Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4971CII/4219532416
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie odmien vedeckým pracovníkom za vynikajúce vedecké výsledky.
4972CII/4219542416
Vyznamenania, ceny
Smernice pre udeľovanie Ceny mesta Bratislavy; návrhy na udelenie odmien za vynikajúce vedecké výsledky.
4973CII/4219552416
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Ceny mesta Bratislavy akademikovi V. Muchovi, prof. Ing. P. Gálovi; návrhy na udelenie odmien SAV pracovníkom SAV za vynikajúce vedecké výsledky.
4974CII/4219562416
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie ceny mesta Bratislavy kolektívu spracovania liečiva proti dermatomykózam; návrh na udelenie Československej ceny mieru Endokrinologickému ústavu SAV; návrhy na udelenie odmien SAV za vyriešené výskumné úlohy pracovníkom SAV.
4975CII/4219572416
Vyznamenania, ceny
Štatút Československej ceny mieru; oznam o udelení vyznamenania Michaloviec – Za zásluhy o výstavbu mesta Ing. E. Stachovi, pracovníkovi Laboratória baníctva SAV; návrhy na udelenie odmien SAV za vyriešené výskumné úlohy vybraným pracovníkom SAV.
4976CII/4219582416
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Československej ceny mieru členovi korešpondentovi SAV J. Hovorkovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ členovi korešpondentovi SAV J. Hovorkovi; návrhy na udelenie odmien za vyriešené výskumné úlohy vybraným pracovníkom SAV; smernice pre udeľovanie odmien za vyriešené výskumné úlohy.
4977CII/4219592417
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Ceny mesta Bratislavy akademikovi L. Dérerovi, B. Pollovi, T. Štefanovičovej; návrhy na udelenie odmien za vyriešené výskumné úlohy vybraným pracovníkom SAV.
4978CII/4219602417
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Cien SAV I. a II. stupňa; návrhy na udelenie odmien za vyriešené výskumné úlohy vybraným pracovníkom SAV; návrh na udelenie Radu práce akademikovi A. Sirackému; návrh na udelenie odmien pri príležitosti 15. výročia oslobodenia ČSR Sovietskou armádou.
4979CII/4219612417
Vyznamenania, ceny
Návrhy na prepožičanie medaile J. E. Purkyně dr. Ľ. Kovatsovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda Kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej medicíny SAV; návrhy na udelenie odmien za vyriešené výskumné úlohy vybraným pracovníkom SAV.
4980CII/4219622417
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie medaily J. E. Purkyně členovi korešpondentovi J. Antalovi; návrhy na udelenie odmien pracovníkom SAV k 7.XI.1962; návrh na udelenie radu práce akademikovi I. Hrušovskému a akademikovi L. Cigánkovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda kolektívu pracovníkov Historického ústavu SAV; návrh na udelenie Radu republiky Matici slovenskej; návrhy na udelenie odmien k 1. a 9. máju pracovníkom SAV; návrhy na udelenie vyznamenania „Za výstavbu“ F. Hanicovi, J. Mitterpákovi, J. Hovorkovi, P. Nemcovi; návrhy na udelenie plakiet „Za zásluhy o vedu a ľudstvo“ J. Bakošovi, A. Siráckemu, L. Szántóovi,J. Vašátkovi, I. Hrušovskému, K. Havelkovi, V. Muchovi, H. Krsekovi; smernice pre navrhovanie a udeľovanie odmien; návrhy na udelenie odmien vybraným pracovníkom SAV za vyriešené výskumné úlohy; návrh na odmeňovanie činnosti členov vedeckých kolégií v ČSAV.
4981CII/4219632418
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie vyznamenania Radu Klementa Gottwalda akademikovi L. Szántóovi; návrh na udelenie plakety „Za zásluhy o vedu a ľudstvo“ akademikovi V. Muchovi, J. Bakošovi; návrh na udelenie verejného uznania Prezídia ČSAV a Ústredného výboru Odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry L. Saučinovi; návrhy na udelenie Cien za výsledky vedeckovýskumnej činnosti a popularizačnú činnosť; návrh na udelenie Ceny ČSAV Matici slovenskej; návrhy na udelenie odmien ČSAV pracovníkom SAV; návrhy na udelenie radu práce Š. Schwarzovi, L. Landauovi, J. Hovorkovi, M. Gregorovi; návrhy na udelenie odmien SAV k 1. a 9. máju a k 7. novembru; návrhy na udelenie Čestného uznania SAV A. Petrovej, L. Cigánkovi; smernice Predsedníctva SAV o zásadách a formách odmeňovania výsledkov výskumnej práce v SAV; návrhy na udelenie odmien vybraným pracovníkom SAV za vyriešené výskumné úlohy; záznam zo zasadania Komisie pre posúdenie prác navrhnutých na odmeny.
4982CII/4219642418
Vyznamenania, ceny
Návrhy SAV na udelenie Ceny ČSAV; návrhy na udelenie Radu práce A. Mrázovi, K. Havelkovi, M. Bakošovi, L. Landauovi; smernice pre udelenie odmien pri príležitosti 20. výročia Slovenského národného povstania; návrhy na udelenie odmien k 1. a 9. máju a k 7. novembru; návrhy na udelenie odmien vybraným pracovníkom SAV za vyriešené výskumné práce.
4983CII/4219652419
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Ceny SAV za populárno-vedeckú tvorbu R. Bednárikovi; návrh na udelenie Medaily J. E. Purkyně J. Podobovi; návrh na udelenie „Národného umelca“ E. Bellušovi; návrh na udelenie Radu práce I. Stanekovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Hrozienčíkovi; návrhy na udelenie odmien k 1. a 9. máju a k 7. novembru; návrh na diplomy pre členov SAV.
