Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4097CII/36b8I19691490–1492
Uznesenia vlády SSR
Politické zdôvodnenie zriadenia Štátneho výboru pre deti a mládež pri vláde SSR a zriadenie Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport (33); vymenovanie prof. V. Filkorna za predsedu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti ČSAV a SAV (34); odkúpenie rozostavaných objektov v Bratislave na Kamennom námestí pre vrcholné národné orgány (35); združovanie jednotlivo hospodáriacich roľníkov (36); správa o organizácii Dňa učiteľov a návrh na vyznamenanie učiteľov a školských pracovníkov (37); vymenovanie niektorých námestníkov ministerstiev SSR a tajomníka Legislatívnej rady vlády SSR (38); vymenovanie podpredsedu Výboru pre tlač a informácie ČSSR (39); cesta do zahraničia ministra poľnohospodárstva a výživy (40); vymenovanie dr. Ľ. Jacza za riaditeľa ČTK pre Slovensko (42); prostriedky na pohostenie a dary na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch vlády SSR (43); zabezpečenie rozpočtového mzdového fondu na dohodnuté celkové počty pracovníkov pre ministerstvá a ústredné úrady SSR (44); úprava platov členov vlády SSR (45); osnova zákona o socialistických podnikoch (46); doplnenie Hospodárskej rady vlády SSR o ďalších členov (47); zabezpečenie osláv 25. výročia SNP (48); použitie prostriedkov vládnej rozpočtovej rezervy pre Slovensko na r. 1969 (49); zriadenie Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (50); program platových opatrení v nevýrobnej sfére na r. 1969 (51); voľba sudcov rehabilitačných senátov krajských súdov (52); skvalitnenie toku vedeckých, technických a ekonomických informácií v orgánoch vlády SSR a SNR (53); 20. výročie vzniku JRD a rozvoja štátnych majetkov na Slovensku (54); schválenie námestníka ministra plánovania SSR (55); schválenie zahraničnej cesty členov vlády a námestníkov ministrov SSR (56); súhlas vlády k voľbe dištriktuálneho biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi augspusgského vyznania (57); vymenovanie Ing. Ľ. Kúdelu do funkcie vedúceho odboru protokolu vlády SSR (58); 1. zasadanie porady ministrov vnútorného obchodu krajín RVHP v Budapešti (59); dodatok k správe o organizácii Dňa učiteľov a návrh na vyznamenanie učiteľov a školských pracovníkov (60); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Kultúrnemu zväzu maďarských pracujúcich v ČSSR (61); povolenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi (62); záväzné úlohy v dodávateľskom spôsobe bytovej výstavby v r. 1969–1970 (63); výstavba Vysokých Tatier v súvislosti s prípravami na Majstrovstvá sveta v lyžovaní v r. 1970 (64); zabezpečenie prevádzkových priestorov a bytov pre vládu a jednotlivé rezorty (65); zabezpečenie priemyslových hnojív a niektorých druhov chemických prípravkov na ochranu rastlín na Slovensku (66); prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ (67); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ Tlačiarňam SNP n.p. závod Martin (68); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ podniku Záhradníctvo a rekreačné služby mesta Bratislavy pri 20. výročí založenia podniku (69); vymenovanie námestníka ministra vnútra SSR (70); nové usporiadanie peňažníctva na Slovensku (71); zmena v zložení Komisie pre riešenie dislokačných otázok v Bratislave (72); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ mestu Prešov pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Slovenskej republiky rád (73); dočasný kádrový poriadok vlády SSR (74); zabezpečenie školskej investičnej výstavby plánovanej národnými výbormi na r. 1969 (75); bytové problémy učiteľov na Slovensku a ich riešenie (76); „Rad práce“ prepožičaný prof. MUDr. K. Čárskemu (77); prepožičanie vyznamenaní UK v Bratislave učiteľom a pracovníkom školy pri príležitosti 50. výročia založenia UK (78); dodatok k správe o organizácii Dňa učiteľov (79); zriadenie generálneho konzulátu NDR v Bratislave (80); dohoda medzi vládou SSR a SROZ o programe životnej úrovne a sociálno-politických opatreniach na r. 1969 (81); stanovisko vlády SSR k návrhu programu zmien maloobchodných cien (82); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1969 (83); opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku (84); starostlivosť o telesnú výchovu a šport v SSR (85); štatút a rokovací poriadok Legislatívnej rady vlády SSR (86); zmeny maloobchodných cien na r. 1969 (87); začlenenie výskumnej základne na Slovensku (88); usporiadanie projektových a inžinierskych organizácií na Slovensku v novom štátoprávnom usporiadaní (89); zabezpečenie komplexnej bytovej výstavby v r. 1969–1970 (90); vytvorenie pracovných príležitostí pre absolventov vysokých a stredných škôl v r. 1969–1975 (91); vývoj miezd v SSR za r. 1968 (92); zásady, ktorými sa upravuje uvoľňovanie a umiestňovanie pracovníkov zrušených krajských národných výborov a krajských organizácií (93); zdanenie nepoľnohospodárskych činností vykonávaných jednotnými roľníckymi družstvami a štátnymi majetkami (94); záchrana kultúrnych pamiatok v Bratislave, trasa Rybné námestie – Suché mýto (95); výsledok rozvoja socialistického súťaženia národných výborov na Slovensku za r. 1968 (96); návrh funkcií a osôb zdravotnej starostlivosti a všeobecných ustanovení Štátneho sanatória v Bratislave (97); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti rozličných jubileí v r. 1969 (98); delegovanie členov vlády na schôdzky orgánov krajských a okresných národných výborov na 2. štvrťrok 1969 (99); zriadenie Ústrednej povodňovej komisie na Slovensku (100); ustanovenie námestníka riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (101); vymenovanie námestníka ministra školstva SSR (102); zloženie, štatút a rokovací poriadok Rady pre národnosti vlády SSR (103); správa o Výzve horehronských podnikov k 25. výročiu SNP (104); vyčlenenie pôdy za socialistických poľnohospodárskych závodov (105); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 20. výročia vzniku Štátnych majetkov (106); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 20. výročia projektových a inžinierskych organizácií (107); návrh vlády ČSSR na reorganizáciu Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda (109); udelenie súhlasu vlády na vykonávanie funkcie ordinára Apoštolskej trnavskej administratúry (110); zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a federálnych výborov (111); ústavný zákon o zmene niektorých ustanovení ústavy (112); ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov (113); návrh zákona SNR o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok SSR (114); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti rôznych jubileí v r. 1969 (115); základné smery rozvoja hospodárstva na Slovensku na r. 1971–1975 a dlhodobý výhľad do r. 1980 (116); správa o rozpracovaní niektorých opatrení v oblasti financií (117); udelenie štátnych vyznamenaní Vydavateľstvu Zmena pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku (118); stanovisko k úrokovej politike vo vzťahu k obyvateľstvu (119); zabezpečenie trhu mäsom na r. 1969 (120); vymenovanie splnomocnencov vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách (121); zriadenie technicko-bezpečnostného útvaru pre zabezpečenie dopravy a ochrany štátnych a straníckych delegácií v SSR (122); zmena strednej všeobecnovzdelávacej školy na 4-ročné gymnáziá (123); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (124); reprezentatívna účasť vlády SSR na kongrese Medzinárodnej organizácie športových novinárov (AIPS) (125); medzinárodný veľtrh INCHEBA 1969 (126); o problémoch národných výborov za mesiac marec 1969 (127); 8. konferencia zástupcov geodetických služieb socialistických štátov v Sofii v septembri 1968 (128); schválenie Ing. D. Lenku do funkcie námestníka riaditeľa Slovenskej správy geodézie a kartografie (129); žiadosť o udelenie výnimky z uznesenia vlády o financovaní investičnej vodohospodárskej výstavby (130); vymedzenie pôsobnosti v oblasti činnosti ozbrojených bezpečnostných zborov (131); opatrenia vlády na riešenie niektorých problémov plánu investičnej výstavby hospodárstva národných výborov na Slovensku v súvislosti s ukončením činnosti krajských národných výborov (132); správa o problémoch tvorby cien nehnuteľností a náhrad pri ich vyvlastnení (133); určenie mzdových fondov v rozpočtovej skupine „správa“ pre ministerstvá a ústredné orgány SSR na r. 1969 (134); zmluva medzi ČSSR a Rakúskom o úprave vodohospodárskych otázok hraničných vôd (135); o štátnom informačnom systéme (136); ústavný zákon o súdoch a prokuratúrach(137); zákon SNR o Ústavnom súde SSR (138); štátny rozpočet SSR na r. 1969 (139); situácia v zamestnanosti obyvateľstva SSR v r. 1968 a prognóza na r. 1969 (140); medzinárodné sympózium o priemyselnom spracovaní listnatých drevín mierneho pásma (141); výstava českej a slovenskej kultúry v Paríži v r. 1970 (142); koordinačná komisia vlády SSR pre prípravu Majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách 1970 (143); doplnenie Legislatívnej rady vlády SSR (144); vymenovanie O. Grieša do funkcie riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (145); vymenovanie J. Vrabca do funkcie riaditeľa Československej televízie pre Slovensko (146); vymenovanie C. Štítnického do funkcie riaditeľa Československého štátneho filmu na Slovensku (147); vymenovanie A. Sarvaša do funkcie riaditeľa Československého rozhlasu pre Slovensko (148); vymenovanie M. Hrušovského do funkcie predsedu Slovenského štatistického úradu (149); prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ (150); stanovenie príplatkov k nákupným cenám neskorých konzumných zemiakov z úrody 1969 (151); informácia o dovoze odstavčiat z Poľska a recipročný vývoz masti do Poľska (152); správa o skrátení pracovného času a zavedenie 5-dňového pracovného týždňa (153); udelenie štátneho vyznamenania Stavoprojektu (154); prepožičanie štátneho vyznamenania Strednej ekonomickej škole v Martine (155); návrh delimitácie a úloh krajských národných výborov na okresné národné výbory a ústredné orgány štátnej správy SSR (156); zákon SNR o najvyššom kontrolnom úrade SSR (157); veterinárna dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Belgického kráľovstva (158); riešenie problémov riadenia palivoenergetickej politiky na Slovensku (159); návrh na začatie výstavby 4. etapy Duslo Šaľa v r. 1969 (160); návrh na určenie štátnych hospodárskych organizácií (161); schválenie projektu pre reálne stavby „Účelového ubytovacieho zariadenia Bôrik v Bratislave“ (162); Ústredný vestník SSR (163); výstavba liečebných ústavov Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch dodávateľskou organizáciou z Juhoslávie (164); stanovisko Legislatívnej rady vlády ČSSR km otázke právnej úpravy prostriedkov proti narušovaniu verejného poriadku (165); prepožičanie štátneho vyznamenania VSŽ Košice (166); prepožičanie štátnych vyznamenaní v oblasti kultúry na Slovensku (167); zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na r. 1969 (168); právne predpisy súvisiace so zrušením krajských národných výborov (169); zákon SNR o územnom členení SSR (170); zabezpečenie trhu potravinami a zásobovanie výroby základnými prostriedkami v r. 1969 (171); rozvoj potravinárskeho priemyslu (172); zákon SNR o Štátnej cene SSR (173); súčasný stav realizácie výstavby Pamätníka Múzea SNP a jeho sadová úprava v Banskej Bystrici (174); kontrolná správa ku koncepcii rozvoja stavebnej výroby vo 4. päťročnici na Slovensku (175); riešenie problémov rozvoja zdravotníctva z hľadiska investičnej výstavby (176); vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl (177); rozvoj telekomunikácií a stav poštovej prevádzky v Bratislave (178); informácie o dobrovoľných organizáciách na území SSR (179); platná právna úprava zhromažďovacieho práva z hľadiska zabezpečovania verejného poriadku (180); stanovisko Legislatívnej rady vlády SSR k vyhláške Ministerstva zdravotníctva ČSSR o registrácii hromadných vyrábaných liečivých prípravkoch (181); návrhy na prepožičanie štátnych vyznamenaní (182); menovanie Ing. J. Marčeka do funkcie podpredsedu SŠÚ (183); stanovisko k návrhu zásad zákona o podnikových daniach (184); hodnotenie výsledkov finančného hospodárenia na Slovensku za r. 1968 a v 1. štvrťroku 1969 (185); štátny záverečný účet ČSSR za r. 1968 (186); schválenie Ing. J. Kuráňa do funkcie námestníka riaditeľa Slovenského geologického úradu (188); potvrdenie voľby člena korešpondenta SAV J. Bodnára za člena Predsedníctva SAV do konca funkčného obdobia 1965–1969 (189); opatrenia na odstránenie nedostatkov v pridruženej výrobe poľnohospodárskych závodov a v prevádkarniach miestnych národných výborov (190); udelenie Červenej zástavy vlády ČSSR a Ústrednej rady ROH podniku Textil Bratislava (191); návrh na udelenie Radu práce prof. MUDr. A. Churovi prednostovi detského oddelenia OÚNZ v Trenčíne (192); kádrové zmeny v Úrade vlády SSR (193); správa o súčasnom stave a problémoch výstavby a využívania závlah do r. 1980 (194); delegovanie členov vlády SSR na záverečné plenárne zasadanie KNV na Slovensku v júni 1969 (195); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý lekár“ MUDr. J. Pribišovi, vedúcemu zdravotníctva Západoslovenského krajského národného výboru (196); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ obci Kláštor pod Znievom (197); správa o komplexnom využití Dunaja (198); situácia v zásobovaní pevným palivom v r. 1969, zabezpečenie plynulosti železničnej náhradnej dopravy (199); návrh vládneho nariadenia o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (200); budovanie a rekonštrukcia siete rozhlasových vysielačov (201); organizačné, personálne a materiálno-technické opatrenia v rámci príprav na zriadenie Najvyššieho súdu SSR (202); prepožičanie štátnych vyznamenaní funkcionárom a pracovníkom Krajských národných výborov (203); usporiadanie systému štatistiky v súvislosti s ukončením činnosti krajských národných výborov v SSR (204); prevod poľnohospodárskej pôdy a majetku z JRD Hronská Breznica a Turová do Štátneho majetku Zvolen (205); schválenie Ing. F. Zemana do funkcie námestníka riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce (206); stabilizácia hospodárstva na Slovensku a harmonogram práce vlády SSR na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z májového pléna ÚV KSČ a z júnového pléna ÚV KSS pre oblasť ekonomiky (207); informatívna správa o delimitácii plánu práce vnútornej správy KNV na ústredné orgány štátnej správy SSR na ONV (208); zákon o dodatkovom odvode z prírastku priemerných miezd a o dodatkovom odvode za porušenie mzdovej disciplíny (209); rozvoj výroby automobilov do r. 1980 v ČSSR a na Slovensku (210); prepožičanie štátneho vyznamenania Rad červenej hviezdy kolektívu pracujúcich n.p. Považské strojárne (211); zrušenie uznesenia vlády SSR z 26.VI.1969 č. 209 (212); likvidácia škôd, ktoré vznikli československým občanom a inštitúciám v súvislosti s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území ČSSR (213); riešenie najnaliehavejších problémov drevospracujúceho priemyslu (214); zákon ustanovujúci pravidlá o rozpočte ČSSR a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (216); riešenie bytovej výstavby na r. 1971–1975 (217); uznesenie vlády SSR k návrhu zákona o SAV (218); dočasné zastavenie poskytovania odmien pracovníkom ministerstiev, ostatných ústredných orgánov a aparátu národných výborov (219); zrušenie vládneho nariadenia o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (220); zabezpečenie úsporných opatrení vykonávaných v štátnom rozpočte SSR na r. 1969 (221); správa o zabezpečení výstavby objektov pre zastupiteľské úrady v Bratislave (222); personálna výmena členov vo Federálnom výbore pre dopravu (223); opatrenie proti rastu absencie pre chorobu a úrazy (224); pozvanie ministra kultúry a umenia Poľskej republiky do ČSSR (225); experimentálne riadené podnikové rady (226); zabezpečenie stabilizácie hospodárstva na Slovensku v oblasti cien (227); odvolanie námestníka ministra kultúry SSR (228); štatút Štátnej ceny SSR a vymenovanie podpredsedov a členov Výboru pre udelenie Štátnej ceny SSR (229); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti rôznych jubileí v r. 1969 (230); správa o investičnej výstavbe a začínaní stavieb v r. 1969 (231); prepožičanie štátnych vyznamenaní pre pracovníkov v baníctve (233); dohoda o spolupráci v zdravotníctve medzi ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (234); uzavretie kultúrnej dohody medzi ČSSR a Holandskom (235); schválenie Konzulárnej dohody medzi ČSSR a Francúzskom (236); vyhlásenie územia, na ktorom sú kúpele Nimnice za kúpeľné miesto (237); zásobovanie národného hospodárstva a obyvateľstva pevnými palivami a elektrickou energiou (238); správa o bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku za r. 1968 (239); situácia v užívaní bytov osobami, ktoré sa bez platného cestovného dokladu zdržujú v cudzine a byty trvale neužívajú (240); správa o stave uzatvárania dohôd s hospodárskou sférou k 21.VII.1969 (241); zákon SNR, ktorým sa mení zákon SNR o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (242); oslavy 20. výročia vzniku prvých JRD na Slovensku (243); správa o činnosti SAV o plnení štátneho plánu výskumu na pracoviskách SAV za r. 1968 (244); schválenie návrhu zákona o geodézii a kartografii (245); zákon SNR o Štátnom výbore pre telesnú výchovu a šport SSR (246); zriadenie Slovenskej energetickej inšpekcie (247); prepožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti rôznych jubileí (248); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1969 (249); pozvanie námestníka predsedu rady ministrov Estónskej sovietskej socialistickej republiky na návštevu SSR (250); zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v augustových dňoch (251); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o bezvízovom cestovnom styku (252); prípravy na 4. československú spartakiádu 1970 v SSR (253); rovnováha medzi zdrojmi a potrebami úverového plánu Slovenska v r. 1969 a v ďalších rokoch (254); zásady o usporiadaní Československého rozhlasu, Československej televízie a Československej tlačovej kancelárie (255); určenie charakteru mestského národného výboru obciam Klenovec nad Rimavicou, Leopoldov, Modrý Kameň a Poltár (256); dočasné zastavenie poskytovania odmien pracovníkom ministerstiev, ostatných ústredných orgánov a aparátu národných výborov (257); návrh na udelenie čestných titulov a prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí v rezorte školstva na Slovensku (258); delegovanie členov vlády a námestníkov ministrov SSR na plenárne zasadanie Národného výboru mesta Bratislavy a okresných národných výborov v 2. polroku 1969 (259); Štátna cena SSR na r. 1969 (260); prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom Závodov 29. augusta v Partizánskom (261); prepožičanie štátnych vyznamenaní mestám a obciam na Slovensku (262); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (263); vymenovanie rektorov vysokých škôl na Slovensku (264); informácie o situácii a politicko-organizačných a bezpečnostných opatreniach uskutočnených v SSR v súvislosti s prvým výročím vstupu spojeneckých vojsk na územie ČSSR (265); pozvanie ministrov lesného a vodného hospodárstva Bieloruskej SSR a Bulharska na návštevu SSR (266); prepožičanie štátnych vyznamenaní kolektívom a jednotlivcom za úspešné hospodárske a pracovné výsledky (267); štátne vyznamenania pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku prvých JRD na Slovensku (268); uznesenie vlády SSR k návrhu na riešenie zákazu rozširovania zahraničnej tlače, ktorej obsah porušuje zákonom chránené záujmy spoločnosti alebo medzinárodné dohody (270); prepožičanie štátnych vyznamenaní pre kolektívy a pracovníkov strojárenstva, baní, energetiky, skla a keramiky (271); prepožičanie štátnych vyznamenaní kolektívom a jednotlivcom Veľkovýkrmne n.p. Čalovo (272); prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ P. Lettrichovi prof. SVŠ v Dolnom Kubíne (273); prepožičanie štátneho vyznamenania pri príležitosti osláv „Dňa železničiarov“ (274); udelenie Radu práce mestu Zvolen pri príležitosti 725. výročia (275); zmluva medzi ČSSR a Rakúskom o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov (276); kultúrna dohoda medzi ČSSR a Kuvajtom (277); delimitácia rozpočtu krajských národných výborov na Slovensku v súvislosti s ukončením ich činnosti k 30.VI.1969 (278); delimitácia plánu práce vnútornej správy krajských národných výborov na ústredné orgány štátnej správy SSR a na okresné národné výbory v súvislosti s ukončením činnosti krajských národných výborov (279); správa o riešení niektorých problémov finančnej oblasti (280); uznesenie vlády SSR k návrhu vládneho uznesenia SSR, ktorým sa zrušuje pre územie SSR časť C, bod 3 uznesenia vlády ČSSR (281); organizačné opatrenia v oblasti československého filmu z dôsledku federatívneho usporiadania štátu (282); udelenie čestného titulu „Zaslúžilá učiteľka“ Irene Kozovej (283); pripravenosť Vysokých Tatier na majstrovstvá sveta v lyžovaní v r. 1970 (284); prepožičanie štátnych vyznamenaní a čestných titulov v oblasti kultúry (285); príprava rokovania vrcholných orgánov cestovného ruchu ČSSR a ZSSR (286); usporiadanie osláv Dňa tlače, rozhlasu a televízie a udelenie Novinárskych cien Ľ. Štúra (287); zmena uznesenia vlády č. 230 zo 16.VI.1969 (288); prepožičanie štátnych vyznamenaní v rezorte školstva na Slovensku (289); zásady o poskytovaní materského príspevku (290); prepožičanie štátneho vyznamenania pre kolektívy pracovníkov strojárenstva a energetiky (293); organizačné zabezpečenie uznesení septembrového pléna ÚV KSČ narozvinutie pracovnej iniciatívy k 25. výročiu oslobodenia ČSSR Červenou armádou (294); informatívna správa o plnení „Opatrení vlády SSR na stabilizáciu hospodárstva na Slovensku“ (295); súhrnná správa o uzatváraní dohôd s podnikovou sférou na zabezpečenie úloh hospodárskej smernice vlády na r. 1969 (296); komplexné riešenie tehliarskeho odboru (298); užívanie bytov po osobách, ktoré sa zdržujú v cudzine bez platného povolenia (299); rozvoj kultúrnych, školských a vedeckých stykov sozahraničím (300); zmluva medzi ČSSR a Francúzskom o právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a obchodných (302); podpísanie Protokolu o tovarovej listine československo-maďarskej výmeny tovarov a hospodárskej pomoci v pohraničných oblastiach (303); model ekonomiky a organizácie kultúry v SSR a ČSR (304); vymenovanie námestníkov ministra kultúry SSR a riaditeľa Slovenského ústredia knižnej kultúry (305); vymenovanie členov Federálnej štatistickej rady za SSR (306); prepožičanie štátnych vyznamenaní a čestných titulov v rezorte školstva na Slovensku (307); prepožičanie štátnych vyznamenaní pre kolektívy textilného a chemického priemyslu (308); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Univerzitnej knižnici v Bratislave (309); vymenovanie námestníka ministra zdravotníctva SSR (310); schválenie niektorých zahraničných ciest (311); vymenovanie predsedu Slovenského cenového úradu (312); prepožičanie štátneho vyznamenania pre kolektív Východoslovenských závodov n.p. Košice k 75. výročiu vzniku (313); prepožičanie štátneho vyznamenania v oblasti kultúry na Slovensku (314); udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ pracovníkom v zdravotníctve (315); správa o pripravenosti zásobovania obyvateľstva v zimnom období (317); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 20. výročiu založenia VŠMU v Bratislave (318); opatrenia na konsolidáciu pridruženej výroby v poľnohospodárskych podnikoch a prevádzkarňach miestnych národných výborov (320); výsledky hospodárenia za 1. polrok 1969 (321); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe metra v Prahe a výstavbe diaľnice na území ČSSR (322); výnimka z vládneho nariadenia pre n.p. Slovenské lodenice Komárno (323); zabezpečenie národného hospodárstva a obyvateľstva pevnými palivami (324); štatút vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SSR (326); odvolanie J. Janíka z funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (327); odvolanie J. Rozborila námestníka ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR (328); voľba dištriktuálneho biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi augspurského vyznania (329); prepožičanie štátneho vyznamenania Ing. R. Valdnerovi generálnemu riaditeľovi Vinárskych závodov (330); prepožičanie štátnych vyznamenaní jednotlivcom pri príležitosti životných jubileí (331); hodnotenie mzdového vývoja v hospodárstve na Slovensku za 1. polrok 1969 (332); zabezpečenie prác na vyhodnotenie a uplatňovanie ústavného zákona o česko-slovenskej federácii (333); odvolanie C. Štítnického riaditeľa Slovenského filmu (334); doplnenie zoznamu osôb do zdravotnej starostlivosti Štátneho sanatória v Bratislave (336); udelenie štátneho vyznamenania v rezorte lesné a vodné hospodárstvo (337); odvolanie A. Sarvaša z Československého rozhlasu pre Slovensko a menovanie na jeho miesto dr. M. Marku (338); návrh na zahraničné cesty (339); menovanie RSDr. P. Koyša za riaditeľa Slovenského filmu (340); dopracovanie vykonávacieho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na r. 1970 (341); realizácia priemyselnej politiky smerujúcej k racionalizácii výrobných programov (342); výsledky previerky plnenia konsolidačných opatrení; výsledky plnenia ústredného rozpočtu SSR ako celku; vývoj hospodárstva SSR v r. 1969; správa o súčasnej hospodárskej situácii a riešení naliehavých hospodárskych problémov Slovenska (343); odvolanie námestníka ministra priemyslu a menovanie nových námestníkov (344); návrh zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR o SAV (345); osnova zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákonník práce a osnova vládneho nariadenia (346); správa o dočasnom usporiadaní štátnej skúšobne pre drahé kovy v Bratislave v súlade so zásadami ústavného zákona o československej federácii (347); zabezpečenie výstavby a montáže linky na výrobu tvrdých dosiek v závode Nová Baňa (348); zabezpečenie zásobovania mäsom v r. 1969–1970 (349); smernice vlády SSR o opatreniach súvisiacich s predĺžením volebného obdobia národných výborov (350); dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutí o vyživovacej povinnosti k deťom, podpísanému v Haagu 15.IV.1958 (351); ratifikácia Dohovoru o nepremlčateľnosti vojnových zločinov (352); prepožičanie vyznamenaní za mimoriadne pracovné výsledky pri príležitosti jubileí (353); štátne vyznamenania pre pracovníkov z odvetví zdravotníctva, stavebníctva, miestneho hospodárstva a projektovej organizácie (354); prepožičanie štátnych vyznamenaní pre podniky miestneho hospodárstva pri príležitosti 20. výročia ich vzniku (355); služobné zahraničné cesty (356); návrh na udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ (357); prepožičanie vyznamenania „Medaila J. E. Purkyně“ (358); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ pre kolektív pracovníkov Bavlnárske závody V. I. Lenina Ružomberok (359); rozvoj chovu oviec a jeho efektívnosť pre národné hospodárstvo (360); rozvoj krmovinárskeho priemyslu (361); zákon o Štátnom fonde pre zúrodnenie pôdy (362); výnimka z uznesenia vlády ČSSR o zastavení systémových dotácií pre výstavbu investičných akcií obchodu (363); problémy financovania investičnej výstavby Vodných tokov (364); zriadenie Československého strediska pre výskum a rozvoj ochrany životného prostredia (365); prerokovania nedostatkov, ktoré sa vyskytujú pri skracovaní pracovného času (366); povolenie práce nadčas nad hranice povolené Zákonníkom práce (367); príprava telovýchovných slávností na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (369); politicko-organizačné zabezpečenie výzvy ÚV KSČ na rozvinutie pracovnej iniciatívy v rámci osláv 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (372); odvolanie z funkcie námestníka ministra plánovania SSR (373); doplnenie ôsmej hlavy Ústavy (374); riešenie výplaty odmien v štátnej správe (375); návrh na služobné zahraničné cesty (376); návrh zákona SNR o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (378); služobná zahraničná cesta – návrh (379); udelenie Červenej zástavy vlády ČSSR a Ústrednej rady ROH do trvalého užívania podniku Krajská organizácia vodovodov a kanalizácií v Bratislave (380); prepožičanie štátnych vyznamenaní funkcionárom národných výborov pri príležitosti ich životných jubileí (381); služobná zahraničná cesta námestníka ministra obchodu do Maďarska (383); kádrové zmeny vo vedení Československej televízie na Slovensku(383); prechodný zákaz zvyšovania cien (384); správa o ďalšom postupe výstavby vodného diela Liptovská Mara (386); harmonogram úloh vlády SSR, ministerstiev a národných výborov pre realizáciu záverov celoštátneho aktívu a celoslovenskej porady funkcionárov národných výborov v novembri 1969 (387); rozdelenie rezervy prostriedkov fondu vedy a techniky na r. 1969 (388); zákonné opatrenia predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 22.VIII.1969 o prechodných opatreniach na upevnenie a ochranu verejného poriadku (389); nariadenie vlády SSR o ochrane pred povodňami (390); nariadenie vlády SSR o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch používateľov diel (391); riešenie finančnej situácie v podnikoch bavlnárskeho a ľanárskeho priemyslu integrovaných v Generálnom riaditeľstve Slovakotex Trenčín (393); obchodná spolupráca medzi Združením slovenského chemického priemyslu – generálne riaditeľstvo Bratislava a Zorka Subotica v Juhoslávii (394); obnova započatia výroby kumenového fenolu po havárii v n.p. Slovnaft Bratislava (395); úprava rozpočtových nákladov stavby „Nový hutnícky závod“ VSŽ Košice (396); centralizácia prostriedkov z rizikových fondov obchodných organizácií na Slovensku na Ministerstvo obchodu SSR (397).
4098CII/36b8I19701493–1495
Uznesenia vlády SSR
Zákon SNR o vytvorení obvodných národných výborov v Košiciach (1); poskytovanie náhrad za majetok prevedený do socialistického vlastníctva (2); návrh podujatí národných výborov k 25. výročiu oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou (3); nadviazanie diplomatických stykov so Stredoafrickou republikou (5); dohoda medzi vládou ČSSR a ZSSR a vládou ČSSR a Poľskou republikou o priamej vedecko-technickej spolupráci v oblasti vodného hospodárstva (6); záväzný počet návrhov na štátne vyznamenania pri príležitosti 1. a 9. mája (7); prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ pre MUDr. F. Strmeňa (8); protinákazová komisia SSR pri Ministerstve poľnohospodárstva a výživy (9); boj proti úplatkárstvu a pokútnemu obchodu (10); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti ukončenia stavieb k Majstrovstvám sveta v lyžovaní v r. 1970 vo Vysokých Tatrách (11); J. Vrabec vymenovaný za splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu televíznych štúdií na Slovensku (12); služobné zahraničné cesty (13); plán úloh a program práce vlády SSR na 1. polrok 1970 (14); pripravenosť Vysokých Tatier na Majstrovstvá sveta v lyžovaní v r. 1970 (15); rozvoj Bratislavy (17); riešenie finančnej situácie v celulózo-papiernických podnikoch (19); postup československej delegácie v Dunajskej komisii vo veci Riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka–Gönyü (20); odvolanie Ľ. Vaškoviča z funkcie námestníka ministra financií (21); odvolanie Ing. F. Polonca z funkcie námestníka obchodu SSR (22); prepožičanie štátnych vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom a inštitúciám v oblasti kultúry na 1. polrok 1970 (23); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 50-ročného trvania oznamovacích a zabezpečovacích dielní ČSD (24); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ (25); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ (26); zahraničné služobné cesty (27); vymenovanie JUDr. V. Maderu za 1. námestníka ministra spravodlivosti SSR (28); zavedenie prepočítacích koeficientov pre úpravu podielov objemu miezd z realizovaných výkonov pre r. 1970 (29); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ v oblasti kultúry na 1. polrok 1970 (30); služobné zahraničné cesty (31); zabezpečenie uznesení januárového pléna ÚV KSČ a februárového pléne ÚV KSS v práci vlády SSR (32); zákon SNR o voľbách sudcov z ľudu (33); zákon SNR o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov SSR (34); iniciatíva pracujúcich v SSR na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR sovietskou armádou (35); výstava „Československo 1970“ (37); uznesenie vlády SSR k návrhu nariadenia vlády ČSSR, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie (č. 66) 1965 Zb. na vykonanie Zákonníka práce (40); mzdová kontrola (41); rozvoj výrobných družstiev na Slovensku (42); situácia v Poštovej novinovej službe (43); zabezpečenie štatistických informácií pre ministerstvá a ústredné orgány v r. 1970 (44); zásady organizovania zájazdov cestovnými kanceláriami do kapitalistických štátov (45); opatrenia na zhospodárnenie výdavkov rozpočtových príspevkových organizácií na r. 1970 (46); úprava vykonávacích smerníc k uzneseniu vlády ČSSR o vzťahu štátu k jednotlivo hospodáriacim roľníkom (47); úprava východiskovej základne pre odvod z prírastku miezd pre organizácie vnútorného obchodu na Slovensku (48); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ (49); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ ku Dňu učiteľov 1970 (50); delegovanie československej vlády a námestníkov ministrov SSR na schôdzky okresných národných výborov (51); zriadenie najvyššieho súdu SSR (52); prepožičanie štátnych vyznamenaní členom a pracovníkom SAV (53); udelenie titulu „Národný umelec“ pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenského národného divadla (54); rozvoj zemiakárstva na Slovensku v r. 1970–1980 (55); zriadenie Generálnej prokuratúry SSR (56); zriadenie Ústavu výchovy a vzdelávania pracujúcich v stavebníctve na Slovensku (57); správa o diplomatickej revíznej konferencii o ochrane duševného vlastníctva v Stockholme (59); správa o perspektívnom zameraní bádateľského výskumu na Slovensku (60); výstavba elektrárne Vojany II. (61); zriadenie Kancelárie Výboru pre cestovný ruch Bulharskej republiky v Bratislave (63); rokovanie s Poľskou republikou o úprave štátnych hraníc v súvislosti s vodohospodárskymi úpravami na Dunajci (64); služobné zahraničné cesty (65); prechodný zákaz zvyšovania cien (66); problémy individuálnej bytovej výstavby na Slovensku (67); návrh zásad postupu orgánov štátnej správy a hospodárskej sféry v mzdovej politike v r. 1970 (68); zásady hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií (69); družobná činnosť národných výborov v r. 1969 a finančné zabezpečenie tejto činnosti v r. 1970 (70); zásady pre vysielanie pracovníkov na Svetovú výstavu v Osake (72); koordinovanie a metodické usmerňovanie kontrolnej činnosti komisií ľudovej kontroly (73); menovanie Ing. Š. Sádovského, CSc. predsedom Legislatívnej rady vlády SSR (74); návrh na vymenovanie námestníka ministra financií SSR (75); prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Slovenskej technickej knižnici v Bratislave (76); vymenovanie zástupcov splnomocnencov vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách (77); zloženie Legislatívnej rady vlády SSR (78); organizačné usporiadanie vodární a kanalizácií na území SSR (79); zákon SNR o hudobnej činnosti (80); správy o podmienkach zabezpečenia realizácie projektu Československého strediska pre výskum a rozvoj ochrany prostredia pred znečistením (81); socialisticko-právna starostlivosť o deti na národných výboroch (82); správa o zabezpečovaní výstavby 1. etapy kultúrno-spoločenského centra v Bratislave (83); doplnenie siete národných kultúrnych pamiatok na Slovensku (84); delimitácia Liečebne tuberkulózy a respiračných chorôb na Prednej Hore z Okresného ústavu národného zdravia v Rožňave do Riaditeľstva liečební tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vysokých Tatrách (85); výsledok previerky vybraných problémov hospodárenia v Slovenskom filme, Bratislava (86); postup prác na rozvíjaní sústavy plánovaného riadenia národného hospodárstva na Slovensku (87); zabezpečenie účasti na výstave „Strojmateriály 71“ v Moskve (88); zabezpečenie opatrení na vykonanie zásad o rozšírení fondu pracovného času v r. 1970 schválených vládou ČSSR 19.III.1970 (89); stanovenie výšky výdavkov na pohostenie a dary slovenskými národnými orgánmi (90); návrh na služobnú zahraničnú cestu F. Hagaru ministra lesného a vodného hospodárstva do ZSSR (91); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1970 (93); návrh zákona SNR, ktorým sa mení a doplňuje zákon o SAV (94); normalizácia vo vzťahoch so ZSSR, Poľskom, NDR, Maďarskom a Bulharskom (95); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o spoločných štátnych hraniciach (96); nariadenie vlády SSR o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou (97); zavedenie päťdňového pracovného týždňa (99); vymenovanie JUDr. M. Kiráľa do funkcie vedúceho organizačno-právneho odboru Úradu vlády SSR (101); vymenovanie MUDr. J. Šomodiho, CSc. za člena Protialkoholického zboru na Slovensku (102); hodnotenia a oceňovanie 1. etapy rozvoja pracovnej iniciatívy k 25. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (103); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní (104); návrh na prepožičanie štátnych vyznamenaní (105); experimentálne vyskúšanie dane zo zisku pri progresívnej daňovej sadzbe (106); zabezpečenie sčítania ľudu, domov a bytov k 1.XII.1970 (108); zabezpečenie výroby a spotreby mäsa v r. 1971–1975 (109); plán zahraničných ciest členov vlády, vedúcich funkcionárov (110); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ námestníkovi ministra plánovania SSR (111); pozvanie námestníčky ministerky ľahkého priemyslu Maďarska na 1. jarný seminár o racionalizácii správy a riadenia textilného a odevného priemyslu do ČSSR (112); zvolanie celoslovenskej porady predsedov Okresných národných výborov, primátora hlavného mesta SSR Bratislavy a predsedu Mestského národného výboru Košíc (113); plán zahraničných ciest na 2. štvrťrok 1970 (114); prepožičanie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju 1970 (115); správa o zabezpečení plánu maloobchodného obratu spotrebným tovarom v r. 1970 (116); kontrola plnenia štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu SSR v r. 1970 (117); koncepcia rozvoja stavebnej výroby a výroby stavebných látok na r. 1971–1975 s výhľadom do r. 1980 (118); základné problémy rozvoja potravinárskeho priemyslu na Slovensku (119); rokovanie v ZSSR o spolupráci medzi ČSSR a ZSSR v oblasti jadrovej energetiky (121); personálne zmeny vo funkcii podpredsedu Slovenského štatistického úradu (122); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ kolektívu Preglejka Žarnovica pri príležitosti 110. výročia drevárskej výroby v Žarnovici (123); vývoz tabaku a riešenie jeho finančného usporiadania (124); kompenzačný dovoz odstavčiat z Poľska za vývoz škvarenej bravčovej masti (125); realizácia investičnej výstavby (126); vymenovanie námestníka ministra plánovania SSR (127); 23. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (128); zriadenie Čitárne anglickej literatúry v Bratislave (129); prepožičanie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Blahušiakovi (130); zahraničná pracovná cesta dr. L. Prieložného do NDR (131); správa o súťaži národných výborov organizovanej v r. 1969 na počesť 25. výročia SNP (132); úsporné opatrenia v oblasti riadenia a správy SSR (135); uznesenie vlády SSR Rady vlády SSR pre národné výbory (136); koordinácia práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí (137); správa o situácii v zásobách komponentov na výrobu kŕmnych zmesí (138); dohoda medzi ČSSR a vládou ZSSR o uznávaní letovej spôsobilosti lietadiel (139); ustanovenie komisie pre ochranu podzemných a povrchových vôd na území SSR (140); dohody o leteckej dopravy (141); uznesenie vlády SSR k návrhu organizačnej štruktúry štátnych organizácií na úseku vedných tokov, vodovodov a kanalizácií (142); zabezpečenie rozvoja kúpeľov a žriedel v SSR (143); zlepšenie zásobovania nedostatkovými tovarmi (144); zákonné opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o povoľovaní hospodárskej činnosti dobrovoľných spoločenských organizácií pre iných objednávateľov (145); smernice vlády SSR pre národné výbory k Zmluve o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR (148); udelenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR pre investorov po zastavení dotácií na investičné akcie miestneho hospodárstva (149); udelenie „Medaily Jána Amosa Komenského“ dr. M. Lúčanovi (150); návrh na zahraničnú cestu dr. M. Štúra (151); schválenie zahraničných ciest pracovníkov rezortu poľnohospodárstva a výživy v 2. štvrťroku 1970 (152); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti podnikových a životných jubileí (153); prepožičanie štátneho vyznamenania Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Revúcej pri 50. výročí založenia školy (154); nové zloženie Koordinačnej komisie vlády SSR pre výstavbu Vysokých Tatier (155); plán komplexnej bytovej výstavby na r. 1970 v jednotlivých okresoch na Slovensku (156); dotácie podnikom zo štátneho rozpočtu v r. 1970 (157); správa o vývoji zamestnanosti, produktivity práce a miezd v SSR v r. 1969 (158); politicko-organizačné zabezpečenie prestavby základných miezd pracovníkov v hlavných hospodárskych odvetviach (159); zabezpečenie štátneho vplyvu na vydavateľskú činnosť (160); prvá etapa rozvoja súťaže k 25. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou a vzniku národných výborov (163); zásady Ministerstva školstva pre prijímanie žiakov na stredné a vysoké školy a prijímanie a výber vedeckých ašpirantov (164); personálne zmeny vo funkcii oblastného riaditeľa Štátnej banky československej (165); udelenie Červenej zástavy vlády ČSSR a Ústrednej rady ROH do trvalého užívania Štátnym lesom riaditeľstvo Žilina (166); prepožičanie štátneho vyznamenania Pedagogickej škole v Modre pri príležitosti 100. výročia založenia školy (167); prepožičanie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ P. Hatalovi vedúcemu Potraviny Košice (168); prepožičanie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy (169); návrhy na služobné zahraničné cesty (170); zabezpečenie ekonomickej únosnej nadplánovanej ťažby uhlia v slovenských uhoľných podnikoch OR – Prievidza v dňoch pracovného pokoja (173); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri kontrole osôb, tovarov a dopravných prostriedkov cez československo-sovietske štátne hranice v železničnom a cestnom styku (174); vodohospodárske úpravy na hraničnej rieke Slaná (175); vymenovanie akademikov a členov korešpondentov SAV, členov jej Predsedníctva a predsedu SAV (176); schválenie Ing. L. Hromého do funkcie námestníka ministra financií SSR (177); správa o ochrane majetku v socialistickom vlastníctve z hľadiska hospodárskej kriminality (178); doplnok uznesenia vlády SSR o vymenovaní akademikov, členov korešpondentov SAV, členov Predsedníctva SAV a predsedu SAV (179); 7. medzinárodný televízny festival v Prahe (180); schválenie služobnej cesty Ing. J. Kollára podpredsedu Štátneho štatistického úradu do Švajčiarska (181); uznesenie vlády SSR k organizačnému zabezpečeniu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády ČSSR č. 122 (182); návrh rokovacieho poriadku vlády SSR (183); vymedzenie činnosti predsedníctva vlády SSR ako jej pracovného orgánu a rozdelenie úloh medzi predsedom a podpredsedami vlády SSR (184); priebeh konsolidácie podnikateľskej činnosti v pridruženej výrobe JRD, v prevádzkárňach národných výborov a zariadeniach spoločenských organizácií (185); zhodnotenie celkového vývoja; správa o priebehu realizácie investičnej výstavby; plnenie úloh štátneho plánu komplexnej bytovej výstavby na Slovensku (186); financovanie rozvoja materiálno-výrobnej základne stavebníctva v r. 1970 (188); medziministerská komisia SSR pre racionalizáciu v oblasti štátnej správy (189); úprava veľkoobchodných cien (190); správa o situácii v miestnom hospodárstve a koncepcii rozvoja služieb pre obyvateľstvo (191); zrušenie niektorých ustanovení vládnych nariadení a hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom (192); konsolidačné opatrenia na školách I. a II. cyklu (193); odvolanie z funkcie člena Výboru pre pošty a telekomunikácie Ing. J. Drdoša (194); odvolanie námestníka ministra plánovania a menovanie námestníkov ministra plánovania (198); zvýšenie počtu uvoľnených námestníkov primátora hlavného mesta SSR Bratislavy (199); hlavné problémy v doprave na Slovensku (200); služobná cesta MUDr. J. Hatiara námestníka ministra zdravotníctva do ZSSR (201); prepožičanie štátnych vyznamenaní za pracovné výsledky pri príležitosti podnikových a životných jubileí (202); návrh na udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ pracovníkom v zdravotníctve (203); ustanovenie Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve SSR a závery činnosti Komisie predsedníctva SNR pre bezpečnosť práce v baníctve (204); sanácia zosuvov pôdy v Handlovej a Slatine (205); úprava niektorých ekonomických nástrojov pre obchodné organizácie riadené Ministerstvom obchodu SSR (206); plán zahraničných ciest a návštev členov vlády a vedúcich orgánov štátnej správy SSR na 3. štvrťrok 1970 (207); plán zahraničných ciest členov vlády a vedúcich ústredných orgánov štátnej správy SSR, primátora hlavného mesta SSR Bratislava, generálnych riaditeľov odborových podnikov a ich námestníkov a plán dovoleniek uvedených funkcionárov v zahraničí na r. 1970 (208); uznesenie vlády SSR k návrhu investičného zámeru „Združenej administratívnej budovy v Bratislave-Ružinove“ (209); úprava plánu na r. 1970 pre „Slovenské celulózky a papierne“, generálne riaditeľstvo Banská Bystrica (212); stav zamestnanosti v „Závode 29. augusta“ v Partizánskom (213); prechodné zabezpečenie financovania výstavby závodu Banská Štiavnica – akcie Rekonštrukcia závodu Banská Štiavnica – 2. etapa (214); zrušenie záväzného limitu súhrnu rozpočtových nákladov začínaných stavieb na zúrodnenie pôdy (215); prechodný zákaz zvyšovania cien na úseku maloobchodných cien (216); prednostné zásobovanie svojpomocnej výstavby rodinných domkov (217); zásobovanie liečivami (218); zákon, ktorým sa doplňujú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka o osobnom vlastníctve bytov (219); smernice pre umiestňovanie prepustených vojakov z povolania, príslušníkov bezpečnostných zborov, príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a ich príprava na zvolené občianske povolanie (220); uznesenie vlády SSR k správe o činnosti SAV za r. 1969 (221); organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (222); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach (223); dohoda medzi vládou ČSSR a ZSSR o priamej vedecko-technickej spolupráci v oblasti lesného hospodárstva (224); závery celoštátnej porady komunistov – funkcionárov národných výborov, porady ONV na Slovensku a správa o priebehu okresných konferencií národných výborov (225); vymenovanie funkcionárov Predsedníctva SAV (226); personálne zmeny na ministerstve priemyslu SSR vo funkcii námestníka ministra (227); odvolanie Ing. J. Buchela z funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (228); prepožičanie štátnych vyznamenaní za mimoriadne pracovné výsledky (229); vyhodnotenie výrobných, ekonomických a sociálnych dôsledkov skrátenia pracovného času (230); odvolanie V. Kožíka z funkcie námestníka riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (231); celoslovenská porada predsedov Okresných národných výborov (232); informácie o vývoji hospodárstva SSR (233); plán práce vlády SSR na 2. polrok 1970 (234); previerka rozostavaných stavieb (236); udelenie výnimky zo „Zásad dôchodkovej politiky“ na r. 1970 pre poľnohospodárske organizácie v oblasti investičnej výstavby (237); výnimka z uznesenia vlády ČSSR pre organizácie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy v čerpaní dotácií na investície (238); správa o výstavbe Generálneho prekladišťa obilia zo ZSSR v Malej Dobrej (239); materiálno-technické zabezpečenie žatvy a nákupu obilia v r. 1970 (240); súhlas vlády SSR k voľbe generálneho biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi augspurského vyznania (241); nariadenia vlády SSR o čestných tituloch „Zaslúžilý pracovník kultúry“ a „Vzorný pracovník kultúry“ (242); odvolanie a vymenovanie členov Výboru pre Štátnu cenu SSR (243); hodnotenie príprav a priebehu Slávnosti družby národov na Devíne 1970 (244); prepožičanie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Michalkovi, pracovníkovi Úradu vlády SSR (245); odvolanie námestníkov ministra vnútra z funkcie (246); schválenie opatrení Predsedníctva vlády SSR z 13.VII.1970 (247); riešenie problémov financovania rozvoja materiálno-výrobnej základne priemyslu v r. 1970 (251); vládny výbor pre cestovný ruch SSR (252); plán rozmiestňovania mládeže a kvalifikovaných pracovníkov na r. 1971 (253); delegovanie členov vlády SSR na zasadanie orgánov národných výborov v 2. polroku 1970 (254); schválenie štatútu Rady vlády SSR pre národné výbory (256); zásady úpravy stabilizácie pôdneho fondu v užívaní socialistických organizácií (257); výstavby vodných diel na Dunaji v súvislosti s ochranou priľahlých oblastí pred povodňami (258); správa o zabezpečení výstavby administratívnych budov v Bratislave a účelového ubytovacieho zariadenia v Bratislave na Bôriku (259); kádrové zmeny vo vedení Slovenského úradu pre tlač a informácie v Bratislave (260); smernice pre regulovanie stykov so zahraničím na r. 1970–1971 (261); udelenie Štátnej ceny SSR na r. 1970 (262); negatívne pôsobenie prechodného zákazu zvyšovania cien na ťažbu štrkopieskov z miestnych zdrojov (263); zákaz zvyšovania cien na 1. polrok 1970 (264); zmena v zložení Federálneho výboru pre priemysel (265); nová úprava postavenia, úloh a poslania Inštitútu riadenia v Bratislave (266); problémy v zásobovaní SSR uhlím a elektrickou energiou (267); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 50-ročného životného jubilea (268); vymenovanie Š. Kordíka do funkcie námestníka ministra vnútra SSR (269); vymenovanie V. Beňu do funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy (270); správa o vývoji začínajúcich stavieb v r. 1970 (271); výsledok previerky využívania základných prostriedkov a pracovnej doby vo vybraných odvetviach a podnikoch priemyslu a stavebníctva na Slovensku (272); koncepcia rozvoja lesného hospodárstva na Slovensku (273); rozšírenie zdrojov príjmov Slovenského literárneho fondu (274); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti „Dňa československých železničiarov“ v r. 1970 (275); prepožičanie štátneho vyznamenania kolektívu pracovníkov „Sandrik–Dolné Hámre“ pri príležitosti 75. výročia založenia podniku (276); prepožičanie štátnych baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1970 (277); uzavretie kultúrnych dohôd s Kolumbiou, Pakistanom a Peru (280); dohody o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv cestujúcich autobusmi (281); plán zahraničných ciest členov vlády a vedúcich funkcionárov štátnej správy SSR, predsedu Najvyššieho súdu SSR a generálneho prokurátora SSR na 4. štvrťrok 1970 (282); návrh udelení štátnych vyznamenaní pracovníkom v oblasti kultúry na 2. polrok 1970 (283); prepožičanie štátnych vyznamenaní pracovníkom pri príležitosti životných jubileí (284); prepožičanie štátnych vyznamenaní n.p. „Palma“ Bratislava a pracovníkom v rezorte poľnohospodárstva a výživy pri príležitosti jubileí (286); prepožičanie štátneho vyznamenania JUDr. O. Ďurinovi k 50. narodeninám; výsledky kontroly rozpisu smerníc pre vypracovanie päťročného plánu na r. 1971–1975 (288); správa o hmotnej zainteresovanosti pracovníkov dodávateľských organizácií pri výstavbe prioritných stavieb v rezorte Ministerstva priemyslu, pri výstavbe Elektrárne Vojany II. a pri výstavbe Bavlnárskeho kombinátu Levice (291); prepožičanie štátneho vyznamenania kolektívu Železničnej prekládkovej stanice Čierna nad Tisou (292); zmena uznesenia vlády SSR o koncepcii rozvoja zemiakárstva na Slovensku v r. 1970–1980 (294); schválenie limitov výdavkov na pohostenie a dary v štátnych socialistických organizáciách na 2. polrok 1970 (295); zákon SNR o finančných správach (299); zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (300); zákon SNR o plemenách, plemenitbe a šľachtení hospodárskych zvierat (301); zákon o umeleckej a technickej zábavnej činnosti (302); správa o priebehu výstavby závodu „Rudné bane“ Banská Štiavnica a návrh na riešenie dostavby závodu na kapacitu ročnej ťažby 220 tis. ton rúd farebných kovov (303); zlepšenie pracovného prostredia v elektrolýze hliníka „Závod SNP“ Žiar nad Hronom (304); povolenie zliav z dane z majetku a poskytnutie finančnej výpomoci podnikom potravinárskeho priemyslu na r. 1970 (305); opatrenia o vzťahoch medzi železnicou a prepravcami pre plynulé zabezpečovanie prepravných potrieb spoločnosti (306); prehĺbenie centrálneho vplyvu na záchranu kultúrnych pamiatok (307); správa o situácii v poaugustovej emigrácii československých občanov do kapitalistického zahraničia (308); prepožičanie vyznamenania doc. Ing. A. Hubovi riaditeľovi Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV (310); prepožičanie vyznamenaní (311); prepožičanie štátneho vyznamenania vedúcemu odboru Generálnej prokuratúry SSR (312); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl(313); dojednanie kultúrneho protokolu s Fínskom a Gréckom (314); zmena zloženia Rady vlády SSR pre národné výbory (315); pripravenosť na jesennú kampaňovú prepravu a priebeh príprav dopravy na zimnú prevádzku (316); postupné zavádzanie meradiel tepla a teplej úžitkovej vody v bytovo-komunálnom sektore (317); správa o povodni v júli 1970 (318); zabezpečenie financovania rozvoja investičnej výstavby kúpeľov a žriedel na Slovensku (319); potreba dôslednejšieho dodržiavania vyhlášky o vybavovaní sťažností a podnetov pracujúcich (320); návrh na udelenie Ceny Ľ. Štúra na r. 1970 (321); personálne zmeny na ministerstve školstva SSR (322); prepožičanie štátneho vyznamenania „Rad práce“ prof. MUDr. E. Dlhošovi (323); zloženie Rady vlády SSR pre národnosti (324); úľavy dane z objemu miezd podľa zákona SNR o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (325); návrh zásad experimentálneho zdanenia miezd (326); správa o návrhu úspor rozpočtových prostriedkov (328); rozvoj vodnej dopravy na Slovensku do r. 1980 (329); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb rezortu stavebníctva (330); výsledky previerky plnenia uznesenia vlády ČSSR o opatreniach na umiestňovanie pracovníkov uvoľnených v súvislosti s federatívnym usporiadaním štátu (331); odstránenie škôd po zime na cestách (332); vymenovanie Ing. J. Cumu do funkcie námestníka ministra vnútra SSR (333); zásady Obchodnej politiky v oblasti zahraničného cestovného ruchu pre r. 1971 (334); plnenie úloh komplexnej bytovej výstavby za 1. polrok 1970 (336); personálna výmena námestníka ministra financií SSR (337); program technického rozvoja komplexnej bytovej výstavby na r. 1971–1975 (339); riešenie problémov v ústredne riadenej školskej výstavbe (340); dotácia zo štátneho rozpočtu SSR na úhradu strát „Niklovej huty“ n.p. Sereď (341); dofinancovanie výstavby závodu na šitie bielizne v Prievidzi (342); zvýšenie rozpočtových nákladov novozačínajúcej stavby „Nábytkárne“ Sabinov (343); zvýšenie nákladov výstavby „Bavlnárskeho kombinátu“ v Leviciach (344); úprava plánu vnútorného obchodu na r. 1970 (345); doplnenie zákona, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (346); smerný územný plán Bratislavy (347); doplnok smerného územného plánu Bratislavy-Petržalky (348); riešenie problematiky opustených bytov občanov, ktorí sa ilegálne zdržiavajú mimo územia ČSSR (349); zmeny uznesenia vlády k návrhom na udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1970 (350); zákon o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva (353); účasť členov vlády SSR, námestníkov ministrov SSR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR na podujatiach Dní sovietskej kultúry v Bratislave (354); program oficiálnej delegácie ZSSR počas Dní sovietskej kultúry na Slovensku (355); zákony Federálneho zhromaždenia o čiastkových úpravách v štátoprávnom usporiadaní československej federácie (356); prepožičanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a podnikových jubileí (357); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Slovenskému poľovníckemu zväzu pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie (358); znižovanie riadiaceho a správneho aparátu v SSR v zmysle uznesenia vlády SSR (359); smernice pre udeľovanie štátnych vyznamenaní (361); zriadenie krajských národných výborov v SSR k 1.I.1971 (362); ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v SSR k 1.I.1971 (362); ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v SSR (363); zabezpečenie programu petrochemického komplexu v SSR (364); zabezpečenie centrálne posudzovaných stavieb veľkovýkrmní ošípaných vo Zvolene a v Košiciach (365); riešenie zhoršenia životného prostredia mesta Jelšavy (366); zvyšovanie politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov (367); správa o stave prípravy sčítania ľudu, domov a bytov k 1.XII.1970 (368); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ M. Bickovi, generálnemu riaditeľovi VHJ pri príležitosti 50-ročného jubilea (369); zákon SNR o dôchodkovej dani (370); zmena a doplnenie zákona SNR o podnikových daniach (371); udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ A. Hrabovcovi, riaditeľovi Mestského stavebného podniku v Žiline pri jeho odchode do dôchodku (372); návrh na začatie stavby „Vyvolané investície Rohožník pre Kombinát Záhorie“ (375); predĺženie pracovného času v r. 1971 a presun pracovného voľna v súvislosti s 28.X.1971 (376); previerka výstavby vybraných zdravotníckych stavieb a príčin oneskoreného uvádzania do prevádzky na Slovensku (377); úprava východiskovej základne pre účely dane z objemu miezd podľa zákona SNR v Nitrianskych textilných strojárňach n.p. Nitra (378); zásady pre určovanie štipendií riadnym vedeckým ašpirantom (379); zákon SNR o voľbe poslancov krajských národných výborov v SSR (380); zákon SNR o územnom členení SSR (381); vymedzenie pôsobnosti, úloh a organizačnej štruktúry krajských národných výborov v SSR (382); zákon Federálneho zhromaždenia, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Hospodárskeho zákonníka (383); udelenie štátneho vyznamenania mestu Vrútky (384); udelenie štátneho vyznamenania MUDr. E. Makovickému, riaditeľovi Inštitútu pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov (385); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (386); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 200/70 (387); zvýšenie rozpočtového nákladu stavby hotela B Žilina (388); zákon SNR o zriadení krajských národných výborov v SSR (389); zákon Federálneho zhromaždenia o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (390); návrh nariadenia vlády ČSSR o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (391); správa o existencii a činnosti záujmových zväzov a združení na Slovensku (393); zmena vydavateľa časopisu „Národné výbory“ (394); odvolanie Ing. J. Budu z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (395); vymenovanie funkcionárov a členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (396); správa o začatí školského roku 1970–1971 a hlavných politických úlohách na školách I. a III. cyklu a na vysokých školách SSR (399); situácia a pohyb pracovných síl v SSR (400); dôsledky, vyplývajúce zo zmeny palivovej základne pre rozostavenú Elektráreň Vojany II. (401); doplnok zákona SNR o zriaďovaní ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR (402); odvolanie JUDr. M. Čiča z funkcie námestníka ministra spravodlivosti SSR (403); Tušimice 2. celoštátnou stavbou mládeže (404); návrh na povolenie práce nadčas nad hranice stanovené zákonníkom práce (406); ocenenie 2. etapy rozvoja pracovnej iniciatívy (407); kultúrna dohoda medzi ČSSR a Republikou Ghana (408); plán pracovníkov a mzdových fondov aparátu novozriaďovaných krajských národných výborov v SSR na r. 1971 (410); nariadenie vlády SSR o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom (411); správa o stave bezpečnosti práce v závodoch podliehajúcich dozoru Slovenského úradu bezpečnosti práce (412); rozvoj telekomunikácií v miestnych a medzimestských sieťach včítane automatizácie medzimestského telefónneho styku (413); zvýšenie nákladov na stavby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR (414); obnovenie veľtržných tradícií v Bratislave (415); rozvoj 2. televízneho programu a farebnej televízie na Slovensku (416); prekročenie záväzných limitov mzdových prostriedkov za r. 1970 (417); pracovné podmienky pracujúcich žien a ich vplyv na plnenie materskej funkcie (418); zmena uznesenia vlády SSR o zriadení ministerstiev správy SSR a o zmene zákona SNR o zriadení krajských národných výborov v SSR (419); nová konzulárna dohoda medzi ČSSR a Talianskom (420); úprava hraníc medzi okresmi Michalovce – Humenné a Lučenec – Zvolen a priznanie charakteru mestského národného výboru obci Leopoldov (421); odvolanie námestníka ministra zdravotníctva SSR z funkcie (422).
