovanie na 37. zasadanie Dunajskej komisie (69); úprava veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov (71); zmena ukazovateľov stavby Textilný kombinát Stará Lubovňa (72); zdokonalenie ekonomickej sústavy v poľnohospodárstve (73); československá účasť na výstave „Mesto a dieťa“ (74); zmena vedúceho československej delegácie na rokovania o dohode o spolupráci s Giunea Bissau (75); menovanie vládneho zmocnenca na rokovanie o poplatku za tranzit zemného plynu do NDR (76); pozvanie zahraničného hosťa do ČSSR (77); výsledky 5. zasadania Medzivládnej komisie pre spoluprácu na výstavbe plynovodu Orenburg (78); príprava 89. zasadania výboru RVHP (81); bilancia rafinovaného cukru (82); prehĺbenie riadenia vedy a techniky v poľnohospodárstve (83); účinnejšie hospodárenie s poľnohospodárskym pôdnym fondom (84); schválenie ciest do zahraničia (83); vyslanie československej vládnej delegácie na oslavy nezávislosti Maltskej republiky (87); usporiadanie konferencie československých učiteľov (88); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československej televízie (89); menovanie námestníka predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (90); menovanie zmocnenca k podpisu Dohody o spolupráci so ZSSR pri výstavbe jadrovej elektrárne (91); riešenie sociálne ekonomických podmienok pracujúcich v hlbinnom baníctve (92); zabezpečenie prepravy uhlia (93); zabezpečenie bytovej výstavby opravárenskej základne plynovodu (94); spolupráca s NDR na výrobe osobných automobilov (95); systém riadenia údržby v baníctve v spolupráci s Programom OSN pre rozvoj (97); zahájenie veľtrhu Incheba (99); náhradný termín dokončenia stavby Rekonštrukcia a dostavby závodu Pravenec (100); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Nová výrobňa hadíc (101); náhradný termín dokončenia stavby Obnova havarovaných prevádzok (102); seminár o problematike prístupu k hodnoteniu záťaže životného prostredia (103); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (104); zhospodárnenie prevádzky služobných motorových vozidiel (105); schválenie cesty do zahraničia (106); zásobovanie mäsom (107); ekonomické stimulácie rozvoja a vývozu poľnohospodárskych výrobkov (108); spolupráca štátov RVHP pri rozširovaní kapacít na výrobu nábytkových tkanín (112); usporiadanie 16. televízneho festivalu „Zlatá Praha“ (113); odvolanie námestníka riaditeľa Československého rozhlasu (114); zmena vedúceho československej delegácie na rokovania o dohode o spolupráci s Jemenom (115); schválenie cesty do zahraničia (116); rozvoj potravinárskeho priemyslu (117); previerka organizácie zahraničného obchodu Polytechna (118); plnenie záverov XV. zjazdu KSČ o lesnom hospodárstve (119); preradenie stavieb Teplárne Žilina II. a Rekonštrukcie elektrárne Třebovice do štátneho plánu (120); zásady pre prerokovávanie žiadostí o zvýšenie rozpočtových nákladov (121); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Ubytovňa Stavebných závodov (122); náhradný termín dokončenia stavby Útvar ZNB (123); odvolanie z funkcie odboru zahraničných vecí Úradu predsedníctva vlády (124); schválenie ciest do zahraničia (125); príprava 90. zasadania výboru RVHP(127); zásady odmeňovania mládeže pripravujúcej sa na robotnícke povolanie (128); usporiadanie 22. filmového festivalu v Karlových Varoch (129); československá účasť na výstave „Človek a jeho svet“ (130); povolenie zapožičania obilia (131); schválenie ciest do zahraničia (132); postup prác na jadrovej elektrárni A-1 (135); vývoz textilných strojov, automobilov a traktorov do nesocialistických štátov (136); menovanie zloženia československej časti medzivládnej komisie pre spoluprácu socialistických štátov v oblasti výpočtovej techniky (137); využitie albánskej železo-niklovej rudy (138); schválenie ciest do zahraničia (139); vzťah k Čínskej ľudovej republike v oblasti zahraničného obchodu (141); dočasné komisie vlády ČSSR pre posúdenie úloh prípravy 7. päťročnice (142); pomoc československej ľudovej armády jarným poľnohospodárskym prácam (144); delegovanie na Diplomatickú konferenciu UNIDROIT (146); príprava návštevy ministra zahraničných vecí Angoly (147); dar SFRJ (148); usporiadanie festivalu televíznych programov Cena Dunaja (149); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (150); schválenie ciest do zahraničia (151); výstavba v Severočeskom kraji (153); zásobovanie obyvateľstva palivom a energiou (154); zabezpečenie techniky pre povrchovú ťažbu hnedého uhlia (155); predpisy o jadrovej bezpečnosti v jadrových elektrárňach (156); zabezpečenie úloh zo 7. zasadania ÚV KSČ (157); československá účasť na výstave Prostriedky jednotného systému elektronických počítačov... (158); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia Národného divadla (159); dar Afganistanskej republike (160); rokovania predsedu vlády s predsedom rady ministrov ZSSR (161); návšteva predsedu vlády v SFRJ (162); schválenie cesty do zahraničia (163); zásobovanie liečivami a zdravotníckym materiálom (165); schválenie ciest do zahraničia (166); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (167); obmedzenie rýchlosti cestných motorových vozidiel (168); schválenie ciest do zahraničia (169); úprava sústavy ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve (170); zaistenie skúšobnej prevádzky Petrochémie II. (171); rokovania so ZSSR o spolupráci v jadrovej energetike (173); výstavba medzištátnych plynovodov (174); tematické zameranie 21. medzinárodného strojárenského veľtrhu (175); pomoc Československej ľudovej armády žatevným prácam (176); schválenie ciest do zahraničia (177); zvýšené používanie zemného plynu v Prahe (180); základné parametre projektu I. a III. pražského metra (181); zaistenie technologickej časti jadrovej elektrárne V-2 (182); efektívnejšie využívanie uhoľných zásob (183); zabezpečenie plánovanej migrácie pracovníkov do Bratislavy (184); dokončenie stavby televízneho strediska Kavčie hory (185); zmena ukazovateľov stavby televízneho strediska Mlynská dolina (186); previerka nehospodárnosti prepravy medeného drôtu (187); previerka využitia strojov nezahrnutých do rozpočtu stavieb (188); delegovanie na Svetovú konferenciu OSN o vede a technike pre rozvoj (189); zabezpečenie lietadiel pre poľnohospodárske práce (190); zmena ukazovateľov centrálne posudzovaných stavieb v poľnohospodárstve (191); náhradný termín dokončenia stavby Nábytkárne Říčany (192); zriadenie Strediska pre výučbu francúzskeho jazyka (193); schválenie cesty do zahraničia (194); zmeny cien taxi služby (195); koncepcia bytovej politiky (196); bezpečné odstraňovanie rádioaktívneho odpadu z jadrovej elektrárne (197); nový termín dokončenia stavby veľkobane M. Gorkij (198); nový termín uvedenia do prevádzky NHKG Kunčice (199); dodávky náhradných dielov k strojárenským výrobkom (200); zaistenie výroby vykurovacích telies (201); zabezpečenie technologických zariadení pre vodohospodársku výstavbu (202); riešenie výrobnej technickej základne závodu ČKD Tatra (203); vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti (204); zásady pre poskytovanie štipendií študentom (205); zásady zabezpečenia prevádzkovej praxe žiakov gymnázií (206); účasť žiakov na spoločensky prospešnej práci (207); úprava hranice príjmov pre platenie výživného (208); úprava príspevkov z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb JRD k dôchodkom členov JRD (209); schválenie ciest do zahraničia (210); stav vývoja v poľnohospodárskej výrobe a nákupe (211); úprava náhrad za používanie motorových vozidiel (212); zmena zmocnenca k podpisu dohody o spolupráci so Španielskom (213); schválenie ciest do zahraničia (214); zaistenie výstavby Zvýšenie výroby AK trubiek (215); zabezpečenie výstavby kapacít na agrochemikálie (216); zabezpečenie postupu prác na výstavbe osírovacieho zariadenia v elektrárni Tušimice II. (217); zabezpečenie diaľkovej pásovej dopravy (218); usporiadanie 5. zasadania Európskeho poradného zboru pre výskum v odbore lekárskych vied (219); poskytnutie pomoci Angole (220); zmena zmocnenca k podpisu dohody o poskytnutie úveru Mongolskej republike (221); schválenie ciest do zahraničia (222); vývoj poľnohospodárskej výroby (223); československá účasť pomoci Angole pri ozdravení hospodárskych zvierat (224); pomoc ČSSR Laosu pri rekonštrukcii cestnej siete (225); príprava 4. zasadania Československo-tureckej hospodárskej komisie (227); postup výstavby Paláca kultúry (228); zmena výrobného programu stavby Ťažká výrobná hala (229); termín dokončenia stavby Výstavba výskumných ústavov ministerstva hutníctva (230); plán potreby kvalifikovaných pracovníkov (231); vyslanie československej delegácie do Líbye (232); schválenie ciest do zahraničia (233); pripravenosť na jesenné poľnohospodárske práce (234); delegovanie na Svetovú správnu rádiokomunikačnú konferenciu (235); zmena vedúceho československej delegácie na rokovanie o podpise obchodnej dohody s Guinea Bissau (236); schválenie ciest do zahraničia (237); program racionalizácie palív a energie (240); previerka nehospodárnej prepravy medeného drôtu (241); zvýšenie výroby naftových trubiek na vývoz do ZSSR (242); zmena Vládnej komisie pre racionalizáciu práce (244); dar telekomunikačného zariadenia Bulharsku (245); schválenie ciest do zahraničia (246); zásobovanie mäsom a živočíšnymi výrobkami (247); havarijný stav letecko-prevádzkových plôch na letisku Ruzyň (250); príprava 92. zasadania výkonného výboru RVHP (252); dosypanie Ervenického koridoru (254); riešenie problematiky tuhých komunálnych odpadov (255); zmena termínu dokončenia stavby Rekonštrukcia zlievarne tvárnej liatiny (256); náhradný termín dokončenia 2. časti stavby Odborová kováreň (257); zmena termínu dokončenia niektorých stavieb ministerstva hutníctva (258); riešenie sociálno-ekonomických podmienok pracovníkov rudného baníctva (259); zmena v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (260); schválenie ciest do zahraničia (261); výsledky 4. zasadania Zmiešanej komisie pre spoluprácu s NSR (262); zmena vo funkciách československých zástupcov v bankovej rade Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (263); schválenie ciest do zahraničia (264); zahájenie výstavby Lomu Merkur (268); zabezpečenie zásobovania vnútorného trhu (269); predpoklady pre uplatnenie normy pre tepelné technické vlastnosti stavebných konštrukcií (270); realizácia stavby Ťažba a úprava ílovcov Vyšehořovice (271); závery štátnej expertízy stavby Nová královodvorská cementáreň (272); dodatočné dodávky spotrebného tovaru do ZSSR (273); dar zahraničným organizáciám (274); schválenie ciest do zahraničia (276); menovanie zástupcu vedúceho československej delegácie na porade štátov RVHP pre právne otázky (277); zmena vedúceho delegácie pre rokovania o obchodnej dohode s Jemenom (278); zvýšenie dovozu profesií z Poľska (281); koordinácia rozvoja opravárenstva strojárenských výrobkov (283); zmena termínov dokončenia niektorých stavieb ministerstva palív a energetiky (284); vznik dočasnej komisie vlády ČSSR pre posúdenie štátneho programu racionalizácie palív a energie (285); výnimka zo zásad pre zabezpečovanie podnikovej rekreácie v socialistických štátoch (286); schválenie ciest do zahraničia (287); delegovanie na 23. zasadanie konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (288); zmena úhrady pomoci Angole (289); schválenie ciest do zahraničia (290); priebeh overovacej prevádzky technologického celku TC 3 (291); zmena zmocnenca k podpisu protokolu o zmene Dohody o rybolove v Dunaji (292); schválenie ciest do zahraničia (293); rokovania so ZSSR o spolupráci v jadrovej energetike (299); predĺženie platnosti výnimky z normy o nákupe jatočných prasiat (301); zabezpečenie výstavby československých jadrových elektrární dokumentáciou (303); využitie malých vodných elektrární (304); previerka dodávok železničných vozňov (305); organizácia elektrotechnického priemyslu (306); využitie odpadového dreva v lesoch (307); dar ministerstvu školstva Jemenskej republike (309); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov (310); priebeh výstavby vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (311); odvolanie vedúceho odboru školstva Úradu predsedníctva vlády (312); schválenie ciest do zahraničia (313).1485
4089CII/36b8I19801486