4984CII/4219662419–2420
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Ceny mesta Bratislavy T. Štefanovičovej, A. Fialovi; návrh na udelenie medaile J. E. Purkyně J. Podobovi; návrh na zriadenie Pamätnej medaile SAV; návrh na zriadenie Ceny SAV za populárno-vedeckú a vzdelávaciu činnosť; návrh na udelenie medaile ČSAV „Za zásluhy o vedu a ľudstvo“ G. Chomkovičovi; návrh na udelenie odznaku Vzorný pracovník Civilnej obrany Š. Bauerovi; návrhy na udelenie vyznamenaní k 1. a 9. máju a k 7. novembru; návrh na udelenie odmien členom vedeckých kolégií; smernice o udeľovaní cien a odmien; návrh štátneho vyznamenania Š. Janšákovi; návrh na vytvorenie fondu na udeľovanie odmien za publikované vedecké práce z odboru lekárskych a biologických vied; návrh na udelenie mimoriadnych odmien vedeckým pracovníkom SAV.
4895CII/4219672421–2422
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie medaily SAV S. Škramovskému, M. Gregorovi, Ľ. Novákovi, F. D. Ovčarenkovi, J. Hromádkovi; návrh na udelenie Radu práce M. Bakošovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda E. Špaldonovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Martákovi, I. Planderovi; návrh na zriadenie Čestných plakiet SAV; návrhy na udelenie Cien SAV; návrhy na udelenie odmien k 1. a 9. máju; smernice o udeľovaní cien a odmien; návrhy na udelenie odmien funkcionárom a členom SAV; prehľad odmien vyplatených v r. 1967.
4986CII/4219682422–2423
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie pamätných plakiet SNR V. Clementisovi in memoriam, F. Votrubovi in memoriam, A. Mrázovi in memoriam, L. Novomeskému, J. Martákovi, D. Okálimu, O. Pavlíkovi, E. Špaldonovi, J. Hejtmánkovi, J. Futákovi; návrhy na udelenie medailí SAV K. I. Skrjabinovi, I. Rusznyákovi, V. Laufbergerovi, R. Jacobsonovi, R. Kovijanicovi, N. E. Alexejevskému, J. Martinkovi, O. Pavlíkovi; návrh na udelenie vyznamenania Rad práce B. Cambelovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Špizerovi; menovanie predsedu SAV členom Komisie pre udeľovanie Národnej ceny; zmena smerníc Predsedníctva SAV o udeľovaní cien a odmien; návrhy na udelenie odmien členom SAV a predsedom vedeckých kolégií SAV.
4987CII/4219692423–2424
Vyznamenania, ceny
Menovanie zástupcov SAV do Výboru pre udeľovanie Štátnej ceny SSR; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda M. Končekovi, D. Zacharovi, Ľ. Kresákovi, Z. Ceplechovi, J. Kolekovi, M. Luxovej, V. Kozinkovi, J. Balašovi, J. Brillovi, A. Hanuškovi; návrh na udelenie Radu republiky A. Siráckemu; návrh na udelenie Radu práce Š. Lubymu; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Horeckému, A. Hubovi, E. Mäsiarovi; návrhy na udelenie plakiet ČSAV „Za zásluhy o vedu a ľudstvo“ K. Havelkovi, M. Končekovi; návrhy na udelenie čestných odborových plakiet SAV; návrh na udelenie Ceny SAV J. Hovorkovi; návrhy na udelenie odmien k 1. a 9. máju; návrhy na udelenie medaily SAV A. Tesárovi, E. Foitovi; návrhy na udelenie odmien členom SAV, predsedom vedeckých kolégií, riaditeľom pracovísk.
4988CII/4219702424
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie plakiet SAV K. Grjatheimovi, J. Hrozienčíkovi, I. Slávikovi, A. Točíkovi; návrh na udelenie radu práce Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra SAV, J. Ružičkovi; návrhy na udelenie medaily SAV M. V. Keldyšovi, V. A. Ambarcumjanovi, N. J. Muschdišviliovi, B. J. Patonovi, V. D. Timakovi, J. Groszskowskému, R. Rompemu, D. Smolenskému, I. Slávikovi; návrhy na udelenie Štátnej ceny SSR D. Ilkovičovi, V. Kellőemu, M. Končekovi, O. J. Vrtiakovi, B. Stykovi, I. Hrušovskému; návrhy na udelenie odmien členom SAV, predsedom vedeckých kolégií, riaditeľom pracovísk.
4989CII/4219712425–2426
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda R. Skrúcanému, I. Mészarošovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Vašátkovi, J. Zelinkovi, M. Zikmundovi, V. Bojňanskému; návrh na udelenie medaily SAV A. Balevskému, B. V. Petrovskému, O. Pavlíkovi, Ľ. Pastýrikovi; návrh na udelenie Národnej ceny SSR B. Cambelovi; návrhy na udelenie plakiet SAV J. Michalkovi, O. Pavlíkovi, Ľ. Pastýrikovi, V. Filkornovi, L. Cigánkovi, J. Brezinovi, Národopisnému ústavu SAV, R. Pravdíkovi, Š. Bauerovi, P. Nemcovi, T. Kolbenheyerovi; návrhy na udelenie Štátnej ceny SSR J. Kateřiňákovi, A. Dubecovi; návrhy na udelenie Radu práce Š. Janšákovi, J. Vašátkovi, D. Andrusovovi, J. Zelinkovi, Helmintologickému ústavu SAV, V. Thurzovi, J. Brezinovi, J. Čabelkovi; návrh na udelenie vyznamenania Hrdina socialistickej práce K. Šiškovi; prehľady vyznamenaní udelených pracovníkom ústavov biologických, lekárskych, chemických a poľnohospodárskych vied; zoznam pracovníkov spoločenských vied, ktorým boli udelené štátne vyznamenania; prehľady o udelených odmenách členom vedeckých kolégií SAV, pracovníkom ÚP SAV.