4099CII/36b8I19711496–1498
Uznesenia vlády SSR
Schválenie dočasných stanov SAV (1); dohoda o neplatnosti ustanovenia zmluvnej pokuty za prekročenie dodacej lehoty v železničnej preprave tovaru medzi ČSSR a ZSSR (2); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb konzervárne v Trebišove a pivovaru a sladovne v Hurbanove (3); menovanie Ing. A. Košťála za generálneho riaditeľa hlavného ústavu Štátnej banky československej v Bratislave (5); zvyšovanie záujmu o vedeckú ašpirantúru (6); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku vedeckú, kultúrnu a inú činnosť (7); výnimky zo zákona SNR o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie (10); správa o nutnosti neinvestičných dotácií uhradzovaných zo sústavovej rezervy v odvetví poľnohospodárstva a výživy (11); zriaďovanie a činnosť prevádzkarní národných výborov (12); vyhodnotenie platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na podnikateľskú činnosť v pridruženej výrobe JRD (13); dôchodková situácia v JRD a štátnych majetkoch v dôsledku obmedzenia niektorých pridružených výrob (14); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby tlačiarenského závodu Bratislava-Krasňany (15); nariadenie vlády SSR o zriaďovaní odborov krajských národných výborov (17); výsledok previerky plnenia úloh v budovaní krmovinárskeho priemyslu (18); previerka problémov hospodárenia na vybraných stredných poľnohospodárskych a a lesníckych technických školách, poľnohospodárskom odbornom učilišti, školských majetkoch a školských polesiach na Slovensku (19); správa o súčasnom stave a perspektívach rozvoja jednotnej sústavy knižníc na Slovensku (20); rozmiestnenie a využitie odborných zdravotníckych pracovníkov (22); odvolanie Ing. Princa z funkcie riaditeľa Slovenského ústredia knižnej kultúry (24); odvolanie M. Andráša z funkcie námestníka kultúry SSR (25); dr. P. Koyš vymenovaný za námestníka ministra kultúry SSR; Ing. M. Bróska vymenovaný do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (27); výsledok previerky vybraných problémov v oblasti správy, údržby a opráv bytového fondu (28); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pracovníkovi Hlavného ústavu Štátnej banky československej v Bratislave (29); úprava východiskovej základne pre účely dane z objemu miezd podľa zákona SNR č. 178/69 Zb. Generálneho riaditeľstva Slovenské celulózky a papierne v Banskej Bystrici (30); zvýšenie rozpočtových nákladov odevného závodu Makyta n.p. v Žiline (31); zvýšenie rozpočtových nákladov výstavby závodu na výrobu bielizne Zornica n.p. Bánovce nad Bebravou v Bratislave (32); zvýšenie rozpočtových nákladov výstavby „Rekonštrukcia liniek DVD Smrečina“ n.p. Banská Bystrica (33); nové termíny dokončenia niektorých investičných akcií (34); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb Lyžiarskeho areálu na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách (35); správa o revíznej činnosti odborov štátnych financií (36); správa o previerke výskumnej základne ČSSR (37); dokončenie a financovanie investičnej výstavby bývalého generálneho riaditeľstva Toky, vodovody a kanalizácie, Bratislava a Štátne lesy, Bratislava (38); zabezpečenie vnútorného trhu základnými druhmi tovarov (39); personálne zmeny vo funkcii námestníka ministra práce a sociálnych vecí SSR (40); starostlivosť o starých a osamelých občanov (41); previerky príčin rastu rozpočtových nákladov na vybraných investičných akciách (42); postup pri zasielaní matričných a iných dokladov československým štátnym občanom, ktorí sa zdržujú v cudzine bez povolenia (43); plán práce SSR na 1. polrok 1971 (44); dlhodobá koncepcia rozvoja kultúry na Slovensku v r. 1971–1985 so zreteľom na úlohy päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva SSR 1971–1975 (45); čistota tokov v SSR a výstavba čistiarní odpadových vôd (46); vymenovanie ďalšieho námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva SSR (47); zriadenie medzirezortnej komisie pre komplexné využitie drevnej hmoty (48); návrh na udelenie čestných titulov „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ pracovníkom v zdravotníctve (49); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. P. Kukučkovi, vedúcemu odboru Výboru ľudovej kontroly SSR v Bratislave (50); zvýšenie rozpočtových nákladov na rozostavanú stavbu Slovenské lučobné závody n.p. Hnúšťa-Likier (51); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Nábytkáreň Fiľakovo“ (52); odvolanie dr. M. Štúra z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (53); Ing. J. Tomčík odvolaný z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (54); Ing. V. Litvaj odvolaný z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (55); vymenovanie Ing. Ľ. Mikolášika do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (56); vymenovanie Ing. B. Havlína do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (57); správa o stave a vývoji vo výrobe a zásobovaní obyvateľstva a zdravotníckych zariadení liečivami a zdravotníckym materiálom (58); bilancia zásob nerastných surovín na Slovensku a o možnostiach ich využitia (60); správa o výchove k voľbe povolania a zvýšenie záujmu o štúdium prírodných a technických odborov na vysokých školách (61); vymenovanie M. Vlačihovej do funkcie námestníčky ministra školstva SSR (62); vymenovanie rektora Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a rektora Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (63); delegovanie členov vlády SSR na zasadanie orgánov národných výborov v 1. polroku 1971 (64); návrh na zmenu predsedu Protialkoholického výboru na Slovensku (65); previerka teplární na Slovensku (66); zloženie Legislatívnej rady vlády SSR (67); jednotná sústava plánovitého riadenia vedy a techniky v ČSSR (68); realizácia zásad postupu v oblasti racionalizácie práce v podnikoch na Slovensku (69); výsledky výskumu pracovného prostredia vo vybraných priemyselných závodoch na Slovensku (70); personálna zmena vo funkcii námestníka ministra financií SSR (71); problémy s rozmiestňovaním 15-ročnej mládeže (73); konzulárna dohoda medzi ČSSR a Veľkou Britániou a Severným Írskom (74); súhrnná správa o stave výkonu správy a ochrany národného majetku na Slovensku (75); výsledky previerky plnenia uznesení vlády SSR prijatých k podnikateľskej činnosti pridruženej výroby JRD (76); zásady vlády SSR a SVOZ pre rozvoj hnutia „Každý po socialisticky“ (77); zásady hmotnej zainteresovanosti vedúcich hospodárskych pracovníkov v r. 1971–1975 (78); príprava konferencie Európskej hospodárskej komisie o problematike životného prostredia (79); kádrová situácia v justičných orgánoch a na prokuratúre v SSR (80); vymenovanie rektora Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a rektora Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (81); nariadenie vlády ČSSR o prechodnom zákaze zvyšovania cien (83); menovanie členov Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (84); zvýšenie rozpočtových nákladov výstavby závodu ČSAD Lučenec a dopravného závodu ČSAD Banská Bystrica (85); štatút Výboru pre kultúrne, školské, vedecké a zdravotnícke styky so zahraničím, nové usporiadania československých kultúrnych stredísk v zahraničí a zahraničných kultúrnych stredísk v ČSSR a nové usporiadanie Československej národnej komisie pre spoluprácu s UNESCO (87); zníženie riadiaceho a správneho aparátu v rezorte stavebníctva v SSR (88); zvýšenie rozpočtových nákladov výstavby „Úpravne hodvábnych tkanín“ v n.p. 1. máj Liptovský Mikuláš (89); zmena a doplnenie nariadenia vlády SSR o ochrane pred povodňami (91); plnenie opatrení zhospodárnenia bytovej výstavby (92); priebeh a zhodnotenie Dní sovietskej kultúry na Slovensku (94); koncepcia hlavných smerov urbanizácie na Slovensku (95); udelenie čestných titulov „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ pracovníkom v školstve pri príležitosti „Dňa učiteľov“ 1971 (96); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú a kultúrnu činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1971 (97); udelenie štátneho vyznamenania pracovníkom v rezorte stavebníctva (98); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Drevovláknité dosky s.c. a povrchová úprava“ v n.p. Bučina Zvolen (100); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Veľkokapacitná hydináreň Veľké Bierovce“ (101); informácia Slovenského štatistického úradu o plnení štátneho vykonávacieho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR za február 1971 (103); program a organizácia prác na rozpracovaní dlhodobého výhľadu rozvoja hospodárstva na Slovensku (104); nové usporiadanie Vládnej komisie pre výstavníctvo (105); návrh na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SSR podnikom a organizáciám na r. 1971 (106); správa o výstavbe a materiálno-technických podmienkach činnosti kultúrno-osvetových zariadení na Slovensku (107); súčasný stav požiarnej ochrany v SSR (108); udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR pri 26. výročí oslobodenia ČSSR (109); správa o rozvoji hlavného mesta SSR Bratislavy (112); úprava výkonu pôsobnosti vo veciach dopravy patriacej do pôsobnosti SSR (113); zriadenie Vládneho výboru pre zahraničný cestovný ruch ČSSR (115); menovanie Ing. H. Ďurkoviča za člena Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (116); Ing. J. Sepák námestníkom predsedu Slovenskej plánovacej komisie (118); návrhy na štátne vyznamenania pri príležitosti jubileí jednotlivcov a podnikov v polroku 1971 (119); udelenie čestných uznaní vlády ČSSR a Ústrednej rady Československého odborového hnutia I. a II. stupňa podnikom a jednotným roľníckym družstvám za dosiahnuté výsledky v 2. etape rozvoja pracovnej iniciatívy na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Červenou armádou (120); udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1971 (121); rokovanie medzi ČSSR a NDR o uzavretí zmluvy o právnej ochrane vynálezov (124); delimitácia úloh rozpočtu na r. 1971 z ústredných orgánov na krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta SSR (126); správa o výsledkoch previerky rozpracovania a plnenia uznesení vlády ČSSR a SSR zameraných na úsporu palív a energie (127); škody spôsobené extrémnymi prírodnými podmienkami v r. 1970 vo Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji a ich dôsledky na výsledky hospodárení JRD a ŠM (128); plnenie úloh na investičných akciách pre zúrodnenie pôdy s osobitným zreteľom na Východoslovenskú a Moldavskú nížinu (129); správa o stavbách s rozpočtovým nákladom nad 10 mil. Kčs, ktoré nemali schválené súhrnné projektové riešenie (130); smernice pre postup orgánov štátnej správy a hospodárskej sféry pri riadení mzdovej politiky v r. 1971 (131); zásady tvorby a ochrany životného prostredia (132); vyhodnotenie socialistickej súťaže národných výborov k 25. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou a rozvoj socialistickej súťaže k 50. výročiu založenia Komunistickej strany ČSSR (133); dobudovanie mapového fondu máp veľkých mierok v SSR (134); opatrenia na dokončenie zdravotníckych kapacít (135); schválenie ekonomických nástrojov riadenia kúpeľov a žriedel v SSR od 1.I.1971 (136); čestné uznanie udelené na počesť 25. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (137); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (138); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ (139); zabezpečenie výroby 49 mil. párov obuvi na Slovensku do r. 1975 (140); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu v r. 1970 a zabezpečenie trhu v r. 1971 (141); oprávnenie na zahranično-obchodnú činnosť pre Cestovnú kanceláriu Slovenskej telovýchovnej organizácie SLOVAKOTURIST (142); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ prof. MUDr. Š. Siťajovi riaditeľovi VÚRCH-u v Piešťanoch (143); zákon SNR o pravidlách štátneho rozpočtu SSR a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (144); pripomienky k uzneseniu o zavedení systemizácie v štátnej správe (145); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o úprave hraničného režimu na štátnych československo-sovietskych hraniciach (147); správa o cestovnom ruchu za r. 1970 a opatrenia na r. 1971 (148); plnenie úsporných opatrení v oblasti riadenia a správy v SSR v zmysle uznesenia vlády ČSSR a SSR (149); zameranie ďalšej činnosti Medziministerskej komisie pre racionalizáciu štátnej správy SSR (150); činnosť a kádrové vybavenie cestovných kancelárií na Slovensku a niektoré politické problémy zahraničného cestovného ruchu (151); schválenie štatútu a rokovacieho poriadku Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (152); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavby Aromáty n.p. Slovnaft Bratislava, Prestavba II.–BO n.p. Petrochema Dubová, PVC z benzínu – Polymerizácia vinylchloridu a výroba monomeru n.p. Chemické závody W. Piecka Nováky (153); vymenovanie členov a podpredsedu Výboru ľudovej kontroly SSR a námestníka ministra – predsedu Výboru ľudovej kontroly SSR (154); predbežné sčítanie ľudu, domov a bytov k 1.XII.1970 (155); vymenovanie tajomníka Rady vlády SSR pre národnosti (156); rozvoj kooperačných a integračných vzťahov v súvislosti s ďalším rozvojom výrobných síl v poľnohospodárskopotravinárskom komplexe na Slovensku (157); koncepcia rozvoja ekonomických oblastí na Slovensku (158); rozpracovanie záverov XIV. zjazdu Komunistickej strany ČSSR a zjazdu Komunistickej strany Slovenska (159); štatút Koordinačnej komisie vlády ČSSR pre národné výbory (161); zabezpečenie medzinárodného veľtrhu INCHEBA 1971 (165); výstavby skladu potravín na Prievozskej ceste v Bratislave (166); zvýšenie rozpočtových nákladov pre stavbu Autoopravovňa a servis Prešov (167); optimálne využitie tuzemských chemických polypropylénových vlákien v textilnej výrobe do r. 1975 (168); prehĺbenie kontroly plnenia plánu a rozpočtu v SSR (171); kádrová situácia v SAV (172); vymenovanie generálneho sekretára SAV (173); výsledok previerky zabezpečenia výstavby tranzitného plynovodu cez územie ČSSR (174); zásady hospodárskej politiky štátu voči súkromnému sektoru v poľnohospodárstve (175); vyhodnotenie účinnosti experimentálneho zdanenia objemu miezd (176); nariadenia vlády SSR, ktorým možno prideliť byt v štátnom záujme (177); iniciatíva pracujúcich na počesť 50. výročia založenia Komunistickej strany ČSSR (178); vymenovanie Ing. L. Šeligu do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (179); návrh zákona o objavoch, vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch (180); vymenovanie JUDr. M. Šimoviča do funkcie hlavného arbitra SSR (181); realizácia uznesenia predsedníctva vlády ČSSR o opatreniach v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (182); vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ dr. J. Výskokovi (184); udelenie titulu „Zaslúžilý lekár“ MUDr. J. Motoškovi (185); koncepcia individuálnej výstavby na Slovensku v r. 1971–1975 (191); zriadenie predsedníctva vlády SSR a vymedzenie jeho pôsobnosti (192); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (194); zákon SNR o voľbách do národných výborov v SSR (195); MUDr. R. Vrábelová námestníčka ministra zdravotníctva SSR (196); príprava vydania Encyklopédie Slovenska (197); výstavby cementárenského kombinátu Záhorie I. a II. a výstavba závodu na obkladačky v Lučenci (198); opatrenia na zabezpečenie plnenia úloh uznesenia vlády SSR k overovaniu prestavby základných miezd (199); zriadenie Oblastného ústavu národného zdravia v Martine (200); nové územno-správne členenie hlavného mesta SSR (201); zásady rozvoja a budovania školských majetkov po r. 1970 na Slovensku (202); príprava volieb do zastupiteľských zborov 1971 (203); zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku v r. 1971–1975 (204); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a podnikových jubileí (206); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ kolektívu pracovníkov n.p. Severoslovenské tehelne Žilina (207); riešenie výstavby a financovania strojárskeho závodu „DUKOS Svidník“ (208); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavby Nový tepelný zdroj I. n.p. Nitra, Spracovanie PA odpadu PCHZ n.p. Žilina, ICP Štúrovo 2. etapa, COV-SCP n.p. Ružomberok a Drevokombinát Pezinok (209); zmena zloženia Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (210); príprava obchodu na zásobovanie obyvateľstva v letnej sezóne 1971 potravinami (211); správa o politicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení zberu (212); povolenie zľavy na dani z majetku podnikom potravinárskeho priemyslu na Slovensku v r. 1971 (213); situácia v zbere surovín (214); návrh zákona SNR o územnej organizácii súdov a štátnych notárstiev v Bratislave (215); zákon o zmenách niektorých zákonov v súvislosti so zriadením mestského a obvodného súdu v Bratislave, mestského súdu v Košiciach a štátnych notárstiev v Bratislave (216); správa o výchove detí a mládeže v ústavnej starostlivosti (217); poznatky z vybavovania sťažností došlých na ministerstvá, ostatné ústredné orgány a národné výbory v SSR za r. 1970 (218); domy pionierov a mládeže na Slovensku (219); zákon, ktorým sa mení a dopĺňa (č. 60/1965 Zb.) zákon o prokuratúre (220); zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok (221); zásady novelizácie Občianskeho súdneho poriadku (222); účasť orgánov SSR na perspektívnom programe prác a na sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva (223); zabezpečenie pracovníkov pre výrobu osobných automobilov na Slovensku (224); zákon SNR, ktorým sa mení zákon o národných výboroch (225); plán rozmiestnenia mládeže a reprodukcie kvalifikovaných pracovníkov na r. 1972 (227); plán štátnej banky československej na r. 1971–1975 (229); návrh smerníc pre plán vývoja cien v r. 1972 (231); priebeh prác na zabezpečení úloh na výstavbe tranzitného plynovodu ZSSR – Západná Európa (232); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti podnikových a životných jubileí (233); udelenie čestných titulov „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ pracovníkom v školstve (234); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ národnému umelcovi J. Cikkerovi (237); plán hlavných úloh vlády SSR na obdobie po 14. zjazde KSS (238); plán práce vlády SSR na 2. polrok 1971 (239); správa Ministerstva školstva SSR o povolení nákupu strojov, prístrojov, zariadení a drobných investícií z vedľajšej hospodárskej činnosti podľa vyhlášky (240); plán hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1971 (241); zabezpečenie rozvoja vodného hospodárstva v oblasti investícií v návrhu 5. päťročnice s osobitným zreteľom na splnenie úloh vyplývajúcich z rezolúcie XIV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a zo smerníc rozvoja národného hospodárstva pre r. 1971–1975 (243); zvýšenie rozpočtových nákladov vodohospodárskych stavieb a rozpočtových nákladov nad 20 mil. Kčs podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu (244); povolenie čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu na investičné akcie a stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb, pre podniky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu na r. 1971 (245); riešenie niektorých úhrad zo štátneho rozpočtu týkajúcich sa finančného usporiadania kapitoly Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR za r. 1970, u ktorých sa vyžaduje dodatočný súhlas vlády SSR (246); analýza a súbor opatrení na dodržania schválených rozpočtových nákladov (247); zníženie neinvestičných výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií výskumnej a vývojovej základne na Slovensku (248); financovanie osobnej dopravy ČSAD v r. 1971 (249); zmena úpravy pracovného času v aparáte národných výborov (250); delegovanie členov vlády SSR na zasadanie orgánov národných výborov v 2. polroku 1971 (251); zhodnotenie previerok zamestnanosti a využívania pracovných síl vo vybraných odvetviach terciárnej sféry (252); správa o dovoze a vývoze kultúrnych hodnôt SSR v 5. päťročnici (253); výsledok previerky plnenia dodávok výrobkov z ostatných odvetví národného hospodárstva do odvetvia poľnohospodárstva (254); návrh zákona o ľudovej kontrole (255); správa o výsledku previerky plnenia uznesenia ÚV KSČ z r. 1965 o rozvoji polygrafického priemyslu (256); návrh nariadenia vlády ČSSR, ktorým sa mení vládne neriadenie o úlohách národných výborov v starostlivosti o deti (257); úprava pracovného voľna a hospodárskeho zabezpečenia poslucháčov justičného smeru štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave (258); jednorazové štatistické zisťovanie občianskej a technickej vybavenosti sídiel (259); vývoj a smer riešenia cenových problémov v miestnom hospodárstve (260); zabezpečenie volebných úloh pre štátne orgány vyplývajúcich z harmonogramu úloh vlády SSR (261); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ mestu Trstená, pri 600. výročí založenia mesta (262); prieskum umiestnenia ministerstiev a ústredných orgánov SSR (263); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach za úspechy vo výchovno-vzdelávacej práci (264); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ gymnáziu v Trstenej pri 100. výročí založenia školy (265); udelenie štátnych vyznamenaní podnikom a pracovníkom z rezortu poľnohospodárstva a výživy (266); dodržanie cenového moratória v 1. polroku v SSR (269); jednotná regulácia zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl v r. 1972 a v ďalších rokoch päťročnice (270); vytvorenie volebných obvodov do zákonodarných orgánov v SSR (272); riešenie krátkodobých úloh vyplývajúcich z „Opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov“ (273); odvolanie a vymenovanie nového rektora vysokých škôl (274); zásobovanie trhovej spotreby SSR v 1. polroku 1971 stavebnými látkami vyrábanými v rezorte stavebníctva (275); vymenovanie vedúceho odboru obrany a bezpečnosti Úradu vlády SSR (276); zákaz ručného zdvíhania a dopravy bremien ženami nad stanovený limit (277); politicko-organizačné a technické zabezpečenie volieb do zastupiteľských zborov po štátnej línii (278); regulácia zdrojov fondov rezerv a rozvoja národných výborov (279); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ pri príležitosti pracovných a životných jubileí (281); udelenie štátnych vyznamenaní poľnohospodárskym organizáciám pri príležitosti 6. Celoslovenských dožiniek 1971 (282); udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ mestu Rimavská Sobota pri 700. výročí založenia mesta (283); zákonné opatrenia Predsedníctva SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR o hlavnom meste Slovenska (284); zákon Federálneho zhromaždenia o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva na r. 1971–1975 (286); zabezpečenie uznesenia XIV. zjazdu KSČ o úlohách bytovej výstavby najmä v Bratislave (287); problémy bytovej politiky a ďalší rozvoj družstevnej výstavby z hľadiska záverov XIV. zjazdu KSČ (288); údržba bytového fondu SSR a ďalší rozvoj v tejto oblasti (289); socialistická súťaž národných výborov organizovaná k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa (291); opatrenia na zvýšenie čistoty a poriadku v mestách a na dedinách (292); poskytnutie výnimky niektorým pracujúcim dôchodcom zamestnaným v banskom priemysle na Slovensku (293); súbor opatrení na zintenzívnenie starostlivosti o deti a rodinu (294); zákon SNR o ľudovej kontrole v SSR (295); správa o činnosti SAV za r. 1970 (296); vymenovanie náčelníka Správy Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (297); zabezpečenie výstavby tranzitného plynovodu (298); vyhodnotenie plnenia plánu a vývoja národného hospodárstva ČSSR od začiatku r. 1971 (299); príprava športovcov na Olympijské hry 1972 (300); zlepšenie zberu odpadu v r. 1971–1975 (301); zabezpečenie jesenných prác a zásobovanie zemiakmi (302); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri podnikových a životných jubileách (303); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. Š. Janšákovi pri príležitosti 85. výročia (304); organizácia jednotného celoštátneho riadenia rozvoja a využitia elektronickej výpočtovej techniky (305); predloženie požiadaviek na dlhodobé úvery od Medzinárodnej investičnej banky (306); problematika vo výrobe, distribúcii, poskytovaní a financovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (307); rozvoj kultúrnych, školských a vedeckých stykov so zahraničím v r. 1972 (308); riešenie populačnej situácie (309); zvýšenie dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení (310); správa o príprave výstavby osobnej automobilky na Slovensku (311); rozpis úloh štátneho piateho 5RP na r. 1971–1975 (312); dohovor medzi ČSSR a Poľskou republikou o spolupráci a kontrole v železničnom cestnom styku cez štátne hranice (313); úprava pracovného času v r. 1972 (314); výnimka z nariadenia vlády ČSSR pracujúcim dôchodcom v cukrovarníckej kampani (315); zvýšenie rozpočtových nákladov na výstavbu Matice slovenskej – SNK v Martine (316); zákon SNR o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevkov na sociálne zabezpečenie (317); plnenie harmonogramu volebných úloh vlády SSR a súčasný stav v príprave volieb v SSR (318); uznesenie vlády SSR k návrhu na udelenie štátnej ceny SSR v r. 1971 (320); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ A. Frankovi (321); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Kultúrnemu zväzu ukrajinských pracujúcich v ČSSR (322); „Dni sovietskej vedy a techniky“ v ČSSR (323); určenie stavieb pre poskytovanie mzdovej preferencie vo vybraných okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Trnava (324); zabezpečenie zásobovania obyvateľstva ovocím a zeleninou do konca r. 1971 (325); zlepšenie činnosti škôl a platová úprava učiteľov vysokých škôl (326); dôsledky vyplývajúce zo zmeny palivovej základne elektrárne Vojany II. (329); zabezpečenie uznesení XIV. zjazdu KSČ v úlohách komplexnej bytovej výstavby, najmä v Severočeskom kraji, Prahe a Bratislave (330); uznesenie Predsedníctva vlády ČSSR o súčasnom stave a problémoch bytovej politiky, najmä družstevnej výstavby, z hľadiska záverov XIV. zjazdu KSČ (331); ďalší postup prác na koncepcii štátnej bytovej politiky (332); správa o rekreačných zariadeniach československých organizácií v Juhoslávii (333); výstavby tranzitného plynovodu na Slovensku (336); zmeny vládneho návrhu zákona SNR o ľudovej kontrole v SSR (337); plnenie úloh na výstavbe Východoslovenských prekladíšť, vyplývajúcich z uznesení vlády ČSSR a vlády SSR (338); investičný rozvoj hlavného mesta SSR Bratislavy v r. 1971–1975 stavebnými kapacitami rezortu Ministerstva stavebníctva SSR (339); opatrenia na rýchlejší prechod obyvateľstva na využívanie ušľachtilých druhov palív a energie (341); zriadenie Vládneho výboru pre vedu a techniku vlády ČSSR (342); zloženie Rady vlády SSR pre národnosti (343); zákon SNR o kultúrnych pamiatkach (344); príprava na overovanie racionalizácie sústav základných miezd (345); usporiadanie pôsobnosti vo veciach dopravy, patriacich do právomoci národných republík (346); doplnenie návrhov riešenia krátkodobých úloh, vyplývajúcich z opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (347); príprava zmlúv o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby sklárskych a keramických strojov (348); „Dni sovietskej vedy a techniky“ v ČSSR v r. 1971 (349); 8. celoštátny zjazd JRD v r. 1972 (350); zabezpečenie prepravy ropy ropovodom „Adria“ (351); problematika vo výstavbe Televízneho strediska Bratislava-Mlynská dolina (352); zásobovanie mäsom v r. 1971 (354); obmedzenie písomných blahoželaní k Novému roku 1972 (355); príprava návrhov ústredných orgánov štátnej správy ČSSR a SSR (357); určenie globálneho počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov v r. 1972 pre ústredné orgány štátnej správy SSR podliehajúce systemizácii (358); atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach uvedená do skúšobnej prevádzky (359); správa o výrobe, distribúcii, poskytovaní a financovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (360); zabezpečenie vnútorného trhu základnými druhmi spotrebného tovaru v 2. polroku 1971 (361); dokončenie hydromelioračných prác na Východoslovenskej nížine (362); poznatky z hnutia „Každý po socialisticky“ (363); zákon o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch a návrh opatrení k plánovitému rozvoju vynálezcovstva pre potreby päťročnice (364); politicko-organizačné zabezpečenie nástupu do nového školského roku a účasť učiteľov a študentov v predvolebnej kampani (365); vývoj absencie pre chorobu a úraz v r. 1970 a 1. polroku 1971 v SSR (366); povolenie výnimky pre Bavlnárske závody V. I. Lenina n.p. Levice zo zákona o vodnom hospodárstve (367); vývoj pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v r. 1970 a v 1. polroku 1971 (368); rozvoj podnikov a závodov Tesla na Slovensku v období do r. 1975 (369); opatrenia na zvýšenie čistoty a poriadku v mestách (370); zabezpečenie ustanovujúcich plenárnych zasadaní národných výborov po všeobecných voľbách do zastupiteľských zborov (372); správa o previerke havarijných základných deväťročných škôl v SSR (373); riešenie úhrady výdavkov na zvýšenie dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení a na zlepšenie populačného vývoja v r. 1971 (374); posudkové komisie sociálneho zabezpečenia národných výborov (375); realizácia uznesenia vlády SSR o pracovných podmienkach pracujúcich žien a ich vplyve na plnenie materskej funkcie (376); povolenie práce nadčas nad hranice stanovené zákonníkom práce a výnimiek zo zákazu nočnej práce žien (377); bytové problémy učiteľov (378); koncepcia rozvoja lesného hospodárstva ČSSR (379); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavanej Fakultnej nemocnice a Lekárskej fakulty v Košiciach (380); zákon o pestúnskej starostlivosti (381); zákon SNR o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov SSR (382); realizácia „Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva ČSSR“ v oblasti štátnej správy SSR (383); udelenie štátnych vyznamenaní za zásluhy a osobnú obetavosť pri likvidácii epidémie cholery na východnom Slovensku (384); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 50. výročia založenia školy a životného jubilea (385); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti pracovných jubileí (386); uvoľnenie dr. J. Martáka z funkcie správcu Matice slovenskej (387); postup realizácie petrochemického komplexu SSR (388); dohovor medzi ČSSR a Bulharskou republikou o spolupráci v oblasti socialistickej politiky (389); správa o vývoji hospodárenia a plnenia štátneho rozpočtu za 1.–3. štvrťrok 1971 (391); rozvoj služieb v SSR (392); zabezpečenie dodávok základných potravín a nápojov do trhových fondov do konca r. 1971 (393); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavených stavieb organizácií „Poľnohospodárske zásobovania a nákupu“, riaditeľstvo Bratislava (394); vývoj kriminality v r. 1970 a v 1. polovici 1971 (396); zmeny v organizácii súdov, štátnych notárstiev, prokuratúry a ZNB (397); zákon SNR o územnej organizácii súdov a štátnych notárstiev v Bratislave (398); legislatívna úprava v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov (399); demisia vlády SSR (400); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (401); personálna zmena vo funkcii predsedu Slovenského cenového úradu (403); personálna zmena vo funkcii predsedu Slovenského štatistického úradu (404); Ing. L. Somogyi vymenovaný za námestníka ministra obchodu (405); finančné hospodárenie štátnych hospodárskych a ďalších socialistických organizácií (406); súčasný problém strojárskej metalurgie v rezorte Federálneho ministerstva hutníctva a strojárenstva (407); previerka vybraných licencií a realizácie licenčnej politiky (408); úprava pracovného času na dni 24.XII. a 31.XII.1971 (410); programové vyhlásenie vlády SSR (411); osobitné finančné opatrenia v oblasti investičných úverov a obežných prostriedkov v r. 1971 (414); úprava plánu pracovníkov, mzdových prostriedkov a limitu počtu pracovníkov riadiaceho a správneho aparátu krajských národných výborov (415); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o kultúrnej a vedeckej spolupráci (416); dohoda medzi ČSSR a Holandským kráľovstvom o spolupráci na veterinárnom úseku (417); uznesenie vlády SSR, ktorým sa ustanovuje počet udelení štátnych vyznamenaní a čestných titulov za činnosť hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú (418); udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1971 (419); odvolanie dr. L. Piscu z funkcie námestníka ministra práce a sociálnych vecí (420); udelenie vyznamenania „Medaila J. E. Purkyně“, čestný titul „Zaslúžilý lekár“ a „Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“ v rezorte zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov 1971 (421).
4100CII/36b8I19721499–1500
Uznesenia vlády SSR
Uznesenia vlády SSR k návrhu dlhodobého vývoja osídlenia v SSR (1); analýza príčin rozostavanosti vo výstavbe SSR (2); dodržiavanie cenovo-regulačných zásad v oblasti investičnej výstavby (3); zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky v SSR (4); správa o bilancii zásob nerastných surovín a o výsledkoch geologicko-prieskumných prác (5); plnenie úloh vyplývajúcich z opatrení na zabezpečenie výroby 49 mil. párov obuvi v SSR do r. 1975 (6); výchova odborných pracovných síl pre nové kapacity v sklárstve, polygrafickom a textilnom priemysle (7); výber podnikov na overovanie zásad racionalizácie sústavy základných miezd (8); opatrenia v oblasti personálnych činností (9); rozmiestňovanie 15-ročného dorastu v r. 1972 (10); systém štipendií na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie (11); vyhodnotenie prijímacieho konania na stredné a vysoké školy v školskom roku 1971/1972 (12); rozvoj a kvalita prepravy cestujúcich v autobusovej doprave ČSAD na území SSR (13); zvýšenie rozpočtových nákladov na rozostavanú stavbu „Pekáreň Bratislava“ (16); schválenie štatútu Štátnej ceny SSR (17); správa o stave zabezpečenia výkonu posudzovacej a expertíznej činnosti (19); rozdelenie Červených zástav 5. päťročnice k 50. výročiu založenia KSČ (21); personálne zmeny vo funkcii ústredného riaditeľa Ústredia Slovenského filmu v Bratislave (22); vymenovanie Ing. I. Hornáčka do funkcie podpredsedu Slovenského štatistického úradu (23); zriadenie Vládneho výboru pre vedu a technike vlády ČSSR (24); zloženie Rady ekonomického výskumu ČSSR (25); zákon o ochrane štátneho tajomstva (26); obchodno-politické zásady zahraničného cestovného ruchu na r. 1972 (28); periodické revízie hospodárenia (29); zabezpečenie vykonávacieho štátneho plánu na r. 1972 (30); uzavieranie kolektívnych zmlúv na r. 1972 (31); zníženie maloobchodných cien slaboprúdovej elektroniky (32); zabezpečenie 2. televízneho programu a farebnej televízie v ČSSR (33); činnosť organizácie Zväzu československo-sovietskeho priateľstva na Slovensku a príprava slovenského zjazdu Zväzu československo-sovietskeho priateľstva (34); postavenie žien na Slovensku a návrh na rozpracovanie záverov XIV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS k tejto otázke (35); plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1972 (37); plán hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1972 (38); zabezpečenie úloh štátneho piateho päťročného plánu v hospodárskych plánoch podnikov, výrobných hospodárskych jednotiek a národných výborov (39); revízia generálneho riešenia zásobovania hlavného mesta SSR teplom, vo vzťahu k palivovým základniam (41); opatrenia na využitie svojpomocných foriem bytovej výstavby (42); správa o stave materiálno-technickej základne obchodu SSR (43); vývoj cien na r. 1972 (44); tvorba a ochrana životného prostredia (45); zabezpečenie úloh na úseku ochrany prírodného prostredia v piatej päťročnici (46); výsledok previerky systému rozpracovávania uznesení straníckych a vládnych orgánov a stav kontroly ich plnenia na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy (47); výsledok kontroly plnenia opatrení prijatých ne základe previerky hospodárskeho vynakladania investičných prostriedkov na nákup použitých osobných motorových vozidiel socialistickými organizáciami (49); výsledok kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich z uznesení vlády SSR v oblasti podnikateľskej činnosti pridruženej výroby JRD (50); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavanej stavby „Mlyn Rimavská Sobota“ (51); žiadosť o zvýšenie rozpočtového nákladu stavby „Prestavba štátnej cesty v úseku Stratená – Pusté Pole“ (52); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných zdravotníckych stavieb s rozpočtovým nákladom nad 20 mil. Kčs (53); návrh zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok (54); správa o sústave sociálnoekonomických informáciách pre potreby riadenia hospodárstva SSR v r. 1972 (55); návrh Národného výboru hlavného mesta SSR pre zriadenie samostatného odboru oblastného plánovania (56); výnimka z uznesenia vlády ČSSR pre Dopravný podnik mesta Bratislavy a Vodárne a kanalizácie Bratislavy (57); personálne zmeny na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene vo funkcii rektora (58); opatrenia na rýchlejší prechod obyvateľstva na spotrebu ušľachtilých foriem energie do r. 1975 (59); zásady experimentálneho overovania odvodu z pracovnej sily (60); rozvoj služieb, opráv a drobnej výroby v miestnom hospodárstve a vo výrobnom družstevníctve (61); 13. zasadanie Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (62); rozvoj lesného hospodárstva v ČSSR (63); zásady súboru opatrení na zníženie rozpočtových nákladov a merných investičných nákladov (64); využívanie prostriedkov získaných vedľajšou hospodárskou činnosťou škôl a školských zariadení (65); propagácia alebo kampaň o väčších investičných akciách (68); udelenie štátnych cien pri príležitosti životných jubileí (69); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ MUDr. M. Jalčovikovi za účasť pri likvidácii epidémie cholery vo Východoslovenskom kraji (70); vedenie kádrovej evidencie v štátnej a hospodárskej správe SSR (71); zmluva medzi ČSSR a MĽR o hraničných zmocnencoch a úprave hraničného režimu na štátnych hraniciach československo-maďarských (72); základné smery technickej inovácie spotrebných tovarov na r. 1972–1975 (73); správa o zabezpečení vnútorného trhu spotrebným tovarom na r. 1972 (74); pristúpenie ČSSR k mnohostrannej dohode o rybolove vo vodách Dunaja (75); zriadenie Mestského ústavu národného zdravia v Košiciach (76); kontrolná správa o opatreniach vykonaných na zlepšenie práce v zdravotníctve (77); zákon SNR o organizácii a rozšírení dozoru štátnej banskej správy (78); zákon o brannej výchove (79); 13. zasadanie československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (80); 3. letná spartakiáda spriatelených armád v ČSSR v r. 1973 (81); 11. zasadanie medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (82); pravidlá mzdovej regulácie vo vybraných podnikoch v priemysle (83); zriadenie vládnej komisie pre oceňovanie najlepších podnikov Červenými zástavami piatej päťročnice (84); výchova pracujúceho dorastu v učebnom pomere (84); postup pri zabezpečovaní realizácie úloh, vyplývajúcich z dokumentu Predsedníctva ÚV KSČ „Opatrenia v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov“ (87); vymenovanie zástupcu zmocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s PĽR (88); zhospodárnenie komplexnej bytovej výstavby (89); realizácia licenčnej politiky (90); príprava bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (91); vývoj a dodržiavanie stability maloobchodných cien (92); zvýšenie rozpočtu na centrálne posudzovanú stavbu „Skladová základňa, Priekopa“ (93); problémy cigánskych občanov a návrh na riešenie v r. 1972–1980 (94); udelenie štátneho vyznamenania „Rad republiky“ národnému umelcovi Ľ. Fullovi k 70. ročnému výročiu (96); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (98); urýchlenie výstavby diaľníc a účinnejší systém regulácie výstavby diaľníc a cestnej siete (99); 9. zasadanie Československo-maďarského zmiešaného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (100); medzinárodné sympózium o výrobe a spracovaní olefínov a o vedecko-ekonomických aspektoch nadväzujúcej výroby v ČSSR (101); náklady spojené s vysielaním 2. televízneho programu a farebnej televízie (102); uznesenie vlády SSR k riešeniu vybraných problémov ďalšieho rozvoja Severočeského kraja v r. 1971–1975 (103); udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (104); výstavba tranzitného plynovodu na Slovensku (105); udelenie štátnych vyznamenaní pracovníkom rezortu priemyslu, poľnohospodárstva a výživy, vnútra a lesného a vodného hospodárstva (106); zabezpečenie politicko-organizačných opatrení prijatých ÚV KSČ pre ďalšiu realizáciu záverov XIV. zjazdu KSČ v ekonomickej oblasti (107); konzulárny dohovor medzi ČSSR a ZSSR (108); konzulárny dohovor medzi ČSSR a PĽR (109); návrh uznesenia vlády ČSSR o dojednávaní a ústavnom prerokúvaní medzinárodných zmlúv (110); dohovor medzi ČSSR a Cyperskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva (111); správa o priebehu a výsledkoch “Dní sovietskej vedy a techniky“ v SSR (113); umiestnenie prečerpávacej vodnej elektrárne na Čiernom Váhu (114); polygrafický priemysel v r. 1971–1975 (115); správa o výrobe a spotrebe priemyselných hnojív (116); návrh na zrušenie uznesenia vlády ČSSR a postupnom začlenení vybraných staničných reštaurácií v objektoch dopravy do obchodnej siete dopravy (117); súčasný stav a potreby požiarnej ochrany v SSR (118); správa o využívaní kapacít cestnej dopravy v SSR (119); udelenie titulov učiteľom a školským pracovníkom pri príležitosti Dňa učiteľov v r. 1972 (120); rozvoj iniciatívy pracujúcich v r. 1972 (121); 56. zasadanie Výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (122); udelenie medaily J. A. Komenského Ing. I. Litvajovi pri príležitosti Dňa učiteľov v r. 1972 (123); kalamitný výskyt škrečka poľného vo Východoslovenskom kraji (124); riešenie hmotnej zainteresovanosti vedúcich hospodárskych pracovníkov za r. 1971 (126); správa o investičnej činnosti na území hlavného mesta SSR a jej zabezpečení stavebnými kapacitami v r. 1971–1975 (128); zvýšenie podielu malých bytov v bytovej výstavbe realizovanej v r. 1974–1975 (129); koncepcia bývania starých a osamelých občanov (130); analýza prác projektových organizácií (131); správa o bezpečnosti cestnej premávky v r. 1971 a návrh opatrení na jej zvýšenie v r. 1972–1975 (132); rozvoj ciest v SSR v rokoch 5. päťročnice (133); problémy rozvoja dopravy v hlavnom meste SSR Bratislava (134); návrh na zriadenie Slovenskej komisie pre vzdelávanie dospelých (135); mimosúdne formy postihu protispoločenského konania v ekonomickej oblasti v SSR (136); závodné komisie ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi ČSSR (137); zákon SNR o verejných zbierkach, lotériách a iných podobných hrách (138); úprava trestných predpisov (139); zmeny vo funkcii námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva (140); zabezpečovanie programu ďalšieho rozvoja komplexnej socialistickej racionalizácie, štátny program racionalizácie v hospodárení palivami a elektrickou energiou, racionalizácia manipulácie, prepravy, balenia a skladovania a racionalizácia hospodárenia s kovmi (141); zdokonaľovanie systému štátneho riadenia cien (142); schválenie rámcového plánu kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím (143); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ MUDr. O. Haľákovi, prodekanovi Lekárskej fakulty UK v Martine (144); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť k 1.V. a 9.V.1972 (145); zmluva medzi ČSSR a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia (146); návrh konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a NDR (147); rozbor komplexného zabezpečenia záväzných úloh investičnej výstavby stanovených v 5. päťročnici pre priemysel stavebných hmôt SSR (148); experimentálne overovanie odvodu z pracovnej sily (149); experimentálne overovanie činnosti opatrení proti znečisťovaniu ovzdušia (150); nariadenie vlády SSR o inšpekcii verejného poriadku národných výborov (151); prepožičanie putovných Červených zástav päťročnice organizáciám riadenými ústrednými orgánmi SSR (152); výsledok socialistickej súťaže národných výborov za r. 1971 (153); výsledok pracovného stretnutia predsedov oboch častí Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedeckú spoluprácu (154); čerpanie trhových fondov mäsa v prvých mesiacoch r. 1972 (155); rozvoj chovu hovädzieho dobytka (156); postup prác na výstavbe tranzitného plynovodu v r. 1971 (157); bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (158); hodnotenie základných úloh v investičnej výstavbe (159); centrálna regulácia výrobkov pre bytovú výstavbu (160); „Jarná zmena Národného frontu v r. 1972“ (161); správa o plnení štátneho rozpočtu o finančnom hospodárení v SSR za r. 1971 (163); dotácie zo štátneho rozpočtu SSR organizáciám na r. 1972 (164); zabezpečenie rozvoja výroby fosforečných hnojív a kyseliny fosforečnej (165); opatrenie na zlepšenie populácie (166); výnimky z uznesenia vlády ČSSR a schválenie nových termínov investičných akcií, vládou (167); správa o zriadení zdravotníckej výroby v SSR a zabezpečenie vitamínu A a E (168); personálna výmena vo funkcii námestníka ministra spravodlivosti (169); výstavba čistiarní odpadových vôd (170); zabezpečenie stavebníctva strojmi (171); komplexný prieskum pôd v ČSSR v r. 1961–1970 (172); udelenie štátneho vyznamenania „Rad červenej hviezdy“ príslušníkom Zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti SSR (173); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť k 1. a 9. máju 1972 (174); zloženie Rady vlády SSR pre národné výbory (175); zloženie Koordinačnej komisie vlády ČSSR pre národné výbory (176); analýza výsledkov plnenia komplexnej bytovej výstavby (178); uznesenie vlády SSR k analýze výskumnej a vývojovej základne v SSR a jej ďalšiemu rozvoju po XIV. zjazde KSČ (179); zabezpečenie potrieb pneumatík v ČSSR v r. 1972 (180); plnenie úloh na investičných akciách pre zúrodnenie pôdy so zreteľom na postup prác na Východoslovenskej nížine (181); zabezpečenie potrieb investičnej výstavby v päťročnici (182); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Oblasť č. 3 Bodíky–Číčov“ (183); odstránenie nedostatkových druhov výrobkov pre vnútorný trh (184); kontrolná správa o plnení uznesení vlády SSR č. 418/70 a 376/71 (185); zabezpečenie dodržiavania zákazu ručného dvíhania bremien ženami nad stanovený limit (186); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (187); správa o zásadách a formách poskytovania zdravotnej starostlivosti chronicky chorým starým občanom (188); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ J. Kubicovi (189); nepriaznivá situácia v zásobovaní vodou v SSR (190); zabezpečenie kvalifikovaného informovania novinárov a masové komunikácie o práci vlády (191); úspora nákladov na prevádzku motorových vozidiel socialistických organizácií (192); výmena tovarov v r. 1972 so socialistickými krajinami (193); zahájenie výstavby jadrovej elektrárne V-1 (196); zabezpečenie odvetvia poľnohospodárstva a výživy chemickými prostriedkami v r. 1972–1975 (197); činnosť Vládnej komisie pre reguláciu stykov so zahraničím v r. 1971 (198); vzťah československého zákonodarstva k ratifikovaným dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (199); výstavba prekladiska dreva a reziva vo východoslovenskom prekládkovom priestore (200); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ J. Szabóovi akademickému maliarovi a grafikovi (201); smernice pre udeľovanie radov a vyznamenaní za dlhoročnú prácu v baníctve a organizáciách riadených vládou SSR (202); riešenie majetkovoprávnych otázok v československo-poľskom pohraničí (203); zabezpečenie úloh štátneho rozpočtu SSR na r. 1972 vo finančných plánoch podnikov (204); rozvoj výroby buničiny v celulózkach na Považí (205); zabezpečenie rozvojových nosných programov v chemickom a spotrebnom priemysle SSR (206); zabezpečenie plynulého rozvoja poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v r. 1972 a v ďalších rokoch 5. päťročnice (207); správa o výsledkoch cestovného ruchu za r. 1971 (208); politická, organizačná a technicko-ekonomická pripravenosť jednotlivých vybraných podnikov na overovanie zásad racionalizácie sústav základných miezd (209); rozvoj iniciatívy pracujúcich za r. 1971 (210); stav bezpečnosti práce a pracovnej úrazovosti v SSR v r. 1971 (211); absencia pre chorobu a úraz v r. 1971 (212); plán vývoja cien v r. 1973 (214); činnosť Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve v SSR za r. 1971 (215); colný zákon (216); zákon o hospodárskej kooperácii so zahraničím (217); zákon o riadení poľnohospodárstva v okresoch a krajoch (218); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Hilde Múdrej, zaslúžilej trénerke (219); uvedenie prvej československej jadrovej elektrárne A-1 do prevádzky (220); rozvoj a využitie výpočtovej techniky v ČSSR (221); mnohostranná Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby syntetických kaučukov (222); medzinárodný rok knihy (223); plnenie výrobných úloh v mäsovom priemysle (224); mimosezónne zľavy a sezónne prirážky k cenám hnedého uhlia a brikiet (225); rozmiestňovanie 15-ročného dorastu v r. 1971 (226); intenzívnejšie zapojenie vedeckej a technickej inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh (227); zabezpečenie dodávok rozhodujúcich materiálov pre výstavbu v 5. päťročnici (228); návrh na udelenie titulu „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom kultúry (229); dohoda o zavedení jednotného kontajnerového dopravného systému (231); zabezpečenie výstavby havarijných škôl (233); zabezpečenie hygieny životného a pracovného prostredia (234); uznesenie vlády SSR k návrhu zákona o ochrane označení pôvodu a ich zápisu (235); zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti sociálno-ekonomických informácií (236); prijímanie žiakov na stredné školy (237); určenie ochranných opatrení pre prírodné liečivé zdroje kúpeľného miesta Bojnice (238); územný plán rajónu Východoslovenské prekladiská (239); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov za hospodársku, vedeckú a kultúrnu činnosť (240); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a pracovných jubileí (241); personálna výmena na ministerstve poľnohospodárstva a výživy vo funkcii námestníka ministra (242); uzavieranie medzinárodných zmlúv na r. 1972 (244); rokovanie so Švajčiarskou konfederáciou o zmluve a ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení (245); správa o rekreačných zariadeniach československých organizácií v Juhoslávii (246); pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (247); štruktúra dopytu a predaja osobných automobilov obyvateľstvu (248); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na riešení problémov v oblasti zvárania (249); krajanské hnutie v Rakúsku (250); prehĺbenie výskumu spotrebiteľského dopytu a jeho využitie (255); 2. zasadanie Československo-kubánskeho výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (257); zmluva o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby traktorov a poľnohospodárskych strojov (258); zmluvy o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby obrábacích a tvarovacích strojov pre nástrojárne a automobilový a traktorový priemysel (259); dojednanie zmluvy o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby námorných a riečnych lodí (260); dojednanie zmluvy o výrobe kompletných technologických liniek na výrobu kyseliny fosforečnej, dusičnej a sírovej (261); správa o výstavbe tranzitného plynovodu na území SSR (262); realizácia rámcových zásad hospodárskej politiky štátu voči jednotlivo hospodáriacim roľníkom (264); zabezpečenie dokončenia rozostavaných kapacitných stavieb odborového riaditeľstva „Poľnohospodárske zásobovanie a nákup“ (265); činnosť Komisie vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí a ďalšie jej organizačné a finančné zabezpečenie (266); návrh na úpravu 5. päťročnice v súvislosti s novým systémom regulácie investičnej výstavby na vybranej cestnej sieti (267); preradenie stavieb z rezervy do vykonávacieho štátneho plánu „Ubytovňa 2. etapa Bratislava“ a „Ubytovňa 2. etapa Senecká cesta Bratislava“ (269); správa o národnostných školách a vyučovanie slovenského jazyka na týchto školách (270); plnenie úloh v školskom roku 1971/1972 a hlavné úlohy na školský rok 1972/1973 (271); štatút novinárskej ceny Ľ. Štúra (272); poznatky z vybavovania sťažností a oznámení, ktoré občania podali v r. 1971 na ministerstvá a ostatné ústredné orgány SSR (273); Ing. R. Zangle vymenovaný za riaditeľa správy dopravy Ministerstva vnútra SSR (274); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1972 (275); plán hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1972 (276); zloženie Výboru vlády SSR pre brannú výchovu (277); plnenie úloh stanovených vládou SSR v oblasti investičnej výstavby (278); predprojektová a projektová príprava stavieb plánovaných ako záväzné úlohy na začatie v r. 1972–1973 (279); zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb organizácií Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (280); odvolanie a vymenovanie Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve (281); udelenie štátnych vyznamenaní za mimoriadne pracovné zásluhy pri výstavbe náhradného vodného zdroja pre Bratislavu v Hanuliakove – Kalinkove pri jeho uvedení do prevádzky (282); smernice k plánu vývoja cien za r. 1973 (283); štátny záverečný účet za r. 1971 (284); zapojenie československého národného hospodárska do programu medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie (285); medzinárodná dohoda o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problémov v oblasti prísad do palív a olejov (286); koncepcia rozvoja výroby nákladných automobilov v n.p. Tatra Kopřivnice (287); zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb „Mliekareň Lučenec“ a „Pivovar Banská Bystrica“ (288); udelenie štátnych vyznamenaní za mimoriadne pracovné zásluhy pri príležitosti životných jubileí a výročí založenia obcí (289); udelenie štátnych vyznamenaní a čestný titul „Národný umelec“ pri príležitosti životných jubileí (290); Udelenie čestného titulu „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom z oblasti kultúry za úspešné umelecké výsledky (291); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ riaditeľovi Východoslovenských žriediel v Prešove (292); návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1973 (294); správa o výsledkoch previerky účelových fondov podnikov (295); plnenie štátneho plánu rozvoja vedy a techniky za SSR v r. 1971 (296); uznesenie vlády SSR k harmonogramu vecného a časového postupu overovania racionalizácie sústav základných miezd a jeho vyhodnotenie (297); správa o plnení a účinnosti „Súboru opatrení na odstránenie základných príčin nedostatkov hromadnej panelovej bytovej výstavby v oblasti technickej, organizačnej ekonomickej a právnej (298); technizácia lesného hospodárstva (299); priznanie preferenčnej prirážky pre stavby: Hamuliakovo–Kalinkovo–Bratislava, prívod vody – provizórium a Vodný zdroj Pečenský les – provizórne napojenie (300); návrh Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici na zriadenie samostatného odboru oblastného plánovania (301); zákon SNR o plemenitbe hospodárskych zvierat (302); zákon Federálneho zhromaždenia o vodách (vodný zákon) (303); postoj ČSSR k „Deklarácii o výstavbe hlavných ciest s medzinárodnou dopravou (304); podávanie alkoholických nápojov pri oficiálnych príležitostiach (305); závery 8. celoštátneho zjazdu JRD (306); výstavba elektrární so sovietskymi 100 MW spaľovacími turbínami vo Vojanoch a Hodoníne (307); previerka rozpočtových nákladov elektrárne Vojany II. (308); zabezpečenie záväzných úloh investičnej výstavby v chemickom a spotrebnom priemysle (309); Fond republiky (310); vymenovanie splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu petrochemického komplexu SSR (311); vymenovanie rektorov vysokých škôl v SSR (312); udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1972 (313); udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra za r. 1972 (314); odňatie štátnych titulov a čestných titulov osobám, ktoré sa nelegálne zdržujú v zahraničí (315); systemizácia v aparátoch národných výborov (317); dotácie zo štátneho rozpočtu na investičné akcie a stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb do 1,5 mil. Kčs rozpočtovej ceny pre podniky potravinárskeho priemyslu na r. 1972 (318); realizácia harmonogramu dlhodobých úloh, vyplývajúcich z „Opatrení v oblasti výstavby a pôsobnosti národných výborov“ (319); opatrenia vlády SSR na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke a úprava pôsobnosti Slovenského výboru pre bezpečnosť cestnej premávky (320); zaistenie odbytu v podniku Obchodné zariadenie Praha v r. 1972 (321); žiadosť o zvýšenie nákladov na rekonštrukciu a prístavbu Slovenskej národnej galérie v Bratislave (322); ochrana národného majetku vo vybraných organizáciách (323); zvýšenie nákladov na stavbu „Nemocnica s poliklinikou 1. typu v Trebišove“ (324); zriadenie odboru oblastného plánovania Východoslovenským krajským národným výborom (325); zriadenie odboru oblastného plánovania na návrh Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave (326); zákon o výskumnej a vývojovej základni ČSSR (327); zrušenie uznesení vlády SSR č. 80/70 k návrhu zákona SNR o hudobnej činnosti (328); udelenie baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1972 (329); udelenie štátnych vyznamenaní „Za vynikajúcu prácu“ pri odovzdaní mosta cez Dunaj do užívania (330); zloženie Komisie vlády SSR pre organizáciu a riadenie (331); vymenovanie F. Gajdoša za podpredsedu Výboru ľudovej kontroly SSR (332); uvoľnenie a vymenovanie niektorých členov Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (333); personálne zmeny na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy vo funkcii námestníka ministra (334); čiastkové úpravy ekonomických nástrojov sústavy pánovitého riadenia poľnohospodárstva (336); úprava štátnej finančnej politiky v oblasti investícií v poľnohospodárstve od r. 1973 (337); 56. medzinárodná konferencia práce (338); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o kultúrnej a vedeckej spolupráci (339); program ekonomického výskumu do r. 1975 (340); koncepcia poľnohospodárskej investičnej výstavby do r. 1975 a na ďalšie obdobie (341); dodržiavanie zákazu ručného zdvíhania a dopravy bremien nad stanovený limit ženami (342); vplyv dovezených panelární na rast nákladov v bytovej výstavbe (344); zjednotenie cien prác a služieb poskytovaných podnikmi miestneho hospodárstva (345); ochrana životného prostredia (346); udelenie baníckych vyznamenaní ku Dňu baníctva 1972 (347); odvolanie a vymenovanie niektorých členov Rady vlády SSR pre životné prostredie (348); schválenie mzdovej preferencie na výstavbu železničnej vlečky v Trnave (351); zmena termínov a zvýšenie rozpočtu na stavbu „Drevokombinát Šariš – 1. etapa“ (352); zmena termínu na stavbe „Likvidácia znečistenia odpadových vôd“ v n.p. Vranov (353); preradenie ďalších stavieb ubytovní z rezervy do vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva (354); poskytnutie individuálnych dotácií zo štátneho rozpočtu SSR na stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb pre hospodárske organizácie SGÚ (355); ústavná sociálna starostlivosť v SSR (356); prehĺbenie a skvalitnenie riadiacej a kontrolnej činnosti vlády SSR a jej orgánov vo vzťahu k národným výborom (357); správa o udržiavaní a spôsobe využitia kultúrnych pamiatok (358); rozbor kontroly na vybraných ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SSR (359); obmedzovanie a zastavovanie neperspektívnych a neefektívnych programov (360); poznatky o využívaní pracovného času (361); dlhodobý výhľad slovenskej ekonomiky (362); správa o plnení štátneho plánu v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle za 1. polrok 1972 (364); zmluvné dokumenty upravujúce zamestnávanie poľských pracovníkov v ČSSR (365); zvýšenie rozpočtových nákladov pre stavby „Učňovské stredisko Preglejka n.p. Žarnovica“ a „Učňovské stredisko Drevina n.p. Turany“ (367); zákon o pestúnskej starostlivosti (368); zmena v zložení členov Výboru ľudovej kontroly SSR (370); výsledky 26. zasadania Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a 59. zasadania Výkonného výboru RVHP (371); 13. zasadanie československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (372); 14. zasadanie Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (373); ťažba uhlia v jednotlivých revíroch do úplného vyčerpania zásob (374); koncepcia rozvoja vysielacej a prenosovej siete Československého rozhlasu (375); uznesenie vlády SSR k orientačným počtom diplomov na ocenenie pracovnej iniciatívy na počesť 2. zjazdu národných zväzov výrobných družstiev, ich rozdeleniu a spôsobu udelenia (376); riešenie otázok cigánskeho obyvateľstva (377); evidencia obyvateľstva, domov a bytov (378); odstránenie dôsledkov živelnej katastrofy v n.p. Mostáreň Brezno (379); schválenie zásad platovej úpravy učiteľov, vychovávateľov výchovných zariadení I. a II. cyklu (380); rozvoj individuálnej bytovej výstavby (381); zákon o úprave zahraničného obchodu a ostatných hospodárskych stykoch so zahraničím (382); výstavba vodárenskej nádrže Bukovec pre zásobovanie Košíc pitnou vodou (383); výstavba čistiarní odpadových vôd na území SSR (384); žiadosť o výnimku zákona o vodnom hospodárstve pre Závody 1. mája n.p. Liptovský Mikuláš (385); výnimka zo zákona o vodnom hospodárstve pre Harmanecké papierne n.p. Harmanec (386); zmena termínu dokončenia stavby „Výstavba závodu na tavený čadič a izolačné materiály z minerálnych plstí“ v Novej Bani, ako aj odklad splácania návratného devízového úveru poskytnutého na túto stavbu (387); realizácia „Zásad zvyšovania politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov“ v r. 1971/1972 (388); zmena zloženia Komisie vlády SSR pre otázky cigánskeho pôvodu (389); zmena stanovených ukazovateľov vo vykonávacom štátnom pláne na r. 1972 pre Ministerstvo stavebníctva SSR (390); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti podnikových a životných jubileí (392); rozvoj energetiky v 5. päťročnici a prípravy hlavných energetických stavieb na 6. päťročnicu (393); dohoda o zavedení kontajnerového dopravného systému (394); zabezpečovanie opatrení na rýchlejší prechod obyvateľstva na spotrebu ušľachtilých foriem energie do r. 1975 (395); polročná kontrola kolektívnych zmlúv v r. 1972 (396); koncepcia československého výstavníctva (397); vymenovanie podpredsedu Komisie vlády SSR pre organizáciu a riadenie (398); zmluvná úprava dvojitého štátneho občianstva medzi ČSSR a NDR (399); postup prác na zdokonaľovaní sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva (400); výstavba energetického komplexu vo Vojanoch (401); správa o plnení uznesení vlády SSR č. 73 z 3. marca 1971 (402); zvýšenie nákladu na stavbu „Most cez Dunaj v Bratislave v km 1869,1“ (403); Východoslovenský krajský národný výbor žiada povolenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR pre stavby „Učňovský internát v Michalovciach“ a „Dom služieb v Rožňave“ (404); návrh nariadenia vlády SSR o zmene územia Stredoslovenského a Západoslovenského kraja (405); opätovná voľba Dr. I. Vargu za biskupa kresťanskej cirkvi na Slovensku (406); vymenovanie členov Slovenskej štatistickej rady a návrh štatútu Slovenskej štatistickej rady (407); súčasný stav plnenia programu socializácie (408); generálne riešenie prieplavného spojenia Dunaj–Odra–Labe (409); zmena Dohovoru medzi ČSSR a BĽR o spolupráci na poli sociálnej politiky (410); zjednodušenie postupu pri schvaľovaní zahraničných pracovných miest (411); uznesenie vlády SSR na udelenie štátneho vyznamenania za vedeckú činnosť pri príležitosti životného jubilea (413); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave (414); dohoda o spoločnom užívaní kontajnerov v medzinárodných prepravách (415); rozbor príčin rastu materiálových a iných nákladov vo vybraných úsekoch hospodárstva riadeného vládou SSR (416); riešenie o aktuálnych problémoch v oblasti zvyšovania účasti žien vo verejnom dianí (417); zvýšenie nákladov na stavbu „Preglejkáreň Pezinok“ (418); rozvoj československej kamiónovej dopravy v 5. päťročnici v SSR (419); ochrana spotrebiteľov (420); zmluva o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii a kooperácii výroby lodného kompletujúceho zariadenia (421); správa o stave občianskej a technickej vybavenosti sídiel a územných celkov v SSR (422); zabezpečenie informácií masovým komunikáciám a návrh na 4. štvrťrok 1972 (423); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov na výročie Februárového víťazstva a na 1. a 9. mája 1973 (424); odňatie vyznamenaní „Zaslúžilý umelec“ osobám, ktoré sa nelegálne zdržujú v zahraničí (425); zmena rozpočtových nákladov a termínov realizácie stavieb na zabezpečenie 49 mil. párov obuvi v SSR v r. 1975 (426); personálna výmena vo funkcii námestníka ministra vnútra SSR pre civilno-správny úsek (427); uvoľnenie JUDr. F. Orlovského z funkcie vedúceho Úradu vlády SSR (428); preloženie Ing. D. Matejku z funkcie 1. námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie do funkcie vedúceho Úradu vlády SSR (429); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (430); využívanie devízových prostriedkov na dovoz strojov a zariadení a hospodárenie s nimi (431); poskytovanie materiálových výhod vedúcim pracovníkom (432); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Bulharskou republikou (433); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Rumunskom (434); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky (453); zloženie Rady vlády pre národné výbory (436); určenie celkového počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány štátnej správy SSR, podliehajúce systemizácii a pre aparáty národných výborov v SSR na r. 1973 (437); správa o plnení uznesení vlády ČSSR a vlády SSR o rozvoji krmovinárskeho priemyslu a plnení plánu výstavby obilných síl v SSR (438); zabezpečenie pesticídov pre poľnohospodárstvo v r.1973 (439); dohoda o spolupráci prokuratúry ČSSR a prokuratúry Poľskej republiky (440); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Strednej poľnohospodárskej a technickej škole v Trnave k 50. výročiu jej založenia (441); rozvoj socialistickej súťaže (442); rozbor investičnej výstavby a opatrenia na zdokonalenie jej plánovania a riadenia (443); plán investičnej výstavby v r. 1973 (444); zamestnávanie poľských pracovníkov v ČSSR (445); smernica pre kádrovú a personálnu prácu s československými odborníkmi v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci (446); dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou republiky Chile (447); zmluvná úprava právnej pomoci medzi ČSSR a Irackou republikou (448); smernice pre výber, prácu a riadenie československých občanov v sekretariátoch medzinárodných organizácií (449); zásobovanie národného hospodárstva v SSR palivom a energiou v zimnom období 1972/1973 (452); opatrenia na obmedzovanie neperspektívnych a neefektívnych programov v r. 1973 v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (453); zákon SNR, ktorým sa menia a doplňujú niektoré predpisy upravujúce postih priestupkov (454); návrh na udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom v kultúre na 1. polrok 1973 (455); uznesenia vlády SSR na vykonanie uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o typových článkoch týkajúcich sa zahranično-obchodných podmienok dohôd o špecializácii a kooperácii (456); vývoj cien na r. 1974–1975 (457); zabezpečenie rozvoja slovenských strojárskych podnikov v 5. päťročnici (458); zabezpečovanie poľnohospodárstva agrochemikáliami (459); uplatňovanie zákonníka práce (460); výmena tovaru so socialistickými krajinami v r. 1973 (461); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Maďarskou republikou (463); správa o začatí a priebehu overovania racionalizácie základných miezd (464); štátny rozpočet SSR na r. 1973 (465); vývoj cien na r. 1973 (466); koncepcia rozvoja drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu SSR do r. 1990 (467); rozvoj vybraných odborov služieb na zabezpečenie dlhodobej osobnej spotreby (468); časové a obsahové zameranie celoslovenských porád s funkcionármi národných výborov (469); zabezpečenie vnútorného trhu priemyslovým tovarom (470); vyhodnotenie povinnej minimálnej výmeny valút študentov z kapitalistických štátov študujúcich v ČSSR na vlastné náklady (471); obmedzenie blahoželaní k Novému roku 1973 (472); realizácia zákona o ochrane štátneho tajomstva (473); zákon o zvýšení prídavkov na deti a výchovné (474); racionalizačné opatrenia v štátnej správe SSR (475); presuny stavebných kapacít do Prahy, Bratislavy a Severočeského kraja (476); koncepcia práce zborov pre občianske záležitosti (478); starostlivosť o životné prostredie (479); mimopracovná úrazovosť v SSR (480); zdravotná výchova detí a mládeže (481); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (482); zákon SNR o orgánoch geodézie a kartografie (483); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. J. Gondovi, námestníkovi ministra vnútra SSR (484); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti dokončenia líniovej časti tranzitného plynovodu (485); udelenie vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov v r. 1972 (487); udelenie vyznamenaní pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti založenia Hygienickej služby na Slovensku (488); zabezpečenie zásobovania mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami do konca r. 1972 (491); tranzitný plynovod na území SSR (492); výsledky previerky realizácii pasívnych licencií v organizáciách riadených ústrednými orgánmi SSR (493); správa o bilancii zásob nerastných surovín podľa stavu k 1.I.1971 (494); previerka využívania pracovných síl a pracovného času v stavebnej výrobe (495); návrh na vymenovanie nových členov SAV (497); personálne zmeny vo funkcii námestníka ministra výstavby a techniky SSR (498); Ing. A. Kováč námestník ministra priemyslu SSR (499); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú a inú činnosť (500); zabezpečenie náboru a stabilizácie pracovníkov v železničnej doprave (501); preradenie stavby „Česko-slovenské automobilové závody Bratislava, karosársko-montážny závod, 1. etapa“ z rezervy do plánu r. 1972 (502); riešenie úverového preťaženia štátnych organizácií v poľnohospodárstve (503); realizácia rozvoja výroby osobných automobilov v ČSSR (504); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý lekár“ pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov v r. 1972 (505).