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Výstavba strediska medzinárodného obchodu (1); výstavba hotela v Prahe zahraničným dodávateľom (2); stav zásobovania zdravotníckym materiálom (3); mzdové prostriedky ústredných orgánov (4); zmena vedúceho hospodárskej správy Úradu predsedníctva vlády (5); zmena vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády (6); schválenie ciest do zahraničia (7); problémy rozvoja dopravnej sústavy (9); zmena zastúpenia ČSSR v komisii RVHP pre devízové a finančné otázky (10); schválenie ciest do zahraničia (11); preprava zemného plynu československou tranzitnou sústavou (13); zabezpečenie stabilnej prevádzky elektrárne Belmeken (14); schválenie ciest do zahraničia (15); rozvoj výroby kolových traktorov Zetor (16); zvýšenie cien zlata a striebra (17); schválenie cesty do zahraničia (18); rozvoj československého koksárenstva (22); rozpočet výstavby československej časti plynovodu Sojuz (23); expertíza projektovej úlohy stavby Vodovod zo Želivky (24); závery projektovej úlohy stavby Depo Hostivař (25); zabezpečenie úzkoprofilových profesií externých montáží (26); zabezpečenie stavebných profesií pre organizácie ministerstiev stavebníctva (27); smery rozvoja spolupráce s Vietnamskou republikou (28); ekonomická spolupráca s Laoskou republikou (29); užšia súťaž na návrh Pamätníka oslobodenia ČSR Sovietskou armádou v Prahe (30); schválenie ciest do zahraničia (31); cestovný ruch so socialistickými štátmi (36); usporiadanie 17. kongresu Európskej dialgračnej a transplantačnej spoločnosti (37); problémy znižovania hluku (42); prechod vybraných kondenzačných elektrární na teplárenskú prevádzku (43); zabezpečenie ťažby uhlia (44); riešenie následkov poddolovania obcí (45); plnenie bielkovinového programu (46); nedostatky v zásobovaní ovocím a zeleninou (47); príprava prevádzky stavby Petrochémia II. (48); delegovanie na zasadanie Zboru zástupcov vlád štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov (49); stretnutie ministrov zahraničných vecí ČSSR a ZSSR (50); výstavby areálu československého veľvyslanectva v Bonne (51); menovanie podpredsedu Úradu pre vynálezy a objavy (53); schválenie ciest do zahraničia (54); organizácia odvetvia elektrotechnického priemyslu (55); koordinácia národohospodárskych plánov s Poľskou republikou (56); zaistenie výroby farebných obrazoviek (57); zahájenie 11. veľtrhu spotrebného tovaru (58); zmena v zložení československej vládnej delegácie k príprave štatútu hraníc s NDR (59); zavádzanie upravených režimov hlbinných uhoľných a lignitových baní (60); spôsob hodnotenia výsledkov energetických a plynárenských koncernov (61); výber nových príslušníkov ZNB (62); zabezpečenie československého jadrového energetického programu regulačnou technikou (63); usmerňovanie spotreby elektrickej energie u maloodberateľov (64); príprava 1. zasadania Československo-japonskej zmiešanej komisie pre spoluprácu (65); štátna expertíza stavby výroba farebných obrazoviek (66); závery štátnej expertízy úlohy Anilínový blok I. a II. (67); obchodná dohoda s Nikaraguou (71); delegovanie na 20. riadne zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (72); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (73); program výmen s Veľkou Britániou (74); ukončenie prechodnej platnosti v nákupných cenách (75); zmena zmocnenca k podpisu obchodnej dohody s Honduraskou republikou (76); schválenie ciest do zahraničia (77); odvolanie námestníčky riaditeľa Československej televízie (78); zmena v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (79); schválenie ciest do zahraničia (80); menovanie funkcionárov Československej akadémie poľnohospodárskej (81); menovanie vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády (82); schválenie ciest do zahraničia (83); bilancia rafinovaného cukru (84); zvýšenie devízových príjmov v neobchodnej oblasti (85); schválenie cesty do zahraničia (86); riešenie nedostatkových tovarov na vnútornom trhu (87); zásobovanie mäsom (88); koordinácia plánov s Maďarskou republikou (90); zahájenie 12. veľtrhu Incheba (92); úprava veľkoobchodných cien drahých kovov (93); činnosť Československej vládnej komisie pre stíhanie nacistických zločinov (94); usporiadanie 17. televízneho festivalu Zlatá Praha (95); schválenie ciest do zahraničia (96); rozvoj internacionálneho socialistického súťaženia (97); bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (98); zákaz zamestnávania žien ťažkými prácami nad prípustnú hmotnosť (99); zmena termínov dokončenia niektorých stavieb (100); zaistenie uvedenia bloku 500 MW v elektrárni Mělník III do prevádzky (101); pomoc Afganistanskej republike v školstve (103); pomoc Československej ľudovej armády jarným poľnohospodárskym prácam (104); schválenie ciest do zahraničia (105); priebeh výstavby jadrových elektrární V-1, V-2 (109); zabezpečenie zariadení pre jadrovú energetiku (110); stav výskytu chorôb z povolania (111); expertíza projektovej úlohy Celulózky Paskov (112); koordinácia plánov s NDR (113); výstavba medzištátnych plynovodov (114); zabezpečenie výroby oceľovo-vlnných pásov širokých do 2,40 m (115); československá účasť na úlohe Právne otázky dohôd o výstavbe objektov v štátoch RVHP (116); schválenie ciest do zahraničia (117); zaistenie technologického zariadenia pre Veľkobaňu M. Gorkij (118); štátna expertíza stavby Lom Merkur-4 (119); zabezpečenie transformátorov pre nové energetické kapacity (120); zabezpečenie výroby slnečných kolektorov v rezorte ministerstva všeobecného strojárenstva (121); zabezpečenie podvozkov pre nákladné vagóny Medzinárodnej železničnej únie (122); protokol k Dohode o zriadení Medzinárodnej geologickej expedície v Mongolsku (125); spolupráca so ZSSR pri vytváraní centralizovaného systému a prístupu k zahraničným počítačovým sieťam (126); prognóza vývoja nákladov na bytovú výstavbu (127); hlavné smery mzdovej politiky (128); plán výstavných akcií (129); program spolupráce so ZSSR v oblasti jadrovej energetiky (130); zmienenie následkov banského nešťastia v Bani ČSM (131); prijatie Radu juhoslovanskej zástavy so stuhou podpredsedom vlády (132); schválenie ciest do zahraničia (133); efektívnejšie využitie mäsa v mäsovom priemysle (134); zabezpečenie pracujúcich ochrannými pracovnými prostriedkami (135); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (136); schválenie ciest do zahraničia (137); zmena zmocnenca k podpisu Rámcovej dohody pre výrobu nábytku vlastnými prostriedkami (138); zaradenie stavieb s neúplnou prípravou do štátneho plánu (145); rokovania so ZSSR o príprave jadrovej elektrárne Mochovce (146); nový termín dokončenia stavby agloporitového závodu (147); zaistenie výstavby homogenizačnej drtičky Veľkolomu Československej ľudovej armády (148); výsledky 34. zasadania RVHP (149); účinnosť ekonomických kritérií domácej ťažby a úpravy rúd (150); zvýšenie efektívnosti a prevádzky čistiarní odpadových vôd (151); zabezpečenie hospodárnosti československého výstavníctva (152); maloobchodné ceny niektorých typov osobných automobilov (153); organizácia 22. medzinárodného strojárenského veľtrhu (154); koordinácia národohospodárskych plánov s Bulharskom (155); hlavné smery zdravotníckej politiky (156); obsah 7. medzinárodnej výstavy stavebných látok a vnútorného vybavenia (157); financovanie telovýchovných jednôt ČSZTV (158); pomoc československej ľudovej armády žatevným prácam (159); obmedzenie blahoželaní k Novému roku (160); schválenie ciest do zahraničia (161); schválenie ciest do zahraničia (162); štátna expertíza úlohy Výstavba sklárne pre farebnú televíznu obrazovku (163); rokovania podpredsedov vlád ČSSR a ZSSR o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky (164); termín uvedenia technologického zariadenia TC 2.11 do prevádzky (165); úprava rozpočtu projektu moderného systému riadenia údržby v hutníctve (166); stanovenie rozpočtových nákladov stavby NHKG Kunčice (167); spresnenie rozpočtových nákladov stavby Celulózovo-papierenský kombinát (168); výstavby Paláca kultúry (169); previerka úloh pre rozvoj aktívneho zahraničného cestovného ruchu (170); rozšírenie úveru Zambijskej republike (174); zníženie spotreby leteckých pohonných hmôt (175); zmeny cien prechodného ubytovania (177); výnimka z pravidiel usmerňovania mzdových prostriedkov v rezorte spojov (178); delegovanie na zasadanie Valného zhromaždenia OSN o ekonomických otázkach (179); dar ministerstvu školstva Spojených štátov mexických (180); vyslanie štátnej delegácie na oslavy štátneho sviatku Líbye (181); schválenie ciest do zahraničia (182); zmena zmocnenca k podpisu dohody o spolupráci so Zambiou (183); dôsledky požiaru v závode Naftové motory (184); zabezpečenie mzdových opatrení v systéme odmeňovania zdravotníckych pracovníkov (185); schválenie ciest do zahraničia (187); priebeh žatvy (190); zabezpečenie opráv pre centralizované zásobovanie teplom (191); zabezpečenie výroby priemyslových pecí (192); koncepcia rozvoja náradia (193); koordinácia národohospodárskych plánov s Rumunskom (194); zaistenie materiálov pre elektroniku (197); zaistenie výroby radiálnych pneumatík pre nákladné automobily (198); uplatňovanie nových lesných zákonov (199); delegovanie na 35. zasadanie Valného zhromaždenia OSN (200); schválenie ciest do zahraničia (202); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československej televízie (203); zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých stavieb (204); štátna expertíza úlohy stavby Rekonštrukcia cukrovaru Trebišov (205); zabezpečenie materiálu pre rozvoj stavebníctva (207); rokovanie s poskytovateľom licencie na výrobu farebných obrazoviek (208); zaistenie komplexnej bytovej výstavby (209); zabezpečenie výroby bytových jadier (210); pomoc Československej ľudovej armády jesenným poľnohospodárskym prácam (211); delegovanie na 21. zasadanie Rady pre obchod a rozvoj (212); schválenie ciest do zahraničia (213); zásobovanie mäsom (214); menovanie vedúcich delegácií na Dni československého hospodárstva v zahraničí (215); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (216); schválenie cesty do zahraničia (217); zabezpečenie poľnohospodárstva strojmi a zariadením (218); zavedenie výroby kaseinátu sodného (219); úpravy veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov v poľnohospodárstve (220); zvýšenie spoľahlivosti motorových lokomotív (221); analýza vývozu a dovozu výrobkov v rámci RVHP (222); aktívny zahraničný cestovný ruch so socialistickými štátmi (226); usporiadanie seminára Európskej hospodárskej komisie OSN (227); úprava rozpočtu stavby I. trasy B pražského metra (228); porada riaditeľov krajských poľnohospodárskych správ (229); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR na Kube (230); schválenie ciest do zahraničia (231); zabezpečenie výstavby jadrovej elektrárne Dukovany (234); zabezpečenie zariadenia do Veľkobane M. Gorkij (235); dovoz vybraných profesií z Poľskej republiky (237); zabezpečenie zariadenia pre predajňu Praga v Moskve (238); usporiadanie 9. medzinárodného seminára socialistických krajín o predškolskej výchove (239); zmena zástupcu vedúceho československej delegácie v komisii RVHP pre strojárenstvo (240); zmena vedúceho československej delegácie v komisii RVHP pre rádiotechnický a elektronický priemysel (241); schválenie ciest do zahraničia (242); úprava pracovnej doby cez vianočné sviatky (243); rozdelenie pôsobnosti medzi členov predsedníctva vlády (244); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československého filmu (245); schválenie ciest do zahraničia (246); hlavné smery na dopracovanie návrhu štátneho plánu (247); schválenie ciest do zahraničia (248); obnovenie výroby naftových motorov v ČKD Praha (249); rozvoj odvetvia elektrotechnického priemyslu (250); stanovenie rozpočtových nákladov elektrárne Mělník III. (251); riešenie problémov vo vodohospodársky pasívnych oblastiach (252); zmeny úloh štátneho plánu technického rozvoja (253); prepracovanie režimu výstavby prekládky rieky Bíliny (254); vývoj vnútorného trhu (255); previerka rozdielov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (256); bezplatné odovzdanie zariadení pre modelové skúšky získavania bromu z odpadových lúhov Kube (257); ochrana bezpečnosti československých občanov v Iraku (258); schválenie ciest do zahraničia (259); stretnutie ministrov zahraničných vecí ČSSR a NDR (260); schválenie ciest do zahraničia (262); zásobovanie jesennými zemiakmi (263); zmena zmocnenca na podpis dohody s Vietnamskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických služobných pasov (264); schválenie ciest do zahraničia (265); havarijný stav v n.p. Bukóza (267); previerka koncepcie výstavby cementárne v Beroune (268); cenové kontroly (271); zmena postupu pri rokovaní o dodatočnom úvere Barmskému zväzu (272); zmena zmocnenca k podpisu Dohody štátov RVHP o právnom postavení medzištátnych ekonomických organizácií (273); schválenie ciest do zahraničia (274); zvýšenie výroby objemových krmív (276); program biochemizácie živočíšnej výroby (277); rozvoj rastlinnej výroby (278); bielkovinový program (279); inovácia spotrebného tovaru (280); riešenie problematiky náhradných dielov (281); výsledky 3. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti jadrovej energetiky (282); príprava 9. zasadania Československo-indického výboru pre spoluprácu (283); poskytnutie bezplatnej dodávky nemocničného zariadenia Afganistanu (285); správa o 22. filmovom festivale v Karlových Varoch (287); dar Centrálnemu inštitútu pre doškolovanie lekárov (288); schválenie ciest do zahraničia (289); opatrenia k zníženiu spotreby paliva na výrobu elektriny (281); zaistenie výroby meracej techniky pre spotrebu palív a energie (292); rozdelenie zdrojov uhlia vhodného na koksovanie (293); program opráv zariadení koksochemického závodu NHKG (294); stav zásobovania liekmi a zdravotníckym materiálom (295); bezplatná pomoc Mongolskej republike (296); mzdové zvýhodnenie pracovníkov vybraných organizácií (297); štátna expertíza projektových úloh stavby Kyselina akrylová II. (298); úprava veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov (299); plán zahraničných ciest československých funkcionárov (300); plán výstavných akcií v ČSSR a v zahraničí (301); príprava mládeže pre robotnícke povolania (302); výnimka z úsporných opatrení v odvetví kultúry (303); schválenie ciest do zahraničia (304).