4990CII/4219722426–2428
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Ceny SAV pracovníkom Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie, pracovníkom Ústavu experimentálnej farmakológie, Ľ. Frantíkovej z Katedry matematiky Univerzity P. J. Šafárika; návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ S. Zaťkovi; návrh na udelenie medaily SAV D. Blaškovičovi, I. Hrušovskému, S. Biabokovi, M. Katriakovi, M. Kodajovi, J. Kúkeľovi, P. Svobodovi; návrhy na udelenie plakiet SAV J. Balašovi, J. Kubelíkovi, E. Šimovi, Š. Bauerovi, J. Dubinskému, F. Rendošovi, M. Gažovi, L. Záthureckému, J. Mjartanovi, A. Lantayovi, R. Kohnovi; návrhy na udelenie diplomov k 50. výročiu vzniku KSČ; návrh na udelenie Radu republiky O. Dubovi, Ľ. Kneppovi; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR V. Hajkovi, E. Mäsiarovi; A. Siráckemu, L. Szántóovi, S. Šmatlákovi, L. Boreckému; návrh na udelenie Radu práce D. Andrusovovi, J. Čabelkovi, M. Gregorovi, O. Puchnerovi, M. Repášovi, V. Thurzovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ M. Gregorovi, Ľ. Holotíkovi, K. Janáčovi, F. Králikovi, J. Otrubovi, J. Rosíkovi, Š. Peciarovi, M. Zikmundovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda – kritériá k udeleniu; návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Botanickému ústavu SAV, V. Budinskému-Kričkovi, M. Dzubákovi, K. Janáčovi, J. Kolekovi, J. Otrubovi, F. Rendošovi, J. Rosíkovi, K. Rosovi, M. Zikmundovi, Ústavu experimentálnej endokrinológie; návrhy na udelenie vyznamenaní k 1. a 9. máju; návrhy na udelenie odmien členom Predsedníctva SAV; smernice o udeľovaní cien a odmien; návrhy na udelenie odmien za študentské vedecké práce.
4991CII/4219732429–2431
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda V. Thurzovi, J. Zacharovi; materiály zo zasadania Výboru pre udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ Š. Asztalošovi, J. Bodnárovi, V. Holecovi, M. Kodajovi, L. Puškášovi, A. Ujvárymu, J. Zemkovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za záskuhy o výstavbu“ Helmintologickému ústavu; návrh na udelenie radu červenej hviezdy práce V. Mihalíkovi; návrh na udelenie Radu práce J. Hovorkovi; návrh na udelenie Radu republiky Ľ. Kneppovi; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR Elektrotechnickému ústavu SAV, A. Siráckemu, Chemickému ústavu SAV; návrhy na udelenie Cien SAV Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra, Ústavu štátu a práva, O. Kondášovi, Elektrotechnickému ústavu, Geografickému ústavu, ÚSTARCH-u, Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat; návrhy na udelenie Medaily SAV P. Svobodovi, J. Lenártovi, S. Bialobokovi, Š. Schwarzovi, D. Blaškovičovi; návrhy na udelenie plakiet SAV Š. Bialobokovi, J. A. Valašíkovi, D. F. Markovovi, D. Okálimu, M. Tomčíkovi, D. Vojtkovi, J. Jakubíkovi, J. Šalátovi, K. V. Frolovi, W. Boguszovi, O. Puchnerovi, F. Králikovi, L. Boreckému, J. Futákovi, J. A. Valšíkovi; návrhy na zaslanie pozdravného listu Predsedníctva SAV; návrh na udelenie čestného uznania vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov Ústavu technickej kybernetiky SAV; návrhy na udelenie pochvalného uznania pracovníkom SAV; smernice o udeľovaní vyznamenaní Vzorný pracovník SAV; zásady pre udeľovanie odmien za študentské vedecké práce; návrhy na udelenie odmien členom vedeckých kolégií SAV, pomocných orgánov SAV, riaditeľom pracovísk SAV.
4992CII/4219742431–2432
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Radu republiky J. Gondovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ P. Dudovi, Š. Asztalošovi, J. Zemkovi, J. Szántoovi, E. Mazúrovi, P. Dudovi, G. Martinčekovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ E. Mazúrovi, F. Mikovi, S. Šmatlákovi, J. Zacharovi; návrh na duelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov L. Machu, J. Balaša, M. Bakošovi, J. Ružičkovi, B. Filovej, I. Zmorayovi, I. Hlásnikovi a J. Kokavcovi, J. Krištiakovi; návrh na udelenie vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ K. Tkáčovej, J. Drábikovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda L. Szántoovi; materiály zo zasadania Vývoru pre udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na udelenie Radu víťazného februára G. Pavlovičovi; návrh na udelenie Radu práce R. Skrúcanému, V. Guthovi, J. Hrozienčíkovi, J. Plesníkovi; návrhy na udelenie plakiet SAV L. Boreckému, J. Černáčkovi, E. Hurajovi, L. Mikulajovi, B. Cambelovi, J. Volkovi-Starohorskému, J. Bodnárovi, Š. Heretíkovi, Z. Rampákovi, K. Rebrovi, K. Rosenbaumovi, J. Stanislavovi, F. Vašečkovi, O. Bendovi, J. Bušovi, J. Čabelkovi, E. Foitovi, I. N. Francevičovi, J. Zemkovi, O. J. Vrtiakovi, A. Jurkovi, M. Luxovej, J. Plesníkovi, F. Benčaťovi; návrh na zriadenie čestnej plakety J. Fándlyho „Za zásluhy v poľnohospodárskych vedách; návrhy na prepožičanie čestnej odborovej plakety R. Špaldovovej, I. Zmorayovi; návrh na udelenie medaily SAV E. Bellušovi, P. Colotkovi, J. Červeňanskému, M. Končekovi, L. Novomeskému, G. S. Pisarenkovi, A. A. Višnevskému, V. Hajkovi, L. Chmelovi, Š. Lubymu; návrhy na udelenie medailí Za zásluhy o rozvoj priateľstva a spolupráce s ČSSR; návrhy na udelenie pamätných medailí k 25. výročiu socialistického poľnohospodárstva; návrhy na udelenie vyznamenania Vzorný pracovník SAV; návrh na udelenie Čestného uznania Za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie Ľ. Kubáčkovi; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR Š. Heretíkovi, B. Cambelovi, J. Dibinskému a kolektívu Elektrotechnického ústavu SAV; návrhy na udelenie odmien SAV.