4101CII/36b8I19731501–1503
Uznesenia vlády SSR
Plán hlavných úloh vlády na 1. polrok 1973 (1); realizácia výstavby petrochemického komplexu SSR I/A (2); ochrana vodných zdrojov pred znečistením (3); skrátenie doby výstavby vodného diela Liptovská Mara (4); hlavné úlohy Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1973 (5); kontrola kolektívnych zmlúv za 1. polrok 1972 (6); previerka zabezpečovania dodávok priemyselných hnojív pre poľnohospodárstvo v 5. päťročnici (7); zákon o Vysokej škole ZNB (9); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ národnému umelcovi R. Pribišovi (10); udelenie vyznamenania „Za statočnosť“ obyvateľom obce Plešivec, okres Rožňava (11); postup riešenia úloh v oblasti priamych vzťahov medzi príslušnými orgánmi a organizáciami členských štátov RVHP (12); uznesenia vlády SSR na vykonanie uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 380/72 (13); rozvoj kultúrnych, školských a zdravotníckych stykov so zahraničím do r. 1975 (14); preradenie stavby „Zvýšenie výroby filmových tlačí na Slovensku“ z rezervy do štátneho plánu (15); využívanie výpočtovej techniky v národnom hospodárstve (16); uzavieranie licenčných a im podobných zmlúv (17); 10. zasadanie československo-maďarského zmiešaného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (18); 6. zasadanie zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (19); rozdelenie pôsobnosti a úloh medzi podpredsedami vlády SSR (20); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Islandskej republiky (21); dohoda o právnom postavení a úľavách Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií (22); dojednanie konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a USA (23); výsledok previerky plnenia uznesení straníckych a vládnych orgánov na zlepšenie ovzdušia v hlavnom meste SSR (24); vybudovanie krajských politických škôl a ich materiálne zabezpečenie národnými výbormi (25); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínu realizácie stavby „Toaletný papier“ n.p. Harmanecké papierne (26); zvýšenie rozpočtu a zmena termínov realizácie stavby „Prestavba I.“ – AASL v n.p. Petrochema Dubová (27); povolenie výnimky pre stavbu „Internáty Sekier“ n.p. Bučina Zvolen (28); zvýšenie nákladov rozostavanej stavby „Cementáreň Turna nad Bodvou“ (29); správa o skúsenostiach a problémoch z činnosti Západoslovenského krajského národného výboru a Stredoslovenského krajského národného výboru v nových podmienkach (30); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (31); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (32); personálne zmeny vo funkcii riaditeľa Slovenskej televízie (33); personálne zmeny vo funkcii riaditeľa Československého rozhlasu na Slovensku (34); zameranie rozvoja iniciatívy pracujúcich na počesť 25. výročia Februárového víťazstva (35); správa ministra práce a sociálnych vecí o zabezpečovaní postpenitenciárnej starostlivosti a ministra spravodlivosti o opatrení proti recidíve (36); zákon o poskytovaní so štátnym príspevkom mladým manželom (37); smernice na vykonanie previerky právnych predpisov týkajúcich sa činnosti národných výborov (38); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou NDR o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy (39); návrh zásad kontroly štátnych hospodárskych plánov a štátneho rozpočtu v SSR (40); zabezpečenie dodávok strojov a technologických zariadení, potrebných pre realizáciu plánovaného rozvoja spotrebného priemyslu SSR (41); zabezpečenie dodávok potravinárskeho priemyselného spotrebného tovaru z výroby a dovozu na r. 1973 (42); opatrenia vykonané Ministerstvom zdravotníctva SSR na umožnenie ratifikácie dohovoru o benzíne (43); zvýšenie nákladov a zmena termínu realizácie rozostavanej stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie závodu 01“ Trikota Vrbové (44); povolenie výnimky z uznesenia vlády ČSSR pre vodohospodárske stavby vo Východoslovenskom kraji (45); odvolanie Ing. T. Kurthu z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (46); novelizácia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (47); usmernenie vývoja cestovného ruchu medzi ČSSR a NDR v r. 1973 (48); výskyt a tlmenie slintačky v ČSSR (49); zabezpečenie ďalšieho rozvoja v bytovej politike (50); personálne zmeny vo funkcii riaditeľa Československej tlačovej kancelárie na Slovensku (51); súhlas k ustanoveniu do funkcií biskupov rímskokatolíckej cirkvi J. Gábriša, J. Pásztora a J. Ferenca (52); rušenie málo využitých železničných tratí (55); stav technickej, ekonomickej a právnej základne kontajnerového dopravného systému v ČSSR (56); doplnok zákona SNR č. 115/70 Zb. o finančných správach (57); úprava trestných predpisov a občianskeho súdneho poriadku (58); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínu realizácie stavby „Rozšírenie výroby nábytku“ v n.p. Drevoindustria Žilina (59); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (60); udelenie štátnych vyznamenaní školským pracovníkom pri príležitosti Dňa učiteľov (61); zmena zloženia Rady vlády SSR pre životné prostredie (62); návrh na vymenovanie RSDr. M. Pechu za riadneho profesora (63); personálne zmeny vo funkcii námestníka ministra školstva SSR (64); poverenie gestorstvom nad odstraňovaním škodlivých dôsledkov motorizácie a gestorstvom nad likvidáciou pevných odpadov v SSR (65); správa o súčasnom stave výskytu slintačky a krívačky na území SSR (66); obchodno-politické zásady zahraničného cestovného ruchu (67); opatrenia v oblasti maloobchodných cien v r. 1973 (68); rozvoj magnezitového priemyslu (69); zabezpečenie ročných rozborov hospodárskej činnosti štátnych hospodárskych organizácií zahraničného obchodu za r. 1972 (70); úroveň právnej služby v ekonomickej oblasti (71); rozhodnutie prezidenta ČSSR o amnestii (72); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý lekár“ MUDr. R. Vrábelovej, námestníčke ministra zdravotníctva SSR (73); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Maďarskou republikou (74); poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SSR organizáciám za r. 1973 (75); výber podnikov na prípravu a uplatnenie racionalizácie práce a na zdokonalenie mzdových sústav (76); zabezpečenie národného hospodárstva SSR pracovnými silami v r. 1973 (77); správa o plnení programu inovácie priemyslového spotrebného tovaru r. 1972 a inovačné smery na r. 1973 (78); príprava výstavby sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo–Nagymaros (79); riešenie havarijnej situácie v zásobovaní hlavného mesta SSR pitnou vodou (80); návrh na udelenie medailí za dlhoročnú obetavú prácu príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR pri príležitosti 28. výročia oslobodenia ČSSR Červenou armádou (82); udelenie čestného titulu „Zaslúžilý učiteľ“ školským pracovníkom pri na Deň učiteľov (83); evidencia niektorých strojov a zariadení zaobstaraných pre výstavbu líniovej časti tranzitného plynovodu (84); konferencia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) (86); previerka predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (87); zľava cestovného pre návštevníkov výstavy k 25. výročiu Februára v Prahe (88); zmena zloženia Rady vlády SSR pre národnosti (89); dohoda o technickej a inej pomoci cestným vozidlám v medzinárodnej doprave (90); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Kubánskou republikou (91); zákon o brannej výchove (93); zákon SNR o verejných zbierkach, o lotériách a iných podobných hrách (94); uznesenia vlády SSR k návrhu nariadenia vlády SSR o závodných komisiách Ľudovej kontroly a k návrhu na zriadenie závodných komisií Ľudovej kontroly vo vybraných organizáciách (95); prepožičanie putovných Červených zástav 5. päťročnice (96); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1973 (97); situácia vo výstavbe zariadení pre 35. Rallye FICC 74 (98); stav výrobno-technickej základne stavebníctva SSR z hľadiska 5. päťročnice (99); vybrané stavby, ktoré majú byť zahájené v r. 1974–1975 na Slovensku (100); zdôvodnenie rozsahu naliehavých opráv vyvolaných použitím panelovej technológie v bytovej výstavbe (101); protipovodňová ochrana Podunajskej nížiny (102); informácie vo vývoji hospodárstva SSR a plnenie vykonávacieho štátneho plánu národného hospodárstva SSR na r. 1973 za 1. a 2. mesiac (103); zmena termínu začatia skúšobnej prevádzky oceliarne II. v n.p. Východoslovenské železiarne v Košiciach (104); výhľadové riešenie výrobného programu národného podniku Považské strojárne v Považskej Bystrici (105); spresnenie bilancie rafinovaného cukru podľa výsledkov cukrovarníckej kampane 1972/1973 (106); výstavba 2. televízneho programu a farebnej televízie (107); plán aktivity ROH v roku 1973 (108); zabezpečovanie investičnej výstavby v hlavnom meste SSR Bratislava v 5. päťročnici (109); rozvoj dopravy v hlavnom meste SSR do r. 1980 (110); personálne zmeny vo funkcii člena Výboru pre Štátnu cenu SSR (111); udelenie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ pracovníkovi Ministerstva spravodlivosti SSR preukázanú pri tragickej udalosti dňa 16.I.1973 (112); plnenie úloh vykonávacieho plánu komplexnej bytovej výstavby (113); postup výstavby cementární Ministerstva stavebníctva SSR (114); správa o zabezpečení dodávok potravinárskeho a priemyselného spotrebného tovaru z výroby a dovozu na r. 1973 (115); opatrenia na zníženie nehodovosti v cestnej doprave na území SSR v r. 1973 (116); realizácia záverov XIV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS v oblasti zdravotníckej politiky s dôrazom na skvalitňovanie zdravotníckych služieb (118); vývoj cenovej disciplíny za r. 1972 (119); zdokonalenie a racionalizácia informačných sústav a perspektíva ich integrácie (120); zvolanie porady vlády SSR s funkcionármi národných výborov (121); záväzné úlohy investičnej výstavby plánované na začatie v r. 1973–1974 z hľadiska projektovej prípravy (122); udelenie čestného názvu „Družstvo 2. zjazdu SZVD“ (123); udelenie štátnych vyznamenaní za úspešnú organizáciu Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v r. 1973 v Bratislave (124); schválenie koncepcie technickej pomoci poskytovanej rozvojovým krajinám (125); problémy strojárskej metalurgie (127); skvalitnenie prípravy mládeže na robotnícke povolania (129); 14.zasadanie Československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (131); orientačný plán uzavierania medzinárodných zmlúv na r. 1973 (132); dopracovanie návrhov štatútov ústredných orgánov štátnej správy SSR (133); mnohostranná dohoda o výstavbe zariadení na výrobu kryštalického kyanurchloridu v RSR (134); posúdenie investičného programu komplexnej bytovej výstavby na r. 1976–1980 (136); stav požiarnej ochrany v SSR a opatrenia na zníženie požiarov (137); výsledky socialistickej súťaže národných výborov za r. 1972 a jej zameranie na r. 1973–1974 (138); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť pri príležitosti osláv 1. a 9. mája 1973 (140); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. Š. Chocholovi, ministrovi školstva SSR (141); používanie mimosúdnych foriem postihu protispoločenského konania v ekonomickej oblasti v SSR (142); zmena rozpočtových nákladov a termínov pre uvedenie kapacít elektrárne Nováky IV. do prevádzky (143); výsledky štátnej expertízy na stavbe Televízneho strediska Bratislava-Mlynská dolina (144); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, vedeckú, kultúrnu a inú činnosť k 1. a 9. máju 1973 (145); dohoda o zamestnávaní juhoslovanských občanov v ČSSR a prerokúvanie zmien Dohovoru medzi ČSSR a SFRJ o sociálnom poistení (146); súčasný stav zabezpečenia uznesení XIV. zjazdu KSČ a KSS v oblasti modernizácie a rekonštrukcie spotrebného priemyslu (147); zmena umiestnenia stavby „Tepláreň IV. v Bratislave“ (148); úprava vykonávacieho plánu projektových prác na r. 1973 (149); zákon o vnútrozemskej plavbe (150); novelizácia zákona o dráhach (151); stav slintačky a krívačky zvierat v SSR a dočasná doprava pohraničného styku medzi ČSSR a Rakúskom (152); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (153); zabezpečenie realizácie výstavby jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (154); rozvoj automobilového opravárstva v pôsobnosti SSR (155); konferencia o medzinárodných kontajnerových prepravách OSN/IMCO (156); zloženie medzirezortnej komisie pre koordináciu postupu výstavby a zavádzanie kontajnerového dopravného systému v ČSSR (157); plánovaný presun stavebnej výroby do ČSR a do Bratislavy v 1. štvrťroku 1973 (158); kontrolná správa o zabezpečovaní realizácie výstavby petrochemického komplexu SSR I./A etapa (160); zákon o poľnohospodárskej dani (161); zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (162); návrh zásad zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce (163); úprava vykonávacích predpisov k zákonu o umelom prerušení tehotenstva (164); zabezpečenie modernizácie výroby v AZNP Mladá Boleslav (167); vytváranie a používanie federálnych hmotných rezerv (168); projekt štátneho rozpočtu SSR na r. 1974 (171); vyhodnotenie výsledkov overovania racionalizácie práce a zdokonalenia sústav odmeňovania (173); experimentálne overovanie odvodu z pracovnej sily v Štátnych lesoch Žilina (174); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov realizácie rozostavanej stavby „Slovnaft VI“ (175); zmena termínov dokončenia stavieb spotrebného priemyslu (176); úhrada zvýšenia nákladov vyplývajúcich z nutných zmien surovín pri výrobe kŕmnych zmesí a potreba finančných prostriedkov na podporu výroby niektorých poľnohospodárskych výrobkov (177); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb potravinárskeho priemyslu „Konzervárenský závod Nové Zámky“ a „Sušiareň mlieka Nové Zámky“ (178); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Výrobňa vitamínu E Slovakofarma Hlohovec“ (179); návrh na odňatie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ a čestných titulov „Zaslúžilá umelkyňa“ (180); zmeny v zložení niektorých odborných a poradných orgánov vlády ČSSR a SSR (181); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ MUDr. D. Brucháčovi (182); vymenovanie Ing. J. Baku za námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (183); 15. zasadanie Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (184); schválenie Kultúrnej dohody s Holandským kráľovstvom (185); dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou ČSSR a Republikou Chile (186); rozvoj výrobno-technickej základne stavebníctva v 5. päťročnici (187); vývoj národného hospodárstva v SSR (188); racionalizačné programy mäsospracujúceho, mliekarenského, hydinárskeho a mraziarenského priemyslu zamerané na zvýšenie kapacít (189); ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (190); zákon o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby (191); zákon o poľnohospodárskom družstevníctve (192); založenie Vládneho výboru pre riadenie cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov v štátnej a hospodárskej oblasti SSR (193); 62. zasadanie výkonného výboru RVHP (194); schválenie hlavných akcií plánu kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím na r. 1973 (195); internátne stredné školy pre pracujúcich (196); vyhodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím za r. 1972 (197); zmluva medzi ČSSR a Rakúskom o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach (198); skracovanie priemerného cyklu investičnej výstavby v r. 1971–1972 (199); tendencia hospodárskeho vývoja v SSR vo vzťahu k úlohám menového plánu (201); príprava kvalifikovaného robotníckeho dorastu v súlade s potrebami rozvoja národného hospodárstva (202); výnimka pre dôchodcov pracujúcich v cukrovarníckej a sušiarenskej kampani v r. 1973 (203); dohoda medzi ČSSR a Poľskou republikou o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín (204); dohoda o spolupráci medzi prokuratúrou ČSSR a prokuratúrou NDR (205); koncepcia automatizovaného spracovania sociálno-ekonomických informácií (206); udelenie štátnych vyznamenaní za rozličnú činnosť pri podnikových a životných jubileách v 2. polroku 1973 (207); zmena v zložení Rady vlády SSR pre životné prostredie (208); zmena termínov realizácie stavieb „PVC z benzínu – výroba monomeru“ a „Intenzifikácia lúhu sodného II.“ n.p. W. Piecka Nováky (209); zmena realizácie stavby „Nový tepelný zdroj“ v n.p. Plastika, Nitra (210); správa o politicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení žatvy a nákupu obilia v r. 1973 (211); výsledky rozpracovania a realizácie programov komplexnej socialistickej racionalizácie vo vybraných hospodárskych jednotkách a podnikoch priemyslu a v organizáciách riadených národnými výbormi (212); správa o výsledkoch vypracovania úloh za r. 1972 a posúdenie hypotéz na vypracovanie koncepcií v oblasti výstavby (213); udelenie štátnych vyznamenaní „Rad Klementa Gottwalda“ „Rad republiky“ a „Rad práce“ za rozličnú činnosť pri podnikových a životných jubileách (214); odvolanie Ing. A. Jankecha z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (215); odvolanie Ing. J. Čelku z funkcie správcu Matice slovenskej v Martine (216); 1. zasadanie medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (217); rozvoj fosforečných hnojív a kyseliny fosforečnej v ČSSR (218); zintenzívnenie zapojenia vedeckej a technickej inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh pri uplatňovaní technického pokroku (219); rozvoj centrálne organizovanej rekreácie ROH na Slovensku (220); úroveň hospodársko-právnej služby v riadiacich hospodárskych orgánoch a podnikoch (221); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ obci Východná (222); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Rozhlasové stredisko v Bratislave“ (223); zmluva medzi ČSSR a ZSSR o režime na československo-sovietskych štátnych hraniciach (224); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1973 (225); Výbor ľudovej kontroly SSR (226); zriadenie Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (228); zmluva medzi ČSSR a NDR o úprave dvojitého štátneho občianstva (227); organizačné opatrenia na zabezpečenie rozpisu vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1974 (229); správa o výsledkoch previerky vývoja zásob vo vybraných organizáciách (231); obsahová a organizačná prestavba prípravy mládeže na robotnícke povolanie (232); správa o stave kriminality v SSR v r. 1972 (233); krytie potrieb československého priemyslu izoprénovým kaučukom (235); výnimka z nariadenia vlády pre dôchodcov pracujúcich na komplexnej prestavbe veľkoobchodných cien (236); dohoda o technickej a inej pomoci cestným vozidlám vykonávajúcim medzinárodnú dopravu (239); uznesenie vlády ČSSR o zásadách pre uplatnenie požiadaviek na dovozy špecializovanej produkcie (240); prehĺbenie systemizácie v orgánoch štátnej správy (241); vyhodnotenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1972/1973 (242); zmluva s Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (243); dohoda s vládou NDR o spolupráci v medzinárodnej cestnej doprave (244); styk so zahraničím za r. 1972 – správa (245); ročné rozbory štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu za r. 1972 (246); plnenie úloh technického rozvoja v r. 1972 (247); jednotná technická politika v rozvoji stavebníctva a jeho materiálovej základne (248); koncepcia a zabezpečenie rozvoja výroby n.p. TAZ Trnava (249); realizácia rozvoja výroby v závodoch n.p. TATRA v Bánovciach nad Bebravou a v Čadci (250); presun kapacít stavebnej výroby do ČSR a do Bratislavy v 1. štvrťroku 1973 (251); rozvoj umeleckého školstva na Slovensku (252); návrh na posilnenie vedecko-výskumnej základne v strojárskych podnikoch na Slovensku (253); štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR (254); súbor opatrení na ochranu čistoty povrchových a podzemných vôd (255); zmena termínov realizácie stavby a zvýšenie rozpočtu na stavbu „Výroba radiálnych autoplášťov“ v n.p. Gumárne 1. mája Púchov (256); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Rozšírenie závodu Gumárne 1. mája Púchov“ (257); zmena termínov realizácie stavby “Polypropylén“ v n.p. Slovnaft Bratislava (258); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov realizácie stavby „Granulované viaczložkové hnojivá“ v n.p. Chemické závody J. Dimitrova, Bratislava (259); zmena termínov realizácie stavby „Drevovláknité dosky suchou cestou a povrchová úprava“ v n.p. Bučina, Zvolen (260); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu (261); zvýšenie rozostavaných nákladov zdravotníckych stavieb (262); zmena termínov stavieb Ministerstva obchodu SSR a Zväzu slovenských spotrebných družstiev (263); zmeny termínov dokončenia niektorých zdravotne-vodohospodárskych stavieb v Západoslovenskom kraji (264); zmena termínov dokončenia stavieb „Podniku výpočtovej techniky“ n.p. Bratislava (265); udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1973 (266); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ dr. E. Stračárovi, riaditeľovi Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave (267); príprava výstavby viacúčelového výstavného areálu v Bratislave (268); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje (269); dodatok Dohovoru o zriadení Francúzskej knižnice a čitárne v Prahe (270); kultúrna dohoda medzi ČSSR a Fínskou republikou (271); žiadosť SFRJ o pristúpenie k dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie – Interchim (272); zúrodňovanie Východoslovenskej nížiny v r. 1972 (274); prehĺbenie ochrany spotrebiteľov (275); správa o výsledkoch porady vlády SSR s funkcionármi národných výborov (276); previerka príčin zvyšovania rozpočtových nákladov v investičnej výstavbe (277); problémy materských škôl v SSR (278); riešenie bytového problému učiteľov (279); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Dostavba a rekonštrukcia závodu Pravenec“ (281); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavby „Pórobetón Zemianske Kostoľany I.“, „Tehelňa Zlaté Moravce I.“, „Dostavba závodu Biely Potok“(282); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1973 (283); plnenie programov Národného frontu za r. 1973 (284); udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra za r. 1973 (285); odvolanie Ing. L. Prekopa z funkcie 1. námestníka ministra stavebníctva SSR (286); zabezpečovanie siete staníc technickej kontroly cestných motorových vozidiel (287); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Nemocnica s poliklinikou v Poprade“ (288); prerokúvanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese (289); použitie výnosov regresných náhrad na nákup zdravotníckej techniky (290); prísun informácií masovým komunikačným prostriedkom v 2. polroku 1973 (291); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavby: Nemocnica s poliklinikou v Galante, Nemocnica s poliklinikou a Okresnou hygienicko-epidemiologickou stanicou v Nových Zámkoch (292); príčiny, priebeh a dôsledky nákazy slintačky a krívačky (293); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ MUDr. J. Sonderlichovi, riaditeľovi Fakultnej nemocnice v Košiciach (294); zmluva o právnej ochrane vynálezov, priemyselných a úžitkových vzoroch a ochranných známok pri vykonávaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce (295); zmluva medzi ČSSR a Švajčiarskou federáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení (296); zmluva medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach (297); dohoda medzi vládou ČSSR a Poľskou republikou o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach (298); výsledky previerky zastúpenia ČSSR a účasti československých občanov v medzinárodných nevládnych organizáciách (299); vývoj národného hospodárstva v SSR (300); 14. zasadanie Československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (301); konsolidácia novozaložených JRD a Štátnych majetkov a zabezpečenie ďalšieho postupu socializácie poľnohospodárskej výroby v SSR (302); zmena plánu dodávok uhoľných palív pre trhové fondy SSR na r. 1973 (303); výstavba škôl ako náhrada za havarijné školy (304); opatrenia v oblasti maloobchodných cien na r. 1973 (305); využívanie výpočtovej techniky v SSR (306); personálna zmena vo funkcii rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (307); Štefan Krivuš správcom Matice slovenskej v Martine (308); rekonštrukcia a výstavba energetických zariadení na báze dvojpalivových základní (309); opatrenia pri riadení akosti výrobkov (310); zmluvná úprava stykov medzi vládou ČSSR a USA (311); boj proti alkoholizmu a iným toxikomániám (312); plnenie inovačných programov a ich konkretizácia (313); príprava vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na r. 1974 (314); vymenovanie Ing. J. Semančíka do funkcie námestníka ministra stavebníctva SSR (315); colný zákon (316); zákon o ochrane označení pôvodu výrobkov (317); zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien (318); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Júliusovi Bártfayovi, akademickému maliarovi k 85. narodeninám (319); výstavba petrochemických komplexov ČSR a SSR (320); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (322); zmluva medzi ČSSR a NDR o úprave dvojakého štátneho občianstva (323); zmluva o ochrane údajov o pôvode, označení a iných zemepisných označení medzi ČSSR a Švajčiarskou konfederáciou (324); správa o štátnej cenovej disciplíne (325); základné smery a zásady hospodárenia s obilným fondom (326); príprava kvalifikovaného robotníckeho dorastu v súlade s potrebami rozvoja národného hospodárstva (327); zmeny v zložení Rady vlády SSR pre národné výbory, Legislatívnej rady vlády SSR, Výboru vlády SSR pre brannú výchovu (328); dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej a nákladnej doprave (329); dohoda o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv nákladov cestnou dopravou medzi členskými štátmi RVHP (330); rozbor rozvoja potravinárskeho priemyslu v nadväznosti na predpokladaný rozvoj poľnohospodárskej výroby v SSR (331); chov oviec v SSR z hľadiska využitia prírodných podmienok (332); rezolúcia Predsedníctva ÚV KSS k vzniku požiarov a havárií v národnom hospodárstve na Slovensku (333); správa o riadení, zabezpečovaní a kontrole plnenia úloh štátnej správy po línii národných výborov (334); zvyšovanie politickej a odbornej úrovne poslancov, funkcionárov a pracovníkov národných výborov v študijnom roku 1972/1973 (335); previerka činnosti Národného výboru hlavného mesta SSR a obvodných národných výborov v Bratislave (336); výnimka z nariadenia vlády ČSSR pre dôchodcov pracujúcich pri ťažbe a úprave uhlia a rúd a v odvetví energetiky a plynárenstva (337); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ pracovníkom stavebníctva pri príležitosti odovzdania časti diaľnice D-2 do prevádzky (338); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ JUDr. P. Királyovi, ministrovi spravodlivosti SSR (339); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (340); prestavba cien v oblasti stavebnej výroby a montážnych prác (341); koncepcia rozvoja opravárenskej základne ČSD (342); šírenie a likvidácia slintačky a krívačky v ČSSR (343); výroba a predaj potravín pre diabetikov (344); zmluva medzi ČSSR a Bulharskou republikou o úprave dvojitého štátneho občianstva (345); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (346); udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom v oblasti kultúry na 2. polrok 1973 (347); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ M. Muchovej, samostatnej referentke Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici (348); riešenie niektorých v návrhu plánu na r. 1974 (349); plnenie štátneho plánu rozvoja vedy a techniky v SSR za 1. polrok 1973 (350); vývoj vnútorného trhu v 1. polroku 1973 a zabezpečenie zásobovania obyvateľstva v 2. polroku 1973 (351); previerka stravovania v závodných a školských jedálňach (353); dovoz strojov a zariadení z kapitalistických štátov pre investičnú výstavbu (354); územný plán mesta Piešťany a smernice pre jeho realizáciu (355); zmena termínu stavby „Prestavba závodu Chemicelulóza Žilina 1. časť – drevosklad“ (356); dôchodkové poistenie pracujúcich (357); 4. zasadanie Československo-indického výboru pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu (358); 9. konferencia zástupcov geodetických služieb socialistických štátov (359); komplexný rozvoj rekreačnej starostlivosti ROH (360); úlohy Československého komitétu pre vedecké riadenie a úprava jeho vzťahu k štátnym a hospodárskym orgánom (361); bulharská národná výstava v Prahe (363); zvýšenie plánu výroby nafty na r. 1973 (364); rozdelenie pôsobnosti a úloh medzi predsedom a podpredsedom vlády SSR (365); investičná výstavba v hlavnom meste SSR Bratislave v piatej päťročnici (366); určenie celkového počtu pracovníkov a celkových mzdových prostriedkov pre ústredné orgány štátnej správy SSR a pre národné výbory v SSR na r. 1974 (367); koncepcia rozvoja sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií v SSR (368); územnoplánovacia príprava vybraných miest v SSR z hľadiska zabezpečenia investičnej výstavby v 5. päťročnici (369); opatrenia na zníženie exhalátov na území hlavného mesta SSR Bratislavy (370); pracovná neschopnosť v SSR v r. 1972 a 1. polroku 1973 (371); previerka organizácie projektovej činnosti a využívanie kapacít projektových ústavov v SSR (372); zvýšenie dotácie na výstavbu závodu Ústredia umeleckých remesiel KOV–DREVO v Ružomberku (373); vymenovanie Ing. I. Šuhajdu do funkcie vedúceho odboru pre národné výbory Ministerstva vnútra SSR (374); príprava výstavby vodných diel na Dunaji Gabčíkovo–Nagymaros (375); postup pri zaraďovaní stavieb s rozpočtom nad 5 mil. Kčs do akcie „Z“ (376); zabezpečenie návštevy straníckej a vládnej delegácie Vietnamskej demokratickej republiky v ČSSR (377); koncepcia československej medzinárodnej kamiónovej dopravy (378); zmluva o právnej ochrane vynálezov, priemyselných a úžitkových vzorov a ochranných známok pri vykonávaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce (379); dohovor medzi ČSSR a Japonskom o kultúrnych stykoch (380); kontrolná správa o zabezpečovaní zásobovania národného hospodárstva palivami a elektrickou energiou v SSR v období 1973/1974 (381); rozpracovanie záverov zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS o socialistickej výchove mladého pokolenia (382); ochrana vodných zdrojov na Žitnom ostrove pred znečistením (383); preprava cestujúcich v autobusovej doprave ČSAD na území SSR (384); previerka plnenia opatrení vlády SSR zameraných na zvyšovanie kvality vo vybraných hospodárskych organizáciách spotrebného priemyslu (385); náhrada škody pri vykonávaní brannej výchovy (386); zákon o Zbore národnej bezpečnosti (ZNB) (387); zákon SNR o Matici slovenskej (388); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (389); rozvoj vedecko-výskumnej základne strojárstva na Slovensku (390); zvýšenie výrobnej kapacity prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh (391); obmedzenie písomných blahoželaní k Novému roku 1974 (392); 64. zasadanie výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (393); úprava maloobchodných cien šperkových výrobkov a výkupných cien zlata a striebra (394); cigánske obyvateľstvo v SSR (395); strojárstvo na Slovensku v 5. päťročnici a zabezpečenie jeho ďalšieho rozvoja (396); povolenie práce nadčas stavebným robotníkom v organizácii Javorina, zúčastnených na výstavbe Eurocampu FICC v Tatranskej Lomnici (397); zber a využitie kostí (398); rokovanie so ZSSR o kooperácii pri výrobe zariadení pre jadrové elektrárne (399); plán vývoja cien na r. 1974 predložený Slovenským cenovým úradom (401); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. arch. J. Zemkovi pracovníkovi ÚSTARCH-u SAV (402); konzulárny dohovor medzi ČSSR a USA (403); štátny rozpočet SSR na r. 1974 (404); zabezpečenie expertíznej činnosti v oblasti investičnej výstavby (405); výnimka pre dôchodcov pracujúcich v poštovej preprave v SSR v decembri 1973 (406); zmena termínu dokončenia rozostavaných stavieb drevárskeho priemyslu a žiadosť o zvýšenie nákladu na stavbu (407); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Preloženie štátnej cesty v úseku Kostiviarska–Úľanka“ (408); povolenie práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce a výnimiek zo zákazu nočnej práce žien (410); závodné stravovanie (411); starostlivosť o zdravie obyvateľstva v hlavnom meste SSR (412); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov realizácie stavby „Kamenina Tomášovce“ (413); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť (414); udelenie vyznamenaní a čestných titulov pracovníkom zdravotníctva pri príležitosti Dňa lekárov 1973 (415); 13. zasadanie Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (416); dohoda o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii výroby strojov a zariadení pre spracovanie plastických hmôt (417); dohoda členských štátov RVHP o vedecko-technickej spolupráci pri riešení komplexného problému „zhubné novotvary“ (418); uznesenie vlády ČSSR o pomoci rozvoju vedy a techniky v Maďarsku (419); „Rad práce“ udelený akademikovi J. Hovorkovi pri príležitosti jeho životného jubilea (420); návrh nariadenia vlády SSR, ktorým sa vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ (421); delimitácia závodu KOVO–Svidník pre strojárne potravinárskeho priemyslu n. p. Bratislava (422); doplnok nariadenia vlády SSR o kultúrnych fondoch (423); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínu dokončenia rozostavaných stavieb textilného a sklárskeho priemyslu (424); zmena termínu dokončenia zdravotníckych stavieb (425); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínu dokončenia rozostavanej stavby „Hotel KYJEV v Bratislave“ (426); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínu dokončenia stavieb Ministerstva obchodu SSR (427); zvýšenie rozpočtu na stavbu „Areál vysokej školy technickej v Košiciach“ (428); odvolanie PhDr. O. Racza z funkcie námestníka ministra školstva a vymenovanie do funkcie námestníka ministra kultúry (429); štátne vyznamenania za vedecko-pedagogickú a politicko-výchovnú činnosť pracovníkom školstva pri príležitosti ich životných jubileí (430); rozvoj iniciatívy pracujúcich v r. 1974–1975 na počesť 30. výročia SNP a oslobodenia ČSSR Červenou armádou (431); výstavba kapacít na výrobu chemických prostriedkov na ochranu rastlín so zreteľom na špecializáciu a kooperáciu vo výrobe týchto výrobkov (432); priebeh a výsledky rokovaní vládnych delegácií ČSSR a Kórejskej ľudovej republiky o zriadení hospodárskeho výboru a o prvom zasadaní tohto orgánu (433); zabezpečovanie plánovitého rozvoja národného hospodárstva v SSR (434); kontrola plnenia štátnej správy po línii národných výborov (435); kontrolná správa o plnení rezolúcie Predsedníctva ÚV KSS k vzniku požiarov a havárií v národnom hospodárstve na Slovensku (436).
4102CII/36b8I19741504–1506
Uznesenia vlády SSR
Plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1974 (1); zmena rozpočtových nákladov a termínov stavby „Petrochemický komplex SSR“ n.p. Slovnaft Bratislava (2); zdokonalenie sústavy a foriem odmeňovania v JRD (4); personálna zmena vo funkcii ministra lesného a vodného hospodárstva (5); štrukturálne zmeny v miestnom hospodárstve a vo výrobných družstvách (6); výsledok previerky postupu účastníkov investičnej výstavby v povoľovacom konaní vybraných stavieb z hľadiska zabezpečovania ich dokončovania v plánovaných termínoch (7); smerný územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Trenčín (9); propagačné materiály k 30. výročiu SNP (10); banský zákon (11); podpis niektorých Haagskych dohovorov v oblasti medzinárodného práva súkromného (12); zabezpečenie zásobovania hlavného mesta SSR pitnou vodou (13); niektoré nedostatky v hospodárení s výrobkami pri overovaní ich prevádzkovej a funkčnej spoľahlivosti a pri ich predaji (14); systém oblastného plánovania s úpravami podľa stanoviska Slovenskej plánovacej komory (15); rozvoj krmovinárskeho priemyslu v SSR do r. 1990 a hospodárenia s obilným fondom (16); výroba a predaj potravín pre diabetikov (17); budovanie školských majetkov po r. 1970 v SSR (18); rozvoj Východoslovenského kraja a zabezpečenie podmienok proporcionálneho rozvoja hospodárstva Košíc (19); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Výstavba závodu ČSAD Komárno“ (20); uvoľnenie Ing. J. Fecanina z funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (21); vymenovanie Ing. J. Turoňa do funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (22); organizačná prestavba prípravy mládeže pre robotnícke povolanie (23); finančné otázky bytovej výstavby (24); racionalizácia práce a mzdových sústav (25); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov realizácie stavby „Rozšírenie závodu Gumárne 1. mája Púchov“ (26); vymenovanie Ing. F. Határa do funkcie námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie (27); zabezpečenie realizácie výstavby „Petrochemického komplexu SSR“ (29); socialistická súťaž národných výborov (30); zvýšenie rozpočtu na stavbu „Mäsový kombinát Bratislava-Rača“ (31); dohoda o spolupráci prokuratúry ČSSR a prokuratúry Maďarskej republiky (32); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Bratislavskému stavebnému podniku n.p. Bratislava (33); príprava základných dokumentov o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (35); schválenie zahraničných ciest československých funkcionárov a pozvanie zahraničných činiteľov do ČSSR (36); dohoda o spolupráci v šľachtení rastlín, semenárstva, v odrodovom pokusníctve (37); 65. zasadanie Výkonného výboru RVHP (39); postup výstavby „Rekonštrukcie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši (40); zákon o vodnom hospodárstve (41); odborná príprava občanov Vietnamskej republiky v organizáciách ČSSR (42); politicko-organizačné zabezpečenie jarných poľných prác (43); zmena niektorých členov Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (44); pôsobenie hromadných oznamovacích prostriedkov v SSR pri formovaní socialistického človeka (45); udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR (46); udelenie štátneho vyznamenania Ing. J. Osifovi pri príležitosti jeho 50-ročného životného jubilea (47); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov realizácie rozostavanej stavby „JCP Štúrovo 2. etapa“ (48); zvýšenie rozpočtu a zmena termínov na stavbu „Duslo 4. etapa“ (49); udelenie štátneho vyznamenania JUDr. R. Hladkému pri príležitosti jeho 50-ročného životného jubilea (50); 7. zasadanie Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (51); dohoda o špecializácii výroby sírouhlíka v Bulharskej republike a jeho dodávkach do ČSSR (52); výsledky previerky zastúpenia ČSSR a účasti československých občanov v medzinárodných nevládnych organizáciách (53); výstavby vodného diela Liptovská Mara (54); realizácia uznesení 14. zjazdu KSČ v starostlivosti o zdravie ľudu (55); ochrana prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov (56); protetická starostlivosť (57); skvalitnenie prípravy mládeže na robotnícke povolanie (58); udelenie štátnych vyznamenaní a čestných titulov učiteľom a školským pracovníkom pri príležitosti Dňa učiteľov (60); zákon Federálneho zhromaždenia ČSSR o hlavnom meste ČSSR Prahe (61); zákon o vybavovaní návrhov, podnetov a sťažností občanov a organizácií (62); vymenovanie Ing. P. Sýkoru do funkcie riaditeľa správy miestneho hospodárstva Ministerstva vnútra SSR (63); odvolanie Ing. H. Ďurkoviča podpredsedu SNR z funkcie člena Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a vymenovanie Ing. K. Martinku podpredsedu vlády a predsedu Slovenskej plánovacej komisie do tejto funkcie (64); využívanie odborných filmov (65); zavádzanie variácií novej konštrukčnej sústavy bytových objektov (66); plánovité riadenie národného hospodárstva pre obdobie vypracovania a realizácie šiesteho 5RP (67); zásady pre organizovanie a činnosť výrobných porád na pracoviskách (68); výstavba cementární (69); plnenie rozvojových programov v chemickom a spotrebnom priemysle (70); sociálno-ekonomické aspekty bytovej politiky z hľadiska celospoločenskej pomoci pri zakladaní mladých manželstiev a s ohľadom na starých ľudí (71); plnenie úloh „Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva ČSSR“ v štátnych orgánoch SSR (72); zásady návrhov na štátne vyznamenania (73); vyhodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády SSR (74); výsledky rozpisu a zabezpečenie úloh a ukazovateľov vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR (75); návrh na „Dohovor o práve použiteľnom pre dopravné nehody“ (76); analýza úbytku bytového fondu za r. 1971–1973 a úbytku bytov v r. 1974–1975 (77); stav prípravy a realizácie záväzných úloh plánu investičnej výstavby a vybraných centrálne posudzovaných stavieb k 31.XII.1973 (78); jednotná technická politika v rozvoji stavebníctva a jeho materiálnej základne (79); správa o zabezpečení maloobchodného obratu v r. 1974 spotrebným tovarom (80); kriminalita mládeže v SSR (81); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov realizácie stavby “Vlnársky kombinát“ n.p. Slovena Žilina, závod Čadca (82); ústavný zákon Federálneho zhromaždenia o zmene štátnych hraníc s Rakúskou republikou (83); ústavný zákon SNR o súhlase na zmenu hraníc SSR (84); nariadenia vlády ČSSR o závodnom stravovaní (85); odvolanie Ing. A. Kováča z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (86); personálne zmeny vo funkcii riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce (87); zabezpečenie rozhodujúcich stavieb odvetvia energetiky (89); 16. zasadanie Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ČSSR a NDR (90); 11. zasadanie Československo-maďarského zmiešaného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (91); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky (92); uznesenie vlády ČSSR o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi (93); vyhodnotenie plnenia úloh hydromelioračnej výstavby, včítane prác na Východoslovenskej nížine (94); udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1974 (95); udelenie štátnych vyznamenaní „Rad Víťazného februára“ a „Rad práce“ za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 1. a 9. mája 1974 (96); udelenie vyznamenania „Rad práce MUDr. V. Zvarovi pri príležitosti životného jubilea (97); zásobovanie stavebných organizácií Ministerstva stavebníctva SSR vybranými materiálmi a mechanizmami (98); poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SSR socialistickým organizáciám v r. 1974 (99); opatrenia na zabezpečenie plánu pracovníkov v r. 1974 s osobitným zreteľom na prioritné organizácie (100); výhľadové riešenie zásobovania hlavného mesta SSR Bratislavy pitnou vodou (101); budovanie závodných komisií ľudovej kontroly v organizáciách riadených ústrednými orgánmi a národnými výbormi SSR (102); voľba sudcov z ľudu okresných a krajských súdov SSR (103); zloženie medzirezortnej komisie pre komplexné využitie drevnej hmoty a zmena jej štatútu (104); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav piatej päťročnice (105); postup a realizácia výstavby kapacít na zabezpečenie dodávok rúr do ZSSR (106); program kultúrnych, školských a vedeckých výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou (108); medzinárodná hospodárska a vedecko-technická spolupráca so socialistickými krajinami (109); správa o výsledkoch plnenia volebných programov Národného frontu SSR a socialistickej súťaže organizovanej národnými výbormi a organizáciami Národného frontu SSR (110); rozbor kádrového zloženia aparátu národných výborov v SSR (111); pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz v SSR v r. 1973 (112); správa o situácii v oblasti populárnej hudby (113); žiadosť o výnimku z uznesenia vlády pre zdravotne-vodohospodárske stavby Západoslovenského kraja (114); vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (115); zmena v zložení Slovenskej štatistickej rady (116); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. A. Bajcurovi,riaditeľovi Inštitútu pre riadenie v Bratislave (117); rozvoj národného hospodárstva SSR v r. 1974 v hospodárskych plánoch socialistických organizácií (118); udelenie čestných titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ pracovníkom v kultúre na Slovensku (119); udelenie štátnych vyznamenaní „Hrdina socialistickej práce“ a „Rad práce“ pracovníkom JRD (120); platová úprava pre pracovníkov aparátu národných výborov (121); opatrenia na zlepšenie dovozu stavebných prác (123); 15. zasadanie Československo-poľského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (124); schválenie hmotnej bilancie rafinovaného cukru na r. 1974 (125); uvoľnenie akademika K. Šišku z funkcie predsedu SAV a vymenovanie akademika V. Hajka do tejto funkcie (126); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Sri Lanka (127); štatút Komisie vlády ČSSR pre racionalizáciu štátnej správy (128); medzinárodná organizácia prace (129); hodnotenie návrhov ústredných orgánov SSR pre prípravu šiesteho päťročného plánu (130); ochrana zdravia pri práci v jednotných roľníckych družstvách a vo výrobných družstvách (131); účasť užívateľov bytov na správe a údržbe bytového fondu (132); výsledky rozvoja cestovného ruchu v r. 1973 a rozvoj zahraničného cestovného ruchu v r. 1974 (133); udelenie štátnych vyznamenaní „Za zásluhy o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“ pri príležitosti životných jubileí (134); vymenovanie členov Slovenskej plánovacej komisie (135); dohoda o uskutočňovaní špecializácie a kooperácie v oblasti vedecko-výskumných, vývojových, projektových a stavebných prác pre chladiace veže o veľkom výkone (136); zmena niektorých členov Legislatívnej rady vlády SSR (137); dohoda o mnohostrannej medzinárodnej špecializácii a kooperácii výroby strojov a zariadení pre stavebnú výrobu (138); príprava športovcov na olympijské hry 1976 (139); dohoda o zriadení medzinárodného hospodárskeho združenia v oblasti chemických vlákien Interchimvolokno (140); prepožičanie Červených zástav piatej päťročnice za hospodárske výsledky dosiahnuté v r. 1973 (141); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou NDR o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a Berlíne (142); pristúpenie ČSSR k Protokolu, ktorým sa pozmeňuje Dohovor o medzinárodných výstavách (143); vyhodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov za r. 1973 (144); zmena v zložení niektorých členov Rady vlády SSR pre národné výbory (145); politicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie žatvy a nákup obilia v r. 1974 (146); ekonomická a politická konsolidácia JRD a Štátnych majetkov založených a rozšírených v r. 1971–1973 (147); starostlivosť o občanov v poproduktívnom veku, práceneschopných občanov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (148); opatrenia na riešenie problematiky alkoholizmu a iných toxikománií v SSR (149); súhrnná koncepcia starostlivosti o životné prostredie v SSR vo vzťahu k príprave návrhu na šiestu päťročnicu (150); správa o výsledku previerky uloženia, zabezpečenia a manipulácie s výbušninami (151); smerný územný plán sídelnej aglomerácie Trnavy (152); zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce (153); nariadenie vlády SSR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SSR o zriaďovaní odborov národných výborov (154); zásobovanie mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami v r. 1974 (155); dohoda o koordinácii prevádzkových prác v oblasti vyhľadávacích a geologicko-prieskumných prác ropy a plynu v spoločných geologických oblastiach (157); zriadenie generálneho konzulátu USA v Bratislave (159); projekt štátneho rozpočtu SSR na r. 1975 (161); systemizácia v aparátoch národných výboroch od 1.I.1975 (164); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení (165); hospodárenie s pracovnými silami a starostlivosť o pracujúcich za r. 1973 (167); skúsenosti, hospodárske výsledky a problémy v zlúčených JRD (168); ekonomická stimulácia výroby strukovín z úrody r. 1974 (169); výstavba škôl ako náhrada za havarijné školy (170); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Nemocnica s poliklinikou 3. typu v Banskej Bystrici“ (171); zmena a doplnok zákona o dráhach (172); zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vnútrozemskej plavbe (173); zákon o poľnohospodárskej dani (174); organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizáciách (175); zásobovanie palivom a energiou národné hospodárstvo a obyvateľstvo v zimnom období 1973/1974 (176); dohoda o vedecko-technickej spolupráci v oblasti výskumu pre vykonanie geologicko-prieskumných prác na pevné úžitkové nerasty a hydrogeologické výskumy (177); dohoda so ZSSR o spoločnom vývoji technologického procesu a o vybudovaní priemyslového agregátu na výrobu viskózovej striže s vysokým modulom (178); dohoda o postupnom uskutočňovaní špecializácie a kooperácie v oblasti vedecko-výskumných, projekčných a stavebných prác na chladiace veže veľkého výkonu (179); smernice pre udeľovanie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu a inú činnosť pri príležitosti 30. výročia oslobodenia ČCSR Sovietskou armádou (180); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením (181); súbor opatrení na zabezpečenie uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS na posilnenie vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti československého národného hospodárstva (182); zlepšenie typizačnej činnosti vo výstavbe v SSR (183); analýza vývoja zárobkovej relácie technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných odvetviach národného hospodárstva (184); koncepcia rozvoja cementárenskej výroby v SSR do r. 1990 (185); potreba obalov a obalových materiálov pre potravinársky priemysel (186); zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v SSR (187); zabezpečenie onkologickej starostlivosti (188); sústava štandardov a normatív pre komplexnú bytovú výstavbu na r. 1976 a 1980 (189); kvalita a sortiment výrobkov mäsového a mliekarenského priemyslu (190); program kultúrnych, školských a vedeckých výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou (192); dodržiavanie zákazu ručného dvíhania a prenášania bremien nad prístupnú váhu ženami (193); dohoda s vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe a prevádzke ropovodu Csurgó–Tupá (194); hodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov za r. 1973 (195); dojednanie mnohostrannej dohody o spoločnom užívaní kontajnerov v medzinárodnej doprave (196); zásady pre hospodárne používanie oceľových konštrukcií a rúrových materiálov na stavby (197); rozvoj unifikovaných systémov halových a nízkopodlažných objektov pre priemysel, poľnohospodárstvo a dopravu (198); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov realizácie stavby „Duslo 4. etapa“ v n.p. Duslo Šaľa (199); opatrenia na zvýšenie a zefektívnenie vedecko-výskumnej práce v poľnohospodárstve a výžive (200); rozvoj výroby v organizáciách VHJ Tesla na Slovensku, VHJ Strojsmalt a n.p. VSS Košice (201); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ JUDr. E. Palúchovi pri 50-ročnom životnom jubileu (202); vymenovanie Ing. P. Šuťáka do funkcie námestníka ministra školstva SSR (203); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1974 (205); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1974 (206); vykonávací plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1975 (207); organizácia výrobných hospodárskych jednotiek a ich štatúty (208); dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám používajúcim medzinárodnú ochranu včítane diplomatických nástupcov (210); uplatňovanie zásad racionalizácie práce a mzdových sústav v organizáciách výrobných odvetví (211); koncepcia výroby, pozberová úprava, skladovanie a predaj zeleniny, ovocia a zemiakov (212); zákon SNR o advokácii (213); návrh na udelenie vyznamenaní pri príležitosti životných a podnikových jubileí v 2. polroku 1974 (214) ocenenie výsledkov pracovnej iniciatívy na počesť 30. výročia SNP (215); zmena zloženia Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (216); odvolanie Ing. J. Slávika z funkcie riaditeľa Slovenského geologického úradu a vymenovanie Ing. J. Kuráňa do tejto funkcie (217); uvádzanie do prevádzky stroje a zariadenia z kapitalistických štátov pre rezorty riadené vládou SSR (218); udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra za r. 1974 (219); hlavné smery rozvoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu v 6. päťročnici (220); úprava diferenciálnych príplatkov v JRD pre r. 1975 (221); dlhodobý program zamerania ekonomického výskumu a súboru opatrení na zvýšenie jeho účinnosti (222); správa československej technickej pomoci v r. 1973 (223); rámcová zmluva o spolupráci v rozvoji cementárenského priemyslu a cementárenského strojárenstva (224); protokol, ktorým sa pozmeňuje Dohovor o medzinárodných výstavách (225); návrh na udelenie Štátnej ceny SSR v r. 1974 (226); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ pracovnému kolektívu n.p. Drevoindustria Žilina, závod Liptovský Mikuláš pri príležitosti 30. výročia SNP (227); vývoj národného hospodárstva v SSR (228); smernice pre vypracovanie vykonávacieho štátneho plánu na r. 1975 (229); výstava čistiarní odpadových vôd (231); súčasná situácia vo výrobe a predaji nealkoholických nápojov (232); výsledky komplexnej previerky činnosti Západoslovenského krajského národného výboru a niektorých okresných národných výborov v kraji (233); štatút Slovenského cenového úradu (234); personálna výmena vo funkcii námestníka ministra priemyslu SSR (235); udelenie vyznamenania „Medaila J. E. Purkyně“ MUDr. Emilovi Hurajovi a čestný titul „Zaslúžilý lekár“ MUDr. E. Malovcovi pri príležitosti ich životných jubileí (236); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ V. Veselému (237); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ PhDr. MUDr. J. Cigerovi a „Za vynikajúcu prácu“ prom. práv. B. Špirkovej pri príležitosti ich životných jubileí (238); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov 1974 (239); zmena termínov realizácie stavby „Drevovláknité dosky suchou cestou a povrchová úprava“ v n.p. Bučina Zvolen (240); výskum spotrebiteľského dopytu a využívanie jeho výsledkov v riadiacej práci (241); zriadenie Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky SSR (242); správa o uplatňovaní súhrnných paušálov bytových objektov novej konštrukčnej sústavy (243); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ n.p. „Príroda“ vydavateľstvu kníh a časopisov Bratislava pri príležitosti 25. výročia jeho zriadenia (244); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Hrivnákovi a „Za vynikajúcu prácu“ J. Balážovi pri príležitosti ich životných jubileí (245); nedostatky pri využívaní pracovného času (246); hospodárske zabezpečenie absolventov internátnych stredných škôl pre pracujúcich (248); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Poľskej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením (249); dohoda s NDR o dlhodobej spolupráci vo výskume a výrobe vybraných strojných systémov a vysoko efektívnych strojov pre textilný, odevný a obuvnícky priemysel (250); cestovný ruch medzi ČSSR a Poľskou republikou (251); realizácia stavby „Petrochemický komplex SSR – vysokotlakový polyetylén III“ v n.p. Slovnaft Bratislava (252); starostlivosť o životné prostredie v SSR vo vzťahu k príprave 6. päťročného plánu (254); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Filipínskou republikou (256); vyhodnotenie plánov na r. 1975 predložených ústrednými orgánmi (257); realizácia stavieb v SSR, ktoré sú záväznými úlohami štátneho plánu (258); súpis hospodárskych zvierat k 1.VII.1974 (259); vyhodnotenie vývoja vnútorného trhu v 1. polroku 1974 (260); vývoj cien a výsledok cenovej kontroly za 1. polrok 1974 (261); výnimky pre dôchodcov pracujúcich v určených odvetviach (262); overovanie sústavy odmeňovania vo vybraných JRD a usmerňovanie vývoja odmien a poskytovanie poľnohospodárskych výrobkov v JRD (263); obsahová a organizačná prestavba prípravy mládeže pre robotnícke povolania (264); štátne vyznamenanie „Rad práce“ Ing. J. Mosnému a „Za zásluhy o výstavbu“ Š. Zaťkovi pri príležitosti ich životných jubileí (265); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ maďarským štátnym občanom za pracovné výsledky pri príležitosti dokončenia výstavby hotela „Bratislava“ v Bratislave (266); dohovor o jednotnom zákone o forme medzinárodného závetu (267); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou (268); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Indickou republikou (269); jednotný postup pri povoľovaní vysťahovania sa československých občanov do cudziny (270); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Stredisko pre opustené deti v Trenčíne-Zlatovciach“ (271); odvolanie a vymenovanie funkcionárov a členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (272); koncentrácia a špecializácia v poľnohospodárstve (273); súčasný stav hospodárenia s bytovým fondom v SSR (274); potreba požiarnej ochrany v ČSSR (275); urýchlenie výstavby diaľnic (276); zvýšenie úrovne periodických revízií hospodárenia (277); schválenie Zmluvy Bulharskej republiky o úprave dvojitého štátneho občianstva (278); zmena rozpočtových nákladov a termínov realizácie stavby „Petrochemický komplex SSR“ v n.p. Slovnaft Bratislava (279); koncepcia rozvoja výroby textilných strojov v piatej a šiestej päťročnici (281); prevedenie činnosti Československého komitétu pre vedecké riadenie do Československej vedecko-technickej spoločnosti (282); zľava cestovného pre hromadné návštevy výstavy „30 rokov Poľskej ľudovej republiky“ (283); obmedzenie blahoželaní k Novému roku 1975 (284); situácia v jesenných poľnohospodárskych prácach (285); udelenie rezortných vyznamenaní zaslúžilým jednotlivcom pri príležitosti osláv 25. výročia založenia niektorých vysokých škôl na Slovensku (286); realizácia zásad systému oblastného plánovania (287); správa o pripravenosti zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva uhlím, vykurovacími olejmi, plynom a elektrickou energiou v zimnom období 1974/1975 (288); obsahové zameranie a organizácia školskej inšpekcie na školách I. a II. cyklu a na vysokých školách (290); výnimka z uznesenia vlády pre zdravotno-vodohospodárske stavby Východoslovenského kraja (291); zákon o civilnom letectve (letecký zákon) (292); zákon SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (293); zabezpečovanie bytovej výstavby v piatej päťročnici so zreteľom na plnenie úloh v hlavnom meste SSR Bratislave (294); dohoda o výstavbe kapacít na výrobu chemických prísad pre polyméry v r. 1976 až 1980 so zreteľom na špecializáciu a kooperáciu vo výrobe týchto výrobkov (295); schválenie nariadenia vlády ČSSR o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch (296); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Fínskou republikou (297); súpis hospodárskych zvierat k 1.VII.1974 (298); obnova a modernizácia naftového priemyslu (299); zabezpečenie potrieb obyvateľstva nábytkom v r. 1974/1975 (300); urýchlenie jesenných poľnohospodárskych prác (301); konzulárne dohovory medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom (302); dohody o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému „Vypracovanie vedeckých základov ergonomických noriem a požiadaviek“ (303); zmluva medzi ČSSR a Poľskou republikou o štátnych hraniciach a o výstavbe a prevádzke poľskej priehrady na Dunajci (304); pristúpenie ČSSR k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave cestujúcich a batožín (CVR) (305); určenie celkového počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány štátnej správy SSR podliehajúce systemizácii (306); riešenie cigánskej otázky so zreteľom na Východoslovenský kraj (308); zriaďovanie závodných jaslí a závodných materských škôl jednotných roľníckych družstiev (309); previerka hospodárenia s palivami, energiou, surovinami a materiálom vo vybraných podnikoch priemyslu a stavebníctva SSR (310); výstavba „Pamätníka SNP, oslobodenia a výstavby socializmu“ v Spišskej Novej Vsi v akcii “Z“ (311); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ členom súboru Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) pri 25. výročí založenia (312); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ A. Mišejovej, pracovníčke Slovenského cenového úradu (313); rozbor výroby náhradných dielov k špeciálnej technike (314); montáž oceľovej konštrukcie na premostenie stanice Praha-stred (316); zvýšenie rozpočtových nákladov a úprava termínov ukončenia stavieb v odvetví hutníctva a ťažkého strojárenstva (317); dokončenie prác na návrhu plánu na r. 1975 (318); dokončenie prác štátnych rozpočtov na r. 1975 (319); 2. zasadanie Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (320); splnomocnenie k podpisu dohody s Peruánskou republikou (321); povodne na Slovensku v októbri 1974 a odstraňovanie ich následkov (323); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Ing. J. Očvárovi (324); rozvoj celulózo-papierenského priemyslu v rokoch šiestej päťročnice (325); výstavba sulfátovej celulózky a papierne v Ružomberku (326); mzdová kontrola (327); oprava panelových bytových domov (328); dokončenie stavby „Paneláreň Michalovce“ (329); zmena záväzných ukazovateľov začínaných stavieb spotrebného priemyslu (330); zvýšenie rozpočtových nákladov a zmena termínov na stavbu „Intenzifikácia celulózky v n.p. Bukóza Vranov nad Topľou“ (331); opatrenia na prehĺbenie ochrany spotrebiteľa (332); problematika investičnej výstavby zdravotníckych zariadení na Slovensku (333); rozšírenie starostlivosti o matky a deti do troch rokov v zdravotníckych zariadeniach (334); výnimka zo zákona o vodnom hospodárstve (335); zákon SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a domovej dane (336); udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti 7. zjazdu Ústrednej rady družstiev v decembri 1974 (337); udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ Ing. Š. Krčmárikovi pri životnom jubileu (338); realizácia súboru opatrení na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja pri zvyšovaní efektívnosti národného hospodárstva (339); niektoré problémy rozpočtového výhľadu na roky 1976 až 1980 (340); výsledky previerky hospodárenia so surovinami, materiálmi, palivami a energiou (341); výstavba konzulárnych úradov v Bratislave (342); úprava nákupných cien jatočných ošípaných (343); pionierske organizácie Zväzu socialistickej mládeže a ich problémy so zreteľom na vedúcich (344); štátny rozpočet SSR na r. 1975 (346); koncepcia ďalšieho rozvoja štátnych majetkov (347); výchova mládeže a jej príprava na život a prácu v rozvinutej socialistickej spoločnosti (348); štatút Úradu pre vynálezy a objavy (349); ochrana mládeže pred protispoločenskou činnosťou (350); previerka výstavby siete televíznych vysielačov (351); plnenie záverov zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS vo februári 1972 v potravinárskom priemysle (353); vedecko-výskumná činnosť a výchova vedeckých kádrov na vysokých školách SSR (354); výsledok previerky správy a ochrany majetku socialistického vlastníctva, vykonanie uznesenia SNR z 31.X.1974 k správe generálneho prokurátora SSR o stave socialistickej zákonnosti (355); územný plán rajónu Východoslovenských prekladísk (356); uvoľnenie a vymenovanie niektorých členov Rady vlády SSR pre životné prostredie (357); návrh na udelenie vyznamenaní pri príležitosti Dňa lekárov 1974 (358); dohoda o špecializácii a kooperácii medzi ČSSR a ZSSR o výrobe v oblasti priemyslu spracovania ropy a petrochémie na obdobie 1976–1980 (359); dostavba nového Mostu a program náhradnej výstavby vyvolanej banskou ťažbou v Moste v r. 1975–1978 (360); zásady overovania funkčnej a prevádzkovej spoľahlivosti výrobkov spotrebnej povahy (361); dohovor o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení vedeckej hodnosti a titulov (362); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za rozličnú činnosť pri príležitosti životných a podnikových jubileí v 1. polroku 1975 (363); dohoda medzi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (364); správa o zabezpečení realizácie stavieb v SSR (365); rozmiestňovanie 15-ročného dorastu na prípravu pre povolanie v r. 1974 (366); správa o zabezpečení a plnení úloh v oblasti sociálnej politiky v SSR (367); realizácia koncepcie ďalšieho rozvoja národnostných kultúr a činnosť národnostno-kultúrnych zväzov SSR (368); situácia v kultúrno-osvetovej činnosti a jej ďalších úlohách (369); zásady, výberu, výchovy a odmeňovania pracovníkov v justícii a prokuratúre (370); celoslovenská konferencia národných výborov a delegovanie členov Predsedníctva vlády na konferencie krajských národných výborov (371); výnimka pre dôchodcov pracujúcich v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (372); situácia v oblasti agentúrnej činnosti a v oblasti kultúrnych stykov so zahraničím na komerčnej základni (374); úprava kontaktných cien so ZSSR (375); výsledky rokovaní straníckej a vládnej delegácie NDR v ČSSR (376); stanovenie záväzných systemizačných ukazovateľov v štátnej správe (377); plán kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím na r. 1975 (378); žiadosť o investičnú dotáciu na financovanie stavby „Spojovacia budova obchodného domu Prior v Bratislave“ (379); zvýšenie rozpočtových nákladov na stavbu „Obchodný dom Prior Nitra“ (380); štatút Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva (381); štatút Federálneho ministerstva všeobecného strojárenstva (382); návrh zákona, ktorým sa mení zákon o mierovej službe (383); ústavný zákon SNR o súhlase na zmenu hraníc SSR (384); spresnenie koncepcie rozvoja výroby osobných automobilov v ČSSR v kooperácii s NDR (385); výsledky 15. zasadania Československo-bulharského výboru pre hospodársku spoluprácu (386); previerky cien pri vývoze a dovoze tovaru vo vzťahu ku kapitalistickým štátom (387); udeľovanie cien za vedeckú, technickú, umeleckú, publicistickú a inú činnosť (388); návrh na zlepšenie kvality mäsových a mliekarenských výrobkov (389); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní členom vlády SSR a predsedovi Slovenského štatistického úradu pri príležitosti životných jubileí v 1. polroku 1975 (391).