4090CII/36b8I19811487
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Stav zabezpečenia výstavby rafinérie ropy Salahuddiu v Iraku (9); menovanie vedúceho delegácie pre podpísanie hospodárskej dohody s Angolou (10); schválenie ciest do zahraničia (11); zabezpečenie československej účasti na rokovaniach Výboru pre odzbrojenie v Ženeve v r. 1981 (12); návšteva ministra zahraničných vecí Mozambiku v ČSSR (13); zmena vo funkcii vedúceho odboru poľnohospodárstva, výživy, lesného a vodného hospodárstva Úradu predsedníctva vlády (14); schválenie ciest do zahraničia (15); správa o zhodnotení príčin a dôsledkov mimoriadnej situácie v ovzduší v Severočeskej hnedouholnej panve (19); správa predpokladanom vývoji škodlivých plynných exhalátov z veľkoelektrární (20); zaistenie stavby Odsírenie expanzných plynov v k.p. Palivový kombinát A. Zápotockého v Ústí nad Labem (21); komplexné ekonomické vyhodnotenie československej účasti na výstavbe plynovodu SOJUZ (22); zabezpečovanie národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v 1. štvrťroku 1981 so zreteľom na dodávky uhlia z Poľska a elektrickej energie z Rumunska (23); zmena v zložení československých delegácií v Stálej československo-poľskej hraničnej komisii a Stálej československo-rakúskej hraničnej komisii (25); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (26); československá účasť na Svetovej poľovníckej výstave v Bulharsku (27); zabezpečenie dodávok dieselgenerátorových staníc z dovozu pre výstavbu československých jadrových elektrární V-2 Jaslovské Bohunice a Dukovany (29); stav zaistenia dodávky reaktoru VVER 440 pre 3. blok jadrovej elektrárne Paks v Maďarskej republike (30); zaistenie československého podielu na spoločnej výstavbe zotavovne sovietskych a československých odborov na Jalte v ZSSR (31); zahájenie 12. Medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Brne (32); zabezpečenie výroby narážadiel 590 Kn vo VHJ Československej vagónky pre rekonštrukciu nákladných železničných vozňov (33); zaistenie liečebnej rehabilitačnej starostlivosti pre pracovníkov československého civilného letectva (34); správa o plnení uznesenia predsedníctva vlády ČSSR o riešení otázok cigánskeho obyvateľstva v ČSSR (35); delegovanie na zasadanie zboru splnomocnených zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (36); príprava stretnutia ministrov zahraničných vecí ČSSR a ZSSR (37); správa o účinnosti doterajšieho súboru opatrení k riešeniu problematiky alkoholizmu a toxikománií v ČSR a SSR (38); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (39); vyslanie zástupcu vlády ČSSR na oslavy 2. výročia revolúcie v Grenade (40); výstavba rafinérie ropy v Iraku (44); opatrenia na zabezpečenie vývoja a výroby československých cytostatík (45); opatrenia na limitovanie elektrických priamovykurovacích spotrebičov na 7. päťročnicu (46); schválenie ciest československých funkcionárov do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (47); schválenie plánu zahraničných ciest a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 2. štvrťrok 1981 (48); súbor opatrení na zabezpečenie realizácie Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR do r. 1990 (50); schválenie záverov štátnej expertízy súboru stavieb Výstavba a rekonštrukcia MEZ Mohelnice (51); správa o situácii v zaisťovaní dodávok drobného nedostatkového spotrebného tovaru pre vnútorný trh (52); opatrenia na zdokonaľovanie riadenia zahraničného obchodu v cenovej oblasti (53); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (54); výsledky 4. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti jadrových elektrární (57); výpomoc Československej ľudovej armády pri jarných poľnohospodárskych prácach v r. 1981 (61); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (62); zahájenie rokovaní o zvýšení tranzitu sovietskeho zemného plynu cez územie ČSSR (64); výsledky rokovaní o uzavretí rámcovej zmluvy o dlhodobej spolupráci v oblasti hliníka s juhoslovanskými hospodárskymi organizáciami (65); zásobovanie mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami v 1. polroku 1981 (66); zahájenie 13. medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA '81 v Bratislave (67); zaradenie stavby Rozvoj výroby plošných spojov do plánu na r. 1982 (68); príprava výstavby kapacít na výrobu žiaruvzdorného vlákna typu Rezistex v k.p. Sklo Union a v n.p. Teplotechna, Kamenice nad Lipou (69); celkový počet pracovníkov a mzdových prostriedkov na r. 1981 vo federálnych a republikových ústredných orgánoch (70); opatrenia na zmiernenie následkov banských nešťastí v k.p. OKR – Baňa 1. máj, Karviná (71); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (72); zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie novo dodávaných veľkostrojov a diaľkovej pásovej dopravy pri povrchovej ťažbe hnedého uhlia (73); zaistenie technologického zariadenia pre rozvoj Veľkolomu M. Gorkij v Bíline (74); správa o zabezpečení výroby nákladných automobilov Tatra s ohľadom na nutnosť splnenia zahraničných záväzkov v n.p. Tatra Kopřivnice (75); riešenie výroby osobných automobilov Tatra T 613 (76); usporiadanie seminára Európskej hospodárskej komisie OSN o racionálnom využití ropy a jej derivátov ako surovín pre chemický priemysel v Prahe (77); definitívna bilancia rafinovaného cukru na r. 1981 (78); zakončenie rokovaní o cenách v československom obchode s Kubou na r. 1981–1985 (79); koncepcia rozvoja československého zahraničného cestovného ruchu na r. 1981–1985 (82); správa o výsledku previerky efektívneho využívania plánovaných zdrojov na priame zahraničné obchodné náklady pri vývoze a dovoze (83); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Valcovňa hrubých plechov v k.p. Vítkovice, Ostrava a stavby Stredojemná valcovňa Dříň, Poldi Kladno (85); zaistenie rekonštrukcie palivového systému v Závodoch SNP, Žiar nad Hronom (86); opatrenia na zlepšenie súčasného stavu vo vývoji pracovnej neschopnosti (87); zabezpečenie komplexnej dokumentácie obdobia výstavby socializmu (88); návšteva predsedu vlády v Rakúsku (89); schválenie ciest do zahraničia (91); usporiadanie 18. medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha (93); usporiadanie 6. medzinárodného festivalu televíznych programov pre deti a mládež Cena Dunaja v Bratislave (94); zmena zmocnenca k podpisu programu kultúrnych výmen s Tureckom (95); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (96); návšteva ministra zahraničných vecí v Nikaragui (97); menovanie podpredsedu Federálneho úradu pre tlač a informácie (98); schválenie ciest do zahraničia (99); schválenie plánu ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 3. štvrťrok 1981 (101); schválenie ciest do zahraničia (102); návšteva ministra zahraničných vecí Vietnamskej republiky v ČSSR (103); schválenie ciest do zahraničia (104); zvýšenie rozpočtových nákladov a odsun termínu dokončenia niektorých stavieb (105); odsun termínu dokončenia niektorých stavieb rezortu všeobecného strojárenstva (106); zaistenie káblov s gumovou izoláciou pre potreby palivoenergetickej základne v r. 1981(107); výkon funkcie bilančnej gescie pre tepelnú energiu federálnym ministerstvom palív a energetiky (108); správa o plnení úloh vo výstavbe medzištátnych plynovodov a podzemných zásobníkov zemného plynu (109); správa o súčasnom stave plnenia opatrení na urýchlenie rozvoja ťažby uhlia na lome Most (110); príprava výstavby rafinérie ropy Salahuddin v Iraku (111); výpomoc Československej ľudovej armády pri žatevných prácach v r. 1981 (112); daňové opatrenia na podporu rozvoja poľnohospodárskej výroby u drobných chovateľov a pestovateľov (113); správa o tematickom zameraní, obsahu a organizácii 23. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 1981 (115); rozdelenie úloh a pôsobnosti medzi členov predsedníctva vlády (116); návšteva ministra zahraničných vecí Kambodže v ČSSR (117); stanovenie platu zástupcovi vedúceho Úradu predsedníctva vlády (118); zabezpečenie dovozu liekov a surovín na výrobu liekov v r. 1981 (119); vyslanie československej delegácie na oslavy štátneho sviatku v Iraku (120); schválenie ciest do zahraničia (121); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (123); koncepcia zabezpečenia externých montáží v 7. päťročnici (127); zaistenie dovozu tunelovacieho a hĺbiaceho stroja pre razenie banských diel v ostravsko-karvínskom revíre (128); pobádacie prirážky ko kontraktným cenám tovaru dovážaného z Mongolska do ČSSR v r. 1981–1985 (129); správa o plnení uznesenia predsedníctva vlády o realizácii súboru technických a organizačných opatrení na zníženie mernej spotreby paliva na výrobu energie (130); postup zaisťovania perspektívnych a špeciálnych materiálov pre elektrotechniku (131); usporiadanie 10. kongresu IMEKO v r. 1985 v Prahe (132); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh (133); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Kyslíková konvertorová oceliareň 1.–3. etapa Třineckých železiarní VŘSR, Třinec (134); odsun termínu predania kapacity ku skúšobnej prevádzke a dokončenia stavby VSŽ, Košice – plynulé odlievanie bram (135); realizácia projektu postgraduálneho kurzu o fermentáciách (136); opatrenia v oblasti cien služieb poskytovaných v ČSSR zahraničným návštevníkom (137); usporiadanie 23. medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (138); zmeny v zložení Komisie pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín (139); zmena vo funkcii námestníka stáleho predstaviteľa ČSSR v sekretariáte RVHP v Moskve (140); správa o situácii po havárii v n.p. Duslo Šaľa (141); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (142); zhodnotenie príčin minimálneho počtu výrobkov cenovo znevýhodnených pre ich nízku technickú úroveň a kvalitu (146); prevod vybraných kondenzačných elektrární na teplárenskú prevádzku po r. 1985 (147); zaistenie dodávok prístrojovej techniky pre ochranu čistoty ovzdušia a vôd (148); správa o stave rokovaní o účasti československých organizácií na výstavbe objektu plynárenského priemyslu na území ZSSR (149); udelenie Červených zástav a štandárd najúspešnejším kolektívom v 6. päťročnici ku Dňu baníkov a energetikov 1981 (150); dni kultúry Mongolskej republiky v ČSSR (151); vyslanie československej delegácie na oslavy štátneho sviatku Líbye (152); stanovisko k žiadosti vlády Jemenu o odročení splátok z poskytnutých úverov (153); zmena vedúceho československej delegácie pre rokovanie o uzavretí zmluvy s Dánskom o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (154); schválenia ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (155); zmena zástupcu ČSSR v bankových radách Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Medzinárodnej investičnej banky (158); schválenie ciest do zahraničia (159); opatrenia na zmiernenie následkov banského nešťastia na bani Pluto k.p. Bane Víťazného februára, Zálužie (160); výpomoc Československej ľudovej armády na jesenných poľnohospodárskych prácach v r. 1981 (161); dohoda so ZSSR o vzájomných dodávkach zariadení, výrobkov a materiálov k zaisteniu novej leteckej techniky (162); výsledok previerky hospodárenia s vagónmi cudzích železničných správ na sieti ČSD a u prepravcov vo vzťahu k devízovým nákladom (163); príprava programu nákupu a predaja licencií a o ich prepojení s plánom technického rozvoja (164); opatrenia na zlepšenie stavu bezpečnosti práce v hlbinných baniach (165); usporiadanie seminára Európskej hospodárskej komisie OSN o vzťahu bývania a národného hospodárstva v ČSSR (166); menovanie vedúcich sekretariátov podpredsedov vlády (167); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (168); schválenie plánu ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 4. štvrťrok 1981(171); schválenie ciest československých funkcionárov do zahraničia (172); rozvinutie prác na vedecko-technickej prognóze riešenia palivo-energetických problémov členských štátov RVHP do r. 2000 (173); zabezpečenie prieskumu a výberu lokalít pre jadrové energetické zariadenia a ich sledovanie pri výstavbe a prevádzke (174); správa o výsledku previerky zásobovania závodného stravovania (175); zmena splnomocnenca na podpis úverovej dohody s Angolou (176); schválenie ciest do zahraničia (177); návšteva tajomníka pre zahraničné styky Líbye v ČSSR (180); ďalší postup výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (181); zásady riadenia zásobovania národného hospodárstva elektrickou energiou v 4. štvrťroku 1981 (182); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (183); posilnenie výrobno-technickej základne poľnohospodárskeho strojárstva (184); dokonalejšie využitie výrobných možností drobných chovateľov a pestovateľov (185); závery štátnej expertízy projektovej úlohy 5. stavby B, 3. etapa – urýchlenie rozvoja Veľkolomu M. Gorkij v Bíline (186); súbor opatrení k obmedzovaniu emisií znečisťujúcich ovzdušie v Severočeskej hnedouhoľnej panve (187); spôsob hodnotenia hospodárskych výsledkov dodahovaných energetickými a plynárenskými koncernami rezortu palív a energetiky po r. 1980 (188); odsun termínu dokončenia stavby č. 536-3002-307 Leopoldov (189); koncepcia československého výstavníctva na r. 1981–1990 (190); zmena splnomocnenca k podpisu dohody s Kubánskou