4993CII/4219752433–2435
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov Národopisného ústavu, Ústavu mechaniky strojov, Ústavu anorganickej chémie, B. Truhlářovi, A. Kvíčalovi, kolektívu pracovníkov Ekonomického ústavu SAV, Jazykovednému ústavu SAV; návrhy na udelenie medaily SAV A. Siráckemu, S. P. Trepeznikovi, M. A. Lavrentjevovej, M. Hruškovičovi, N. N. Bogoljubovovi, J. Hejtmánkovi, J. Dubnickému, Š. Pajdušákovej; návrhy na udelenie Ceny mesta Bratislavy kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej biológie a ekológie; návrhy na udelenie plakiet SAV a ČSAV M. Dzubákovi, J. Jamborovi, K. Janáčovi, G. Martinčekovi, E. Mäsiarovi, I. Mészarošovi, V. Borodovčákovi, L. Hubenákovi, B. Filovej, B. Chropovskému, E. Jónovi, J. Štolcovi, O. Feriancovi, M. Maheľovi, L. Mišíkovi, I. Proksovi, A. Romanovi, K. Rosovi, J. Rosíkovi, M. Ruščákovi, M. Ondrejičkovi, J. Podobovi, V. Ujházymu, J. Zacharovi, H. Bezačinskému, V. Bojňanskému, I. Havassymu, A. Hubovi, J. Janovicovi, J. Laurinčíkovi, J. Nvotovi, A. Sokolovi, J. Turčekovi, Ľ. Weismannovi, M. Brezovi, O. Dubovi, M. Maheľovi, J. Kratochvílovi, J. Kúkeľovi; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda J. Zelinkovi, kolektívu pracovníkov Ústavu technickej kybernetiky, kolektívu pracovníkov Virologického ústavu SAV; návrhy na udelenie Radu práce V. Cirbesovi, A. Hirnerovi, M. Repášovi, J. Ružičkovi; návrh na udelenie radu republiky J. Gondovi; návrhy na udelenie Štátnej ceny SSR J. Kováčovi, J. Hraškovi a kol., J. Slávikovi, T. Šalátovi, M. Stankovianskemu, M. Luknišovi, B. Cambelovi, M. Kropilákovi; návrhy na udelenie vyznamenaní Vzorný pracovník; návrhy na udelenie vyznamenania Hrdina socialistickej práce; návrhy na udelenie vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“, „Za zásluhy o výstavbu“, „Za pracovnú vernosť“; návrhy na udelenie odmien.
4994CII/4219762435–2437
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Ceny SAV V. Krupovi, P. Mariotovi, A. Blahutiakovi, kolektívu pracovníkov Ústavu technickej kybernetiky, M. Dohnányovej, kolektívu pracovníkov Fyzikálneho ústavu SAV, kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej biológie a ekológie; kolektívu pracovníkov L. Gvozdjaka; štatút Ceny SAV; návrhy na udelenie medailí SAV G. S. Pisarenkovi, I. Hrušovskému, J. Antalovi, M. M. Šulcovi, Ľ. Pastýrikovi, O. Balážovi, B. Truhlářovi; návrh na udelenie Radu práce K. Boďovi; návrh na udelenie Štátnej ceny SSR kolektívu pracovníkov laboratória kyslých rastlinných polysacharidov Chemického ústavu SAV; materiály zo zasadania Výboru Štátnej ceny SSR; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda J. Zelinkovi; návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu J. Brezinovi, Helmintologickému ústavu; návrhy na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu M. Balcovi, J. Cirákovi, M. Dzubákovej; návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť F. Sekulovi; návrhy na udelenie plakiet SAV, ČSAV J. Djubekovi, A. Doktorovi, A. Pažákovi, V. Borodovčákovi, J. Chorvátovi, A. Lantayovi, R. Mrlianovi, D. Rapantovi, M. Topoľskému, A. Blažejovi, Ľ. Kovaničovi, M. Luknišovi, M. Zikmundovi, P. Dudovi, A. Priesolovi, J. Nvotovi, F. Vilčekovi, D. Zacharovi, J. Zelinkovi, Ústavu kovových materiálov SAV; návrhy na udelenie titulov Vzorný pracovník SAV, Zaslúžilý pracovník SAV; návrhy na udelenie odmien členom vedeckých kolégií, za študentskú vedeckú činnosť, pri príležitosti životných jubileí.
