Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3208CII/26b19691102
AGROEKOLOGICKÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska so sídlom v Košiciach
3209CII/26b19551102
ANTROPOLOGICKÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska
3210CII/26b1954, 1956–1960, 1964, 1969, 1973, 1975, 1977, 1982, 1985, 1987–19881102
ARBORÉTUM MLYŇANY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; dekréty členov vedeckej rady Arboréta; doplňovacie voľby členov vedeckej rady; žiadosť predsedu Národného výboru v Piešťanoch o patronát Arboréta nad mestským parkom v Piešťanoch; uznesenie predsedníctva sekcie vo veci využitia parku v Topolčiankach; dohoda o výmene pozemkov medzi Arborétom a JRD vo Vieske nad Žitavou; požiadavky Arboréta na pridelenie investícií; žiadosť Arboréta o povolenie zriadenia spoločnej meteorologickej stanice s Laboratóriom meteorológie a klimatológie SAV; stanovisko riaditeľa ústavu k odchodu dr. Steinhűbela z pracoviska; vyjadrenie nedôvery riaditeľovi Arboréta; stanovisko SAV k požiadavkám Okresného národného výboru v Nitre na riešenie problémov súvisiacich s Arborétom; organizačný poriadok ústavu; pripomienky Arboréta k návrhu na usporiadanie výstavy o Komplexnom využití drevnej hmoty; komentár k päťročnému plánu kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja pracoviska; prehľad zamestnancov pracoviska k 31.XII.1985; informácia o kádrovej a personálnej práci; kádrový a personálny rozvoj pracoviska v r. 1988
3211CII/26b1958–1959, 1961, 1963–1964, 1975–1983, 1985–19901102–1103
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; vykonávacie nariadenie k zákonu o ochrane pamiatok; návrh na organizáciu záchrany archeologických pamiatok na stavbách socializmu; spolupráca s archeologickými ústavmi ČSAV v Prahe a Brne; plán popularizačnej činnosti ústavu na r. 1960; návrh na uskutočnenie osláv 1100. výročia vzniku slovanskej vzdelanosti; návrh na organizáciu záchrany archeologických pamiatok v priestoroch budovania vodných diel na Dunaji; žiadosť o súhlas s vytvorením vedecko-technického oddelenia ústavu; štatút mechanickej a stolárskej dielne ústavu; správa o vykonaní tematickej previerky na pracovisku; hlásenie o ideovo-politickom profile bývalých členov KSČ; návrh na schválenie štatútu odborového informačného strediska pre archeológiu; projekt archeologického výskumu v oblasti vodných diel na Dunaji; správa o stave prípravy archeologického výskumu pri výstavbe vodného diela na Dunaji; kádrový program Archeologického ústavu na r. 1976–1980; výsledky vedecko-výskumnej činnosti v 6. päťročnici; organizačný poriadok ústavu; hospodárske zmluvy na archeologický prieskum lomu Olcnava a závodu TOS v okrese Spišská Nová Ves; návrh na komplexný a centralizovaný archeologický výskum v SSR; kontrolná správa o plnení opatrení k zabezpečeniu koncepcie činnosti pracoviska; postavenie pracoviska v sústave prognostických prác; reprezentatívny súbor pamiatok z Liptova ako dar pre s. Lenárta; návrh na usporiadanie konferencie o počiatkoch československej štátnosti;1102
prehľad pracovníkov ústavu k 31.XII.1985; kádrový program ústavu v r. 1981–1985; správa o stave a rozvoji archeológie na Slovensku; správa o porade na pracovisku o iniciatíve pracujúcich pri intenzifikácii vedeckej práce; návrh päťročného plánu kádrového rozvoja pracoviska; organizačný poriadok pracoviska; návrh projektu – stála archeologická expozícia „klenotnica“; charakteristika troch najvýznamnejších výsledkov pracoviska v r. 1986; informácia o náplni práce a kádrovom zložení pracoviska; zápisnica z ústavnej rady z 2.VI.1987; výhľadové zameranie archeologického výskumu v SSR a jeho využitie; rozpis vedecko-výskumného plánu na r. 1988; podklady k správe o súčinnosti spoločenskovedných pracovísk SAV s centrálnymi orgánmi štátnej správy; správa o výsledkoch slovenskej historiografie; správa o postupe pri uplatňovaní nového zákona o kultúrnych pamiatkach; zápis z rokovania na ústave o rekonštrukcii nitrianskeho hradu a výstavbe nového Archeologického ústavu; správa o 12. kongrese Medzinárodnej únie prehistorických a protohistorických vied.1103
3212CII/26b1953–1955, 1962–1963, 1966, 1972, 1974, 1985–19891104
ASTRONOMICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; žiadosť katedry ekonomickej geografie Slovenskej univerzity o zaslanie správy o činnosti; záznam o prevzatí Astronomického ústavu na Skalnatom plese do právomoci SAV; správa o revízii v Astronomickom observatóriu na Skalnatom plese; stanovisko SAV k odstráneniu kvóty 2634 pri stavbe observatória na Lomnickom štíte; zoznam objavov uskutočnených na Astronomickom observatóriu na Skalnatom plese; stanovisko k článku „Na dosah ruky“ v Obraně lidu; žiadosť pracoviska o zakúpenie 3 ks UKV rádiostaníc; informácia o pravdepodobnom páde súčasti umelého kozmického telesa na Slovensku; pripomienky pracoviska k novému vzorovému poriadku pracovísk SAV; žiadosť pracoviska o zabezpečenie vozidla pre expedíciu za zatmením Slnka; riešenie problému závodného stravovania pracovníkov ústavu; zápisnica z pracovnej porady o príprave aparatúry pre program Interkozmos; výsledky plnenia plánu výskumných úloh; prehľad o skladbe zamestnancov; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; správa o ochrane národného majetku na pracovisku; záznam z kontrolného dňa stavby Astronomického ústavu v Starej Lesnej; informácia o náplni práce a kádrovom zložení pracoviska; súhlas oddelenia vied SAV s dodatkom organizačného poriadku pracoviska; organizačný poriadok ústavu; súhlas s predbežným užívaním suterénnych priestorov vo vile Tatry Astronomickým ústavom; stav prípravy stavby Astronomického ústavu v Starej Lesnej; vymedzenie ochranných pásiem pre Astronomický ústav.
3213CII/26b1954–1956, 1960, 1962, 1965–1966, 1975–1976, 1977–1981, 1985–19881104
BANÍCKY ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; zoznam členov Kabinetu pre baníctvo; návrh na udelenie 4 externých ašpirantúr; návrh na zriadenie baníckeho pracoviska pri SAV s umiestnením v Košiciach; interná dohoda medzi Ústavom pre výskum rúd a Kabinetom pre baníctvo o vedecko-výskumnej spolupráci; návrh na menovanie členov SAV z radov baníctva; oznámenie o deložovaní miestností pracoviska; žiadosť Východoslovenských keramických závodov o dokončenie prieskumu Ipeľskej doliny; plán výskumnej činnosti na r. 1957; návrh na zriadenie oddelení v Laboratóriu baníctva; návrh na menovanie Š. Ugora členom Štátneho výboru pre rozvoj techniky; súhlas sekcie s uskutočnením merania pre Železorudné bane; správa o náplni a potrebách pracoviska; návrh na hospodársko-administratívne osamostatnenie košických pracovísk sekcie technických vied; poďakovanie Slovenských magnezitových závodov pracovníkom Laboratória baníctva za poskytnutú pomoc; oznámenie o zriadení samostatnej rozpočtovej organizácie z Ústavu baníctva; žiadosť Ústavu baníctva o uskutočnenie zasadania Predsedníctva SAV v priestoroch pracoviska; návrh ústavu na budovanie rádioizotopového pracoviska; oznámenie o spolupráci Ústavu baníctva s podnikom Železorudné bane; oznámenie o premenovaní Ústavu vlastnosti hornín na Banícky ústav; informácia o predpokladanej organizačnej štruktúre Baníckeho ústavu; návrh na zriadenie oddelenia fyzikálno-chemických procesov; evidenčný list pracoviska; návrh na vytvorenie špecializovaného pracoviska pri Baníckom ústave; organizačný poriadok ústavu; hospodárska zmluva medzi Baníckym ústavom a Výskumným ústavom geologického inžinierstva; dohoda o spolupráci medzi Baníckym ústavom a Železorudnými baňami n.p.; hospodárska zmluva medzi Baníckym ústavom a Ústavom pre výskum rúd; spoluúčasť Baníckeho ústavu na riešení úlohy „Vývoj riadiaceho stroja RS 37-40“; prehľad stavu pracovníkov k 31.XII.1985; návrh plánu personálneho rozvoja pracoviska na r. 1986–1990; námety pracoviska pre rozvoj materiálového výskumu vo Východoslovenskom kraji; doplnok k organizačnému poriadku pracoviska; dohoda o spolupráci s n.p. Rudné bane; zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa ústavu; plnenie plánu kádrového rozvoja; pripomienky organizačno-právneho odboru ÚP SAV k organizačnému poriadku pracoviska; návrh novej organizačnej štruktúry pracoviska; organizačný poriadok ústavu; požiadavky pracoviska na investičný limit na r. 1990.
3214CII/26b19811105
BÁZOVÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Návrh na zriadenie laboratória v rámci mnohostrannej spolupráce akadémií vied socialistických krajín.
3215CII/26b19891105
BÁZOVÉ LABORATÓRIUM NA MERANIE A VYHODNOCOVANIE BIOMAGNETICKÝCH POLÍ – organizačné materiály
Návrh na zriadenie laboratória v rámci mnohostrannej spolupráce.
3216CII/26b19861105
BÁZOVÉ LABORATÓRIUM VEĽMI NÍZKYCH TEPLÔT – organizačné materiály
Návrh na zriadenie laboratória.
3217CII/26b19811105
BIOCHEMICKÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Informácia o príprave na vytvorenie spoločného biochemického laboratória.
3218CII/26b1957–1958, 1960–1966, 1970, 1972, 19751105
BIOLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Návrh na vybudovanie rádioizotopového laboratória na pracovisku; schválenie a doplnenie vedeckej rady pracoviska; návrh na zmenu zástupcu riaditeľa; návrh na zmenu názvu oddelenia rastlinnej biológie; návrh na zriadenie oddelenia technickej mikrobiológie; vyčlenenie oddelenia biochémie do Biologického ústavu ČSAV; návrh na osamostatnenie oddelenia fyziológie rastlín; plán rozvoja výskumnej základne pracoviska na r. 1961–1965; žiadosť hydrologickej skupiny oddelenia zoológie o osamostatnenie; návrh na reorganizáciu ústavu; dočasný organizačný poriadok pracoviska; správa o rozvoji biologických vied na Slovensku; námietky oddelenia zoológie proti zrušeniu; návrh na rozvoj oddelenia genetiky pracoviska; delimitačný protokol medzi ČSAV a Ministerstvom poľnohospodárstva o vyčlenení funkcie vedeckého pracovníka z Biologického ústavu do Krajskej poľnohospodárskej stanice; riešenie výskumnej úlohy B-17-9 v rámci Parazitologického ústavu ČSAV; návrh na zabezpečenie agendy zvláštnych úloh na ústavoch biologických a lekárskych vied; vytvorenie samostatného pracoviska z oddelenia Biologického ústavu; delimitačný protokol medzi Biologickým ústavom SAV a Ústavom experimentálnej onkológie SAV o vyčlenení oddelenia genetiky Biologického ústavu; analýza spoločensko-politickej činnosti pracovníkov ústavu v r. 1968–1969; rozhodnutie Predsedníctva SAV č. 1079 o zmene názvu pracoviska na Ústav molekulárnej biológie; analýza a koncepcia činnosti Biologického ústavu.
3219CII/26b1954, 1956–19601105
BOTANICKÁ ZÁHRADA – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; návrh na menovanie vedeckej rady; informácia o priestorovej situácii biochemického a pedologického laboratória Botanickej záhrady; stav zamestnancov pracoviska v r. 1956; uvoľnenie z funkcie riaditeľa pracoviska; návrh na dočasný organizačný poriadok; správa o konsolidácii pomerov na pracovisku; informácia o stavbe skleníkov pre Botanickú záhradu; druhá správa o postupe konsolidácie pomerov na pracovisku; požiadavky predsedníctva sekcie o uskutočnenie neperiodických hospodárskych kontrol v Botanickej záhrade; stanovisko sekcie k architektonicko-estetickej výstavbe Botanickej záhrady; stanovisko predsedníctva sekcie k personálnej situácii v Botanickej záhrade; publikačná činnosť pracovníkov; zápisnica zo zasadania vedeckej rady pracoviska; stanovisko sekcie k návrhu na vyňatie Botanickej záhrady zo SAV; menovanie doc. dr. E. Daumanna za člena vedeckej rady pracoviska; delimitačná dohoda o vyčlenení Botanickej záhrady SAV do Krajského národného výboru, odboru školstva a kultúry; vyčlenenie biochemického oddelenia Botanickej záhrady do Biologického ústavu ČSAV.
3220CII/26b1963, 1965, 19741106
BOTANICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dočasný organizačný poriadok ústavu; návrh na zriadenie Ústavu geobotaniky a systematiky rastlín; zlúčenie Botanického ústavu, Ústavu biológie krajiny a Limnobiologického ústavu do Ústavu špeciálnej biológie SAV.
3221CII/26b19791106
CENTRÁLNE LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Centrálneho laboratória NMR pre pracoviská SAV.
3222CII/26b19861106
CENTRÁLNE LABORATÓRIUM SYNTÉZY OLIGONUKLEOTIDOV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie laboratória.
3223CII/26b19831106
CENTRÁLNE MIKROPOČÍTAČOVÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Zriaďovacia listina laboratória.
3224CII/26b19561106
CENTRÁLNY FOTOGRAFICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie ústavu.
3225CII/26b1980–19851106–1107
CENTRUM BIOLOGICKO-EKOLOGICKÝCH VIED – organizačné materiály
Náplň práce členov vedeckej rady Centra; dočasný štatút Centra; plán vedeckej rady Centra; plán akčných opatrení Centra; zápisnice a materiály zo zasadaní vedeckej rady Centra zo 4.II.1980, 25.III.1980, 24.VI.1980 a 14.XI.1980; zápisnice a materiály vedeckej rady Centra z 23.VI.1981, 6.X.1981 a 15.XII.1981; rozmiestnenie vedecko-výskumnej základne v západoslovenskom kraji; organizačný poriadok Centra;1106
informácia o umiestnení Centra v Nitre; zápisnice a materiály zo zasadaní vedeckej rady Centra z 20.I.1982 a 18.III.1982; dohoda o spolupráci medzi Centrom a Semexom; dohoda o spolupráci medzi Centrom a Slovosivom; informácia o stave prípravy výstavby Centra v Nitre; návrh na spoluprácu Centra so Závodmi ťažkého strojárenstva v oblasti tvorby a údržby zelene; žiadosť o zmenu rozhodnutia vo veci premiestnenia Výskumnej stanice Ústavu experimentálnej biológie a ekológie Centra z Banskej Štiavnice do Zvolena; zloženie vedeckej rady Centra; organizačný poriadok Centra; stav pracovníkov k 31.XII.1985; zloženie vedeckej rady Centra na obdobie 1986–1990; informácia o kádrovej a personálnej práci Centra; zmluva o spolupráci medzi Centrom a Jednotným roľníckym družstvom Veľké Bílovice; vytvorenie oddelenia pre výskum pôdy v Centre; návrh na zrušenie Centra; zmluva o spolupráci medzi Centrom, Slovosivom a Výskumným šlachtiteľským ústavom zemiakárskym vo Veľkej Lomnici; návrh na budovanie Centra; zámer na dobudovanie Ústavu experimentálnej genetiky.1107
3226CII/26b19871107
CENTRUM BIOLOGICKO-POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Centra so sídlom v Košiciach.
3227CII/26b19891107
CENTRUM BIOLOGICKO-VETERINÁRNYCH VIED – organizačné materiály
Návrh organizačného poriadku Centra; zriaďovacia listina Centra.
3228CII/26b1980–19891108
CENTRUM ELEKTROFYZIKÁLNEHO VÝSKUMU – organizačné materiály
Zriaďovacia listina Centra; dohoda o spolupráci medzi Centrom a Teslou Vráble; návrh Centra týkajúci sa zavádzania rádiometrickej metódy; informácia o úlohách, na ktorých sa podieľa Centrum v 8. päťročnici; dohoda o spolupráci medzi Centrom, Elektrotechnickým ústavom a Ústavom technickej kybernetiky; informácia o kádrovej a personálnej práci Centra; dohoda o spolupráci medzi pracoviskom Centra v Piešťanoch a koncernovým podnikom Tesla Piešťany; organizačný poriadok Centra; materiály z rokovania Centra z 8.II.1989; návrh na zriadenie Centra; zmluva o združení Centra so SVŠT; návrh na vytvorenie Centra vedeckých prístrojov a automatizácie experimentov; menovanie zástupcu riaditeľa Centra.
3229CII/26b1979–1981, 1983, 1988, 19891109
CENTRUM FYZIOLOGICKÝCH VIED – organizačné materiály
Oznam o zriadení Centra; dohoda o spolupráci medzi Centrom, Lekárskou fakultou v Martine a Vysokou vojenskou technickou školou v Liptovskom Mikuláši; materiály a zápisnice zo zasadaní vedeckej rady Centra z 28.II.1980, 23.IV.1980, 26.VI.1980, 10.X.1980, 18.XII.1980, 23.IV.1981, 19.VI.1981, 22.X.1981 a 1.XII.1981; zriaďovacia listina a organizačný poriadok Centra; kádrový a personálny rozvoj Centra; žiadosť o osamostatnenie všetkých vedeckých pracovísk Centra; dočasný štatút Centra; návrh na zloženie vedeckej rady Centra; správa o činnosti Centra za r. 1979; menovanie členov vedeckej rady Centra; zmeny v organizácii pracovísk Centra; návrh na spoločné zabezpečovanie hospodárskych úloh v Centre; právna úprava vnútorných pomerov priamo riadených pracovísk Centra; zmluva o vedecko-technickej spolupráci s pracoviskami AV ZSSR; návrh na zriadenie vedecko-pedagogického pracoviska Centra.