republikou o spolupráci pri ťažbe a úprave chrómových rúd na Kube (192); schválenie ciest do zahraničia (193); plnenie opatrení prijatých na plné obnovenie naftových motorov vo VHJ ČKD Praha (198); vytvorenie projektovej a inžinierskej organizácie federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu (199); zabezpečenie výroby farebnej obrazovky (200); komplexný program rekonštrukcií, obnovy a výstavby malých vodných elektrární (201); riešenie niektorých problémov investičnej výstavby a zaistenie prevádzky na veľkolome Československej armády v Severočeskom hnedouhoľnom revíre (202); správa o smrteľných pracovných úrazoch a ich príčinách v r. 1980 a v 1. polroku 1981 (203); menovanie riaditeľa sekretariátu podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie (205); odvolanie J. Škraka z funkcie námestníka predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (206); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (207); venovanie daru Výboru pre kultúru Bulharskej republiky pri príležitosti 1300. výročia založenia bulharského štátu (208); schválenia ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (209); koncepcia rozvoja priemyselných robotov a manipulátorov (211); zabezpečenie výstavby kapacít a výroby traktorov Zetor (212); výsledok previerky zabezpečenia potrieb národného hospodárstva oceľovými konštrukciami (213); zásobovanie mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami v r. 1981 (214); výsledok previerky racionálneho hospodárenia s mäsom (215); návšteva člena politického byra ÚV MSDS a námestníka predsedu rady ministrov Maďarskej republiky G. Aczéla v ČSSR (216); zmena vo funkcii vedúceho odboru sťažností a listov pracujúcich Úradu predsedníctva vlády (217); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (218); zabezpečenie výstavby jadrových elektrární v 7. a 8. päťročnici (219); výstavba medziskladu vyhoretého paliva v lokalitách jaslovské Bohunice a Dukovany (220); zvýšenie rozpočtových nákladov a odsun termínu predania kapacít do prevádzky (222); zvýšenie rozpočtových nákladov a zabezpečenie cieľových termínov výstavby elektrárne Prunéřov II. (223); oblastný plán rozvoja Severočeského kraja v 7. päťročnici (224); operatívne zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva palivami, energiou a ropnými výrobkami v 1. štvrťroku 1982(225); modernizácia osobných automobilov Š 105 (226); doplnenie a spresnenie štátneho cieľového programu 03 – Racionalizácia spotreby kovov v 7. päťročnici (227); kritériá hodnotenia internacionálneho socialistického súťaženie organizácií, kolektívov a jednotlivcov (228); schválenie plánu zahraničných a pozvaní zahraničných do ČSSR na 1. štvrťrok 1982 (229); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (231).
4091CII/36b8I19821487
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Zabezpečenie technologického zariadenia pre rozostavané závody na výrobu izolačných materiálov (4); úprava náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (5); plán výstavných akcií v ČSSR a v zahraničí na r. 1982 (6); schválenie ciest do zahraničia (7); schválenie ciest do zahraničia (9); zabezpečenie rozvoja ostravsko-karvínskeho revíru v 7. päťročnici (10); dočasná pomoc pracovníkov vybraných povolaní v koncerne Severočeské hnedouhoľné bane, Most (11); plnenie opatrení prijatých na zníženie škodlivých plynných exhalácií v Severočeskej hnedouhoľnej panve (12); zabezpečenie zvýšenej prepravy zemného plynu zo ZSSR cez územie ČSSR (13); stav prípravy a postupu realizácie stavby Celulózka Paskov (14); zaistenie tuzemskej výroby herbicídov na báze fosgénu (15); schválenie ciest do zahraničia (16); postup dokončovacích prác na rafinérii ropy Salahuddin I. (17); stanovisko k žiadosti vlády Jemenu o odročenie splátok z poskytnutých úverov (18); plnenie opatrení na nápravu z previerky využitia prostriedkov cestnej nákladnej automobilovej dopravy (19); zabezpečenie výstavby Celulózo-papierenského kombinátu Ružomberok (20); schválenie celkových počtov pracovníkov a mzdových prostriedkov na r. 1982 federálnych a republikových ústredných orgánov (21); zásady a postup zabezpečenia mimoriadnych mzdových opatrení v r. 1982 (22); poskytovanie vernostných stabilizačných odmien pracovníkom vo vybraných okresoch Severočeského kraja (23); návšteva vládnej delegácie Grenady v ČSSR (24); stanovenie zmocnenca k podpisu dohôd s USA a veľkou Britániou o vysporiadaní určitých otvorených nárokov a finančných otázok (25); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (26); návšteva vládnej delegácie Iránu v ČSSR (28); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (29); zásady prechodných opatrení na poskytovanie prémií za prírastok tržby poľnohospodárskej produkcie v r. 1982 (30); výpomoc príslušníkov československej armády pri natáčaní filmu Povstalecká história (31); politicko-organizačný postup na realizáciu opatrení na ďalšie prehĺbenie sociálnej starostlivosti o pracujúcich v baníctve (32); vykonávací plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1982 (33); prevzatie záštity vlády ČSSR nad oslavami 275. výročia založenia Českého vysokého učení technického v Prahe v r. 1982 (34); zmena v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (35); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (36); zmena vo funkcii vedeckého sekretára Československej akadémie poľnohospodárskej (39); zmena zástupcu vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre civilné letectvo (40); zmena vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre štatistiku (41); zmena predstaviteľa ČSSR v Komisii pre spoluprácu RVHP a Fínska (42); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (43); vyslanie zástupcu vlády ČSSR na oslavy 3. výročia víťazstva revolúcie v Grenade (44); cesty do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (45); zásady pre stanovenie podmienok umožňujúcich účinnejšie využívanie výmeny spotrebného tovaru so zahraničím (46); zahájenie 13. medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Brne (47); vyslanie československej delegácie na zasadanie Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (48); schválenie plánu ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 2. štvrťrok 1982 (49); zaistenie dodávok materiálov, polotovarov a subdodávok na výrobu nákladných automobilov Tatra T 815 (50); zmena uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o poskytovaní vernostných stabilizačných odmien pracovníkom vo vybraných okresoch Severočeského kraja (52); zmena zmocnenca k podpisu obchodnej a platobnej dohody s Nepálom (53); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (54); kontrolná správa o plnení uznesení Predsedníctva vlády ČSSR o realizácii súboru opatrení na zníženie spotreby paliva na výrobu elektriny v období 7. a 8. päťročnice (56); schválenie ciest do zahraničia pozvania zahraničného činiteľa do ČSSR (58); zmena zástupcu vedúceho československej delegácie v stálej komisii RVHP pre telekomunikáciu a pošty (60); zmena v zložení Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch (61); zmena zmocnenca k podpisu dohody s Poľskou republikou o spolupráci pri tranzitných prepravách tovaru oboch zemí v r. 1981–1985 (62); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (63); spoločný program vlády ČSSR a ÚRO o úspore palív a energetiky (64); organizácia odvetvových konferencií brigád socialistickej práce (65); experimentálne overenie činnosti stálych výrobných porád (66); výpomoc československej armády na jarných poľnohospodárskych prácach v r. 1982 (67); usporiadanie 19. medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha (68); zmena zastúpenia ČSSR v stálych komisiách RVHP pre zahraničný obchod a koordináciu technickej pomoci a v dvojstranných orgánoch pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Alžírskom, Indiou a ZSSR (69); zmena zmocnenca k podpisu dohody medzi ČSSR a Mozambikom o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (70); schválenie ciest do zahraničia (71); zaistenie výstavby bytov pre pracovníkov obchodného zastupiteľstva ZSSR v Prahe (74); usporiadanie študijnej cesty účastníkov zasadania drevárskeho výboru Európskej hospodárskej komisie OSN v ČSSR (75); usporiadanie 14. medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA '82 v Bratislave (77); zabezpečenie 14. zasadania výboru RVHP pre spoluprácu v materiálno-technickom zásobovaní v Prahe (78); zmena zmocnenca k podpisu dohody so ZSSR o vzájomne podmienených dodávkach niektorých surovín v r. 1981–1985 (80); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (81); správa o výsledku previerky zaistenia káblov s gumovou izoláciou pre potreby palivoenergetickej základne v r. 1981 (82); schválenie záverov štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Praha hlavná stanica – dostavba 3. tunelu (83); správa o priebehu Medzinárodného roku invalidov v ČSSR (84); menovanie námestníka predsedu Úradu pre vynálezy a objavy (85); zmena zastúpenia ČSSR v stálych komisiách RVHP pre spoluprácu v oblasti hutníctva železa a neželezných kovov (86); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (87); stav prípravy a realizácie stavieb zaisťujúcich dodávky odpadového tepla z kompresných staníc tranzitného plynovodu (93); stav prác na spresnení programu výroby a nasadzovania priemyselných robotov v rokoch 1983–1985 (94); opatrenia na zabezpečenie úloh odvetvia stavebníctva v 7. päťročnici (95); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (96); príprava návštevy predsedu zemskej vlády Severného Porýnia–Vestfálska v ČSSR (97); zabezpečenie rozvoja strojárenskej metalurgie v 7. päťročnici (101); využitie doteraz nebilančných zásob hnedého uhlia (102); zabezpečenie základného výberu a špecializovaných pohybových hier v systéme výberu a prípravy športových talentov v ČSSR v r. 1982 (104); menovanie vedúcich delegácií k zahájeniu Dní československej ekonomiky a techniky v zahraničí (105); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (106); stanovenie vládnej delegácie na 23. medzinárodný filmový festival v Karlových varoch (107); vytvorenie podmienok pre realizáciu výstavby rafinérie ropy Salahuddin II. v Iraku (110); príprava 10. zasadania Československo-indického výboru pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (111); stav prípravy a postupu realizácie stavby celulózka Paskov (112); správa o smrteľných pracovných úrazoch a ich príčinách za r. 1981 (113); správa o zhodnotení príčin havárie v Bani Pluto, k.p. Bane Víťazného februára v Záluží (114); opatrenia na zabezpečenie uvedenia prvých blokov jadrových elektrární V-2 Jaslovské Bohunice a Dukovany do skúšobnej prevádzky (115); zabezpečenie prípravy výstavby Bane Frenštát (116); kontrolná správa o výskyte chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a opatrenia na ich obmedzovanie (117); schválenie plánu ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 3. štvrťrok 1982 (118); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (120); dostavba predložky železničnej trate Třebušice – Chomutov v Ervěnickom koridore (124); opatrenia na zníženie strát z nekvality u hlavných vývozných komodít (125); zvyšovanie technickej úrovne obrábacích strojov (126); opatrenia na zabezpečovanie úloh 16. zjazdu KSČ v oblasti zahraničného obchodu (127); rozbor dovoznej náročnosti zdravotníckej výroby (128); výsledky rokovaní s Jemenom o odklade splátok poskytnutých úverov (129); zahájenie 24. medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne (130); návšteva ministra zahraničných vecí v Luxembursku (131); výpomoc československej armády pri žatevných prácach v r. 1982 (132); zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých stavieb (133); schválenie ciest do zahraničia (134); delegovanie na 2. konferenciu OSN o výskume a mierovom využití kozmického priestoru (135); vyslanie československého predstaviteľa na inauguráciu prezidenta Kolumbijskej republiky (136); schválenie ciest do zahraničia (137); zabezpečenie potrieb potravinárskeho priemyslu obalmi a baliacou technikou (142); odvolanie prvého námestníka ústredného riaditeľa Československého filmu (143); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (144); riešenie dopadu nižšej úrody obilia, krmovín a olejnín v r. 1982 (145); zmeny v zastúpení ČSSR v niektorých stálych komisiách RVHP (146); správa o priebehu vyjednávania cien špecializovaného zariadenia pre atómovú elektráreň s reaktorom VVER 1000 (149); zabezpečenie dodávok technologického zariadenia pre malé vodné elektrárne (150); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (151); podmienky a reálne predpoklady ku znovu zavedeniu výroby poľnohospodárskych lietadiel v ČSSR (152); koncepcia rozvoja výroby nákladných automobilov Škoda – Liaz (153); úprava štátneho plánu poľnohospodárskych organizácií v dôsledku dobilancovávania vplyvu 2. etapy jednorázovej úpravy cien na poľnohospodárstvo (154); schválenie cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (155); zaistenie výstavby jadrovej elektrárne Mochovce (156); stav zabezpečenia výstavby kompresných staníc a hraničnej stanice Veľké Kapušany plynovodu Konzorcium (157); výsledky posúdenia projektovej úlohy stavby Prevádzkovo-skúšobná