4995CII/4219772438–2439
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Národnej ceny SSR M. Luknišovi, V.  Plevzovi, J. Dekanovi; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda L. Machovi, kolektívu pracovníkov Ústavu molekulárnej biológie, J. Senešovi; návrhy na udelenie vyznamenania Rad víťaznoho februára G. Pavlovičovi, D. Okálimu; návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu Ľ. Weismannovi; návrh na udelenie Radu práce M. Kropilákovi; návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu J. Cirákovi, M. Řehůřkovi; návrh na udelenie Ceny ministra pre technický a investičný rozvoj kolektívu Elektrotechnického ústavu; návrh na udelenie Červenej zástavy vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov Chemickému ústavu; návrh na udelenie vyznamenania Za pracovnú vernosť J. Kupkovi; návrhy na udelenie Ceny SAV O. Dányimu, J. Gondovi, A. Prandovi, J. Kováčikovi, kolektívu pracovníkov vysokých škôl, Československého rozhlasu; návrhy na udelenie medailí SAV W. Orliczovi, E. Špaldonovi, L. Štollovi, I. Hrušovskému, M. Šalamonovi, J. Tomkovi, V. Chmelařovi; návrhy na udelenie plakiet ČSAV, SAV Š. Bučkovi, O. Fusánovi, Ľ. Kresákovi, M. Maheľovi, Z. Maňáskovi, M. Matulovi, V. Peterkovi Z. Rozložníkovi, V. Zoubekovi, V. Kubelkovi, P. Andrikovi, L. Bahnovi, G. Čatárovi, K. Boďovi, R. Herichovi, J. Klimentovi, L. Korbelovi, V. Kozinkovi, P. Láčokovi, M. Balcovi, Ľ. Kneppovi, M. Bokesovej, R. Brtáňovi, V. Filkornovi, M. Markušovi, J. Pivoluskovi, I. Šípošovi, L. Štollovi, J. Mjartanovi, I. Hrušovskému, O. Dubovi, T. Kolbenheyerovi, V. Thurzovi; návrhy na prepožičania titulu Zaslúžilý pracovník SAV a Vzorný pracovník SAV; návrhy na udelenie odmien členom vedeckých kolégií, pracovníkom SAV; pomocná evidencia odovzdaných diplomov.
4996CII/4219782439–2440
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenia Národnej ceny SSR T. Kolbenheyerovi, M. Prasličkovi, J. Hovorkovi; materiály na zasadanie Výboru pre udelenie Národnej ceny SSR; návrhy na udelenie medailí SAV G. S. Pisarenkovi, B. J. Patonovi, B. N. Petrovovi, M. A. Sádovskému, J. Romanenkovi, G. Grečkovovi, A. Gubarevovi, V. Remekovi, J. Lazarovi, J. Kňazovickému; návrh na udelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov Ústavu kovových materiálov, kolektívu pracovníkov Geografického ústavu a Geofyzikálneho ústavu, A. Blahutiakovi, kolektívu pracovníkov Ústavu dejín európskych socialistických krajín, Redakcie vedy a techniky, J. Spukovi, M. Řehůřkovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda B. Cambelovi; návrh na udelenie Radu víťazného februára V. Thurzovi; návrh na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus M. Kropilákovi; návrh na udelenie plakiet ČSAV, SAV J. Hovorkovi, J. Balašovi, M. Ružičkovi, Ľ. Kneppovi, D. Blaškovičovi, V. Kalašovi, V. Štraussovi, J. Škriniarovi, J. Futákovi, J. Kolekovi, P. J. Lapinovi, C. Paulechovi, J. Benetinovi, J. Lazarovi, V. Petrovi, A. Špánikovej, O. Štefanovičovej, P. Langerovi, V. Budínskemu-Kričkovi, B. F. Lomovovi, J. Koutkovi, F. Fialovi, F. Smolenovi; návrhy na udelenie vyznamenaní Vzorný pracovník a Zaslúžilý pracovník SAV; návrhy na udelenie odmien; prehľady o udelených oceneniach; návrhy na udelenie čestných plakiet letcom kozmonautom.
4997CII/4219792441–2443
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenia medailí SAV B. Petrovovi, Ľ. Pezlárovi, Š. Heretíkovi, V. Šlgovičovi, L. Chmelovi, E. Matejičkovi, R. Niederlandovi, M. Ondrejičkovi; návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu L. Machovi, T. Benčaťovi, J. Maršalovi, A. Winklerovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda P. Langerovi, B. Cambelovi, V. Peterovi; návrhy na udelenie Národnej ceny SSR J. Hovorkovi, V. Cirbesovi, kolektívu pracovníkov Elektrotechnického ústavu, kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV, N. Szuttorovi; záznamy z rokovaní Výboru Národnej ceny SSR; návrhy na udelenie Cien SAV za vyriešené výskumné úlohy; návrh na udelenie Radu víťazného februára E. Matejíčkovi, K. Rosenbaumovi; návrh na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus J. Boldišovi, D. Zacharovej; návrh na udelenie Radu práce F. Benčatovi; návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu J. Švantnerovej, M. Grešíkovej; návrhy na udelenie plakiet ČSAV L. Boreckému, M. Ružičkovi, E. Bellušovi, O. Bendovi, J. Bodnárovi, B. Cambelovi, O. J. Vrtiakovi, L. Rendošovi, J. Horeckému, P. Kneppovi, J. Hrozienčíkovi, J. Čabelkovi, J. Zacharovi, K. Rosenbaumovi, V. Guthovi, I. Rendekovi; návrhy na udelenie plakiet SAV N. Krausovej, J. Kvasničkovi, F. Mikovi, L. Rendošovi, F. Taškému, C. Ambrosovi, J. Ambrušovi, G. Brhlovičovi, D. Ďurišinovi, A. Habovštiakovi, J. Išovi, D. Kokavcovi, I. Okálimu, J. Švantnerovej, A. Kratochvílovej, M. Andraščíkovi, J. Balanovi, J. Dubovskému, J. Zvarovi, A. Gromovi, J. Královičovi, D. Magicovi, Š. Šulcovi, R. Žitňanovi, J. Michaličkovej, D. Ruščákovej, V. Holecovi, F. Kalafutovi, B. Lichardusovi, I. Pleškovi, D. Zacharovej, V. Zvarovi, J. Felixovi, L. Gvozdjakovi, I. Hlásnikovi, F. Špaldonovi, A. Havaldovi, R. Kittlerovi, B. Vykoukovi, S. Zaťkovi, J. Daniel-Szabóovi, J. Gažovi, H. Klaremu, I. Marušiakovi, P. Pagáčovi; návrhy na udelenie plakety pri príležitosti 30. výročia socialistického poľnohospodárstva J. Hovorkovi K. Boďovi, L. Weismannovi, J. Zelinkovi, J. Szántóovi, V. Bojňanskému, C. Paulechovi, M. Ružičkovi; návrhy na udelenie titulu Vzorný a zaslúžilý pracovník SAV; prehľady o udelených vyznamenaniach.