4103CII/38b8I19751507–1510
Uznesenia vlády SSR
Koncepcia modernizácie výrobnej základne spotrebného priemyslu v 6. päťročnici (1); návrh dohody medzi ČSSR a Maďarskou republikou o projekte vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (2); vymenovanie hraničného splnomocnenca na československo-sovietskych hraniciach (3); návrh na zmenu štátnych hraníc na rieke Dyji (4); koncepcia rozvoja cestnej siete SSR do r. 1990 (5); rozbor akcie „Z“ a návrh zamerania v 6. päťročnici (6); oceňovanie výsledkov pracovnej iniciatívy na počesť 30. výročia oslobodenia ČSSR (7); výsledky 1. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (8); dohoda o spolupráci na riešení problému ergonomických noriem a požiadaviek (9); kultúrna dohoda medzi ČSSR a Peru (10); správa o návšteve predsedu vlády ČSSR v Sýrskej arabskej republike (11); plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1975 (12); návrh plánu činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1975 (13); návrh zmluvy medzi ČSSR Fínskom a Belgickom o zabránení daňovému úniku (14); návrh dohovoru medzi ČSSR a Poľskou republikou o otázkach ochrany čistoty vôd (15); medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (16); zabezpečenie investičnej výstavby v rezorte poľnohospodárstva a výživy (17); zabezpečenie opráv panelových obytných domov (18); návrh zásad zákona o poľnohospodárskom družstevníctve a návrh zásad zákona o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku (19); výsledky 17. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a NDR (20); riešenie následkov povodní v r. 1974 a opatrenia na zvýšenie ochrany (21); správa o zabezpečení výstavby petrochemického komplexu SSR (22); zabezpečenie plánu maloobchodného obratu v r. 1975 (23); návrh na udelenie Medzinárodnej Leninovej ceny mieru L. Novomestskému (24); podklady pre vypracovanie smernice na zostavenie 6. päťročného plánu (25); plnenie záverov XIV. zjazdu KSČ o vodnom hospodárstve (26); koncepcia likvidácie znečistenia odpadových vôd z koksovní (27); situácia v zásobovaní liečivami a zdravotníckym materiálom (28); výsledky 11. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (29); návrh územného plánu aglomerácie Zvolen (30); návrh novelizácie zmluvy medzi ČSSR a NDR o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (31); schválenie Medzinárodného dohovoru o trestaní apartheidu (32); perspektívne riešenie druhého hlavného železničného ťahu a pohraničných prechodných staníc v SSR (33); problém výstavby rozostavaných kapacít na výrobu nábytku (34); zabezpečenie jarných poľných prác (35); komplexná prestavba veľkoobchodných cien (36); vymedzenie súčinnosti útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku (37); návrh na udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR (38); organizačné zabezpečenie Medzinárodného roku ženy (39); zásady zabezpečovania podnikovej rekreácie v socialistických krajinách (40); zabezpečenie Dohody medzi vládami ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výrobe zariadení pre jadrové elektrárne (41); dohoda s NDR o spolupráci v oblasti zdravotníctva (42); stanovenie cien nových potravinárskych výrobkov (43); menovanie československej delegácie do Komisie československo-sovietskej na preskúšanie priebehu hraničnej čiary (44); podklady rezortov na vypracovanie smernice k 6. päťročnému plánu (45); zabezpečenie stavebnej výroby (46); plán výstavných akcií SSR (47); návrh na udelenie vyznamenania „Za statočnosť“ M. Rajčovi (48); návrh na udelenie vyznamenaní učiteľom (49); návrh zákona o archívnictve (50); návrh zákona SNR o pokutách za porušovanie právnych predpisov (51); Dohoda medzi ČSSR a ZSSR o vzájomnej ochrane autorských práv (52); návrh na výstavbu celulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku (53); výsledky 15. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (55); plán aktivity ROH (56); previerky bezpečnosti a ochrany zdravia za r. 1984 (57); dohoda medzi ČSSR a Poľskou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských hraniciach (58); výsledky 12. zasadania Československo-maďarského výboru pre spoluprácu (59); návrh na menovanie nových členov SAV (60); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia oslobodenia (61); plnenie štátneho plánu za r. 1974 (62); plnenie plánu na vybraných centrálne posudzovaných stavbách (63); plnenie súboru opatrení na posilnenie úlohy vedecko-technického rozvoja (64); zákaz ručného dvíhania a prenášania bremien nad prípustnú váhu ženami (65); zmena ukazovateľov rozostavanej stavby rekonštrukcie závodu Uhrovec (66); uplatňovanie hospodársko-právnych predpisov pri zabezpečovaní plánu (67); príprava výstavby československého úseku plynovodu Orenburg (68); zásady pre úpravu mzdovej preferencie organizácií zabezpečujúcich investičnú výstavbu (69); príprava rokovania o úprave kontraktných cien s členskými krajinami RVHP (70); usporiadanie výstav v zahraničí k 30. výročiu oslobodenia ČSR (71); výsledky 70. zasadania Výkonného výboru RVHP (73); návrh zákona SNR o Národnej cene SSR (75); vydanie Zákonníka práce (76); pokuty za porušenie povinností na úseku vodného hospodárstva (77); ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd (78); návrh nariadenia o ochrane pred povodňami (79); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav 5. päťročnice (80); dohoda o spolupráci medzi ČSSR a ZSSR o výrobe v oblasti priemyslu spracovania ropy do r. 1980 (81); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o vzájomnej ochrane autorských práv (83); návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. Pavlovi Hrivnákovi (86); poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu socialistickým organizáciám (87); návrh hlavných smerov rozvoja verejnej automobilovej dopravy (88); koncepcia automobilového opravárenstva v SSR (89); koncepcia práce zborov pre občianske záležitosti (90); postup hydromelioračných prác na Východoslovenskej nížine (91); zmena záväzných ukazovateľov stavby polypropylénových vlákien (92); zmena záväzných ukazovateľov stavby závodu Slovenka Vranov nad Topľou (93); riešenie financovania rozostavaných zdravotníckych stavieb (94); povolenie výnimky pre dôchodcov pracujúcich v organizáciách Ministerstva stavebníctva (95); zmeny v systéme periodickej tlače v r. 1975 (96); návrh zákona SNR o úprave pôsobnosti na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví (98); návrh udelenia štátnych vyznamenaní za hospodársku a vedeckú činnosť (99); zabezpečenie úloh štátneho plánu na r. 1975 (100); návrhy úprav organizačného usporiadania výrobno-technickej základne rezortov SSR (101); správa o problémoch investičnej výstavby v 6. päťročnici (102); výsledky dodávateľsko-odberateľských rokovaní na zabezpečenie maloobchodného obratu (103); plnenie úloh Dohovoru o uplatňovaní noriem RVHP (104); problémy koncepcie rozvoja služieb v 6. päťročnici (105); návrhy na udelenie vyznamenania „Rad práce“ (106); návrh na udelenie „Radu práce“ Ing. A. Hirnerovi (107); návrhy na udelenie titulov „Národný umelec“, „Zaslúžilý umelec“ v r. 1975 (108); návrh zmluvy medzi ČSSR a Egyptskou arabskou republikou o zabránení daňového úniku (109); dohoda medzi ČSSR a Bulharskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave (110); správa o plnení záverov ÚV KSČ a ÚV KSS o ideologických otázkach (111); účasť národných výborov na ochrane socialistického poriadku (118); zásady postavenia majstrov a vychovávateľov učňovského dorastu (113); zmeny termínu dokončenia stavby „Toaletný papier“(114); poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na výstavbu budovy družstva Úsvit (115); vzorové stanovy stavebných bytových družstiev (116); základné problémy rozvoja chemického priemyslu v 6. päťročnici (117); príprava československej výstavy v Düsseldorfe (118); účasť ČSSR na Medzinárodnej hydrologickej dekáde (119); komplexný rozbor stavu investičnej výstavby (120); evidencia nehnuteľností v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie (121); dohovor o medzinárodnej zodpovednosti za škodu spôsobenú kozmickými objektmi (122); zavádzanie kontajnerového dopravného systému v ČSSR (123); výsledky plnenia volebných programov Národného frontu SSR (124); návrh na ekonomickú stimuláciu výroby a dodávok kŕmnych surovín (125); opatrenia proti hluku do r. 1980 (126); návrh na menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl v SSR (127); výsledky 18. zasadania generálnej konferencie UNESCO (128); koncepcia rozvoja chovu oviec do r. 1990 (129); výhľad zásobovania mäsom (130); dohoda o spôsobe účtovania za služby a dodávky tovaru na území ZSSR spojené s výstavbou plynovodu Orenburg (131); hodnotenie stykov so zahraničím v r. 1974 (132); zabezpečenie úloh vyplývajúcich z realizácie systému oblastného plánovania (133); plnenie štátneho plánu za r. 1974 (134); správa o škodlivých dôsledkoch motorizácie (135); zabezpečenie žatvy a nákupu obilia (136); plnenie línie XIV. zjazdu KSČ v oblasti vnútorného trhu (137); opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke do r. 1980 (138); návrh zásad zákona o sociálnom zabezpečení (139); zmena záväzných ukazovateľov stavby „Píla Krásno“ (140); doplnenie zákona o Československej federácii (141); plnenie opatrení na riešenie problematiky alkoholizmu a iných toxikománií (143); správa o vývoji kúpnej sily a zabezpečenie vnútorného trhu (144); správa o plnení úloh v starostlivosti o pracujúcich (145); schválenie zásad o používaní štátneho znaku a štátnej vlajky ČSSR (146); návrh na ratifikáciu Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (147); koncepcia bytovej politiky (149); podmienky pre vybudovanie bytov nad štandard (150); progresívne formy oceňovania stavebnej produkcie (151); plnenie plánu za 1. štvrťrok 1975 (152); správa o revíznej činnosti Ministerstva financií SSR (153); licenčná politika v ústredných orgánoch SSR v 5. päťročnici (154); zvýšenie účinnosti oceňovania výsledkov socialistického súťaženia v r. 1975 (155); zmeny termínov realizácie stavby „Likvidácia znečistenia odpadových vôd“ (156); opatrenia na zlepšenie práce detských domovov (157); návrh zákona SNR o Novinárskej cene Ľ. Štúra (158); zmena v zložení Rady vlády SSR pre národnosti (159); objem stavebných prác na území Prahy (160); zavedenie účelovej vedeckej ašpirantúry (161); úpravy a prehĺbenie funkcií účtovníctva na 6. päťročnicu (162); zabezpečenie občianskej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby (163); socialistická zákonnosť na úseku starostlivosti o čistotu vôd (164); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Indickou republikou (165); návrh na pristúpenie ČSSR k Európskej dohode o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave (166); menovanie členov do Stálej československo-rakúskej hraničnej komisie (167); opatrenia na zlepšenie procesu projektovania v investičnej výstavbe (169); druhé vydanie smerného vodohospodárskeho plánu SSR (170); problémy výroby cukru v r. 1975 (171); priebeh výstavby nových kapacít v Kombináte Záhorie (172); problémy v organizácii letnej brigádnickej činnosti študentov (173); návrh na zmenu ukazovateľov stavby „Výroba radiálnych autoplášťov“ (174); zásady zabezpečenia kontroly v štátnej správe SSR (175); návrh na menovanie nového člena SAV (176); návrh na udelenie „Radu práce“ Ing. Ľ. Mikolášikovi (177); výsledky 8. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej komisie pre spoluprácu (178); výsledky 71. zasadania Výkonného výboru RVHP (179); dohoda medzi vládou ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov (180); vývoj zdrojov pracovných síl a ich územného rozloženia (181); základné problémy rozvoja stavebníctva v 6. päťročnici (182); rozpočtový výhľad SSR na r. 1976–1980 (185); projekt štátneho rozpočtu na r. 1976 (186); dohoda medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou o vzájomných bezvízových cestách (187); doplnenie dohody o spolupráci v oblasti budovania (187); doplnenie dohody o spolupráci v oblasti budovania primárnych etalónoch (188); návrh zásad riadenia stykov s vyspelými kapitalistickými krajinami (189); ochrana vodných zdrojov na Žitnom ostrove pred znečistením (190); plnenie opatrení na ochranu čistoty povrchových a podzemných vôd (191); program výstavby a rekonštrukcie cestných mostov do r. 2000 (192); stav bezpečnosti práce v SSR v r. 1974 (193); príprava zdokonalenia sústavy dôchodkového zabezpečenia (194); realizácia výstavby škôl za havarijné školy (195); opatrenia na riešenie bytového problému učiteľov (196); rozvoj pracovnej iniciatívy na počesť 30. výročia SNP (197); zmena záväzných ukazovateľov stavby odborného učilišťa polygrafického priemyslu (198); zmeny termínov realizácie stavby „Drevokombinát Pezinok“ (199); zriadenie Ceny ministra kultúry SSR (200); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (201); systemizácia ústredných orgánov (203); dohoda medzi ČSSR a Bulharskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave (204); plnenie plánu investičnej výstavby za január–apríl 1975 (205); koncepcia rozvoja zdravotníckych zariadení v Bratislave (206); dohoda o spolupráci pri likvidácii havárií a otvorených naftových a plynových erupcií (207); dohoda o spolupráci na úlohe „Vykonávanie špeciálnych priemyslovo geofyzikálnych a perforačne torpedačných prác v hlbokých vrtoch“ (208); dohovor o spolupráci pri ochrane ovzdušia pred znečisťovaním (209); dohoda o spolupráci medzi štátmi RVHP v oblasti chémie a technológie cementu (210); žiadosť o zaradenie výstavby sedačkovej lanovky Záhradky – Konský Grúň do akcie „Z“ (211); plán úloh vlády SSR na 2. polrok 1975 (212); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1975 (213); návrh plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1976 (214); využívanie pracovného času (215); stav prác na projekte urbanizácie SSR (216); vplyv technických služieb na tvorbu životného prostredia (217); návrh na poskytnutie dotácií niektorým stavbám textilného priemyslu (218); návrh na realizáciu sídelného plánu Lučenca (219); návrh zásad zákona SNR na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami (220); návrh zásad zákona SNR o divadelnej činnosti (221); návrh štatútu Ústrednej povodňovej komisie (222); zabezpečenie investičnej výstavby v r. 1975 stavebnou výrobou (223); návrh na vykonanie splnomocňovacieho ustanovenia Zákonníka práce (224); návrh rozvoja hospodárstva v Bratislave v 6. päťročnici (225); plnenie opatrení XIV. zjazdu KSČ o čistote ovzdušia na Slovensku (226); návrh na súhlas ČSSR k Dohovoru Valného zhromaždenia OSN o osobitných misiách (227); zmluva medzi ČSSR a NDR o spoločných štátnych hraniciach (228); zmluva medzi ČSSR a Maďarskou republikou o vzájomnej pomoci na štátnych hraniciach (229); dohoda medzi vládou ČSSR a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej doprave (230); dohoda členských štátov RVHP v oblasti stavebnej akustiky (231); správa o zásobovaní obyvateľstva palivami a elektrickou energiou v zimnom období 1974/1975 (233); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní (234); Návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1975 (235); návrh zákona o sociálnom zabezpečení (236); zrušenie úpravy o presunoch pracovného voľna v r. 1973–1975 (237); návrh zákona o užívaní pôdy a poľnohospodárskeho majetku (238); návrh zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (239); návrh zákonného opatrenia, ktorým sa mení zákon o vysokých školách (240); návrh zákona SNR o advokácií (241); správa stave a rozvoji československej kinematografie (242); správa Dočasnej komisie vlády ČSSR o príčinách a dôsledkoch havárie zariadení v Juhomoravských energetických závodoch (243); zásady pre uplatňovanie cenovej stimulácie módnych noviniek (244); plnenie uznesenia ÚV KSČ v oblasti regulácie odmeňovania v JRD (245); rozvoj výroby obilovín do r. 1980 (246); rozvoj výroby cukru v 6. päťročnici (247); príprava zahraničnej spolupráce medzi ČSSR a NDR do r. 1980 (250); príprava a realizácia výstavby jadrových elektrární (251); dohoda o spolupráci v oblasti chémie a technológie cementu (253); priebeh výstavby nových kapacít v cementárniach Čížkovice, Slinek, Ostrava, Záhorie (254); zabezpečenie prepravy palív v 2. polroku 1975 (255); výsledky 18. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a NDR (256); schválenie zásad pre tvorbu a kontrolu kolektívnych zmlúv (258); hodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov za r. 1974 (259); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra (260); návrh Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Mongolskou republikou (261); návrh na preradenie hraničného prechodu Šiatorská Bukovinka – Somoskőujfalu do kategórie prechodov pre diaľkový styk (262); dohoda medzi ČSSR a ZSSR v oblasti chemického priemyslu do r. 1980 (263); plnenie štátneho plánu za 1. polrok 1975 (264); správa o realizácií stavieb určených na dokončenie v r. 1975 (265); vyhodnotenie stavieb sledovaných vládou SSR z hľadiska technologicko-hospodárskych parametrov (266); zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (267); poskytnutie dotácií na stavby Hotela B v Nitre, skladu zemiakov v Bratislave, veľkoobchodného skladu v Topoľčanoch a obchodného strediska v Dubnici (268); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Sanatórium Krym“ (269); voľba F. Crasaru predsedom Cirkvi bratskej na Slovensku a voľba D. Šalinga predsedom Rady starších Bratskej jednoty baptistov na Slovensku (270); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (271); správa o činnosti SAV za r. 1974 (272); návrh zmluvy medzi ČSSR a Maďarskou republikou o výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (273); plnenie záverov XIV. zjazdu KSČ v lesnom hospodárstve (275); návrh koncepcie využitia drevnej hmoty a rozvoja celulózo-papierenského priemyslu (276); návrh obnovenia pílnice n.p. Bučina (277); opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu (278); evidencia nehnuteľností v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie (279); priebeh zásobovania obyvateľstva uhoľným palivom vo vykurovacom období (280); postupný rozvoj ľudových škôl umenia (281); hlavné úlohy kultúrno-osvetovej práce v r. 1976 (282); opatrenia na lepšie využitie telovýchovných zariadení mládežou (283); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 25. výročia socialistickej polygrafie (284); zabezpečenie obalových plechov pre konzervárne (285); možnosti dlhodobého rozvoja využívania surovinovej základne vybraných kovov (286); prípravy na rokovania so socialistickými krajinami o výmene tovarov (287); príprava zahraničnej spolupráce medzi ČSSR a Bulharskou republikou do r. 1980 (288); plán kvalifikovaných pracovníkov na r. 1976 (289); hmotné zabezpečenie pozostalých po leteckej nehode v Sýrii (290); hodnotenie návrhov plánov na r. 1976 (291); súhrnný dokument o sústave plánovaného riadenia v 6. päťročnici (292); problém plnenia plánu investičnej výstavby v r. 1975 (293); výzva ÚV KSČ k rozvoju pracovnej iniciatívy (294); plnenie plánu maloobchodného obratu do konca r. 1975 (295); správa o vývoji vnútorného trhu v 1. polroku 1975 (296); problémy využitia druhotných surovín získaných zberom (297); povolenie výnimky zo zákona pre dôchodcov pracujúcich v rezorte Ministerstva priemyslu (298); povolenie výnimky zo zákona pre dôchodcov pracujúcich v rezorte Ministerstva všeobecného strojárenstva (299); návrh zákona o zmenách štátnych hraníc s Poľskou republikou (300); návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (301); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení (302); návrh zásad lesného zákona (303); návrh zásad zákona SNR o štátnej správe lesného hospodárstva (304); návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník (305); zmena v zložení Rady vlády SSR pre životné prostredie (306); zmena v zložení Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky (307); návrh Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Veľkou Britániou (308); príprava plánov zahraničných stykov medzi ČSSR a Rumunskou republikou do r. 1980 (309); výsledky 16. zasadania Československo-poľského výboru pre spoluprácu (310); súčasný stav a obsah prestavby prípravy robotníckej mládeže (311); dohoda o spolupráci štátov RVHP v oblasti stavebnej akustiky (312); doplnenie Dohody o spolupráci v oblasti budovania primárnych a sekundárnych etalónov (313); plnenie štátneho plánu v 1. polroku 1975 (314); riešenie situácie vo vonkajších ekonomických vzťahoch v r. 1975 (315); príprava plánov zahraničných stykov medzi ČSSR a Maďarskom do r. 1980 (316); zabezpečenie ochrany vôd pred znečistením so zameraním na Žitný ostrov (317); stav starostlivosti o deti zamestnaných matiek (318); Protokol o mnohostrannej spolupráci pri poskytovaní pomoci vozidlám medzinárodnej dopravy (319); zmluva medzi členskými štátmi RVHP o vzájomnej ochrane údajov o pôvode výrobkov (320); návrh dohody medzi ČSSR a Indickou republikou a Afganistanskou republikou o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o štúdiu (321); stav plnenia záverov novembrového zasadania ÚV KSČ (322); stav v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch (323); úprava štátneho plánu investičnej výstavby na r. 1975 (324); zvýšenie limitu investícií do rozpočtu stavieb Ministerstva priemyslu na r. 1975 (325); stav práce na Atlase SSR (326); návrh na odňatie Štátnej ceny Klementa Gottwalda a titulu „Zaslúžilý umelec“ B. Hanákovi (327); príprava výstavby magistrálnych plynovodov (328); zabezpečenie nadplánovanej ťažby uhlia (331); rozvoj výroby montovateľných drevených objektov a dielcov pre poľnohospodársku výstavbu (332); úprava veľkoobchodných cien kanalizačnej a odpadovej liatiny (333); príprava plánov zahraničných stykov s Mongolskou ľudovou republikou do r. 1980 (334); investorská a projektová príprava centrálne posudzovaných stavieb (336); návrh dohody medzi ČSSR a ZSSR o špecializácii výroby a sortimentnej výmene jednotlivých druhov papierov a lepeniek do r. 1980 (337); dohoda o spolupráci členských štátov RVHP na vytvorení a využití protislintačkovej vakcíny AZIA (338); stav kvality výrobkov spotrebného priemyslu dodávaných na vnútorný a zahraničný trh (339); závery prijaté na 59. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (340); návrh na povolenie výnimky zo zákona pre dôchodcov pracujúcich v politických funkciách SPB (341); zásady riadenia stykov s nesocialistickými štátmi (342); Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Indickou republikou (343); dohoda o spolupráci medzi ČSSR a ZSSR v oblasti chemického priemyslu (344); príprava plánov spolupráce medzi ČSSR a Poľskou republikou do r. 1980 (345); príprava smerníc pre 6. päťročnicu (346); stav dodávateľsko-odberateľských vzťahov (347); úpravy štátneho plánu na r. 1975 (348); zásobovanie obyvateľstva palivami a elektrickou energiou v zimnom období 1975/1976 (349); správa o realizácii úpravy dôchodkov (350); presuny stavebných kapacít do ČSR a Bratislavy (351); realizácia záverov ÚV KSČ o výchove mladej generácie (352); návrh na zvýšenie rozpočtového nákladu stavby „Mliekareň Bratislava“ (353); návrh na povolenie výnimky pre zdravotno-vodohospodárske stavby Východoslovenského kraja (354); nariadenie vlády ČSSR o evidencii vnútrozemských plavidiel (355); návrh zákona SNR o archívnictve (358); návrh udelenia štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (357); zabezpečenie výstavby sovietskych technických stredísk pri obchodnom zastupiteľstve ZSSR (358); zásady komplexného riešenia postavenia majstrov odborného výcviku učňov (360); dohoda medzi vládou ČSSR a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej doprave (361); príprava plánov spolupráce medzi ČSSR a Kubánskou republikou do r. 1980 (362); výhľad zásobovania mäsom do konca r. 1975 (363); štátny rozpočet SSR na r. 1976 (365); určenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány SSR na r. 1976 (366); správa o stave vynálezcovstva (367); stav požiarnej ochrany (368); prijímacie pokračovanie na stredné a vysoké školy (369); zmena termínov realizácie stavby Petrochemického komplexu SSR (370); koncepcia rozvoja n.p. Chemicelulóza (371); zmena termínov realizácie stavby Sulfátová celulózka – drevosklad (372); správa o štrukturálnych zmenách výroby v miestnom hospodárstve (373); žiadosť o povolenie výnimky zo zákona pre dôchodcov pracujúcich v ústredných orgánoch (374); návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o civilnom letectve (375); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení socialistických organizácií (376); ustanovenie zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (377); návrh na vydanie Vzorových stanov JRD (378); nariadenie vlády o udeľovaní titulov zaslúžilý vynálezca (379); zaraďovanie zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre dôchodkové zabezpečenie (380); výnimočné poskytovanie dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (381); jednorazové odškodnenie za poškodenie zdravia alebo smrť za pomoc ZNB (382); návrh na udelenie vyznamenania pri príležitosti odovzdania diaľnice Senec – Bratislava (383); návrh na udelenie vyznamenania lekárom a pracovníkom v zdravotníctve (384); zásady pre rozvoj hospodárskej spolupráce s nesocialistickými štátmi (385); výkon vyšších dodávateľských funkcií v strojárstve (386); návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (387); výsledky 3. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (389); schválenie dokumentov upravujúcich spoluprácu s Mongolskou ľudovou republikou (390); dohoda o špecializácii výroby a sortimentnej výmene jednotlivých druhov papierov a lepeniek medzi ČSSR a ZSSR (392); Dohovor o osobitných misiách (393); správa o stave vyšetrovania nacistických vojnových zločinov (394); zastavenie stavby teplárne Bratislavy IV. (395); realizácia výstavby kapacít na zabezpečenie dodávok rúr do ZSSR (396); úprava pracovného času v r. 1976 (398); obmedzenie písomných blahoželaní k Novému roku 1976 (399); uznanie nezávislosti Angoly a nadviazanie diplomatických stykov (400); registrácia objektov vypustených do kozmického priestoru (401); Viedenský dohovor o zastúpení štátov v organizáciách univerzálnej povahy (402); dohovor o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi ČSSR a vládou Sýrskej arabskej republiky (403); závery zasadania ÚV KSČ k otázkam ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu (404); zdokonaľovanie systému národných výborov (405); stav kvality panelových bytových domov (406); návrh na príspevok za štátneho rozpočtu k predajnej cene sóje (407); previerka problémov československého výstavníctva (408); hlavné smery činnosti SAV v 6. päťročnici (409); zabezpečenie výstavby „Spoločnej čistiarne odpadových vôd v Žiline“ (410); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Ing. J. Fašangovi (411); dojednanie novely k zmluve s NDR o právnych, občianskych stykoch (412); dojednanie Protokolu o mnohostrannej spolupráci pri poskytovaní pomoci v medzinárodnej cestnej doprave (413); správa Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti za r. 1974 (414); správa o zavádzaní a využívaní výpočtovej techniky v SSR (415); smernice pre prípravu návrhov na udeľovanie štátnych vyznamenaní (416); správa o plnení úloh v oblasti modernizácie spotrebného priemyslu v SSR (417); plnenie uznesenia ÚV KSČ o vodnom hospodárstve (418); zabezpečenie dodávok technologických častí čistiarne odpadových vôd (419); priebeh prestavby veľkoobchodných cien v hospodárstve SSR (420); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby vysokoškolského domova „Volga“ (421); zabezpečenie právnej výchovy a propagandy v SSR (422); návrh na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (423); zriadenie cien národných výborov v SSR (424); opatrenia na zvýšenie účinnosti práce orgánov štátnej správy (425); opatrenia na lepšie využívanie pracovného času (426); zaraďovanie zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre dôchodkové zabezpečenie (427); smernica pre rokovanie so socialistickými štátmi o výmene tovaru (428); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Veľkou Britániou (429); dohovor medzi ČSSR a ZSSR o špecializácii výroby strojov pre ľahký priemysel (430); príprava rokovania o tvorbe kontraktných cien s členskými štátmi RVHP (431); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (432); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní „Rad víťazného februára“ a „Rad práce“ (433).
4104CII/36b8I19761511–1514
Uznesenia vlády SSR
Plán hlavných úloh vlády SSR (1); plán Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1976 (2); dohoda medzi ČSSR, Veľkou Britániou a Severným Írskom o spolupráci v oblasti zdravotníctva (3); využitie základných prostriedkov a rozšírenie smennosti v rezorte Ministerstva priemyslu (4); povolenie práce nadčas nad hranice stanovené Zákonníkom práce (5); stav pohrebníctva v SSR (6); zmena termínu dokončenia sanatória Helios (7); návrh štatútu Novinárskej ceny Ľ. Štúra (8); smernice pre vyhodnotenie a ocenenie výsledkov pracovnej iniciatívy (9); zabezpečenie servisu plynových spotrebičov (10); výsledky 16. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (11); zásady pre vypracovanie volebných programov Národného frontu (12); zabezpečenie pracovných síl pre vybrané kapacity (13); vyhodnotenie výsledkov racionalizácie práce a mzdových sústav (14); výsledky rokovania o príprave dodávok spotrebného tovaru medzi výrobou, obchodom a podnikmi zahraničného obchodu (15); rozvoj farmaceutickej výroby (16); správa o zdokonaľovaní informačných sústav (17); odvolanie generálmajora Š. Kordíka z funkcie námestníka ministra vnútra SSR (18); územný plán aglomerácie Košice (19); opatrenia k výberu uchádzačov o štúdium na vysokých a stredných školách (20); zásady pre výber a vysielanie československých občanov na štúdium do zahraničia (21); návrh štátneho plánu na r. 1976 (22); správa o plnení opatrení ÚV KSS na úseku využívania výpočtovej techniky (23); opatrenia na zamedzenie vývozu kultúrnych hodnôt (24); Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Talianskom (25); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Helénskej republiky o kultúrnej spolupráci (26); program kultúrnych, školských a vedeckých výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou (27); dohoda štátov RVHP o spolupráci pri riešení problému nedeštruktívnej metódy skúšania v stavebníctve (28); organizačné zabezpečenie prepočtu štátneho plánu a rozpočtu na r. 1977 (29); plnenie záverov XIV. zjazdu KSČ v rezorte Ministerstva kultúry SSR (30); koncepcia ďalšieho rozvoja slovenskej zábavnej hudby (31); systém jednotnej regulácie zamestnanosti (32); odvolanie Ing. Ľ. Mikolášika, CSc. z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (33); zrušenie rozhodnutia prezidenta republiky ČSSR o udelení vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ M. Nemcovej (34); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby rozhlasového strediska v Bratislave (35); zmluva medzi ČSSR a Maďarskou republikou o výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (36); výsledky 5. kongresu OSN o prevencii zločinnosti (37); zásady jednotného systému poskytovania príspevkov z Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb k dôchodkom (38); dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Cyperskej republiky o dočasnom zamestnaní cyperských robotníkov v ČSSR (39); koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (41); plnenie uznesenia vlády ČSSR na riešenie otázok cigánskeho obyvateľstva (42); zabezpečenie 10. konferencie geodetických služieb socialistických štátov (43); plnenie štátneho plánu za r. 1975 (44); zabezpečenie jarných poľnohospodárskych prác (45); zabezpečenie rozvoja výroby kukurice na zrno (46); návrh hydromelioračnej výstavby na Slovensku so zreteľom na Východoslovenskú nížinu (47); zabezpečenie výroby a dodávok obuvi na trh (48); program vodohospodárskej výstavby v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva (49); návrh výstavby výrobných kapacít na technickú gumu (50); správa o činnosti slovenskej advokácie (51); návrhy na udelenie vyznamenaní a čestných titulov riaditeľom (52); návrh zákona o razbe československých dukátov (53); návrh na udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR (54); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ JUDr. J. Štulajterovi (55); systém zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v oblasti vedy a výskumu (57); zásady platovej sústavy v organizáciách výskumnej a vývojovej základne (58); súčasný populačný vývoj (60); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom (61); zásobovanie mäsom v r. 1976 (63); vyhodnotenie rozvoja iniciatívy (64); plnenie záverov ÚV KSČ o ideologických otázkach (65); plán výstavníckych akcií v SSR v r. 1976 (66); doplnenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (67); zmeny v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch (68); zabezpečenie celoštátnej dobrovoľnej zmeny (69); doplnky zásad riadenia a kontroly zahraničných stykov (70); dohoda o spolupráci medzi ČSSR a ZSSR pri výstavbe priemyselných podnikov (71); návrh udelenia „Radu práce“ Ing. D. Matejkovi (72); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Cyperskou republikou (73); Protokol medzi vládou ČSSR a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov (74); ukazovatele štátneho plánu na r. 1976 (75); zabezpečenie služieb podnikmi miestneho hospodárstva (76); previerka dodržiavania zásad pre zriaďovanie a činnosť drobných prevádzkarní (77); zásady pre zriaďovanie stredných škôl pre pracujúcich (78); zavedenie neprestupnej tarify v mestskej hromadnej doprave v Bratislave (79); udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ Ing. M. Bírošovi (80); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája (81); dohoda s cyperskou republikou o dočasnom zamestnávaní cyperských robotníkov v ČSSR (82); výsledky 16. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (85); oceňovanie najlepších podnikov Červenými zástavami (86); udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ L. Demjénovi a Ing. V. Péterovi (87); vyhodnotenie stykov so zahraničím za r. 1975 (88); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Líbyjskou arabskou republikou (89); rozšírenie zmluvnej úpravy medzi ČSSR a Irackou republikou o právnu spoluprácu (90); komplexný program rozvoja socialistickej integrácie v ČSSR (91); plnenie plánu projektových prác za r. 1975 (92); investorská a projektová príprava stavieb (93); uplatňovanie právnych predpisov na ochranu životného prostredia (94); zabezpečenie rozvoja výroby náhradných dielov (95); zmena termínu dokončenia stavby „Lisovňa“ (96); príprava vyhlásenia archívnych dokumentov za národné kultúrne pamiatky (97); návrh štatútu Národnej ceny SSR (98); návrh zásad zákona o zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov (99); návrh na udelenie Červených zástav socialistickým organizáciám (100); návrh na udelenie titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ (101); odvolanie Ing. Kozela z funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (102); výstavba elektrárne Nováky IV. (104); hlavné smery zabezpečovania občianskej výstavby (105); využívanie dovozených strojov a zariadení z kapitalistických štátov (106); zabezpečenie inovácie spotrebného tovaru (107); postup pri dokončovaní socializácie poľnohospodárstva (108); vyhodnotenie socialistickej súťaže národných výborov za r. 1975 (109); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní (110); riešenie problematiky alkoholizmu a iných toxikománií (111); rozpracovanie záverov 15. zjazdu po línii štátnych orgánov (112); program kultúrnych, školských, vedeckých výmen s Veľkou Britániou (114); zásobovanie obyvateľstva elektrickou energiou v 2. štvrťroku 1976 (115); výsledky 19. zasadania Spoločného výboru medzi ČSSR a NDR (116); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Talianskom (117); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi ČSSR a Veľkou Britániou (119); zabezpečenie autopríslušenstva pre rozvoj automobilového priemyslu (120); plnenie realizačnej smernice 14. zjazdu KSČ na úseku zdravotníctva (121); návrh kultúrnej dohody medzi ČSSR a Portugalskou republikou (122); zmluva medzi ČSSR a Gréckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (123); koncepcia ochrany a využitia poľnohospodárskeho fondu (124); generel zásobovania Bratislavy pitnou vodou (125); zásady rozvoja štátnej pamiatkovej starostlivosti v SSR (126); zmeny ukazovateľov stavby Drevokombinát Šariš I. (127); stav prác na dlhodobých programoch členských štátov RVHP (128); koncepcia rozvoja výroby traktorov (129); úprava nákupných cien jatočných ošípaných (131); správa o neoprávnenom používaní podnikových fondov výstavby na financovanie rekreačných zariadení (132); premiestnenie niektorých organizácií z Prahy (133); úprava pracovného času v r. 1977 (135); rozpočet SSR do r. 1980 (138); projekt štátneho rozpočtu na r. 1977 (139); dohoda medzi ČSSR a Maďarskou republikou o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách (141); výstavba plynovodu Orenburg (142); zmluva medzi ČSSR a Bulharskou republikou o právnej pomoci (143); zmluva medzi ČSSR a Mongolskou republikou o právnych vzťahoch (144); dohoda o spolupráci členských štátov RVHP v palivoenergetickej oblasti (145); situácia v kádrovej oblasti na Slovenskej plánovacej komisii (146); zabezpečenie letných poľnohospodárskych prác (147); zabezpečenie investičnej výstavby v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (148); postup výstavby kapacít poľnohospodárskeho zásobovania (149); výsledky plnenia volebných programov Národného frontu (150); zabezpečenie volieb do zastupiteľských zborov (151); upevňovanie stavu socialistickej zákonnosti v ekonomickej oblasti (152); revízna práca Ministerstva financií SSR (153); zmena záväzných ukazovateľov stavby „Drevokombinát Polomka“ (154); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho fondu (155); návrh zásad zákona o Československej akadémii poľnohospodárskej (156); zabezpečenie postupu výstavby vodnej elektrárne Čierny Váh (157); dohovor o opatreniach na zamedzenie vývozu kultúrnych hodnôt (158); prevod hraničného prechodu Šiatorská Bukovinka – Somoskőujfalu do kategórie hraničných prechodov pre diaľkový styk (159); dohoda členských štátov RVHP na riešení problému nedeštrukčnej metódy skúšania v stavebníctve (160); zabezpečenie služieb podnikmi miestneho hospodárstva (161); zabezpečenie plnenia štátneho plánu na r. 1976 (162); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (163); plnenie opatrení na zvýšenie úrovne riadenia práce (164); výsledky bytovej výstavby (166); vývoj hospodárenia s pracovnými silami (167); zmeny základných ukazovateľov stavby „Hotel Patria Štrbské Pleso“ (168); platová úprava pracovníkov veterinárnej služby (169); zabezpečenie zásobovania živočíšnymi výrobkami v 2. polroku 1976 (170); dohoda o kultúrnej spolupráci s Líbyou (171); schválenie Protokolu s Indiou o rovnocennosti vysvedčení a titulov (172); kultúrna dohoda s Portugalskom (173); dohoda o spolupráci pri využívaní kozmického priestoru pre mierové účely (174); zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o vstupe občanov na časť územia pri rieke Malši (176); riešenie dôsledkov neplnenia plánu maloobchodného obratu (177); územný plán Bratislavy (178); plnenie štátneho plánu technického rozvoja na r. 1975 (179); zabezpečenie rozvoja potravinárskeho priemyslu v 6. päťročnici (180); postup racionalizácie práce a mzdových sústav v štátnom a družstevnom obchode (181); zabezpečenie vývoja zásob v r. 1976 (182); odstránenie ekonomickej újmy socialistických poľnohospodárskych organizácií (183); základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy (184); návrh na zriadenie medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc ČSSR“ (185); zmeny v zložení členov Výboru ľudovej kontroly SSR (186); návrh na odňatie štátneho vyznamenania E. Štefánekovi (187); obmedzenie blahoželaní k Novému roku (188); návrhy na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (189); návrh plánu úloh vlády SSR (190); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly (191); návrh hlavného zamerania kontrolnej práce po XV. zjazde KSČ (192); úlohy ROH pri plnení záverov XV. zjazdu KSČ (193); zabezpečenie plnenia štátneho plánu (194); úlohy v poľnohospodárstve na zmiernenie následkov sucha (195); návrh volebných obvodov do zákonodarných zborov (196); koncepcia rozvoja jaslí a materských škôl (197); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní (198); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Maďarskej republike (202); výsledky 13. zasadania Československo-maďarského zmiešaného výboru pre spoluprácu (204); koncepcia spolupráce ČSSR s členskými štátmi RVHP do r. 1980 (205); zjednodušenie schvaľovacieho konania pri zmluvách o hospodárskej kooperácii so zahraničím (206); dohoda o zriadení Medzinárodného výskumného ústavu problémov riadenia (207); výchova kvalifikovaných pracovníkov pre poľnohospodárstvo (210); zásady cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov (211); plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1977 (212); sprísnenie vodohospodárskeho dozoru (213); plnenie opatrení na ochranu vôd a vodných zdrojov na Žitnom ostrove (214); rozvoj štruktúry a územného rozmiestnenia stavebných kapacít s potrebami investičnej výstavby (215); návrh na dotáciu zo štátneho rozpočtu pre n.p. Duslo Šaľa (216); vyhodnotenie jednotnej evidencie pracujúcich (217); návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (218); návrh na udelenie „Radu práce“ (219); stav v zásobovaní elektrickou energiou (220); zabezpečenie výstavby stavieb palivo-energetickej základne (221); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Kostarickou republikou (223); štatút Rady pre medzinárodnú hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (224); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (225); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra (226); návrh zásad rozvoja a vykonávania zahraničných stykov do r. 1980 (227); návrh na vymenovanie rektorov vysokých škôl (228); návrhy volebných programov Národného frontu (229); ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy (230); zásady poskytovania sociálnych štipendií študentom (231); nariadenie vlády SSR o Fakulte architektúry SVŠT (233); návrh usporiadania 6. porady predstaviteľov orgánov učňovského dorastu socialistických štátov (234); situácia v zásobovaní mäsom (235); výsledok zberu obilnín (236); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Drevokombinát Polomka I. (238); výsledky návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky B. Kreiského (239); zmiernenie následkov nehody československého lietadla pri Bratislave (240); vymedzenie prác mimoriadnej dôležitosti pre dôchodkové zabezpečenie (241); skúsenosti z uplatňovania zákona o sociálnom zabezpečení (242); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Marockým kráľovstvom (243); dohoda o špecializácii výroby vybraných druhov chemických vlákien medzi ČSSR a NDR (244); návrhy hospodárskych plánov na r. 1977 (245); zásady rozvoja ochrany prírody v SSR (246); hlavné úlohy kultúrno-osvetovej práce na r. 1977 (247); zmena záväzných ukazovateľov stavby „Dostavba závodu Matador“ (248); zmena termínu dokončenia stavby odborného učilišťa Slovenskej polygrafie (249); zmena v zložení Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (250); štatút Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (251); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní (252); návrh na udelenie titulu „Zaslúžilý učiteľ“ (253); návrh na udelenie vyznamenania mestu Dobšiná (254); výsledky 9. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (255); dohoda o kultúrnej spolupráci s Gréckom (256); koncepcia ochrany a využitia poľnohospodárskeho pôdneho do r. 1980 (257); súhrnná koncepcia starostlivosti o životné prostredie (258); program kultúrnych výmen medzi ČSSR a Tuniskou republikou (259); zmluvy medzi ČSSR, Švédskom a Japonskom o zamedzení dvojitého zdanenia a vládou ČSSR a vládou Irackej republiky o oslobodení od daní zamestnancov letectva (260); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Tureckou republikou (261); smerný územný plán Banskej Bystrice (262); koncepcia rozvoja Banskej Bystrice (263); koncepcia geologického výskumu a prieskumu do r. 1990 (264); výroba, poskytovanie a financovanie osobných, ochranných pracovných prostriedkov (265); príprava plenárnych zasadaní národných výborov po voľbách v r. 1976 (266); zásady pre posilnenie funkcií komisií národných výborov (267); príprava a zabezpečenie volebného dňa (268); previerka rozdielov vo vykazovaní stavebných prác (269); zriadenie Vládneho výboru SSR pre plánovité riadenie hospodárstva (270); zmena úloh štátneho plánu v rezorte poľnohospodárstva (271); výsledky koordinácie plánov medzi ČSSR a Kubou (272); výsledky 3. zasadania československo-kubánskeho výboru pre spoluprácu (273); dohoda so ZSSR o kooperácii výroby lekárskej röntgenovej techniky (275); zintenzívnenie výučby slovenského jazyka na školách s maďarským vyučovacím jazykom (276); stav socialistickej zákonnosti v oblasti ochrany rodiny (277); problémy realizácie investičnej výstavby (279); zásady pre zriaďovanie stredných škôl pre pracujúcich (280); ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova (282); návrh na udelenie „Radu práce“ (283); urbanizácia SSR (283); rozšírenie objektovej sústavy a rozpočtu stavby Fakultnej nemocnice Lekárskej fakulty v Košiciach (285); návrhy na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti životných jubileí (286); opatrenia vlády SSR na zabezpečenie úloh XV. zjazdu KSČ (287); smernice pre udeľovanie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ (288); dohoda so ZSSR o spoločnom vypracovaní technologických procesov pre niektoré výroby (289); príprava výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (290); zásady štatútu splnomocnenca vlády ČSSR pre výstavbu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (291); budovanie štátnych majetkov a špecializovaných poľnohospodárskych organizácií(292); zaradenie niektorých stavieb do akcie „Z“ (293); výsledky socialistickej súťaže na národných výboroch (294); návrh zásad zákona SNR o pôsobnosti Slovenského geologického úradu (295); zmeny v zložení Vládnych orgánov a v komisiách (296); návrhy na udelenia štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (297); zásady financovania bytovej výstavby (298); racionalizácia práce na generálnych riaditeľstvách výrobných odvetviach (299); návrh na pristúpenie ČSSR k dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (300); zdokonalenie systému kontroly plnenia plánu (301); územný plán Prešova (302); zabezpečenie dodávok pitnej vedy pre Bratislavu (303); koncepcia rozvíjania národnostných kultúr (304); rozvoj slovenskej kinematografie (305); správa o účinnosti základných fondov v priemysle (306); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch (307); určenie počtu pracovníkov pre ústredné orgány SSR (308); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (309); objem stavebných prác v severočeskom kraji (310); dohoda o kooperácii výroby vybraných druhov chemických vláken s NDR (311); ceny nových typov osobných automobilov Škoda (313); konzulárny dohovor medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom (314); rozpočet SSR na r. 1977 (316); menovanie hlavného hygienika SSR (317); demisia vlády SSR (319); výsledky 4. zasadania konferencie OSN pre obchod (320); dohoda ČSSR a ZSSR o špecializácii výroby liečiv (321); zásobovanie obyvateľstva elektrickou energiou v zimnom období 1976/1977 (322); zabezpečenie výstavby tranzitného plynovodu (323); zabezpečenie náboru pracovníkov a učňov do vybraných organizácií v Prahe (324); starostlivosť o zdravie ľudu (325); zásady zákonných úprav priebehu vojenskej služby dôstojníckeho zboru (326); návrh zákona o úprave sadzieb príspevkov sociálneho zabezpečenia (327); návrh na rozšírenie oslobodenia od domovej dane (328); náhrada straty zárobku po skončení neschopnosti spôsobenej úrazom (329); udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (330); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pracovníkom n.p. Váhostav (331); devízové zabezpečenie dovozov z kapitalistických štátov na r. 1976 (332); zabezpečenie výroby kukurice (333); rokovanie so socialistickými krajinami o výmene tovarov v r. 1977 (334); štatút Rady pre medzinárodnú spoluprácu (335); rozvoj československého hutníctva a strojárenstva (336); súhlas s vypúšťaním odpadových vôd niektorých podnikov (337); smernice pre prípravu návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní (338); zmluva o spolupráci medzi ČSSR a NDR (339); účasť ČSR vo Svetovej zdravotníckej organizácii (340); program racionalizácie spotreby palív a energie (341); technicko-ekonomické vyhodnotenie stavieb (342); zabezpečenie výstavby Petrochemického komplexu (343); územný plán Nitry (344); program mzdového vývoja v 6. päťročnici (345); organizácia politického a odborného školenia poslancov (346); osobitné formy opatrovateľskej služby pre deti do 3 rokov (347); návrh na zaradenie stavby „Obnova pradiarne“ do plánu na r. 1976 (348); výnimočné skrátenie nepretržitého odpočinku v týždni (349); zmeny v organizácii vysokých škôl (350); návrh na udelenie vyznamenania dr. Škultétymu (351); návrh na udelenie vyznamenania lekárom (352); zmena vymieľacích kľúčov obilia (353); program ekonomického výskumu do r. 1980 (355); rozmiestňovanie dorastu v r. 1976 (358); správa o voľbách do zastupiteľských zborov (359); zlepšenie životného prostredia v Bratislave (360); zvýšenie ochrany pred povodňami (361); koncepcia rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku (362); povolenie výnimky zo zákona pre dôchodcov pracujúcich v ústredných orgánoch (363); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (364); náhrada straty zárobku spôsobenej pracovným úrazom (365); výsledky 4. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (366); dohoda so ZSSR o spoločnom vypracovaní technologických procesov chemických výrobkov (367); dohoda o spolupráci so ZSSR o výrobe lekárskej röntgenovej techniky (368); zmluva s Maďarskou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach (369); štátny rozpočet vo veľkoobchodných cenách na r. 1977 (371); komplexné využitie drevnej hmoty (372); zmena v zložení členov Rady vlády SSR pre životné prostredie (373); odvolanie náčelníka Správy Zboru nápravnej starostlivosti SSR z funkcie (374); zabezpečenie československého poľnohospodárstva v 6. päťročnici (375); prechod na automatizovaný systém triedenia listových zásielok (376); zoznam zamestnaní I.–II. kategórie (377); dohoda o kultúrnej spolupráci s Marokom (378); program kultúrnych výmen s Tureckom do r. 1979 (379); platnosť nových veľkoobchodných cien (380); problémy československého výstavníctva (381); výstavba vodnej elektrárne Čierny Váh (382); výstavba Domu odborov v Bratislave (383); zmena termínu dokončenia stavby – OD Prior Bratislava (384).