jednotka odsírovania spalín pre blok 200 MW elektrárne Tušimice (158); schválenie ciest do zahraničia (159); závery štátnej expertízy k dodatku štúdie súboru stavieb Výroba farebných obrazoviek v k.p. Tesla Rožnov (160); stav realizácie uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o zabezpečení výroby farebnej obrazovky (161); zmena termínu skúšobnej prevádzky a dokončenia stavby Stáčanie dichloretanu a skvapalňovanie chlóru v k.p. Spolana Neratovice (162); postup československej delegácie na 21. konferencii OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (163); pracovné zapojenie profesorov vysokých škôl po dosiahnutí 65 rokov do postavenia profesorov – konzultantov (164); delegovanie na 26. zasadanie generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (165); výpomoc československej armády pri jesenných poľnohospodárskych prácach (166); pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (167); stanovenie dopredajných maloobchodných cien osobných automobilov z roku výroby 1980 a 1981 (168); vykonávací plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1983 (169); správa o plnení úloh v zdravotnej starostlivosti o pracujúcich v priemysle a poľnohospodárstve (170); riešenie vývoja a výroby trojčlánkovej električky s tyristorovým pulzným riadením jazdy pre mestskú hromadnú dopravu (171); udelenie výnimky pre výstavbu technických a administratívnych budov v n.p. Železiarne Prostějov (172); plán ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR na 4. štvrťrok 1982 (173); úprava postupu vykonávaní zmien plánu na r. 1982 (174); zmena vedúceho československej delegácie a jeho zástupcu v Medzivládnej komisii pre spoluprácu socialistických štátov v oblasti výpočtovej techniky (176); menovanie vedúceho odboru školstva, kultúry a zdravotníctva Úradu predsedníctva vlády (177); zásady jednotného postupu vlády ČSSR a ÚRO na zaistenie plnenia plánu na r. 1982 (178); schválenie ciest do zahraničia (179); delegovanie na 8. zasadanie Európskeho oblastného združenia Svetovej meteorologickej organizácie (180); návšteva ministra zahraničných vecí v Japonsku (181); návšteva etiópskeho ministra zahraničných vecí v ČSSR (182); zmena zástupcu stáleho zmocnenca vlády v Československo-rakúskej komisii pre hraničné vody (183); menovanie vedúceho odborne súhrnných ekonomických vzťahov Úradu predsedníctva vlády (184); stanovenie ďalších záväzných úloh vykonávacieho štátneho plánu technického rozvoja na r. 1982 (187); zásobovanie mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami v 2. polroku 1982 (188); vyslanie delegácie na slávnostné zahájenie prevádzky obuvníckeho závodu v Ulánbátore (189); usporiadanie 20. ročníka Medzinárodného festivalu filmu o VTP Techfilm ’82 v Pardubiciach (190); zmena splnomocnenca na podpis dohody s Talianskom o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (191); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (192); situácia na vnútornom trhu a riešenie nedostatkových druhov tovaru (193); stav zabezpečenia štátneho cieľového programu 03 – Racionalizácia spotreby kovov v 7. päťročnici (194); riešenie spôsobu pohonu kompresorov na kompresorových staniciach 4. vetvy tranzitnej sústavy plynovodu (196); výsledky 7. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských krajín RVHP a SFRJ v oblasti jadrových elektrární (197); stav zabezpečenia bezpečnostnej trhaviny 3. kategórie pre bane s nebezpečím prietrží uhlia a plynu (198); zriadenie obchodného oddelenia v Nikaragui (200); zmena vedúceho československej delegácie na diplomatickej konferencii UNIDROIT o Dohovore o jednotnom zákone o obchodnom zastúpení pri predaji a kúpe tovaru (201); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (202); zmena vedúceho sekretariátu pre veci cirkevné na Úrade predsedníctva vlády (206); zmena zmocnenca na podpis dohody so Sierrou Leone o kultúrnej spolupráci (207); zmena zmocnenca na podpis dohody s Rakúskom o spolupráci a pomoci v oblasti colníctva (208); schválenie ciest do zahraničia (209); súbor opatrení zaisťujúcich urýchlenie výstavby medzi skladu vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach (214); výsledok rozboru potreby montážnych kapacít pre zabezpečenie výstavby jadrových elektrární V-2 Jaslovské Bohunice a Dukovany v r. 1983–1986 (215); zrušenie vyhlášky o nadštandardnom vybavení bytu (216); zmena podmienok československého vládneho úveru poskytnutého v rámci dohody o hospodárskej spolupráci s Nikaraguou (217); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (219); zabezpečenie účasti štátnych orgánov na realizácii záverov 3. zjazdu SZM (220); experimentálne vytváranie a využívanie Účtu iniciatívy mládeže (221); koncepcia dovozu a prepravy tekutých produktov zo ZSSR a zabezpečenie jej realizácie (222); postup realizácie stavby Celulózka Paskov (223); riešenie otázky finančných sankcií za oneskorené uvedenie elektrárne Prunéřov II. do skúšobnej prevádzky (224); účasť predstaviteľa ČSSR na inaugurácii prezidenta Spojených štátov mexických (225); schválenie ciest do zahraničia (226); spresnenie koncepcie rozvoja oblasti osobných automobilov (228); výsledok previerky zabezpečenia výroby, dodávok a efektívneho využitia meracej a regulačnej techniky pre racionalizáciu spotreby palív a energie v 7. päťročnici (230); riešenie rozpočtových nákladov a dokončenia niektorých stavieb (231); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby zvláštnej časti štátneho plánu Galvanovňa a neutralizačná stanica k.p. Postřelmov (232); stanovisko k listu prvého tajomníka ÚV PSDS (233); priebeh 23. medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (234); plán výstavných akcií v ČSSR a v zahraničí na r. 1983 (235); odvolanie vedúceho odboru pre kádrové a personálne veci Úradu predsedníctva vlády (236); schválenie ciest do zahraničia (237); prehĺbenie osobnej hmotnej zainteresovanosti na vývoze v r. 1983–1985 (239); usporiadanie 9. medzinárodného potravinárskeho salónu Salima, 9. medzinárodnej výstavy obalovej a tlačiarenskej techniky Embax–Print a 8. medzinárodnej výstavy manipulačnej a skladovacej techniky Intrama Brno 1983 (240); plán ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR na 1. štvrťrok 1983 (241); schválenie ciest do zahraničia (242); správy o pripravenosti Severočeského hnedouholného revíru na výrobné úlohy v r. 1983–1985, o zabezpečení rekonštrukcií strojov a zariadení v 7. päťročnici (243); pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (245).
4092CII/36b8I19841488
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Projekty obsahového zamerania v jednotlivých formách prípravy a zvyšovania kvalifikácie vedúcich pracovníkov v hospodárskej oblasti (40); program rozvíjania účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji (233).
4093CII/36b8I19861488
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Príprava návštevy generálneho riaditeľa OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v ČSSR (1); schválenie cesty do zahraničia (2); zabezpečenie vojenskej výpomoci pre jadrovú elektráreň Mochovce (3); súčasný stav a program ďalšieho masového rozvoja telesnej výchovy, športu a turistiky (4); zmena vedúceho československej delegácie na podpísanie úverovej dohody s Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie (6); schválenie ciest do zahraničia (7); vyslanie predstaviteľa ČSSR na inauguráciu prezidenta Honduraskej republiky (8); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (9); program rozvoja hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s Poľskou republikou do r. 2000 (15); zmena záväzných ukazovateľov stavby pražského metra Spojka do depa Hostivař v súvislosti s budovaním stanice Skalka (16); zmena zmocnenca na podpis dohody s Republikou Burundi o kultúrnej spolupráci (17); cesty do zahraničia (18); zmocnenie na podpis dohody s vládou Jordánskeho hašimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (19); schválenie vied do zahraničia (20); zabezpečenie vývoja a výroby unifikovaného radu trolejbusov a autobusov v období 8. a 9. päťročnice (22); zvýšenie rozpočtových nákladov jadrovej elektrárne Dukovany (23); závery štátnej expertízy projektovej úlohy 5. stavby B-3 etapy a technickoekonomická úroveň súboru stavieb Rekonštrukcia veľkolomu Československej armády v Komořanech (24); usporiadanie Svetovej výstavy poštových známok PRAGA 1988 (25); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (26); schválenie ciest do zahraničia (27); výsledky 13. zasadania Medzivládnej komisie pre koordináciu spolupráce členských štátov RVHP a SFRJ v oblasti jadrových elektrární (30); výsledok previerky využívania základných prostriedkov v odvetví palív (31); kontrolná správa o zaistení realizácie stavby Odsírenie Tušimice II. – 1. stavba (32); dokončenie výstavby medzi skladu vyhoretého paliva v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice (33); výsledok previerky príčin klesajúcej efektívnosti vybraných vývozných komodít do nesocialistických štátov (34); riešenie havarijného stavu objektu č. 19 – stará hala v k.p. Sigma, Dolní Benešov (35); kontrolná správa o realizácii prijatých opatrení na zlepšenie ortopedickej protetickej starostlivosti (36); zriadenie funkcie zmocnenca vlády ČSSR pre integračnú výstavbu československej časti krivorožského ťažobno-úpravárenského kombinátu v ZSSR (37); zmena v zložení delegácie pre dohovorenie zmluvy o hospodárskej spolupráci s Afganistanom (39); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (40); oficiálne zahájenie medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Brne 1986 (41); schválenie ciest do zahraničia (43); delegovanie na zasadanie zboru splnomocnených zástupcov vlád členských krajín Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (44); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (45); výpomoc československej armády na jarných poľnohospodárskych prácach v r. 1986 (47); venovanie daru Múzeu električiek v Amsterdame Národným výborom hlavného mesta Prahy (48); plán ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 2. štvrťrok 1986 (49); návšteva predsedu rady ministrov Poľskej republiky v ČSSR (50); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v ZSSR (51); vyslanie predstaviteľa ČSSR na inauguráciu prezidenta Kostariky (52); delegovanie na 28. zasadanie výkonnej rady Svetovej organizácie cestovného ruchu (53); príprava 3. festivalu rozhlasových hier OIRT o Cenu československého rozhlasu Biela holubica (54); zmena zastúpenia v československej delegácii v stálej komisii RVHP pre devízové a finančné otázky (55); zmeny vo funkcii vedúceho odboru služieb, dopravy a spojov Úradu predsedníctva vlády a vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády (56); schválenie ciest do zahraničia (57); doplnenie zásad hmotného a finančného zabezpečenia študentov vysokých škôl (62); opatrenia na zabezpečenie prác a dodávok technologického zabezpečenia pre parnú elektráreň v Čínskej republike (63); zásobovanie mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami v 1. polroku 1986 (64); schválenie cesty do zahraničia (65); príprava 18. medzinárodného chemického veľtrhu Incheba'86 (65); usporiadanie 23. medzinárodného filmového festivalu Zlatá Praha (67); menovanie zmocnenca vlády ČSSR pre integračnú výstavbu kombinátu Krivoj Rog v ZSSR (68); zmena zmocnenca na podpis dohody s Demokratickou republikou ostrova Svätého Tomáša a Princovho ostrova o kultúrnej spolupráci (69); cesty do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (70); návšteva predsedu rady ministrov Maďarskej republiky v ČSSR (72); zmena podpredsedu Správy federálnych hmotných rezerv (73); menovanie vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády (74); obmedzenie blahoželaní k Novému roku (75); cesty do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (76); návšteva ministra zahraničných vecí v Bulharskej republike (77); menovanie stáleho zástupcu ČSSR v Zmiešanej komisii pre spoluprácu medzi RVHP a Angolou (78); zmena zmocnenca na podpis dohody s Vietnamskou socialistickou republikou v oblasti cestovného ruchu (79); zmena zastúpenia ČSSR v stálych komisiách RVHP pre spoluprácu v oblasti strojárstva a chemického priemyslu (80); cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (81); zabezpečenie výroby a dodávok agregátu 25 MW s elektropohonom pre vývoz a domácu potrebu (84); zabezpečenie rozvoja výroby zariadení pre budovanie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov pre jadrové elektrárne v 8. päťročnici (85); zníženie československej zadĺženiosti v OSN (86); návšteva riaditeľa OSN pre priemyselný rozvoj UNIDO v ČSSR (87); cesty do zahraničia (88); zmena zmocnenca na podpis dohody (90); cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (91); príprava 25. medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (92); cesty do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (93); návšteva ministra zahraničných vecí Venezuely v ČSSR (95); cesty do zahraničia (96); zriadenie spoločného podniku TESSEK medzi VHJ Tesla–MLP a Senetek A/S Dánsko ako experimentu na overenie novej formy hospodárskej činnosti (102); zabezpečenie výstavby v areáli Fakultnej nemocnice v Prahe 5-Motole (103); zníženie výšky úhrady za štúdium cudzincov v ČSSR na vlastné náklady (105); plán ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov v 3. štvrťroku 1986 (106); príprava 28. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 1986 (107); výpomoc československej armády na žatevných prácach v r. 1986 (108); predanie mobilnej solidifikačnej linky MESA-1 sovietskej strane (109); menovanie generálneho riaditeľa Hlavnej technickej správy federálneho ministerstva zahraničného obchodu(110); vyslanie delegácie ČSSR na inauguráciu prezidenta Kolumbie (111); cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (112); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí Kuby v ČSSR (113); výsledky rokovaní predsedov oboch častí Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (114); cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (115); návšteva predsedu vlády v Kanade (117); delegovanie na zasadanie 2. hodnotiacej konferencie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických a toxických zbraní a o ich zničení (118); závery štátnej expertízy ku štúdii súboru stavieb Nový závod Ostravskokarvínskych koksovní v Stonavě (119); výsledky rokovaní čínskej vládnej vedecko-technickej delegácie v ČSSR (120); výsledky previerky plnenia opatrení na vytváranie predpokladov pre širšie zapojenie vodnej dopravy do prepravnej práce dopravnej sústavy ČSSR (121); demografický vývoj v ČSSR (122); účasť československých predstaviteľov na vybraných výskumných medzinárodných akciách v r. 1986 (123); cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (124); vyslanie delegácie na oslavy štátneho sviatku Líbye (125); cesty do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (126); delegovanie na ministerské zasadanie Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) k otázke nového kola mnohostranných obchodných rokovaní (130); príprava 8. zasadania Stáleho výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a Irackou republikou (131); usporiadanie zasadania spravodajcov EHK OSN v ČSSR k príprave dokumentu „Metrológia v skúšobníctve“ (132); delegovanie na 9. zasadanie európskeho oblastného združenia Svetovej meteorologickej organizácie (133); realizačný program elektronizácie vo výchove a vzdelávaní v oblasti školstva na r. 1986–1990 (134); rozvoj projektovej a inžinierskej organizácie Energoprojekt, Praha (135); návšteva ministra zahraničných vecí Zjednotenej republiky Tanzánia v ČSSR (136); cesty do zahraničia (139); štatút Československej akadémie poľnohospodárskej (141); cesty do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (142); výsledky kontroly zabezpečenia výroby nového osobného automobilu Š781 (144); závery štátnej expertízy k štúdii súboru stavieb Výstavba Bane Slaná (145); závery štátnej expertízy stavby Zariadenie pre plynulé odlievanie 2 VSŽ, Košice (146); jednotné normy pre vybavenie zdravotníckych zariadení v ČSSR pracovnými silami (147); výsledok previerky efektívnosti využitia prostriedkov vložených do poľnohospodárskej výroby štátnych statkov (148); mimoriadne formy prípravy a realizácie rozhodujúcich investičných akcií zabezpečujúcich súčiastkovú základňu elektroniky (149); návšteva predsedu vlády v Bulharsku (150); menovanie zmocnenca vlády ČSSR na zabezpečenie dodávok pre parnú elektráreň v Čínskej republike (151); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (152); postup pri prekročení mzdových prostriedkov za 1. polrok 1986 (153); menovanie vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády (154); schválenie cesty do zahraničia (155); plán ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR v 4. štvrťroku 1986 (156); delegovanie na zasadanie výboru ministrov zahraničných vecí členských štátov Varšavskej zmluvy v Bukurešti (157); menovanie zmocnenca vlády pre plnenie úloh vyplývajúcich z dohody s NDR o spolupráci pri znížení znečisťovania ovzdušia (158); schválenie ciest do zahraničia (159); zmena zmocnenca na dohovorenie zmien a doplnkov k dohode s NDR o dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci v automobilovom priemysle (160); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby SVŹSP, Brniště, výstavba kameňolomu 1. stavba (161); závery štátnej expertízy súboru stavieb rýchlodráhy v Bratislave (162); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (163); schválenie ciest do zahraničia (167); zmena predstaviteľa ČSSR v komisiách pre spoluprácu s RVHP a nečlenskými štátmi (168); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (169); schválenie ciest do zahraničia (170); riadenie, kontrola a financovanie prevádzky Českej školy Komenského vo Viedni (171); prepočet nákladov na výstavbu objektu plynárenského priemyslu v ZSSR (172); protokol k dohode s vládou ZSSR v oblasti leteckej techniky (173); výsledky štátnej expertízy štúdie súboru stavieb IV.B stavby a expertízneho posúdenia projektovej úlohy IV.A stavby jadrovej elektrárne Temelín (174); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu Severočeské vodovody a kanalizácie, Teplice (175); zmeny zastúpenia v delegáciách ČSSR v stálych komisiách RVHP pre spoluprácu v oblasti elektrickej energie a v oblasti telekomunikácií a pošty (177); delegovanie na 42. zasadanie zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (178); návšteva 1. podpredsedu vlády Iraku v ČSSR (179); darovanie busty F. Chopina ministerstvu kultúry a umení Poľskej republiky (180); schválenie ciest do zahraničia (182); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Rumunsku (183); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v SFRJ (184); schválenie ciest do zahraničia (185); zmena zástupcu ČSSR v Porade ministrov vnútorného obchodu členských štátov RVHP (186); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (187); vývoj mzdových prostriedkov v r. 1986 (188); úprava devízových podmienok neorganizovaného cestovného ruchu československých občanov do SFRJ (190); menovanie zmocnenca vlády ČSSR pre realizáciu výroby nového osobného automobilu Š 781 (191); zásady pre predkladanie a rozhodovanie žiadostí o odsun termínu predania kapacít na skúšobnú prevádzku (192); zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých stavieb (193); zmena záväzných ukazovateľov stavby Výrobná linka Float 2 v k.p. Sklo Union, Sklotas Teplice (194); opatrenia na zabezpečenie plynulosti výstavby vodárenskej nádrže Nová Bystrica (195); stanovenie nových termínov uvedenia kapacít do prevádzky a dokončenia stavieb VD Leopoldov – Púchov, elektronizácia trate, 1. etapa, SZD Benešov – Tábor, elektronizácia trate (196); odsun termínu uvedenia stavby do skúšobnej prevádzky (197); odsun termínu dokončenia stavby ZÚSP Metalurgické prevádzky MEZ, Mohelnice (198); závery štátnej expertízy štúdií súboru stavieb diaľnica D2 a D61 na území Bratislavy, diaľnica D8 Lovosice – štátna hranica ČSSR/NDR a Železničné opravovne a strojárne, Louny (199); výstavba Rozhlasového strediska, Praha (200); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (201); schválenie plánu ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR v 1. štvrťroku 1987 (202); menovanie námestníka predsedu Úradu pre vynálezy a objavy (203); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československého filmu (204); schválenie cesty do zahraničia (205).
4094CII/36b8I19871488
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Príprava 11. medzinárodného potravinárskeho salónu Salima a 11. medzinárodnej výstavy obalovej a tlačiarenskej techniky Embax–Print Brno 1987 (1); schválenie ciest do zahraničia (2); postup prác a koncepcia ďalšieho vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne A-1 v Jaslovských Bohuniciach(3); správa o zaistení realizácie stavby Odsírenie Tušimice II. – 1. stavba (4); príprava 48. zasadania stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti ľahkého priemyslu (5); prepožičanie Radu Víťazného februára M. Kubátovi k životnému jubileu (6); zmena zástupcu vedúceho delegácie ČSSR v stálej komisii RVHP pre spoluprácu v oblasti chemického priemyslu (7); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (8); zmena vedúceho sekretariátu podpredsedu vlády L. Gerleho (9); správa o doterajšom priebehu plnenia úloh 8. päťročného plánu na ministerstve priemyslu ČSR (10); závery štátnej expertízy k dodatku projektovej úlohy Štátneho ústavu národného zdravia vPrahe 5-Motole (11); schválenie ciest do zahraničia (12); prepožičanie Radu republiky M. Boďovi k životnému jubileu (13); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (14); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (15); delegovanie na zasadanie zboru splnomocnených zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (16); menovanie predstaviteľov ČSSR v zmiešaných komisiách pre spoluprácu RVHP s nečlenskými štátmi (17); schválenie ciest do zahraničia (18); správa o plnení opatrení uznesenia vlády ČSSR o modernizácii vybraných výrob spotrebného priemyslu (19); zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie výrobnej základne chemického priemyslu v 8. päťročnici (20); zabezpečenie rozvoja spracovania druhotných kovových surovín vo VHJ Priemysel kovového odpadu, Kladno (21); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Biologická čistiareň odpadových vôd v n.p. VCHZ Synthesia, Pardubice (22); príprava 18. medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Brne (23); návšteva ministra zahraničných vecí Čínskej republiky v ČSSR (24); zmena zmocnenca k podpisu protokolu meniaceho obchodnú dohodu medzi ČSSR a Thajským kráľovstvom (25); zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich pre československú stranu z dvojstrannej dohody medzi ČSSR a ZSSR o zaistení výstavby Krivorožského kombinátu v ZSSR (26); závery štátnej expertízy projektovej úlohy 5. stavby B-2 etapy Lomu Merkúr v Tušimiciach (27); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Mitas n.p. Praha, Prípravovňa zmesí (28); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Inhibítor vulkanizácie – Duret 50 v n.p. Duslo Šaľa (29); koncepcia využitia kapacity na výrobu širokoprofilových nákladných radiálnych celooceľových plášťov v n.p. Červený október, Otrokovice (30); nový termín uvedenia stavby do prevádzky (31); plán výstavných akcií na r. 1987 (32); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (33); dohoda s kanadou o koprodukcii v oblasti filmu a videoprogramu (34); plán zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 2. štvrťrok 1987 (35); odvolanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (36); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (37); riešenie havarijného stavu strešných škrupín zberných lodí haly č. 10 v k.p. ZVVZ, Milevsko (40); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (41); účasť ministra zahraničných vecí ČSSR na Konferencii o odzbrojení v Ženeve (42); príprava 19. medzinárodného chemického veľtrhu Incheba '87 (43); návšteva ministra zahraničných vecí v Španielsku (44); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (45); nové zloženie a štatút Vládnej mzdovej komisie (46); delegovanie na 40. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (47); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (48); zmena zmocnenca na podpis dohody s Afganistanskou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (49); návšteva ministra zahraničných vecí v Afganistanskej demokratickej republike (50); výsledok previerky racionálneho hospodárenia s naftou v poľnohospodárstve (51); výpomoc Československej ľudovej armády pri jarných poľnohospodárskych prácach v r. 1987 (52); usporiadanie 24. medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha (53); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (54); výsledky návštevy predsedu vlády L. Štrougala v Čínskej republike (55); rozšírenie činnosti Československej komisie pre atómovú energiu v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou (56); riešenie dôsledkov havárie v budove Štátnej plánovacej komisie (57); závery štátnej expertízy dokumentácie stavby 2. prevádzkového úseku trasy B metra Sokolovská – Zápotockého (58); usporiadanie Dní sovietskeho Zväzu reprezentovaného RSFSR v ČSSR pri príležitosti 70. výročia VOSR (59); zmeny v zložení Vládneho výboru pre otázky plánovitého riadenia národného hospodárstva (60); návšteva ministra zahraničných vecí Afganistanu v ČSSR (61); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (62); personálne zabezpečenie prestavby hospodárskeho mechanizmu (63); menovanie predstaviteľov ČSSR v Spoločnej komisii pre spoluprácu RVHP s Afganistanom (64); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (65); správa o výsledkoch zasadania Politického poradného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy v Berlíne (66); príprava medzinárodných výstav SYMPOMECH a CONECO 1987 v Bratislave (68); príprava 26. medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (69); schválenie ciest do zahraničia (70); zabezpečenie integračnej výstavby plynárenských objektov v ZSSR (71); protokol o pristúpení Kuby k dohode o zriadení Medzinárodného hospodárskeho združenia pre organizáciu kooperácie výroby, dodávok zariadení a poskytovanie technickej pomoci pri budovaní jadrových elektrární Interatomenergo (72); experimentálne overovanie systému hmotnej zainteresovanosti pracovníkov vysielaných do zahraničia (73); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb Severomoravské vodovody a kanalizácie, Ostrava (74); návšteva ministra zahraničných vecí v Spojenom kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (75); návšteva viceprezidenta Nikaraguijskej republiky v ČSSR (76); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (77); príprava Dní československej kultúry vo Vietnamskej socialistickej republike, Laoskej ľudovodemokratickej republike a Kampučskej ľudovej republike (81); schválenie ciest do zahraničia (82); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby VŽSKG Oceliareň I.