3230CII/26b1985–1987, 19891109
CENTRUM GEOVEDNÉHO VÝSKUMU – organizačné materiály
Zriadenie Centra; kádrové materiály na menovania riaditeľov ústavov Centra; návrhy na menovania zástupcov riaditeľov, vedeckých tajomníkov ústavov Centra; pripomienky organizačno-právneho oddelenia ÚP SAV k organizačnému poriadku Centra; charakteristiky vybraných výsledkov výskumu dosiahnuté na pracoviskách Centra; informácia o kádrovom a personálnom útvare Centra; organizačný poriadok Centra.
3231CII/26b1980–1981, 19881110–1111
CENTRUM CHEMICKÉHO VÝSKUMU – organizačné materiály
Zriaďovacia listina Centra; stanovisko k žiadosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy na riešenie likvidácie zásob arzeničňanu vápenatého; organizačný poriadok Centra; dohoda o spolupráci medzi Ústavom anorganickej chémie a Chemickými závodmi J. Dimitrova; dohoda o spolupráci medzi Centrom a Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; žiadosť Ing. Šimútha o pomoc pri prístrojovom vybavení; plán kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja pracovísk Centra v 8. päťročnici; podklady k článku o prínose základného výskumu k rozvoju materiálov a energetiky menej náročného typu československej ekonomiky; informácia o útvare pre kádrovú a personálnu prácu Centra; materiály zo zasadania vedeckej rady Centra z 18.XI.1987; organizačný poriadok Centra.
3232CII/26b1983–19841111
CENTRUM TRIBOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Centra; dohoda o zriadení Centra medzi SAV, Slovenskou vysokou školou technickou, Výskumným ústavom zváračským, Výskumným ústavom pre ropu a uhlovodíkové plyny, Benzinolom n.p.
3233CII/26b19871111
ČESKOSLOVENSKÉ CENTRUM PRE DRUŽICOVÝ PRENOS VEDECKÝCH DÁT – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Centra.
3234CII/26b1955, 1957–1959, 1962–19631111
ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKY INŠTITÚT organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; záznam o delimitácii Československo-sovietského inštitútu do SAV; návrh na zmenu plánu v dôsledku organizačných zmien; návrh na zmenu plánu investičnej výstavby; vyčlenenie plánu a rozpočtu Československo-sovietského inštitútu, pobočky v Bratislave z ČSAV do SAV; uznesenie Byra ÚV KSS o knižnici pobočky Československo-sovietského inštitútu; stav po reorganizácii inštitútu, pobočky v Bratislave; stanovisko Československo-sovietského inštitútu a sekcie spoločenských vied k preskúmaniu dejín ukrajinského obyvateľstva východného Slovenska; zápisnica z porady zástupcov Československo-sovietského inštitútu ČSAV a SAV; zápisnica zo zasadania vedeckej rady inštitútu; žiadosť o zriadenie oddelenia slovanských literatúr v inštitúte; prehľad pracovných aktivít inštitútu; žiadosť o zaujatie stanoviska ÚV KSS k reorganizácii inštitútu; návrh na reorganizáciu inštitútu.
3235CII/26b1953, 1957–1958, 1963, 1966, 1968, 1970–1971, 1976–1977, 1981, 1985–1986, 19881111–1112
DOMOV VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV – organizačné materiály
Dohoda o výmene rekreačných pobytov medzi ČSAV a SAV; dodatok k smerniciam o organizácii práce a vedení evidencie v Domove vedeckých pracovníkov (DVP); správa SAV ku koncepcii rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a o využití DVP; smernice o organizácii práce a vedení evidencie v DVP; žiadosť o zaslanie pripomienok a návrhov na zlepšenie služieb v DVP; správa o situácii a činnosti DVP; politicko-pracovné hodnotenie pracovníkov DVP; stanovisko ÚP SAV k návrhu nového spôsobu účtovania kuchynskej prevádzky; riešenie problému vytvoreného manka v DVP; správa o činnosti a prevádzke v DVP; návrh na riešenie disproporcií po periodickej revízii v DVP; sťažnosť na Ing. Chorvátha; organizačný poriadok DVP; pracovný poriadok; poďakovanie predsedu Slovenského štatistického úradu za starostlivosť počas konferencie nimi usporiadanej; dohoda o ošetrovaní a využívaní lúčnych plôch na území DVP medzi DVP a Spoločným poľnohospodárskym podnikom pre živočíšnu výrobu v Špačinciach; komentár k vykonávaciemu plánu kádrového a personálneho rozvoja v 8. päťročnici; právna a technická dokumentácia DVP; organizačný poriadok DVP; návrh na platové zatriedenie pracoviska; zriaďovacia listina DVP Stará Lesná; situačný plán objektu Stará Lesná.
3236CII/26b1956, 1958–1960, 1964, 1975–19891112–1113
EKONOMICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Návrh na prijatie nových pracovníkov; stanovisko ústavu k návrhu predsedu Slovenského plánovacieho úradu na spoluprácu; plán popularizačnej činnosti pracovníkov na r. 1960; spolupráca ústavu s Ekonomickým ústavom ČSAV; návrh na doplnenie člena vedeckej rady; dohoda o spolupráci ústavu s výrobnohospodárskou jednotkou Kovový tovar; reakcia vedenia pracoviska na kritiku ekonomickej vedy; zoznam knižných publikácií pracovníkov ústavu v r. 1970–1975; správa o spolupráci ústavu s Výborom ľudovej kontroly (VLK); návrh na zmenu vedeckého tajomníka ústavu; koncepcia kádrového programu na 6. päťročnicu; oznam o zriadení nového oddelenia pre výskum národného hospodárstva; záznam z pracovnej porady; politicko-organizačné opatrenia k zabezpečeniu záverov o stave a rozvoji Ekonomického ústavu; návrh Ministerstva vnútra na spoluprácu s ústavom; súčasný stav a koncepcia rozvoja ústavu; stav a úlohy rozvoja ekonomickej teórie na Slovensku; koncepcia rozvoja ústavu na 7. päťročnicu; návrh kádrového rozvoja ústavu; kontrolná správa o plnení úloh ústavu; návrh opatrení na realizáciu uznesení Predsedníctva ÚV KSS o úlohách politickej ekonómie na Slovensku; súbor opatrení na realizáciu uznesení Predsedníctva ÚV KSS o úlohách politickej ekonómie na Slovensku v podmienkach SAV; kádrový program Ekonomického ústavu na r. 1981–1985; podklady k správe o súčinnosti spoločenskovedných pracovísk SAV s centrálnymi orgánmi; hlavné úlohy Ekonomického ústavu SAV po XVI. zjazde KSČ; program výskumnej činnosti ústavu v 7. päťročnici; zápisnice zo zasadaní ústavnej rady z 29.VI.1981, 14.IX.1981, 19.X.1981 a 14.XII.1981; zápisnice zo zasadaní ústavnej rady z 25.I.1982, 1.III.1982, 19.IV.1982, 9.IX.1982 a 29.XI.1982; oznam o zmenách v riadení organizačných útvarov ústavu; správa o stave riešenia úlohy „vedecko-technická revolúcia, rozhodujúci proces intenzifikácie reprodukčného procesu...“; doterajšie výsledky výskumu dejín národného hospodárstva; správa o rozvíjaní svetonázorovej, ideologickej a kultúrnovýchovnej funkcii vedy na ústave; správa z kontroly v ústave o plnení úloh spojených s realizáciou politiky strany v základnom ekonomickom výskume; zápisnice zo zasadaní ústavnej rady z 3.I.1983, 10.I.1983, 31.I.1983, 28.II.1983 a 12.IX.1983; kádrové zmeny na ústave; zmena hlavného redaktora Ekonomického časopisu; hospodársky mechanizmus v etape formovania intenzívneho typu rozšírenej reprodukcie; rozpracovanie záverov VIII. zasadania ÚV KSČ na podmienky ústavu; analýza činnosti ekonomického ústavu ČSAV; doplnok k organizačnému poriadku pracoviska; k zameraniu rozvojových koncepcií rezortov do r. 1995; kolektívny záväzok pracovníkov o spolupráci na tvorbe prognózy sociálno-ekonomického rozvoja Bratislavy; plán kádrového a personálneho rozvoja; stav pracovníkov ústavu k 31.XII.1985; schválenie doplnku k organizačnému poriadku; správa z prevádzkových porád o mieste a úlohách iniciatívy pracujúcich pri intenzifikácii vedeckej práce; zápisnica z porady o problematike vybavenia spoločenskovedných pracovísk výpočtovou technikou; zásady Predsedníctva ÚV KSČ o účasti Ekonomického ústavu na prebudovaní mechanizmu; hlavné smery rozvoja ekonomickej vedy v SSR; najvýznamnejšie výsledky výskumu pracoviska v 6. a 7. päťročnici; výskum nových tendencií v ekonomike vyspelých kapitalistických krajín; stanovenie osobných platov; doplnky k organizačnému poriadku ústavu.
3237CII/26b1959, 1962–1963, 1974, 1976–1977, 1980–1982, 1984–19891114
ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska, výzva Ing. Dillnbergera na verejnú socialistickú súťaž; návrh na zmenu názvu Laboratória elektrotechniky na Elektrotechnický ústav SAV; návrh na výstavbu stanice pre skvapalňovanie plynov; poďakovanie vedúceho Laboratória vysokých energií Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne za úspešnú spoluprácu s pracovníkmi ústavu; podkladový materiál k dohode o spolupráci medzi ústavom a Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne; žiadosť o urýchlenie výstavby budovy pre skvapalňovač hélia; doplnok o organizačnému poriadku ústavu; upozornenie na nesprávne uvedenie ústavu ako koordinačného pracoviska štátnej úlohy P-O3-561-251; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Bratislavskými elektrotechnickými závodmi; organizačný poriadok pracoviska; podkladové materiály k rokovaniu o určení výrobcu supravodivých magnetických systémov; komplexný program kádrovej a personálnej práce na ústave; návrhy na doplnky v organizačnom poriadku ústavu; prehľad o štruktúre pracovníkov ústavu; organizačný poriadok ústavu; evidenčný list pracoviska.
3238CII/26b1959–1962, 1964–1965, 1967–1968, 1971–1981, 1983–1989, 19911114–1116
ENCYKLOPEDICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Oznam povereníka školstva a kultúry o presune materiálu z prípravy vydania príručného encyklopedického slovníka do SAV; správa o stave prác na Encyklopédii Slovenska; posudok knihy A. Matušku Od včerajška k dnešku; delimitačný protokol o vyčlenení redakcie Encyklopédie Slovenska z rezortu Povereníctva školstva a kultúry do SAV; návrh členov vedeckej rady Encyklopedického kabinetu; žiadosť Encyklopedického kabinetu o spoluprácu pracovísk spoločenskovednej sekcie pri zostavovaní perspektívneho plánu; poslanie Encyklopedického kabinetu; podklady pre preverenie prác kabinetu; príprava vydania Slovníka obcí na Slovensku; návrh na zaradenie Encyklopedického kabinetu do spoločných pracovísk SAV; návrh na zloženie Hlavnej redakcie Československej encyklopédie; upozornenie na nedostatky v spolupráci Encyklopedického kabinetu ČSAV a SAV; návrh návrh na menovanie riaditeľa kabinetu; správa o situácii v Encyklopedickom kabinete; dočasný organizačný poriadok ústavu; oznam o zmene adresy; žiadosť o pomoc pri riešení kádrového dobudovania ústavu; správa o činnosti Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska za r. 1972; ideový projekt Encyklopédie Slovenska; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska v r. 1973;1114
zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Encyklopédie v r. 1974, 1975; žiadosť o spoluprácu s Ekonomickým ústavom pri vypracovávaní hesiel z oblasti ekonómie; informácia o stave pripravenosti 1. zväzku Encyklopédie do tlače; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska v r. 1976; informácia o stave prác a propagácii Encyklopédie Slovenska; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska v r. 1977; rozbor práce a perspektívne úlohy Encyklopedického ústavu SAV; zásady vydávania encyklopedických diel; návrh kádrového rozvoja ústavu na 7. päťročnicu; správa o systéme a podmienkach činnosti ústavu; správa o postupe prác na Encyklopédii Slovenska; zápisnice zo zasadania Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska v r. 1978; návrh na preradenie Encyklopedického ústavu do spoločenskovedných pracovísk; upozornenie na neuspokojivý stav rozpracovanosti 3. zväzku Encyklopédie Slovenska; správa o práci na Encyklopédii Slovenska a najbližších úlohách pracoviska; zápisnice zo zasadaní Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska v r. 1980; návrh koncepcie vydávania encyklopedických diel v 7. a 8. päťročnici; správa o činnosti ústavu v 6. päťročnici; návrh koncepcie Encyklopédie dramatického umenia Slovenska; organizačný poriadok ústavu;1115
nové znenie uznesenia vlády SSR k správe o ukončení prác na Encyklopédii Slovenska; návrh na zriadenie Koordinačného centra pre vydávanie encyklopedickej literatúry v SSR; návrh zásad na vydávanie encyklopedickej literatúry v SSR; správa o stave prác Encyklopedického ústavu na Odborovej pedagogickej encyklopédii Slovenska; projekt Malej encyklopédie Slovenska a jeho zabezpečenie; návrh na vydanie univerzálnej encyklopédie na Slovensku; správa o priebehu prác na Malej encyklopédii Slovenska; stav zamestnancov pracoviska k 31.XII.1985; návrh na vydanie anglicky písanej publikácie o Československu vo vydavateľstve Pergamon Press; projekt Encyklopédie Bratislavy; návrh na doplnenie vedeckej redakčnej rady a Výkonnej redakcie publikácie Czechoslovakia Information; dohoda medzi Encyklopedickým ústavom a Vydavateľstvom Obzor, n.p. o vydaní Encyklopédie Bratislavy; záznam z výrobnej porady na pracovisku; pridelenie priestoru v suteréne budovy na Miletičovej ul. pre potreby pracoviska; stanovisko organizačno právneho odboru ÚP SAV k organizačnému poriadku pracoviska; vyslovenie dôvery riaditeľovi pracoviska; návrh na preradenie ústavu medzi spoločné pracoviská SAV.1116
3239CII/26b1956, 1960, 1962–19631116
ENERGETICKÉ LABORATIÓRIUM – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; stanovisko sekcie technických vied k priestorovým požiadavkám laboratória; plán vedeckých úloh laboratória; organizačné členenie pracoviska; začlenenie Laboratória energetiky do Elektrotechnického laboratória SAV; riešenie zamestnaneckého pomeru Ing. Š. Pribila; delimitačný protokol medzi ČSAV a Ústrednou správou energetiky o vyčlenení Energetického laboratória SAV do Výskumného ústavu energetického.
3240CII/26b1954, 19561116
FAUNISTICKÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; žiadosť sekcie biologických a lekárskych vied o prípravu zariadenia hydrobiologickej stanice v Čilistove; kooptovanie členov vedeckej rady laboratória; návrh zloženia vedeckej rady laboratória; návrh na zmenu názvu na zoologické oddelenie Biologického ústavu.
3241CII/26b1959, 1962, 1964, 19741116
FILOZOFICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska, zoznam pracovníkov ústavu a ich zaradenie; správa ústavu o plnení uznesení zo spoločného zasadania Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV; zápisnica zo schôdze vedeckej rady ústavu; poverenie Filozofického ústavu zabezpečovaním výučby marxizmu-leninizmu vedeckých pracovníkov Akadémie; návrhy koncepcie Filozofického ústavu ČSAV a SAV; zápisnica zo zasadania Predsedníctva SAV zo dňa 9.XII.1974 o zlúčení Filozofického a Sociologického ústavu.
3242CII/26b1953, 1961, 1962, 1975, 1985–19891116
FYZIKÁLNY ÚSTAV – organizačné materiály
Evidenčný list pracoviska; zmena názvu Laboratória fyziky na Fyzikálny ústav; správa o personálnych problémoch pracoviska; žiadosť pracoviska o pomoc pri riešení ťažkostí pri využívaní výpočtovej techniky; stav pracovníkov na pracovisku k 31.XII.1985; plán kádrového a sociálneho rozvoja na 8. päťročnicu; návrh na zmenu organizačného poriadku; návrh na zriadenie bázového laboratória veľmi nízkych teplôt; dohoda o spolupráci medzi Fyzikálnym ústavom SAV a Ústavom anorganickej chémie ČSAV; organizačný poriadok pracoviska; súhlas so zriadením funkcie zástupcu riaditeľa; organizačný poriadok pracoviska; kádrový a personálny rozvoj pracoviska v r. 1988; žiadosť ústavu o vyčlenenie z Centra elektrofyzikálneho výskumu.
3243CII/26b1953, 1957, 1959, 1971, 1974–1975, 1977, 1985–19891117
GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; návrh na zriadenie ústavu; sťažnosť Geofyzikálneho laboratória v Hurbanove na združené služby v Hurbanove; súhlas na vydávanie geomagnetických ročeniek tlačou; návrh na zmenu organizačného poriadku; návrh na včlenenie Ústavu meteorológie a klimatológie do Geofyzikálneho ústavu; stanovisko pracoviska k listu Ministerstva výstavby a techniky o plnení uznesenia vlády SSR č. 19; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; výsledky plnenia plánu výskumných úloh; analýza zloženia pracovníkov ústavu; organizačný poriadok pracoviska; koncepcia rozvoja pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3244CII/26b1962, 1976, 1980, 1983, 1985–1986, 1988–19891117
GEOGRAFICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Zriadenie Geografického ústavu ČSAV z kabinetov a oddelení; súhlas ústavu s vypracovaním štúdie pre Banskú Štiavnicu o ochrane prírody; úprava organizačného poriadku pracoviska; požiadavka pracoviska na nové priestory; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; výsledky plnenia plánu výskumných úloh; organizačný poriadok pracoviska; žiadosť pracoviska o udelenie súhlasu oddelenia vied s organizačnými zmenami na pracovisku; evidenčný list pracoviska; správa o plnení úloh základného výskumu SAV pre Východoslovenskú nížinu; oznam o zahájení činnosti detašovaného pracoviska Laboratória pre geovedný výskum krajiny.