4105CII/36b8I19771514–1518
Uznesenia vlády SSR
Plán úloh vlády SSR (1); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1977 (2); rozbor príčin stratovosti lesného hospodárstva (3); zabezpečenie volieb do občianskych výborov (4); plán výstavníckych akcií SSR na r. 1977 (5); stav bezpečnosti banských prevádzok v SSR (6); stav využívania nerastných surovín (7); štatút Rady vlády SSR pre národné výbory (8); zabezpečenie výstavby železničnej trate Malé Straciny – Veľký Krtíš (9); previerka činnosti vybraných organizácií (10); zmena výroby v prospech rozvoja služieb v miestnom hospodárstve (11); mzdové riešenie prestojov v zásobovaní elektrinou a plynom (12); schválenie mzdových prostriedkov ústredných orgánov (13); budovanie štátnych majetkov (14); dohoda o kultúrnej spolupráci s Kostarikou (15); dohoda o kultúrnej spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou (16); zákaz dvíhania bremien nad váhu ženami (17); regulácia individuálnej chatovej výstavby (18); realizácia integrovaného informačného systému o území SSR (19); zabezpečenie investičnej časti akcie „Z“ (20); vyhlásenie pamiatkových rezervácií v Čičmanoch a Vlkolinci (21); rozvoj cestovného ruchu v SSR do r. 1980 (22); menovanie námestníka ministra zdravotníctva (24); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch (25); zriadenie Ceny bezpečnosti cestnej premávky (26); plán úloh Vládneho výboru pre plánované riadenie (27); zavádzanie kontajnerového dopravného systému (28); starostlivosť o technickú úroveň vybraných výrobkov (29); výsledky 17. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (30); dohoda o vzájomnej dodávke liečiv medzi ČSSR a ZSSR (31); zásady pre styky so zahraničím do r. 1980 (32); opatrenia na zmiernenie následkov v ostravskom revíre (33); stanovenie náhradných termínov na dokončenie niektorých stavieb (34); zavádzanie novej konštrukčnej sústavy v bytovej výstavbe (35); výsledky 13. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (36); previerka na zlepšenie životného prostredia v Bratislave (37); previerka nárokov prídavkov na deti (38); plán činnosti Vládneho výboru pre plánované riadenie (39); správa o stave dokončenia vybraných stavieb (40); územný plán Vysokých Tatier, Oravy a Spišskej Magury (41); plán rozvoja poľnohospodárskej výroby vo Východoslovenskom kraji (42); formy prípravy mládeže na robotnícke povolania (43); návrh na zriadenie štúdia popri zamestnaní Vysokej školy ZNB (44); doplnenie nariadenia vlády SSR o zriaďovaní odborov národných výborov (45); zmeny v zložení ústredných komisií (46); voľba predsedu Združenia cirkvi adventistov (47); potvrdenie predsedu Slovenského štatistického úradu (48); plnenie záverov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (49); využívanie československého členstva v medzinárodných organizáciách (50); zabezpečenie prepravy uhlia z revírov (51); program teplárenstva v 6. päťročnici (52); systemizácia vo výkonnom aparáte Prezídia ČSAV (54); zdokonalenie jednotného systému riadenia projektovej činnosti (55); účasť ČSSR v Detskom fonde OSN (56); program výmen so Španielskom do r. 1978 (57); zásady zákona o cestnej doprave (58); plnenie úloh sociálneho zabezpečenia národnými výbormi (59); súhlas s vypúšťaním odpadových vôd n.p. Turčianske celulózky (60); schválenie funkcie náčelníka Správy Zboru nápravnej výchovy SSR (61); koncepcia rozvoja Československej plavby dunajskej (62); využitie elektrárenských popolčekov (63); systém kádrových rezerv pre integračné útvary (64); dohoda o spolupráci s Poľskou ľudovou republikou na zlepšenie služieb pre stroje (65); účasť ČSSR vo Svetovej zdravotníckej organizácii (66); konzulárny dohovor s Belgickým kráľovstvom (67); dohoda o kultúrnej spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou (68); záchrany mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Levoči, Bardejove (69); plnenie štátneho plánu za r. 1976 (70); komplexná bytová výstavba v r. 1976 (71); doplnok územného plánu Petržalky (72); výstavba papierenského kombinátu v Ružomberku (73); zabezpečenie jarných poľnohospodárskych prác (74); správa o povodniach v r. 1976 (75); zmena termínov stavby Destilačná jednotka Vojany (76); súhlas s vypúšťaním odpadových vôd (77); zmena ukazovateľov stavby Petrochema Dubová (78); návrh na udelenie čestných titulov učiteľom (79); návrh na udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR (80); návrh na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (81); menovanie námestníka ministra stavebníctva (82); rozvoj výroby strojárskeho spotrebného tovaru (83); rozvoj výroby ovocia a zeleniny do r. 1980 (84); kultúrna výmena s Kolumbijskou republikou (85); dohoda o kultúrnej spolupráci s Rakúskou republikou (86); zmluvy medzi ČSSR, Veľkou Britániou, Talianskom, Dánskom, Nórskom o zamedzení dvojitého zdanenia (87); účasť ČSSR vo Svetovej meteorologickej organizácii (88); zriaďovanie výrobných prevádzok mimo sídiel (90); starostlivosť spoločnosti o starých občanov (91); výsledky skúšobnej prevádzky Petrochemického komplexu (92); povolenie výnimky zo zákona pre dôchodcov pracujúcich v Dopravnom podniku mesta Bratislavy (93); návrh zákona o výchove vedeckých kádrov (94); návrh na udelenie vyznamenania „Medaila J. A. Komenského“ (97); rozbor plnenia 6. päťročného plánu (98); problémy dlhodobého rozvoja hospodárstva (99); zlepšenie práce vlády SSR (100); rozdelenie pôsobnosti medzi predsedom a podpredsedom vlády SSR (101); správa o prijímaní na stredné a vysoké školy (102); zjednotenie súm za hlavné jedlá na stavbách (104); rozvoj stavebníctva po XV. zjazde KSČ (105); investičná výstavba v Bratislave v r. 1977 (106); zásady právnej pomoci medzi ČSSR a Alžírskom (107); dohoda o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a USA (108); správa o zahraničných stykoch za r. 1976 (109); dohoda o medzinárodnej cestnej doprave medzi ČSSR a Iránom (110); efektívnejšie využívanie základných prostriedkov (111); problém stabilizácie pracovníkov v organizáciách Ministerstva stavebníctva (112); údržba panelových bytových domov (113); návrh na povinné odovzdávanie a výkup opotrebovaných olejov (114); zabezpečenie plánovaných stavov hovädzieho dobytka (115); tvorba vysokoškolských učebníc (116); zvýšenie účinnosti právnej výchovy občanov (117); využívanie devízových návratných úverov (118); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav (119); vyslanie československej delegácie na 30. svetové zdravotnícke zhromaždenie (120); návrh na zriadenie odboru výstavby Stredoslovenského Krajského národného výboru (121); návrh kandidatúry ČSSR na usporiadanie Zimných olympijských hier (122); ďalší postup výstavby Domu odborov v Bratislave (123); dohovor o kultúrnych výmenách so Španielskom (124); riešenie problematiky alkoholizmu a toxikománií (125); platová úprava príslušníkom požiarnych zborov (126); zmluva medzi členskými štátmi RVHP o zamedzení dvojitého zdanenia (127); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája (128); príprava územného celku Gabčíkovo–Nagymaros (129); príprava výstavby vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (130); dôsledky úpravy nákupných cien v poľnohospodárskych organizáciách (131); návrh na udelenie titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ (132); menovanie do hodnosti generálmajora (133); plán dohovorov medzinárodných zmlúv (134); výsledky rokovania o poskytnutí technickej pomoci Angole (135); spolupráca štátov RVHP v oblasti dopravy (136); príčiny havárie v závode Chlebovice (138); opatrenia na zmiernenie následkov banského nešťastia (139); výsledky socialistickej súťaže národných výborov (140); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája (141); prepočet rozpočtu SSR do r. 1980 (143); správa o povodniach na Slovensku v r. 1976 (144); ochrana vôd na Slovensku (145); zdokonalenie riadiacej činnosti na úseku výstavníctva (146); stav kriminality (147); návrh na sanáciu zosuvov pôdy v Handlovej (148); preradenie stavby Bučina a zoznam stavieb s neúplnou prípravou (149); súhlas s vypúšťaním odpadových vôd (150); návrh zákona o lesoch (151); návrh zákona SNR o ochrane pred alkoholizmom (152); príprava Incheby '77 (153); zmeny v zložení Vládnej komisie pre zabezpečenie výstavby Bratislavy (154); zamestnanie poľských občanov v ČSSR (155); výsledky 17. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (156); rozvoj ochrany prírody v SSR (157); úlohy vysokých škôl po XV. zjazde KSČ (158); zabezpečenie pracovných síl do vybraných rozvojových výrobných odvetví (159); realizácia výstavby nemocníc a polikliník (160); zabezpečenie výchovno-vzdelávacej sústavy učebnicami (161); možnosť dodržiavania prípustného znečistenia vôd v Ružomberku (163); zmena ukazovateľov stavby Chemicelulóza Žilina (164); zmena ukazovateľov stavby Bukóza Vranov (165); účasť pracovísk SAV v medzinárodnej socialistickej integrácii (166); zásady zákona o cenách (167); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (168); menovanie námestníka ministra školstva (169); úprava pracovného času v r. 1978 (170); výsledky 20. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu medzi ČSSR a NDR (171); výsledky 10. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (172); zlepšenie životného prostredia v Bratislave (173); využitie dovezených strojov a zariadení pre investičnú výstavbu (175); dohoda o právnej spôsobilosti medzinárodnej organizácie Intersputnik (176); kultúrna dohoda s Nigérijskou federálnou republikou (177); rozvoj československého stavebníctva po XV. zjazde KSČ (178); plnenie štátneho plánu za 1. štvrťrok 1977 (179); plnenie štátneho plánu vedy a techniky za r. 1976 (180); boj proti požiarom, prevádzkovým haváriám a výbuchom (181); výsledky cestovného ruchu za r. 1976 (182); oblastné plánovanie v SSR (183); návrh zásad právnej úpravy základných a stredných škôl (184); zmena v zložení Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky (185); zmena pôsobnosti závodu Československých automobilových opravovní v Novom meste nad Váhom (186); lepšie využitie domácich zdrojov kŕmnych bielkovín (187); zabezpečenie dodávok priemyslových hnojív a agrochemikálií (188); zmena termínu dokončenia stavby 2. televízneho programu Suchá Hora (189); 17. zasadanie Československo-poľského výboru pre spoluprácu (190); vytvorenie bilančnej gescie pre odbory obrábacie a tvarovacie stroje (199); čestné uznania za splnenie socialistických záväzkov (192); výsledky 19. Generálnej konferencie UNESCO (193); dohoda o kultúrnej výmene s Kolumbiou (194); dohoda o medzinárodnej cestnej doprave s Gréckom (195); revízna práca Ministerstva financií SSR (198); skvalitnenie predprojektovej prípravy investičnej výstavby (199); koncepcia starostlivosti o životné prostredie v SSR (200); program pestovania cukrovej repy (201); otázky populačnej politiky (202); stav hygienickej služby (203); územný plán Nových Zámkov (204); náhradné termíny dokončenia stavieb Mäsový kombinát Prievidza (205); výstavba stavieb palivoenergetickej základne (206); schválenie zásad pre činnosť brigád socialistickej práce (207); hodnotenie stykov so zahraničím (208); zmluva s Mongolskom o poskytovaní právnej pomoci (209); udeľovanie vyznamenaní organizáciám za plnenie expertných úloh (210); menovanie podpredsedu a členov Výboru pre Národnú cenu SSR (211); projekt štátneho rozpočtu SSR na r. 1978 (213); návrh na zdokonalenie plánovitého riadenia (214); vyhodnotenie nábehu výroby a dosahovania projektovaných parametrov na vybraných stavbách (215); budovanie skladovacích kapacít poľnohospodárskeho zásobovania (216); zabezpečenie zberu ovocia (217); zmena zloženia Rady vlády SSR pre životné prostredie (218); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a podnikových jubileí (219); návrh na udelenie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ (220); zlepšenie dodávok priemyslového spotrebného tovaru (221); realizácia výstavby 2. časti Domu odborov v Bratislave (222); zdravotnícka politika po XV. zjazde KSČ (223); rozvoj farmaceutického priemyslu do r. 1985 (224); plánovanie kontajnerového dopravného systému (225); výsledky 2. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (226); využívanie československého členstva vo Svetovej meteorologickej organizácii (227); zabezpečenie výstavby plynovodu Orenburg (228); rozvoj systémov stavania v priemyslovej výstavbe (229); riešenie krytia potrieb stavebno-stolárskych výrobkov pre stavebníctvo (230); výstavba a údržba cestnej siete (231); vyhodnotenie vykurovacieho obdobia 1976/1977 (232); zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v závodoch (233); rozbor kriminality cigánskych občanov (234); zmena záväzných ukazovateľov stavby polypropylénových fólií vo Svite (235); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Vysokej školy dopravnej v Žiline (236); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Internát Družba“ (237); výskyt burín na poľnohospodárskej pôde v SSR (238); spresnenie rozpočtových nákladov diaľnice Praha – Bratislava (239); návrh na udelenie titulu „Národný umelec“ (240); plán úloh vlády SSR na 2. polrok 1977 (241); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1977 (242); zásady pre postup ústredných štátnych orgánov v hospodárskych záležitostiach voči medzinárodným nevládnym organizáciám so sídlom v ČSSR (243); plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na r. 1978 (245); previerka hospodárenia s palivami a energiou (246); realizácia prestavby učňovského školstva (247); zmena pôsobnosti učňovského lesníckeho školstva (248); riešenie bytového problému učiteľov (249); sociálna politika vo verejnej cestnej doprave (250); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Prírodovedeckej fakulty UK (251); smernice o úprave právnych vzťahov ČSSR k občanom, ktorí sú v cudzine bez povolenia (252); zabezpečenie plánovaného vývoja zásob (253); návrh na udelenie vyznamenania „Rad práce“ (254); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (255); zásady právnej úpravy sústavy základných a stredných škôl (257); zdokonalenie sústavy veľkoobchodných cien (258); vymedzenie prác mimoriadnej dôležitosti pre účely dôchodkového zabezpečenia (259); výber a uplatňovanie opakovateľných projektov a typových podkladov (260); dohoda o kultúrnej spolupráci s Islandskou republikou (262); vstup ČSSR do medzinárodnej spoločnosti „Agromaš“ (263); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1977 (264); ocenenie pracovnej iniciatívy na počesť 60. výročia VOSR (265); neplnenie náboru pracovníkov pre výstavbu Jaslovských Bohuníc (266); povolenie pridruženej výroby JRD (267); systém výchovy odborníkov pre životné prostredie (268); súhlas s vypúšťaním odpadových vôd závodu Rudné bane (269); zásady zákona o hospodárskych stykoch so zahraničím (270); návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (271); smernice pre udeľovanie radov a vyznamenaní (272); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní(273); vyhodnotenie priebehu žatvy (274); odvolanie riaditeľa Ústredia slovenského filmu (275); vývoj kriminality (276); schválenie Dohody o medzinárodnej cestnej preprave s Iránom (277); dohoda o kultúrnej spolupráci s USA (278); dohoda o kultúrnej spolupráci s Rakúskom (279); systém dodávateľa stavby a spôsob jeho experimentálneho overovania (280); odstránenie nedostatku náhradných dielov k strojárskym výrobkom (281); zvýšenie rozsahu zavlažovaných plôch pre poľnohospodárstvo (282); zdokonalenie plánovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu (283); zmeny maloobchodných cien (284); dohoda s vládou Maďarskej republiky o vzájomnej pomoci pri výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (285); dohoda s vládou Maďarskej republiky o činnosti kultúrnych stredísk v Budapešti a Prahe (286); výsledky 31. zasadania RVHP (287); rozvoj obchodu a služieb (289); riešenie problematiky národností žijúcich na území SSR (290); rozvoj bytového družstevníctva do r. 1990 (291); činnosť Rady vlády SSR pre životné prostredie (292); zásobovanie mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami do konca r. 1977 (293); príprava výstavby vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (294); zabezpečenie investičných akcií na ochranu ovzdušia (295); výstavba kúpeľných liečebných zariadení v Piešťanoch (296); zvýšenie rozpočtových nákladov čistiarne a práčovne v Spišskej Novej Vsi (297); návrh na udelenie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ pracovníkom chemického priemyslu (298); návrh na udelenie vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ v doprave (299); územný plán Popradu (300); udelenie štátneho vyznamenania „Za statočnosť“ (301); zvýšenie účinnosti cenových limitov (302); výsledky 14. zasadania Československo-maďarského výboru pre spoluprácu (303); program výmen so Španielskom na r. 1978–1979 (304); ochrana vôd na Slovensku (305); činnosť Legislatívnej rady vlády SSR (306); návrh zákona o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií (307); koncentrácia projektových organizácií do väčších celkov (308); plnenie úloh ÚV KSČ na úseku sociálnych programov v hutníctve, strojárenstve, energetike (309); program zvyšovania biologickej hodnoty lesov (310); zabezpečovanie údržby chemických zariadení (311); kontrola kvality práce kontrolných a revíznych útvarov v rezortoch (312); stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (313); úlohy kultúrno-výchovnej práce v r. 1978 (314); rozvoj ľudovej umeleckej výroby v SSR do r. 1985 (315); vyhlásenie rezervácií ľudovej architektúry v Ždiari a Podbieli (316); vyhodnotenie dodržiavania banských bezpečnostných predpisov (317); hlavné smery činnosti organizácií Poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu (318); štátny technický dozor v oblasti jadrovej energetiky (319); ekonomická štruktúra Prahy a realizácia investičného programu do r. 1980 (320); zloženie československej delegácie na Medzivládnu konferenciu UNESCO–UNEP o výchove k starostlivosti o životné prostredie (321); zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia z príjmu a majetku s Rakúskom, Srí Lankou, Juhosláviou, Portugalskom, Cyprom (322); dohoda o kultúrnej spolupráci s Panamou (323); dohovor o cestnej premávke (324); priebeh investičnej výstavby v Bratislave (325); problémy ochrany životného prostredia v Bratislave (326); zásobovanie Bratislavy pitnou vodou (327); zdokonalenie štátneho riadenia akosti (328); rozvoj strojných a traktorových staníc (329); ochrana prírodných liečebných kúpeľov a zdrojov (330); koncepcia pamätníkovej tvorby na Slovensku do r. 1990 (331); zásady skvalitňovania brannej výchovy v štátnej správe (332); zvýšenie rozpočtových nákladov diela Liptovská Mara (333); zásady uvoľňovania poslancov národných výborov pre výkon funkcií (334); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (335); správa o realizácii technickej pomoci v r. 1976 (337); zásady postupu ústredných orgánov v hospodárskych záležitostiach voči medzinárodným nevládnym organizáciám so sídlom v ČSSR (338); účasť ČSSR v Detskom fonde OSN (339); výsledky 5. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (342); zabezpečenie úloh štátneho plánu investičnej výstavby (343); vymenovanie nového splnomocnenca vlády ČSSR pre otázky hraničných vôd so ZSSR (344); investorská a projektová príprava centrálne posudzovaných stavieb (345); vyhodnotenie prác na tvorbe sústav technicko-hospodárskych ukazovateľov (346); služby obyvateľstvu poskytované podnikmi miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami (347); realizácia komplexných programov starostlivosti o pracujúcich (348); využívanie pracovného času (349); stav starostlivosti o invalidných občanov (350); možnosť dodržania prípustného znečistenia povrchových vôd vo Váhu v Žiline (351); práca zborov pre občianske záležitosti (352); zmena ukazovateľov stavby Obkladačky Lučenec (353); vymenovanie členov Vládnej komisie pre výstavníctvo (354); návrh zákona o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií (355); prístup ČSSR k Medzinárodnej spoločnosti Agromaš (356); výsledky rokovania predsedov Zmiešanej československo-rumunskej vládnej komisie pre spoluprácu (357); zásady pre overovanie systemizácie výskumnej a vývojovej základne (359); správa o zásobovaní mäsom v 2. polroku 1977 (360); rozšírenie pôsobnosti Správy zahraničných kultúrnych zariadení (361); zmluva medzi ČSSR a Maďarskou republikou o výstavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (362); dohody o spolupráci medzi prokuratúrami ČSSR, NDR, Poľskou republikou a Maďarskou republikou (363); návrh na začínanie stavieb v r. 1978 (364); rozvoj telesnej výchovy v pôsobnosti ministerstiev a národných výborov (365); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu v 1. polroku 1977 (366); stav kvality panelových bytových domov (367); rozvoj sústavy vedeckých, ekonomických informácií do r. 1980 (368); úprava zásad návrhov na udeľovanie cien v oblasti kultúry a umenia (369); koordinácia vydávania smerníc ministerstiev pre národné výbory (370); návrh zákona SNR o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov (371); návrh zákona o voľbách sudcov, o prokuratúre (372); zmena a doplnenie zákona o ČSAV (373); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti dokončenia Petrochemického komplexu (374); pracovné sily a bytová výstavba pre Ostravsko-karvínske bane (375); rozvoj opravárenskej základne v rezortoch ministerstiev hutníctva, ťažkého strojárenstva, palív a energetiky (376); rozvoj výroby poľnohospodárskych strojov v rámci RVHP (377); výsledok previerky zásobovania ovocím a zeleninou (378); postup pri usmerňovaní mzdového vývoja v r. 1977 (380); dohoda o kultúrnej spolupráci s Laoskou republikou (381); zoznam sídiel, v ktorých sa môže poskytovať zvýšený finančný príspevok na bytovú výstavbu (382); zásady štátnej dopravnej politiky (383); zásady spoločného štatútu splnomocnencov vlád ČSSR a Maďarska pre výstavbu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (384); určenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány SSR (385); rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy (386); návrh zákona o osobnom vlastníctve bytov (387); návrh zákona SNR o hospodárení v lesoch (388); návrh zákona SNR o divadelnej činnosti (389); vedenie podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave (390); zmena zákona SNR o SAV (391); udelenie štátneho vyznamenania Slovenskému ovocinárskemu a záhradkárskemu zväzu (392); udelenie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (393); úpravy štátneho plánu v r. 1977 (394); kultúrna dohoda s Nigériou (395); budovanie špecializovaných poľnohospodárskych organizácií (396); vyhodnotenie činnosti civilno-správneho úseku Ministerstva vnútra SSR (397); protokol o rovnocennosti dokladov o vzdelaní medzi ČSSR a NDR (398); stav užívania ložísk nerastných surovín (399); vyhodnotenie racionalizácie práce (400); správa o priebehu letnej turistickej sezóny v r. 1977 (401); vývoj pracovnej neschopnosti pre chorobu (402); previerka úrovne kúpeľnej starostlivosti (403); zlepšenie ochrany proti hluku (404); udelenie vyznamenaní v zdravotníctve (405); zásady pre uzavieranie poistných zmlúv o poistení osôb organizáciami (406); zabezpečenie výstavby magistrálnych plynovodov (407); udelenie vyznamenania „Rad práce“ (408); menovanie splnomocnenca vlády ČSSR pre výstavbu vodných diel na Dunaji (409); rozpočet SSR na r. 1978 (412); rozvoj poľnohospodárskych leteckých prác do r. 1990 (415); dohoda o kultúrnej spolupráci s Laosom (416); rozvoj jednotnej sústavy knižníc (417); štatút Vládnej komisie pre výstavníctvo (418); racionálne využívanie ložísk nevyhradených nerastov (419); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Kozmetika“ (420); udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a iných jubileí (421); udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (422); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby vodného zdroja Sihoť IV. (423); návrh na menovanie akademika V. Hajku predsedom SAV (424); návrh na menovanie nových členov SAV (425); menovanie funkcionárov Predsedníctva SAV (426); zabezpečenie úloh v živočíšnej výrobe (427); riešenie poľnohospodárskej výstavby na Slovensku (428); zabezpečenie výroby bansko-bezpečných trhavín (429); podmienky ďalšieho rozvoja sklárskeho a keramického priemyslu (430); vyhodnotenie rozmiestnenia dorastu v r. 1977 (431); povolenie práce nadčas (432); previerka činnosti národných výborov vo Východoslovenskom kraji (433); návrh na menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (434); návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (435); menovanie riaditeľa Ústredia slovenského filmu (436); menovanie námestníka ministra obchodu SSR (437); príprava dohody so ZSSR o spolupráci na vodnom diele Gabčíkovo–Nagymaros (438); zaradenie stavby „Plynulé odlievanie“ do úloh štátneho plánu (439); rozvoj československého hutníctva a strojárstva (440); výstavby celulózo-papierenského kombinátu v Ružomberku (441); komplexné využitie drevnej hmoty v národnom hospodárstve (442); možnosti využitia AITK v poľnohospodárskej praxi (443); špecializácia poľnohospodárskej výroby a integračné vzťahy s potravinárskym priemyslom (444); výsledky rokovania medzi delegáciami ČSSR a Vatikánu (445); experimentálne overovanie nových prvkov sústavy plánovaného riadenia (446).
4106CII/36b8I19781518–1522
Uznesenia vlády SSR
Plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1978 (1); činnosť Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1978 (2); hlavné smery pôsobenia československej zahraničnej politiky voči nezúčastneným krajinám (3); dohoda o kultúrnej spolupráci s NSR (4); smernice pre udeľovanie vyznamenaní k 1. a 9. máju (5); štatút Vládneho výboru pre otázky plánovaného riadenia (6); zhospodárnenie autoprevádzky služobných vozidiel (7); rozvoj Východoslovenského kraja a Košíc (8); boj proti delikvencii mládeže (9); činnosť Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve (10); zmena územného plánu Piešťan (11); spriemyselnenie stavebníctva (12); výsledky 18. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (13); preprava kusových zásielok z ČSD do ČSAD (15); overovanie sústavy odmeňovania za prácu v JRD (17); doplnenie úloh vlády SSR za 2. polrok 1977 (18); dohoda s Tureckom o medzinárodnej cestnej doprave (19); koncepcia zúrodňovania pôdneho fondu (20); potreba investícií na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby v súvislosti s výstavbou vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (21); vyhodnotenie typizačnej činnosti vo výstavbe (22); využívanie osobných nákladov na zvýšenie hospodárnosti (23); koncepcia rozvoja strojárskej výroby (24); zlepšenie hospodárenia s vodou (25); využitie Liptovskej Mary pre rekreačné účely (26); zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Zvolen-Podzámčok (27); zabezpečenie výstavby 2. časti Domu odborov (28); menovanie námestníka ministra kultúry SSR (29); reforma platobného styku medzi socialistickými organizáciami (30); realizácia záverov 31. zasadania RVHP v oblasti vedy a techniky (32); výsledky návštevy ministra zahraničných vecí v Kostarike, Venezuele, Paname (33); zabezpečenie úloh v živočíšnej výrobe (34); rozvoj materiálno-technickej základne Československého rozhlasu a Československej televízie (35); stanovenie povinného podielu zabitej hydiny pre podniky verejného stravovania (36); úloha hutníctva a strojárstva v rozvoji československého hospodárstva (37); dohoda o kultúrnej spolupráci s Angolskou ľudovou republikou (38); rozpis úloh štátneho plánu pre socialistické organizácie (39); kontrola plnenia uznesení XV. zjazdu KSČ (40); rozvoj iniciatívy pracujúcich (41); zabezpečenie plánovanej migrácie pracovníkov do Bratislavy (42); posilňovanie verejnej cestnej dopravy v SSR (43); vymedzenie vnútorných kúpeľných území pre lokality s liečebnou funkciou (44); návrh na udelenie medaily „Za službu vlasti“ (45); návrh na udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR (46); zrušenie rozhodnutia prezidenta ČSSR o udelení štátneho vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ (47); návrh novely zákona o osobnom vlastníctve bytov (48); výsledky migrácie pracovníkov a učňov do Prahy (49); výsledky 18. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (50); výsledky 4. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre spoluprácu (51); program výmen medzi ČSSR a Veľkou Britániou a Severným Írskom (52); výsledky konferencie UNESCO–UNEP o výchove k ochrane životného prostredia (53); vyhodnotenie stykov so zahraničím za r. 1977 (54); plnenie štátneho plánu za r. 1977 (55); územný plán celku Gabčíkovo–Nagymaros (56); záchrana archeologických lokalít na území Gabčíkovo–Nagymaros (57); záchrana kultúrnych pamiatok v Banskej Štiavnici a Kremnici (58); zmena 24. článku Ústavy ČSSR (59); návrh zákona o opatreniach v školskej sústave (60); zásady zákona o vysokých školách (61); zásady zákona o školských zariadeniach (62); zásady zákona o štátnej správe v školstve (63); návrhy na udelenie vyznamenaní učiteľom (64); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (65); návrh na udelenie poľského štátneho vyznamenania Ing. J. Kuráňovi (66); hlavné smery československej zahraničnej politiky voči nezúčastneným krajinám (67); zabezpečenie zariadení pre povrchovú ťažbu hnedého uhlia (69); využitie bezplatnej československej pomoci Vietnamskej socialistickej republike (70); plánovanie v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe (71); výsledky československej výchovno-vzdelávacej sústavy (72); zdokonalenie jednotného systému riadenia projektovej činnosti (73); uplatňovanie výtvarného umenia v investičnej výstavbe (74); skvalitnenie urbanistických a architektonických riešení (75); skvalitnenie úrovne aparátu ústredných orgánov (76); zmluva so Španielskom o zamedzení dvojitého zdanenia (77); smery rozvoja vnútorného trhu (78); priebeh vojenskej služby dôstojníckeho zboru (80); návrh na udelenie uznania za vzorné plnenie expertných úloh (81); návrh na udelenie vyznamenania „Za statočnosť“ (82); menovanie funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva (83); menovanie námestníka ministra vnútra SSR (84); ocenenie československých občanov odznakom ZSSR (85); výsledky 21. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu s NDR (87); schválenie zmluvy Maďarskou republikou o výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (88); príprava zásad štatútu splnomocnencov ČSSR a Maďarska pre výstavbu vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (89); dohoda o kultúrnej spolupráci s Jordánskym kráľovstvom (90); zriadenie Medzinárodného hospodárskeho spoločenstva „Interneftprodukt“ (91); plnenie uznesení XV. zjazdu KSČ v oblasti hospodárskej politiky (92); skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v boji proti hromadným chorobám (93); zaradenie stavby škôlky v Handlovej do akcie „Z“ (94); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (95); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav (96); stav zariadenia jadrovej elektrárne (97); realizácia bytovej politiky (98); rozvoj závodného stravovania (99); zvýšenia účinnosti veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov (100); zmluva s NSR o zamedzení dvojitého zdanenia (101); dohoda s Bulharskou republikou o kultúrnej a vedeckej spolupráci (102); návrh na sústredenie výkonu štátnej expertízy (103); technicko-ekonomická koncepcia využitia lesného a priemyselného odpadu (104); koncepcia automatizovaného informačného systému národných výborov (105); sčítanie ľudu, domov a bytov (106); menovanie splnomocnenca vlády SSR pre záchranu mestských pamiatkových rezervácií (107); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája (108); návrh na udelenie titulov „Národný umelec“ a „Zaslúžilý umelec“ (109); zásobovanie mäsom v 1. polroku 1978 (111); zabezpečenie zariadenia kotolní pre potreby bytovej výstavby (112); úprava objemu prác a a dodávok na stavbách Federálneho ministerstva palív a energetiky (113); rokovania o dodávkach pre vnútorný trh (114); návrh zákona o opatreniach v sústave základných a stredných škôl (115); 14. zasadanie Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (116); zriadenie Výboru pre telesnú výchovu a šport (117); zmluva medzi členskými štátmi RVHP o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (118); plnenie volebných programov Národného frontu (119); dohoda s Rakúskom o vstupe na územia dotknuté úpravami hraničných vôd (120); výsledky 84. zasadania Výkonného výboru RVHP (121); dlhodobý výhľad rozvoja ekonomiky SSR do r. 1990 (122); príprava začatia výstavby vodných diel na Dunaji (123); chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove (124); výnimočné poskytovanie dôchodku pracujúcim dôchodcom (125); dodatky k návrhu zákona o vysokých školách (126); návrh na vyslanie delegácie na svetové medzinárodné zdravotnícke zhromaždenie (127); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (128); návrh na prebudovanie Ústavu technickej kybernetiky SAV ne vedecko-výrobnú jednotku (129); rozvoj biologických vied v SSR (130); zabezpečenie kardiovaskulárneho výskumu v SSR (131); rozvoj materiálno-technickej základne obchodu v Bratislave do r. 2000 (132); riešenie problematiky cigánskeho obyvateľstva (133); menovanie splnomocnenca pre výstavbu vodných diel na Dunaji (134); návrh dohody o vydávaní stíhaných osôb do štátu, ktorého sú občanmi (135); návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (136); návrh na udelenie vyznamenania „Za statočnosť“ (137); zmluvná úprava kultúrnej spolupráce s NSR (138); udelenie uznaní za plnenie expertných úloh v r. 1977 (139); bilancia cukrovej kampane 1977/1978 (141); prepočet investičných nákladov výstavby plynovodu (142); problematika národností žijúcich na území SSR (143); ochrana vôd na Slovensku (144); plnenie záverov XV. zjazdu KSČ v rezorte Ministerstva lesného a vodného hospodárstva (145); hodnotenie kádrov v Štátnej hospodárskej správe (146); návrh dodatkového protokolu k Ženevským dohodám z 12.VIII.1949 (147); vytvorenie „Medzinárodnej služby pre opravy zariadení spracúvajúcich ropu“ (148); zdokonaľovanie sústavy plánovaného riadenia hospodárstva (149); zabezpečenie ochrany vôd pred povodňami (150); plán vývoja cien na r. 1979 (151); nový systém odmeňovania pracovníkov vysokých škôl (152); zásady pre zriaďovanie stredných škôl pre pracujúcich (153); návrh zákona SNR o školských zariadeniach (154); návrh zákona SNR o štátnej správe v školstve (155); výsledky konferencie UNESCO o výchove k starostlivosti o životné prostredie (158); dohoda s Portugalskom o medzinárodnej cestnej doprave (159); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na probléme Ochorenia srdca a ciev (160); plnenie plánu rozvoja vedy a racionalizačných programov (162); štátne riadenie v oblasti cien (163); udelenie štátneho vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (164); úprava pracovného času v r. 1979 (165); výsledky návštevy prezidenta ČSSR v NSR (166); dohovor o vydávaní stíhaných osôb do štátov, ktorých sú občanmi (167); výsledky rokovania o československo-sovietskej spolupráci v oblasti jadrovej energetiky (168); zvýšenie účinnosti štátnej expertízy dokumentácie stavieb (170); smery ďalšieho rozvoja vnútorného trhu (172); realizácia koncepcie starostlivosti o životné prostredie (173); štatút Vládnej komisie pre zabezpečenie výstavby Bratislavy (174); poznatky z uskutočňovania ročných rozborov hospodárskej činnosti (176); koncepcia ozdravenia rieky Nitry (177); vyhodnotenie štrukturálnej prestavby stavebných kapacít (178); odstraňovanie prác zakázaných ženám za r. 1976–1977 (179); postupné dobudovanie systému zdravotnej starostlivosti o pracujúcich (180); návrh nariadenia vlády SSR o Národnom parku Nízke Tatry (181); vytvorenie Čestného uznania za zásluhy o rozvoj školstva (182); výstavba oblasti Vysokých a Nízkych Tatier (183); realizácia záchrany mestských pamiatkových rezervácií (184); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a iných jubileí (185); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (186); menovanie námestníka riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (187); zlepšenie hmotného zabezpečenia študentov vysokých škôl (188); príprava dohody so ZSSR o spolupráci pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (189); dohoda o zriadení Internefteprodukt (190); koncentrácia stavebných kapacít v miestach sústredenej výstavby (191); rozvíjanie funkcie národných výborov vo finančnej a rozpočtovej politike (192); vyhodnotenie dosahovania projektovaných parametrov na stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi (193); opatrenia na posilnenie zásobovania trhu (194); úroveň práce a služieb vo výrobnom družstevníctve na Slovensku (195); účinnosť osobnej hmotnej zainteresovanosti pracovníkov (196); návrh na dobudovanie sústavy výchovného poradenstva (197); boj proti recidíve trestnej činnosti (198); príčiny pretrvávania násilia vo vzťahoch medzi občanmi (199); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní (200); výstavba bytových jednotiek pre československých expertov v Mongolsku (201); zabezpečenie prepráv kusov s nadmernou hmotnosťou (202); zdokonaľovanie činnosti zahraničného obchodu (204); stabilizácia pracovných síl v železničnej doprave (205); zabezpečenie výroby podvozkov pre štvornápravové nákladné vagóny (206); začatie niektorých stavieb Federálneho ministerstva palív a energetiky (207); návrh na udelenie medaily J. A. Komenského ministrovi školstva Gruzínskej SSR (208); dohoda o kultúrnej spolupráci so Španielskom (209); plán úloh vlády SSR na 2. polrok 1978 (210); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1978 (211); zlepšenie systému plánovania potreby vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov (212); výsledky činnosti Západoslovenského KNV (213); zvyšovanie účinnosti práce Štátnej obchodnej inšpekcie (214); správa o pracovnej neschopnosti v r. 1977 (215); zásady výberu domov, v ktorých možno predať byty do osobného vlastníctva (216); oslobodenie domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane (217); zásobovanie obyvateľstva pevnými palivami (218); pracovná aktivita dôchodcov (219); doplnenie nariadenia vlády o štátnom riadení cien (220); úprava systému odmeňovania pedagogických pracovníkov vysokých škôl (221); výsledky belehradskej schôdze predstaviteľov účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (222); dohody o účasti ČSSR na výstavbe jadrovej elektrárne na území ZSSR (223); opatrenia v cenách prechodného ubytovania (224); poskytnutie pomoci Laosu v oblasti rekonštrukcie cestnej siete (226); zmluva o právnej pomoci s Irakom (227); vytvorenie podmienok pre účasť ČSSR pri výstavbe rafinérie ropy Irak (228); zmluva s Rakúskom o ochrane údajov o pôvode (229); návrh konzulárnych dohôd s Líbyou, Irakom, Sýriou, Tunisom a Pakistanom (230); plán potreby kvalifikovaných pracovníkov (232); vyhodnotenie osobnej hmotnej zainteresovanosti vedúcich hospodárskych pracovníkov (233); stav a vývoj vynálezcovstva (234); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (235); vývoj pôdneho fondu a jeho evidencia (236); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra (237); správa o zásobovaní mäsom v 2. polroku 1978 (238); zásady pre zriaďovanie internátnych športových škôl (239); zriaďovanie predškolských zariadení socialistickými organizáciami (240); predĺženie povinnej školskej dochádzky na školách s osobitnou starostlivosťou (241); návrh na udelenie štátnych bulharských vyznamenaní pracovníkom Základnej osemročnej školy Ch. Boteva (242); návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ (243); zvolanie 9. celoštátneho zjazdu JRD (244); dohoda o spolupráci s Fínskom v oblasti cestovného ruchu (245); dohoda s Maďarskou republikou o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách (246); správa o plnení Programového vyhlásenia vlády SSR (248); zásady vzťahov medzi SNR a národnými výbormi (249); koncepcia ochrany životného prostredia v Bratislave do r. 1985 (250); realizácia zdravotnej starostlivosti o mladú generáciu (251); platby vo vodnom hospodárstve (252); výsledky 32. zasadania RVHP (253); návrh na zloženie československej delegácie na zasadanie Európskeho združenia Svetovej meteorologickej organizácie (255); zmena v zložení Rady vlády SSR pre životné prostredie (256); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch (257); menovanie námestníkov riaditeľa Československej televízie na Slovensku (258); menovanie námestníkov riaditeľa Československého rozhlasu na Slovensku (259); návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (260); zásady umiestňovania pracovníkov v súvislosti so štrukturálnymi zmenami (261); realizácia technickej pomoci v r. 1977 (263); zabezpečenie prípravy športovcov na Olympijské hry 1980 (264); situácia na vnútornom trhu v r. 1978 (265); hmotná zainteresovanosť zameraná na úspory palivoenergetických zdrojov (267); správa o zdravotnej starostlivosti o pracujúcich (268); návrh na vyznamenanie štátnych baníckych vyznamenaní (269); zmluva s Belgickom o právnej pomoci v občianskych veciach (270); zmluva s Francúzskom o právnej pomoci v občianskych veciach (271); koncepcia využitia horúcich podzemných vôd (272); spôsob usmerňovania výstavby rekreačných chát (273); budovanie skládok tuhého komunálneho odpadu (274); riešenie problémov prepravy žiakov autobusovou dopravou (275); uspokojovanie potrieb vnútorného trhu (276); úlohy kultúrno-výchovnej práce na r. 1979 (277); správa o plnení uznesenia Predsedníctva vlády SSR (278); doplnenie vládnej komisie pre zabezpečenie výstavby Bratislavy (279); program racionalizácie v hospodárení s kovmi (280); realizácia koncepcie bytovej politiky (281); optimálne riešenie prívodu palív do sídlisk (282); zabezpečenie výstavby bytov teplom (283); koncentrácia stavebných kapacít v mestách sústredenej výstavby (284); rozvoj výroby a využitia priemyslových hnojív (285); rozšírenie pomoci Etiópii v ekonomickej oblasti (286); postup československej delegácie na 20. zasadaní UNESCO (287); menovanie delegácie ne 8. svetový lesnícky kongres (288); zameranie kontrolnej práce po XI. zasadaní ÚV KSČ (289); hromadná previerka prídavkov na deti (290); vyhodnotenie politickej a odbornej prípravy poslancov národných výborov (291); plnenie úloh v preprave kusových zásielok (292); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (293); návrh na udelenie medaily „Za obetavú prácu pre socializmus“ (294); stav prác na návrhu štátneho plánu na r. 1979 (295); výsledky 3. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (296); zmluva o zriadení Medzinárodnej služby pre opravy zariadení na spracovanie ropy (297); koncepcia československej účasti v Dunajskej komisii (298); príprava medzisektorových prevodov pôdy (299); zabezpečenie záchrany mestských pamiatkových rezervácií (300); riešenie následkov poddolovania obcí v okrese Prievidza (301); zásobovanie obyvateľstva palivom a energiou (302); predprojektová príprava centrálne posudzovaných stavieb (303); realizácia programu starostlivosti o zdravie ľudu (304); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu (305); zásady starostlivosti o starých občanov (306); vyhodnotenie skúseností sociálneho plánovania (307); plnenie uznesenia Sekretariátu ÚV KSČ o úlohách väzenstva (308); doplnenie Trestného zákona a Trestného poriadku (309); výsledky 11. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej komisie pre spoluprácu (310); zásady prideľovania vojakov z povolania k civilným organizáciám (311); súčasný stav pripravenosti Veľkolomu M. Gorkij (312); dohoda so Španielskom o medzinárodnej cestnej doprave (313); návrh na dojednanie konzulárnej dohody s Vietnamskou socialistickou republikou (314); územný plán Liptovského Mikuláša (315); skúsenosti z výkupu opotrebovaných ropných olejov v chránenej oblasti na Žitnom ostrove (317); hlavné smery rozvoja knižného obchodu (318); realizácia zásad rozvoja ochrany prírody v SSR (319); zmena ukazovateľov stavby textilný kombinát (320); rozbor využívania sťažností občanov (321); dohoda o spolupráci s Francúzskom v oblasti cestovného ruchu (323) zabezpečenie potrieb strojárstva (325); dohoda so Sýrskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave (326); návrh na udelenie vyznamenania Rad víťazného februára (327); dohoda s Nepálom o spolupráci v oblasti zdravotníctva (328); dohoda s Afganistanskom republikou v oblasti zdravotníctva (329); zabezpečenie výstavby celulózovo papierenského kombinátu v Ružomberku (330); ďalší rozvoj československej výchovnovzdelávacej sústavy (331); budovanie siete stredných odborných učilíšť (332); opatrenia na zníženie prevádzkových nehôd a havárií (333); opatrenia na zlepšenie ochrany proti hluku (334); vývoj miezd a rast produktivity práce (335); stav právnej výchovy (336); zabezpečovanie úloh verejnej automobilovej dopravy do r. 1980 (337); doplnok zákona SNR o rokovacom priadku SNR (338); návrh zákona o cestnej doprave (339); menovanie námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva (340); návrh na udelenie čestných titulov pracovníkom v zdravotníctve (341); návrh na udelenie medaily Za upevnenie priateľstva v zbrani (342); zabezpečenie plánovanej zamestnanosti v strojárstve a hutníctve (343); plnenie volebných programov národných výborov (344); štátny plán rozvoja vedy a techniky (346); štátny rozpočet na r. 1979 (347); dohoda o kultúrnej spolupráci s radou ministrov Etiópie (348); návrh na udelenie vyznamenania mestu Kremnici (349); doriešenie problémov štátneho plánu za r. 1979 (350); určenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány SSR (351); územný plán Žiliny (352); zvýšenie úrovne kontroly pred protispoločenskou činnosťou (353); priebeh koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby (354); previerka stavu hygienických zariadení v miestach sústredeného cestovného ruchu (355); ochrana prírodných liečebných kúpeľov (356); zabezpečenie porady vlády s predsedami krajských národných výborov (357); zvýšenie kapacít hospodárskych organizácií Slovenského úradu geodézie a kartografie (358); stanovenie počtu štátnych vyznamenaní (359); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Za statočnosť (360); ideové zameranie Medzinárodného roku dieťaťa (361); zlepšenie realizácie výstavby v Severočeskom kraji (362); výsledky 6. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (363); dodatkové protokoly k Ženevským dohovorom o ochrane obetí (364); zásobovanie mäsom v 2. polroku 1978 (365); rozvoj výroby vybraných druhov strojárenského spotrebného tovaru (366); odvetvové plánovanie strojárskej výroby (367); smery ďalšieho rozvoja bytovej výstavby (368); návrh na udelenie vyznamenania Rad práce (369); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu (370); návrh na udelenie vyznamenania pracovníkom v zdravotníctve (371); zásady prehĺbenia nadväznosti úloh základného výskumu na úlohy technického rozvoja a ich realizáciu v praxi (372); zásady umiestňovania prepustených vojakov a príslušníkov ZNB (373); výsledky previerky činnosti občianskych výborov v Stredoslovenskom kraji (374); riešenie bytového problému učiteľov (375); zásady zákona SNR o štátnej pamiatkovej starostlivosti (376); výsledky 15. zasadania Československo-maďarského výboru pre spoluprácu (377); koncepcia postupu ČSSR v Európskej hospodárskej komisii OSN do r. 1983 (378); správa o plnení úloh na výstavbe vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (379); plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1979 (380); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1979 (381); rozvoj výrobnej základne kameniva (382); príprava a výsledky prijímania žiakov na stredné a vysoké školy v r. 1978/1979 (383); úroveň rozhodovania súdov v SSR v rozvodoch manželstiev (384); menovanie tajomníka Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (385); rozvoj ekonomického výskumu v oblasti plánovitého riadenia (386); vyhodnotenie účinnosti sústavy veľkoobchodných cien po komplexnej prestavbe (387); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám (389); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (390).
4107CII/36b8I19791523–1526
Uznesenia vlády SSR
Prechodná úprava pracovného času v organizáciách nevýrobnej sféry (1); zabezpečenie obyvateľstva palivom a energiou (2); zabezpečenie prípravy Československej spartakiády '80 (3); stanovisko Slovenskej odbornej rady k štátnemu plánu na r. 1979 (4); ochrana poľnohospodárskej pôdy pri investičnej výstavbe (5); smernice pre územný rozvoj Vysokých Tatier (6); územný rajón Východoslovenských prekladísk (7); rozmiestnenie mládeže na prípravu povolania (8); príprava pracovníkov pre výskumnú a vývojovú základňu (9); vyhlásenie pamiatkovej rezervácie v Španej Doline (10); rámcová dohoda o spolupráci štátov RVHP o geologických prácach na území Kuby (11); jednotný systém brannej výchovy (12); náhradný termín dokončenia stavby Pravenec II. (13); výsledky previerky činnosti Drevoúnia Bratislava (14); posilnenie zásobovania vnútorného trhu (15); úprava pracovného času (17); dohoda s NDR o kultúrnej a vedeckej spolupráci (18); zabezpečenie finančnej kontroly z hľadiska zvyšovania jej účinnosti (19); rozvoj obchodu a služieb (20); rozvoj iniciatívy pracujúcich na počesť 30. výročia Februárového víťazstva (21); príprava pracovníkov pre kapacity uvádzané do prevádzky (22); ochrana práv a potrieb občanov (23); zabezpečenie ochrany životného prostredia v n.p. Petrochema Dubová (24); koncepcia hospodárenia s pitnou vodou na území Bratislavy (25); udelenie čestných titulov učiteľom (26); menovanie členov Komisie vlády SSR pre výchovné poradenstvo (27); menovanie námestníka ministra vnútra SSR (28); úprava rezortných zoznamov zamestnaní I. a II. kategórie (29); dohoda o spolupráci členských štátov RVHP o geologických prácach na území Kuby (30); úprava zásad súťaže výrobných organizácií (31); návrh zabezpečenia MDŽ (32); projektová príprava centrálne posudzovaných stavieb (33); hlavné smery poľnohospodárskej investičnej výstavby (35); zásady odmeňovania za prácu v JRD (36); návrh na rozmiestnenie požiarnych zbrojníc (37); návrh na udelenie medailí príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR (38); návrh na udelenie medaily Za zásluhy o obranu vlasti (39); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (40); previerka opodstatnenosti a rozsahu účinnosti účelových organizácií (41); zabezpečenie lodí pre vnútroštátnu potrebu (42); koncepcia rozvoja zabezpečovacej leteckej techniky (43); náhradné termíny ukončenia stavby n.p. Považské strojárne (44); hospodárska pomoc Vietnamskej republike a Laoskej republike (45); prevod nákupnej činnosti konzumných zemiakov (46); zdokonaľovanie plánovitého riadenia stavebníctva (47); úprava náhrad za používanie motorových vozidiel (48); prístup ČSSR k Európskej dohode o hlavných cestách s medzinárodnou prevádzkou (49); prístup ČSSR k Viedenskému dohovoru o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám (50); štatút splnomocnencov vlád ČSSR a Maďarskej republiky o ich činnosti pri výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (51); plnenie štátneho plánu za r. 1978 (52); zabezpečenie výstavby diaľnično-železničného mostu v Bratislave (53); územný plán Michaloviec (54); príprava mládeže na robotnícke povolania (55); program racionalizácie spotreby úspor palív a energie (56); plnenie zásad starostlivosti o invalidných občanov (57); realizácia dohôd so ZSSR o spoločnej výrobe cyklohexyltioftalimidu (58); zaradenie krytého kúpaliska v Humennom do akcie „Z“ (59); zdokonaľovanie sústavy ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve (60); smernice plánu vývoja veľkoobchodných cien (61); plánovanie a riadenie základných prostriedkov (62); zavedenie letného času (63); zabezpečenie výstavby kombinátu v Ružomberku (64); usporiadanie študijného zájazdu členom Výboru pre bývanie, stavebníctvo a územné plánovanie Európskej hospodárskej komisie OSN (66); opatrenia pre ďalší rozvoj obilninárstva (67); dohoda s Rakúskom o konzulárnych stykoch (68); prístup ČSSR k Medzinárodnej dohode o ochrane rastlín (69); výpoveď dohovorov Medzinárodnej organizácie práce č. 24 a 25 (70); dohoda o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok štátnej kontroly akosti výrobkov s NDR (71); zriadenej Zmiešanej vládnej komisie pre spoluprácu s Rumunskom (72); výhľad rozvoja ekonomiky SSR do r. 1990 (73); koncepcia typizácie vo výstavbe (74); zabezpečenie jarných poľnohospodárskych prác (75); návrh zákona o vysokých školách (76); zmena zloženia Komisie vlády SSR pre koordináciu výstavby vo Vysokých Tatrách (77); návrh udelenia titulov Národný umelec, Zaslúžilý umelec (78); návrh udelenia vyznamenaní pri príležitosti 1. celoštátnej konferencie učiteľov (79); delegovanie členov vlády SSR na okresné konferencie JRD (80); zásady koordinácie vývojovej základne textilného priemyslu (81); priebeh výstavby jadrových elektrární V-1 a V-2 (82); plnenie úloh vo výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (83); zvýšenie účinnosti cenových limitov (84); ukončenie činnosti internátnych stredných škôl pre pracujúcich (85); usmerňovanie spotreby energie u veľkoodberateľov (86); dohoda o spolupráci s Rakúskom na veterinárnom úseku (87); zmluva o priateľstve a spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou (88); návrh kultúrnej dohody s Bangladéšskou ľudovou republikou (89); prístup ČSSR k medzinárodnej kooperácii výroby v spoločnosti Agromaš (90); vyhodnotenie zahraničných stykov (91); správa o využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu (94); zásobovanie mäsom v 1. polroku 1979 (95); zmena ukazovateľov stavby Výroby lepenky v Martine (96); zmeny v zložení Rady vlády SSR pre životné prostredie (97); plnenie záverov XV. zjazdu KSČ vo vodnom hospodárstve (98); úspory dovozu z kapitalistických štátov (99); rozšírenie pomoci Etiópii v ekonomickej oblasti (102); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (103); dohoda o kultúrnej spolupráci s Jemenskou arabskou republikou (104); menovanie delegácie na 8. kongres Svetovej meteorologickej organizácie (105); návrh na menovanie delegácie na 32. Svetové zdravotnícke zhromaždenie v Ženeve (106); dohoda s Tuniskou republikou o právnej pomoci (107); zhospodárnenie autoprevádzky služobných vozidiel (109); starostlivosť o matku a dieťa (110); zásobovanie Bratislavy tovarom (111); prehĺbenie zdravotnej starostlivosti o pracujúcich v rezorte palív a energetiky (112); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav (113); zmena v zložení Vládnej komisie pre zabezpečenie výstavby Bratislavy (115); návrh na udelenie Uznania za vzorné plnenie expertných úloh (114); uvoľnenie z funkcie riaditeľa Československého rozhlasu (116); návrh na udelenie Radu práce úprava pracovného času v r. 1980 (118); výsledky 18. zasadania Československo-poľského výboru pre spoluprácu (119); priebeh spolupráce s OSN pre priemyslový rozvoj (120); schválenie bilancie rafinovaného cukru na r. 1979 (122); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 1. celoštátnej konferencie učiteľov (123); návrh na zabezpečenie správ panelových bytových domov (124); plnenie volebných programov Národného frontu (125); návrh na udelenie vyznamenaní pri príležitosti 1. a 9. mája (126); plnenie uznesení ÚV KSČ o zvýšení ekonomickej propagandy (127); rozpracovanie dlhodobých programov spolupráce v rámci RVHP (128); opatrenia na ochranu vôd na Slovensku (129); plnenie úloh vlády za 1. štvrťrok 1979 (130); riešenie sociálno-ekonomických podmienok pracujúcich v hlbinnom baníctve (132); uvoľnenie námestníka predsedu Slovenského cenového úradu (131); zabezpečenie bytovej výstavby na 2. úseku plynovodu SOJUZ (133); dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci s Etiópiou (135); prístup ČSSR k parížskemu zneniu Všeobecnej dohody o autorskom práve (136); prístup ČSSR k parížskemu zneniu dohody o ochrane literárnych a umeleckých diel (137); vyhodnotenie úrovne výrobkov (138); stav prác na zdokonaľovaní sústavy plánovitého riadenia hospodárstva (139); vyhodnotenie dodávateľsko-odberateľských rokovaní (140); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva s Maltskou republikou (141); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva s Laoskou republikou (142); dohoda so ZSSR o východe nového železničného prechodu (143); program rozvoja kontajnerových prepráv medzi členskými štátmi RVHP (144); rozvoj iniciatívy pracujúcich v r. 1979–1980 (145); zabezpečenie vodohospodárskej výstavby v SSR (146); rozvoj miestneho stavebníctva SSR do r. 1985 (147); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu uhoľnými palivami (148); zabezpečenie realizácie dodávok farmaceutického priemyslu (149); integrácia málotriednych škôl (150); hodnotenie prínosu devízovo-návratných úverov (151); účasť ČSSR na výstavbe mozyrského závodu na výrobu kŕmnych kvasníc (152); ekonomická spolupráca s Laosom (153); dohovor o vydávaní stíhaných osôb do štátu, ktorého sú príslušníkmi (154); plnenie záverov XV. zjazdu KSČ v lesnom hospodárstve (155); preradenie stavieb teplární Žilina a Třebovice do štátneho plánu na r. 1979 (156); zásady odmeňovania mládeže pripravujúcej sa na robotnícke povolania (157); zmena ukazovateľov centrálne rozostavaných stavieb rezortu poľnohospodárstva (158); rozpracovanie úloh moskovskej Deklarácie (159); dohoda o kultúrnej spolupráci s Islandskou republikou (160); doplnky v dohode s Juhosláviou o medzinárodnej cestnej doprave (161); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na riešení problému „Lekárske imunobiologické preparáty“ (162); zmena ukazovateľov stavby televízneho strediska Mlynská dolina (163); výsledky 89. zasadania Výkonného výboru RVHP (164); menovanie splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu papierenského kombinátu v Ružomberku (165); návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu (166); návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ (167); ďalší rozvoj potravinárskeho priemyslu (168); menovanie do funkcie riaditeľa Československého rozhlasu (169); vývoz textilných strojov do nesocialistických krajín (170); ustanovenie dočasných komisií pre posúdenie prípravy 7. päťročnice (171); zabezpečenie prípravy mládeže na robotnícke povolania (172); využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu (173); zmluva o ochrane údajov o pôvode s Portugalskom (174); dohoda o rozšírení kapacít pre výrobu nábytkových tkanín v ČSSR, Bulharsku a Rumunsku (175); návrh plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov (177); správa o plnení programu úspory palív a energie v r. 1978 (178); zabezpečenie potrieb rozvoja poľnohospodárstva priemyslovými hnojivami (179); plnenie odvetvových programov mzdového vývoja (180); opatrenia na hospodárenie s pracovnými silami v stavebníctve (181); zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky za r. 1978 (182); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (183); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (184); vyhodnotenie výsledku experimentu riadenia efektívnosti a kvality (185); zabezpečenie investičnej výstavby v Bratislave (186); návrh na zriadenie Vládnej komisie pre zabezpečovanie vnútorného trhu (187); zásady dlhodobej energetickej politiky (188); zabezpečenie úloh v železničnej doprave (189); dohoda s Maďarskou republikou o spoločnom štatúte splnomocnencov vlád pri výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (190); dohoda o vedecko-technickej spolupráci s Afganistanom (191); poskytnutie daru Juhoslávii (192); dohoda o kultúrnej spolupráci so Španielskom (193); úprava štátneho plánu na r. 1979 (194); plnenie štátneho plánu za r. 1978 (196); zhodnotenie výsledkov na stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi (197); realizácia úloh bytového družstevníctva v SSR (198); správa o práci Mestského národného výboru v Košiciach, Banskej Bystrici a Nitre (199); návrh pravidiel vydávania nariadení národných výborov (200); návrh zásad zákona SNR o vnútornom obchode (201); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra (202); zabezpečenie prevádzkovej praxe žiakov gymnázií (203); poskytovanie štipendií žiakom stredných odborných škôl (204); účasť žiakov stredných škôl na spoločensky náročnej práci (205); zvýšený výskyt vírusového zápalu pečene na Východnom Slovensku (206); zlepšenie realizácie výstavby v Severočeskom kraji (207); vyhodnotenie zásobovania obyvateľstva palivami a energiou (208); plán hlavných úloh vlády na 2. polrok 1979 (209); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly v 2. polroku 1979 (210); zloženie pracovníkov kádrových a personálnych útvarov ústredných orgánov (211); návrh Všeobecných podmienok kooperácie výroby medzi členskými štátmi RVHP (212); dlhodobý výhľad rozvoja SSR do r. 2000 (214); vývoj miezd v SSR v 1. štvrťroku 1979 (215); využitie odpadového dreva v lesoch (216); zvýšenie výkupu vybraných druhov koží (217); menovanie funkcie námestníka ministra priemyslu (218); menovanie členov Vládneho výboru pre cestovný ruch (219); návrh na udelenie štátnych baníckych vyznamenaní (220); návrh na udelenie vyznamenaní Za zásluhy o výstavbu a Za vynikajúcu prácu (221); doplnenie zákona o poľnohospodárskej dani (222); vládna dohoda o geologickej spolupráci v Mongolskej ľudovej republike (223); výsledky rokovania prezidenta ČSSR G. Husáka v Sýrii (224); výsledky 19. zasadania Československo-sovietskej komisie pre spoluprácu (225); dohoda o spolupráci na probléme „Lekárske imunobiologické preparáty“ (229); stav prác na zdokonaľovaní sústavy plánovaného hospodárstva (230); obmedzenie rýchlosti jazdy cestných motorových vozidiel (231); platová úprava učiteľov (232); úprava systému odmeňovania zdravotníckych pracovníkov (233); zmena zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení (234); výsledky 19. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (235); výsledky československo-sovietskeho rokovania o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky (236); výstavba medzištátnych v r. 1978 (236); zabezpečenie stavebnej časti jadrovej elektrárne V-2 (238); očakávaný vývoj v poľnohospodárskej výrobe a nákupe (239) zabezpečenie prevádzkovej praxe žiakov gymnázií (241); účasť žiakov stredných škôl na spoločensky prospešnej práci (242); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (243); výsledky 20. zasadania Generálnej konferencie UNESCO (244); zmluva so ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (245); dohoda o kultúrnej spolupráci s Maltskou republikou (246); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva s Irackou republikou (247); delegovanie na 29. zasadanie Európskeho oblastného výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (248); dohoda so Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave (249); zmluva s Tuniskou republikou o právnej pomoci (250); zmluva s Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v trestných veciach (251); plnenie úloh štátneho plánu (252); príčiny zaostávania výstavby stavieb potravinárskeho priemyslu (253); koncepcia budovania vývojových pracovísk v priemyslových centrách (254); plnenie uznesení ÚV KSČ k otázkam poľnohospodárstva (255); zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (256); koncepcia starostlivosti o životné prostredie (257); zlepšenie životného prostredia v Bratislave (258); zásady na postup žiadostí o zvýšenie rozpočtových nákladov stavieb (259); sociálne zabezpečenie národnými výbormi (260); návrh na odpustenie dodatkového odvodu za prekročenie záväzného limitu osobných nákladov v Slovakotexe (261); bezplatné poskytovanie školských potrieb žiakom 1. stupňa (262); opatrenia vo vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov (263); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť (264); rozvoj československej vzdelávacej sústavy (265); výsledky 15. zasadania Československo-juhoslovanského výboru pre spoluprácu (266); úpravy v oblasti maloobchodných cien (268); zabezpečenie plánovanej migrácie pracovníkov do Bratislavy (269); zmena ukazovateľov stavby Televízneho strediska v Bratislave (270); previerka využitia strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtu stavieb (271); dodávky náhradných dielov k strojárskym výrobkom (272); zabezpečenie výroby vykurovacích telies (273); úprava pravidelných príspevkov z Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb JRD k dôchodkom členov JRD (274); starostlivosť o matku a dieťa (275); priebeh výstavby vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (277); odporúčania prijaté na 63. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (278); zmluva s Francúzskom o právnej pomoci vo veciach občianskych (279); dohoda o spolupráci v zdravotníctve s Kuvajtom (280); výsledky 33. zasadania RVHP (281); územný plán Martina (282); pokyny pre prestavbu sídiel na rekreačné účely (284); zabezpečenie úplného výkonu štátnej expertízy na Ministerstve výstavby a techniky (285); zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o mládež (286); zmena zloženia Vládneho výboru pre plánovité riadenie hospodárstva (287); menovanie člena Vládneho výboru pre cestovný ruch (288); zmena názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline (289); zvýšenie hraníc príjmov pre poskytovanie sociálnych dávok na deti (290); schválenie miezd a počtu pracovníkov federálnych a ústredných orgánov (291); spôsob zabezpečenia diaľkovej pásovej dopravy (292); realizácia technickej pomoci rozvojovým krajinám (294); československá účasť na ozdravenie hospodárskych zvierat v Angole (295); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť (296); návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu (297); záchrana kultúrnych pamiatok miest Levoča, Bardejov (298); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (299); výsledky 8. kongresu Svetovej meteorologickej organizácie (300); rokovanie s Rakúskom o možnosti dohovoru o sociálnom zabezpečení (301); vyhodnotenie vývoja vnútorného trhu (303); realizácia výstavby papierenského kombinátu v Ružomberku (304); plnenie bielkovinového programu výživy hospodárskych zvierat (305); stav uspokojovania dopytu po platených službách (306); výnimočné poskytovanie náborového príspevku stredným zdravotníckym pracovníkom v Bratislave (307); zmena v zložení Výboru ľudovej kontroly (308); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (309); návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu (310); poskytnutie československej pomoci Laosu (311); návrh na udelenie vyznamenania Rad práce (312); návrh na dojednanie konzulárneho dohovoru s Etiópiou (313); rozvoj živočíšnej výroby na Slovensku (314); vyhlásenie pamiatkovej rezervácie v Osturni (315); úlohy kultúrno-výchovnej práce v r. 1980 (316); doplnenie systému cien udeľovaných na úseku knižnej kultúry (317); súčasný stav zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o pracujúcich v závodoch (318); výnimočné poskytovanie dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (319); návrh zákona o riadení zahranično-hospodárskej činnosti (320); doplnenie zákona o sociálnom zabezpečení (321); nariadenie vlády SSR o Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (322); zabezpečenie úloh rozvoja národných výborov (323); hlavné smery racionalizácie cestnej nákladnej dopravy (324); opatrenia na posilnenie riadenia licenčnej politiky (325); súborné žiadosti rezortov o vodách (326); previerka činnosti národných výborov v Bratislave (327); zriadenie Ceny za výstavbu (328); bilancia potrieb kapacít na údržbu a rekonštrukciu domového fondu v Bratislave (329); previerka nehospodárnej prepravy medeného drôtu (330); zmena Vládnej komisie pre racionalizáciu práce a mzdových sústav na Vládnu mzdovú komisiu (331); zabezpečenie kapacít strojárstva na zabezpečenie výstavby jadrových elektrární (333); výsledky 7. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre spoluprácu (334); dohoda o spolupráci o cestovnom ruchu s Gréckom (335); návrh na konzulárny dohovor s Tuniskou republikou (336); pristúpenie vlády ČSSR k dohode medzi vládami ZSSR a NDR o zriadení organizácie ASSOFOTO (337); zmluva s Rakúskom o právnej pomoci v trestných veciach (338); investorská a projektová príprava stavieb s rozpočtovými nákladmi nad 10 mil. Kčs (339); návrh zásad novelizácie Občianskeho zákonníka (340); zásady zákona o hlásení pobytu občanov (341); návrh na zriadenie Komisie vlády SSR pre koordináciu zabezpečovania vnútorného trhu (342); situácia v zabezpečovaní odlučovacej techniky (343); správa o zásobovaní s mäsom (344); postup pri riešení problematiky tuhých komunálnych odpadov (347); zmeny termínov dokončenia stavieb Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva (348); riešenie sociálno-ekonomických podmienok pracovníkov v odvetví rudného a nerudného baníctva (349); výsledky 4. zasadania Zmiešanej komisie pre spoluprácu s NSR (350); dohoda o spolupráci o cestovnom ruchu s Jemenom (351); návrh na udelenie Radu Víťazného februára (352); zmluva s Rakúskom o ochrane údajov o pôvode (353); rámcová dohoda o špecializácii výroby energeticky náročných chemických výrobkov (354); program racionalizácie využitia palív a energie (355); koncepcia tvorby a ochrany sídelnej zelene na Slovensku (356); správa o činnosti Internátnej športovej školy v Banskej Bystrici (357); vytvorenie predpokladov pre uplatnenie normy pre tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií (358); zabezpečenie odbornej prípravy laoských občanov v československých organizáciách (360); stabilizácia stavebných síl v spotrebnom priemysle (361); vývoj občiansko-právnej agendy v justičných zložkách (362); odporúčania prijaté na 64. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (363); rozpočet SSR na r. 1980 (366); plnenie plánu Slovenskej odborovej rady v r. 1980 (367); správa o zásobovaní hospodárstva palivami (368); určenie počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov pre ústredné orgány (369); realizácia zmien v riadení hospodárstva národných výborov (370); zmena v zložení Rady vlády SSR pre národné výbory (371); návrh na udelenie vyznamenania Za statočnosť (372); doplnenie zákona o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku (373); zabezpečenie ďalšieho rozvoja prírodných a technických vied v ČSAV/SAV (374); kontrola dodržiavania zásad spoľahlivosti výrobkov spotrebnej povahy (376); schválenie zásad pre uskutočňovanie zahraničného cestovného ruchu (378); previerka plnenia opatrení na zlepšenie životného prostredia (379); sociálne zabezpečenie národnými výbormi (380); stav uspokojovania dopytu po platených službách (381); koncepcia prestavby centra Bratislavy (382); rozbor vývoja produktivity práce (383); príčiny vysokých úbytkov poľnohospodárskej pôdy (384); komplexné riešenie problémov Východoslovenskej nížiny (385); zriadenie medzirezortnej komisie pre riadenie boja proti burinám (386); skvalitňovanie prípravy mládeže na robotnícke povolania (387); zaradenie zamestnaní do I. a II. kategórie za účelom dôchodkového zabezpečenia (388); návrh na udelenie medaily Za službu vlasti (389); žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých stavieb (390); rozvoj opravárstva strojárskych výrobkov dlhodobej osobnej spotreby (391); obmedzenia bežného cestovného ruchu pre letné Olympijské hry v Moskve (392); pokyny pre oceňovanie socialistických organizácií putovnými Červenými zástavami (393); návrhy na udelenie medailí pracovníkom v zdravotníctve (394); návrh na zmenu pôsobnosti podniku RENOKOV v Nových Zámkoch (396); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (397); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (398).