4998CII/4219802443–2446
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Národnej ceny SSR Š. Schwarzovi, V. Cirbesovi, M. Kropilákovi, V. Plevzovi, J. Jamborovi; materiály z rokovania Výboru pre udelenie Národnej ceny SSR; návrhy na udelenie Ceny SAV kolektívu Ústavu mechaniky strojov, Astronomického ústavu, Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV, A. Randíkovi, kolektívu pracovníkov Ekonomického ústavu, O. Dányimu; návrhy na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus G. Pavlovičovi, J. Antalovi, O. Balážovi, J. Furčákovi, A. Žákovi, T. Kolbenheyerovi; návrhy na udelenie titulov Vzorný pracovník a Zaslúžilý pracovník SAV; návrhy na udelenie plakiet SAV V. Veselému, A. Galanovi, A. Lodesovi, P. Plesníkovi, A. Ilavskej, O. Bašovskému, Ľ. Treindlovi, J. Tremkovi, L. Valkovi, M. Baranovi, J. Kulichovi, Z. Rampákovi, A. Siráckemu, V. Brožíkovi, M. Molnárovi, V. Peťkovi, A. Uheríkovi, J. Lukáčimu; návrhy na udelenie plakiet ČSAV A. Hubovi, R. Skrúcanému, J. Ružičkovi, J. Červenákovi, J. Plančárovi, J. Hraškovi, L. Mišíkovi, V. Bojňanskému, J. Majerovi, M. Repášovi; návrh na udelenie medailí SAV J. Gondovi, J. Poulíkovi, A. T. Balevskému, M. Maheľovi, J. Tomkovi; návrh na udelenie medaily Za pracovnú obetavosť D. Zacharovi; návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu L. Machovi; návrh na udelenie Radu republiky D. Okálimu; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda D. Šimkovičovi, P. Langerovi, A. Siráckemu; prehľady o udelených vyznamenaniach; štatút „spoločnej odmeny Ministerstva školstva SSR a SAV“; pokyny pre udeľovanie spoločných cien za najvýznamnejšie výsledky spoločných prác ČSAV a Bulharskej AV; návrhy na udelenie Červených zástav ČSSR a Ústrednej rady odborov; zasadanie Komisie pre udelenie spoločnej ceny ČSAV a AV NDR; návrh dohody akadémií vied socialistických krajín o zriadení Medzinárodnej ceny za vynikajúce výsledky v marxisticko-leninských spoločenských vedách; návrh na udelenie odmien víťazom za najlepšiu študentskú vedeckú prácu.
4999CII/4219812447–2448
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Medaily SAV M. Tůmovi; návrhy na udelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov ÚSTARCH-u, Ekonomického ústavu SAV, M. Ruščákovi, J. Orlickému; návrh na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus J. Zvončekovi; návrh na udelenie Národnej ceny kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej onkológie, ÚSTARCH-u, I. Okálimu, I. Daubnerovi, A. Porubskému; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda J. Závadovi, B. Lichardusovi, J. Jamborovi, V. Plevzovi; materiál zo zasadania Výboru pre udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na udelenie Radu práce J. Zelinkovi, O. Balážovi; návrh na udelenie Radu víťazného februára V. Filkornovi; návrh na udelenie Radu republiky D. Okálimu; návrhy na udelenie plakiet ČSAV J. Dubinskému, B. Chropovskému, B. Filovej, M. Jirgesovi, M. Kolibiarovi, G. Pavlovičovi, P. Němcovi, O. Balážovi, Ľ. Pastýrikovi; návrhy na udelenie plakiet SAV J. Čiernemu, P. Paškovi, Ľ. Čunderlíkovi; návrh na zriadenie čestnej plakety SAV Za zásluhy o spojenie vedy s praxou; návrhy na udelenie titulov Zaslúžilý pracovník SAV a Vzorný pracovník SAV; prehľady o udelených vyznamenaniach.
5000CII/4219822448–2449
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie Národnej ceny kolektívu pracovníkov Elektrotechnického ústavu SAV a kolektívu pracovníkov Geografického ústavu SAV; materiál na rokovanie Výboru pre Národnú cenu; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda kolektívu pracovníkov J. Zelinku, M. Sedliakovej; návrh na zriadenie pamätnej medaily M. Bela; návrhy na udelenie Ceny SAV O. Balážovi a kolektívu, Š. Heretíkovi; návrhy na udelenie plakiet ČSAV T. R. Niederlandovi, O. Pavlíkovi, T. Kolbenheyerovi; návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu V. Buliščákovi; návrh na udelenie medaily Za obetavú prácu pre socializmus J. Rosíkovi; návrhy na udelenie plakiet SAV; návrhy na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu B. Chropovskému, M. Jančinovi; návrhy na udelenie titulu Zaslúžilý pracovník SAV, Vzorný pracovník SAV; prehľady o udelených vyznamenaniach; oznam o udelení Herderovej ceny S. Kovačevičovej; návrh na udelenie radu republiky V. Thurzovi; Radu práce M. Točíkovi; návrhy na vyznamenania pracovníkom z oblasti spoločenských vied; návrhy na udelenie Spoločných cien ČSAV a AV NDR a AV ZSSR; návrh na udelenie Národnej ceny SSR.