3245CII/26b1956–1957, 1963, 1974–1976, 1980, 1982–19891117
GEOLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; žiadosť o zrušenie obmedzenia Predsedníctva SAV o prijímaní zamestnancov; zápisnice zo zasadaní odbornej komisie pre geológiu; návrh plánu činnosti Geologického laboratória; návrh na dobudovanie Geologického laboratória SAV; informácia o stave výskumu životného prostredia na úseku geologických inštitúcií; zameranie práce Geologického ústavu SAV a Slovenského geologického úradu; návrh na zriadenie tektonického oddelenia pri Geologickom ústave SAV; informácia o sťahovaní ústavu na Patrónku; návrh na založenie pobočky ústavu v Banskej Bystrici; organizačný poriadok pracoviska; dohoda o spolupráci medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Geologickým ústavom SAV; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Generálnym riaditeľstvom Rudných baní a magnezitových závodov; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; výsledky plnenia plánu výskumných úloh; personálny stav pracoviska; návrh zmluvy o zriadení výskumného, pedagogického a výrobného združenia medzi Geologickým ústavom SAV, Univerzitou Komenského a Naftovým a plynárenským priemyslom; návrh na zriadenie detašovaného pracoviska v Banskej Bystrici; organizačný poriadok pracoviska; zmluva o spolupráci medzi ústavom a Geologickým prieskumom n.p. v Spišskej Novej Bani; evidenčný list pracoviska; zriadenie pobočky ústavu v Banskej Bystrici.
3246CII/26b1959, 1963–1964, 1974–1976, 1978, 1980, 1984–1985, 1988–19901118
HELMINTOLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; oznam o schválení členov vedeckej rady ústavu; návrh na výstavbu ústavu v Košiciach; dočasný organizačný poriadok pracoviska; návrh na schválenie funkcie vedeckého tajomníka ústavu; návrh na zriadenie Referenčného centra Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) antihelminík pri Helmintologickom ústave; vyčlenenie riadiaceho a správneho aparátu do technicko-hospodárskej správy; návrh na prepožičanie titulu „pracovisko socialistickej práce“; zameranie a úlohy ústavu v 6. päťročnici; zriadenie Referenčného centra RVHP pre veterinárne antihelmintiká; organizačný poriadok pracoviska; plnenie akčného plánu pracoviska za r. 1984; obsahové zameranie päťročného plánu kádrového rozvoja pracoviska; vystúpenie pracoviska z Centra biologicko-veterinárnych vied; návrh na vytvorenie spoločného pracoviska s KÚNZ Košice.
3247CII/26b1958–1959, 1961–1963, 1974–1979, 1981–19881118–1119
HISTORICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; zápisnica zo zasadania vedeckej rady ústavu; oznam o podujatiach k 15. výročiu Slovenského národného povstania a 40. výročiu Slovenskej republiky rád; oznam o začlenení kabinetov dejín vied do ústavu; plán popularizačnej činnosti pracovníkov ústavu; správa o násilnom presťahovaní časti pracoviska oddelenia dejín vied Historického ústavu; zápisnica zo zasadania vedeckej rady oddelenia dejín vied ústavu; správa o činnosti v propagandistickej kampani k uzavretiu zmluvy s Nemeckom; správa o činnosti pracoviska; zoznam knižnej produkcie pracovníkov ústavu; správa o stave a rozvoji historickej vedy na Slovensku; dlhodobý cieľový program rozvoja ústavu; akčný plán pracoviska; kádrový program a komplexné hodnotenie pracovníkov Ústavu dejín európskych socialistických krajín; správa o plnení koncepcie rozvoja pracoviska; koncepcia činnosti oddelenia dejín výstavby socializmu; komplexné hodnotenie pracovníkov ústavu; zriadenie zmiešanej komisie historikov ČSSR a Rumunskej socialistickej republiky; návrh na menovanie S. Cambela riaditeľom ústavu; návrh kádrového rozvoja spoločenskovedných pracovísk na 7. päťročnicu; kádrový program Historického ústavu na r. 1981–1985; základné úlohy pracoviska pri plnení uznesení XVI. zjazdu KSČ; správa o možnostiach zefektívnenia a koordinácie výskumu na pracoviskách historických vied SAV; návrh organizačno-právneho usporiadania štruktúry pracovísk historických vied SAV; riešenie priestorovej situácie ústavu; správa o 7. zasadaní Československo-maďarskej historickej komisie; dohoda o spolupráci medzi Historickým ústavom a Filozofickou fakultou UK; návrh na usporiadanie medzinárodného sympózia o boji proti fašizmu; výsledky plnenia úloh štátneho plánu základného výskumu na ústave; plán kádrového a sociálneho rozvoja na r. 1986–1990; správa o priestorovej situácii na pracovisku; informácia o záverečných prácach na syntéze Dejiny Slovenska; zmeny v zložení československej časti Zmiešanej komisie historikov ČSSR a ZSSR; výsledky a problémy vo vydávaní dokumentov k dejinám Slovenska; stanovisko maďarskej sekcie Maďarsko-československej komisie historikov k snahám o slovenský prepis maďarských historických osobných mien; úlohy historických vied pri príležitosti 70. výročia vzniku Československa; úlohy historických vied pri výskume najnovších dejín; zoznam knižných prác a iných publikácií pracovníkov ústavu; informácia o postupe prác pri vytváraní pobočky v Banskej Bystrici.
3248CII/26b1957–1959, 1961–1963, 1971, 1983, 1985, 1988–19901119–1120
CHEMICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; záznam z protipožiarnej prehliadky ústavu; informácia o nedostatkoch v práci vedenia ústavu; správa Výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu o spolupráci s Chemickým ústavom; presťahovanie oddelenia chemických vlákien ústavu do Svitu; návrh sekcie na novú organizačnú štruktúru pracoviska; stanovisko ústavu a sekcie k problému zriadenia niektorých katedier pri Chemickom ústave SAV; návrh na premenovanie Chemického ústavu; stanovisko ústavu k negatívnemu hodnoteniu činnosti Ústavu dreva, celulózy a chemických vlákien; zriadenie samostatnej hospodársko-administratívnej správy pri Chemickom ústave SAV; zriadenie medzinárodného laboratória pri Chemickom ústave; spoločensko-politická činnosť Chemického ústavu v r. 1968–1969; zápisnice zo zasadaní ústavných rád pracoviska v r. 1972; súhlas predsedu SAV s organizačnou štruktúrou pracoviska; organizačný poriadok ústavu; vedecko-technická štúdia o výrobe derivátov celulózy; plán kádrového a sociálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Vysokou školou veterinárnou v Košiciach; návrh organizačného poriadku ústavu; žiadosť pracovníkov ústavu o prehodnotenie existencie Centra chemického výskumu; pripomienky právneho odboru ÚP SAV k organizačnému poriadku pracoviska; evidenčné listy pracoviska; žiadosť o usmernenie vo veci patentov.
3249CII/26b19561120
IMUNOLOGICKÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3250CII/26b1984–1985, 19901120
INFORMAČNÉ CENTRUM – organizačné materiály
Návrh na zriadenie centra; organizačný poriadok centra; plán vedecko-výskumnej a odbornej činnosti centra na r. 1986–1990; zriaďovacia listina centra; číselník pracovísk a podpracovísk SAV.
3251CII/26b1984–19851120
INŠTITÚT PRE VÝCHOVU VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV – organizačné materiály
Zriadenie inštitútu; organizačný poriadok inštitútu; organizačná schéma inštitútu; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu.
3252CII/26b19721121
INŠTITÚT VEDECKÝCH INFORMÁCIÍ – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3253CII/26b19851121
INTEGROVANÉ PRACOVISKO SILNOPRÚDOVEJ ELEKTROTECHNIKY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3254CII/26b1958–1959, 1962, 1965–1966, 1969–1970, 1973–1976, 1978–19891121
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV Ľ. ŠTÚRA – organizačné materiály
Zápisnica zo zasadania vedeckej rady ústavu; zriadenie dialektologického oddelenia na pracovisku; informácia o formách spolupráce s Ústavom pre jazyk český ČSAV; plán popularizačnej činnosti; zápisnica zo zasadania vedeckej rady pracoviska; správa o úlohách a problémoch pracoviska; návrh na zriadenie nových oddelení pracoviska; návrh na dohodu o spolupráci s Filozofickou fakultou UK a UPJŠ; koncepcia jazykovedného výskumu na Slovensku do r. 1970; návrh na zmenu názvu pracoviska; žiadosť pracoviska o pridelenie systemizovaného miesta; návrh na udelenie „Rádu práce“ pracovisku; reorganizácia spoločenskovedných ústavov SAV; postavenie a úlohy jazykovedy v Československu; recenzia publikácie Dejiny spisovnej slovenčiny; zoznam knižných publikácií pracovníkov ústavu; správa o realizácii úloh vyplývajúcich zo správy o postavení jazykovedy v Československu; cieľový program a hlavné úlohy pracoviska; kádrový program ústavu do r. 1980; správa o problémoch v oblasti jazykovednej kultúry a jazykovej politiky; komplexné pracovno-politické hodnotenie pracovníkov ústavu; najvýznamnejšie výsledky výskumu za 6. a 7. päťročnicu; správa o plnení odporúčaní Ideologickej komisie ÚV KSS z oblasti jazykovej kultúry a politiky; žiadosť ústavu o udelenie výnimky pri zasielaní vybraných archívnych materiálov; návrh kádrového rozvoja pracoviska do r. 1990; koncepcia pracoviska so zreteľom na úlohy rozvoja jazykovedy na Slovensku; správa o odbornom a ideovopolitickom hodnotení knižných titulov používaných pri výučbe slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade; stanovisko ústavu k expertíze o niektorých otázkach jazykovej kultúry; správa o súčinnosti spoločenskovedných pracovísk s centrálnymi orgánmi; kádrový program ústavu za r. 1981–1985; hlavné smery činnosti ústavu; podklady ku komplexnému materiálu o spoločenských vedách v SAV; dohoda o spolupráci s Pedagogickou fakultou v Nitre; organizačný poriadok pracoviska; zmena zástupcu riaditeľa pracoviska; analýza činnosti a ďalšie úlohy pracoviska; návrh na rozšírenie a zintenzívnenie vedeckej výchovy pracovníkov ústavu; žiadosť oddelenia slovanských jazykov vo veci sťahovania na Jiráskovú ul.; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; kolektívna zmluva ústavu uzatvorená na r. 1986–1990; dohoda o spolupráci s Pedagogickou fakultou v Nitre; dohoda o spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika v Prešove; rozvoj vedných odborov v SAV a starostlivosť o odbornú terminológiu; informácia o príprave nových Pravidiel slovenského pravopisu a Historického slovníka slovenského jazyka.
3255CII/26b1955, 19581122
KABINET DEJÍN BIOLOGICKÝCH A LEKÁRSKYCH VIED – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; návrh na ustanovenie vedeckej rady; problém popularizácie vynikajúcich pracovníkov v biologických a lekárskych vedách v umení.
3256CII/26b19561122
KABINET DEJÍN POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3257CII/26b1955, 19581122
KABINET DEJÍN TECHNICKÝCH VIED – organizačné materiály
Dekrét o zriedení pracoviska; záznam zo schôdze o živote a diele Aurela Stodolu; zoznam členov vedeckej rady kabinetu.
3258CII/26b19561122
KABINET FYZIKY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3259CII/26b19551122
KABINET O ANTICKOM STAROVEKU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie kabinetu.
3260CII/26b1955, 1959, 1961–1962, 1964, 1971, 1974–1976, 1978–19811122
KABINET ORIENTALISTIKY – organizačné materiály
Návrh na založenie pobočky Orientálneho ústavu ČSAV v Bratislave; zoznam študentov orientalistov slovenskej národnosti študujúcich v Prahe; informácia o možnostiach zriadenia pobočky Orientálneho ústavu ČSAV v Bratislave; návrh na zriadenie Kabinetu; zápisnica zo zasadania vedeckej rady Kabinetu; návrh na doriešenie personálnych problémov kabinetu; žiadosť o kádrové posilnenie; správa o zameraní a pracovnej náplni kabinetu; stanovisko kabinetu k otázke štruktúry mladých vedeckých ústavov; správa o rozvoji kabinetu; kádrový poriadok kabinetu; komplexné hodnotenie pracovníkov kabinetu; kontrola plnenia záverov komplexného hodnotenia kádrov; akčný plán pracoviska; analýza štruktúry kádrovej zostavy pracoviska; správa o výsledkoch a perspektívnych cieľoch pracoviska; kádrový program pracoviska na r. 1981–1985; hlavné smery činnosti a základné úlohy pracoviska pri plnení uznesení XVI. zjazdu KSČ.
3261CII/26b19821122
KABINET ORIENTÁLNEJ FILOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie samostatného kabinetu pri Literárnovednom ústave SAV.
3262CII/26b19561122
KABINET POLITICKEJ EKONÓMIE – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3263CII/26b19591122
KABINET PRÁVNYCH VIED – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; plán popularizačnej a propagandistickej činnosti pracovníkov kabinetu.
3264CII/26b19621122
KABINET PRE ESTETIKU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie kabinetu.
3265CII/26b19611122
KABINET PRE MODERNÚ FILOLÓGIU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3266CII/26b19621122
KABINET PRE PLÁNOVANIE VEDY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3267CII/26b19851122
KABINET PRE SÚHRNNÚ PROGNÓZU ROZVOJA SSR – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3268CII/26b19591122
KABINET TEÓRIE A DEJÍN UMENIA – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; prehľad popularizačnej činnosti pracovníkov kabinetu.
3269CII/26b19631122
KATEDRA FILOZOFIE SAV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3270CII/26b1961, 19841122
KATEDRA JAZYKOV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie; oznam pracoviskám SAV o zriadení katedry; akčný plán katedry.
3271CII/26b19851122
LABORATÓRIUM BIOELEKTRONIKY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3272CII/26b19851122
LABORATÓRIUM BIOCHEMICKEJ GENETIKY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3273CII/26b19561122
LABORATÓRIUM ENERGETIKY – organizačné materiály
Evidenčný list pracoviska.
3274CII/26b19561122
LABORATÓRIUM EXPERIMENTÁLNEJ CYTOLÓGIE – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3275CII/26b1954, 19561122
LABORATÓRIUM EXPERIMENTÁLNEJ CHIRURGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie; dekrét o zriadení pracoviska.
3276CII/26b19891122
LABORATÓRIUM EXPERIMENTÁLNEJ REHABILITÁCIE – organizačné materiály
Návrh na vybudovanie pracoviska.
3277CII/26b19601122
LABORATÓRIUM FYZIKY KOVOV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3278CII/26b1954, 19561122
LABORATÓRIUM GEOBOTANIKY A SYSTEMATIKY RASTLÍN – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; zoznam členov vedeckej rady pracoviska.
3279CII/26b1959, 1962–1963, 19701122
LABORATÓRIUM HUTNÍCKEJ TECHNOLÓGIE– organizačné materiály
Návrh na rozdelenie Laboratória strojníckej a hutníckej technológie; pracovná náplň technicko-hospodárskej správy Ústavov technického výskumu; návrh na zriadenie komisie pre likvidáciu Laboratória hutníckej technológie; realizácia uznesení Prezídia ČSAV o výsledkoch previerky pracovísk; riešenie problému Laboratória hutníckej technológie v Košiciach; delimitácia Laboratória hutníckej technológie.
3280CII/26b19561122
LABORATÓRIUM HYGIENY – organizačné materiály
Menovacie dekréty členov vedeckej rady Laboratória; dekrét o zriadení pracoviska.
3281CII/26b1985–19861122
LABORATÓRIUM CHÉMIE VZÁCNYCH PRVKOV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska; zmluva o zriadení vedecko-výskumného združenia Laboratória chémie vzácnych prvkov medzi SAV a Vysokou školou technickou v Košiciach.
3282CII/26b19571122
LABORATÓRIUM IMUNOLÓGIE – organizačné materiály
Dekréty členov vedeckej rady laboratória.
3283CII/26b19561122
LABORATÓRIUM KLINICKEJ ELEKTRO-FYZIOLÓGIE NERVOVÉHO SYSTÉMU – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3284CII/26b19561122
LABORATÓRIUM KLINICKEJ FYZIOLÓGIE VYŠŠEJ NERVOVEJ ČINNOSTI U ĽUDÍ –
Dekrét o zriadení pracoviska.
3285CII/26b19871123
LABORATÓRIUM LASEROVEJ SPEKTROSKOPIE BIOLOGICKÝCH OBJEKTOV – organizačné materiály
Zmluva o zriadení vedecko-pedagogického združenia medzi SAV a Matematicko-fyzikálnou fakultou UK.
3286CII/26b1954, 1960, 19621123
LABORATÓRIUM MERACÍCH PRÍSTROJOV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; žiadosť o zmenu názvu pracoviska z Laboratória na Ústav; evidenčný list pracoviska.
3287CII/26b19801123
LABORATÓRIUM MOLEKULÁRNEJ BIOFYZIKY – organizačné materiály
Informácia o zriadení laboratória.
3288CII/26b19691123
LABORATÓRIUM MOZGU – organizačné materiály
Odvolanie sa voči zrušeniu pracoviska.
3289CII/26b19561123
LABORATÓRIUM NEUROFYZIOLÓGIE – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3290CII/26b19571123
LABORATÓRIUM OBRÁBANIA – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3291CII/26b1956, 19621123
LABORATÓRIUM OCHRANY RASTLÍN – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; plán výskumných úloh pracoviska; delimitačný protokol Laboratória ochrany rastlín medzi pobočkou Československej akadémie poľnohospodárskych vied a ČSAV; evidenčný list pracoviska.
3292CII/26b19831123
LABORATÓRIUM PRE TLAKOVÚ INFILTRÁCIU GRAFITOVÝCH MATERIÁLOV – organizačné materiály
Dohoda o zriadení spoločného laboratória medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV a Závodmi silnoprúdovej elektrotechniky Elektrokarbon n.p. Topoľčany.
3293CII/26b19641123
LABORATÓRIUM PRE VEDECKÝ FILM A FOTOGRAFIU – organizačné materiály
Návrh na budovanie pracoviska.
3294CII/26b19861123
LABORATÓRIUM PRE VÝSKUM A VÝVOJ NOVÝCH ANTIHLUKOVÝCH A ANTIVIBRAČNÝCH MATERIÁLOV – organizačné materiály
Zmluva o zriadení vedecko-výskumného združenia medzi Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV a Juhoslovenskými celulózkami a papierňami n.p. v Štúrove.
3295CII/26b19621123
LABORATÓRIUM PRÍRODNE OHNISKOVÝCH ANTROPOZOONÓZ – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3296CII/26b19631123
LABORATÓRIUM RÁDIOCHÉMIE – organizačné materiály
Návrh na vytvorenie laboratória ako spoločného pracoviska SAV a Univerzity Komenského.
3297CII/26b1954, 19571123
LABORATÓRIUM RASTLINNEJ BIOLÓGIE – organizačné materiály
Kooptovanie člena vedeckej rady laboratória; riešenie problému dr. Gelingera; dekrét o zriadení pracoviska.