4108CII/36b8I19801526–1529
Uznesenia vlády SSR
Plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1980 (1); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1980 (2); predbežné výsledky plnenia štátneho plánu v r. 1979 (4); koncepcia šľachtenia a semenárstva v Slovosive (5); vyhodnotenie návrhu na nákup licencií (6); pokyny pre využitie bytových objektov vo vybraných sídlach pre rekreačné účely (7); dlhodobý výhľad rozvoja okresu Prešov (8); organizovanie súťaže o čestný názov „Vzorná hraničná obec – mesto SSR“ (9); menovanie člena Vládneho výboru pre cestovný ruch (10); menovanie funkcie námestníka ministra práce a sociálnych vecí (11); menovanie A. Blažeja členom Predsedníctva SAV (12); výsledky 22. zasadania Spoločného výboru pre spoluprácu s NDR (14); správa o rokovaní zástupcov ČSSR a ZSSR o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky (15); zabezpečenie výstavby československých jadrových elektrární projektovou dokumentáciou (16); možnosti využitia malých vodných elektrární (17); priebeh výstavby vodného diela Gabčíkovo–Nagymaros (18); zásady cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov (19); dohoda s Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnych a informačných strediskách (20); dojednanie Protokolov k dohodám medzi ČSSR a ZSSR o špecializácii pri výrobe v oblasti petrochémie (21); dohoda medzi vládami ČSSR a ZSSR o kooperácii energeticky náročných chemických výrobkoch (22); zmluva s Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v trestných veciach (23); koncepcia investičnej výstavby v 7. päťročnici (24); koncepcia rozvoja urbanizmu do r. 2000 (25); rekonštrukcia kúpeľných zariadení v Piešťanoch (26); schválenie Stanov SAV (27); smernice pre činnosť útvarov energetického hospodárstva (28); výsledky 4. zasadania Československo-vietnamského výboru pre spoluprácu (29); výsledky dohody s Juhosláviou o medzinárodnej cestnej doprave (30); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR v Japonsku (31); stav výroby a zásobovania liekmi (33); dojednanie zmluvy o spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou (34); dojednanie zmluvy o spolupráci s Laoskou ľudovodemokratickou republikou (35); návrh na uzavretie Dohody o kultúrnej spolupráci so Zambijskou republikou (36); súbor opatrení na zdokonalenie plánovaného hospodárstva (37); rozvoj kvalifikačnej štruktúry pracovníkov (38); vyhodnotenie rozmiestnenia dorastu a absolventov škôl (39); výsledky prijímania na štúdium (40); návrh na udelenie medaily Za službu vlasti (41); návrh na udelenie vyznamenaní príslušníkom Zboru nápravnej výchovy (42); problémy rozvoja dopravnej sústavy (44); zabezpečenie prepravy zemného plynu československou tranzitnou sústavou (46); plnenie štátneho plánu za r. 1979 (47); plnenie úloh rozvoja zahraničného cestovného ruchu (48); stav prípravy hydromelioračnej výstavby (49); zužitkovanie opotrebovaných ropných olejov (50); udelenie vyznamenaní učiteľom (51); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (52); návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu (53); zabezpečenie rozvoja koksárenstva do r. 1995 (54); zabezpečenie úzkoprofilových profesií externých montáží v organizáciách federálnych ministerstiev hutníctva a ťažkého strojárenstva a elektrotechnického priemyslu (55); dovoz stavebných profesií pre organizácie ministerstiev stavebníctva (56); rozšírenie spolupráce a pomoci Laosu (57); návrh na uzavretie dohody o kultúrnej spolupráci s Mozambikom (59); program výmen s Veľkou Britániou a Severným Írskom (60); zmluva s Kubou o právnej pomoci v občianskych veciach (61); výsledky 93. zasadania Výkonného výboru RVHP (62); dohoda s Vietnamskou republikou o odbornej príprave vietnamských občanov v ČSSR (63); súhlas s voľbou predsedu Združenia cirkví adventistov siedmeho dňa (64); menovanie člena Výboru pre národnú cenu SSR (65); zmeny v zložení Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky (66); rozpracovanie Opatrení vlády SSR ministerstvami (67); súhlas s voľbou biskupa pravoslávnej cirkvi v Michalovskej eparchii (68); stav v uplatňovaní cenových limitov (71); zásady pre priznanie príplatku československým lektorom v zahraničí (72); zásady postupu pri príprave návrhov noriem RVHP (73); problémy ústavnej výchovy mládeže (74); zmena dohovoru s Juhosláviou o sociálnom poistení (75); dohoda s Kubou o intenzifikácii geologických prác na Kube (76); zmluva s Alžírom o právnej pomoci vo veciach občianskych (77); predbežné výsledky plnenia plánu za február 1980 (78); rozvoj poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu (79); zdokonalenie riadenia sociálneho rozvoja (80); efektívnejšie organizačné usporiadanie organizácií miestneho hospodárstva (81); realizácia výstavby kombinátu v Ružomberku (82); previerka príčin rastu počtu pracovníkov na generálnych riaditeľstvách v priemysle (83); zahraničný cestovný ruch so socialistickými štátmi (84); prevod kondenzačných elektrární na teplárenskú prevádzku (86); riešenie následkov poddolovania obcí a inžinierskych sietí (87); previerka plnenia bielkovinového programu výživy hospodárskych zvierat (88); výstavba areálu československého veľvyslanectva v Bonne (89); organizácia elektrotechnického priemyslu (90); zmena začiatku letného času v r. 1980 (91); menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov (92); hodnotenie stykov so zahraničím (93); dlhodobý program rozvoja špecializácie a kooperácie výroby so ZSSR (94); zásady rozvoja Dudiniec (95); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k 1. a 9. máju(96); delegovanie na 33. Svetové zdravotnícke zhromaždenie v Ženeve (97); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav (98); udelenie Uznania za vzorné plnenie expertných úloh (99); zavádzanie ťažobných režimov hlbinných baní (100); usmerňovanie spotreby elektrickej energie (101); výsledky plnenia úloh volebných programov Národného frontu (104); dojednanie dohody o výsadách Organizácie pre oslobodenie Palestíny v ČSSR (106); udelenie čestných titulov Národný umelec a Zaslúžilý umelec (107); výsledky 16. zasadania Československo-maďarského výboru pre spoluprácu (109); návrh na udelenie Radu červenej hviezdy (111); hlavné smery mzdovej politiky (112); dojednanie konzulárnej dohody s Gréckom (115); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva s Jemenom (116); návrh na uzavretie dohody o zriadení medzinárodnej sústavy Intertransplant (117); rámcová dohoda o rozšírení kapacít pre výrobu nábytku vlastnými prostriedkami (118); kontrola dodržiavania zásad overovania spoľahlivosti výrobkov spotrebnej povahy (119); správa o poznatkoch pri uplatňovaní nových lesných zákonov (120); výsledky rozvoja cestovného ruchu (121); stav zákonnosti pri ochrane socialistickej ekonomiky (122); doplnenie nariadenia vlády SSR o prideľovaní štátnych bytov (123); zvýšenie príspevkov na dieťa v pestúnskej starostlivosti (124); budovanie materiálno-technickej základne osobnej dopravy ČSAD (125); návrh na udelenie medaily Za službu vlasti (126); definitívna bilancia rafinovaného cukru na r. 1980 (127); riešenie problémov rozvoja Severočeského kraja (128); racionálny rozvoj závodného stravovania (129); opatrenia na zabezpečenie prepravných potrieb (130); previerka hospodárenia s prostriedkami na výstavbu (131); výsledky rokovaní so socialistickými krajinami o výmene tovaru (132); zásobovanie s mäsom v 1. polroku 1980 (133); úprava veľkoobchodných cien drahých kovov (136); návrh na premiestnenie organizácií z Bratislavy (137); analýza plnenia výhľadovej koncepcie rozvoja výtvarnej kultúry na Slovensku (138); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností (140); stav starostlivosti o cigánskych občanov (141); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť (142); menovanie námestníka ministra lesného a vodného hospodárstva (143); zásady rozvoja internacionálneho socialistického súťaženia (144); správa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (145); zákaz zamestnania žien prácami nad prípustnú hmotnosť (146); zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých stavieb (147); dohoda o rozšírení kapacít pre výrobu nábytku vlastnými prostriedkami (149); návrh na udelenie vyznamenania Rad Víťazného februára (150); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Za statočnosť (151); zmluva o spolupráci s Laosom (152); návrh na schválenie konzulárnej dohody so Sýriou (153 ); dojednanie zmluvy o spolupráci s Etiópiou (154); dohoda o kultúrnej spolupráci so Senegalom (155); dojednanie rámcovej dohody o spolupráci na dokonalejšie spracovanie ropy (156); zriadenie Medzinárodnej geologickej expedície v Mongolsku (157); vyhodnotenie experimentu riadenia efektívnosti a kvality v rezorte Ministerstva priemyslu (159); výsledok zdokonaľovania plánovitého riadenia stavebníctva (160); boj s protispoločenskou činnosťou (161); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých stavieb (162); realizácia politiky strany v oblasti investičnej výstavby (163); realizácia politiky stany v oblasti vedecko-technického rozvoja (164); výsledky 19. zasadania československo-poľského výboru pre spoluprácu (165); dojednanie dohôd o spolupráci pri výstavbe a rekonštrukcii cestných ťahov (166); priebeh výstavby jadrových elektrární V-1, V-2 (167); zabezpečenie výroby oceľovo-lankových gumových pásov (168); návrhy na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných a podnikových jubileí (169); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (170); schválenie Konzulárnej dohody s Vietnamskou socialistickou republikou (171); program spolupráce so ZSSR v oblasti jadrovej energetiky (172); plnenie štátneho plánu rozvoj a vedy a techniky za r. 1979 (173); zabezpečenie vyššieho prínosu licencií (174); správa o ukončení 1. etapy prác geologického výskumu wolframového žiarenia v Nízkych Tatrách (175); zabezpečenie úpravy pracovného času (176); program šľachtenia vysoko úžitkových typov hovädzieho dobytka (177); riešenie problémov vo vodohospodársky pasívnych oblastiach (178); správa o činnosti SAV za r. 1979 (179); návrh zákona SNR o ochrane pred alkoholizmom (180); príčiny vzniku havarijnej situácie v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v Michalovciach (181); zabezpečenie výroby slnečných kolektorov (182); vedecko-technická spolupráca so ZSSR (183); prognóza vývoja nákladov na bytovú výstavbu (184); opatrenia na zmiernenie následkov banského nešťastia (185); plnenie záverov XV. zjazdu KSC v oblasti veľkoobchodných cien (186); rámcová dohoda o spolupráci pri spracovávaní ropy (187); návrh na udelenie štátneho vyznamenania za hospodársku činnosť (188); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (189); pristúpenie ČSSR k doručovaniu súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine (190); plán úloh vlády SSR na 2. polrok 1980 (191); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 2. polrok 1980 (192); zhodnotenie výsledkov vyhodnotenia stavieb (194); plán potreby kvalifikovaných pracovníkov (195); zabezpečenie letných poľnohospodárskych prác (196); efektívnejšie využívanie mäsa v mäsovom priemysle (197); správa o výskume mládeže (198); zásady noriem výchovno-vzdelávacej práce v predškolských a školských výchovných zariadeniach (199); doplnenie Vládnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie výstavby Bratislavy (200); návrh na udelenie Národnej ceny SSR (201); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra (202); návrhy na menovanie rektorov vysokých škôl (203); návrh na menovanie riadnych a mimoriadnych profesorov vysokých škôl (204); vyhodnotenie zásobovania obyvateľstva palivami a energiou (205); zásady pomoci socialistických organizácií pri zabezpečovaní rozvoja a činnosti vysokých škôl (206); zásady uskutočňovania odbornej praxe študentov (207); zásady finančného zabezpečenia študentov vysokých škôl (208); výsledky 1. zasadania Československo-japonskej zmiešanej komisie pre spoluprácu (209); udelenie štátneho vyznamenania za hospodársku činnosť (211); zabezpečenie investícií na diaľnično-železničný most cez Dunaj (212); návrh na vyslanie československej delegácie na 21. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (213); dojednanie mnohostrannej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia licenčných poplatkov za využívanie autorských práv (214); dohoda o kultúrnej spolupráci s Nikaragujskou republikou (215); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva s Ľudovou revolučnou radou Kambodže (216); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva so ZSSR (217); dohoda o vedecko-technickej spolupráci na riešení problému „Výskum, hodnotenie a štandardizácia liečiv"" (218); výsledky plnenia plánu v júli 1980 (220); vyhodnotenie projektov štátnych cieľových programov (221); projekt štátneho programu racionalizácie spotreby palív a energie (222); súhrnná koncepcia starostlivosti o životné prostredie (223); riešenie dôsledkov záplav na východnom Slovensku (224); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť (225); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť pracujúcim v doprave (226); účinnosť ekonomických kritérií na posudzovanie efektívnosti domácej ťažby a úpravy rúd (227); program zvýšenia efektívnosti výstavby čistiarní odpadových vôd (228); uskutočňovanie hlavných smerov zdravotníckej politiky (229); financovanie telovýchovných jednôt ČSZTV (230); obmedzenie blahoželaní k Novému roku (231); výsledky 6. zasadania Československo-kubánskeho výboru pre spoluprácu (232); správa o realizácii technickej pomoci za r. 1979 (233); dohoda o technickej prestavbe železničných tratí medzinárodného významu (234); opatrenia k tvorbe a ochrane prírodného prostredia (235); výsledky schôdze na vysokej úrovni o životnom prostredí (236); návrh na udelenie baníckych vyznamenaní (237); postup prác na výstavbe vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros (238); menovanie splnomocnenca vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou (239); dohody o spolupráci pri rekonštrukcii vybraných medzinárodných cestných ťahov (240); dohoda o medzinárodnej cestnej doprave s Cyperskou republikou (241); dohoda o spolupráci pri intenzifikácii geologických prieskumných prác na území Vietnamu (242); návrh na nové zloženie Vládneho výboru pre vedu a techniku (243); program kultúrnych výmen s Tureckom (244); mnohostranný dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov (245); vyhodnotenie zabezpečenia pracovných síl rezortmi (246); zabezpečenie výroby a distribúcie osobných ochranných pracovných prostriedkov (247); zriedenie útvarov energetického hospodárstva na Krajských národných výboroch (248); stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (249); návrh na overenie experimentálneho študijného odboru veterinárne lekárstvo – biotechnológia živočíšnej výroby (250); výsledky 23. zasadania Spoločného výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s NDR (252); výsledky 20. zasadania Československo-bulharského výboru pre spoluprácu (253); výsledky 5. zasadania Zmiešaného československo-alžírskeho výboru pre spoluprácu (254); previerka úloh rozvoja aktívneho zahraničného cestovného ruchu (255); zlepšenie ekonomickej efektívnosti v československej civilnej leteckej doprave (257); zmeny cien prechodného ubytovania (258); návrh udelenia bulharského štátneho vyznamenania prof. Chropovskému (259); zmena ukazovateľov stavby Rozhlasové stredisko v Bratislave (260); výsledky rokovania o spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou (261); dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva s Gréckom (262); stav socialistickej zákonnosti (263); stav individuálne obhospodarovanej pôdy (264); zabezpečenie zásobovania mäsom v 2. polroku 1980 (265); vyhodnotenie zásobovania vnútorného trhu (266); kontrola plnenia opatrení na využitie drevnej hmoty (267); mobilizácia rezerv v oblasti neinvestičných faktorov rastu produktivity práce (268); zvýšenie rozpočtových nákladov zdravotno-hospodárskych stavieb vo Východoslovenskom kraji (269); návrh plánov ústredných orgánov (270); súčasný stav zberu kovového odpadu (271); zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovy a vzdelávania na základných školách (272); schválenie zásad efektívnejšieho využívania kooperácie s nesocialistickými krajinami (273); priebeh žatevných poľnohospodárskych prác (274); zabezpečenie materiálov pre elektroniku a jej výrobu (275); dodávky strojného zariadenia pre výrobu nízkoprofilových radiálnych pneumatík (276); koncepcia zabezpečenia opráv zariadení pre centralizované zásobovania teplom (277); návrh na udelenia vyznamenania Radu práce (278); menovanie generálneho riaditeľa Slovenského filmu (279); návrh na udelenia medaily Za obetavú práce pre socializmus (280); návrh na delegovanie na 30. zasadania Svetovej zdravotníckej organizácie (281); návrh na vyslanie delegácie na 14. zasadania Haagskej konferencie o medzinárodnom súkromnom práve (282); dohovory prijaté na 65. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (284); návrh na zvýšenie účinnosti investičnej výstavby (285); zhospodárnenie autoprevádzky služobných motorových vozidiel (286); analýza využívania nerastného bohatstva v SSR (287); návrh na udelenia Radu práce (288); návrh na riešenie výpadku výroby v n.p. Bukóza (289); zvýšenie rozpočtových nákladov niektorých stavieb (290); závery štátnej expertízy projektovej úlohy stavby cukrovaru Trebišov (291); zabezpečenie plánovaných úloh rozvoj a stavebníctva dodávkami materiálov (292); zásobovania mäsom v 2. polroku 1980 (293); výpomoc ľudovej armády pre zabezpečenie jesenných poľnohospodárskych prác (294); technický stav vozidlového parku cestnej úžitkovej dopravy (295); pripravenosť dopravy na zvládnutie jesennej prepravnej kampane (296); dodávateľské zabezpečenie bytovej výstavby (297); návrh na dojednanie dohody o kultúrnej spolupráci s vládou Sierra Leone (298); spoločný postup hospodárskych a odborových orgánov pri tvorbe štátneho plánu na r. 1981(299); ďalší rozvoj československej výchovno¬vzdelávacej sústavy (300); úlohy kultúrno-výchovnej práce (301); zabezpečenie Medzinárodného roku invalidov (302); opatrenia vo vyhlasovaní záväzných právnych predpisov (303); udeľovanie povolenia na uzatváranie zmlúv o výrobnej špecializácii so zahraničím (304); príslušnosť k udeleniu povolenia zmlúv o výrobnej špecializácii so zahraničím československým právnickým osobám (305); návrh zákona o úprave sústavy odvodov organizácií (306); zavedenie letného času (307); návrh zákona o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie (308); návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu (309); schválenie konzulárnej dohody s Gréckom (310); zmluva o právnej pomoci v občianskych veciach s Gréckom (311); projekt materiálno-technického zabezpečenia rozvoja poľnohospodárstva (312); riešenie dopadu úprav veľkoobchodných cien palivoenergetických zdrojov na poľnohospodárstvo (313); racionalizačné opatrenia v cestnej nákladnej doprave (315); návrh konzulárnej dohody s Afganistanskou republikou (316); správa o príprave prác na zdokonalení sústavy plánovitého riadenia (318); analýza stavu akosti výrobkov v rezorte Ministerstva stavebníctva (319); návrh na utvorenie Štátnych reštaurátorských ateliérov (320); správa o stave záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v SSR (321); finančné hospodárenie socialistických organizácií (322); návrh zákona SNR o vnútornom obchode (323); doplnenie zákona o služobnom pomere príslušníkov ZNB (324); doplnenie nariadení vlády ČSSR v znení neskorších predpisov (325); menovanie riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce (326); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus (327); hlavné smery štátneho plánu na r. 1981 (328); úprava pracovného času počas vianočných sviatkov (329); uzavretie kultúrnej dohody s Bangladéšom (330); dohoda s vládou ZSSR o umiestnení zabezpečovacích zariadení sovietskeho letiska Užhorod na územie ČSSR (331); dohoda o spolupráci na riešení problému „Vypracovanie jednotného systému automatizovaného projektovania"" (332); dohoda s vládou Vietnamskej socialistickej republiky o dočasnom zamestnaní vietnamských obyvateľov v ČSSR (333); dohoda o kultúrnej spolupráci v oblasti zdravotníctva s Líbyjskou džamahíriou (335); výsledky národnostnej politiky KSČ v okresoch obývaných občanmi ukrajinskej a maďarskej národnosti (336); vyhodnotenie letného predzásobovania obyvateľstva palivami (337); ekonomicko-sociálny rozvoj Bratislavy (338); účinnosť súboru opatrení na riešení problematiky alkoholizmu (339); návrh ústavného zákona o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov (340); previerka príčin zaostávania výstavby vybraných stavieb (341); menovanie námestníkov riaditeľa Československej televízie na Slovensku (342); posilnenie postavenia a funkcie generálnych riaditeľstiev trustov (343); úprava pracovného času v r. 1981–1982 (344); koncepcia rozvoja odvetvia elektrotechnického priemyslu (345); riešenie problémov vo vodohospodársky pasívnych oblastiach (346); vyhodnotenie vývoja vnútorného trhu v 1. polroku 1980 (347); previerka príčin rozdielov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (348); zmluva so Sýrskou republikou o právnej pomoci v občianskych veciach (349); žiadosť o zvýšenie rozpočtových nákladov na dokončenie niektorých stavieb (350); vyhodnotenie medzisektorových prevodov pôdy (351); súčasný stav výskytu chorôb z povolania (352); zásady rozvoja osobitných škôl pre mládež (353); štátny program racionalizácie spotreby kovov (354); zásady uzavierania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer (355); príprava výstavby jadrovej elektrárne Mochovce (356); finančné hospodárenie výrobných hospodárskych jednotiek (359); zásady uzavierania kolektívnych zmlúv (360); návrh na priznanie odchýlky v hospodárskych plánoch (362); opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (363); opatrenia na zníženie výskytu nákazlivých chorôb (364); správa o kriminalite mládeže (365); plnenie opatrení na ochranu životného prostredia (366); zriadenie Komisie vlády pre gerontologický program (367); návrh štatútu splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu Rozhlasového strediska v Bratislave (368); poznatky z cenových kontrol (369); štátny rozpočet SSR na r. 1981(372); návrh na udelenie medaily J. E. Purkyně (373); zabezpečenie dodávok spotrebného tovaru pre vnútorný trh (374); zabezpečenie realizácie koncepcie bytovej politiky (375); účinnosť pokynov pre postihovanie nekvalitnej výroby (376); smernice pre riadenie rozvoja centralizovaného zásobovania teplom (377); výsledky 12. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej komisie pre spoluprácu (378); výsledky 16. zasadania Československo juhoslovanského výboru pre spoluprácu (379); stav socialistickej zákonnosti so zreteľom na zákonnosť v činnosti orgánov štátnej správy (380); zabezpečenie úloh uznesenia Sekretariátu ÚV KSS (3 81); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti životných jubileí (382); plán úloh vlády SSR na 1. polrok 1981(383); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1981 (384); úlohy právnej politiky (385); realizácia opatrení na zvýšenie hospodárnosti (386); zásady osobnej hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov (387); návrh na menovanie nových členov SAV (388); zvýšenie výroby objemových krmív (390); program biochemizácie a chemizácie živočíšnej výroby (391); rozvoj rastlinnej výroby z hľadiska ochrany a výživy rastlín (392); bielkovinový program (393); urýchlenie inovácie spotrebného tovaru (394); riešenie problematiky náhradných dielcov (395); zvýšenie ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (396).
4109CII/36b8I19811530–1531
Uznesenia vlády SSR
Návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Kubánskou republikou o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci (1); návrh na dojednanie dohody o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému Vypracovanie jednotného systému automatizovaného projektovania (3); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Etiópiou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (4); správa o výsledku previerky príčin stagnácie výroby objemových krmív (5); povolenie práce nadčas nad hranice povolené zákonníkom práce (6); správa o plnení plánovaných úloh v oblasti prípravy mládeže na robotnícke povolania v 6. päťročnici (7); správa o výsledkoch experimentálneho overovania účinnosti finančného príspevku ženám v n.p. ZDA Partizánske, starajúcim sa o maloleté deti, ktoré zveria starostlivosť o dieťa inej osobe a pracujú vo viacsmenných prevádzkach (8); návrh zákona SNR dopĺňajúci zákon o štátnej ochrane prírody (9); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o zásadách účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia plánu v r. 1981–1985 (10); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o realizácii súboru opatrení na zníženie mernej spotreby paliva na výrobu elektriny (12); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o programe zabezpečenia výroby techniky pre meranie, regulovanie a hodnotenie spotreby palív a energie na 7. a 8. päťročnicu (13); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o súčasnom stave výroby a zásobovania liekmi a zdravotníckym materiálom (14); návrh smernice vlády ČSSR o dojednávaní, ústavnom prerokúvaní a vypovedávaní medzinárodných zmlúv (16); analýza výsledkov rozmiestnenia 14- a 15-ročnej mládeže na prípravu povolania (18); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 41/1977 a smerníc pre územný rozvoj Vysokých Tatier, Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury (19); správa o stave a úrovni výučby brannej výchovy na školách (20); vyhlásenie mestskej pamiatkovej rezervácie v Nitre (21); vyhlásenie pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry v Sebechleboch a vo Veľkých Levároch (22); návrh štatútu kúpeľného mesta Piešťany (23); zásady na vypracovanie volebných programov Národného frontu (24); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Tureckom o medzinárodnej cestnej doprave (25); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o opatreniach na zdokonalenie plánovitého riadenia hospodárstva národných výborov (26); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o výsledkoch 5. zasadania Československo-vietnamského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (27); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o výsledkoch 1. rokovania splnomocnencov vlád pre realizáciu Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR do r. 1990 (29); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o schválení stanovísk k Dohovorom a odporúčaniam prijatým na 65. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (30); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o stanovení počtu radov a vyznamenaní za dlhoročnú prácu v baníctve (31); návrh na udelenie vyznamenaní príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR k 36. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (32); návrh na udelenie medaily Za službu vlasti pri príležitosti 1. a 9. mája 1981 (33); návrh na schválenie Dohovoru o odstraňovaní všetkých foriem diskriminácie žien podpísaného v Kodani 17.VII.1980 (34); opatrenia na zvýšenie účinnosti práce národných výborov v strediskových obciach (35); návrh zásad systemizácie aparátu národných výborov v strediskových obciach (36); návrh plánu organizačno-technického zabezpečenia volieb do zastupiteľských zborov po štátnej línii (37); správa o plnení koncepcie hospodárenia s pitnou vodou v Bratislave (38); správa o plnení úloh brannej výchovy od 15. zjazdu KSČ v štátnej správe a hospodárskej sfére SSR (39); návrh na riešenie niektorých sociálno-ekonomických podmienok pracovníkov v prevádzkach geologického prieskumu (40); správa o príprave a výsledkoch prijímacieho konania na stredné a vysoké školy v školskom roku 1980/1981 (41); návrh na odvolanie I. Fecka z funkcie námestníka riaditeľa Slovenského úradu pre tlač a informácie (42); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o stave zabezpečenia výstavby rafinérie ropy Salabuddin v Iraku (46); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o dojednaní dohody s Maltou o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (49); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o výsledkoch návštevy predsedu vlády ČSSR v Bulharsku (50); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o výsledkoch návštevy predsedu vlády ČSSR v Rumunsku (51); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o dojednaní dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe priemyselných podnikov na r. 1981–1985 (52); návrh na dojednanie protokolu k dohode s NDR o dlhodobej spolupráci vo výskume a výrobe vysoko efektívnych strojov pre textilný, odevný a obuvnícky priemysel (53); správa o výsledkoch 11. konferencie geodetických služieb socialistických štátov (56); zásady zákona dopĺňajúceho Hospodársky zákonník (57); návrh na udelenie medaily Za službu vlasti k 36. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou (59); návrh na doplnenie Predsedíctva SAV (60); zabezpečenie úloh z uznesení ústavno-právnych výborov a výborov pre poľnohospodárstvo a výživu Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR k správe o dodržiavaní zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (61); správa o zabezpečení zásobovania mäsom v 1. polroku 1981 (62); správa o hlavných problémoch v realizácii investičnej výstavby za r. 1980 (63); návrh územných a hospodárskych zásad pre vypracovanie územného plánu krajinného celku Roháče (64); správa o rozvoji stavebnej výroby a jej zabezpečenia rastom produktivity práce v 7. päťročnici (65); správa o havarijnom stave v obci Podhradie spôsobenom svahovými deformáciami (66); návrh zoznamov volebných obvodov pre voľby do zákonodárnych zborov v r. 1981 (67); návrh na doplnenie Vládneho výboru SSR pre plánovité riadenie národného hospodárstva (68); návrh na uvoľnenie V. Mikuláša z funkcie námestníka ministra výstavby a techniky SSR (69); zabezpečenie úlohy z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o komplexnom ekonomickom vyhodnotení československej účasti na výstavbe plynovodu SOJUZ (70); zabezpečenie úlohy z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o vývoji a zabezpečovaní národného hospodárstva palivami a energiou v 1. štvrťroku 1981 so zreteľom na riešenie otázok spojených s dodávkami uhlia z Poľskej republiky a elektrickej energie z Rumunska, správa o výsledkoch 21. zasadania Generálnej konferencie UNESCO (72); hodnotenie kultúrnych, školských, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím za r. 1980 (73); správa o priebežných výsledkoch plnenia plánu v januári a februári 1981 (74); správa o zabezpečení výstavby jadrových elektrární v 7. päťročnici a do r. 1990 (75); návrh aktualizácie rajonizácie cestovného ruchu SSR (76); správa o predbežných výsledkoch sčítania ľudu, bytov, domov k 1.XI.1980 (77); návrh štatútu kúpeľného miesta Vysoké Tatry (78); správa o rozpracúvaní koncepcie využívania geotermálnych vôd v SSR (79); správa o výsledkoch previerky starostlivosti o zdravie pracujúcich vo výrobnej sfére (80); návrh na vymenovanie P. Frolkoviča za námestníka ministra výstavby a techniky SSR (81); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o zabezpečení prepravy pri výstavbe jadrových elektrární v 7. päťročnici (82); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o zásadách pre rozvoj hnutia brigád socialistickej práce (83); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o zásadách plánovitého a efektívneho rozvoja podnikovej rekreácie (84); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o doterajších výsledkoch starostlivosti spoločnosti o invalidných občanov (85); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o koncepcii rozvoja československej verejnej nákladnej automobilovej dopravy v r. 1981–1985 (86); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o usporiadaní 5. kongresu Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry v r. 1982 (87); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o zabezpečení dodávok dieselgenerátorových staníc z dovozu pre výstavbu československých jadrových elektrární V-2 Jaslovské Bohunice a Dukovany (88); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o zabezpečení liečebnej rehabilitačnej starostlivosti pre pracovníkov vo vybraných profesií československého civilného letectva (89); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o riešení otázok cigánskeho obyvateľstva v ČSSR (90); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva ÚV KSS o riešení niektorých otázok rozvoja komplexného využitia lignocelulózových surovín – fytomasy (91); návrh na udelenie štátneho vyznamenania príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR za obetavú a príkladnú prácu (92); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 2. štvrťroku 1981 (93); návrh na dojednanie zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Afganistanskou demokratickou republikou (94); generel dopravy hlavného mesta SSR Bratislavy (97); projekt budovania siete chránených území v SSR do r. 2000 (98); zásady zákona dopĺňajúceho zákon o hospodárskej arbitráži (99); návrh na udelenie Radu práce M. Jirgesovi k životnému jubileu (100); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1. a 9. máju 1981 (101); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o výstavbe rafinérie ropy Salahuddin v Iraku (103); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o opatreniach na limitovanie elektrických priamo vykurovaných spotrebičov na 7. päťročnicu (104); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR o dojednaní protokolu k dohode s NDR o dlhodobej spolupráci vo výskume a výrobe strojov pre textilný, odevný a obuvnícky priemysel (105); návrh na udelenie čestných titulov Národný umelec a Zaslúžilý umelec na Slovensku v r. 1981 (106); návrh na dojednanie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problémov geológie a geofyziky ropy a zemného plynu (107); návrh na delegovanie na 34. Svetové zdravotnícke zhromaždenie v Ženeve (108); správa o výsledkoch plnenia úloh volebných programov Národného frontu a socialistickej súťaže národných výborov za r. 1980 (109); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k odchodu do dôchodku v 2. štvrťroku 1981 (110); návrh na dojednanie zmluvy medzi ČSSR a Cyperskou republikou o právnej pomoci (111); správa o zabezpečovaní infraštruktúry výstavby jadrovej elektrárne v Mochovciach (112); správa o výsledku previerky pripravenosti komplexnej bytovej výstavby v SSR na 7. päťročnicu (113); návrh na ocenenie najlepších socialistických organizácií putovnými Červenými zástavami vlády ČSSR a ÚRO za výsledky v 6. päťročnici (114); návrh na udelenie Uznania za vzorné plnenie exportných úloh za r. 1980 (1150); zásady na zhromažďovanie, výkup a regeneráciu upotrebených ropných olejov (116); zmena nariadenia vlády SSR o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove (117); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády o zabezpečení štátneho cieľového programu O2 – Racionalizácia spotreby a využitia palív a energie pre 7. päťročnicu (118); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o súbore opatrení na zabezpečenie realizácie Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR do r. 1990 (119); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 52/1981 k správe o situácii v zabezpečovaní dodávok drobného nedostatkového tovaru pre vnútorný trh (120); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 349/1980 o výsledku previerky agentážnej činnosti v oblasti reklamných a propagačných služieb (121); projekt štátneho rozpočtu SSR na r. 1982 (124); návrh na udelenie Radu práce akademikovi O. Vrtiakovi pri príležitosti 1. a 9. mája 1981 (125); návrh pokynov na prípravu a konanie prvých plenárnych zasadaní národných výborov po voľbách v r. 1981 (126); návrh na dojednanie dohody o zabezpečení prepráv mimoriadne ťažkého a nadrozmerného zariadenia pre jadrovú energetiku v medzinárodnej doprave (127); správa o stave a úrovni návrhov volebných programov Národného frontu na volebné obdobie 1981–1986 (128); návrh zásad na rozvoj socialistickej súťaže národných výborov, ich hodnotenia a odmeňovania za dosiahnuté výsledky v r. 1981–1985 (129); opatrenia na riešenie problémov úplatkárstva a korupcie na úseku dane z príjmov obyvateľstva (130); správa o plnení opatrení na skvalitnenie pracovného vyučovania na základných školách a gymnáziách (131); rozpracovanie uznesení a záverov 16. zjazdu KSČ a zjazdu KSS (132); správa o plnení úloh z plánu práce vlády SSR za 1. štvrťrok 1981 (133); zmena v zložení Vládnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie výstavby hlavného mesta SSR Bratislavy (134); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 100/1981 o výsledkoch previerky účinnosti doterajšej právnej úpravy hospodárenia s kovovým odpadom (135); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 101/1981 o výsledkoch 17. zasadania Československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (136); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 112/1981 o výsledkoch 6. kongresu OSN o predchádzaní účinnosti a zaobchádzaní s previnilcami (137); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a ZSSR o vedecko-technickej spolupráci na probléme Vypracovanie spoločného technologického procesu a zariadení na výrobu n-olefínov dehydrogenáciou n-parafínov (138); návrh na zmenu dohovoru medzi ČSSR a ZSSR o vzájomnom zriadení domov kultúry (139); správa o stave príprav volieb do zastupiteľských zborov po štátnej línii v r. 1981 (140); návrh na postupné vymiestnenie slinkovej prevádzky v n.p. Slovenské magnezitové závody z intravilánu mesta Košíc (142); správa o skúšobnej prevádzke nových nemocničných kapacít odovzdaných do prevádzky v r. 1980–1981 (143); návrh na vymenovanie J. Gondu za člena Slovenskej štatistickej rady (144); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 3. štvrťroku 1981 (145); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 127/1981 o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločností (146); pokyny na vykonávanie rozborov hospodárskych činností štátnych hospodárskych organizácií v 7. päťročnici (148); žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov a odsun termínov dokončenia niektorých stavieb (149); správa o vyhodnotení činnosti komisií národných výborov pre mládež a telesnú výchovu (150); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (151); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (152); zmena v zložení Komisie vlády SSR pre výchovné poradenstvo (153); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 65/1981 o výsledkoch rokovaní o uzavretí rámcovej zmluvy o dlhodobej spolupráci v oblasti hliníka s juhoslovanskými hospodárskymi organizáciami (154); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 66/1981 o zásobovaní mäsom v 1. polroku 1981 (155); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 70/1981 o schválení celkového počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov na r. 1981 v ústredných orgánoch (156); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 71/1981 o opatreniach na zmiernenie banských nešťastí v k.p. OKR – baňa 1. máj Karviná (157); správa o priebehu výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros a komplexných ubytovacích zariadení (158); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Bulharskom o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých tituloch (159); návrh na dojednanie Konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Juhosláviou (160); návrh na dohovorenie dodatku k dohode medzi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov (161); návrh programového vyhlásenia vlády SSR (162); úprava vykonávacieho plánu rozvoja hospodárstva SSR na r. 1981 (163); správa o plnení štátneho plánu technického rozvoja za r. 1980 a 6. päťročnicu správa o zhodnotení súčasného stavu základne noriem spotreby práce v pomocných a obslužných procesoch (165); správa o realizácii zásad ďalšieho rozvoja štátnej ochrany prírody v SSR (166); správa o cenovom vývoji za r. 1980 (167); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu stavbárov v r. 1981 (168); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám v 2. polroku 1981 (169); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 73/1981 o zabezpečení modernizácie novo dodávaných veľkostrojov a diaľkovej pásovej dopravy pri povrchovej ťažbe hnedého uhlia (170); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 75/1981 k správe o zabezpečení výroby nákladných automobilov Tatra v n.p. Tatra Kopřivnice (171); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 78/1981 o definitívnej bilancii rafinovaného cukru na r. 1981 (172); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 88/1981 o zabezpečení komplexnej dokumentácie obdobia výstavby socializmu (174); demisia vlády SSR (175); návrh na dojednanie zmluvy medzi ČSSR a Afganistanom o právnej pomoci (176); návrh na dojednanie dohody o spolupráci pri komplexnom rozvoji poľnohospodárskej výroby a priemyselnom spracovaní citrusov v Kubánskej republike (177); návrh na uzavretie mnohostranného dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov (178); návrh dohody medzi ČSSR a Vietnamskou republikou o spolupráci pri rozvoji vedy a techniky do r. 1990 (179); správa o predbežných výsledkoch plnenia štátneho plánu v SSR v r. 1981 (180); správa o vývoji finančného a rozpočtového hospodárenia v SSR v r. 1981 (181); správa o zabezpečení investičnej výstavby v hlavnom meste SSR Bratislave na základe dodávateľsko-odberateľských vzťahov za 1. štvrťrok 1981 (182); správa o výsledkoch záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavieb (183); analýza situácie a príčin neplnenia úloh v komplexnej bytovej výstavbe v 6. päťročnici (184); návrh potrieb opráv a údržby domového majetku a bytového fondu v správe socialistických organizácií SSR (185); správa o rozvoji biologických vied v SSR v 7. päťročnici (186); správy o plnení opatrení prijatých na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu (187); správa o činnosti SAV (188); stanovenie počtu vyznamenaní pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány SSR na r. 1982 (189); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 145/1981 o výsledkoch obchodno-politických rokovaní o protokoloch o výmene tovaru a platbách so socialistickými štátmi na r. 1981 (190); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 146/1981 o vyhodnotení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami v zimnom období 1980/1981 (191); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 150/1981 o výsledkoch 4. zasadania Medzivládneho československo-kórejského poradného výboru pre hospodárstvo, vedu a techniku (192); návrh plánu hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1981 (193); návrh plánu činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1981 (194); návrh zamerania kontrolnej činnosti po 16. zjazde KSČ a zjazde KSS (195); návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov v SSR na r. 1982 (196); správa o zabezpečení letných poľnohospodárskych prác a nákupu obilia (197); využívanie devízovonávratných útvarov na zvýšenie expertnej schopnosti a účelnej antiimportnej politiky v hospodárstve riadenom vládou SSR (198); koncepcia rozvoja výkupu a zberu druhotných surovín v SSR do r. 1990 (199); návrh zabezpečenia komplexnej dokumentácie obdobia výstavby socializmu v SSR (200); správa o poznatkoch orgánov hospodárskej arbitráže v SSR o pôsobení predpisov v oblasti hospodársko-právnych vzťahov (201); zmena v zložení Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky (202); zmena v zložení Koordinačnej komisie vlády SSR pre výstavbu rozhlasového strediska v Bratislave (203); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti dokončenia výstavby Domu ROH v Bratislave (204); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1981 (205); návrh na udelenie vyznamenania Za statočnosť (206); správa o výsledkoch 99. zasadania Výkonného výboru RVHP (207); správa o zabezpečovaní obnovy mestských pamiatkových rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Bardejove a Levoči v 6. päťročnici (208); návrh politicko-organizačných opatrení na zabezpečenie volieb do občianskych výborov (209); návrh na vymenovanie Ľ. Kozára do funkcie riaditeľa Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave (210); návrh koncepcie kultúrno-politického pôsobenia ČSSR voči rozvojovým krajinám (211); návrh na udelenie vyznamenania J. Cikkerovi a J. Fecaninovi k životným jubileám (212); návrh na začatie rokovania s Alžírskom, Brazíliou a Marokom o uzavretí zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu (214); návrh na predĺženie platnosti dohody o spolupráci pri riešení problému Štúdium a syntéza prísad do palív a olejov a osvojenie si procesov ich výroby (215); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Vietnamskou republikou o spolupráci pri intenzifikácii geologicko-prieskumných prác na území Vietnamskej republiky (216); návrh na dohovorenie zmluvy so ZSSR o právnej pomoci (217); návrh na dohovorenie zmluvy o priateľstve medzi ČSSR a Jemenskou ľudovodemokratickou republikou (218); správa o využívaní členstva ČSSR v Svetovej zdravotníckej organizácii v r. 1977–1981 (219); správa o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci SSR za r. 1980 (222); správa o vývoji pracovnej neschopnosti v SSR v r. 1980 (223); správa o vývoji mimopracovnej úrazovosti v SSR v r. 1980 a zmena zloženia Komisie vlády SSR pre znižovanie mimopracovnej úrazovosti (224); zmena v zložení Vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve (225); návrh na udelenie Národnej SSR v r. 1981 (226); návrh na udelenie návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 4. štvrťroku 1981 (228); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia (229); udelenie súhlasu štátu k voľbe J. Krišku za predsedu Rady starších Bratskej jednoty baptistov na Slovensku (230); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 105/1981 o zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov dokončenia niektorých stavieb (231); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 108/1981 o výkone funkcie bilančnej gescie pre tepelnú energiu Federálnym ministerstvom palív a energetiky (232); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 109/1981 k správe o plnení úloh vo výstavbe medzištátnych plynovodov a podzemných zásobníkov zemného plynu (233); návrh na dojednanie dohody o spolupráci na probléme Zníženie strát palív pri ich skladovaní a preprave k spotrebiteľom na r. 1981–1985 (235); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Kubánskou republikou o spolupráci na rozvoji vedy a techniky do r. 1990 (236); návrh zmluvnej úpravy medzi ČSSR a Kambodžou o spolupráci pri udržiavaní prevádzky nemocnice v Takeo (237); správa o hlavných problémoch v realizácii investičnej výstavby za 1. polrok 1981 (238); systém jednotnej regulácie zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl v 7. päťročnici (239); návrh na rozdelenie Červených zástav a spoločenských ocenení celoštátneho významu po r. 1980 (240); správa o plnení opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd na Slovensku a na ochranu vodných zdrojov na Žitnom ostrove (241); návrh zamerania politickej a odbornej prípravy poslancov a funkcionárov národných výborov na r. 1981–1986 (242); hlavné úlohy kultúrno-výchovnej činnosti na roky 7. päťročnice (243); návrh na udelenie medailí pri príležitosti 37. výročia Karpatsko-dukelskej operácie a Dňa Českosloslovenskej ľudovej armády (244); návrh na vymenovanie V. Čerevku za námestníka ministra kultúry SSR (245); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 131/1981 o ďalšom postupe zabezpečovania perspektívnych a špeciálnych materiálov pre elektrotechniku (246); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 135/1981 o odsune termínu dokončenia stavby Východoslovenských železiarní Košice – plynulé odlievanie bram (247); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 141/1981 k správe o situácii po havárii v n.p. Duslo Šaľa (248); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 204/1981 k správe o vykonaní sčítania ľudu, domov a bytov 1980 (249); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 206/1981 o zabezpečení potrieb hutníckych výrobkov z antikoróznych a elektrotechnických ocelí (250); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 209/1981 o dohode s Mongolskou republikou o vedecko-technickej spolupráci na r. 1981–1985 (251); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 137/1981 o opatreniach v oblasti cien služieb poskytovaných v ČSSR zahraničným návštevníkom (252); návrh na inováciu technického zariadenia Oblastného meteorologického spojovacieho strediska Svetovej meteorologickej organizácie v Prahe (253); správa o výsledku previerky racionálneho hospodárenia a zásobovania obyvateľstva mäsom a mäsovými výrobkami (257); návrh na dohovorenie zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Angolskou ľudovou republikou (258); zabezpečenie úloh u uznesenia vlády ČSSR č. 147/1981 o prevode vybraných kondenzačných elektrární na teplárenskú prevádzku po r. 1985 (259); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 148/1981 o zabezpečení dodávok prístrojovej techniky pre ochranu čistoty ovzdušia a vôd (260); zmena uznesenia vlády SSR č. 169/1981 k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám v 2. polroku 1981 (262); zmena predsedu Výboru pre telesnú výchovu a šport vlády SSR (263); správa o stave plnenia úloh stavebnej výroby rezortu Ministerstva stavebníctva SSR v r. 1981 (264); správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SSR o koncepcii starostlivosti o životné prostredie (265); správa o obnove a rekonštrukcii mestskej pamiatkovej rezervácie v Bratislave v 7. päťročnici (266); zásady pre uplatnenie územného systému riadenia rozvoja a koordinácie závodného stravovania s ostatnými formami spoločného stravovania (267); daňové opatrenia na podporu rozvoja poľnohospodárskej výroby u drobných chovateľov a pestovateľov (268); návrh zákona SNR o vnútornom obchode (269); nariadenie vlády ČSSR o postihovaní neakostnej výroby a inej činnosti (270); zmena v zložení Rady vlády SSR pre národnosti (271); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (272); zmena v zložení Vládnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie výstavby hlavného mesta SSR Bratislavy (273); súhlas s vymenovaním K. Mikuliča za námestníka predsedu Slovenského cenového úradu (274); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 163/1981 o výsledku previerky hospodárenia s vozňami cudzích železničných správ na sieti ČSD vo vzťahu k devízovým nákladom (275); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 164/1981 o príprave programu nákupu a predaja licencií (276); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 165/1981 o opatreniach na zlepšenie stavu bezpečnosti práce v hlbinných baniach (277); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Mozambikom o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (278); správa o využívaní členstva ČSSR vo Svetovej meteorologickej organizácii v r. 1977–1981 (280); dohoda medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva (281); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (282); návrh na schválenie dohody medzi ČSSR a Afganistanskou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a udelených vedeckých hodnostiach (283); návrh na uzavretie dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Gyuajanskou kooperatívnou republikou (284); venovanie ideového daru ministerstiev kultúry ČSR a SSR Výboru pre kultúru Bulharskej republiky pri príležitosti 1300. výročia založenia bulharského štátu (285); schválenie zmluvy medzi ČSSR a Afganistanskou demokratickou republikou o právnej pomoci (286); správa o opatreniach na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia poľnohospodárstva od r. 1982 (287); správa o starostlivosti o matku a dieťa v pôsobnosti štátnych orgánov (288); správa o zriaďovaní a budovaní lesov zdravotne-rekreačného významu (289); zmena v zložení Komisie vlády SSR pre koordináciu zabezpečovania vnútorného trhu najdôležitejšími druhmi tovaru (290); zabezpečenie zásobovania národného hospodárstva SSR pohonnými hmotami v r. 1981 (291); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 264/1981 o využití lúženca albánskej železoniklovej rudy v n.p. Niklová huť, Sereď (292); udelenie vyznamenania za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti 700. výročia založenia obce Važec (294); udelenie vyznamenaní účastníkom výstavby Celulózovo-papierenského kombinátu v Ružomberku (295); návrh na udelenie titulu Zaslúžilý umelec akademickému sochárovi S. Bírošovi k životnému jubileu (296); návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na r. 1981–1985 (298); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č.  269/1981 o dodatku k dohode s NDR o spolupráci v oblasti vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov (299); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 281/1981 o úprave cien pohonných hmôt, vykurovacej nafty a olejov energetických benzínov (300); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 173/1981 o rozvinutí prác na VT prognóze riešenia palivo-energetických problémov členských štátov RVHP do r. 2000 (301); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 174/1981 o zabezpečení prieskumu a výberu lokalít pre jadrové energetické zariadenia (302); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 175/1981 k správe o výsledku previerky zásobovania závodného stravovania (303); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 181/1981 o ďalšom postupe výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (304); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 182/1981 o zásadách riadenia zásobovania národného hospodárstva elektrickou energiou v 4. štvrťroku 1981 (305); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 283/1981 o výsledkoch konzultácií o vedecko-technickej politike a koordinácii plánov rozvoja vedy a techniky ČSSR s členskými štátmi RVHP na r. 1981–1985 (306); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 284/1981 o výsledkoch 9. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (307); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva SNR č. 20/1981 k správe o realizácii zásad ďalšieho rozvoja štátnej ochrany prírody v SSR (308); návrh na udelenie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k životným jubileám v 2. polroku 1981 (309); návrh na uzavretie dohody o vedeckej a kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Seychelskou republikou (310); pristúpenie ČSSR k dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín (312); správa o výsledku previerky investorskej a projektovej prípravy centralizovaných stavieb pripravovaných na začatie v r. 1982–1983 (313); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (314); vymenovanie M. Masaryka za námestníka ministra stavebníctva SSR (315); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 184/1981 o posilnení výrobno-technickej základne poľnohospodárskeho strojárstva (316); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 185/1981 o dokonalejšom využití výrobných možností drobných chovateľov a pestovateľov (317); návrh na pristúpenie ČSSR k dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 95 a č. 120 (319); návrh na zabezpečenie členstva ČSSR vo výkonnom výbore Svetovej meteorologickej organizácie v r. 1981–1987 (320); zmena v zložení Výboru pre telesnú výchovu a šport vlády SSR (321); správa o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za 1.–3. štvrťrok 1981 (322); informatívna správa o poznatkoch z uplatňovania Súboru opatrení v r. 1981 (323); hlasné smery rozvoja a uplatnenia československej vedy v 7. päťročnici a hlavným úlohám SAV na r. 1981–1985 (324); návrh programu komplexného využitia lignocelulózových surovín – fytomasy v SSR (325); správa o stave právnej výchovy a jej úlohách pri utváraní socialistického právneho vedomia občanov (327); správa o účinnosti doterajšieho súboru opatrení na riešenie problematiky alkoholizmu a iných toxikománií v SSR (328); návrh na delimitáciu okresného podniku Elektrovinuta Rajec do Elektrotechnického výskumného ústavu Nová Dubnica VHJ ZŤS Martin (329); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 304/1981 o výsledkoch 21. zasadania Československo-bulharského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (330); návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na r. 1981–1985 (331); návrh na uzavretie dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi ČSSR a Afganistanskou demokratickou republikou (332); vyhodnotenie letného predzásobovania hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v r. 1981 (333); správa o zabezpečení úloh a činností pri využívaní geotermálnych vôd v SSR (334); vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení vlády SSR č. 230/1973 a 290/1977 o riešení problematiky národností žijúcich na území SSR (335); návrh úprav v organizácii a riadení investičnej výstavby v pôsobnosti Národného výboru hlavného mesta Bratislavy od r. 1882 (336); zmeny v zákone o národných výboroch (337); návrh na zmenu v zložení Rady vlády SSR pre životné prostredie (338); zmena v zložení Vládneho výboru pre bezpečnosť cestnej premávky SSR (339); zmena v zložení Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (340); návrh na udelenie vyznamenania Za statočnosť, za obetavosť pri záchrane majetkových hodnôt ohrozených požiarom (341); návrh na udelenie medaily J. E. Purkyňu a čestných titulov Zaslúžilý lekár a Zaslúžilý zdravotnícky pracovník ku Dňu zdravotníkov 1981 (342); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 317/1981 o zabezpečení výrobných a montážnych kapacít pre elektrárenské bloky a reaktory VVER – 1000 (343); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 203/1981 k správe o smrteľných pracovných úrazoch a ich príčinách v r. 1980 a 1. polroku 1981 (344); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva SNR č. 34/1981 k  správe Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre mládež a telovýchovu z poslaneckého prieskumu o využívaní Vysokých Tatier pre športovú a telovýchovnú činnosť (345); dlhodobý program činnosti vlády SSR na zabezpečenie záverov 16. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS (346); štátny rozpočet SSR na r. 1982 v cenách r. 1981 (349); zásady financovania bytovej výstavby od r. 1982 (350); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 201/1981 o komplexnom programe rekonštrukcie, obnovy a výstavby malých vodných elektrární (351); návrh ústavného zákona o zmenách štátnych hraníc s NDR a schválenie zmluvy medzi ČSSR a NDR o spoločných štátnych hraniciach (353); návrh na úpravu vykonávacieho štátneho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov SSR na r. 1982 (354); správa o zabezpečení výroby a nákupu zeleniny a ovocia v 7. päťročnici (355); návrh zákona o hlásení pobytu občanov (356); zmena v zložení Komisie vlády SSR pre koordináciu a zabezpečenie výstavby vo Vysokých a Nízkych Tatrách (357); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 339/1981 o súbore technických, ekonomických a administratívnych opatrení v oblasti spotreby palív a energie (359); zmena uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 43/1981 ku správe o postupe prác na prebudovaní Ústavu technickej kybernetiky SAV na vedecko-výrobnú jednotku (360); návrh na udelenie československého vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 1. štvrťroku 1982 (361); návrh na udelenie vyznamenaní k životným jubileám v 1. polroku 1982 (362); správa o stave a vývoji vynálezcovstva a zlepšovateľstva v 6. päťročnici (363); návrh plánu opatrení so špecifikáciou investičnej výstavby na r. 1982–1985 na zabezpečenie priepustnosti hraničných priechodov (364); návrh na predĺženie platnosti dohody o koordinácii vyhľadávacích a geologicko-prieskumných prác na ropu a zemný plyn v spoločných geologických oblastiach (365); závery štátnej expertízy doplnku štúdie stavieb Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (366); opatrenia z kontroly Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSS k plneniu úloh na výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (367); program hospodárnosti v 7. päťročnici (368); zásady zákona dopĺňajúceho zákon o pozemných komunikáciách (369); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 214/1981 o zásobovaní mäsom v r. 1981 (370); zmena v zložení Rady vlády SSR pre národné výbory (371); program ďalšieho rozvoja výrobnej hospodárskej jednotky Slovcepa (372).
4110CII/36b8I19821532
Uznesenia vlády SSR
Správa o možnostiach využitia prírodných vied v jednotlivých odvetviach spoločenskej činnosti na Slovensku do r. 2000 – rozvoj genetiky (108); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 127/1982 o hlavných smeroch rozvoja a uplatnenia československej vedy v 7. päťročnici (144); správa o činnosti SAV za r. 1981 s osobitným zreteľom na plnenie úloh Štátneho plánu základného výskumu (ŠPZV), koordinovaných hlavnými pracoviskami v SSR (201); správa o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch (202); stanovenie počtu vyznamenaní pre ústredné orgány SSR na r. 1983 (203); návrh na udelenie vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1982 (204); návrh na vyslanie československej delegácie na Svetovú konferenciu UNESCO o kultúrnej politike (205); odňatie osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (206); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 176/1982 o postupe realizácie zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy (207); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 184/1982 o výsledkoch 13. zasadania Zmiešanej československo-rumunskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (209); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 101/1982 o zabezpečení rozvoja strojárskej metalurgie v 7. päťročnici (210); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 110/1982 o vytvorení podmienok pre realizáciu výstavby rafinérie ropy Salahuddin II. v Iraku (211); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 114/1982 k správe o zhodnotení príčin havárie v bani Pluto v k.p. Bane Víťazného februára v Záluží (212); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 115/1982 o opatreniach na zabezpečenie uvedenia prvých blokov jadrových elektrární V-2 Jaslovské Bohunice a Dukovany do skúšobnej prevádzky (213); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 200/1982 o zásadách experimentálneho overovania opatrení na urýchlenie vedecko-technického pokroku a zriaďovanie jednotného investičného fondu (214); žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov a odsun termínov dokončenia niektorých stavieb (215); návrh na schválenie dohody členských štátov RVHP o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácií (216); návrh dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi NDR, ZSSR a ČSSR pri riešení problému Vypracovanie technologických postupov a vybudovanie overovacích jednotiek na výrobu stabilizátorov pre polyolefíny a polystyrén (217); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Mongolskom o výučbe v stredných odborných učilištiach a dočasnom zamestnávaní za účelom zvyšovania kvalifikácie mongolských občanov v československých organizáciách (218); správa o vývoji národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu za 1. polrok 1982 (221); správa o zabezpečení jesenných poľnohospodárskych prác a kampani v potravinárskom priemysle (222); návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1982 (224); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1982 (225); návrh na vymenovanie V. Nešpora do funkcie riaditeľa Štátneho sanatória v Bratislave (226); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 198/1982 o úprave stravného a odlučného (227); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 206/1982 o výsledkoch 18. zasadania Československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (228); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 208/1982 o zabezpečení zvýšenej prepravy sovietskeho zemného plynu cez územie ČSSR (229); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 209/1982 o výsledkoch 3. rokovania splnomocnencov vlád pre realizáciu Programu spolupráce medzi ČSSR a ZSSR v oblasti rozvoja jadrovej energetiky ČSSR do r. 1990 (230); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 125/1982 o opatreniach na zníženie strát z nekvality u hlavných vývozných komodít (232); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 128/1982 o rozbore dovoznej náročnosti zdravotníckej výroby (233); zabezpečenie úloh z uznesenia SNR č. 27/1982 k správe o štátnom záverečnom účte SSR za r. 1981 (234); zabezpečenie úloh z uznesenia SNR č. 28/1982 k správe vlády SSR o zámeroch skvalitňovania životného prostredia miest a obcí vo volebných programoch Národného frontu v r. 1981–1985 (235); správa o prednostnom zabezpečovaní stavieb, ktoré majú byť ukončené v r. 1982 (236); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 183/1978 k návrhu postupu zabezpečenia ďalšieho rozvoja výstavby v oblastiach Vysokých Tatier (237); správa o výsledkoch záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavieb (238); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 145/1982 o riešení dopadu nižšej úrody obilia, krmív a olejnín z úrody r. 1982 na zabezpečenie trhu hlavnými živočíšnymi a rastlinnými výrobkami (239); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 245/1982 o niektorých úpravách pracovného času (240); návrh na dohovorenie protokolu o zmene dohody o rybolove vo vodách Dunaja a protokolu o zmene stanov Zmiešanej komisie pre uplatňovanie dohody o rybolove vo vodách Dunaja (241); dohovor medzi ČSSR a Kanadou o spolupráci na úseku veterinárneho lekárstva (242); správa o hlavných problémoch v realizácii investičnej výstavby za 1. polrok 1982 (243); správa o vývoji poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v SSR za r. 1981 (244); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (245); návrh na riešenie sociálneho zabezpečenia ľudových umeleckých výrobcov v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (246); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 142/1982 o zabezpečení potrieb potravinárskeho priemyslu obalmi a baliacou technikou (247); návrh na dohovorenie Programu spolupráce v oblasti vedy, školstva a kultúry medzi ČSSR a Švédskym kráľovstvom na r. 1982 a 1983 (248); návrh na pristúpenie ČSSR k dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 139 o rakovine z povolania (249); správa o dohovoroch a odporúčaniach prijatých na 67. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (250); návrh účasti na 8. zasadaní Európskeho oblastného združenia Svetovej meteorologickej organizácie (251); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Kapverdskou republikou o kultúrnej spolupráci (252); správa o vývoji miezd za 1. polrok 1982 (253); žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov a odsun termínov dokončenia niektorých stavieb (254); návrh na vyhlásenie súboru pamiatkových objektov viažucich sa k udalostiam SNP v Banskej Bystrici za národnú kultúrnu pamiatku (255); návrh zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu (256); návrh zákona o dôchodkovej dani (257); zmeny v Hospodárskom zákonníku (258); zmeny v zákone č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov (259); návrh na udelenie medailí Za službu vlasti ku Dňu Československej ľudovej armády a 38. výročiu Karpatsko-dukelskej operácie (260); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 240/1982 o komplexných opatreniach na skvalitnenie spojových služieb v 7. päťročnici (261); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 247/1982 o opatreniach na zabezpečenie prepravných potrieb v 7. päťročnici (262); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 248/1982 o výsledkoch 10. zasadania Medzivládnej československo-mongolskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (263); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 153/1982 o koncepcii rozvoja výroby nákladných automobilov Škoda – Liaz (264); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 154/1982 o úprave štátneho plánu poľnohospodárskych organizácií v dôsledku dobilancovania vplyvu 2. etapy jednorazovej úpravy veľkoobchodných cien na poľnohospodárstvo (265); vymenovanie E. Hanáka za námestníka ministra vnútra SSR pre úsek miestneho hospodárstva a služieb (266); kontrolná správa o plnení uznesení Predsedníctva ÚV KSS a vlády SSR o priebehu prác investičnej výstavby Celulózovo-papierenského kombinátu Ružomberok (267); vyhodnotenie účinnosti riadiacej a kontrolnej činnosti Ministerstva výstavby a techniky SSR pri zabezpečovaní jednotného výkonu štátnej správy (268); analýza účinnosti práce Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie a Štátnej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia SSR (269); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (270); návrh zákona SNR dopĺňajúceho zákon o národných výboroch (271); návrh zákona SNR dopĺňajúceho zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení (272); návrh štatútu kúpeľného mesta Bardejovské kúpele (273); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám a odchodu do dôchodku v 4. štvrťroku 1982 (274); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia (275); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 255/1982 o súčasnom stave zamestnávania zahraničných občanov v ČSSR (276); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 156/1982 o zabezpečení výstavby jadrovej elektrárne Mochovce (277); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 157/1982 o stave zabezpečenia výstavby kompresorových staníc a hraničnej odovzdávajúcej stanice Veľké Kapušany plynovodu Konzorcium (278); úprava postupu pri vykonávaní zmien plánu na r. 1982 (279); návrh na uzavretie zmluvy medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci (280); návrh na dohovorenie Programu kultúrnych, školských a vedeckých výmen medzi ČSSR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na r. 1982–1984 (281); správa o programe opatrení na zlepšenie akosti a rozšírenie inovácie výrobkov rezortu Ministerstva priemyslu SSR (282); informácia o riešení požiadaviek pozmeňujúcich koncepcie rozvoja výkupu a zberu druhotných surovín v SSR do r. 1990 (283); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 253/1982 o opatrení vlády ČSSR na ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej hospodárskej činnosti (284); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 276/1982 o schválení návrhu zákona o dôchodkovej dani (285); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 150/1982 o zabezpečení dodávok technologického zariadenia pre malé vodné elektrárne (286); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 170/1982 k správe o plnení úloh v zdravotníckej starostlivosti o pracujúcich v priemysle a poľnohospodárstve (287); správa o prijatých opatreniach na zabezpečenie úloh vo vodohospodárskej investičnej výstavbe v 7. päťročnici (288); správa o stave realizácie vyvolaných a súvisiacich investícií jadrovej elektrárne Mochovce (289); návrh na dohovorenie protokolu o zmenách dohody o vedecko-technickej spolupráci pri spracúvaní najdôležitejších problémov obalov a balenia v potravinárskom priemysle (290); správa o vyhodnotení letného zásobovania obyvateľstva palivami a energiou v r. 1982 (291); správa o výsledku previerky stavu a kvality investorskej a projektovej prípravy centralizovaných stavieb plánovaných na začatie v r. 1983 a 1984 (292); návrh zásad postupu pri určovaní obcí, v ktorých budú pôsobiť mestské národné výbory (293); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (294); návrh postupu previerky aktuálnosti a účinnosti rezortných právnych predpisov týkajúcich sa národných výborov (295); návrh novelizácie stanov SAV (296); vymenovanie členov pléna Slovenskej plánovacej komisie (297); zmena v zložení Komisie vlády SSR pre koordináciu zabezpečovania vnútorného trhu najdôležitejšími druhmi tovaru vrátane palív a energie (298); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 270/1982 o populačnom vývoji a postupe v populačnej politike (299); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 284/1982 o úprave hmotného zabezpečenia pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých k doterajšej práci (300); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 137/1980 o racionálnom rozvoji závodného stravovania (301); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 293/1982 o schválení nariadenia vlády ČSSR o závodnom stavovaní (302); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 188/1982 o zásobovaní mäsom a ostatnými živočíšnymi výrobkami v 2. polroku 1982 (303); návrh na dohovorenie zmluvy medzi ČSSR a Mongolskou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva (304); práva o vývoji finančného a rozpočtového hospodárenia SSR v r. 1982 (305); správa o poznatkoch z kontrolnej a revíznej práce finančných orgánov (306); správa o stave prác na výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros vrátane záverov štátnej expertízy v r. 1981 (307); návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu a správ odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie (308); návrh zákona SNR dopĺňajúcim zákon SNR č. 179/1969 Zb. o štátnom fonde na zúrodnenie pôdy (309); návrh zásad zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách (310); návrh na udelenie vyznamenaní k životným jubileám v 2. polroku 1982 (311); návrh na vyslanie československej delegácie na 4. osobitné zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (312); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 193/1982 o situácii na vnútornom trhu a riešení nedostatkových druhov tovaru (313); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 194/1982 o stave zabezpečenia štátneho cieľového programu O3 – Racionalizácia spotreby kovov v 7. päťročnici (314); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 198/1982 o stave zabezpečenia bansko-bezpečnostnej trhaviny III. kategórie pre bane s nebezpečenstvom prietrže uhlia a plynov (315); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 312/1982 o podpise dohody o technických prekážkach obchodu (318); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 315/1982 o výsledkoch návštevy predsedu vlády Rumunskej republiky v ČSSR (319); zmena v zákone o dani z príjmov obyvateľstva (320); zmena v zákone o národných výboroch (321); vykonávacie štátne plány technického rozvoja a štandardizácie na r. 1983 (323); štátny rozpočet SSR na r. 1983 (324); plán vývoja veľkoobchodných cien na r. 1983 (325); návrh na dohovorenie dohody o morskom práve (326); energetický program poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu so zameraním na zníženie energetickej náročnosti (327); správa o plnení úloh na stavbe Gumárenské chemikálie I-Antioxidant CD v n.p. Duslo Šaľa (328); správa o stave ochrany mládeže pred protispoločenským konaním (329); návrh na vymenovanie Ľ. Čunderlíka za vysokoškolského profesora (330); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o činnosti kultúrnych a informačných stredísk (331); návrh riešenia problematiky hraničných priechodov a štátnych hraniciach československo-maďarských (332); správa o plnení rezolúcie Predsedníctva ÚV KSS k vzniku požiarov a havárií v národnom hospodárstve na Slovensku z novembra 1972 (333); návrh koncepcie nasadzovania výpočtovej techniky v 7. päťročnici (334); správa o súčasnej situácii v zásobovaní pitnou vodou v SSR a návrhu opatrení na jej riešenie (335); návrh zásad zákona o vernostnom prídavku baníkov (336); nariadenie vlády SSR o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov (337); nariadenie vlády SSR určujúce významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá, v ktorých mestský národný výbor vykonáva v prípadoch ustanovených zákonom pôsobnosť patriacu okresným národným výborom (338); zmena v nariadení vlády SSR č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov (339); nariadenie vlády SSR o poskytovaní služieb občanom na základe povolenia národného výboru (340); návrh úpravy pôsobnosti Ministerstva vnútra SSR ako ústredného orgánu štátnej správy pre miestne hospodárstvo (341); zásady zriaďovania a činnosti drobných prevádzkarní národných výborov (342); návrh na udelenie medaily J. E. Purkyňu a titulov Zaslúžilý lekár a Zaslúžilý zdravotnícky pracovník ku Dňu zdravotníkov 1982 (343); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 331/1982 o výsledkoch 22. zasadania Československo-bulharského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (344); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 214/1982 o súbore opatrení zabezpečujúcich urýchlenie výstavby medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach (345); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 1. štvrťroku 1983 (346); návrh na dojednanie konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Irackou republikou (347); plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1983 (348); plán hlavných úloh Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1983 (349); návrh na určenie Sládkovičova ako obce mestského charakteru, v ktorej bude pôsobiť mestský národný výbor (350); zmena v nariadení vlády ČSSR č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov (351); zmena v nariadení vlády SSR č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách (352); nariadenie vlády ČSSR o úprave náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite a nariadenie vlády ČSSR o nezabaviteľných sumách (353); návrh na vymenovanie členov SAV na funkčné obdobie 1983–1987 (354); návrh na udelenie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť pri príležitosti životných jubileí v 1. polroku 1983 (355); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (356); zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti obyvateľov novo vybudovaných sídlisk v Bratislave–Petržalke (357); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 222/1982 o koncepcii dovozu a prepravy tekutých produktov zo ZSSR a zabezpečení jej realizácie (358); správa o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zameraním na upevňovanie štátnej disciplíny v národnom hospodárstve (359); správa o pracovnom zapojení profesorov vysokých škôl po dosiahnutí veku 65 rokov v postavení profesorov – konzultantov (360).