5001CII/4219832449–2451
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie medailí SAV A. P. Alexandrovovi, V. P. Dželepovovi, J. Majcharčíkovi, V. Budinskému-Kričkovi, W. Schelerovi, P. N. Fedosejevovi, V. A. Kotelnikovi, N. A. Borisevičovi; návrh na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus Š. Knutovi; návrh na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu D. Šmidkemu; návrhy na udelenie plakiet SAV J. Vladárovi, Z. Slávikovej, J. Tomčánimu, Z. Sitárovej, J. Azudovi, D. Blaškovičovi, O. Gašparíkovej, J. Jasičovi, K. Paulechovej, M. Grešíkovej, J. Brožovi, I. Proksovi, L. Maslerovi; návrhy na udelenie plakiet ČSAV J. Kolekovi, J. Dekanovi, J. Hovorkovi, V. Kellöovi, V. Zvarovi, L. Boreckému, J. Senešovi, I. Doležalovi; návrh na udelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov Ekonomického ústavu SAV; materiály z rokovania Výboru pre udelenie Národnej ceny SSR; materiály z rokovaní Výboru pre udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na udelenie Radu práce J. Balašovi; návrhy na udelenie titulu Vzorný pracovník SAV, Zaslúžilý pracovník SAV; návrh na udelenie Ceny ministra školstva; prehľady o udelených vyznamenaniach; návrh na udelenie Národnej ceny SSR.
5002CII/4219842452–2454
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Ceny SAV A. Petrovej, M. Zikmundovi, E. Príbusovej, J. Sidorenkovi, J. Šupšákovi, P. Šimončičovi, D. Šullovi, M. Slezákovi, A. Melichárkovej; návrh na udelenie Národnej ceny SSR kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej metalurgie; materiály zo zasadania Výboru pre udelenie Národnej ceny SSR; návrhy na prepožičanie titulu Vzorný pracovník SAV, Zaslúžilý pracovník SAV; materiály k udeľovaniu Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie medailí SAV R. R. Dvalimu, V. A. Koteľnikovovi, J. A. Ovčinikovovi, A. A. Zučenkovi, P. G. Kostjukovovi, W. Schelerovi, J. Zemkovi; návrh na udelenie plakiet ČSAV J. Zacharovi, T. R. Niederlandovi, E. Mazúrovi, E. Matejíčkovi, A. Jurkovi, M. Luxovej, V. Plevzovi, J. O. Vrtiakovi, O. Bendovi, L. Boreckému, J. Senešovi, I. Doležalovi, B. Cambelovi, J. Horeckému, J. Plesníkovi; návrh na udelenie Radu víťazného februára R. T. Niederlandovi; návrhy na udelenie plakiet SAV E. Sýkorovi, M. Štěpánkovi, J. Gruntovi, J. Hanzlíkovi, D. Zacharovej, V. Oravskému, J. Danielovi-Szabóovi; návrh na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus E. Chebenovi, J. Dubinskému; materiály zo zasadania komisie pre udelenie Ceny ministra školstva; návrhy na udelenie vyznamenaní zahraničným vedcom pri príležitosti životných jubileí; návrh na zapožičanie Červenej zástavy Ústavu technickej kybernetiky SAV; prehľady o udelených vyznamenaniach.
5003CII/4219852455–2457
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Národnej ceny SSR M. Šestákovej; materiály na rokovanie Výboru pre udelenie Národnej ceny; návrhy na udelenie medailí SAV D. F. Markovovi, M. G. Meščerjakovovi, A. Balevskému, J. Szentágothaiovi, G. I. Marčukovi, N. K. Kočetkovi, K. M. Sytníkovi; nývrhy na udelenie plakiet ČSAV Ľ. Kovaničovi, A. Pažákovi; návrhy na udelenie plakiet SAV J. Pješčakovovi, D. Machatovi, S. Šiškovi, K. Horváthovi, R. Šteisovi, J. Labudovi, M. Rozsívalovi; návrhy na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus K. Šiškovi, O. Došekovi, M. Jančinovi; návrhy na udelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov ÚSTARCH-u, Literárnovedného ústavu, F. Hindákovi, kolektívu pracovníkov Ústavu hydrológie a hydrauliky, spoločnému kolektívu SAV a Slovenskej odborovej rady, kolektívu redaktorov Hlavnej redakcie Televíznych novín, J. Závodovi, M. Leščákovi; návrhy na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu V. Ujházymu, Ľ. Kovaničovi, E. Kanclířovi; materiály Výboru pre udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda pracovníkom Chemického ústavu SAV; návrh na udelenie titulu Zaslúžilý pracovník SAV, Vzorný pracovník SAV; návrhy na udelenie spoločných plakiet SAV, Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže; prehľady o udelených oceneniach; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; zoznam zahraničných vedcov, ktorí boli ocenení v SAV.
5004CII/4219862458–2461
Vyznamenania, ceny
Návrh na udelenie Ceny SAV D. Kováčovi; návrh na udelenie radu víťazného februára V. Cirbesovi; návrhy na udelenie medailí SAV N. N. Semjonovi, A. A. Logunovovi, K. M. Sytnikovi, A. S. Chochlovovi, Srbskej AV; návrh na zriadenie Spoločného ocenenia Ministra priemyslu SSR a Predsedníctva SAV; návrh na udelenie Radu práce K. Boďovi, L. Boreckému; materiály na zasadanie Výboru pre udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda kolektívu pracovníkov Centra fyziologických vied SAV, Virologickému ústavu SAV, O. Elschekovi; materiály z rokovania Výboru pre Národnú cenu SSR; návrhy na udelenie Národnej ceny SSR kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej metalurgie SAV; návrh na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus B. Filovej, N. Szuttorovi; návrhy na udelenie plakiet ČSAV O. Balážovi, O. Fusánovi, V. Filkornovi; návrhy na udelenie plakiet SAV J. Kúkeľovi, P. Dovalovi, M. Toldymu, J. Gvozdjakovi, J. Pavlisovi, M. Topoľskému, E. Kostolanskému, R. Frimmovi, J. Němcovi; návrhy na udelenie titulu Zaslúžilý pracovník SAV, Vzorný pracovník SAV; návrhy na udelenie ocenení Predsedníctva SAV a Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže; prehľady o udelených vyznamenaniach; návrh na udelenie Národnej ceny SSR.