3298CII/26b1956, 1957, 1962, 19751123
LABORATÓRIUM RYBÁRSTVA – organizačné materiály
Námietky voči pričleneniu laboratória do správy Výskumného ústavu rybárskeho vo Vodňanoch; dekrét o zriadení pracoviska; sťažnosť Jednotného zväzu rybárov na pracovníkov Laboratória rybárstva; žiadosť laboratória o zaradenie do súboru laboratórií SAV; oznam o ponechaní Laboratória hydrobiológie a rybárstva v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR.
3299CII/26b1954, 1959, 19601123
LABORATÓRIUM STROJNÍCKEJ A HUTNÍCKEJ TECHNOLÓGIE – organizačné materiály
Uznesenie Predsedníctva SAV o rozdelení Laboratória strojníckej a hutníckej technológie; organizačné členenie pracoviska; dekrét o zriadení pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3300CII/26b19561123
LABORATÓRIUM TECHNICKEJ MIKROBIOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3301CII/26b19561123
LABORATÓRIUM TEORETICKEJ A APLIKOVANEJ MECHANIKY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3302CII/26b19861123
LABORATÓRIUM ÚNAVY KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV – organizačné materiály
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska medzi SAV a Závodmi na výrobu ložísk n.p. Považské strojárne.
3303CII/26b19561123
LESNÍCKE LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3304CII/26b1971, 1972, 19741123
LIMNOBIOLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie ústavu; začlenenie ústavu do rozpočtovej organizácie; zlúčenie Botanického ústavu SAV, Ústavu biológie krajiny SAV Limnobiologického ústavu do Ústavu experimentálnej biológie SAV.
3305CII/26b1973–1976, 1978–19881123–1124
LITERÁRNOVEDNÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Reorganizácia spoločenskovedných ústavov SAV; dohoda medzi kultúrnym oddelením Pravdy, orgánmi ÚV KSS a ústavom o autorskej spolupráci; správa o stave prác na Slovníku slovenskej literatúry; súpis knižných práv pracovníkov ústavu za r. 1970–1975; kádrový program ústavu na r. 1976–1990; komplexné hodnotenia pracovníkov ústavu; podklady pre návrh kádrového rozvoja spoločenskovedných pracovísk na 7. päťročnicu; informácia o súčinnosti ústavu s centrálnymi orgánmi; hlavné smery činnosti pracoviska; kádrový program ústavu na r. 1981–1985; analýza činnosti a ďalšie úlohy pracoviska; návrh opatrení na zintenzívnenie výchovy mladých vedeckých pracovníkov; návrh na zameranie výskumu svetovej literatúry na pracovisku; správa o ukončení prác na zborníku Dokument ÚV KSČ a jeho význam pre literatúru, literárnu vedu a kritiku; nová organizačná štruktúra pracoviska; rozšírenie pôsobnosti školiaceho pracoviska o vedný odbor marxisticko-leninská estetika; komentár ku kádrovému a personálnemu rozvoju pracoviska v 8. päťročnici; organizačný poriadok pracoviska; kádrové charakteristiky V. Brožíka a K. Rosenbauma; návrh na menovanie hlavného redaktora časopisu Slovenská literatúra; návrh na spresnenie výskumného zamerania ústavu; správa o súčasnom stave výskumu slavistiky v SSR; F. Miko: Analýza literárneho diela.
3306CII/26b1963–1964, 1979–1980, 1985, 19881124
MATEMATICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Správa o stave a perspektívach vedeckej práce v matematike; správa o stave matematického výskumu na Slovensku; dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom školstva SSR a Matematickým ústavom SAV; organizačný poriadok pracoviska; plán kádrového, personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; správa o kádrovej situácii na pracovisku; návrh nového organizačného poriadku.
3307CII/26b19601124
MECHANICKÉ DIELNE VÝSKUMNÝCH PRACOVÍSK – organizačné materiály
Návrh štatútu mechanických dielní.
3308CII/26b1957, 1959, 1961, 1970, 1974–1977, 1979, 1981–1987, 19891125
NÁRODOPISNÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; návrh na zmenu vedeckej rady ústavu; návrhy na menovanie členov vedeckej rady ústavu; plán popularizačnej činnosti pracovníkov ústavu; prehľad výskumných úloh pracoviska; zápisnica zo zasadania vedeckej rady ústavu; informácia o budovaní pobočky ústavu v Košiciach; stanovisko k návrhu na zrušenie pracoviska; správa o stave a rozvoji ústavu; zoznam knižných publikácií pracovníkov ústavu za r. 1970–1975; komentár k stabilizácii kádrov a budovaní kádrových rezerv; komplexné hodnotenia pracovníkov; koncepcia činnosti a rozvoja ústavu; kontrolná správa o plnení úloh ústavu; správa o zabezpečení vydania Etnografického atlasu Slovenska; socialistická spoločnosť a národopisná veda; cieľový dlhodobý program národopisnej disciplíny na Slovensku; správa o súčinnosti spoločenskovedných pracovísk s centrálnymi orgánmi; kádrový program ústavu na r. 1981–1985; podkladový materiál k návrhu hlavných smerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na r. 1981–1985; dohoda o spolupráci medzi Národopisným ústavom SAV, Vedou – vydavateľstvom SAV a Slovenskou kartografiou n.p.; podklady k materiálu o úlohách spoločenských pracovísk SAV po XVI. zjazde KSČ; informácia o problematike Národopisného ústavu pre ÚV KSS; opatrenia riaditeľa pracoviska k neoprávnenému obohacovaniu sa; kontrolná správa o stave prác na vydaní Etnografického atlasu Slovenska; záverečná správa o ukončení prác na Etnografickom atlase Slovenska; projekt diela Národopisný lexikón Slovenska; návrh kádrového rozvoja spoločenskovedných pracovísk SAV; plán kádrového rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; žiadosť o pridelenie systemizovaného miesta odborného pracovníka pre etnografický výskum maďarského obyvateľstva na Slovensku; doplnok k organizačnému poriadku pracoviska; správa koordinačného pracoviska o plnení štátnej úlohy výskumu IX-8-4; správa o činnosti; informácia o príprave Národopisného lexikónu Slovenska; metodická príručka Encyklopédia národopisu Slovenska; zápisnica zo zasadania ústavnej rady pracoviska; konkurzná komisia na miesto riaditeľa.
3309CII/26b1976, 1981, 1983, 1985, 19871125
NEUROBIOLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Zmena názvu Ústavu experimentálnej biológie na Neurobiologický ústav; organizačný poriadok pracoviska; správa o zahraničných stykoch pracoviska; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; správa o plnení úloh kádrového a personálneho plánu; analýza vývoja pracoviska.
3310CII/26b19561125
PEDAGOGICKÝ KABINET – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3311CII/26b19891125
PRACOVISKO KRAJINNEJ EKOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3312CII/26b19641125
PRACOVISKO PRE ESTETIKU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3313CII/26b19591125
PRACOVISKO PRE TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3314CII/26b19891125
PROGNOSTICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Informácia o prijímaní nových pracovníkov v ústave.
3315CII/26b19591125
PSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Plán popularizačnej činnosti pracovníkov.
3316CII/26b1958–1959, 19611126
RÁDIOBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Návrhy na zriadenie laboratória.
3317CII/26b1965, 1969, 1974, 1977, 1983, 1985, 19891126
RIADITEĽSTVO VÝSTAVBY PRACOVÍSK – organizačné materiály
Informácia o prevádzkových pomeroch v Správe areálu na Patrónke; správa o činnosti Správy areálu; návrh na realizáciu uznesenia Predsedníctva SAV o reorganizácii Spoločných zariadení; správa o stavebnej skupine Riaditeľstva výstavby pracovísk; príkaz na odstránenie závad zistených pri periodickej revízii; žiadosť o súhlas s rozšírením stavebnej skupiny; zriaďovacia listina Riaditeľstva výstavby pracovísk; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; organizačný poriadok pracoviska; návrh na vytvorenie realizačného útvaru a vývojových dielní v Košiciach.
3318CII/26b19801126
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BOTANICKÁ ZÁHRADA – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3319CII/26b1965, 19741126
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Záznam z porady u podpredsedu SAV o zriadení Sociologického ústavu; zlúčenie Filozofického ústavu SAV a Sociologického ústavu SAV do Ústavu filozofie a sociológie; oznam o plnení zasadnutí ÚV KSČ o problematike mladej generácie; správa o problémoch rozvoja sociológie; pracovno-politické hodnotenie pracovníkov ústavu.
3320CII/26b1973–1979, 1981–1982, 1984–19881126–1127
SPOLOČENSKOVEDNÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Reorganizácia spoločenskovedných ústavov SAV; návrh na schválenie J. Briškára riaditeľom ústavu; návrh na zriadenie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach; organizačný poriadok ústavu; zriaďovacia listina pracoviska; správa o činnosti a návrh ďalšieho rozvoja pracoviska; posudok výročnej správy ústavu; požiadavky ústavu na spoločenskovedné pracoviská v Bratislave; kádrový program ústavu na r. 1976–1980; oznam o vytvorení ústavnej rady pracoviska; správa o plnení opatrení Predsedníctva SAV o ďalšom rozvoji ústavu; záznam z porady na pracovisku; správa o plnení koncepcie rozvoja pracoviska; plnenie úloh kádrového programu; program výskumnej činnosti pracoviska na 7. päťročnice; plán kádrového rozvoja na 7. päťročnicu; správa o stranícko-politickej práci na pracovisku; kádrový program pracoviska na r. 1981–1985; hlavné smery činnosti pracoviska; organizačný poriadok pracoviska; rozbor príčin fluktuácie pracovníkov; správa o riešení čiastkovej úlohy štátneho plánu VIII-9-4/02; projekt výskumu čiastkovej úlohy č. VIII-10-2/5; zápisnica z prevádzkovej porady pracoviska; poverenie J. Výrosta dočasným vykonávaním funkcie riaditeľa; vybrané výsledky výskumu učňovskej mládeže; bibliografia pracovníkov ústavu za r. 1975–1984; akčný plán pracoviska; návrh na zriadenie sekcie teórie dejín hudby na pracovisku; stanovisko k projektu úlohy „Podiel rodiny na formovaní súčasného spôsobu života Cigáňov“; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; správa o výsledkoch a ďalších zámeroch činnosti ústavu; zápisnica z prevádzkovej porady pracoviska; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Ústavom pre výskum Maďarov v MĽR; návrh čiastkovej úlohy na 8. päťročnicu; najvýznamnejšie výsledky výskumu v 6. a 7. päťročnici; správa o plnení úloh kádrového a personálneho rozvoja; stanovisko organizačno-právneho odboru ÚP SAV k organizačnému poriadku pracoviska; realizácia opatrení na prehĺbenie demokracie.
3321CII/26b19831128
SPOLOČNÉ LABORATÓRIUM PRE VÝSKUM SKLA – organizačné materiály
Dohoda o zriadení spoločného laboratória medzi Centrom chemického výskumu SAV a Výskumným a vývojovým ústavom sklárskym v Trenčíne.
3322CII/26b19841128
SPOLOČNÉ PRACOVISKO PRE VÝSKUM BIOTECHNOLÓGIE POTRAVÍN – organizačné materiály
Súhlas ministerstva školstva SSR so zriadením spoločného pracoviska medzi Centrom chemického výskumu SAV a SVŠT.
3323CII/26b19851128
SPOLOČNÉ PRACOVISKO VÝSKUMU STOPOVÝCH A VZÁCNYCH PRVKOV V RUDÁCH A HORNINÁCH – organizačné materiály
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska medzi Geologickým ústavom SAV a Rudnými baňami n.p.
3324CII/26b19811128
SPOLOČNÉ VEDECKÉ PRACOVISKO ENZYMOLÓGIE – organizačné materiály
Dohoda o zriadení spoločného vedeckého pracoviska medzi Ústavom molekulárnej biológie a Prírodovedeckou fakultou UK.
3325CII/26b19801128
SPOLOČNÉ VEDECKÉ PRACOVISKO PRE VÍRUSOVÉ NÁKAZY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska; dohoda o zriadení spoločného pracoviska Virologického ústavu SAV, Ústavu národného zdravia a Lekárskej fakulty UK.
3326CII/26b19881128
SPOLOČNÉ VEDECKO-PEDAGOGICKÉ LABORATÓRIUM LASEROVEJ FYZIKY A TECHNIKY – organizačné materiály
Zmluva o zriadení spoločného laboratória medzi Centrom elektrofyzikálneho výskumu SAV, SVŠT a UK.
3327CII/26b1983, 19841128
SPOLOČNÉ VEDECKO-PROJEKTOVÉ PRACOVISKO – organizačné materiály
Návrh na zriadenie spoločného pracoviska; dohoda o zriadení spoločného pracoviska SAV a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR.
3328CII/26b19841128
SPOLOČNÉ VEDECKO-VÝSKUMNÉ PRACOVISKO ATÓMOVEJ SPEKTROSKOPIE – organizačné materiály
Návrh dohody o zriadení spoločného pracoviska medzi Geologickým ústavom SAV a UK.
3329CII/26b19811128
SPOLOČNÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ ZDRUŽENIE – organizačné materiály
Dohoda o zriedení spoločného združenia medzi Centrom biologicko-ekologických vied a Vysokou školou lesníckou a drevárskou vo Zvolene.
3330CII/26b19771128
SPOLOČNÉ VÝSKUMNOVÝVOJOVÉ PRACOVISKO SAV A TESLY PIEŠŤANY – organizačné materiály
Informácia o výstavbe pracoviska.
3331CII/26b1962–19631128
SPRÁVA AREÁLU SAV – organizačné materiály
Návrh na vytvorenie samostatnej rozpočtovej jednotky – spoločné zariadenia; delimitačná dohoda o vyčlenení Správy areálu z THS chemických ústavov.
3332CII/26b1975–1976, 1983–19881128
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ SAV – organizačné materiály
Zriaďovacia listina Správy účelových zariadení; žiadosť o schválenie organizačného poriadku; delimitačný protokol medzi Správou účelových zariadení a Riaditeľstvom výstavby pracovísk SAV; organizačný poriadok pracoviska; pripomienky organizačno-právneho odboru ÚP SAV k organizačnému poriadku; vyhodnotenie účinnosti organizačného poriadku; riešenie problému závodného stravovania na Patrónke; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; žiadosť o prešetrenie pomerov na SÚZ SAV; prevádzkový poriadok rekreačno-liečebného zariadenia SAV v Trenčianskych Tepliciach.
3333CII/26b1962, 1985, 19861128
STREDISKO VYNÁLEZOV A OBJAVOV – organizačné materiály
Zriaďovacia listina strediska; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; organizačný poriadok pracoviska; návrh kádrového zabezpečenia v oblasti licenčnej činnosti.
3334CII/26b1984, 19851129
ŠTUDIJNO-VEDECKO-VÝSKUMNO-VÝROBNÉ ZDRUŽENIE – organizačné materiály
Zmluva o vytvorení študijno-vedecko-výskumno-výrobného združenia medzi Ústavom anorganickej chémie, Chemickotechnologickou fakultou SVŠT a Cementárne a vápenky Trenčín.
3335CII/26b1975, 1980–1981, 1985–19871129
TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA, KOŠICE organizačné materiály
Menovanie zástupcu vedúceho; organizačný poriadok pracoviska; akčný plán pracoviska; organizačný poriadok pracoviska a pripomienky k nemu; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; doplnok k organizačnému poriadku; návrh na vytvorenie THS v Košiciach; návrh zásad vzájomných vzťahov pracovísk SAV začlenených do THS; komplexný rozbor hospodárenia THS; analýza stavu a návrh dobudovania THS; uvoľňovanie pracovníkov v dôsledku organizačných zmien.
3336CII/26b1976, 1982, 1985, 1987, 19881129
TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SPOLOČENSKÝCH VIED – organizačné materiály
Akčný plán pracoviska; organizačný poriadok pracoviska; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; rozbor kádrovo-personálneho útvaru pracoviska; organizačný poriadok pracoviska; fotografie budovy.
3337CII/26b19861129
TOXIKOLOGICKÉ PRACOVISKO PRE OBLASŤ POĽNOHOSPODÁRSTVA A VÝŽIVY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3338CII/26b19851129
UČEBNO-VÝSKUMNÉ A VÝROBNÉ ZDRUŽENIE – organizačné materiály
Zmluva o zriadení združenia medzi Závodmi na výrobu ložísk, SAV, SVŠT, UK, Vysokou školou dopravy a spojov a Vysokou školou technickou Košice.
3339CII/26b19861129
UČEBNO-VÝSKUMNÉ ZDRUŽENIE PRE KOMPLEXNÝ VÝSKUM KRAJINY – organizačné materiály
Zmluva o zriadení združenia medzi Centrom geovedného výskumu SAV, UK a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
3340CII/26b19691129
ÚČELOVÁ TLAČIAREŇ – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3341CII/26b19731130
ÚČELOVÉ ZARIADENIA – organizačné materiály
Analýza súčasného stavu účelových zariadení v SAV.
3342CII/26b1969, 1972–1973, 1975–1976, 1978–1988, 19901130
UMENOVEDNÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Návrh na vytvorenie Umenovedného pracoviska v Brne; o súčasnom stave v oblasti hudobnej kritiky; návrh organizačných zmien v SAV; reorganizácia spoločenskovedných pracovísk SAV; podklady ku kádrovej situácii na umenovedných pracoviskách na Slovensku; perspektíva rozvoja vied o literatúre a umení v rámci SAV; prehľad knižných publikácií pracovníkov ústavu v r. 1970–1975; komplexné hodnotenie pracovníkov ústavu; návrh projektu interdisciplinárnej výskumnej úlohy „Kultúrny rozvoj Slovenska“; návrh kádrového rozvoja spoločenskovedných pracovísk SAV do r. 1990; správa k dokumentu ÚV KSČ o vývoji a úlohách spoločenských vied v ČSSR; podklad k správe o súčinnosti spoločenskovedných pracovísk SAV s centrálnymi orgánmi štátnej správy; analýza činnosti Umenovedného ústavu so zreteľom na zameranie umenovedného výskumu; politicko-organizačné opatrenia na realizáciu výhľadovej koncepcie činnosti ústavu; expertíza o pojme „fantazijný realizmus“; návrh opatrení na zintenzívnenie vedeckej výchovy; správa o riešení úlohy VIII-8-4; návrh na zmenu riaditeľa ústavu; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; návrh doplneného organizačného poriadku; zápisnica z prevádzkovej porady pracoviska; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Krajským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici; dohoda o spolupráci s Osvetovým ústavom v Bratislave; organizačný poriadok pracoviska; významné výsledky ústavu v r. 1986; najvýznamnejšie výsledky výskumu za 6. a 7. päťročnicu; správa o priebehu kolokvia o metódach a technike filmu a videozáznamu v etnomuzikologickom výskume; návrh na rozčlenenie Umenovedného ústavu.