– OXYVIT, Ostrava (83); plán ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 3. štvrťrok (84); schválenie ciest do zahraničia (85); príprava 29. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne (86); zmena zástupcu vedúceho delegácie ČSSR v stálej komisii RVHP pre spoluprácu v oblasti rádiotechnického a elektronického priemyslu (87); schválenie ciest do zahraničia (88); opatrenia na skrátenie dopravnej uzávierky Jiráskovho mosta v Prahe pri jeho rekonštrukcii (89); výpomoc československej ľudovej armády pri žatevných a jesenných prácach v r. 1987 (90); príprava 9. medzinárodného festivalu televíznych programov pre deti a mládež Cena Dunaja (91); zmena vládneho zmocnenca na realizáciu dohody s NDR o dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci vo výrobe a využití olefínov (92); zmena v zastúpení ČSSR v rade Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (93); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (94); opatrenia na zriadenie spoločného podniku na výrobu videomagnetofónov (97); zmena vedúceho delegácie ČSSR v stálej komisii RVHP pre spoluprácu v oblasti stavebníctva (98); návšteva predsedu vlády Západnej Austrálie v ČSSR (99); schválenie ciest do zahraničia (100); príprava 22. celoštátnej výstavy Trenčín – mesto módy 1987 (101); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (102); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov (103); zmena vedúceho československej delegácie pre podpísanie úverových dohôd s Vietnamom, Laosom a Kampučskou ľudovou republikou (104); schválenie cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (105); delegovanie medzinárodnej konferencie o vzťahu medzi odzbrojením a rozvojom (106); delegovanie na 17. kongres Medzinárodného ústavu chladiacej techniky (107); zmena vo vedení veľvyslanectva ČSSR v Bolívijskej republike (108); návšteva ministra zahraničných vecí Uruguayskej východnej republiky v ČSSR (109); vyslanie československej vládnej delegácie na oslavy vyhlásenia Etiópskej ľudovodemokratickej republiky (110); vyslanie československého predstaviteľa k účasti na 34. medzinárodnom veľtrhu v Damašku (111); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (112); výsledok návštevy podpredsedu rady ministrov NDR v ČSSR (113); zmena námestníka ústredného riaditeľa Československej televízie (114); schválenie ciest do zahraničia (115); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (116); vykonanie kontroly akosti Výborom ľudovej kontroly (120); zásady pre uplatnenie medzinárodného dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej nehody (121); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb VPZ Praha, skladový areál Praha, Šterboholy, 1. stavba (122); poskytnutie umeleckého daru – Kryštálovej rieky – Indickej republike (123); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (124); plán ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 4. štvrťrok 1987 (125); rekonštrukcia československého pavilónu v Benátkach (126); zmena zástupcu vedúceho delegácie ČSSR v stálych komisiách RVHP pre zahraničný obchod a pre koordináciu technickej pomoci a spolupráce s rozvojovými krajinami (127); zmena zástupcu vedúceho delegácie ČSSR v stálej komisii RVHP pre spoluprácu v oblasti naftového a plynárenského priemyslu (128); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československej tlačovej kancelárie (129); schválenie ciest do zahraničia (130); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov (131); budovanie automatizovaných pracovísk pre inžinierske práce v predvýrobných etapách (132); výsledky návštevy podpredsedu vlády Iránskej islamskej republiky v ČSSR (133); príprava 25. ročníka medzinárodného festivalu filmu o vedeckotechnickom pokroku TECHFILM 1987 Pardubice (134); zmena vedúceho delegácie ČSSR v stálej komisii RVHP pre spoluprácu v oblasti naftového a plynárenského priemyslu (135); menovanie zástupcu vedúceho Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (136); zmena vedúceho československej delegácie na podpis zmluvy s Nikaraguou o zamedzení dvojitého zdanenia (137); schválenie ciest do zahraničia (138); prehlásenie vlády ČSSR k výsledkom 43. zasadania RVHP (139); zmena zmocnenca na podpis úverovej dohody medzi ČSSR Vietnamskou republikou o spolupráci pri výskume a využití ložísk rúd vzácnych zemín vo Vietname (140); zmena vedúceho československej delegácie na viedenskej schôdzke účastníckych štátov Záverečného aktu KBSE (141); menovanie námestníka predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie (142); odvolanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (143); zmena zástupcu vedúceho delegácie ČSSR v stálej komisii RVHP pre devízové a finančné otázky (144); výsledok návštevy podpredsedníčky rady ministrov Maďarskej republiky v ČSSR (145); menovanie vedúceho odboru chemického priemyslu Úradu predsedníctva vlády ČSSR (146); uvoľnenie vedúceho odboru tlačového a dokumentačného Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (147); zmena v zložení delegácie pre dohovorenie dohody s EHS o obchode s priemyselnými výrobkami (148); schválenie ciest do zahraničia (149); príprava Dní RSFSR a pobytu delegácie RSFSR v ČSSR (150); schválenie ciest do zahraničia (151); zmena zmocnenca na podpis dohody s Etiópiou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (152); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (153); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (154); dohoda so ZSSR o vývoji a výrobe trenažéru pre posádku lietadla AN-28 v ČSSR (159); vývoz vysielača SRV 751 do Egyptskej arabskej republiky (160); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Ústavu klinickej onkológie, Bratislava-Kramáre (161); schválenie ciest do zahraničia (162); vyslanie československej delegácie na oslavy 20. výročia vyhlásenia nezávislosti Jemenu (163); schválenie ciest do zahraničia (164); zabezpečenie ťažby koksovateľného uhlia v Bani Víťazný február v Ostrave v súvislosti s výstavbou Hrušovského dopravného uzla (165); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (166); pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (167); opatrenia na obmedzenie nelegálnej zmeny a na podporu príjmov z neorganizovaného zahraničného cestovného ruchu z NSR a SFRJ (168); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb Vyvedenie výkonu a zabezpečenie rezervného napájania vlastnej spotreby blokov č. 1 a 2 jadrovej elektrárne Temelín (169); zásady a zameranie československej účasti na realizácii perspektívneho programu rozvoja mnohostrannej spolupráce a kooperácie výroby v oblasti chemického priemyslu do r. 2000 (170); zabezpečenie hmotného vývozu špeciálnych investičných celkov do NSR (171); zmena zmocnenca na podpis dohody s Indiou o spolupráci v oblasti zdravotníckych a lekárskych vied (172); schválenie ciest do zahraničia (173); schválenie plánu ciest do zahraničia a pozvaní zahraničných činiteľov do ČSSR na 1. štvrťrok 1988(175); schválenie cesty československého funkcionára do zahraničia (176).
4095CII/36b8I19881489
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Schválenie cesty do zahraničia (1); príčiny nesplnenia uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o cenovom postihu spotrebných výrobkov nezabezpečených náhradnými dielmi (4); komplexné zabezpečenie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov pre jadrové elektrárne (5); výsledky rokovaní s etiópskou štátnou delegáciou v novembri 1987 (6); návšteva spolkového kancelára NSR v ČSSR (7); schválenie ciest do zahraničia (8); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (11); problematika československo-albánskych vzťahov (12); zmena československých zástupcov po 43. mimoriadnom zasadaní RVHP (13); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (14); vytvorenie bilančnej rezervy a hospodárenie s motorovou naftou v r. 1988 (16); úprava nákladovej bázy nových veľkoobchodných cien k 1.I.1989 (17); zabezpečenie výrobných úloh koncernu Ostravsko-karvínske bane v 8. päťročnici so zreteľom na zabezpečenie potrieb uhlia vhodného na koksovanie (18); závery štátnej expertízy projektových úloh 5. úseku trasy B metra Zličín–Dukelská a výstavby depa metra Zličín (19); závery štátnej expertízy dokumentácie 2. stavby Opravovne zariadení metra v Hostivaři (20); správa o výsledkoch kontroly ČSSR, ČSR a SSRk plneniu opatrení na zvýšenie akosti československej produkcie v r. 1987 (21); návšteva predsedu rady ministrov ZSSR v ČSSR (22); usporiadanie Československej vládnej komisie pre stíhanie nacistických vojnových zločincov (23); schválenie ciest do zahraničia (24); príprava Dní kultúry ČSSR v ZSSR (25); schválenie ciest do zahraničia (26); súčasný stav rokovaní o zvýšení prepravy sovietskeho zemného plynu pre NDR a SFRJ cez územie ČSSR a rozšírenie výstavby sústavy tranzitných plynovodov (29); opatrenia na vybraných hraničných prechodoch (30); menovanie do funkcie vedúceho odboru spotrebného priemyslu Úradu predsedníctva vlády ČSSR (31); schválenie ciest do zahraničia (32); delegovanie na zasadanie Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov (33); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (34); príprava 19. medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Brne (35); schválenie ciest do zahraničia (36); zabezpečenie systému vedecko-technickej činnosti mládeže ZENIT do r. 1990 (37); výsledok previerky československých vnútorných nákladov na účasť pri výstavbe Krivorožského kombinátu (38); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb Výstavby fakultnej nemocnice v Prahe 5-Motole (39); zabezpečenie rozvoja výroby jednorázovej injekčnej techniky (40); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (41); výsledky rokovaní predsedov oboch častí Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (43); poskytnutie daru hlavného mesta Mongolska Ulánbátaru Národným výborom hlavného mesta Prahy (44); schválenie ciest do zahraničia (45); protokol o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi ČSSR a ZSSR (46); dohoda so ZSSR o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska ČSSR v ZSSR (47); delegovanie na slávnostné 46. zasadanie Dunajskej komisie (48); príprava návštevy ministra zahraničných vecí v Egyptskej arabskej republike (49); výsledky návštevy francúzskeho ministra priemyslu, pôšt, telekomunikácií a cestovného ruchu v ČSSR (50); pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (51); schválenie ciest do zahraničia (52); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (55); stav výroby a využívania audiovizuálnej techniky a prijímania televíznych signálov z družíc (57); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb a projektovej úlohy 1. stavby Brnenského oblastného vodovodu (58); otázky hospodárskej spolupráce medzi ČSSR a Kubánskou republikou (59); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby SEPAP Štětí, Rekonštrukcia a modernizácia ROTO PS 4 (60); súhlas na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Kotol K 11 v n.p. Severočeské papierne Štětí (61); návšteva ministra zahraničných vecí Bangladéšskej ľudovej republiky v ČSSR (62); výpomoc Československej ľudovej armády pri poľnohospodárskych prácach v r. 1988 (63); príprava 20. medzinárodného veľtrhu Incheba '88 v Bratislave (64); menovanie vedúceho sekretariátu ministra vlády ČSSR M. Čalfu (65); schválenie ciest do zahraničia (66); príprava 25. medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha (68); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (69); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (70); využitie 2 reaktorov VVER 1000 pôvodne určených na dodávku do RSR do r. 1990 (75); správa o stave zabezpečenia rozhodujúcich investičných akcií pre rozvoj výroby elektronických súčiastok (76); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby CPK Ružomberok – Papiereň (77); plán výstavných akcií v ČSSR a v zahraničí na r. 1988 (78); hodnotenie Dní RSFSR v ČSSR usporiadaných pri príležitosti 70. výročia VOSR (79); delegovanie na 3. zvláštne zasadanie Valného zhromaždenia OSN o odzbrojení (80); nadviazanie diplomatických stykov medzi ČSSR a Spojenými arabskými emirátmi (81); odvolanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (82); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (83); zmena vedúceho delegácie k podpisu dohody o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi ČSSR a Marockým kráľovstvom (85); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (86); uplatnenie sezónnych maloobchodných cien tuhých