4111CII/36bI819831532
Uznesenia vlády SSR
Zabezpečenie úloh z uznesenia SNR č. 36/1982 k správe vlády SSR o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu (12); správa o problematike neoprávneného obohacovania sa a účinnejšieho postihu majetku z nestatočných zdrojov (15); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 358/1982 k správe o vývoji pracovnej neschopnosti v ČSSR v r. 1981 a 1. polroku 1982 (28); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č.220/1982 o zabezpečení účasti štátnych orgánov na realizácii záverov III. zjazdu Zväzu socialistickej mládeže (52); návrh na zabezpečenie účasti štátnych orgánov v SSR pri realizácii záverov zjazdu Zväzu socialistickej mládeže v SSR (87); návrh na zriadenie Koordinačného centra pre vydávanie encyklopedickej literatúry v SSR (143); opatrenia na zabezpečenie hlavných úloh 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS o urýchlenom uplatňovaní výsledkov vedy a techniky v praxi (303); realizácia systému zvyšovania kvalifikačnej úrovne vedúcich pracovníkov z hospodárskej oblasti (311).
4112CII/36b1819841532
Uznesenia vlády SSR
Zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 40/1984 o projektoch obsahového zamerania v jednotlivých formách prípravy a zvyšovania kvalifikácie vedúcich pracovníkov z hospodárskej oblasti (62); opatrenia na zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 33/1984 a uznesení Predsedníctva ÚV KSS z 21.VI.1983 a 10.I.1984 ku koncepcii vedecko-technického rozvoja v oblasti vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov (65); projekt obsahového zamerania, organizačného a hmotného zabezpečenia cyklických prác na súhrnnej prognóze rozvoja SSR (215); návrh na udelenie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu a vedeckú činnosť k životným jubileám v 1. polroku 1985 (317); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 1. štvrťroku 1985 (318); návrh programu rozvíjania účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji (327).
4113CII/36b8I19851532
Uznesenia vlády SSR
Plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1985 (1); návrh na udelenie vyznamenania za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1. a 9. máju 1985 (89); návrh na udelenie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k životným a podnikovým jubileám v 2. polroku 1985 (156); kontrolná správa o plnení súboru opatrení na obmedzovanie výskytu chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci (234); návrh na udelenie medaily Za službu vlasti k 41. výročiu Karpatsko-dukelskej operácie a ku Dňu Československej ľudovej armády (247); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 4. štvrťroku 1985 (249); program rozvoja SAV v r. 1986–1995 (277); správa o zabezpečení zásobovania vnútorného trhu v závere roka 1985 (281); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 288/1985 o programe hospodárnosti v 8. päťročnici (287); súhrnná koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia SSR na 8. päťročnicu s výhľadom do r. 2000 (290); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 257/1985 o dlhodobom komplexnom vedecko-technickom programe rozvoja a realizácie biotechnológií v ČSSR (294); návrh na udelenie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k životným jubileám v 1. polroku 1986 (307); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus pri príležitosti životných jubileí a odchodu do dôchodku v 1. štvrťroku 1986 (308).
4114CII/36b8I19861533–1534
Uznesenia vlády SSR
Plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1986 (1); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Rakúskom o spolupráci v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (2); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1986 (3); vyhodnotenie účinnosti politicko-odbornej prípravy poslancov a funkcionárov národných výborov a návrh na jej obsahové zabezpečenie pre budúce volebné obdobie (4); návrh zoznamov volebných obvodov pre voľby do Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a pre voľby do SNR (5); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe a rekonštrukcii priemyselných podnikov a iných objektov na území ČSSR v r. 1986–1990 (6); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 226/1985 o zásadách štátnej koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia (7); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 313/1985 o materiálnom zabezpečení povrchovej mestskej hromadnej dopravy na báze elektrickej trakcie v 8. päťročnici (8); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 330/1985 o komplexnom zabezpečení štátneho cieľového programu 03 – Racionalizácia spotreby kovov v 8. päťročnici (9); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 331/1985 o schválení legislatívnych pravidiel vlády ČSSR (10); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 338/1985 o dlhodobom programe hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s Rumunskom do r. 2000 (11); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 362/1985 o zabezpečení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva plynnými a kapalnými palivami v 1. štvrťroku 1986 (12); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 214/1985 o výsledku previerky vytvárania predpokladov na uplatňovanie progresívnych prepravných systémov (13); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 215/1985 o zriadení úseku námestníka ministra palív a energetiky ČSSR a splnomocnenca vlády ČSSR pre výstavbu objektov plynárenského priemyslu v ZSSR (14); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 226/1985 o stanovení cieľových úloh vývozu v r. 1985 (15); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe systému mestskej rýchlodráhy v Bratislave (16); súbor aktivít na posilnenie ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi na r. 1986–1990 (18); správa o výsledku previerky uplatňovania progresívnych foriem organizácie práce a odmeňovania vo vybraných podnikoch Ministerstva stavebníctva SSR (19); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti ukončenia výstavby výrobného komplexu Antioxidant CD v n.p. Duslo Šaľa (20); návrh zákona SNR o štátnej pamiatkovej starostlivosti (21); návrh na dojednanie dohovoru o spolupráci pri zachovávaní čistoty vodných zdrojov a zamedzovaní ich znečisťovania (22); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o rybárstve v hraničných vodách (23); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 329/1985 o hospodárskej arbitráži a možnostiach intenzívnejšieho využívania jej pôsobenia na vzťahy v národnom hospodárstve (24); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 361/1985 o krátkodobom uvoľňovaní pracovníkov pre činnosť v telesnej výchove a športe (26); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 224/1985 o Účte iniciatívy mládeže (27); návrh na dohovorenie protokolov o predĺžení dohôd o vedecko-technickej spolupráci na komplexnom probléme Zhubné novotvary, Ochorenia srdca a ciev a Lekárske imunologické preparáty (28); správa o možnosti využívania vodných zdrojov na Morave pre závlahy na Záhorí (30); súhlas s odňatím poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičné akcie Bytča – rozšírenie vodného zdroja a Rozšírenie priestorov Okresnej správy ciest Dolný Kubín, prevádzka Námestovo (31); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičné akcie Veľká oprava cesty III/5007 Unín – Štefanov, okres Senica (32); zmena v zákone SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody (33); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a ZSSR o zriadení spoločného československo-sovietskeho laboratória pre biotechnológie v živočíšnej výrobe so sídlom vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre (34); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 3/1986 o zabezpečení vojenskej výpomoci pre jadrovú elektráreň Mochovce (35); informácia o plnení úloh stanovených uznesením vlády SSR č. 265/1985 o predbežnom návrhu 8. päťročného plánu (37); návrh na zriadenie organizácie Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy zabezpečujúcej komplexné úlohy na úseku mestskej dopravy (38); návrh na rozdelenie Červených zástav a spoločenských ocenení vládou SSR (39); kontrolná správa o plnení úloh na úseku požiarnej ochrany (41); kontrolná správa o plnení opatrení ku komplexnému návrhu vodárenského využitia nádrže Veľká Domaša (42); správa o súčasnom stave a problémoch ďalšieho rozvoja jednotnej sústavy knižníc na Slovensku (43); návrh na udelenie vyznamenaní ku Dňu učiteľov 1986 (44); politicko-organizačné zabezpečenie Medzinárodného dňa žien v r. 1986 (45); správa o výsledkoch 23. zasadania Generálnej konferencie UNESCO (46); návrh na vymenovanie J. Kultana do funkcie námestníka ministra stavebníctva ČSSR (47); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 19/1986 o oblastnom pláne rozvoja Prahy v 8. päťročnici (48); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a ZSSR o vedecko-technickej spolupráci v oblasti chemického priemyslu (49); žiadosti o zvýšenie rozpočtových nákladov a odsun termínov dokončenia niektorých stavieb (51); súhrnné vyhodnotenie plnenia úloh stanovených uzneseniami vlády ČSSR č. 73/1982 a vlády SSR č. 115/1982 o smerniciach pre stráženie a zabezpečenie dôležitých objektov (52); správa o úprave veľkoobchodných cien palivovo-surovinových zdrojov (53); správa o doplnku územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice (54); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú akciu Manipulačno-expedičný drevosklad Trenčín (55); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Rekonštrukcia cesty III/5818 Stará Turá - Vaďovce (56); nariadenie vlády ČSSR o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách (57); návrh zákona SNR o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii (58); návrh zákona SNR o Slovenskej obchodnej inšpekcii(59); návrh na odvolanie a vymenovanie niektorých členov Slovenskej štatistickej rady (60); východiskové hypotézy vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja SSR do r. 2010 (61); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 32/1986 o oblastnom pláne rozvoja Severočeského kraja na 8. päťročnicu (62); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 15/1986 o programe rozvoja hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s Poľskou republikou do r. 2000 (63); rozbor situácie v oblasti hospodárskej trestnej činnosti, ochrany ekonomiky a mimoriadnych udalostí v československom národnom hospodárstve (64); kontrolná správa o plnení úloh z uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 59/1983 k správe o stave mostných objektov a zabezpečovaní ich opráv na cestnej sieti SSR (65); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR k 1. a 9. máju 1986 (66); vymenovanie J. Pikulu do funkcie námestníka ministra zdravotníctva SSR (67); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 31/1986 o zásadách vlády ČSSR, Ústredného výboru Zväzu socialistickej mládeže a Ústrednej rady odborov o organizovaní a oceňovaní súťaží zručnosti ZENIT (68); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 48/1986 o zásadách vlády ČSSR a ÚRO na organizovanie, hodnotenie a odmeňovanie komplexných racionalizačných brigád (69); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 120/1983 o utváraní podmienok pre zabezpečenie povinnej desaťročnej školskej dochádzky v oblasti prípravy mládeže na robotnícke povolania (70); zabezpečenie úloh z uznesenia Sekretariátu ÚV KSS z 18.II.1986 k zhodnoteniu stavu plnenia Listu Predsedníctva ÚV KSČ a vládnych opatrení k socialistickej zákonnosti, morálke a disciplíne (71); návrh na uzavretie rámcovej dohody o mnohostrannej spolupráci v rámci biotechnológií (72); návrh na uzavretie rámcovej dohody o mnohostrannej spolupráci v oblasti nových materiálov a technológií ich výroby a spracovania (73); správa o vyhodnotení volebných programov Národného frontu a socialistickej súťaže národných výborov za r. 1985 (95); správa o výsledkoch 26. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (76); návrh doplnku č. 4 k územnému plánu veľkého územného celku Vysokých Tatier, Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury (77); zriadenie Slovenského strediska diaľkového prieskumu Zeme a vytvorenie Koordinačnej rady pre diaľkový prieskum Zeme v SSR (78); vymenovanie splnomocnenca vlády SSR pre stavby Komplex hydrokrak a Rozpúšťadlová parafínka III. v n.p. Slovnaft Bratislava (79); správa o priebehu realizácie stavby Komplex hydrokrak v n.p. Slovnaft a pripravenosti stavieb podmieňujúcich nábeh uvedenej kapacity (80); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 2. štvrťroku 1986 (81); vymenovanie niektorých členov Výboru ľudovej kontroly SSR (82); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 53/1986 o výsledkoch rokovania československej vládnej delegácie v Čínskej ľudovej republike (85); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 4/1986 o stave a programe ďalšieho masového rozvoja telesnej výchovy, športu a turistiky (86); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 37/1986 o zriadení funkcie splnomocnenca vlády ČSSR pre integračnú výstavbu československej časti krivorožského ťažobno-úpravárenského kombinátu v ZSSR (88); správa o plnení hlavných úloh vlády SSR za 1. štvrťrok 1986 (89); správa o skúsenostiach štátnej expertízy v 7. päťročnici a jej zameranie v 8. päťročnici v SSR (90); správa o plnení koncepcie rozvoja socialistickej architektúry a urbanizmu v SSR do r. 2000 (91); návrh na vytvorenie toxikologického pracoviska pre oblasť poľnohospodárstva a výživy na testovanie toxických látok a výrobkov (92); pokyny pre prípravu a organizovanie ustanovujúcich plenárnych zasadaní národných výborov v SSR po voľbách v r. 1986 (93); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na výstavbu senníka pre JRD Jaklove, okres Spišská Nová Ves (94); vyhodnotenie účinnosti vnútornej kontroly v podnikoch a generálnych riaditeľstvách Výrobno-hospodárskych jednotiek, ministerstvách, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SSR a národných výboroch (95); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a USA o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy a techniky a Programu spolupráce a výmen k tejto dohode na r. 1986 a 1987 (96); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 62/1986 o zásadách vlády ČSSR, ÚRO a ÚV SZM na rozvoj internacionálneho socialistického súťaženia medzi pracujúcimi členských štátov RVHP (97); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 64/1986 o zásadách pre hodnotenie a uzavieranie výsledkov hospodárskej činnosti štátnych hospodárskych organizácií zahraničného obchodu v 8. päťročnici (98); vyslanie československej delegácie na 39. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve (99); správa o komplexnom zabezpečení štátneho cieľového programu 02 – Racionalizácia spotreby a využitia palív a energie na 8. päťročnicu s dôrazom na úsporu ropy a ropných produktov (101); správa o plnení uznesení straníckych a štátnych orgánov prijatých na skultúrnenie cigánskych obyvateľov a návrhu opatrení na 8. päťročnicu (102); návrh na udelenie vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1. a 9. máju 1986 (103); návrh na udelenie čestného titulu Zaslúžilý umelec pri príležitosti 1. a 9. mája 1986 (104); návrh na udelenie čestného uznania Za rozvoj národných výborov 1. stupňa k 9. máju 1986 (105); návrh na udelenie putovných Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO za výsledky v rozvoji iniciatívy pracujúcich (106); návrh na udelenie Uznania za vzorné plnenie exportných úloh za r. 1985 (107); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Za statočnosť za vynikajúci prejav občianskej odvahy (108); návrh na vymenovanie plk. JUDr. J. Krajčiho do hodnosti generálmajora (109); správa o dosiahnutých výsledkoch v prekračovaní stanovených úspor, palív, energie a kovov za 7. päťročnicu (110); správa o zabezpečenosti programu centralizovaného zásobovania teplom pre doterajšie a novovybudované obytné súbory v 8. päťročnici (111); analýza výsledkov plnenia úloh v komplexnej bytovej výstavbe a podmieňujúcich investíciách za 7. päťročnicu (112); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre stavbu Tepelný napájač elektrárne Mochovce-Levice (113); správa o zabezpečení úloh štátneho rozpočtu SSR a zámeroch finančnej politiky v plánoch a rozpočtoch na r. 1986 (117); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na výstavbu ciest (118); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 107/1986 o zásadách pre prácu s nositeľmi titulu Hrdina socialistickej práce a ďalšími pracovníkmi vyznamenanými za zásluhy v oblasti politickej, verejnej a pracovnej činnosti (119); návrh oblastného plánu rozvoja Východoslovenského kraja v 8. päťročnici (120); správa o výsledku previerky plnenia vybraných opatrení na riešenie zásobovania pitnou vodou v SSR (121); rozbor poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov podaných v r. 1985 ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a národným výborom v SSR (122); správa o výsledku previerky zabezpečovania náhradných rekultivácií za odňatú osobitne chránenú poľnohospodársku pôdu (123); správa o hodnotení rozvoja zahraničného cestovného ruchu v 7. päťročnici a zámeroch jeho rozvoja v r. 1986–1990 (124); nariadenie vlády ČSSR o dodatkovom odvode za prekročenie určených záväzných limitov odberu a dodávkových fondov niektorých ropných výrobkov (125); nariadenie vlády SSR o zmene územia Západoslovenského a Stredoslovenského kraja (126); nariadenie vlády SSR o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany (127); nariadenie vlády SSR o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany (128); zásady riadenia Komplexného programu vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do r. 2000 v ČSSR (129); návrh na uzavretie dohody o ochrane rieky Tisy a jej prítokov pre znečistením (130); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť (131); návrh dohody medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o vedecko-technickej spolupráci na r. 1986–1990 (132); smernica pre plán vývoja veľkoobchodných cien na r. 1988 (133); zásady jednotnej socialistickej obchodnej politiky na r. 1986–1990 (134); analýza situácie v podnikoch ČSAD a opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti v cestnej doprave v 8. päťročnici (135); návrh na udelenie medailí Za službu vlasti pri príležitosti 35. výročia vzniku Civilnej obrany ČSSR (136); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR 106/1986 o rámcových pravidlách pre nadväzovanie priamych vzťahov organizácií ČSSR s organizáciami členských štátov RVHP (137); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 75/1986 o obmedzení blahoželaní k Novému roku (138); správa o plnení kultúrnych, vedeckých a zdravotníckych stykov so zahraničím od 16. zjazdu KSČ a ich zameraní na r. 1986–1990 (139); dodatok k dohode s NDR o dlhodobej vedecko-technickej spolupráci v oblasti vývoja a výroby poľnohospodárskych strojov (140); správa o vyhodnotení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1985/1986 (141); zabezpečenie záväzkov z dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri osvojení jamburgského náleziska plynu a s tým spojených dodávok zemného plynu zo ZSSR do ČSSR (142); správa o rozpracovaní uznesenia vlády ČSSR č. 105/1986 o zabezpečení stavebných kapacít pre úlohy integračnej výstavby v ZSSR v 8. päťročnici (143); zhodnotenie výsledkov cenových kontrol v SSR za 7. päťročnicu (144); správa o vyhodnotení účinnosti a efektívnosti rozvoja iniciatívy pracujúcich a ich účasti na riadení v r. 1984 a 1985 (145); správa o súčasnom stave pracovníkov aparátu mestských národných výborov v mestách nad 40 000 obyvateľov (146); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 186/1983 k návrhu na riešenie postavenia a pôsobnosti národných výborov v oblasti Vysokých Tatier (147); návrh politicko-organizačných opatrení na zabezpečenie volieb členov občianskych výborov (148); žiadosť o súhlas so zvýšením rozpočtových nákladov stavby Viacúčelové výstavné zariadenie PZO Incheba, Bratislava (149); hodnotenie účinnosti pôsobenia Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR vo vzťahu k národným výborom (150); správa o činnosti Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti za 7. päťročnicu (151); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu stavbárov 1986 (152); výsledky previerky úrovne intenzifikácie výroby vo vybraných podnikoch drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu (153); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 85/1986 o zabezpečení rozvoja výroby zariadení pre budovanie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov vrátane ASRTP pre jadrové elektrárne v 8. päťročnici (154); demisia vlády SSR (155); návrh programového vyhlásenia vlády SSR (156); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1986 (157); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1986 (158); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu a vedeckú činnosť k životným a podnikovým jubileám v 2. polroku 1986 (159); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám a odchodom do dôchodku v 3. štvrťroku 1986 (160); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1986 (161); rozpočtový výhľad SSR na r. 1986–1990 (167); návrh vykonávacieho štátneho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov v SSR na r. 1987 (168); komplexné zhodnotenie úloh SAV za 7. päťročnicu a správa o zapájaní jej pracovísk do spolupráce so štátmi RVHP (169); návrh zákona SNR o umelom prerušení tehotenstva (170); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (171); návrh na odvolanie a vymenovanie členov pléna Slovenskej plánovacej komisie (172); vymenovanie I. Hejdu do funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (173); vymenovanie nového splnomocnenca vlády ČSSR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskom (175); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a ZSSR o priamej vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému Zdokonaľovanie a vypracovanie metodiky vyhľadávania, prieskumu a prognózovania ložísk nerastných surovín vrátane spracovania geologických údajov (176); návrh na uzavretie dohody o vedecko-technickej spolupráci pri riešení problému Hygiena životného prostredia a Hygiena práce a choroby z povolania (177); správa o príprave Svetovej zimnej univerziády 1987 vo Vysokých a Nízkych Tatrách (178); akčné opatrenia prokuratúry, justície, Zboru nápravnej výchovy SSR a advokácie na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení 17. zjazdu KSČ a Rezolúcie zjazdu KSS na r. 1986–1990 (179); vyhodnotenie výsledkov plnenia opatrení na skvalitnenie spôsobu rozmiestňovania absolventov stredných a vysokých škôl (180); návrh zamerania kontrolnej činnosti po 17. zjazde KSČ a zjazde KSS (181); návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1986 (182); návrh zásad zákona o ochranných známkach (183); návrh zásad hmotného zabezpečenia žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť a zoznam zvýhodnených učebných a študijných odborov (184); spoločný postup vlády SSR a SOR k záverom 15. plenárnej schôdze ÚRO a plán aktivity ROH do 11. všeodborového zjazdu (185); udelenie čestného uznania Za rozvoj národných výborov 1. stupňa k životným jubileám v 2. polroku 1986 (186); rozdelenie pôsobnosti medzi predsedom a podpredsedami vlády SSR (187); stav prevádzkovej schopnosti energetických zariadení nad 6 MW tepelného výkonu v rezortoch riadených vládou SSR a zabezpečenie ich opráv (188); žiadosť o úver Medzinárodnej investičnej banke v Moskve na financovanie výstavby objektu Inhibítor na vulkanizácie v n.p. Duslo Šaľa (189); návrh na uzatvorenie dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR (191); návrh dohody medzi ČSSR a ZSSR o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľských organizácií ČSSR na území ZSSR pri výstavbe Krivorožského kombinátu (192); správa o priebehu ustanovujúcich plenárnych zasadaní národných výborov po voľbách 1986 (193); správa o vyhodnotení volieb do zastupiteľských zborov v r. 1986 v SSR (194); zameranie kultúrno-výchovnej činnosti na 8. päťročnicu (195); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1986 (196); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú akciu Komplex výroby urýchľovačov – gumárenské chemikálie v n.p. Slovnaft Bratislava (197); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú akciu Šamorín – rozšírenie vodného zdroja I. a II. stavba (198); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám a odchodom do dôchodku v 4. štvrťroku 1986 (199); návrh na udelenie vyznamenaní Za pracovnú vernosť pri príležitosti Dňa znárodnenia (200); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 186/1986 o účasti žiakov stredných škôl a osobitných odborných učilíšť starších ako 15 rokov na dobrovoľnej letnej aktivite (203); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 105/1986 o znížení výšky úhrady za štúdium cudzincov v ČSSR na vlastné náklady (204); účasť na 9. zasadaní Európskeho oblastného združenia Svetovej meteorologickej organizácie (205); závery štátnej expertízy súboru stavieb rýchlodráhy v hlavnom meste SSR Bratislava (207); správa o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu v SSR za 7. päťročnicu (208); hlavné smery rozvoja verejnoprospešných služieb v SSR do r. 1995 (209); súhrnná správa o plnení opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd na Slovensku a na ochranu vodných zdrojov na Žitnom ostrove do r. 1985 (210); súhlas k osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na stavbu Stály park techniky a krytá umyváreň techniky v Trebišove (211); návrh dohody medzi ČSSR a Maďarskou republikou o kultúrnej a vedeckej spolupráci (212); návrh na dohovorenie zmluvy o mnohostrannej vedecko-technickej spolupráci na téme Vývoj a využitie nových plastických hmôt a elastomerov pre rôzne oblasti použitia vrátane veľkokapacitných procesov ich výroby (213); návrh na uzatvorenie zmluvy o mnohostrannej vedecko-technickej a výrobnej spolupráci v priemyslovej mikrobiológii (214); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú akciu Čiastočné zdvojkoľajnenie Kriváň – Zvolen (215); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 190/1986 o oblastnom pláne rozvoja Východoslovenského kraja na 8. päťročnicu (216); správa o plnení programu diferencovanej ochrany prírody do r. 1985 s dôrazom na prehĺbenie ochrany ohrozených chránených území a druhov v SSR (217); delegovania na 30. zasadanie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (218); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 120/1986 o výsledkoch rokovania čínskej vládnej vedecko-technickej delegácie v ČSSR (219); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 121/1986 o výsledku previerky plnenia opatrení na vytváranie predpokladov pre širšie zapojenie vodnej dopravy do prepravnej práce dopravnej sústavy ČSSR (220); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o spolupráci v oblasti elektronického priemyslu na r. 1986–1990 (221); program realizácie opatrení v sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva v 8. päťročnici (222); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 213/1986 o komplexnom programe výstavby vodných elektrární o výkone nad 10 MW do r. 2000 (223); správa o priebehu realizácie stavieb Komplex hydrokrak a Rozpúšťadlová parafínka III. v n.p. Slovnaft Bratislava (224); určenie celkových početných stavov Zboru požiarnej ochrany a stanovenie zásad poskytovania darov na ocenenie odvahy a obetavosti príslušníkov jednotiek požiarnej ochrany (225); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy pre investičnú akciu Tepelný napájač jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (226); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú akciu Rekonštrukcia železničného oblúka v úseku Beluša – Púchov (227); návrh na udelenie štátneho vyznamenania k životnému jubileu v 2. polroku 1986 (228); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Za statočnosť za vynikajúci prejav občianskej statočnosti a odvahy (229); vymenovanie P. Kostku do funkcie námestníka ministra obchodu SSR (230); vymenovanie J. Pichoňského do funkcie námestníka ministra financií SSR (231); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 134/1986 o realizačnom programe elektronizácie vo výchove a vzdelávaní v oblasti školstva na r. 1986–1990 (232); kontrolná správa o plnení opatrení na realizáciu záverov 11. zasadania ÚV KSČ a 10. celoštátneho zjazdu JRD (233); návrh jednotných noriem pre vybavenie zdravotníckych pracovísk v ČSSR pracovnými silami (234); správa o plnení opatrení na znižovanie hluku v SSR v 7. päťročnici (235); návrh na uzavretie dohody o vedecko-technickej spolupráci v oblasti mikrobiologickej syntézy a vybraných vedecko-technických procesov medzi ČSSR a ZSSR na r. 1986–1990 (236); správa o rozvoji kapacít liečební pre dlhodobo chorých v 8. päťročnici (238); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 155/1985 k návrhu rozvoja kapacít ústavov sociálnej starostlivosti v 8. päťročnici (239); správy o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o mimopracovnej úrazovosti a o vývoji pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz v r. 1985 v SSR (240); správa o plnení uznesení k stavu lesného hospodárstva SSR (241); správa o opatreniach na zabezpečenie plynulosti výstavby Vodárenskej nádrže Nová Bystrica (242); návrh na delimitáciu národnostných kultúrnych zväzov Csemadok a Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich do pôsobnosti Národného frontu SSR od 1.I.1987 (243); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú akciu Obytný súbor Mlynárce – Diely Nitra (244); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Základňa závodu 03 Váhostav Liptovský Hrádok (245); zmena v zákone o štátnom skúšobníctve (246); správa o plnení hlavných úloh vlády SSR za 3. štvrťrok 1986 (247); návrh na udelenie štátneho vyznamenania za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť V. Sidorovi k životnému jubileu (248); odvolanie J. Mravíka z funkcie námestníka ministra kultúry SSR (249); návrh na dohovorenie dohody medzi ČSSR a Mongolskou ľudovou republikou o vedecko-technickej spolupráci na r. 1986–1990 (250); návrh úloh vlády SSR vyplývajúcich z rozpracovania línie 17. zjazdu KSČ a zjazdu KSS (251); správa o stave a kvalite investorskej a projektovej prípravy centralizovaných stavieb plánovaných na začatie v r. 1987 a 1988 (252); správa o zabezpečení úloh 8. päťročnice v čistení odpadových vôd so zreteľom na nové progresívne riešenia pre 9. päťročnicu (253); správa o stave mestských pamiatkových rezervácií v SSR a o plnení opatrení na záchranu a obnovu rezervácií v Banskej Štiavnici, Kremnici, Levoči a Bardejove (254); legislatívne pravidlá vlády SSR (255); zmeny v zložení Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj (256); spresnenie štatútu, zloženia a zamerania ďalšej činnosti Vládnej komisie pre koordináciu rozvoja hlavného mesta SSR Bratislavy (257); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 241/1986 o rozbore zdravotnej situácie baníkov exponovaných pracovísk v podzemí hlbinných baní (258); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 162/1986 o záveroch štátnej expertízy súboru stavieb rýchlodráhy v hlavnom meste SSR Bratislave (259); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva ÚV KSS a ÚV KSČ k výsledkom kontroly realizácie politiky strany z hľadiska ďalšieho posilnenia stability vnútorného trhu na Ministerstve obchodu SSR (260); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti mikroelektroniky (261); návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom uznaní registrácie lekárskych imunobiologických preparátov pre laboratórnu diagnostiku in vitro (262); návrh na dohovorenie dohody medzi ČSSR a Angolskou ľudovou republikou o odbornej príprave na robotnícke povolania v stredných odborných učilištiach a o zamestnávaní občanov Angolskej ľudovej republiky v československých organizáciách (263); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spôsobe opravy a údržby spoločných československo-maďarských cestných hraničných mostov (264); správa o hlavných problémoch vývoja národného hospodárstva a plnenia plánu za 1. až 3. štvrťrok 1986 (266); správa o zabezpečení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1986/1987 (267); štátny rozpočet SSR na r. 1987 (268); analýza potrieb kapacít na údržbu a opravy bytového fondu, návrh, koncepcia ich rozvoja v 8. päťročnici (269); opatrenia na rozvoj bytového hospodárstva (270); správa o realizácii programov intenzifikácie výroby a zlepšovania hospodárskych výsledkov dlhodobo zaostávajúcich poľnohospodárskych podnikov v 7. päťročnici (271); nariadenie vlády SSR o dodatkovom odvode za prekročenie limitov odberu a dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov (272); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 245/1986 k správe o výsledku previerky účinnosti riadenia VTR a systému vedecko-technických a ekonomických informácií (273); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 274/1986 o zásadách finančného a hmotného zabezpečenia žiakov stredných odborných učilíšť a o zozname zvýhodnených študijných odborov (274); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 277/1986 o priebehu a výsledkoch návštevy československej delegácie v Čínskej ľudovej republike (275); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 280/1986 o programe dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a Maďarskou republikou do r. 2000 (276); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 281/1986 o spolupráci členských štátov RVHP pri kooperácii vo výrobe katalyzátorov (277); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád (278); správa o odmeňovaní pracovníkov zabezpečujúcich stráženie objektov (279); správa o legislatívnych úlohách vlády SSR na r. 1987 (280); zriadenie Vládnej komisie pre koordináciu rozvoja a výstavby Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury (281); koncepcia výskumu v lekárskych vedách do r. 2000 a predpoklady pre účasť pracovísk v SSR na jej realizácii (282); správa o využití dovezených strojov a zariadení pre investičnú výstavbu z nesocialistických štátov (283); návrh na udelenie medaily J. E. Purkyňu a čestných titulov Zaslúžilý lekár a Zaslúžilý zdravotnícky pracovník ku Dňu zdravotníkov 1986 (284); vymenovanie F. Macáška do funkcie námestníka ministra školstva SSR (285); zmena v nariadení vlády ČSSR č. 157/1980 Zb. o udeľovaní povolení na zmeny v zmluvách o výrobnej špecializácii alebo kooperácii so zahraničím (286); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 291/1986 o zabezpečení 41. zasadania RVHP (287); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 172/1986 o prepočte nákladov na výstavbu objektov plynárenského priemyslu v ZSSR (288); závery z rokovania Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenskej odborovej rady z 8.XII.1986 (289); zabezpečenie úloh z dohody medzi ČSSR a ZSSR o priamych výrobných vzťahoch medzi združeniami a podnikmi ČSSR a ZSSR (290); zabezpečenie úloh z dohody medzi ČSSR a ZSSR o základných princípoch vytvárania a činnosti spoločných podnikov a organizácií (291); správa o vývoji a stave spolupráce organizácií riadených ústrednými orgánmi ČSR, SSR, a ZSSR na realizácii Programu dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR do r. 2000 (292); kontrolná správa o realizácii úloh na výstavbe Východoslovenskej nížiny (293); správa o vyhodnotení účinnosti sústavy plánovitého riadenia na úseku platených služieb (294); správa o podávaní, prijímaní a vybavovaní oznámení štátnych orgánov o podozrení z trestných činov a prečinov (295); správa o priebehu a výsledkoch volieb občianskych výborov v SSR (296); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú akciu Výroba integrovaných obvodov v k.p. Tesla Piešťany (297); vymenovanie A. Moncmana do funkcie riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce, D. Macháča do funkcie námestníka ministra práce a sociálnych vecí a ustanovenie splnomocnenca vlády SSR pre prípravu a realizáciu vybraných stavieb na úseku sociálnych vecí a výchovy zaostalej mládeže (298); vývoj mzdových prostriedkov v r. 1986 (299); nariadenie vlády ČSSR o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v r. 1987 (300); správa o využívaní členstva ČSSR v Svetovej meteorologickej organizácií v r. 1982–1986 (302); dohovorenie protokolu k dohode medzi ČSSR a ZSSR o kooperácii výroby energeticky náročných chemických výrobkov (302); správa o využívaní členstva ČSSR vo Svetovej zdravotníckej organizácii za r. 1982–1986 (303); kontrolná správa o postupe výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros v r. 1986 (304); správa o zabezpečení prípravy a realizácie výstavby rýchlodráhy v hlavnom meste SSR Bratislave (305); zmena územného plánu sídelného útvaru Nitra lokalita Martinský vrch (306); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Vedenie 2x400 kV Stupava – Podunajské Biskupice (307); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám v 1. polroku 1987 (308); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 1. štvrťroku 1987 (309); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Centrálny automatizovaný sklad ložísk obchodnej organizácie ZVL-odbyt Žilina (310); vymenovanie J. Kačinca za námestníka ministerky zdravotníctva SSR (311); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 321/1986 o zásadách komplexného experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj (312); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 330/1986 o dohovorení dohody s Angolskou ľudovou republikou o odbornej príprave a dočasnom zamestnávaní angolských občanov v československých organizáciách (313); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 339/1986 k správe o nepravdivom vykazovaní plnenia plánovaných úloh (314); vývoj kvality vody v rieke Slaná v hraničnom profile s Maďarskou republikou (315).
4115CII/36b8I19871535–1536
Uznesenia vlády SSR
Plán hlavných úloh vlády SSR na 1. polrok 1987 (1); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1987 (2); informácia o rozpracovaní 8. päťročného plánu (5); zásady Predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR na prebudovanie hospodárskeho mechanizmu (6); správa o príprave talentovanej mládeže v oblasti telesnej výchovy a športu v SSR (7); návrh na podpísanie a ratifikáciu Medzinárodného dohovoru proti apartheidu v športe (8); návrh na udelenie čestného uznania Za rozvoj národných výborov 1. stupňa k životným jubileám v 1. polroku 1987 (9); žiadosť o súhlas so zvýšením rozpočtových nákladov a zmenu termínu dokončenia stavby Psychiatrická liečebňa a hospodárska časť Michalovce (10); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 199/1986 o záveroch štátnej expertízy štúdií súborov stavieb Diaľnica D2 a D61 na území Bratislavy, Diaľnica D8 Lovosice – štátna hranica ČSSR/NDR a železničné opravovne a strojárne Louny (11); zásady na zdokonalenie riadenia a organizácie zahraničného obchodu (12); opatrenia na zvýšenie akosti československej produkcie a vymenovanie T. Braciníka do funkcie podpredsedu Výboru ľudovej kontroly SSR pre úsek kontroly kvality výrobkov (13); správa o mimoriadnej situácii vyvolanej nepriaznivými poveternostnými podmienkami v SSR a riešenie jej dôsledkov (14); menovanie J. Tomášika do funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (15); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 192/1986 o zásadách na rozhodovanie žiadostí o odsune termínov dokončenia a zvýšenie rozpočtových nákladov rozostavaných záväzných stavieb (16); zabezpečenie úloh z uznesenia SNR č. 17/1986o vládnom návrhu zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na r. 1986–1990 (17); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (18); experimentálne overovanie štúdia v študijnom odbore Materiálové inžinierstvo na vybraných vysokých školách v SSR (19); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe na rekonštrukciu ciest (20); nariadenie vlády SSR o vyhlásení časti územia Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku (21); nariadenie vlády SSR o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (22); štatút kúpeľného miesta Sliač (23); štatút kúpeľného miesta Turčianske Teplice (24); štatút kúpeľného miesta Lúčky (25); harmonogram plánovacích prác na vypracovanie návrhu štátneho plánu na r. 1988 (26); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 309/1986 o zabezpečení jadrovej bezpečnosti a účinnosti jej kontrolného systému (27); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 324/1986 o dlhodobom programe hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a Bulharskou republikou do r. 2000 (28); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 3/1987 o koncepcii ďalšieho vyraďovania jadrovej elektrárne A-1 v Jaslovských Bohuniciach z prevádzky (29); politicko-organizačné zabezpečenie MDŽ v r. 1987 (30); opatrenia na zabezpečovanie úloh komplexnej bytovej výstavby v 8. päťročnici v SSR (31); správa o priebehu a dokončení socializácie poľnohospodárstva v SSR (32); zriadenie novej výrobnej hospodárskej jednotky Hydinársky priemysel, trust podnikov Bratislava (33); koncepcia rozvoja pamiatkovej starostlivosti v SSR do r. 2000 (34); správa o kvalifikačnej a vekovej štruktúre pracovníkov cenových útvarov vo vybraných rezortoch riadených vládou SSR (35); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 15/1987 ku kontrolnej správe o zabezpečení realizácie štátneho cieľového programu 03 – Racionalizácia spotreby kovov v 8. päťročnici (36); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 24/1987 o rozvoji diaľničnej siete do r. 1995 (37); správa o zhodnotení plánu investičnej výstavby v 8. päťročnici (39); správa o zabezpečení úloh štátneho rozpočtu SSR a zámerov finančnej politiky na r. 1987 (40); zabezpečenie prác na rozpracovaní sociálno-ekonomickej stratégie KSČ v SSR do r. 2000 (41); správa o výsledkoch 27. zasadania Medzivládnej československo-sovietskej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (42); zabezpečenie vypracovania Komplexného dokumentu na prebudovanie hospodárskeho mechanizmu ČSSR ústrednými orgánmi SSR (43); návrh na udelenie vyznamenania a čestných titulov ku Dňu učiteľov 1987 (44); vymenovanie J. Udvardyho za námestníka ministra kultúry SSR (45); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 18/1987 o doterajších výsledkoch a úlohách rozvoja československého zahraničného cestovného ruchu v r. 1986–1990 (46); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 30/1987 o stave prípravy a realizácie výstavby jadrových elektrární (47); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 31/1987 o výsledku analýzy a preukázania stanovenej výšky investičných nákladov jadrovej elektrárne Mochovce v úrovni adekvátnej nákladom pre výstavbu jadrovej elektrárne V-2 Jaslovské Bohunice (48); program rozvoja československej vedy v podmienkach SAV v 8. päťročnici (49); protokol o zmenách dohody o vytvorení medzinárodného hospodárskeho spoločenstva Intervodočistka (50); uzatvorenie dohovoru medzi ČSSR a SRN o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (51); problematika rozvoja priemyslového dizajnu v SSR (52); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 41/1977 k územnému plánu Vysokých Tatier, Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury a zóny Kaleník (53); zaradenie stavby Čistiarní odpadpvých vôd Vranov nad Topľou do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1987 (54); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Prívod vody Prešov – Košice (55); vymenovanie J. Udvardyho do funkcie predsedu Vládnej komisie pre výstavníctvo SSR (56); súbor aktivít na predchádzanie a obmedzovanie recidívy trestnej činnosti (57); nárok na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 2. štvrťroku 1987 (58); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Indiou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (59); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 17/1987 o programe rozvoja a racionalizácie platobného styku obyvateľstva v 8. päťročnici (60); vyhodnotenie plnenia volebných programov Národného frontu a socialistickej súťaže národných výborov za r. 1986 (61); dohodnutie dohovoru o systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov (62); návrh na dohovorenie zmluvy medzi ČSSR a Španielskom o právnej pomoci (63); informácia o predbežných výsledkoch plnenia plánu za 1. štvrťrok 1987 (64); správa o plnení programu centralizovaného zásobovania teplom v SSR (65); správa o činnosti orgánov ľudovej kontroly v SSR za r. 1985 a 1986 (67); návrh zákona o štátnej energetickej inšpekcii (68); zákon o veterinárnej starostlivosti (69); zmena v zákone SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene SSR (70); správa o plnení hlavných úloh vlády SSR za 1. štvrťrok 1987 (71); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 32/1987 o rozvoji technickej základne strojárstva v 8. päťročnici (72); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 26/1987 o zabezpečení záväzkov z dohody medzi ČSSR a ZSSR o zabezpečení výstavby Krivorožského ťažobno-úpravárenského kombinátu v ZSSR (73); vyslanie československej delegácie na 40. zasadanie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve (75); účasť na 10. kongrese Svetovej meteorologickej organizácie (76); návrh na dojednanie dohody medzi ČSSR a Írskom o medzinárodnej nákladnej automobilovej doprave (77); uzavretie dohody medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk (78); správa o zdravotníckej výstavbe v SSR s osobitným zreteľom na zabezpečenie zdravotníckych stavieb v Bratislave (80); zhodnotenie výsledkov cenových kontrol v SSR na úseku investičnej výstavby a stavebníctva v r. 1986 (81); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Vodárenská nádrž Málinec a skupinový vodovod 2. stavba (82); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre ekologické stavby čistiarní odpadových vôd v Trnave, Partizánskom a Senici (83); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Prešov – Sekčov, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd (84); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1. a 9. máju 1987 (85); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR k 1. a 9. máju 1987 (86); návrh na udelenie uznania Za rozvoj národných výborov 1. stupňa k 9. máju 1987 (87); odňatie putovnej Červenej zástavy za hospodárske výsledky v r. 1979 a Čestného uznania vlády ČSSR a ÚRO za výsledky v rozvoji iniciatívy pracujúcich za r. 1980 podniku Reštaurácie Považská Bystrica (88); vymenovanie nových členov SAV (89); experiment na realizáciu koncepcie rozvoja ovčiarstva cestou Agrokombinátu v priamom riadení Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (90); návrh na udelenie čestného titulu Zaslúžilý umelec pri príležitosti 9. mája 1987 (91); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 62/1987 o spresnení hodnotenia radiačnej situácie na území ČSSR po havárii v čenobyľskej jadrovej elektrárni (92); prepožičanie putovných Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO za hospodárske výsledky organizácií v r. 1986 (93); udelenie uznania za vzorné plnenie exportných úloh za r. 1986 (94); uplatnenie komplexného experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v rezorte Ministerstva priemyslu SSR (95); vymenovanie V. Máčovského za námestníka ministra – riaditeľa Sekretariátu vlády SSR pre veci cirkevné (96); protokol k dohode medzi ČSSR a NDR o dlhodobej spolupráci vo výskume, vývoji a výrobe vybraných strojových systémov pre textilný, odevný a obuvnícky priemysel (97); návrh dohody medzi ČSSR a Laoskou ľudovodemokratickou republikou o vedecko-technickej spolupráci na r. 1986–1990 (98); protokol k zmluve o založení Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (99); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 74/1987 o realizácii záverov 17. zjazdu KSČ v sociálnom zabezpečení (100); koncepcia rozvoja múzeí a galérií v SSR do r. 2005 (101); vyhodnotenie experimentu organizácie riadenia stredných odborných učilíšť zriaďovaných krajskými národnými výbormi a Národným výborom hlavného mesta SSR Bratislavy (102); rozdelenie družstevno-stabilizačných bytov pre potreby vývozu integračných akcií v ZSSR v 8. päťročnici a v rezorte stavebníctva SSR (103); plán ekonomického a sociálneho rozvoja Východoslovenského kraja a jeho zabezpečenie v r. 1986–1990 (107); správa o investorskom a dodávateľskom zabezpečení stavieb čistiarní odpadových vôd začínaných v r. 1987 a 1988 (108); žiadosť o súhlas vlády SSR s vypúšťaním odpadových vôd z organizácií v pôsobnosti Stredoslovenského krajského národného výboru odchylne od zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (109); žiadosť o súhlas vlády s vypúšťaním odpadových vôd z kanalizácií vo Východoslovenskom kraji odchylne od zákona č. 138/1973Zb. o vodách (110); žiadosť o súhlas vlády SSR na dočasné vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie mestskej časti Petržalka a Devínska Nová Ves podľa zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (111); žiadosť o súhlas vlády SSR s vypúšťaním odpadových vôd z organizácií rezortu Ministerstva stavebníctva SSR odchylne od zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (112); koncepcia rozvoja štátnej ochrany prírody SSR do r. 2005 (113); vymenovanie M. Murgaša do funkcie člena Výboru ľudovej kontroly SSR (114); zásady zákona SNR o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov orgánov SSR v Zbierke zákonov (115); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 84/1987 o zásadách účasti ČSSR na tvorbe kolektívnej koncepcie medzinárodnej socialistickej deľby práce a na prestavbe mechanizmu socialistickej ekonomickej integrácie a činnosti RVHP (116); správa o výsledku previerky racionálneho hospodárenia s naftou v poľnohospodárstve (117); správa o vyhodnotení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1986/1987 (118); kontrola plnenia uznesenia vlády SSR č. 180/1985 a ďalších opatrení prijatých k výsledkom previerky úrovne starostlivosti o deti a mládež v detských domovoch (119); správa o uplatňovaní koordinačnej funkcie Ministerstva vnútra SSR voči ústredným orgánom štátnej správy SSR pri riadení a kontrole činnosti národných výborov (120); správa o zabezpečovaní zníženia administratívnej náročnosti v činnosti národných výborov SSR (121); zásady zákona o osobitnom príspevku baníkov (122); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu stavbárov v r. 1987 (123); zabezpečenie z uznesenia vlády ČSSR č. 105/1987 o zásadách odmeňovania pracovníkov výskumnej a vývojovej základne priamo riadených ústrednými orgánmi (124); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 107/1987 o posilnení jednotnej koordinácie diaľkového prieskumu Zeme pre národohospodárske účely (125); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 56/1987 o prehĺbení činnosti Československej komisie pre atómovú energiu v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou (126); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Zambijskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (127); správa o zhodnotení mimoriadnej situácie vyvolanej nepriaznivými poveternostnými podmienkami v januári 1987 (128); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a udelení vedeckých hodností a titulov (129); hodnotenie plnenia uznesenia vlády SSR č. 162/1977 k starostlivosti o životné prostredie v okrese Prievidza (131); správa o hlavných smeroch rozvoja mestskej hromadnej dopravy na Slovensku (132); správa or ealizácii opatrení na zlepšenie ortopedicko-protetickej starostlivosti a výroby (133); opatrenia na skvalitnenie riadenia cirkevnej politiky v SSR (134); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1987 (135); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 136/1987 o mzdových opatreniach v r. 1987 (136); vymenovanie S. Mikušovej do funkcie podpredsedníčky Vládneho výboru pre cestovný ruch SSR (137); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 146/1987 o stave prác na príprave Komplexného dokumentu pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu (138); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám v 2. polroku 1987 (139); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 3. štvrťroku 1987 (140); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 129/1987 o situácii vo vzťahoch ČSSR–USA (141); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva ÚV KSS k otázkam rozvoja hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce so ZSSR (142); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 63/1987 o personálnom zabezpečení prestavby hospodárskeho mechanizmu (143); návrh na uzavretie dohody medzi ČSSR a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o odbornej príprave občanov Kórejskej republiky na robotnícke povolania s následným dočasným zamestnávaním v československých organizáciách (144); návrh na pristúpenie ČSSR k medzinárodnému dohovoru proti braniu rukojemníkov (145); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1987 (146); závery zo spoločnej schôdze Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu SÚV SZM (147); úlohy štátnych, hospodárskych a spoločenských organizácií na zabezpečenie hlavných smerov intenzifikácie brannej výchovy v SSR do r. 1990 (148); zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva a nariadenie vlády ČSSR o určení kondícií, klasifikácií zásob výhradných ložísk (149); návrh zákona SNR o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (150); návrh zákona SNR o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade (151); zásady zákona o postgraduálnom štúdiu (152); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti (153); návrh na udelenie baníckych vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1987 (155); vykonanie komplexnej prestavby veľkoobchodných a nákupných cien k 1. januáru 1989 (156); súhlas s vypúšťaním odpadových vôd z 37 kanalizácií v Západoslovenskom kraji odchylne od ustanovení zákona o vodách (157); správa o výsledkoch záverečného vyhodnotenia stavieb za r. 1986 (158); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 73/1987 o experimentálnom overovaní systému hmotnej zainteresovanosti pracovníkov vysielaných do zahraničia na skracovanie lehôt výstavby pri stavebných prácach v zahraničí (159); návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1987 (160); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1987 (161); spresnenie 8. päťročného štátneho plánu technického rozvoja a štandardizácie na r. 1988 (164); štátny rozpočet SSR na r. 1988 (165); vykonávací štátny plán potreby kvalifikovaných pracovníkov v SSR na r. 1988 (166); správa o programovom zabezpečení intenzifikácie VHJ Drevársky a nábytkársky priemysel Žilina v 8. päťročnici (167); správa o zabezpečení rozvojových úloh hlavného mesta SSR Bratislavy v 8. päťročnici (168); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičné akcie Veľká oprava cesty I/63 Dunajská Streda (169); návrh zákona o štátnom podniku (170); vymenovanie J. Garaja do funkcie podpredsedu SK VTIR (171); čiastková zmena územného plánu Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura (172); uplatnenie komplexného experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách Ministerstva priemyslu SSR (173); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 176/1987 o realizácii záverov 17. zjazdu KSČ v oblasti skvalitnenia vnútorného trhu, činnosti obchodu a verejného stravovania (174); návrh na uzavretie zmluvy medzi ČSSR a Maďarskou republikou o právnej pomoci (175); stanovisko k dohovorom prijatým na 71. a 72. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (176); závery z rokovania Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenskej odborovej rady (177); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 147/1987 o základných poznatkoch z doterajších prác na súhrnnej prognóze vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja ČSSR do r. 2010 (178); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 157/1987 k správe o realizácii komplexného experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj (179); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 179/1987 o dlhodobom programe rozvoja hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a Kubánskou republikou do r. 2000 (180); schválenie dohovoru o pomoci v prípade jadrovej alebo radiačnej nehody (181); správa o aktuálnych problémoch v oblasti požiarovosti, prevádzkových havárií a výbuchov (182); správa o vývoji pracovnej úrazovosti a prevádzkových havárií v SSR za 1. polrok 1987 (183); správa o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu v SSR za r. 1986 (184); návrh na zaradenie stavieb Požiarna stanica Pezinok a Požiarna stanica Galanta do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1987 a stavby Lôžkový pavilón Nemocnice s poliklinikou Topoľčany do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1988 (185); návrh toku informácií prostriedkom masovej informácie a propagandy v SSR na 2. polrok 1987 (186); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Veľkoobchodný sklad v Kráľovskom Chlmci (187); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Teplovodná prípojka z kompresorovej stanice tranzitného plynovodu pre Stredné odborné učilište Veľké Kapušany (188); vymenovanie G. Balogha do funkcie námestníka ministra školstva SSR (189); výsledky previerky dodržiavania socialistickej zákonnosti pri zabezpečovaní úloh organizácií (190); návrh na udelenie vyznamenaní Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia (191); správa o opatreniach na zabezpečenie stabilizácie pracovných síl v textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle (192); správa o hydromelioračnej výstavbe v SSR (193); vyhlásenie mestských pamiatkových rezervácií v Trenčíne, Trnave a Žiline (194); návrh zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (195); výsledok previerky plnenia kvalitatívnych podmienok bytovej výstavby a zabezpečovania komplexnosti obytných súborov objektmi občianskej a technickej vybavenosti (197); výsledky previerky intenzifikácie výroby v VHJ Slovcepa Banská Bystrica (198); sčítanie ľudu, domov a bytov k 1.XII.1990 (199); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy pre investičnú akciu 4. stavba obytného súboru Pod Kýčerkou Čadca (200); odvolanie L. Čupíka z funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (201); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (202); opatrenia na realizáciu záverov 5. zasadania ÚV KSČ v oblasti vedecko-technického rozvoja v pôsobnosti ústredných orgánov SSR (203); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 196/1987 o prehĺbení sociálnej a zdravotníckej starostlivosti pracovníkov v jadrovej energetike (204); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády CSSR č. 204/1987 o rozbore poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov štátnym a hospodárskym orgánom v r. 1986 (205); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 217/1987 o opatreniach na zvýšenie starostlivosti o pracovníkov pri práci s chemickými karcinogénmi (206); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 229/1987 o zabezpečení úloh Odboru zahraničného obchodu Polytechna na úseku výberu, vysielania a riadenia československých odborníkov v zahraničí (207); správa o vyhodnotení príčin a nárastu havarijného znečistenia vôd v SSR za r. 1986 (208); schválenie Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (209); návrh na pristúpenie ČSSR k dohovoru o uznávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu (210); vyslanie československej delegácie na 24. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (211); správa o stave socialistickej zákonnosti s osobitným zreteľom na ochranu socialistickej ekonomiky (212); správa o hospodárskom vývoji a výsledkoch plnenia plánu za január až august 1987 a zabezpečenie štátneho plánu na r. 1988 (213); riešenie niektorých špecifických problémov okresov Čadca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš v 8. päťročnici a do r. 2000 (214); vymenovanie I. Nováka do funkcie náčelníka Správy Zboru nápravnej výchovy SSR (215); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 4. štvrťroku 1987 (216); vyslovenie uznania za príkladné výsledky dosiahnuté pri ochrane národného majetku (217); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 252/1987 o schválení obchodno-politických zásad na vykonávanie zahraničného cestovného ruchu (219); riešenie problematiky ochrany a zlepšenia životného prostredia v 8. päťročnici (220); plnenie úloh z plánu rozvoja starostlivosti o invalidov do r. 1991 (221); správa o zabezpečení urýchlenia 1. a 2. stavby Viacúčelového výstavného zariadenia v hlavnom mesta SSR v Bratislave (222); správa o výsledku operatívnej kontroly zavádzania meracej a regulačnej techniky v novej výstavbe (223); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Havarijné zásobovanie pitnou vodou Gyňov VSŽ Šaca (224); nariadenie vlády ČSSR o dodatkovom odvode za straty spôsobené neakostnou výrobou (225); nariadenie vlády ČSSR o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií (226); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR za 3. štvrťrok 1987 (227); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k 50. výročiu založenia Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (228); úprava zásad organizovania, financovania a realizácie akcie „Z“ v r. 1986–1990 (229); súbor opatrení na riešenie problémov vyplývajúcich zo spôsobu života cigánskych obyvateľov (230); správa o plnení uznesenia SNR č. 92/1984 a uznesenia vlády SSR č. 247/1984 o stave socialistickej zákonnosti (231); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Prestavba hraničného priechodu Vyšné Nemecké (232); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu I/18 Fričovce – Chminianska Nová Ves, rekonštrukcia cesty (233); zmena nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve (234); návrh zákona o osobitnom príspevku baníkom (235); vymenovanie J. Hanusa za predsedu Výboru pre Národnú cenu SSR (236); návrh Komplexného dokumentu pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu ČSSR (2. verzia) (237); informácia o realizácii Komplexného experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti organizácií za efektívny rozvoj (238); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 234/1987 o dohode s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o odbornej príprave a dočasnom zamestnávaní občanov Kórejskej republiky v československých organizáciách (239); zabezpečenie úloh zo záverov rokovania Predsedníctva vlády ČSSR a Sekretariátu ÚV Socialistického zväzu mládeže zo 17.IX.1987 (240); dohovorenie zmluvy medzi ČSSR a Poľskou republikou o právnej pomoci (241); správa o plnení úloh vedecko-technického rozvoja v SSR a úloh vyplývajúcich pre vládu SSR z Komplexného programu vedecko-technického rozvoja členských štátov RVHP do r. 2000 (242); správa o plnení hlavných smerov mzdovej politiky na 8. päťročnicu (243); správa o zabezpečení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1987/1988 (244); správa o vývoji a pôsobení cien služieb poskytovaných organizáciami miestnej výroby a služieb (245); zásady zriaďovania a činnosti drobných prevádzkarní národných výborov (246); vymenovanie M. Adama za člena Slovenskej štatistickej rady (247); vymenovanie M. Greguša do funkcie predsedu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (248); právne zabezpečenie prestavby hospodárskeho mechanizmu (250); správa o realizácii súboru opatrení na racionalizáciu a ekonomické stimulovanie hospodárenia s vodou (251); zníženie stavu zásob v národnom hospodárstve (252); budovanie automatizovaných pracovísk pre inžinierske práce v predvýrobných etapách v československom národnom hospodárstve (253); žiadosti o súhlas vlády SSR s dočasným vypúšťaním odpadových vôd z k.p. Baňa Cígeľ a k.p. Elektrárne Vojany odchylne od ustanovení zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (254); správa o výsledku previerky stavu vybavenia zdravotníckych zariadení príslušnou technikou (255); správa o výsledku preskúmania smerníc pre činnosť národných výborov (256); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičné akcie Prekládka štátnej cesty I/68 v Starej Ľubovni a II. obytný súbor sídliska SNP v Michalovciach (257); vymenovanie L. Badalíka do funkcie námestníka ministerky zdravotníctva SSR (258); návrh Komplexného dokumentu na prestavbu hospodárskeho mechanizmu ČSSR (3. verzia) (259); správa o zhodnotení opatrení z uznesení vlády SSR č. 349/1977 a 129/1984 na lepšie využívanie pracovného času a o činnosti koordinačných komisií národných výborov (260); správa o mzdovom vývoji v r. 1987 (261); správa o súčasnej úrovni rozvoja iniciatívy Ústrednej rady odborov na Slovensku (262); informácia o celoslovenskom aktíve k aktuálnym úlohám technickej tvorivej iniciatívy pracujúcich v SSR (263); zásady zákona o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat (264); správa o plnení legislatívnych úloh vlády SSR v r. 1987 (265); zásady zákona o sociálnom zabezpečení (266); návrh na udelenie medaily J. E. Purkyňu a titulov Zaslúžilý lekár a Zaslúžilý zdravotnícky pracovník ku Dňu zdravotníkov 1987 (267); vymenovanie podpredsedov SAV, vedeckého sekretára a ďalších členov Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 1988–1992 (268); návrh na uzavretie zmluvy medzi ČSSR a NDR o právnej pomoci (269); úprava poradenstva o bezpečnosti pri práci poskytovaného organizáciám (270); správa o výsledkoch kontroly akosti výrobkov vykonávanej Výborom ľudovej kontroly SSR (273); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 239/1986 k návrhu rozvoja kapacít ústavov sociálnej starostlivosti v 8. päťročnici (274); správa o podmienkach pre aktívnu účasť detí a mládeže na telovýchovnej a športovej činnosti v zariadeniach Ministerstva školstva a národných výborov (275); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe na zriadenie skládky paliva v Moldave nad Bodvou (276); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným a podnikovým jubileám v 1. polroku 1988 (277); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 1. štvrťroku 1988 (278); nariadenie vlády ČSSR o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v r. 1988 (279); vymenovanie M. Bártu do funkcie námestníka ministra spravodlivosti SSR (280); zabezpečenie úloh z unesenia vlády ČSSR č. 294/1987 o opatreniach na zabezpečenie príprav a vykonanie Československej spartakiády 1990 (281); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 307/1987 o situácii v železničnej doprave v 8. päťročnici (282); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 296/1987 o programe dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s Vietnamskou socialistickou republikou do r. 2000 (283); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 324/1987 k správe o uplatňovaní Komplexného experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách priemyslu a stavebníctva (284); dohovorenie konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (285); dohovorenie konzulárneho dohovoru medzi ČSSR a Nikaraguijskou republikou (286); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 1. polrok 1988 (287); správa o zhodnotení plnenia opatrení na obmedzenie práce nadčas a nočnej práce žien (288); zhodnotenie programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy a rozvoja brigádnej formy organizácie práce (289); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Rozšírenie druhej stavby odborného učilišťa SEZ Krompachy (290); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy pre investičné akcie Rozšírenie skládky lúženca v n.p. Niklová huta Sereď, Veľká oprava cesty II/511 v Zlatých Moravciach, Veľká oprava cesty I/64 prieťah Hurbanovom, Vodovod Merašice, Teplofikácia objektov obce Jaslovské Bohunice, Transformovňa 110/22 KV Čalovo a Stredné odborné učilište pri n.p. Slovakofarma Hlohovec (291); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Preloženie cesty I/59 Oravský Podzámok – Horná Lehota (292); návrh zákona o ochranných známkach (293); návrh na vyplatenie odmeny nad 500 000 Kčs za využívanie vynálezu Zariadenie na získavanie odplynov v rafinérii (294); návrh na experimentálne overovanie štúdia v študijnom odbore Ceny a cenová tvorba na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (295); vymenovanie I. Šolca za námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy SSR (296); nariadenie vlády SSR o predaji tovaru a poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru (297); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 330/1987 o zvýšení úrovne služieb v 8. päťročnici a prestavbe ich hospodárskeho mechanizmu (298).