5005CII/4219872462–2463
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie medailí SAV N. M. Žavoronkovi, N. G. Basovovi, A. Wollenbergerovi, J. Puršovi, V. Pokornému; návrhy na udelenie plakiet SAV Z. Lojdovi, M. Háberovi, S. Burlasovej, T. Palkovi, J. Bačkovskému, V. Biľakovi, L. Bobišovi, G. Šlapkovi; návrh na udelenie vyznamenania Za vynikajúcu prácu L. Táborskému; návrh na udelenie Národnej ceny SSR B. Chropovskému; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda T. Halečkovi, kolektívu pracovníkov Fyzikálneho ústavu; návrh na udelenie Radu práce I. Planderovi, N. Szuttorovi; návrhy na udelenie vyznamenania Za obetavú prácu pre socializmus T. Kolbenheyerovi, J. Červinkovi; návrhy na udelenie vyznamenania Za zásluhy o výstavbu M. Řehůřkovi, V. Matulovi; návrh na udelenie Ceny SAV M. Řehůřkovi; návrhy na udelenie titulu Zaslúžilý pracovník SAV, Vzorný pracovník SAV; zásady pre udeľovanie odmien študentských vedeckých prác v SAV; prehľady o udelených vyznamenaniach; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrh na ocenenie akademika NDR A. Wollenbergera; zhodnotenie udelených cien; návrh na udelenie Ceny SAV.
5006CII/4219882464–2467
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie plakiet SAV J. Váradymu, Z. Boroškovej, M. Rypákovi, C. Paulechovi, V. Bílikovi, Š. Karácsonyimu, K. Linekovi, M. Chrenkovej, G. Čiernemu, J. Pogádymu, V. Mináčovi, J. Gyarfášovi, M. Bielekovi, M. Tajmírovi, S. Štolcovi, M. Klobušickej; návrh na udelenie medaily SAV R. Špaldonovej; návrhy na udelenie plakiet ČSAV O. Ovečkovej, M. Šlesárovi, K. Rosovi, E. Špaldonovi, A. Pacigovi, O. Puchnerovi, V. Matulovi, J. Rosíkovi, J. Ševčíkovi, D. Blaškovičovi, I. Planderovi, V. Kalašovi, N. Szuttorovi, J. Balašovi, J. Kolekovi, J. Lazarovi; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda kolektívu pracovníkov Fyzikálneho ústavu SAV, Ústavu experimentálnej fyziky SAV; návrh na udelenie Radu práce M. Šlesárovi; návrh na udelenie Národnej ceny SSR Chemickému ústavu SAV; návrhy na udelenie titulu Vzorný pracovník SAV, zaslúžilý pracovník SAV; návrh na udelenie Spoločnej ceny SAV a Bulharskej AV; návrhy na udelenie ocenení pre najlepšie študentské vedecké práce; prehľady o vedeckých vyznamenaniach; návrh na udelenie Národnej ceny SSR; návrh na vytvorenie Fándlyho plakety; návrh na spoločné ocenenie Ministerstva školstva SSR a predsedu SAV.
5007CII/4219892467–2469
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie plakiet SAV s. Ďurovičovi, L. Potockému, M. Fingerovi, J. Pišútovi, M. Nogovi, G. Čiernemu, J. Pogádymu, M. Ružičkovi, V. Mayerovi, O. Solíkovi, P. Langerovi, S. Štolcovi, M. Klobušickej, B. Chorváthovi, D. Bartkovi, L. Zettovi, R. Brezinovi, F. Kubíčkovi, Z. Boroškovej, R. Švarcovi, H. Bírovej, E. Reichrtovej, J. Varádymu, G. Šúťákovej, E. Kalivodovej, O. Gašparíkovej, P. Hrdlovičovi, K. Linekovi, V. Bílikovi, Š. Karácsonyimu, M. Chrenkovej, D. Lathovi, L. Maslerovi, J. Dubovskému, R. Špaldonovej, F. Benčatovi, M. Luxovej, V. Holecovi, K. Julišovi, Ľ. Lašánovi; návrh na udelenie Radu práce I. Okálimu, D. Kováčovi, J. Horeckému; návrh na udelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov Astronomického ústavu SAV; materiály na zasadanie Výboru pre udelenie Národnej ceny SAV; návrhy na udelenie Národnej ceny kolektívu pracovníkov Ústavu materiálov a mechaniky strojov, Ústavu experimentálnej biológie a ekológie, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, R. Kittlerovi; návrhy na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda I. Daubnerovi, Ľ. Kresákovi, I. Planderovi; materiály na zasadanie Výboru pre udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda; návrhy na udelenie titulu Vzorný pracovník SAV, Zaslúžilý pracovník SAV; prehľady o udelených vyznamenaniach; návrhy na udelenie vyznamenaní za najlepšie študentské vedecké práce; návrh na udelenie Zlatej plakety J. Jesenia L. Zettovi.
5008CII/4219902469
Vyznamenania, ceny
Návrhy na udelenie vyznamenaní za najlepšie študentské vedecké práce.