3343CII/26b1958–1959, 1962–1963, 1966, 1971, 1974, 1976, 1981–1985, 1987–19881130–1131
ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE – organizačné materiály
Návrh na urýchlené vybudovanie ústavu; rozpracovanie a správa o plnení uznesení XI. zjazdu KSČ; ustanovenie vedeckej rady pracoviska; návrh na ponechanie oddelenia fyzikálno-technickej analýzy v ústave; záznam z porady zástupcov ÚP SAV, ústavu a iných pracovísk o vyriešení prevodov technologického zariadenia 1. stavby na užívateľov; oznámenie n.p. Kovofiniš o nadviazaní spolupráce s ústavom; zápisnice z ústavnej rady pracoviska z 29.IX.1971, 13.X.1971 a 3.XI.1971; racionalizácia vedeckovýskumnej činnosti na pracovisku; dohoda o spolupráci medzi ústavom a podnikovým riaditeľstvom n.p. Rudné bane; organizačná štruktúra ústavu; organizačný poriadok ústavu; plán spolupráce medzi ústavom a závodom SNP v Žiari nad Hronom na r. 1982–1985; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Výskumným ústavom Přerovských strojární; dohoda o spolupráci medzi ústavom, Prírodovedeckou fakultou UK a Chemickým ústavom UK; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Výskumným ústavom stavebných hmôt v Brne; dohoda o spolupráci medzi ústavom a n.p. Ľahké stavebné hmoty; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Výskumným ústavom hutníckej keramiky; dohoda o spolupráci s geologickým ústavom SAV; dohoda o spolupráci s Chemickými závodmi J. Dimitrova; dohoda o spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK; dohoda o spolupráci s Ústavom teórie hutníckych procesov; dohoda o spolupráci s Ústavom anorganickej chémie ČSAV; dohoda o spolupráci s Výskumným ústavom pre petrochémiu v Prievidzi; stanovisko ústavu k listu generálneho riaditeľa n.p. Vítkovice; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; organizačný poriadok pracoviska; zápisnice zo zasadania ústavných rád z 18.XI.1988 a 21.XII.1988.
3344CII/26b19891131
ÚSTAV BIOCHÉMIE A GENETIKY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT – organizačné materiály
Návrh zriaďovacej listiny pracoviska.
3345CII/26b1963–1965, 1969, 1970–1971, 19741131
ÚSTAV BIOLÓGIE KRAJINY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska; formy a organizácia výskumu vzťahov medzi človekom a prostredím; návrh postupu na zlepšenie komplexného výskumu negatívneho pôsobenia exhalátov; správa o plnení uznesení Predsedníctva SAV o zabezpečení rozvoja oddelenia biológie a tvorby krajiny; ročný plán výskumných úloh; žiadosť o pridelenie priestorov pre Výskumnú stanicu ústavu v Banskej Štiavnici; spolupráca ústavu a Štátneho ústavu pre rajónové plánovanie; informácia o zabezpečení riešenia výskumnej úlohy – komplexný výskum krajinného prostredia v záujmovej oblasti sústavy vodných diel na Dunaji; vyčlenenie oddelenia hydrobiológie z ústavu a pričlenenie do Laboratória rybárstva; stanovisko ústavu ku kráteniu plánu pracovníkov; návrh na zriadenie národného parku SNP v Nízkych Tatrách; delimitačný protokol medzi SAV a Slovenskou poľnohospodárskou akadémiou o vyčlenení oddelenia hydrobiológie; žiadosť Ústavu experimentálnej farmakológie o pridelenie pracovníkov z Ústavu biológie krajiny; správa o predvolebnej aktivite na ústave; žiadosť pracoviska o zvýšenie položky na reprezentáciu; správa o činnosti Koordinačného strediska pre problém „Ochrana ekosystémov a krajiny“ v rámci spolupráce štátov RVHP; záznam zo zasadania Predsedníctva SAV o reorganizácii pracoviska.
3346CII/26b1964, 1965, 1973, 1975, 1977, 19811132
ÚSTAV DEJÍN EURÓPSKYCH SOCIALISTICKÝCH KRAJÍN – organizačné materiály
Žiadosť Predsedníctva SAV o zaslanie správy o činnosti a náplne práce pracoviska; žiadosť pracoviska o sprístupnenie antimarxistickej literatúry; žiadosť pracoviska o pridelenie pracovných miest; správa o stave a koncepcii činnosti ústavu; kádrový program ústavu na r. 1980–1985; správa o súčinnosti ústavu s centrálnymi orgánmi štátnej správy; hlavné smery činnosti ústavu pri plnení uznesení XVI. zjazdu KSČ; podklady ku komplexnému materiálu o spoločenských vedách.
3347CII/26b1968–19701132
ÚSTAV DIVADLA A FILMU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska; menovanie riaditeľa pracoviska; začlenenie pracoviska do Ústavu slovenskej literatúry.
3348CII/26b1962–19631132
ÚSTAV DREVA, CELULÓZY A CHEMICKÝCH VLÁKIEN – organizačné materiály
Návrh na reorganizáciu ústavu; návrh na odčlenenie pracoviska polymérov z ústavu.
3349CII/26b1978–19881132
ÚSTAV EKOLÓGIE LESA – organizačné materiály
Organizačný poriadok pracoviska; plnenie plánu kádrového a personálneho rozvoja.
3350CII/26b1962, 1964, 1965–1966, 1969, 1972, 1974, 19761132
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie ústavu v Košiciach; zmena názvu oddelenia pre výskum chemickej stavby a biosyntézy bielkovín; budovanie ústavu; správa o činnosti a perspektívnom zameraní ústavu; vyčlenenie oddelenia rádiobiológie z ústavu a pričlenenie k Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Prešove; otázka delimitácie pracovníkov rádiobiologického oddelenia do Československého strediska pre výskum a rozvoj ochrany prostredia; analýza a koncepcia činnosti ústavu; návrh na odčlenenie ústavu od administratívy Helmintologického ústavu SAV; problémy ďalšieho rozvoja ústavu; správa o činnosti a ďalších perspektívach pracoviska; odvolanie riaditeľa pracoviska.
3351CII/26b1976, 1981–1982, 1984–19881132–1133
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE A EKOLÓGIE – organizačné materiály
Rámcová dohoda o spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Rudné bane a magnezitové závody; žiadosť Centra biologicko-ekologických vied o konečné rozhodnutie výstavby lokality centra; súhlas s menovaním vedeckej rady Centra; organizačný poriadok Ústavu experimentálnej biológie a ekológie; dohoda o spolupráci s Katedrou všeobecnej zoológie a fyziológie živočíchov Prírodovedeckej fakulty UK; protokol z rokovania odborníkov SAV a Maďarskej AV o vedeckej spolupráci v oblasti geovednej, hydrologickej a biologicko-ekologickej na r. 1981–1985; analýza koncepcie činnosti ústavu; dohoda o spolupráci so združením pre realizáciu biotechnológií pri Spoločnom poľnohospodárskom lieharenskom podniku v Nitre; dohoda o spolupráci s Inštitútom výchovy a vzdelávania Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR; dôvodová správa o zriadení Vedecko-výskumného združenia Ústavu experimentálnej genetiky; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; správa o ochrane národného majetku; plnenie kádrového a personálneho rozvoja; žiadosť o prešetrenie pracovných a osobných problémov na pracovisku; oznam o zahájení činnosti pobočky pracoviska v Košiciach; anonymný list na vedenie pracoviska.
3352CII/26b1953–1954, 1957–1959, 1962, 1966, 1971–1972, 1976, 1981, 1984, 1985–1986, 1988–19891133
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE – organizačné materiály
Žiadosť SAV o začlenenie Endokrinologického ústavu do SAV; správa o situácii na pracovisku; dekrét o zriadení pracoviska; požiadavka pracoviska na používanie hlavičkového papiera; informácia o práci s rádioizotopami; návrh tematického zamerania činnosti ústavu; dočasný organizačný poriadok pracoviska; pracovný poriadok pre technicko mechanickú dielňu ústavu; štatút výskumnej dielne pracoviska; návrh na vybavenie ústavu automatickým systémom na meranie gama žiarenia; analýza spoločensko-politickej činnosti pracoviska v r. 1968–1969; prehľad činnosti oddelenia molekulárnej genetiky ústavu v r. 1970–1975; organizačný poriadok pracoviska z r. 1981, 1984; prehľad zamestnancov ústavu; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; doplnok k organizačnému poriadku ústavu.
3353CII/26b1963, 1969, 1973–1974, 1975, 1978, 1981–1982, 1985–1986, 19881133
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FARMAKOLÓGIE – organizačné materiály
Zápis z porady o delimitácii Farmakologického ústavu; stav a perspektíva farmakológie na Slovensku; žiadosť o zníženie evidenčného stavu zvierat; koncepcia činnosti ústavu; prevod objektov na Starých Horách z majetku Štátnych lesov do ústavu bez náhrady; žiadosť o vykonanie revízie na pracovisku; koncepcia základného farmakologického výskumu v SSR; kontrolná správa o plnení koncepcie činnosti ústavu; postup realizácie úloh pri zabezpečovaní rozvoja farmakologického výskumu v rámci ústavu; delimitačný protokol medzi Ústavom experimentálnej farmakológie a Ústavom experimentálnej biológie a ekológie SAV; organizačný poriadok pracoviska; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; informácia riaditeľa o problémoch pracoviska; doplnok organizačného poriadku pracoviska.
3354CII/26b1971, 1976, 1985, 1987, 19881133
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FYTOPATOLÓGIE A ENTOMOLÓGIE – organizačné materiály
Stanovisko ústavu k nariadeniu o znožovaní počtu pracovníkov; návrh na vybavenie ústavu ultracentrifúgou; zameranie a úlohy ústavu v 6. päťročnici; stav pracovníkov ústavu; dohoda o spolupráci so združením pre realizáciu biotechnológií pri Spoločnom poľnohospodárskom liaharenskom podniku v Nitre; stanovisko pracoviska k testovaniu chemických prípravkov proti roztočom.
3355CII/26b1967, 1968, 1976, 1984–1985, 1988, 19891134
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Laboratória experimentálnej fyziky v Košiciach a návrh na menovanie vedúceho; návrh na zmenu vedeckého oddelenia Fyzikálneho ústavu v Košiciach na samostatné vedeckovýskumné pracovisko; súhlas s uzavretím vedľajšieho pracovného pomeru s pracovníkom Hutníckej fakulty VŠT; organizačný poriadok pracoviska; dodatky k organizačnému poriadku; výskumný plán pracoviska; poďakovanie predsedu ČSAV za spoluprácu na projekte Interšok; plán rozvoja výpočtovej techniky na ústave; plán kádrového a presonálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; pripomienky organizačno-právneho odboru k organizačnému poriadku; návrh na zriadenie bázového laboratória veľmi nízkych teplôt vo Fyzikálnom ústave ČSAV v Prahe a v Ústave experimentálnej fyziky v Košiciach.
3356CII/26b1965, 19711134
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ HYGIENY – organizačné materiály
Rozvíjanie spolupráce ústavu s výskumnými ústavmi hygienickými Ministerstva zdravotníctva; návrh na zrušenie pracoviska a na jeho pričlenenie ako oddelenie do Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV; článok o vývoji a zániku pracoviska.
3357CII/26b1963, 1977, 1981, 1985, 19881134
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ CHIRURGIE – organizačné materiály
Návrh na definitívne usporiadanie ústavu; návrh na zriadenie oddelenia humánnej a srdcocievnej chirurgie; organizačné členenie pracoviska; organizačný poriadok pracoviska; návrh kádrového a personálneho plánu pracoviska na 8. päťročnicu; plnenie personálneho a kádrového plánu pracoviska.
3358CII/26b1956–1958, 1960–19641134
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY – organizačné materiály
Návrh na reorganizáciu Súboru pracovísk II. sekcie; návrh sekcie na doplnenie vedeckej rady ústavu; menovacie dekréty členov vedeckej rady; stanovisko predsedníctva sekcie biologických a lekárskych vied k organizačným zmenám týkajúcich sa Ústavu experimentálnej medicíny; členenie ústavu v r. 1961–1965; organizačná štruktúra pracoviska; správa o výsledku previerky na pracovisku; správa o nadviazaní spolupráce s oddelením klinickej fyziológie a Psychologickým laboratóriom SAV; žiadosť o zriadenie funkcie vedeckého tajomníka na pracovisku; návrh na vybudovanie pracoviska transplantácie a konzervácie tkanív a orgánov; návrh na perspektívne usporiadanie pracoviska; zmena názvu pracoviska na Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV.
3359CII/26b1970–1971, 1973–19751134–1135
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ METALURGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie ústavu; návrh na vybavenie ústavu elektronickým trhacím strojom; zmluva o spolupráci s Východoslovenskými železiarňami; správa o plnení zmluvy o spolupráci s Východoslovenskými železiarňami; žiadosť pracoviska o uhradenie výdavkov spojených s presťahovaním dielní; organizačný poriadok ústavu; správa o spoločnom realizačnom útvare Ústavu experimentálnej fyziky a Ústavu experimentálnej metalurgie; dohoda o spolupráci s Východoslovenskými železiarňami; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; organizačný poriadok pracoviska; záznam z rokovania o spolupráci so Slovenskými metalurgickými závodmi; sťažnosť na pracovníka ústavu.
3360CII/26b1955, 1962, 1968, 1969, 1971, 1980–1983, 1985–19881135
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Laboratória experimentálnej onkológie; žiadosť o pridelenie priestorov pre oddelenie experimentálnej cytológie; delimitačná dohoda o prevode Výskumného ústavu onkologického z rezortu Ministerstva zdravotníctva do SAV; delimitačná dohoda o prevode oddelenia experimentálnej cytológie z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie do Ústavu experimentálnej onkológie SAV; návrh na vyčlenenie oddelenia genetiky z Biologického ústavu do Ústavu experimentálnej onkológie; návrh na vybavenie ústavu preparatívnou ultracentrifúgou; organizačný poriadok pracoviska; správa o činnosti pracoviska za r. 1981 a 1982; zmeny a doplnky organizačného poriadku; podklady pre dôvodovú správu k materiálu „Zhubné novotvary“; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; správa o ochrane národného majetku; informácia o práci kádrového útvaru na pracovisku; dohoda o spolupráci s Vysokou školou veterinárnou v Košiciach; správa o plnení úloh kádrového a personálneho rozvoja.
3361CII/26b1957–1959, 1962, 1965, 1968, 1970, 1972–1974, 1976, 1978, 1979, 1981–19911136–1137
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PEDAGOGIKY – organizačné materiály
Žiadosť vedeckej rady Pedagogického kabinetu o jeho ponechanie v pôsobnosti SAV; menovanie členov vedeckej rady kabinetu; zápisnica zo zasadania vedeckej rady kabinetu; delimitačná dohoda o vyčlenení Pedagogického kabinetu zo SAV a jeho začlenenie do Výskumného ústavu pedagogického; návrh na zriadenie Pedagogického ústavu SAV; návrh na obnovenie činnosti vedeckého pracoviska pre pedagogiku v SAV; stanovisko Predsedníctva SAV k návrhu na zriadenie pedagogického pracoviska v SAV; návrh na preradenie Pedagogického ústavu Filozofickej fakulty UK do SAV; delimitačný protokol medzi Ministerstvom školstva a SAV o vyčlenení Pedagogického ústavu Filozofickej fakulty UK; návrh na zriadenie Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV; menovanie dr. Pavloviča vedúcim pracoviska; koncepcia výskumnej činnosti a organizačná štruktúra pracoviska; správa o stave a rozvoji pracoviska; dlhodobý kádrový rozvoj pracoviska; kocepty komplexných hodnotení prof. O. Baláža, dr. P. Gavoru; požiadavka na zvýšenie plánu a rozpočtu; výročné hodnotenie pracoviska za r. 1977; koncepcia činnosti a rozvoja pracoviska; rozpracovanie záverov XVI. zjazdu KSČ; návrh kádrového rozvoja ústavu; organizačný poriadok pracoviska; východiskové štúdie čiastkovej úlohy štátneho plánu základného výskumu VIII-6-6/4; zápisnice zo schôdzí ústavných rád z 7.I.1982, 21.VI.1982 a 4.X.1982; zápisnice zo schôdzí ústavných rád z 12.I.1983, 19.IV.1983 a 22.X.1983; žiadosť o kádrové dobudovanie pracoviska; oznam o havarijnej priestorovej situácii na pracovisku; správa o stave pedagogických vied na Slovensku; zápisnice z ústavných rád z 9.I.1984, 26.VI.1984, 28.IX.1984 a 14.XII.1984; podiel pedagogiky a psychológie pri prekonávaní javov cudzích socializmu; účasť pedagogiky a psychológie na realizácii záverov celoštátnej konferencie učiteľov; zápisnice zo schôdzí ústavnej rady zo 17.I.1985, 4.III.1985 a 1.VII.1985; stanovisko pracoviska k výskumu teoretických otázok rozvoja vedeckých kádrov; plán kádrovej a personálnej politiky pracoviska na 8. päťročnicu; zápisnica z ústavnej rady pracoviska zo 6.X.1986; správa o činnosti pracoviska; zápisnica zo zasadania ústavnej rady z 20.VI.1988; koncepcia činnosti združeného pracoviska pedagogických vied SAV a Filozofickej fakulty UK; Lego vo výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole; výchova a práva dieťaťa.