4116CII/36b8I19881537–1538
Uznesenia vlády SSR
Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo zamerania právnej výchovy a propagandy v SSR na r. 1986–1990 (1); správa o výsledku previerky rozvoja a účelnosti pridruženej výroby JRD a vedľajšej činnosti štátnych majetkov (2); správa o výsledkoch previerky činnosti národných výborov v hlavnom meste SSR Bratislave (3); správa o plnení úloh pri riešení problematiky životného prostredia v okrese Žiar nad Hronom na 8. päťročnicu s výhľadom do r. 2000 (4); zrušenie Komisie vlády SSR pre koordináciu práce na úseku boja proti ochoreniam prenosným zo zvierat na ľudí (5); zásady zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR o sociálnom zabezpečení (6); nariadenie vlády SSR o Národnom parku Slovenský raj (7); nariadenie vlády SSR o Národnom parku Malá Fatra (8); návrh ústavného zákona SNR o súhlase so zmenou hraníc SSR na hraničných vodných tokoch s Poľskou republikou (9); správa o priebežných výsledkoch vývoja národného hospodárstva v SSR a plnení štátneho plánu na r. 1987 (10); návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu arcibiskupovi Nikolajovi, ThDr. M. Kocvárovi (11); plán hlavných úloh SSR na 1. polrok 1988 a obdobie 1988–1990 (12); návrh na uplatnenie komplexného experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v organizáciách rezortu Ministerstva stavebníctva SSR (13); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti za efektívny rozvoj v o.p. Československý tabakový priemysel Bratislava a o.p. Vinárske závody Bratislava od r. 1988–1990 (14); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti za efektívny rozvoj v n.p. Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a n.p. Odevné závody Trenčín od r. 1988–1990 (15); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti za efektívny rozvoj v Československých štátnych kúpeľoch Piešťany, Trenčianske Teplice a Bardejov od r. 1988–1990 (16); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti za efektívny rozvoj v n.p. Cestné stavby Košice od r. 1988–1990 (17); delegovanie medzinárodnej diplomatickej konferencie o leteckom práve (18); správa o realizácii programu rozvíjania účasti detí a mládeže vo vedecko-technickom rozvoji (19); hlavné smery ekonomického, sociálneho a územného rozvoja hlavného mesta SSR Bratislavy do r. 2010 (20); územné a hospodárske zásady vypracovania územného plánu hlavného mesta SSR Bratislavy do r. 2010 (21); program modernizácie a rekonštrukcie fondu budov škôl na 8. päťročnicu (22); správa o zabezpečení komplexnej dokumentácie obdobia výstavby socializmu v ČSSR (23); správa o plnení súboru aktivít na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi na r. 1986–1990 (24); zriadenie Komisie vlády SSR na prevenciu AIDS (25); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 337/1987 o postupe vykonania prestavby nákupných a veľkoobchodných cien v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe k 1.I.1989 (26); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 168/1987 o devízovo-finančných opatreniach na obmedzenie nelegálnej výmeny a na podporu príjmov z neorganizovaného zahraničného cestovného ruchu s nesocialistickými štátmi a SFRJ (27); politicko-organizačné zabezpečenie MDŽ v r. 1988 (28); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 28/1988 k správe o úpravách štátneho plánu na r. 1988 a zabezpečení potrieb vnútorného trhu a zahraničného obchodu (29); smernice na zabezpečenie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu (30); štátny cieľový program 08 – Rozvoj aplikácií elektroniky vo vybraných úsekoch národného hospodárstva (31); správa o problémoch starostlivosti o pracovníkov v lesnom hospodárstve a znižovaní úrazovosti (32); rozbor využitia základných fondov v rezorte Ministerstva stavebníctva SSR za r. 1986 (33); správa o súčasnom stave a perspektívach slovenského profesionálneho bábkarstva (34); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Rozšírenie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd Lednické Rovne (35); zmena v zákone SNR č. 4/1959 Zb. o rozvoji tokajskej vinohradníckej oblasti na Slovensku (36); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (37); zmena v zákone č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej (38); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 348/1987 o vecných a systémových predpokladoch prestavby hospodárskeho mechanizmu (39); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 16/1988 o zásadách na poskytovanie finančných odmien spoločenským organizáciám na vykonávanie zberu druhotných surovín (41); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 17/1988 o uvoľňovaní pracovníkov pre prácu vedúcich pionierskych táborov (42); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 26/1988 o zrušení zásad na rozvoj a oceňovanie iniciatívy pracujúcich v 8. päťročnici (43); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 4/1988 o príčinách neplnenia uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR o cenovom postihu spotrebných výrobkov nezabezpečenými náhradnými dielmi (44); zásadné direktívy pre ďalšie práce na dlhodobom výhľade SSR do r. 2005 (45); správa o doterajších výsledkoch prác na Súhrnnej prognóze vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja SSR do r. 2010 (46); postup prestavby organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedecko-výskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky (47); návrh riešenia havárie bytových domov typu PV-2 postavených pórobetónovou technológiou (48); súhlas s vypúšťaním odpadových vôd z organizácií Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR odchylne od ustanovení zákona o vodách (49); vymenovanie J. Tomášika do funkcie splnomocnenca vlády SSR pre koordináciu prác na Východoslovenskej nížine (50); udelenie štátneho súhlasu k voľbe L. Fazekeša za predsedu Cirkvi bratskej na Slovensku (51); správa o výsledkoch 24. zasadania Generálnej konferencie UNESCO (52); správa o otázkach rozvoja vybraných odvetví riadených Ministerstvom priemyslu SSR (53); návrh na udelenie vyznamenania a čestných titulov ku Dňu učiteľov 1988 (54); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 15/1988 o podiele Socialistického zväzu mládeže na programe rekonštrukcií malých vodných elektrární (55); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 18/1988 o porovnaní lokalít jadrových elektrární Východné Slovensko, Východné Čechy a Severná Morava a optimálnom poradí ich výstavby (56); uplatnenie experimentu zvýšenia zodpovednosti za efektívny rozvoj v projektovej a inžinierskej organizácii Chempik Bratislava od r. 1988–1990 (57); pristúpenie ČSSR k Dohovoru o psychotropných látkach 1971 (58); orientačný plán dojednávania medzinárodných zmlúv na r. 1988 (59); návrh zákona o štátnom podniku (61); návrh zákona o poľnohospodárskom družstevníctve (62); zmena v zákone č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby (63); návrh zákona o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve (64); zmena v Hospodárskom zákonníku (65); zmena v zákone o hospodárskej arbitráži (66); nariadenie vlády ČSSR o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu (67); správa o výsledku previerky vytvárania podmienok pre rozvoj zlepšovateľstva a vynálezcovstva (68); doplnenie štatútu Ministerstva spravodlivosti SSR (69); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 33/1988 k vývozno-dovoznej koncepcii československého strojárstva a elektrotechniky do r. 2000 (71); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 34/1988 o kapacitnom a materiálovom zabezpečení generálnych opráv veľkých elektrárenských blokov v r. 1989–1990 (72); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 35/1988 o rozvoji sústav centralizovaného zásobovania teplom v 8. päťročnici (73); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 15/1988 o znížení maloobchodných cien vybraných skupín priemyselného tovaru (74); zabezpečenie úloh z uznesení Predsedníctva vlády ČSSR č. 17/1988 o úprave nákladovej bázy nových veľkoobchodných cien k 1.I.1989 (75); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 30/1988 o opatreniach na vybraných hraničných prechodoch (76); schválenie dokumentov o vykonávaní inšpekcií v sovietskych vojenských objektoch na československom území zo strany USA (77); správa o plnení uznesenia vlády SSR č. 238/1986 o rozvoji kapacít liečební pre dlhodobo chorých v 8. päťročnici (78); zaradenie stavby Viacúčelové zariadenie Nová Dubnica do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1989 (79); zmeny v zložení Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (80); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR k 1. a 9. máju 1988 (81); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 2. štvrťroku 1988 (82); dohovorenie protokolu o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi ČSSR a ZSSR (83); dojednanie dohody medzi ČSSR a ZSSR o vytvorení Kultúrneho a informačného strediska ČSSR v ZSSR (84); návrh ústavného zákona o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov na čele ktorých je člen vlády ČSSR (85); návrh zákona SNR o zmenách v organizácii a pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy SSR (86); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 64/1988 o zásadách experimentálneho uplatňovania socialistickej samosprávy pracovného kolektívu (87); zaradenie stavby Zdravotnícko-rehabilitačné služby a Krytá plaváreň Vranov nad Topľou do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1988 (88); dojednanie dohody medzi ČSSR a SFRJ o vedecko-technickej spolupráci; správa o výsledkoch socialistickej súťaže národných výborov za r. 1987 (90); dojednanie dohody medzi ČSSR a Republikou Guinea–Bissau o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (91); plnenie úloh národných výborov a ich orgánov so zreteľom na ďalší rozvoj socialistickej demokracie a zapájanie občanov do riadenia a správy verejných vecí (92); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre stavbu Sociálna budova pre pracovníkov vo vinici a v ovocnom sade v JRD Červená hviezda, Horná Pôtoň (93); správa o koncepcii tvorby a ochrany životného prostredia v Ružomberku (94); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR za 1. štvrťrok 1988 (95); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 63/1988 o technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie rozvoja tepelného hospodárstva národných výborov a bytových družstiev (96); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 37/1988 o zabezpečení systému vedecko-technickej činnosti mládeže – ZENIT do r. 1990 (97); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 38/1988 o výsledku previerky československých vnútorných nákladov na účasť pri výstavbe Krivorožského ťažobno-úpravárenského kombinátu (98); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 40/1988 o zabezpečení výroby jednorazovej injekčnej techniky (99); zmena v zákone č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (101); návrh zákona o sociálnom zabezpečení (102); návrh zákona o zmenách v nemocenskom zabezpečení (103); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1. a 9. máju 1988 (104); návrh na udelenie čestných titulov národný umelec a zaslúžilý umelec k 1. a 9. máju 1988 (105); prepožičanie putovných Červených zástav vlády ČSSR a ÚRO za výsledky v rozvoji iniciatívy pracujúcich dosiahnuté v r. 1987 (106); návrh na udelenie uznania za vzorné plnenie exportných úloh za r. 1987 (107); návrh na udelenie vyznamenania Za statočnosť in memoriam za obetavosť pri záchrane pracovných strojov (108); odvolanie L. Somogyiho z funkcie námestníka ministra obchodu SSR (109); správa o zintenzívnení rozvoja komplexnej automatizácie s využitím robotizácie v rezortoch Ministerstva priemyslu SSR, Ministerstva stavebníctva SSR a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (110); uzavretie dohody medzi ČSSR a Rakúskom o spolupráci pre predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy (111); uzavretie dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o údržbe cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov pozemných komunikácií na československo-poľských hraniciach (112); uzavretie dohody medzi ČSSR a Maďarskou republikou o ukončení vykonávania protokolu o úprave niektorých majetkovoprávnych otázok týkajúcich sa nehnuteľného majetku (113); uzavretie dohody medzi ČSSR a SFRJ o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností a titulov (114); uzavretie dohody medzi ČSSR a Irackou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch (115); správa o predbežnom hodnotení výsledkov experimentu zvýšenia zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj v r. 1987 (116); správa o výsledku previerky uplatňovania zásad štátnej bytovej politiky (117); správa o zhodnotení plnenia opatrení v uplatňovaní cenovej disciplíny v r. 1987 a hlavné smery cenovej kontroly (118); zmena v zákone o národných výboroch (119); doplnenie zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode (120); návrh na udelenie uznania Za rozvoj národných výborov 1. stupňa k 1. a 9. máju 1988 (121); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 93/1988 o limitoch dodávok motorovej nafty na r. 1988 pre rezorty poľnohospodárstva a výživy (122); uzavretie dohody medzi ČSSR a Čínskou ľudovou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych a farmaceutických vied (123); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 98/1988 o zásadách experimentu na overenie nového systému plánovania, financovania a hmotnej zainteresovanosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách (124); návrh zákona SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení (125); návrh na vyhlásenie archívnych dokumentov za národné kultúrne pamiatky (126); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičné akcie Tepelný napájač Hodonín – Skalica, Veľká oprava štátnej cesty II/513 Trakovice – Leopoldov, Preloženie štátnej cesty I/18 Topoľany – Michalovce, Preloženie štátnej cesty II/547 Košická Belá a Výstavba strojárskeho závodu ČKD Dukla Veľký Šariš (127); odvolanie M. Čiča z funkcie podpredsedu SAV (128); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 100/1988 o zásadách na určovanie štipendií interným ašpirantom a účastníkom študijných pobytov v rámci prípravy na vedeckú výchovu (129); udelenie štátneho súhlasu k vymenovaniu J. Sokola za rímsko-katolíckeho biskupa D. Luni, apoštolského administrátora arcidiecézy trnavskej (130); zmena v zložení Predsedníctva vlády SSR (131); zrušenie niektorých poradných orgánov vlády SSR (132); rozdelenie pôsobnosti medzi predsedom a podpredsedom vlády SSR (133); zásady a postup znižovania počtu pracovníkov ústredných orgánov SSR (134); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu stavbárov 1988 (136); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 99/1988 o výsledkoch previerky sprogresívnenia technicko-ekonomických parametrov úloh plánu technického rozvoja na r. 1986–1990 (137); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Mimoúrovňová križovatka ciest I/50 a I/65 v Šášovskom Podhradí (140); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní cirkevným činiteľom za občiansko-mierovú angažovanosť a vytváranie dobrých vzťahov medzi československým štátom a cirkvou (141); zabezpečenie úloh uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 57/1988 o stave výroby a využívania audiovizuálnej techniky a prijímaní televíznych signálov z družíc (143); opatrenia na stabilizáciu vnútorného trhu v r. 1988–1990 (144); zabezpečenie potrieb pesticídov pre československé poľnohospodárstvo v 8. päťročnici (145); závery zo spoločného rokovania Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenskej odborovej rady (146); vyhodnotenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1987/1988 (148); správa o plnení programu skvalitňovania sociálnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vo vybraných okresoch, obciach a podnikoch v SSR na roky 1986–1990 (150); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti uvedenia vodárenskej nádrže Starina do prevádzky (151); vymenovanie V. Bejdu za riaditeľa Československého rozhlasu (152); uplatnenie experimentu na overenie nového systému plánovania, financovania a hmotnej zainteresovanosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách (153); úprava štatútu Rady vlády SSR pre životné prostredie (154); zmeny námestníkov členov vlády SSR (155); uzavretie dohody medzi ČSSR a Kubánskou republikou o činnosti domov kultúry v Havane a Prahe (156); správa o záverečnom hodnotení stavieb za r. 1987 (157); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a jednotných roľníckych družstiev (158); zrušenie nariadenia vlády SSR č. 150/1980 Zb. o povoleniach na uzatváranie alebo zrušenie zmlúv o výrobnej špecializácii a kooperácii so zahraničím (159); nariadenie vlády ČSSR o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku občanom uvoľneným v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov (160); návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1988 (161); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1988 (162); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným a podnikovým jubileám v 2. polroku 1988 (163); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 3. štvrťroku 1988 (164); uzavretie dohody medzi ČSSR a Spolkovou republikou Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave (165); nové zloženie Legislatívnej rady vlády SSR (166); zloženie pléna Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj (167); nové zloženie Vládneho výboru SSR pre plánovité riadenie národného hospodárstva (168); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 76/1988 ku správe o stave zabezpečenia rozhodujúcich investičných akcií na rozvoj výroby elektronických súčiastok (170); správa o 1. etape prestavby organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedecko-výskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky (171); uzavretie zmluvy medzi ČSSR a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci (172); plán hlavných úloh vlády SSR na 2. polrok 1988 (173); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1988 (174); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Mestská komunikácia K4 v Prešove (175); návrh zásad zákona o ochrane ovzdušia a návrh zásad zákona SNR o štátnej správe ochrany ovzdušia, o poplatkoch a o Štátnom fonde ochrany ovzdušia (176); návrh zákona o podnikoch so zahraničnou účasťou (177); návrh zásad novelizácie trestného práva hmotného, Trestného poriadku a zákona o výkone trestu odňatia slobody (178); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1988 (179); návrh na udelenie vyznamenaní Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia (180); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 167/1988 o výsledku previerky znižovania investičnej náročnosti cestou vyššieho využívania základných výrobných fondov (181); návrh na uzavretie konzulárnej dohody medzi ČSSR a Čínskou ľudovou republikou (184); zloženie a zameranie činnosti Rady vlády SSR pre národné výbory a Rady vlády SSR pre národnosti (185); štátny rozpočet SSR na r. 1989 (187); zlepšenie situácie a znižovanie energetickej náročnosti národného hospodárstva v 8. päťročnici (188); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (189); uzavretie dohody o kultúrnej spolupráci medzi ČSSR a Republikou Maledivy (190); návrh na komplexné uplatnenie prestavby hospodárskeho mechanizmu v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe od 1.I.1989 (192); správa o výsledkoch medzinárodnej diplomatickej konferencie o leteckom práve (193); uzavretie zmluvy medzi ČSSR a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci (194); správa o plnení programového vyhlásenia vlády SSR (195); výsledky analýzy príčin zaostávania prípravy a realizácie v komplexnej bytovej výstavbe (197); zrušenie Výboru vlády SSR pre brannú výchovu (198); správa o stave ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v ústredných orgánoch SSR a národných výboroch za r. 1985–1987 (199); návrh na zmeny vo funkcii rektorov vysokých škôl v SSR (200); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 197/1988 o opatreniach na zabezpečenie návratnosti československých pohľadávok z mimoeurópskych socialistických štátov (201); správa o vyhodnotení účinnosti opatrení na zvýšenie akosti československej produkcie (202); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 211/1988 o súčasnom stave odbornej prípravy a dočasného zamestnávania zahraničných občanov v československých organizáciách (203); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 217/1988 o výsledkoch návštevy spolkového kancelára Rakúska v ČSSR (204); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 108/1988 o zásadách pre uplatnenie dohovoru o pomoci v prípade jadrovej alebo radiačnej nehody (206); udelenie čestného uznania 1. stupňa Za rozvoj národných výborov Okresnému národnému výboru Vranov (207); uzavretie dohody medzi ČSSR a Bulharskom o spolupráci pri zlepšovaní obchodno-technických služieb pre stroje a zariadenia dodávané vo vzájomnom obchode (208); štátna koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov do r. 2000 (209); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 185/1988 o vyhodnotení československej účasti na realizácii Komplexného programu vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do r. 2000 (210); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 228/1988 o analýze anonymných sťažností a podaní (212); zásady územno-politického hodnotenia dlhodobého rozvoja odvetví za základe koncepcie urbanizácie SSR (213); správa o plnení opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd na Slovensku za r. 1987 vrátane výstavby čistiarní odpadových vôd (214); správa o stave ochrany prírody v Tatranskom národnom parku (215); uplatňovanie zásad organizovaného toku informácií v SSR prostriedkom masovej informácie a propagandy a možnosti prehlbovania otvorenej informovanosti verejnosti v SSR (216); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Košice, rozšírenie vodných zdrojov z lokality Péder, Hatiny a Hosťovce (217); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Prešov, rozšírenie vodných zdrojov z náplavov Slavkovského potoka (218); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe na výstavbu bytových jednotiek v obci Laškovce, okres Michalovce (219); zmeny v Zákonníku práce a nariadenie vlády ČSSR, ktorým sa vykonáva Zákonník práce (220); zmena v zákone č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákone č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani (221); návrh zákona o poľnohospodárskej dani (222); návrh na udelenie Putovných cien vlády SSR za výsledky brannej výchovy v r. 1987 (223); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 4. štvrťroku 1988 (224); zásady zákona SNR o rokovacom poriadku SNR a o poslancoch SNR (225); návrh na udelenie medaily Za službu vlasti ku Dňu Československej ľudovej armády a 43. výročia Karpatsko-dukelskej operácie (226); dohodnutie protokolu k dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov (227); opatrenia na zavedenie organizácie riadenia poľnohospodárstva v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu od. 1.I.1989 (228); novelizácia koncepcie automatizovaného informačného systému národných výborov v SSR (229); zaradenie stavby Otvorená umelá ľadová plocha Dolný Kubín do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1989 (230); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR za 3. štvrťrok 1988 (231); dohodnutie dohody medzi ČSSR a Maďarskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín (232); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 249/1988 o zabezpečení zníženia stavu zásob v národnom hospodárstve (233); rozdelenie pôsobnosti medzi predsedom a podpredsedom vlády SSR (234); správa pre SNR o plnení programového vyhlásenia vlády SSR (235); zabezpečenie záverov celoštátnej všeodborovej konferencie a 8. plenárnej schôdze Slovenskej odborovej rady (236); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 271/1988 o dovybavení vybraných organizácií obratovými fondami (237); pristúpenie ČSSR k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (239); dohovorenie dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o spolupráci pri ochrane pred činmi nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva (240); dohovorenie dohody medzi ČSSR a ZSSR o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (241); pravidlá mechanizmu riadenia vnútorného obchodu a verejného stravovania od 1989 do 1990 (243); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Rekonštrukcia cesty II/543 Červený kláštor – Majere (244); zrušenie zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach (245); nariadenie vlády SSR o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu (246); správa o výsledkoch pasportizácie potencionálnych zdrojov znečisťovania zásob pitnej vody na Žitnom ostrove (247); výsledky previerky plnenia podmienok súhlasov vlády SSR na vypúšťanie odpadových vôd odchylne od zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (248); správa o výsledkoch kontroly cudzorodých látok v poľnohospodárskych produktoch a potravinárskych výrobkoch (249); štatút a zloženie Komisie vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov (250); analýza plnenia volebných programov Národného frontu (251); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičné akcie Sklad a triediareň zemiakov Tvrdošín, Výstavby železničnej vlečky Lietavská Lúčka a Rimavská Sobota – vodovod (252); návrh zákona o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy (253); návrh zákona SNR o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami (254); správa o výsledkoch medzinárodnej konferencie o zamedzení nezákonným činom proti bezpečnosti námornej plavby (255); správa o stave zabezpečenia vecných úloh vykonávacieho štátneho plánu (256); správa o zabezpečení zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva palivami a energiou v zimnom období 1988 (257); správa o plnení úloh v zásobovaní pitnou vodou v SSR s osobitným zameraním na Východoslovenský kraj (258); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičné akcie Veľká oprava – účelové priecestie Trnava, Veľká oprava cesty I/75 Jatov – Tvrdošovce, Veľká oprava cesty I/ Milanovce – nadcestie nad železnicou a Premostenie obtokového ramena Váhu v Piešťanoch (259); zaradenie stavby Krytá plaváreň Veľký Krtíš do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1989 (260); zrušenie nariadenia vlády SSR č. 169/1973 Zb. o vymedzení pôsobnosti okresných a krajských poľnohospodárskych správ (261); návrh novelizácie zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákona o prokuratúre (262); návrh zákona SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane (263); zmena v zákone SNR č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien a v zákone SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach (264); opatrenia na obmedzenie predaja nedostatkových druhov tovaru v SSR (265); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 145/1988 o regulácii peňažných príjmov obyvateľstva (266); dojednanie dohody medzi ČSSR a Rakúskom o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska ČSSR vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe (267); návrh zákona SNR o štátnom rozpočte na r. 1989 (268); zmena zásad uvoľňovania poslancov národných výborov pre výkon funkcií a stanovenie náplne ich činnosti (269); určenie obcí Gbely, Jur pri Bratislave, Nemšová, Stupava, Dudince, Hriňová, Rajecké Teplice a Veľký Šariš ako obcí mestského charakteru s mestskými národnými výbormi (270); nariadenie vlády ČSSR, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru (271); nariadenie vlády ČSSR o zavedení letného času v r. 1989 (272); udelenie predchádzajúceho štátneho súhlasu k voľbe J. Brenkusa za predsedu Apoštolskej cirkvi na Slovensku (273); udelenie predchádzajúceho štátneho súhlasu k voľbe E. Miku za biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (274); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Za statočnosť in memoriam C. Fedorčákovi za vynikajúci prejav občianskej statočnosti a odvahy (275); návrh na udelenie medaily J. E. Purkyňu a titulov Zaslúžilý lekár a Zaslúžilý zdravotnícky pracovník ku Dňu zdravotníkov 1988 (276); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 285/1988 o záveroch previerky stavieb plánovaných na začatie v 2. polroku 1988 (277); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 288/1988 o uzavretí protokolu o zmene dohody s Maďarskou republikou o vzájomnej pomoci pri výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (278); správa o plnení opatrení na ďalšie zlepšenie pracovných a životných podmienok žien (279); návrh dokumentu na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre vládu SSR a 10. zasadania ÚV KSČ, z programového vyhlásenia vlády ČSSR a z vystúpenia predsedu vlády SSR na zasadaní vlády 19.X.1988 (280); závery zo spoločného rokovania Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenskej odborovej rady (281); dojednanie dohody medzi ČSSR a Republikou Mali o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (282); dojednanie dohôd medzi ČSSR a Alžírskom, Jemenskou arabskou republikou, Jemenskou ľudovodemokratickou republikou, Štátom Kuvajt a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o vzájomnom poskytovaní bezplatnej liečebnej starostlivosti členom diplomatických misií a konzulárnych úradov (283); dohovorenie protokolu o zmene dohovoru medzi ČSSR a Poľskou republikou o zamestnávaní poľských pracovníkov z pohraničných vojvodstiev v československých organizáciách (284); dohoda o vzájomnej právnej ochrane odrôd kultúrnych rastlín (285); výsledky komplexnej prestavby veľkoobchodných a nákupných cien k 1.I.1989 (286); stav prác na príprave koncepcie rozvoja chemického priemyslu na Slovensku do r. 2005 s osobitným zameraním na rozvoj malotonážnej chémie, progresívnych chemických vlákien a plastických hmôt (287); návrh celospoločenského programu estetického rozvoja (288); správa o plnení legislatívnych úloh vlády SSR v r. 1988 (289); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Fiľakovo – intenzifikácia ČOV (290); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Budova obvodného oddelenia Verejnej bezpečnosti Tvrdošín (291); nariadenie vlády SSR o samostatných prevádzkarňach národných výborov (292); návrh zásad právnej úpravy drobného podnikania občanov (293); doplnenie vládneho nariadenia č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad poslancov národných výborov (294); doplnenie nariadenia vlády SSR č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom (295); úprava uznesení vlády SSR týkajúcich sa vnútornej organizácie ústredných orgánov a socialistických organizácií (296); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným jubileám v 1. polroku 1989 (297); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 1. štvrťroku 1989 (298); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 316/1988 k správe o priebehu prestavby hospodárskeho mechanizmu (299); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 136/1988 o výsledku previerky zabezpečenia vývoja a výroby meracej a regulačnej techniky pre racionalizáciu spotreby tepla (300); správa o druhej etape prestavby organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedecko-výskumnej a obehovej základne na štátne podniky v SSR (301); správa o kontrole plnenia úloh, uložených uznesením vlády ČSSR č. 127/1987 na upevnenie socialistickej zákonnosti a disciplíny pri zabezpečovaní úloh organizácií (302).
4117CII/36b8I19891539–1540
Uznesenia vlády SSR
Plán hlavných úloh vlády SSR na r. 1989 (1); plán činnosti Výboru ľudovej kontroly na 1. polrok 1989 (2); dojednanie dohody medzi ČSSR a Poľskou republikou o priamych výrobných a vedecko-technických vzťahoch medzi podnikmi a organizáciami (3); súborná žiadosť o súhlas vlády SSR s vypúšťaním odpadových vôd z organizácií rezortu Ministerstva priemyslu SSR odchylne od ustanovení zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (4); súborná žiadosť o súhlas vlády SSR s vypúšťaním odpadových vôd z organizácií Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR odchylne od ustanovení zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (5); modernizácia siete kín v rámci systému miestnych a mestských kultúrnych stredísk (6); zaradenie stavieb Práčovňa a čistiareň Pezinok, Združené posluchárne Vysokej školy poľnohospodárskej Nitra, Krytý bazén Holíč, Dom služieb Trenčín a Mestské kultúrno-spoločenské centrum Nové Zámky do plánu investičnej časti akcie „Z“ v r. 1989 (7); nariadenie vlády ČSSR o zvýšení osobitného príspevku baníkom (8); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 315/1988 k výsledkom analýzy príčin zaostávania realizácie bytovej výstavby v 8. päťročnici (9); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 322/1988 k analýze vývoja peňažných príjmov obyvateľstva v r. 1989 (10); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 324/1988 o nariadení vlády ČSSR, ktorým sa vydáva Zákonník práce (11); správa o výsledku previerky zásobovania obyvateľstva liekmi a spotrebným zdravotníckym materiálom (12); správa o zabezpečení úloh vyplývajúcich z pracovnej návštevy 1. tajomníka ÚV KSS I. Janáka v ZSSR (13); dojednanie dohody medzi ČSSR a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (14); uzavretie zmluvy medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci (15); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 337/1988 o výsledkoch previerky vybraných investičných akcií 8. päťročného plánu (16); opatrenia vlády SSR na realizáciu dokumentu Predsedníctva ÚV KSČ k úlohe národných výborov v rozvoji socialistickej demokracie (17); správa o zabezpečení výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (18); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 346/1988 ku komplexnému riešeniu dopravy v hlavnom meste SSR Bratislave (19); správa o realizácii opatrení na zabezpečenie programu ďalšieho rozvoja telesnej výchovy, športu a turistiky (20); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Stanica požiarnej ochrany Tvrdošín (21); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Športový areál Tvrdošín (22); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (23); doplnenie nariadenia vlády SSR č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá (24); správa o výsledkoch návštevy predsedu Výkonnej rady Saboru Socialistickej republiky Chorvátska v ČSSR (25); zmena členov pléna Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 340/1988 o uplatnení konsolidačných programov na riešenie základných príčin platobno-neschopných organizácií (27); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 160/1988 o zabezpečení hlbšieho spracovania ropy v ČSSR (28); analýza účinnosti právnej úpravy súvisiacej s realizáciou majetku pri nedovolenej emigrácii (29); uzavretie dohody medzi ČSSR a Republikou Guinea-Bissau o kultúrnej spolupráci (30); plnenie úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (31); správa o realizácii ekologických investícií v 8. päťročnici z hľadiska záverov 17. zjazdu KSČ (32); opatrenia na zlepšenie verejnej dopravy do zamestnania (33); návrh organizovaného toku informácií prostriedkom masovej informácie a propagandy v SSR na 1. polrok 1989 (34); návrh na rozmiestnenie ústredných orgánov SSR v súvislosti s prestavbou organizačných štruktúr centrálnej sféry (35); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 2/1989 o uplatnení prestavby hospodárskeho mechanizmu bytového hospodárstva národných výborov (36); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 12/1989 o schválení zásad vlády ČSSR, ÚRO, ÚV SZM, Ústrednej rady družstiev a Ústredného zväzu družstevných roľníkov pre rozvoj hnutia brigád socialistickej práce (37); súhrnná správa o analýze československej výchovno-vzdelávacej sústavy (38); vydávanie bulletinu Informácie z vlády SSR (39); politicko-organizačné zabezpečenie Medzinárodného dňa žien 1989 (41); zákonné opatrenie Predsedníctva SNR o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku (42); návrh zákona SNR o rokovacom poriadku SNR (43); návrh zákona SNR o poslancoch SNR (44); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 56/1989 o postupe zabezpečujúcom čo najširšie uplatnenie nového hospodárskeho mechanizmu od 1.I.1990 (45); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 4/1989 k správe o výsledku previerky účinnosti práce vybraných výskumných ústavov z hľadiska potrieb rozvoja ekonomiky a výrobných odborov (46); správa o stave odstraňovania nezákonností v individuálnej chatovej výstavbe v SSR (47); štatút Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj (48); štatút Ministerstva financií, cien a miezd SSR (49); štatút ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR (50); štatút Ministerstva kultúry SSR (51); štatút Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR (52); štatút Ministerstva spravodlivosti SSR (53); štatút Ministerstva vnútra a životného prostredia SSR (54); správa o koncepcii a príprave Základného komunikačného systému v hlavnom meste SSR Bratislave (55); nariadenie vlády ČSSR o dodatkových odvodoch za neúmerný rast miezd a odmien za prácu (56); vymenovanie nového riadneho člena SAV (57); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 47/1989 o výsledkoch viedenskej následnej schôdzky účastníckych štátov KBSE (59); uzavretie dohody medzi ČSSR a Maďarskom o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch (60); návrh dohody o rámcovom programe hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce, rozvoja kultúry a športu medzi SSR a Ukrajinskou SSR na r. 1989–1995 (61); výsledky konferencie o dohovoroch o medzinárodnom faktoringu a o medzinárodnom finančnom leasingu (62); návrh stanoviska k dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 95, 120 139, 148 (63); správa o zabezpečení úloh štátneho plánu na r. 1989 v hospodárskych plánoch socialistických organizácií a prerokovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov (64); návrh zákona o národohospodárskom plánovaní (65); návrh zásad devízového zákona (66); návrh zásad zákona o bankovníctve (67); návrh na udelenie vyznamenania a čestných titulov učiteľom a školským pracovníkom ku Dňu učiteľov 1989 (68); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní príslušníkom Zboru nápravnej výchovy SSR k 1. a 9. máju 1989 (69); štatút Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR (70); štatút Ministerstva priemyslu SSR (71); štatút Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR (72); štatút Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR (73); štatút Ministerstva obchodu a cestovného ruchu SSE (74); štatút Slovenského štatistického úradu (75); štatút Slovenského úradu bezpečnosti práce (76); štatút Slovenského banského úradu (77); štatút Slovenského geologického úradu (78); štatút Slovenského úradu geodézie a kartografie (79); vymenovanie H. Jurčišinovej za námestníčku ministra kultúry SSR (80); zabezpečenie úloh z znesenia vlády ČSSR č. 22/1989 o riešení finančnej situácie organizácií po komplexnej prestavbe veľkoobchodných a nákupných cien v r. 1989 (81); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 26/1989 o koncepčnom zameraní rozvoja železničnej dopravy v ČSSR (82); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 27/1989 k správe o výsledku previerky materiálnej vybavenosti osobnej dopravy a kultúry cestovania na železnici (83); opatrenia na zvýšenie rozsahu a kvality údržby bytového fondu v 9. päťročnici (85); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 1/1989 o záveroch analýzy stavu, využívania efektívnosti výrobného potenciálu a prostriedkov vynakladaných na spoločenskú a osobnú spotrebu v ČSR a SSR (86); opatrenia na realizáciu politickej a odbornej prípravy kádrov štátnej správy a hospodárskej sféry v pôsobnosti vlády SSR (87); hodnotiaca správa o úlohách v boji proti alkoholizmu, toxikománii a fajčeniu (88); správa o plnení úloh z plánu hlavných úloh vlády SSR vo februári 1989 (89); vymenovanie podpredsedu SAV (90); dojednanie dohody medzi ČSSR a federálnou vojenskou vládou Nigerijskej federatívnej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a udelení vedeckých hodností (91); uzavretie dohody medzi ČSSR a Republikou Rwanda o kultúrnej spolupráci (92); výsledky návštevy predsedu vlády ČSSR L. Adamca v ZSSR (93); informácia o zabezpečení úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 16/1989 k sprísneniu postupu orgánov oblastného plánovania pri udeľovaní prísľubu na zdroje pracovných síl (94); návrh zásad zákona SNR o priestupkoch (95); zmeny v zložení Výboru pre Novinársku cenu Ľ. Štúra (96); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 2. štvrťroku 1989 (97); návrh na účasť československej delegácie na diplomatickej konferencii k dojednaniu dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel a pravidiel k nemu (98); dojednanie dohody medzi ČSSR a Brazíliou o kultúrnej spolupráci (99); dlhodobý výhľad sociálno-ekonomického rozvoja Západoslovenského kraja do r. 2005 (100); uzavretie dohody medzi ČSSR a Albánskom o medzinárodnej cestnej doprave (101); správa o opatreniach na riešenie hlavných nedostatkov na úseku vnútorného trhu v r. 1989 (102); postup a pravidlá plynulej aktualizácie veľkoobchodných a nákupných cien (103); správa o realizácii stavieb v 8. päťročnici na zabezpečenie výkonu ústavnej a ochrannej výchovy v SSR (104); správa o výsledkoch socialistickej súťaže národných výborov za r. 1988 (105); návrh na udelenie titulov národný umelec a zaslúžilý umelec k 1. a 9. máju 1989 (106); návrh zákona o československých štátnych dráhach (107); zmena v zákone č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (108); správa o plnení úloh z plánu hlavných úloh vlády SSR v marci 1989 (109); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní za hospodársku, kultúrnu, vedeckú a inú činnosť k 1. a 9. máju 1989 (110); návrh zákona o rozpočtovej sústave ČSSR a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (111); zmena v zákone č. 112/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov (112); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 71/1989 o riešení havarijnej situácie výrobnej základne polygrafického priemyslu ČSSR v 8. päťročnici (113); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 74/1989 o koncepcii realizácie zásad správnej praxe vo výrobe a riadení akosti liečiv (114); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 76/1989 o dohovorení zmluvy so SFRJ o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (115); dohovorenie zmluvy medzi ČSSR a NDR o spolupráci mládeže (116); stanovisko k dohovorom a odporúčaniam prijatým na 74. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (119); správa o zabezpečení úloh komplexnej bytovej výstavby v 8. a 9. päťročnici (120); zrušenie niektorých ustanovení uznesení vlády SSR č. 143/1986 a 288/1987 týkajúcich sa práce nadčas (121); správa o príprave jubilejných osláv 700. výročia udelenia veľkých výsad mestu Bratislave a 2000. výročia existencie Bratislavy v r. 1991 (122); návrh zásad zákona SNR o hospodárení s odpadmi a druhotnými surovinami (123); návrh zákona o Zbierke zákonov (124); návrh zákona o Štátnej banke československej (125); návrh na udelenie čestného uznania 1. stupňa Za rozvoj národných výborov k 9. máju 1989 (126); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 84/1989 o opatreniach na realizáciu záverov spoločného rokovania vlády ČSSR a Sekretariátu Ústredného výboru SZM 13.II.1989 (127); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 85/1989 o účte iniciatívy mládeže (128); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 91/1989 o koncepcii postupu ČSSR v Európskej hospodárskej komisii OSN na r. 1989–1993 (129); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 92/1989 o dohodách s Afganistanskou ľudovou socialistickou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Kórejskou ľudovou republikou, Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, Líbyjskou ľudovodemokratickou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, a Vietnamskou socialistickou republikou o vzájomnom poskytovaní bezplatnej liečebnej starostlivosti členom diplomatických misií (130); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 28/1989 o zabezpečení stretnutia predsedov vlád Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemeckej spolkovej republiky, ZSSR a ČSSR k otázkam spolupráce pri ochrane a tvorbe životného prostredia (132); správa o zabezpečení potrieb ČSSR viskózovým textilným hodvábom cestou výstavby spoločného podniku v Maďarskej republike (133); uzavretie dohody medzi ČSSR a Rakúskom o úprave otázok spoločného záujmu dotýkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením (134); kádrový poriadok vlády SSR (135); úlohy na skvalitnenie kádrovej a personálnej práce v štátnej správe a hospodárskej oblasti (136); prepočet štátneho rozpočtu SSR na r. 1989 (137); zaradenie stavby Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Čaňa do plánu investičnej časti akcie „Z“ na r. 1990 (139); návrh zásad zákona o technickej normalizácii (140); návrh zásad zákona o metrológii (141); návrh zákona SNR o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami SSR (142); správa o plnení úloh z plánu hlavných úloh vlády SSR v apríli 1989 (143); návrh na prepožičanie putovných Červených zástav vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov za hospodárske výsledky v r. 1988 (144); návrh na udelenie uznania za vzorné plnenie expertných úloh za r. 1988 (145); pravidlá na vyrovnávanie východiskových podmienok pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu vybraných podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu (146); štátny záverečný účet SSR za r. 1988 (147); opatrenia na upevnenie hospodárskej rovnováhy a zlepšenie vývoja národného hospodárstva v r. 1989 (148); vyhodnotenie účinnosti komplexného experimentu zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj (149); správa o priebehu realizácie stavby Celulózovo-papierenský kombinát Ružomberok (150); správa o zabezpečení dodávateľských kapacít pre výstavbu teplofikačných akcií v Západoslovenskom kraji (151); vymenovanie J. Horňanského do funkcie predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie (152); vymenovanie A. Menyharta do funkcie splnomocnenca vlády SSR pre výstavbu rýchlodráhy v Bratislave (153); správa o zabezpečení osobitných rozpočtových prostriedkov pre rozvoj školstva a zdravotníctva na úseku národných výborov v r. 1989 (154); vymenovanie V. Lexu do funkcie predsedu Vládneho výboru SSR pre plánovité riadenie národného hospodárstva (155); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 116/1989 o výsledkoch návštevy podpredsedu vlády ČSSR vo Veľkej Británii(157); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 121/1989 ku správe o priebehu integračnej výstavby Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu Dolinská v ZSSR (158); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 122/1989 k vyhodnoteniu ekonomickej efektívnosti plynárenských integračných akcií (159); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 123/1989 o opatreniach na zabezpečenie realizácie záverov Viedenskej následnej schôdzky KBSE (160); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 127/1989 o zabezpečení prípravy športovej reprezentácie ČSSR v olympijskom cykle 1989–1992 (161); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 141/1989 o stave a riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vývoji pracovnej úrazovosti v ČSSR (163); správa o výsledkoch návštevy predsedu vlády SSR v Socialistickej republike Chorvátsku (164); správa o výsledkoch rokovania s delegáciou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky (165); návrh na zmenu dohôd medzi ČSSR a Poľskom, Belgickom, Francúzskom, Veľkou Britániou a Severným Írskom o medzinárodnej cestnej doprave (166); správa o plnení koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia v hlavnom meste SSR Bratislave (167); správa o riešení hlavných úloh v hlavnom meste SSR Bratislave (168); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR 126/1989 o opatreniach na zvýšenie rozsahu individuálnej bytovej výstavby rodinných domov (169); nariadenia vlády ČSSR o kolektívnych zmluvách (170); návrh zásad zákona o matrikách (171); návrh zásad zákona SNR o pôsobnosti orgánov štátnej správy SSR na úseku matrík, mena a priezviska a overovania odpisov (172); nariadenie vlády ČSSR o povinnom prerokovávaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie (173); zmena v zákone SNR č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti sociálno-ekonomických informácií (174); odvolanie L. Ondriša z funkcie generálneho riaditeľa Ústredia slovenského filmu v Bratislave (175); správa o plnení úloh z plánu hlavných úloh vlády SSR v máji 1989 (176); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 43/1989 k správe o výsledku previerky výstavby hotela Fórum Praha (178); centrálny variant dlhodobého výhľadu do r. 2005 (179); stanovisko k dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 102 o sociálnom zabezpečení a č. 128 o dávkach invalidných, starobných a pozostalostných (180); program zabezpečenia kŕmnych bielkovín na 9. päťročnicu (181); správa o vyhodnotení plnenia úloh na zníženie administratívnej náročnosti v činnosti národných výborov v SSR (182); kontrolná správa o plnení súboru aktivít na predchádzanie a obmedzovanie recidívy trestnej činnosti (183); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k životným, podnikovým jubileám v 2. polroku 1989 (184); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 3. štvrťroku 1989 (185); návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť ku Dňu stavbárov 1989 (186); návrh na udelenie Novinárskej ceny Ľ. Štúra v r. 1989 (187); súhrnná správa o prestavbe organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedecko-výskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky k 1.VII.1989 (189); uzavretie dohody medzi ČSSR, NDR a Poľskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (190); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 174/1989 o zásadách komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu v nevýrobnej sfére (191); plán hlavných úloh vlády na 2. polrok 1989 (192); plán kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR na 2. polrok 1989 (193); komplexný systém politickej a odbornej prípravy kádrov štátnej správy a hospodárskej správy v období prestavby (194); návrh na udelenie Národnej ceny SSR v r. 1989 (195); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 150/1989 k správe o výsledku previerky účinnosti opatrení na dosiahnutie projektovaných parametrov na vybraných nevyužitých kapacitách (196); správa o záverečnom hodnotení stavieb za r. 1988 (197); vyhodnotenie prác miestnych národných výborov v strediskových obciach a perspektívy ich rozvoja (198); správa o plnení úloh zborov pre občianske záležitosti (199); plán organizovaného toku informácií prostriedkom masovej informácie v SSR na 2. polrok 1989 (200); zmena v zákone SNR č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (201); návrh zákona o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat (202); návrh na zmeny vo funkcii rektorov vysokých škôl v SSR (203); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 170/1989 o výsledkoch návštevy predsedu Rady ministrov Maďarskej republiky v ČSSR o výstavbe vodného diela Nagymaros (204); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 171/1989 o zásadách vyrovnania rozdielnej východiskovej organizácie (205); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 175/1989 o pravidlách hospodárskeho mechanizmu pre štátne podniky miestnej výroby a služieb s malým množstvom pracovníkov (206); koncepcia rozvoja cestného hospodárstva v SSR do r. 2000 (207); opatrenia na zabezpečenie úloh v rozvoji spoločenskej starostlivosti o starých, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov v SSR v r. 1989 a 1990 (208); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní ku Dňu baníkov a energetikov 1989 (209); zloženie pracovnej skupiny pre prípravu návrhu činností národných výborov jednotlivých stupňov (210); udelenie predchádzajúceho štátneho súhlasu na vymenovanie J. Sokola biskupa apoštolského administrátora trnavskej arcidiecézy za sídelného arcibiskupa trnavskej arcidiecézy (211); udelenie predchádzajúceho štátneho súhlasu na vymenovanie A. Imricha za sídelného biskupa nitrianskej diecézy (212); udelenie predchádzajúceho štátneho súhlasu na vymenovanie F. Tondru za sídelného biskupa spišskej diecézy (213); odvolanie L. Badalíka z funkcie námestníka ministra zdravotníctva a sociálnych vecí SSR (214); vymenovanie M. Gorušu za podpredsedu Výboru ľudovej kontroly SSR (215); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 184/1989 o zvýšení maloobchodnej ceny motorovej a vykurovacej nafty (216); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 185/1989 o dodatku k súhrnnej správe o prestavbe organizačných štruktúr výrobno-technickej, vedecko-výskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky k 1.VII.1989 (217); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 208/1989 o opatreniach na zvýšenie kvality potravín, modernizácie potravinárskeho priemyslu vrátane zabezpečenia obalovej techniky na 9. päťročnicu (218); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 207/1989 ku komplexnej správe o zabezpečení efektívneho reprodukčného procesu odvetvia polygrafie (219); dojednanie dohody medzi ČSSR a Etiópskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, diplomov a titulov (220); prijatie dodatku dohovoru o medzinárodných výstavách (221); stanovisko k dohovorom a odporúčaniam prijatým na 75. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce (222); analýza problémov v plnení vykonávacieho štátneho plánu v r. 1989 v hospodárstve na Slovensku (223); správa o situácii v stavebníctve rezortov Ministerstiev výstavby a stavebníctva ČSR a SSR (224); správa o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu v SSR v r. 1988 (225); správa o rozvoji starostlivosti o mladú generáciu (226); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičné akcie Rozšírenie vodného zdroja Piešťany, Stavebný dvor obaľovacie centrum Veľké Kostoľany a Výstavba rodinných domov a miestnej komunikácie v lokalite Modra – Vŕšky IV. (227); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Rozšírenie kováčskych kapacít ZVL k.p. Kysucké Nové mesto (228); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu I/73 odbočka Nová Polianka – Svidník, homogenizácia cesty (229); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu I/68–026 most pri Pustom Poli, okres Stará Ľubovňa (230); návrh zákona o bankách a sporiteľniach (231); návrh devízového zákona (232); návrh zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu (233); návrh zákona o dôchodkovej dani (234); nariadenie vlády ČSSR o finančnom hospodárení štátnych podnikov a hospodárskych organizácií (235); návrh zákona SNR o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v Zbierke zákonov (236); návrh zásad zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch (237); návrh na udelenie vyznamenaní Za pracovnú vernosť ku Dňu znárodnenia (238); návrh na vymenovanie profesorov vysokých škôl v SSR (239); vymenovanie J. Mastného do funkcie námestníka ministra výstavby a stavebníctva SSR (240); návrh na udelenie Radu práce pracujúcim závodu 03 – gumárenskej výroby š.p. Závody 29. augusta Partizánske (241); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 196/1989 o zabezpečení povinnej školskej dochádzky mimo územia ČSSR (243); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 205/1989 k správe o výsledkoch prvej etapy koordinácie národohospodárskych plánov s členskými štátmi RVHP na r. 1991–1995 (246); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 215/1989 o schválení nariadenia vlády ČSSR o kolektívnych zmluvách (247); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 218/1989 o rozbore hlavných poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov občanov v r. 1988 (248); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 219/1989 o zásadách pre úpravu mzdových preferencií (249); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 60/1989 o výsledku previerky využívania kapacít železničnej, vodnej a cestnej nákladnej dopravy na zlepšovanie devízových výsledkov (250); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 61/1989 o zásadách jednotného postupu pri informovaní vedúcich štátnych činiteľov o výsledkoch rokovaní československých zástupcov o vonkajších ekonomických vzťahoch ČSSR (251); uzavretie dohody medzi ČSSR a Republikou Uganda o kultúrnej spolupráci (252); vyhodnotenie účasti SSR na realizácii Komplexného programu VTP členských štátov RVHP do r. 2000 za r. 1988 (253); správa o previerke realizačných výstupov štátnych úloh technického rozvoja SSR za r. 1989 a príprava plánu na r. 1990 a 9. päťročnicu (254); rozbor stavu stavebných základných fondov vysokých škôl s komplexným programom ich rekonštrukcie a modernizácie na 9. päťročnicu (255); návrh na poskytovanie dôchodku v nezmenenej výške popri zárobku niektorým pracujúcim dôchodcom (256); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR za júl a august 1989 (257); zmena v zákone č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (258); zmena v zákone č. 39/1980 Zb. o vysokých školách (259); zmena v zákone č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch (260); návrh na udelenie Putovných cien vlády SSR za výsledky brannej výchovy v r. 1988 (261); návrh na udelenie štátnych vyznamenaní k 40. výročiu socializácie poľnohospodárstva (262); uzavretie dohody medzi ČSSR a NSR o medzinárodnej osobnej a nákladnej automobilovej doprave (263); podmienky zabezpečenia osobnej dopravy po r. 1990 mestskou hromadnou dopravou a verejnou autobusovou dopravou ČSAD v zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 250/1989 (264); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 252/1989 o zriadení ústavov ďalšieho zvyšovania kvalifikácie vedúcich technických kádrov na vybraných vysokých školách v ČSSR (265); správa o plnení úloh komplexného rozvoja Stredoslovenského kraja (266); zmena v Trestnom zákone (267); zmena v zákone o trestnom konaní súdnom (268); zmena v zákone č. 150/1969 Zb. o prečinoch (269); návrh novely zákona o výkone trestu odňatia slobody (270); zmena nariadenia vlády ČSSR č. 54/1970 Zb. o registri trestov (271); návrh zásad novelizácie colného zákona (272); návrh zásad novely zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (273); návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus k životným jubileám v 4. štvrťroku 1989 (274); návrh na udelenie Radu práce J. Konvitovi, seniorovi Turčianskeho seniorátu Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. za celoživotnú aktívnu mierovú činnosť (275); odvolanie I. Kopernického z funkcie podpredsedu Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj (276); návrh na pristúpenie ČSSR k Európskej dohode o medzinárodných železničných magistrálach (AGC) (277); vyhodnotenie činnosti Výboru ľudovej kontroly SSR a orgánov ľudovej kontroly v SSR (278); zmena zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve (279); návrh zásad zákona o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva (280); nariadenie vlády ČSSR o závodnom stravovaní (281); návrh zákona SNR o priestupkoch (282); zmena zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve a v zákone SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach (283); návrh zákona SNR o vydávaní a rozširovaní neperiodických publikácií (284); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR za september 1989 (285); návrh na vyslanie československej delegácie na 25. zasadanie Generálnej konferencie UNESCO (286); zmena v zákone č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom a v nariadení vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku (287); pravidlá usmerňovania vývoja ekonomiky (288); odvolanie I. Hejdu z funkcie námestníka ministra priemyslu SSR (289); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 271/1989 o návrhu zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu (290); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 275/1989 o vedení databanky podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou (291); zásady výkonu štátnej expertízy a určovania investícií, na ktorých sa štátna expertíza bude vykonávať (292); zásady predkladania žiadostí a rozhodovania o odsune termínov dokončovania a zvyšovaní rozpočtových nákladov rozostavaných investičných akcií (293); správa o výsledku previerky výstavby hotela Fórum v Bratislave (294); stav pripravenosti využitia vedecko-výskumných kapacít vysokých škôl v SSR na roky 9. päťročnice (295); návrh zásad novelizácie Občianskeho súdneho poriadku (296); návrh zásad novelizácie zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (297); nariadenie vlády ČSSR o informačnej sústave organizácií (298); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 286/1989 o zásadách právnej úpravy riadenia podnikovej spoločenskej spotreby (299); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 88/1989 o sociálnych opatreniach a postupe pri umiestňovaní pracovníkov uvoľňovaných z uránového priemyslu a hlbinných baní (300); správa o súčasnom stave kultúrnej a vzdelanostnej úrovne národnostných menšín v SSR (301); správa o zabezpečení úloh komplexnej bytovej výstavby v r. 1990 (302); správa o plnení súboru opatrení na riešenie problémov cigánskych obyvateľov (303); správa o kontrole plnenia uznesenia 5. schôdze SNR k správe vlády SSR o rozvíjaní kultúrno-výchovnej činnosti a jej vplyvu na formovanie socialistického spôsobu života (304); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Dopravný areál trolejbusov v Žiline (305); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Cesta II/527 hraničný prechod Slovenské Ďarmoty (306); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Zriadenie trvalej železničnej vlečky Doprastav v Dolnom Hričove (307); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Rajecké Teplice (308); návrh na udelenie štátneho vyznamenania Za statočnosť za príkladnú odvahu pri záchrane ľudských životov (309); vymenovanie A. Pálfyho do funkcie podpredsedu Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj (310); vyhodnotenie prínosu opatrení na stabilizáciu vnútorného trhu vrátane skúseností z uplatňovania nového hospodárskeho mechanizmu vo vnútornom obchode od 1.I.1989 (311); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 316/1989 o opatreniach na urýchlenie rozvoja spojov do r. 1992 (312); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 317/1989 o výsledkoch 5. zasadania Československo-čínskej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu (313); správa o rozpracovaní centrálneho variantu dlhodobého výhľadu SSR do r. 2005 v dlhodobom výhľade ČSSR a návrh uceleného projektu štrukturálnych zmien v hospodárstve na Slovensku (315); správa o výsledku previerky stavu zabezpečenia dodávok cukru pre vnútorný trh (316); správa o plnení plánu hlavných úloh vlády SSR za október 1989 (317); správa o zabezpečení zásobovania neskorými konzumnými zemiakmi v závere roka 1989 (318); návrh na vyhovenie žiadosti M. Kňažka, člena Slovenského národného divadla v Bratislave nebyť nositeľom čestného titulu zaslúžilý umelec (319); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 32/1989 o hlavných úlohách starostlivosti o zdravie ľudu (320); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 333/1989 o zásadách právnej úpravy mzdového vyrovnania uvoľňovaných pracovníkov a ich rekvalifikácie (321); správa o plnení legislatívnych úloh vlády SSR v r. 1989 a legislatívny program na r. 1990 (322); nariadenie vlády SSR o oblastnom plánovaní v SSR (323); návrh zákona o kolektívnych pracovných sporoch (324); zmena v nariadení vlády SSR č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany (325); návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu L. Vassovi (326); zabezpečenie úloh z uznesenia vlády ČSSR č. 350/1989 o zásadách úprav pracovného času v r. 1991–1995 (327); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 104/1989 o metodológii tvorby komplexného štátneho plánu (328); zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 105/1989 o výsledkoch návštevy predsedu Rady ministrov Maďarska v ČSSR (329); štátny plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja v SSR na r. 1990 (330); štátny rozpočet SSR na r. 1990 (331); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy výrobe pre investičné akcie Výstavba čistiarne odpadových vôd Rybany, Rozšírenie cintorína v katastrálnom území Práznovce a Rozšírenie kanalizácie a odpadových vôd Smrdáky (332); súhlas s odňatím osobitne chránenej poľnohosporárskej pôdy výrobe pre investičnú akciu Obchvatná účelová komunikácia do lomu Rakša (333); návrh na reprofilizáciu Štátneho ústavu národného zdravia v Bratislave (334); zmena uznesenia vlády SSR č. 256/1989 k návrhu na poskytovanie dôchodku v nezmenenej výške popri zárobku niektorým pracujúcim dôchodcom (335); návrh na vymenovanie I. Hrivňáka do funkcie predsedu SAV (336); zmena v zložení Predsedníctva SSR (337); odvolanie J. Kuráňa z funkcie predsedu Slovenského geologického úradu (338); návrh na odvolanie J. Kollára z funkcie predsedu Slovenského štatistického úradu (339); odvolanie C. Fidesa z funkcie riaditeľa Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave (340).