palív (87); príprava 26. medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (88); schválenie ciest do zahraničia (89); úprava niektorých uznesení vlády ČSSR o organizačnom usporiadaní Úradu predsedníctva vlády ČSSR (90); zvýšenie rozpočtových nákladov a stanovenie nových termínov dokončenia stavby Výrobná hala motorov UR III k.p. Zbrojovka Brno (91); závery štátnej expertízy aktualizovanej štúdie súboru stavieb Zabezpečenie výroby nového automobilu Škoda 781 v AZNP Mladá Boleslav (92); príprava návštevy predsedu rady ministrov ZSSR v ČSSR (93); príprava návštevy predsedu rady ministrov Mongolskej ľudovej republiky v ČSSR(94); návšteva ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky v ČSSR (95); zmena zmocnenca na vykonanie systematickej kontroly realizácie programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR do r. 2000 (96); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných činiteľa do ČSSR (97); prehlásenie predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR k výsledkom 44. zasadania RVHP (99); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Poldi SONP Kladno – kotol K4 (102); schválenie cesty do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (103); menovanie námestníčky ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (104); zásady pre uplatnenie Dohovoru o pomoci v prípade jadrovej alebo radiačnej nehody (108); schválenie ciest do zahraničia (109); príprava 30. medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne 1988 (110); zmena vo funkcii riaditeľa Inštitútu riadenia (113); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (114); zmena nositeľa úlohy pri zabezpečení dohody s Čínskou ľudovou republikou o základných smeroch dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce (115); schválenie ciest do zahraničia a pozvanie zahraničného činiteľa do ČSSR (116); závery štátnej expertízy aktualizovanej štúdie súboru stavieb ČKD Praha, výstavba nového závodu ČKD Tatra v Zličíne (118); návšteva predsedu Štátneho výboru ZSSR pre ochranu prírody (119); návšteva ministra pre vedecký výskum Egyptskej arabskej republiky v ČSSR (120); zmeny v obsadení funkcií v pôsobnosti Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (121); schválenie ciest do zahraničia (122); pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (123); návšteva ministra kultúry Kubánskej republiky v ČSSR (124); schválenie ciest do zahraničia (125); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby Chemko-Strážske komplex výroby urýchľovačov (126); nový termín dokončenia stavby Spalovňa Brno (127); návšteva člena Stáleho výboru Politbyra ÚV KS Číny v ČSSR (128); poskytnutie bezplatnej materiálnej pomoci Sandinovskej mládeži 19. júla Nikaraguy formou výstavby viacúčelového zariadenia pre deti a mládež (129); stanovenie platu predsedovi Úradu pre normalizáciu a meranie (130); výsledky návštevy podpredsedu vlády v Taliansku (131); návšteva predsedu brémskeho senátu v ČSSR (132); zmena predsedu československej časti Zmiešanej komisie pre hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu medzi ČSSR a NSR (133); výsledok previerky zabezpečenia rozvoja a výroby meracej a regulačnej techniky pre racionalizáciu spotreby tepla (136); prepojenie elektrizačných sústav ČSSR a NSR elektrickým vedením a napätím 400 kV (137); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb a projektovej úlohy 1. stavby Novostavby Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe (138); návšteva podpredsedu rady ministrov Kubánskej republiky v ČSSR (139); výsledky návštevy predsedu krajinskej vlády Bádensko-Würtenbergska v ČSSR (140); zmena zmocnenca na podpis dohody medzi ČSSR a RSR o spolupráci na úseku medzinárodnej prepravy tovaru v r. 1988–1990 (141); schválenie ciest do zahraničia (142); schválenie smernice pre priznávanie osobných dôchodkov (143); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v ZSSR (144); regulácia peňažných príjmov obyvateľstva (145); ochrana československého vnútorného trhu a uľahčenie dovozu niektorých druhov tovaru (146); schválenie ciest do zahraničia a pozvania zahraničných činiteľov do ČSSR (147); návšteva ministra zahraničných vecí ČSSR v Rakúsku (148); vyslanie delegácie ČSSR na inauguráciu prezidenta Spojených štátov mexických (149); politicko-organizačné zabezpečenie osláv 60. výročia založenia Československého ústavu zahraničného (150); schválenie ciest do zahraničia (151); komplexné zhodnotenie ekonomickej efektívnosti sústavy tranzitných plynovodov (152); československá účasť na svetovej všeobecnej výstave EXPO ’92 v Seville (153); nové termíny dokončenia stavby Cementárne a vápenky Prachovice (154); kandidatúra L. Gerleho na funkciu námestníka sekretára RVHP (156); správa o tranzitných pobytoch predsedu rady ministrov Afganistanu v ČSSR (157); schválenie ciest do zahraničia (158); zmena termínu dokončenia 2. etapy 2. stavby Rozhlasového strediska v Prahe (159); zabezpečenie hlbšieho spracovania ropy v ČSSR (160); zmena vedúceho sekretariátu predsedu vlády ČSSR (161); odvolanie M. Šulistu z funkcie riaditeľa odboru školstva, kultúry a zdravotníctva Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (162); schválenie ciest do zahraničia (163); odvolanie námestníka predsedu Úradu pre vynálezy a objavy (166).
4096CII/36b8I19891489
Uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR
Príspevok ČSSR k urýchleniu rokovaní o Dohovore o zákaze chemických zbraní a o ich zničení (1); príprava zasadania Zboru splnomocnených zástupcov vlád členských štátov Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (2); vyhodnotenie vplyvu zakladania valutových účtov československými občanmi na hospodárske výsledky podniku zahraničného obchodu Tuzex a devízovú pozíciu bánk (7); delegovanie na záverečné zasadanie viedenskej následnej schôdzky KBSE (8); príprava 12. kongresu Medzinárodnej únie prehistorických a protohistorických vied UNESCO (UISPP) (11); schválenie všeobecných dodacích podmienok RVHP 1968–1988 (12); poskytnutie bezplatnej materiálnej pomoci Vietnamskej republike formou rekonštrukcie nemocnice Československo-vietnamského priateľstva v Haiphongu (13); závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb Diaľnica D8 Zdiby–Lovosice (14); vyslanie československej vládnej delegácie na otvorenie Československého kultúrneho a informačného strediska v Maďarskej republike (15); príprava 12. medzinárodného potravinárskeho salónu Salima a 12. medzinárodnej výstavy obalovej a tlačiarenskej techniky Embax Print Brno 1989 (16); zásady predaja osobných automobilov Škoda Favorit (21); zmena zmocnenca vlády ČSSR pre integračnú výstavbu kombinátu Krivoj Rog v ZSSR (22); návšteva podpredsedu vlády ČSSR v Bavorsku (23); návšteva námestníka predsedu rady ministrov ZSSR v ČSSR (25); usporiadanie 20. medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru Brno 1989 (26); postup na zabezpečenie stretnutia predsedov vlád Maďarskej, Nemeckej, Poľskej republiky, Rakúska Nemeckej spolkovej republiky, ZSSR a ČSSR k otázkam spolupráce v ochrane a tvorbe životného prostredia (28); návšteva ministra zahraničných vecí Uruguajskej východnej republiky v ČSSR (29); menovanie J. Jiráska do funkcie riaditeľa odboru pre telovýchovu šport a spoločenské organizácie Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (30); postup v rokovaní o zvýšení tranzitu zemného plynu do NDR (33); zmena zmocnenca na podpis zmluvy medzi ČSSR a NDR o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (34); novelizácia predpisu upravujúceho inštitút devízových účtov fyzických osôb (35); zmena záväzných ukazovateľov rozostavanej stavby Polotovary pre farbivá vo Východočeských chemických závodoch Synthesia, Semtín (36); zmena termínu dokončenia stavby SVŽSP Brnište, výstavba kameňolomu (37); menovanie riaditeľa odboru legislatívneho Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (38); príprava medzinárodných výstav CONECO a SYMPOMECH 1989 v Bratislave (39); vyslanie československej delegácie na oslavy 11. výročia Aprílovej národnej a demokratickej revolúcie v Kábule (40); príprava stretnutia predsedov oboch častí Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (41); rozvoj výroby optických záznamových a reprodukčných systémov v ČSSR (42); správa o výsledku previerky výstavby hotela Fórum v Prahe (43); zmena metodiky tvorby predajných cien osobných automobilov v predajniach podniku zahraničného obchodu Tuzex (44); vytvorenie pracovnej skupiny na dopracovanie metodológie tvorby komplexného štátneho plánu, pravidiel bežného usmerňovania ekonomiky a postavenia riadiaceho centra v podmienkach nového hospodárskeho mechanizmu (45); zavedenie konsolidačného programu v s.p. AZNP Mladá Boleslav (46); príprava 13. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (48); zmena vo funkcii podpredsedu Federálneho úradu pre vynálezy (49); priebeh 25. medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha (50); príprava celoštátnej výstavy k životnému prostrediu Ekofórum ’89 v Ostrave (51); príprava 21. medzinárodného chemického veľtrhu Incheba (52); výpomoc Československej ľudovej armády pri poľnohospodárskych prácach v r. 1989 (53); menovanie riaditeľa odboru zahraničných vecí a protokolárneho odboru na Úrade Predsedníctva vlády ČSSR (56); správa o výsledku previerky využívania kapacít železničnej vodnej a cestnej nákladnej dopravy pre zlepšenie devízových výsledkov (60); zásady jednotného postupu pri operatívnom informovaní vedúcich štátnych činiteľov o výsledkoch rokovaní československých zástupcov o vonkajších ekonomických vzťahoch ČSSR (61); správa o vydávaní kultúrno-výchovného časopisu pre Rómov (62); návšteva ministra zahraničných vecí Etiópskej ľudovodemokratickej republiky v ČSSR (63); zmena námestníka predsedu Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie (64); vyslanie delegácie na inauguráciu prezidenta Argentíny (68); vyslanie československej delegácie na smútočné obrady konané 40 dní po úmrtí vodcu Iránskej islamskej republiky imáma Ruholláha Chomejního (69); návšteva podpredsedu vlády v Čínskej ľudovej republike (70); návšteva ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky v ČSSR (71); zrušenie Federálnej koordinačnej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky (72); správa o stave zabezpečenia rozhodujúcich investičných akcií pre rozvoj výroby elektronických súčiastok (73); program vybudovania pracoviska pre navrhovanie a výrobu zákazkových integrovaných obvodov (74); emisný plán československých poštových známok na r. 1991–1995 (75); zabezpečenie realizácie rekonštrukcie Domu umelcov v Prahe (76); zmena riaditeľa sekretariátu podpredsedu vlády ČSSR, predsedu Štátnej plánovacej komisie a vedúceho sekretariátu 1. podpredsedu vlády ČSSR (77); návšteva ministra zahraničných vecí Kubánskej republiky v ČSSR (78); príprava 31. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne (81); usporiadanie 10. medzinárodného festivalu televíznych programov pre deti a mládež Cena Dunaja (82); opatrenia na finančné a materiálne zabezpečenie Československého ústavu zahraničného (83); zmena zásad pre povoľovanie obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb v ČSSR (86); správa o výsledku previerky hospodárnosti výstavby hlbinných baní Frenštát a Slaná (87); sociálne opatrenia na umiestňovanie pracovníkov uvoľňovaných z uránového priemyslu z dôvodu realizácie útlmových programov k r. 1990 (88); menovanie námestníka ústredného riaditeľa Československého rozhlasu (89); predĺženie platnosti zásad predaja osobných automobilov Škoda Favorit (90); zmena námestníkov ústredného riaditeľa Československej televízie (91); poskytnutie hmotnej pomoci Afganistanu (92); zmena zmocnenca na podpis dohody s Irakom o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch (93); správa o výsledku previerky vytvárania predpokladov pre zahájenie výroby vybraných dopravných prostriedkov na zvýšenie úrovne osobnej dopravy na železnici (95); usporiadanie Dní československej kultúry v Indii (96); stanovisko k žiadosti Nikaragujskej republiky o poskytnutie finančného daru (97); zmena počtu pracovníkov Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (98); zmena predsedu vládnej komisie zriadenej uznesením Predsedníctva vlády ČSSR č. 117/1987 (101); výsledky stretnutia predsedov oboch častí Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (103); metodológia tvorby komplexného štátneho plánu (104); výsledky návštevy predsedu rady ministrov Maďarskej republiky v ČSSR (105); zverejňovanie údajov o výdavkoch na obranu a bezpečnosť ČSSR (106); stanovisko k žiadosti Nikaragujskej republiky o poskytnutie finančného daru (109); podmienky predaja chemického koncentrátu uránu a kapitalistické trhy (110); menovanie zástupcov ČSSR do orgánov RVHP (117); odvolanie vedúceho sekretariátu predsedu vlády ČSSR (118); menovanie vedúceho sekretariátu predsedu vlády a vedúcich sekretariátov podpredsedov vlády ČSSR (119); opatrenia na odstránenie negatívnych javov v súvislosti s uvoľnením cestovného ruchu (120); zmena riaditeľa Ústavu štátnej správy (121); odvolanie námestníka riaditeľa Československého filmu (122); zrušenie sekretariátu pre veci cirkevné Úradu Predsedníctva vlády ČSSR (123).