3362CII/26b1957, 1959, 1961–1965, 1970, 1973, 1975–1979, 1981–1986, 19891137–1138
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE – organizačné materiály
Spolupráca Psychologického laboratória pri riešení otázok bezpečnosti dopravy a zdravia obsluhy elektrických rušňov; spolupráca pracoviska s pracoviskami ČSAV; návrh na zmeny vo vedeckej rade pracoviska; zápisnica zo zasadania vedeckej rady pracoviska z 8.VII.1959; zmena názvu pracoviska na Ústav experimentálnej psychológie; žiadosť pracoviska o získanie mimoriadnych exemplárov Psychologických štúdií za účelom propagácie činnosti pracoviska; žiadosť pracoviska o podporu Predsedníctva SAV pri rozvoji psychologickej vedy v rámci SAV; umiestnenie ústavu; správa o stave a perspektívach rozvoja psychologických vied na Slovensku; návrh dr. Rýzla na zriadenie parapsychologického laboratória pri ústave; stanovisko vedenia ústavu k otázke začlenenia do vedeckého kolégia SAV; poďakovanie vedenia Slovchémie Ústavu experimentálnej psychológie za spoluprácu; zoznam knižných publikácií pracovníkov; príkaz na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole; stav a koncepcia ďalšej činnosti pracoviska; kádrový program pracoviska na 6. päťročnicu; komplexné hodnotenie pracovníkov; správa o problémoch materiálno-technického zabezpečenia pracoviska; správa o plnení koncepcie rozvoja pracoviska; najvýznamnejšie výsledky bádania na pracovisku; postavenie psychologických vied v SAV; rozpracovanie záverov XVI. zjazdu KSČ; stanovisko ústavu k rozvoju oddelenia teórie, organizácie a prognóz vedy pri Výpočtovom stredisku; zápisnica z ústavnej rady z 24.X.1981; analýza štruktúry kádrovej zostavy pracoviska; kádrový program ústavu na r. 1981–1985; podklad ku komplexnému materiálu o spoločenských vedách v SAV; organizačný poriadok pracoviska; zápisnice z ústavných rád zo 6.I.1982, 17.III.1982, 22.IX.1982 a 23.XI.1982; zápisnice z ústavných rád z 23.III.1983, 29.VI.1883, 5.X.1983 a 21.XII.1983; návrh právnej normy o psychologickej starostlivosti v SSR; zápisnice z ústavných rád z 23.I.1984 a 13.VI.1984; návrh zmeny v zložení komisie Predsedníctva SAV pre prognózu rozvoja vedy; novšie smery v psychológii a potreba ich rozvíjania; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; kádrové dobudovania pracoviska v 8. päťročnici; spresnenie námetov na zabezpečenie ďalšieho rozvoja psychológie v SSR; plán odborných seminárov na pracovisku; charakteristika novších smerov v psychológii.
3363CII/26b19621138
ÚSTAV FARMAKOBIODYNAMIKY – organizačné materiály
Súhlas ZO KSS pri Chemických ústavoch SAV s návrhom zriadenia Ústavu farmakobiodynamiky.
3364CII/26b19611138
ÚSTAV FARMAKODYNAMIKY – organizačné materiály
Návrh I. sekcie SAV na zriadenie Ústavu farmakodynamiky s celoštátnou pôsobnosťou.
3365CII/26b1974–1983, 1985–1986, 1988–19891138–1139
ÚSTAV FILOZOFIE A SOCIOLÓGIE – organizačné materiály
Prehľad činnosti a štruktúry pracovníkov Filozofického a Sociologického ústavu; zlúčenie Filozofického a Sociologického ústavu do Ústavu filozofie a sociológie; koncepcia ústavu; zoznam publikácii pracovníkov Filozofického ústavu v r. 1970–1975; správa o rozpracovaní dokumentov a uznesení plén ÚV KSČ a ÚV KSS; stav a rozvoj filozofie a sociológie; správa o realizácii úloh a opatrení vyplývajúcich z koncepcie ústavu; organizačný poriadok ústavu; návrh na udelenie vyznamenania „Rad práce“ V. Cirbesovi; komplexné hodnotenie pracovníkov ústavu; kontrolná správa o realizácii úloh vyplývajúcich z koncepcie ústavu; správy o plnení uznesenia k plneniu opatrení na zvýšenie kvality a efektívnosti vedeckovýskumnej práce; informácia o výhľadoch výskumu problematiky ženy a rodiny v socialistickej spoločnosti; správa o plnení záverov komplexného hodnotenia; správa o realizácii výskumu v oblasti vedy o vede; návrh kádrového rozvoja pracoviska na 7. päťročnicu; koncepcia rozvoja ústavu; prehľad o činnosti ústavu do r. 1980; bibliografia akademika A. Siráckeho; ideová orientácia a hlavné úlohy ústavu; kádrový a sociálny program na r. 1981–1985; organizačný poriadok; správa o realizácii koncepcie rozvoja ústavu; správa o stave riešenia hlavnej úlohy štátneho plánu základného výskumu „Filozofické problémy súčasnej vedy a revolučnej praxe“; podklady pre komplexný materiál o spoločenských vedách v 7. päťročnici; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; zápisnica z prevádzkovej porady pracoviska; výskumný program ústavu na r. 1986–1990; personálne zloženie ústavu; správa o stave a perspektívach filozofického výskumu v SSR; správa o stave, postavení a úlohách marxisticko-leninskej sociológie v SSR; hodnotenie činnosti ústavu v r. 1978–1988; správa o atestácii vedeckých ašpirantov za r. 1987/1988; analýza kádrovej situácie na ústave; analýza ústavu; návrh opatrení vyplývajúcich z analýzy ústavu; program rozvoja vedných disciplín filozofie a sociológie na ústave do r. 1990.
3366CII/26b1955, 1968, 1969, 1971–1973, 1980–1982, 1985–1986, 1988, 19891139
ÚSTAV FYZIOLÓGIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT – organizačné materiály
Návrh na perspektívne riešenie výskumu fyziológie hospodárskych zvierat; návrh na vyčlenenie oddelenia fyziológie hospodárskych zvierat z Ústavu experimentálnej biológie SAV a na vytvorenie samostatného pracoviska; delimitačný protokol o vyčlenení oddelenia fyziológie hospodárskych zvierat; žiadosť o pridelenie mzdových fondov pre ústav; správa členov Predsedníctva SAV o návšteve pracoviska; správa o brigádnickej účasti pracovníkov ústavu na protislintačkovej akcii; dekrét o zriadení pracoviska; zmluva o spolupráci s Vysokou školou veterinárnou a Vysokou školou lesníckou a drevárskou; dohoda o spolupráci s Výskumným ústavom živočíšnej výroby; organizačný poriadok ústavu; dohoda o spolupráci medzi ústavom, JRD Svornosť Pusté Sady a Mäsopriemysel spoločný družstevný podnik Dunajská Streda; zmluva o spolupráci o zabezpečení investičnej výstavby medzi Ústavom zoohygieny a veterinárnej techniky v Trnave a Ústave fyziológie hospodárskych zvierat; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; návrh na zmenu názvu pracoviska a 2 jeho oddelení; dohoda o spolupráci s Ústavom experimentálnej veterinárnej medicíny; plnenie plánu kádrového a personálneho rozvoja; žiadosť pracoviska o potvrdenie súhlasu nadriadeného orgánu na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti; plán činnosti Rady vedecko-výrobného združenia veterinárnych vied; organizačný poriadok ústavu; evidenčný list pracoviska; zluva o spolupráci s KOSMOS Bardejov.
3367CII/26b19701139
ÚSTAV GENETIKY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3368CII/26b19821139
ÚSTAV HISTORICKÝCH VIED – organizačné materiály
Zriaďovacia listina pracoviska; organizačné členenie ústavu.
3369CII/26b1959, 1962, 1964, 1970, 19891140
ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY – organizačné materiály
Zápisnica zo zasadania vedeckej rady pracoviska; návrhy na menovania členov vedeckej rady; informácia o spolupráci s pracoviskami ČSAV; plán technickej prestavby elektroakustického laboratória; dekrét o zriadení pracoviska; plán popularizačnej činnosti pracovníkov na r. 1960; dočasný organizačný poriadok ústavu; návrh pracoviska na prieskum folklóru medzi krajanmi v Juhoslávii, Rumunsku, Maďarsku; prehľad podujatí pracoviska k 50. výročiu KSČ; žiadosť o obnovenie Ústavu hudobnej vedy.
3370CII/26b1960–1963, 1970, 1985–19891140
ÚSTAV HYDROLÓGIE A HYDRAULIKY – organizačné materiály
Stanovisko ústavu k návrhu na ekonomické využitie plôch pri ťažbe piesku v Šaštíne a v priľahlej oblasti; hospodársko-administratívne osamostatnenie ústavu; návrh na zmenu názvu pracoviska; vytvorenie samostatnej rozpočtovej organizácie; návrh na spoluprácu s Riaditeľstvom vodohospodárskeho rozvoja; požiadavka Akadémie na spoluprácu s rezortnými výskumnými ústavmi; návrh plánu kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; analýza zloženia pracovníkov ústavu; správa o činnosti pracoviska; organizačný poriadok ústavu; informácia o činnosti útvaru kádrovej a personálnej práce; plnenie úloh kádrového a personálneho rozvoja na r. 1988; účasť ústavu na prácach súvisiacich s výstavbou vodného diela na Dunaji; žiadosť o zaradenie pracoviska do organizácií pracujúcich na výskumných úlohách vedecko-technického rozvoja; evidenčný list pracoviska; správa o výskume v súvislosti s vodným dielom na Dunaji.
3371CII/26b1954, 19551140
ÚSTAV CHEMICKEJ TECHNOLÓGIE ORGANICKÝCH LÁTOK (ÚCHTOL) – organizačné materiály
Informácia o vyriešení problému výroby kriedy V-K z cukrovarníckeho saturačného kalu; správa o prípravách zriadenia oddelenia makromolekulárnej chémie; žiadosť o pomoc pri uskutočňovaní stavby výrobne saturačnej kriedy V-K v Seredi; evidenčný list pracoviska.
3372CII/26b1961, 1963, 1965, 1967, 1972–1974, 19801140
ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLOV – organizačné materiály
Odporučenie Predsedníctva SAV na výstavbu Laboratória fyziky kovov; zdôvodnenie potreby rozvoja Laboratória fyziky kovov; návšteva členov vedeckého kolégia matematicko-fyzikálnych vied v Laboratóriu fyziky kovov; zmena názvu pracoviska na Ústav kovových materiálov; zmluva o vytvorení združeného pracoviska pre bádateľský a aplikovaný výskum kovových materiálov medzi ústavom a SVŠT, generálnym riaditeľstvom závodov ťažkého strojárenstva, Ústavom technológie a racionalizácie a Generálnym riaditeľstvom závodov na výrobu valivých ložísk; projektová úloha na výstavbu poloprevádzkovej-aplikačnej haly združeného pracoviska; návrh na vytvorenie medzinárodného komitétu pre prípravu sympózií o zložených kovových materiáloch; návrh na zriadenie Ústavu kovových materiálov a mechaniky strojov; žiadosť o zabezpečenie výstavby poloprevádzkovej haly.
3373CII/26b1981, 1983, 1985–19881140
ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV – organizačné materiály
Organizačný poriadok pracoviska; hospodárska zmluva medzi ústavom a Závodmi ťažkého strojárenstva Martin; hlavné úlohy ústavu po XVI. zjazde KSČ; správa pracoviska o plnení výskumných úloh; návrh na zmenu organizačného poriadku; plán akčných úloh pracoviska; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; správa o ochrane národného majetku; pripomienky organizačno-právneho odboru k návrhu organizačného poriadku; príprava dohody o spolupráci medzi SAV a ZŤS Martin; plnenie úloh kádrového a personálneho plánu v r. 1988.
3374CII/26b1959–1961, 1964, 19651140
ÚSTAV MECHANIKY A AUTOMATIZÁCIE – organizačné materiály
Návrh na zmenu názvu Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky; návrh na zriadenie dvoch oddelení v Laboratóriu strojov a automatizácie; žiadosť o pridelenie samočinného počítacieho stroja pre Ústav strojov a automatizácie; žiadosť o zmenu názvu Ústavu strojov a automatizácie; zavedenie dvojsmennej prevádzky na počítači v Ústave mechaniky a automatizácie; návrh na rozdelenie Ústavu mechaniky a automatizácie.
3375CII/26b1965–1966, 1970, 1973–19741141
ÚSTAV MECHANIKY STROJOV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie ústavu; návrh na menovanie zástupcu riaditeľa a vedúceho oddelenia dynamiky sústav tuhých telies; menovanie zástupcu riaditeľa; odmietnutie ponuky ČKD na spoluprácu pre nedostatok pracovných kapacít; žiadosť Východoslovenských železiarní o spoluprácu.
3376CII/26b1959, 1975, 1976, 1981, 1985, 19891141
ÚSTAV MERANIA A MERACEJ TECHNIKY – organizačné materiály
Súhlas subkomisie pre strojárenstvo ČSAV s pracovnou náplňou Ústavu merania a meracích prístrojov; súhlas so zmenou názvu pracoviska na Ústav merania a meracej techniky; zhodnotenie spolupráce ústavu s Chirurgickou klinikou ILF v Bratislave; poďakovanie Neurochirurgickej kliniky LFUK v Bratislave za spoluprácu; správa o vybudovaní detašovaného pracoviska petrochemického výskumu v Prievidzi; záznam z rokovania o presune vedeckých pracovníkov z Ústavu merania a meracej techniky na Matematický ústav; návrh na zmenu koordinačného pracoviska výskumnej úlohy; informácia o problémoch pri získavaní užívacieho práva objektu M-4 v Petržalke; organizačný poriadok ústavu; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; prehľad o stave pracovníkov ústavu.
3377CII/26b1960–1963, 1973–19741141
ÚSTAV METEOROLÓGIE A KLIMATOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na vybudovanie meteorologického pracoviska v rámci SAV; delimitácia Laboratória pre meteorológiu a klimatológiu z rezortu Ministerstva školstva a kultúry; návrh na zriadenie Laboratória meteorológie a klimatológie; upozornenie riaditeľa Ústavu meteorológie a klimatológie na zasahovanie Ústavu biológie krajiny do ich kompetencií; návrh na zrušenie Ústavu meteorológie a klimatológie.
3378CII/26b1975, 1980–1981, 1983–19901141
ÚSTAV MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE – organizačné materiály
Oznam o zmene názvu Biologického ústavu na Ústav molekulárnej biológie; akčný plán ústavu; výsledky plnenia výskumných úloh; úlohy a postavenie pracoviska; organizačný poriadok ústavu; riešenie investičných potrieb pracoviska; záznam z porady o budovaní detašovaného pracoviska v Slovenskej Ľupči; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; personálny stav pracoviska; správa o ochrane národného majetku; budovanie kádrového a personálneho útvaru; návrh 3. dodatku k organizačnému poriadku; plnenie plánu kádrového a personálneho rozvoja; zmluva o združení investičných prostriedkov na výstavbu Biotechnologického centra Slovenská Ľupča medzi Výskumným ústavom liečiv a Ústavom molekulárnej biológie; pripomienky legislatívno-právneho oddelenia ÚP SAV k organizačnému poriadku pracoviska.
3379CII/26b1977, 1984, 1985, 19891142
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE – organizačné materiály
List z protestného zhromaždenia pracovníkov ústavu; správa o kontrole plnenia hlavnej úlohy V-5-4; organizačný poriadok pracoviska; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; stav pracovníkov ústavu; prehlásenie pracovníkov ústavu k otázkam súvisiacim s organizačným zabezpečením vedeckej práce.
3380CII/26b1971–1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1985, 1988–19891142
ÚSTAV POLYMÉROV – organizačné materiály
Zápisnica zo zasadania ústavnej rady z 20.X.1971; spoločensko-politická činnosť pracoviska za r. 1968–1969; zápisnice z ústavných rád z 23.II.1972, 22.III.1972, 5.VI.1972, 21.VI.1972, 26.VI.1972, 19.VII.1972, 18.X.1972, 29.XI.1972 a 20.XII.1972; program podujatí pracoviska pri príležitosti 10. výročia vzniku ústavu; plán činnosti ústavnej rady na 1. polrok 1973; návrh na uzavretie rámcovej dohody o spolupráci s generálnym riaditeľstvom Slovchémia; analýza a koncepcia činnosti ústavu; organizačný poriadok ústavu; vnútorná organizačná štruktúra pracoviska; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 8. päťročnicu; plnenie úloh plánu kádrového a personálneho rozvoja; pripomienky organizačno-právneho odboru ÚP a organizačného poriadku pracoviska; zápisnice z ústavných rád z 28.III.1989, 24.IV.1989, 26.V.1989 a 19.VI.1989.
3381CII/26b1964, 19651142
ÚSTAV PRÁCE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie ústavu; delimitačná dohoda o prevode ústavu zo SAV do Slovenskej plánovacej komisie.
3382CII/26b19611142
ÚSTAV PRE VÝSKUM NERVOVÝCH REGULÁCIÍ ORGANIZMU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3383CII/26b19831142
ÚSTAV RÁDIOEKOLÓGIE A VYUŽITIA JADROVEJ TECHNIKY – organizačné materiály
Návrh na delimitáciu ústavu z pôsobnosti Československej komisie pre atómovú energiu do pôsobnosti SAV.
3384CII/26b19841142
ÚSTAV SILNOPRÚDOVEJ ELEKTROTECHNIKY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3385CII/26b19651142
ÚSTAV SLOVENSKÉHO JAZYKA – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; návrh na premenovanie ústavu na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra.
3386CII/26b1957, 1959, 1961, 19621143
ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; prevzatie knižnice evanjelického cirkevného zboru ako depozitu do správy SAV; správa ústavu o plnení uznesení zo spoločného zasadnutia Prezídia ČSAV a Predsedníctva SAV; informácia pracoviska o plnení uznesení ÚV KSČ na prehĺbenie ideovej účinnosti osvetovej práce; spolupráca pracoviska s pracoviskami ČSAV; záznam zo zasadania ústavnej rady zo 17.I.1959; plán popularizačnej činnosti pracovníkov ústavu; návrh na zriadenie oddelenia pre modernú filológiu a oddelenia pre hungaristiku na ústave.
3387CII/26b1955, 1956, 1958–1960, 1965, 1967, 1970, 1971, 1977, 1981, 1983, 1985–19881143
ÚSTAV STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY (ÚSTARCH) – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; návrh na vytvorenie základnej plánujúcej jednotky; návrh na zriadenie pracoviska na výskum stavebných hmôt a stavieb na využitie nukleárnej energie; záznam z rokovania o prevzatí bratislavskej pobočky Výskumného ústavu výstavby a architektúry na Slovensku do pôsobnosti SAV; odčlenenie pracoviska od súboru pracovísk V. sekcie po stránke hospodársko-administratívnej; návrh na zriadenie skupiny teoretickej a experimentálnej statiky pri ústave; menovanie zástupcu riaditeľa; spolupráca ústavu s Povereníctvom stavebníctva; návrh na hospodárske osamostatnenie ústavu; návrh na dobudovanie oddelenia teórie urbanizmu pri ústave; závery z oponentského konania výskumnej úlohy H-1-76-2; menovanie zástupcu riaditeľa, vedeckého tajomníka a zástupcu riaditeľa pre hospodárske záležitosti; námety pre plán práce Rady pre životné prostredie vlády SSR; organizačný poriadok ústavu; informácia o činnosti ústavu; doplnky k organizačnému poriadku; súhlas s rozšírením počtu funkcií v oblasti riadenia; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; návrh Výskumného ústavu stavebných hmôt v Brne na spoluprácu; poďakovanie Ing. Jamborovi za vyriešenie zastavenia korózie výstuže železobetónových rúr pre Lýbiu; analýza činnosti kádrového a personálneho útvaru; výsledky kultúrno-politickej, riadiacej a vedecko-popularizačnej činnosti; plnenie plánu kádrového a personálneho rozvoja pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3388CII/26b1963–19651143
ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY A JAZYKOV – organizačné materiály
Návrh na zabezpečenie dokumentačného strediska ústavu; návrh na menovanie riaditeľa; žiadosť o obsadenie ústavu kvalifikovanými pracovníkmi; súhlas s organizačným začlenením pracoviska; stanovisko pracovníkov k rezignácii riaditeľa ústavu; návrh na vymenovanie Slovenského výboru slavistov; spolupráca ústavu s Pedagogickým ústavom ČSAV; návrh na prehĺbenie riadiacej činnosti v oblasti vedy.
3389CII/26b19621143
ÚSTAV STROJOV A AUTOMATIZÁCIE – organizačné materiály
Návrh ústavu na hospodárske osamostatnenie.
3390CII/26b1959, 1962, 1975–1976, 1977–19881143–1144
ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA – organizačné materiály
Zápisnice zo zasadania vedeckej rady z 20.I.1959, 11.V.1959 a 30.X.1959; informácia o spolupráci s Ústavom práva ČSAV; správa o výsledkoch práce na úlohe právno-teoretického spracovania problematiky životného prostredia; zoznam knižných publikácií pracovníkov ústavu; správa o stave a rozvoji vied o štáte a práve na Slovensku; program kádrovej a personálnej práce na 6. päťročnicu; komplexné hodnotenia pracovníkov ústavu; stav a koncepcia činnosti ústavu; správa o dosiahnutých výsledkoch v riešení hlavnej úlohy VIII-1-4; správa o výsledkoch priebežných oponentúr úloh štátneho plánu základného výskumu riešených na ústave; návrh koncepcie výskumnej činnosti ústavu; návrh kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 7. päťročnicu; žiadosť o spoluprácu so Spoločenskovedným ústavom v Košiciach na riešení výskumnej úlohy VIII-9-5; správa o súčinnosti ústavu s orgánmi štátnej správy; kádrový program ústavu na r. 1981–1985; projekt hlavnej úlohy VIII-5-8; plán aktivity ústavu po XVI. zjazde KSČ; správa o plnení úloh Jednotného programu spoločenských vied; zápisnice zo zasadaní ústavnej rady z 18.IX.1981 a 1.XII.1981; kontrolná správa o opatreniach urobených na realizáciu koncepcie pracoviska; zápisnica zo zasadania vedeckej rady; opatrenia na zabezpečenie plnenia uznesenia vlády SSR o neoprávnenom obohacovaní sa; zápisnica z ústavnej rady z 20.IX.1983; správa o stave riešenia hlavnej úlohy VIII-5-8; akčný plán pracoviska; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; správa o plnení hlavnej úlohy IX-5-2; záverečná správa o výsledkoch plnenia úlohy VIII-5-8; stav, úlohy a perspektívy rozvoja vied o štáte a práve; organizačný poriadok pracoviska; správa o činnosti pracoviska; informácia o stave výskumu socialistického politického systému a rozvoja socialistickej demokracie; správa o výsledkoch priebežných oponentúr čiastkových úloh hlavnej úlohy IX-5-2.
3391CII/26b1974–1982, 1984–1986, 1988–19891145–1146
ÚSTAV TECHNICKEJ KYBERNETIKY – organizačné materiály
Správa zo zasadania Rady hlavných konštruktérov pre minipočítače; upozornenie pracoviska na nesprávnosti v zmluve o závodnom stravovaní; žiadosť pracoviska o odsúhlasenie osláv 20. výročia založenia ústavu; žiadosť o schválenie organizačného poriadku; návrh na zriadenie detašovaného pracoviska v Banskej Bystrici; záznam z porady o úlohách potrebných urýchlene riešiť v oblasti výpočtovej techniky v rámci SSR; zaslanie dotazníkov automatizačnej a výpočtovej techniky pri vedeckých experimentoch; delimitačný protokol medzi Ústavom technickej kybernetiky a Ústavom merania a meracej techniky SAV; zmluva o spolupráci medzi ústavom a Závodmi ťažkého strojárenstva; kontrolná správa o postupe prác pri prebudovaní ústavu na vedecko-výrobnú jednotku; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Teslou Piešťany; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Výskumným ústavom zváračským; kontrolná správa o prebudovaní ústavu na vedecko-výrobnú jednotku; záznam z rokovania o zabezpečovaní úloh vedecko-výrobnej jednotky; dohoda o spolupráci medzi Ústavom a Slovenskými závodmi technického skla; dohoda o spolupráci so Štátnym výskumným ústavom textilným v Liberci; dohoda o spolupráci s Bratislavskými automobilovými závodmi; určenie pracovníkov za SAV do pracovnej skupiny na doriešenie ekonomického modelu ústavu na vedecko-výrobnú jednotku; prehľad dohôd a zmlúv o spolupráci v 7. päťročnici; žiadosť ústavu o zaradenie do zoznamu uchádzačov na bilančné dodávky počítačových zariadení; návrh na zriadenie bázového laboratória pre umelú inteligenciu; návrh účasti ústavu na projekte nových generácií výpočtovej techniky; návrh na doriešenie problému financovania výrobnej činnosti realizačnej základne; žiadosť ústavu o prídel funkčných miest; vzorový príklad účtovania vedľajšieho hospodárstva; previerka efektívnosti v ústave; účasť ČSSR na riešení projektov novej generácie výpočtových systémov; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu v 8. päťročnici; organizačný poriadok pracoviska; prehľad uzatvorených kooperačných kontraktov; informácia o činnosti kádrového a personálneho útvaru; stanovisko organizačno-právneho odboru k návrhu dohody o spolupráci s Polytechnou Praha; stanovisko k návrhu na prehĺbenie experimentu nového systému hospodárenia v ústave; návrh na rozšírenie pôsobnosti bázového laboratória pre umelú inteligenciu; informácia o práci s kádrami na pracovisku; riešenie priestorovej situácie v pobočke v Banskej Bystrici; sťažnosť pracovníkov na riaditeľa ústavu; uznesenie vlády SSR k návrhu na prebudovanie ústavu na vedecko-výrobnú jednotku; návrh na vybudovanie detašovaného pracoviska v Banskej Bystrici; návrh na vznik Medzinárodného centra pre výskum umelej inteligencie a robotiky; návrh rámcovej dohody pracoviska s Polytechnou.
3392CII/26b1958–1959, 1962–19631146
ÚSTAV TEÓRIE A DEJÍN UMENIA – organizačné materiály
Zápis zo zasadania vedeckej rady pracoviska; návrh 1970, 1973 na usporiadanie vedeckého podujatia a požiadavka pracoviska na jeho finančné zabezpečenie; doplnenie členov vedeckej rady; informácia o spolupráci s ČSAV; zápisnice zo zasadania vedeckej rady; informácia o dobudovaní Kabinetu teórie a dejín umenia na ústav; uznesenie Prezídia ČSAV o súčasnom stave a úlohách vied o umení; námety pracoviska na usporiadanie podujatí k 50. výročiu KSČ.
3393CII/26b19891146
ÚSTAV TEÓRIE A TECHNOLÓGIE DOPRAVY A SPOJOV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3394CII/26b1972, 1973, 1974–19751146
ÚSTAV TEÓRIE MERANIA – organizačné materiály
Návrh na vybavenie pracoviska vysokovákuovým naparovacím zariadením; návrh na udelenie pochvaly pracovníkovi ústavu Ing. J. Viktorínovi, CSc.; zmena názvu pracoviska Ústav merania a meracej techniky.
3395CII/26b1971, 1974–1976, 1978–19791147–1148
ÚSTAV VEDECKÉHO ATEIZMU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Kabinetu vedeckého ateizmu; poverenie dr. Vašečku externým vedením ústavu; správa o stave a rozvoji vedeckého ateizmu na Slovensku; komplexné hodnotenie pracovníkov ústavu; kádrový program pracoviska; správa o činnosti a plán rozvoja pracoviska; koncepcia rozvoja vedeckého ateizmu na Slovensku; plán kádrového a personálneho rozvoja ústavu na 7. päťročnicu; osnova zámeru encyklopedického spracovania dejín ateizmu a náboženstva na Slovensku; konkretizácia hlavných smerov činnosti pracoviska po XVI. zjazde KSČ; spolupráca ústavu s ústrednými orgánmi štátnej správy; organizačný poriadok ústavu; návrh na konanie medzinárodného sympózia; informácia o vydaní Slovníka vedeckého ateizmu; návrh na zlúčenie Ústavu vedeckého ateizmu ČSAV a Psychologického laboratória ČSAV; správa o konaní sympózia Socialistický štát, náboženstvo a cirkvi; informácia o priestorovej situácii na pracovisku; správa o činnosti pracoviska za 1. polrok 1985; súhlas so zriadením oddelenia dejín ateizmu a náboženstva; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; správa o činnosti pracoviska za 1. polrok 1986; projekt odborovej encyklopédie vedeckého ateizmu na Slovensku; dohoda o spolupráci medzi ústavom a Ministerstvom kultúry SSR–sekretariátom pre veci cirkevné; informácia o prieskume využívania časopisu Ateizmus učiteľmi stredných škôl; správa o činnosti ústavu za 1. polrok 1987; správa o výsledkoch činnosti v 6. a 7. päťročnici; projekt Encyklopédie vedeckého ateizmu na Slovensku; doplnok Kolektívnej zmluvy; dohoda o spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Prešove; organizačný poriadok pracoviska; zápisnice zo zasadaní ústavnej rady zo 17.I.1989, 14.III.1989 a 22.V.1989; správa o činnosti pracoviska a úlohy pre nasledujúce obdobie ústavu; zrušenie ústavu.
3396CII/26b1966, 1968, 1974–19751149
ÚSTAV VLASTNOSTI HORNÍN – organizačné materiály
Pokyny na zabezpečenie činnosti ústavu; žiadosť o vymenovanie konkurznej komisie na miesto riaditeľa; žiadosť o uvoľnenie z miesta externého riaditeľa; žiadosť k súhlasu na prijatie pomocných síl; návrh na pričlenenie oddelenia geofyziky z Ústavu experimentálnej fyziky do Ústavu vlastnosti hornín.
3397CII/26b19801149
ÚSTAV VÝPOČTOVEJ TECHNIKY – organizačné materiály
Návrh na zriadenie Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl a vedeckých pracovísk SAV v Košiciach; koncepcia návrhu na vybudovanie pracoviska.
3398CII/26b19651149
ÚSTAV ŽIVOTNEJ ÚROVNE – organizačné materiály
Návrh na vyčlenenie Ústavu práce zo SAV a zriadenie Ústavu životnej úrovne.
3399CII/26b1975, 1976, 19791149
ÚSTAVY SPOLOČENSKÝCH VIED – organizačné materiály
Zápisnice zo zasadaní rady riaditeľov z 27.X.1975, 10.XII.1975 a 12.I.1976; správa o činnosti Základnej organizácie ROH pri ústavoch; zápisnica zo schôdze základnej organizácie ROH.
3400CII/26b1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963–1964, 1966, 1968, 1971, 1972–1974, 1976, 1978, 1980, 1983–19851149
ÚSTREDNÁ KNIŽNICA – organizačné materiály
Správa o situácii v Ústrednej knižnici; informácia Univerzitnej knižnice o výmennej službe s knižnicou SAV; riešenie problému depozitu Pospíšilovej knižnice; zápisnica z porady knihovníkov a dokumentaristov; zápis zo schôdze vedeckej rady; menovania členov vedeckej rady; vedecké knižnice a knižničná veda v ČSR; správa o činnosti knižnice; námety na zlepšenie práce knižnice; žiadosť o pomoc pri riešení priestorových problémov; záznam z porady o prevode knižných fondov na jednotlivé rozpočtové organizácie SAV; žiadosť o venovanie potrebnej starostlivosti požiadavkám dokumentačného knižničného úseku; návrh na zriadenie Strediska pre vedecké informácie SAV a jednotné riadenie útvarov vedeckých informácií; organizačný poriadok knižnice; návrh na jednotné riadenie VTEI v SAV; správa o činnosti knižnice; dodatok k zásadám reprografických služieb v knižnici; záznam z porady členov pracovnej skupiny na zabezpečenie smernice o evidencii výskumných správ; program jednotnej sústavy knižníc na Slovensku; harmonogram opatrení na realizáciu vládneho uznesenia č. 417/77 o rozvoji jednotnej sústavy knižníc; riešenie problému vhodnosti skladovacích priestorov Senec–Štift; informácia o spolupráci knižnice a Výpočtového strediska SAV; pripomienky k lokalitnému plánu strediska vedeckých informácií; žiadosť o zmenu v menovaní funkcie riaditeľa Ústrednej knižnice; prieskum priestorovej situácie knižnice; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu.
3401CII/26b1961, 1963–1965, 1967, 1971, 1976, 1977, 1980, 19851149
ÚSTREDNÝ ARCHÍV – organizačné materiály
Žiadosť o zriadenie archívu; organizačno-pracovný poriadok Archívu; žiadosť Archívu pracoviskám na odovzdávanie materiálu a tlače; návrh na vypracovanie organizačného poriadku pracoviska; pripomienky k organizačnému poriadku; návrh na zmenu názvu archívu a na zriadenie Archívnej komisie SAV; žiadosť pracoviska na skompletizovanie dokumentácie; informácia o príprave Veľkého bibliografického slovníka; zápisnica zo zasadania Archívnej komisie; záznam z besedy o spisovom a skartačnom poriadku; zápisnica z prieskumu stavu a práce Ústredného archívu SAV; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; organizačný poriadok pracoviska; stanovisko k organizačnému poriadku; vyčlenenie pracoviska z Informačného centra SAV; žiadosť o zmenu funkcie riaditeľa.
3402CII/26b19881150
ÚTVAR KRAJINNEJ EKOLÓGIE – organizačné materiály
Návrh na zriadenie útvaru Centra biologicko-ekologických vied.
3403CII/26b19881150
VEDECKO-PEDAGOGICKO-VÝROBNÉ ZDRUŽENIE ENZYMOLÓGIE A BIOTECHNOLÓGIÍ „ENZTECH“ – organizačné materiály
Návrh na zriadenie združenia medzi SAV, Univerzitou Komenského, Výskumným ústavom liečiv, n.p. Biotika, n.p. Slovakofarma, Slovenské škrobárne, Tranzakta a Technopol.
3404CII/26b19881150
VEDECKO-PEDAGOGICKÉ ZDRUŽENIE „PEDAGOGICKÉ VEDY“ – organizačné materiály
Návrh na zriadenie združenia a zmluva o zriadení medzi Ústavom experimentálnej pedagogiky SAV a UK.
3405CII/26b19851150
VEDECKÉ PRACOVISKO CHEMICKÝCH A BIOCHEMICKÝCH PROCESOV – organizačné materiály
Návrh na vybudovaniu združeného pracoviska SAV, Ministerstva práce a Ministerstva školstva SSR v Prievidzi.
3406CII/26b19861150
VEDECKÉ PRÍSTROJE PRE BIOLOGICKO-LEKÁRSKY VÝSKUM A PRAX – organizačné materiály
Zmluva o zriadení učebno-vedecko-výrobného združenia.
3407CII/26b19841150
VEDECKO-PEDAGOGICKO-VÝROBNÉ ZDRUŽENIE – organizačné materiály
Dohoda o zriadení združenia medzi SAV, Vysokou vojenskou technickou školou ČSSP, Výskumným ústavom O 60 a Koncernovým podnikom Tesla Liptovský Hrádok.
3408CII/26b19841150
VEDECKO-VÝSKUMNÉ PRACOVISKO ATÓMOVEJ SPRKTROSKOPIE – organizačné materiály
Zmluva o zriadení pracoviska medzi SAV, Geologickým ústavom a UK.
3409CII/26b19851150
VEDECKOVÝSKUMNÉ A PEDAGOGICKÉ ZDRUŽENÉ PRACOVISKO – organizačné materiály
Dohoda o zriadení združeného pracoviska medzi Baníckym ústavom SAV a Baníckou fakultou Vysokej školy technickej v Košiciach.
3410CII/26b19891150
VEDECKO-VÝSKUMNO-LIEČEBNÉ ZDRUŽENIE PRE VÝSKUM MOZGU – organizačné materiály
Zmluva o zriadení združenia medzi Centrom fyziologických vied SAV, Výskumným ústavom lekárskej bioniky a Krajským ústavom národného zdravia v Bratislave.
3411CII/26b19561150
VEDECKOVÝSKUMNÉ PRACOVISKO PRE VÝSKUM MAĎARSKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH LITERÁRNYCH VZŤAHOV – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3412CII/26b19851150
VEDECKOVÝSKUMNÉ ZDRUŽENIE „LABORATÓRIA CHÉMIE VZÁCNYCH PRVKOV“– organizačné materiály
Zmluva o zriadení.
3413CII/26b19851150
VEDECKOVÝSKUMNÉ ZDRUŽENIE FYZIKÁLNYCH PRACOVÍSK – organizačné materiály
Zmluva o zriadení združenia v Košiciach.
3414CII/26b19881150
VEDECKO-VÝROBNÝ KOMPLEX „KYBEREX“ – organizačné materiály
Zmluva o zriadení komplexu medzi Ústavom technickej kybernetiky, Bratislavskými elektrotechnickými závodmi.
3415CII/26b19821150
VEDECKO-VÝROBNÉ ZDRUŽENIE – organizačné materiály
Dohoda o zriadení združenia medzi Centrom elektrofyzikálneho výskumu SAV a Hydrometeorologickým ústavom.
3416CII/26b19851150
VEDECKOVÝROBNÉ ZDRUŽENIE – organizačné materiály
Zmluva o zriadení združenia medzi Chemickým ústavom SAV a generálnym riaditeľstvom trustu Cukor–cukrovinky.
3417CII/26b19851150
VEDECKOVÝROBNÉ ZDRUŽENIE „SÚČIASTKY A OBVODY RÝCHLEJ ELEKTRONIKY NA BÁZE GaAs“ – organizačné materiály
Dohoda o zriadení združenia medzi Elektrotechnickým ústavom SAV, Fyzikálnym ústavom SAV, Fyzikálnym ústavom ČSAV, Výskumným ústavom pro sdělovací techniku, Teslou Piešťany, Závodmi SNP v Žiari nad Hronom, Katedrou mikroelektroniky Elektrotechnickej fakulty Českého vysokého učení technického a Katedrou mikroelektroniky Elektrotechnickej fakulty SVŠT.
3418CII/26b19851150
VEDECKOVÝROBNÉ ZDRUŽENIE „VEDECKÉ PRÍSTROJE PRE B-1 – VÝSKUM A PRAX“ – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3419CII/26b1985, 1987, 19881150
VEDECKOVÝSKUMNO PEDAGOGICKÉ ZDRUŽENIE PRE PROBLEMATIKU PÔDY – organizačné materiály
Návrh na vytvorenie združenia; návrh zmluvy o zriadení združenia; zmluva o zriadení a stanovisko k nej.
3420CII/26b19811150
VEDECKOVÝSKUMNÉ ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BIOLOGICKÝCH A LESNÍCKYCH VIED – organizačné materiály
Dohoda o vytvorení združenia medzi Centrom biologicko-ekologických vied SAV a Vysokou školou lesníckou a drevárskou vo Zvolene.
3421CII/26b19851150
VEDECKOVÝSKUMNÉ ZDRUŽENIE – ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ GENETIKY – organizačné materiály
Zmluva o zriadení združenia medzi Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre a Centrom biologicko-ekologických vied SAV.
3422CII/26b19811150
VEDECKOVÝSKUMNÉ ZDRUŽENIE VETERINÁRNYCH VIED – organizačné materiály
Dohoda o zriadení združenia medzi Vysokou školou veterinárnou v Košiciach, Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Helmintologickým ústavom SAV, Ústavom experimentálnej veterinárnej medicíny Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, Štátnou veterinárnou správou a Výskumným ústavom živočíšnej výroby Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR.
3423CII/26b1966, 1968, 1974–1975, 1979–1985, 1987, 19891151
VIROLOGICKÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Preradenie Virologického ústavu do SAV; delimitačná dohoda medzi ČSAV a SAV; akčný plán ústavu; stanovisko Rady štátneho programu základného výskumu V. ku kontrole plnenia plánu výskumných prác; žiadosť ústavu o pomoc pri riešení niektorých problémov; organizačný poriadok pracoviska; výsledky plnenia plánu výskumných úloh; správa o stave zabezpečenia výroby ľudského interferónu pre liečebné účely; záznam z porady o problémoch rozšírenia výroby interferónu a jeho využitia; zabezpečenie výroby ľudského leukocytárneho interferónu pre klinickú prax; dohoda o spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom; dohoda o spolupráci so Slovosivom; dohoda o spolupráci s Ústavom sér a očkovacích látok Praha; plán kádrového a personálneho rozvoja pracoviska na 8. päťročnicu; plán činnosti kádrového útvaru pracoviska; dohoda o spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave; zavedenie výroby interferónu génovou technológiou; žiadosť o predčasné užívacie povolenie novostavby ústavu; hospodárska zmluva o využití výsledkov vedecko-technických prác medzi Virologickým ústavom a Biogemou výrobným družstvom pre biotechnologické aplikácie v Košiciach; výročné správy referenčného pracoviska pre kliešťovú encefalitídu.
3424CII/26b1954, 1957, 19581151
VODOHOSPODÁRSKE LABORATÓRIUM – organizačné materiály
Oznámenie o zriadení laboratória; organizačné členenie laboratória; návrh na zmenu názvu laboratória na Ústav hydrológie a hydrauliky.
3425CII/26b1953–1964, 1966–1968, 1971–1977, 1980, 1984–1985, 1987, 19881151–1153
VYDAVATEĽSTVO SAV – organizačné materiály
Žiadosti autorov o uverejnenie príspevkov; zápisnica z prípravného redakčného kruhu časopisu „Knižnica“; posudok práce dr. Lukáča o nerastnom bohatstve Slovenska; výpis zo zasadania redakčnej rady Bratislavských lekárskych listov; tematické plány Osvetového ústredia; problémy s vydávaním Geologického zborníka; žiadosť o zaslanie edičných návrhov; návrh vládneho uznesenia o zásadách tvorby cien neperiodických publikácií; problémy s vydaním Jazykovedných štúdií; problémy edičnej činnosti v sekretariátoch sekcií vied; pripomienky k organizačnému poriadku Vydavateľstva; organizačný poriadok Vydavateľstva; prehľad edičnej činnosti Vydavateľstva; záznam z rokovania o dočasnej systemizácii Vydavateľstva; výkazy práce redakcie; tematický plán edície monografií do r. 1960 Kabinetov dejín vied; pripomienky k perspektívnemu plánu slovenských vydavateľstiev; návrh na riešenie vydávania Encyklopédie Slovenska; žiadosť redakcie Slovenského filozofického časopisu na zvýšenie rozsahu jednotlivých čísiel; výhľadový edičný plán do r. 1960; posúdenia rukopisov autorov príspevkov; smernice Povereníctva školstva k oblasti vydávania odbornej literatúry; pripomienky členov Predsedníctva SAV k problémom vydávania periodík; návrh smerníc vydavateľskej činnosti SAV; návrh na zlepšenie propagačnej činnosti Vydavateľstva; výpis z uznesení predsedníctva technickej sekcie k edičnej činnosti; dohoda medzi SAV a Vydavateľstvom Osveta o zaradení Encyklopédie Slovenska do edičnej činnosti SAV; výsledky prieskumu edičného plánu; správa o porade na Ministerstve školstva a kultúry o previerke autorských honorárov; dekréty členov redakčnej rady Slovníka slovenského jazyka; význam encyklopedickej literatúry v socialistickej praxi; záznam z porady o zásobách kníh a časopisov; návrh edičného plánu jazykovedných publikácií; výsledok inventarizácie knižných a časopiseckých fondov; návrh Vydavateľstva na likvidáciu starých titulov knižnej produkcie; posudok práce Biologický monizmus; rozdeľovník povinných výtlačkov; krátenie autorských honorárov za diela, ktoré vznikli na pracoviskách SAV;1151
doplnenie Príručného slovníka náučného súborným heslom Slovensko; informačná publikácia o ČSAV; oznam o vydávaní časopisu Kultúra slova; zaslanie publikácií Vydavateľstva SAV akademikovi L. Štólovi; zaslanie sťažnosti M. Gáfrika Vydavateľstvu SAV; sťažnosť M. Cibulku vo veci oneskoreného vydania knihy; zriadenie Klubu čitateľov vedeckej literatúry; problémy vydávania vedeckej literatúry v slovenských polygrafických závodoch; poverenie JUDr. Krajčíka dočasným vedením Vydavateľstva; návrh Vedeckého kolégia poľnohospodárskych vied na vydávanie odbornej poľnohospodárskej literatúry vo Vydavateľstve SAV; žiadosti autorov na vydanie diel; hodnotenie jazykovedných publikácií a časopisov vydaných v r. 1972; prehľad časopisov vydávaných vo vydavateľstve SAV; poverenie k vykonaniu previerky vybraných oblastí činností vo Vede; žiadosť o súhlas k zriadeniu vlastnej polygrafickej základne SAV; prehľad nedostatkov zistených pri periodickej revízií hospodárenia; budovanie malotirážneho strediska SAV; zahraničné styky Vydavateľstva SAV; sťažnosť na vyradenie Zborníka o revolučnom hnutí na Slovensku z edičného plánu; informácia o ťažkostiach pri vyskladňovaní vedeckých publikácií; návrh na zmenu organizačného poriadku;1152
plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; náplň práce kádrového útvaru pracoviska; organizačný poriadok Vydavateľstva.1153
3426CII/26b1959–1960, 1966, 1976–1979, 1983–19881153
VÝPOČTOVÉ STREDISKO – organizačné materiály
Potreba zriadenia Výpočtového strediska v SAV; návrh na vybudovanie výpočtového strediska SAV; návrh na vybavenie výpočtového strediska SAV stredným počítačom; zriadenie samostatného pracoviska Výpočtového strediska SAV; poverenie pracoviska funkciou vedúceho odvetvového pracoviska pre automatizované systémy riadenia v rezorte SAV; návrh koncepcie budovania siete počítačov v SAV; dohoda o spolupráci so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne; zápis z porady predstaviteľov Ústavu aplikovanej kybernetiky a Kabinetu teórie vedy a prognóz o predpokladaných formách spolupráce; prevádzkový poriadok pracoviska; informácia o podmienkach na pracovisku; plán kádrového a personálneho rozvoja na 8. päťročnicu; prognostické informácie č. 4/86; žiadosť o zmenu názvu pracoviska na Ústav informatiky a výpočtovej techniky SAV; doplnok k organizačnému poriadku pracoviska; pracovný poriadok Výpočtového strediska; návrh na zapojenie Kabinetu teórie vedy a prognóz Výpočtového strediska do práce Komisie pre prognózu vedy; organizačný poriadok pracoviska; zriadenie Kabinetu teórie vedy a prognóz.
3427CII/26b19891154
VÝSKUMNÁ STANICA – organizačné materiály
Návrh na zriadenie trvalej výskumnej stanice vo Veľkom Krtíši.
3428CII/26b19561154
VÝSKUMNÁ STANICA RYBÁRSKO-HYDROBIOLOGICKÁ – organizačné materiály
Delimitačný protokol o prevzatí medzi Krajským výskumným ústavom poľnohospodárskym a SAV Výskumnou stanicou rybársko-hydrobiologickou v Trnave a Žiline.
3429CII/26b19571154
VÝSKUMNÉ A VÝVOVJOVÉ PRACOVISKO SAV PRI VÝROBNI ANTIBIOTÍK – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska v Bolerázi.
3430CII/26b19861154
VÝSKUMNO-PEDAGOGICKÉ A VÝROBNÉ ZDRUŽENIE – organizačné materiály
Súhlas so zriadením združenia medzi Geologickým ústavom SAV, Univerzitou Komenského a Naftovým a plynárenským priemyslom.
3431CII/26b19861154
VÝSKUMNO REALIZAČNÉ PRACOVISKO PRE OBLASŤ BIOTECHNOLÓGIÍ A PRE CHEMICKÚ VÝROBU – organizačné materiály
Návrh na zriadenie.
3432CII/26b19831154
VÝSKUMNOVÝVOJOVÁ DIELŇA PRI CENTRE FYZIOLOGICKÝCH VIED SAV – organizačné materiály
Dohoda o zriadení.
3433CII/26b19571154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ANTIBIOTÍK– organizačné materiály
Stanoviská k zriadeniu pracoviska.
3434CII/26b1956, 19571154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV KRMOVINÁRSKY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska.
3435CII/26b1955, 19681154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA – organizačné materiály
Delimitačný protokol o vyčlenení ústavu z Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu do SAV; návrh na začlenenie rezortného pracoviska do SAV.
3436CII/26b1955, 1960, 1962, 19641154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ONKOLOGICKÝ – organizačné materiály
Prehľad výskumných úloh pracoviska; žiadosť o zhotovenie scintilačného detektoru; žiadosť pracoviska o centrálne riadenie Ministerstvom; predbežný plán výskumných úloh na r. 1962; správa o činnosti za r. 1963.
3437CII/26b19561154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKEJ EKONOMIKY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; zápisnica o prevzatí ústavu do správy SAV; žiadosť pracoviska o zabezpečenie finančných prostriedkov na rozšírenie výskumných úloh; žiadosť pracoviska o riešenie priestorových problémov.
3438CII/26b19581154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRE BANÍCTVO A HUTNÍCTVO – organizačné materiály
Žiadosť o podporu pri výstavbe pracoviska.
3439CII/26b1956, 19631154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRE CHOV HYDINY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; žiadosť o prekročenie mzdového fondu; protokol o prevzatí pracoviska do správy SAV; prešetrenie nedostatkov vo vedení pracoviska; návrh na vytvorenie genetickej skupiny na pracovisku; návrh pracoviska na vytvorenie Výskumného ústavu experimentálnej biológie a genetiky malých hospodárskych zvierat a poľnej zveri; evidenčný list pracoviska.
3440CII/26b1955–19571154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRE VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; protokol o prevzatí ústavu do správy SAV; menovanie členov vedeckej rady; súhlas s člentvom doc. Ing. Ľ. Weismanna, DrSc. vo vedeckej rade pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3441CII/26b1953, 1954, 1956, 19581154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; záznam o prevzatí pracoviska do SAV; komentár k plneniu plánu za apríl 1956; oznam o presťahovaní pracoviska; oznam o začlenení Pedologického laboratória do pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3442CII/26b19561154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV VČELÁRSKY – organizačné materiály
Dekrét o zriadení pracoviska; evidenčný list pracoviska.
3443CII/26b1953, 1954, 19561154
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY – organizačné materiály
Záznam o prevzatí pracoviska do SAV; evidenčný list pracoviska; stanovisko k sťažnosti občanov vo veci výstavky ovčiarskeho oddelenia v Trenčianskej Teplej.
3444CII/26b19851154
VÝVOJOVO-VÝROBNÉ DIELNE – organizačné materiály
Požiadavka SAV o finančný prídel na výstavbu dielní SAV v Bratislave a Košiciach.
3445CII/26b19721154
ZDRUŽENÉ PRACOVISKO PRE BÁDATEĽSKÝ A APLIKOVANÝ VÝSKUM KOVOVÝCH MATERIÁLOV – organizačné materiály
Zmluva o vytvorení pracoviska.
3446CII/26b19831154
ZDRUŽENÉ PRACOVISKO SAV A MINISTERSTVA POĽNOHOSPODÁRSTVA A VÝŽIVY SSR PRE EKOLOGICKÉ HODNOTENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY – organizačné materiály
Návrh na vytvorenie pracoviska.
3447CII/26b19861154
ZDRUŽENÉ PRACOVISKO SAV A VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVÁRAČSKÉHO – organizačné materiály
Návrh na zriadenie pracoviska.
3448CII/26b19881154
ZDRUŽENÉ PRACOVISKO „OBDOR FYZIKÁLNEJ ELEKTRONIKY“– organizačné materiály
Dohoda o spolupráci medzi SAV a Tesla Piešťany o prevádzkovaní združeného pracoviska.
3449CII/26b19771154
ZDRUŽENÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ PRACOVISKO MECHANIKY STROJOV – organizačné materiály
Zmluva o zriadení pracoviska.
3450CII/26b19821154
ZDRUŽENIE PRE TVORBU OBYTNÉHO PROSTREDIA – organizačné materiály
Zmluva o zriadení združenia.
3451CII/26b19811154
ZDRUŽENIE VÝSKUMNÝCH PRACOVÍSK – organizačné materiály
Dohoda o vytvorení združených pracovísk medzi Ústavom experimentálnej fyziky a Vysokou školou technickou P. J. Šafárika v Košiciach.
3452CII/26b19561154
ZEMEPISNÝ ÚSTAV – organizačné materiály
Dekrét o vytvorení pracoviska.
3453CII/26b1953, 1955–1956, 1958–1962, 1964–1966, 1968–1970, 1973, 1976–1979, 1980–1981, 19891155–1156
SPOLOČNÉ MATERIÁLY PRACOVÍSK SAV
Návrhy na zriadenie pracovísk SAV; návrhy na zaradenie vedúceho hospodárskej správy a plánovača súboru V. sekcie; návrhy na vytvorenie ďalších pracovísk SAV; spolupráca SAV na ekonomicko-technickej schéme bratislavského a nitrianskeho kraja; návrh na zmeny v organizácii vedeckých pracovísk SAV; osnova zákona o vedeckých pracoviskách technického rozvoja; zmena názvov niektorých pracovísk a zmena poradia sekcií SAV; plnenie uznesení ÚV KSČ na pracoviskách sekcie spoločneských vied; oznam o organizačnej zmene Kabinetov vied SAV; spolupráca pracovísk sekcie biologických a lekárskych vied s praxou; správa o účasti pracovísk sekcie technických vied vo výrobnej a politickej praxi; zoznam pracovísk a rozpočtových organizácií; zápisnica z porady o začlenení niektorých pracovísk pobočky Československej akadémie poľnohospodárskych vied do SAV; rozpracovanie uznesení Prezídia ČSAV k výsledkom previerky štruktúry a zamerania pracovísk SAV; hospodárska organizácia pracovísk SAV; správy pracovísk o výsledkoch spolupráce s výskumnými pracoviskami podniku Škoda Plzeň; zápisnica z porady o zabezpečovaní činnosti vedecko-technických informácií v SAV; delimitácia pracovísk ČSAV na Slovensku; správa o politickej a publicistickej činnosti spoločných pracovísk SAV; informácia o odovzdávaní písomností akademikov do Archívu ČSAV; správa o možnostiach úspory počtu riadiacich pracovníkov SAV; situačný prehľad o počte pracovníkov Astronomického ústavu a Ústavu vlastnosti hornín; reorganizácia spoločenskovedných pracovísk SAV; návrh na zmenu v štruktúre pracovísk SAV; správa o postupe reštrukturalizácie vedeckovýskumnej základne SAV a jej budovanie v SSR; evidenčné karty samostatných organizácií vedeckovýskumnej základne; začlenenie pracovísk podľa vedných oblastí pre účely evidencie; návrhy na zmeny organizačnej štruktúry pracovísk; zoznam pracovísk k 1.I.1966; správa o situácii na spoločných pracoviskách po augustových udalostiach; zoznam pracovísk v r. 1969; charakteristika prírodovedných a technických ústavov SAV; žiadosť o súhlas k reorganizácii spoločenskovedných ústavov; prehľad základných informácii o spoločenskovedných pracoviskách SAV v r. 1978; zoznam pracovísk SAV v r. 1981; ideový zámer na zriadenie Areálu umenia a vedy; prehľad vývinu zmien centier a pracovísk SAV k 1.III.1989.